Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1873

Heden morgen is door een schipper uit da Kleikadc opgehaald een Igk vermoedelijk dat van L die se deVt een paar weken wordt vermist Het coneert van de iiedcrlafel ApoUo en de zaugvere niging Per Aspera ad Astia Zondag jl ten voordeele van nagelaten betrekkingen van choleraIgders gèg eu heeft nettp opgebracht twee honderd vijftig gulden die aan het coUiité van Aei Roode Kruis zgn overhandigd ten einde ila irmede overeenkomstig de bedoeling der conoertgevers te handelen Het comité ontving bovendien nog ann anderegiften een som vïii honderd galden zoodat het mde gelegenheid is ruimer beileeling san herstcliendente kunpen geven erkentelgkheid De pans heeft een nienwe rondgaanden btiet aan dcgeloovigen gericht Onze lezers vinden een overzicht ouder de rubriek Italië F R A N E R IJ E De Begeering van Mac Mahon heeftop duidelyke wijze te kennen gegeven dat zij gedurende het zevenjarig bewind vut den Maarschalk geen monarchale kuiperijen ui dulden be verwyderiog uit het ministerie van de heeren Emoul tn 3e la Bouülerie die hartstochtelyke legitimisten zijn is een gevolg van dit bealnit De oltramontaansche dagbladen laten zich na 4ui opk op een vijandijien toon uit over den hertog de Broglie het hoofd van t ministerie en meeneu hem geen grierender beleediging te kunnen aandoen dan door hem een soort van Thiers te noemen Vg zgn verraden en verkocht btw r n de legitinistan Kicta ia zoo merkwaardig als de ontzettende ver ng wtarmeda de clericals Uadeo de gtoote uitbreiding beschouwen welke de republikeinsche pver c tuiglog ia de meest eoaaervatisvs dfslrictco vsn het land verkrygt Zij begrepen niet hoe de Fransche boeren r die da ware kracht aitmakea van de £ ransche conservatieve party wensohen kunnen dat de Kepnbliek voor goed worde gevestigd in faao land Niettemin is hét niet moeilijk den gedachteugaog in deze van den Fransohen landbouwer te volgen Het gouvernement der Nationale verdediging heeft hem getoond hoe een rcpublikeinsohe regeering krachtig en faderlaodalievcnd kan zgn De wgze waarop üambetla naar voren tr d om een laatste poging hoe dwaas dgn ook ta doen om Frankrijk te redden heeft hem het hart gewonnen an duizenden op het Ï iljitteland terw l zyn bewind de boeien tevens overoigde dat zelfs een radicale republiek andere doeleinden heeft dan de verbeucdverUaring van goederen en verwoesting van kerken welke men hun tgdeus het Keizerrgk van den preekstoel altgd vuneld had dat tot de meest geliefkoosde Iwtiglieden van een waren republikein behoorden Thiers heeft hun verder als prtsideot der BepuWiek getoond hoe de B puhliek heaaheroiea lian tegen socialisten en commuu i ten wfint de gevaarlijkste opstand der Roeden de Capimune werd door hem geheel onderdrukt De wonderguede uitslag van de Suanoieele operatie der milliarden léenipg heeft tevens aaiv het bewind v iii Thiers een groot prestige bijgezet Het ii dus zrer il te begrypen dat de boeren die van de legitieme monarchitj een zeer natuurlijken afkeer hebben op de herinnering aan eeuwen van onderdrukking gegrond en die dour ondervinding weten dat het Keizeirgk bun ten slotte hnn bespaard geld en hun zonen gekost heeft terwgl het schande en ellende over het land braclitile Republiek verkiezen hoven Henri V en Napoleon IV ITALIË De nieuwe Kucjclick van den l aus is gedngteekend van 21 November He h Vader klaagt daarin allereerst over den treurigen toestand waarin de i iuselijke Stoel sinds lijJO verkeert en spreekt in het bijzonder over de vervolgingen waaraan de go lsdieii8ti urdeit hl oi staan Vervolgens wor leii de kerkelgke zaken in Zwitserland ter sprake gebracht waar dekerk ook al vervolgd wordt de bekende bisschoppen Mcrmillod eu Lachat worden hoog geprezen en geüegend en de in deu schaapsstal jods weileiri ehte lijk ingedrongen priesters ten diepste gevloekt deze priestets worden beschouwd als de eigenlijke wape neii waarvan mrn zich bedient om de kerk Gods te bestrijden Na Zwitserland komt de beurt aan Uuitschlaud i de encycliek somt de aanvullen op waaraan de Katholieke Kerk an de zijde der Pruisische Regeering heelt blootgestaan Ue Paus herinnert aan deu brief dien hg gedwongen was aan den Duitschcii Kei er te schrijven en protesteert met alle kruclittegen de beschuldiging dat de Katholieken iii verzet zgn gekomen legen den Slaat De Paus vergelijkt de houding van de Duitsche Kalholiekrii met die viiiide apostelen en eerste martelaars herinnert aan den nnril der beide machten de ncrcidlijke en de geestelijke en verzekert dat de Kerk wel verre van ongehooniaambcid te prediken altijd b Voleii heelt om den Keizer Ie geven wat des Keizers is De Rpgeereudeu hebb n hrt derhalve anii zichzelf te wijten anucer zij verzit tpgen de weiten te voorscügn riepen die cn oorlogsverklaring tegen tiud rijn Ue Pausgiat daarop de Pruisische kerkelgke wetten na eu virwerpt die uitdrukkelijk Hij vervloekt de OudKathohekcn en met name den his cliop Keinkens met hen die hem hebben verkozen die tol zgn verkiezing hebben bijgedragen en met werken hulpmiddelen of gunst zijn partijgangers ondersteunen Deze allen zijn zoodanig geiicemmuniceerd dat zij naar het voorschrift des apostels door christenen zelfs niet meer gegroet mogen worden Ten slotte ijst de Kncycliek ook op de vervol gingen die de Kerk in sommige stieken van Amerika heeft door te staan j in al deze martelijke verschijnselen ziet de wijsheid des h Voelers de hand dervnjmetselaars en der sekten die de h Stoel reeils zou dikwijls verdoemd heeft de Paus roept de goddelijke hirmhartigheid aan waarop bij vertrouwt eu van welk hij het einde van al de e kwalen hoopt QoiniA 4 DCCEMBSS Bij bcsohikking van den minister van linaiitiën is o a bepaald dat de Commies 8 kl b de posterijen H J £ lreve zgn functie zal uitoefenen ten posikantore te Arnhem n de surnumerair F vun Uubeu teo poitkaotore alhier Het laat zioli niet venvaohteii dat deze Eiio iolica iets meer zal u twerken dan d vorige lu elk geval is het een treurig versohgnsel dat eo bet boofd der ohrislenheid op zijn ouden dag niets hoort doen dan vervloeken en verdoemen de lijd kon beter besteed worden LI Maandag hield Ds A F Mackenstein van Haastrecht alhier zgn tweede voordruoht over de moderne richting op godsdienstig gebied eu h d tut nderwt rp itt Chrittutbedd Spreker ving aau met eene beschouwing vnii de werkzaamheid iler orjtiek op het terrein der geschiedenis eii wees er op boe zij idles wat niet genoegzaam gestaafd was tot het gebied der overlevering verwee ft AHeeiP op bijbelsch jehied had men haar langen tijd wieêrstmin maar tuin eenmaal eene andere bg belbesoBouwiiig was Op ekumon werd zij ook daar toegepast en alles wat met op een rots gegrondvest was viel weg Men kon zich niet meer vinden in het pogen om alles te vereeiiigen men ging de bron opzoeken van uieiiig verhaal eu bet duel opsporen waarmede het was geschrovoii Kn nu kon men ook niet meer spreken van den Jhriatiis der kerkleer eu den Christus der sohrifteii maiir moest meer gewagen van het ChriUualeeldy Daarop wees spr nnn hoe het Obristusbeeld der kerk was ontstaan uit de besluiten der Ocovmenische Coiiciliën vooral en voor een deel dus uit Rome as Het uude Christusbeeld werd nu getoetst aan de Kvangelién zelf De bovennatuurlijke geboorte bieek nu met genocgziniui gesta tid waar zg berustte op t iee tegensirgdige verhalen v n Mattbeus eu Lukas terwijl het bericht van Mattbeus gegrond is op verkeerd opgevatte prodeticii en dut van Lukas op eene vergissing daar de volkstelling eerst elf jaren later plaats had Van het leven van Jezus zagen we dat men slechts een onvollcdigen indruk krggen knii omdat enkel maar zijn openbaar leven wurdt vermeld cn de meer uUieMe zijde ons gesloten blijit lig Jezus Igili n werd aangetoond hoe het wel zwaar was maar iue het met geheel eenig in de gi sohiideiiis mag hei ten Terwijl de opstandings en heinelvaiutsvcrhalen uuk wederom niet genoegziiam gcstniifd bleken te zijn Spreker wees er met nadruk op hOe hij bij deze bfscüuuwing enkel de schrift zeif had laten getuigen en g if ons nu een ander CliristusteW ter ij hg aanwees hoe de bijvoegselen waren ontstaan eu iioodzakelgk ont taan moesten uit het geloof dut Jezus de Messias was De Chr Kerk heeft hem tot Ood gemaakt gelijk het Budhisme zijnen stiehier ook godilelijken eer toebracht Dat strgd geheel tegen Jezus geusi eu eene richling die hem zgne plaats zuekt aan tp w g en oi der de menschen moge al niet kerkelijK rechtzinnig weren Chrislelijk is zij zeker wel Jezus van Naareth mensch als wij uit de sc i ittin van zijn gemoedsleven ons mededt elende een reingevoel voor jod nat was volgeus spreker het ware Christusbeeld XtiIc p iuze leverde spr ecne bijdra e tot debeschoi iiiiiK der sicramenten en toonde daarin aan hue Ij slecliis wiinrilc bezitien üdi hen die er waarde aan hicbt en dus nooit uit sleur of gewoonte mogen worden gebezigd Eeiie tslrijkeopkolBst getuigde vnn de toenemende belangstelling in het belangeloos pogen van Ds Mackensteiii om linga de e weg meer licht te verspreiden over bet wezen der modafq richting Naar wij met genoegen vernemen stelt genoemde heer zich voor om in den loop van dit seizoen nog een of twee Voordrachten te houden Ittdezitliiij dé Irrond Bechtbank te Rotterdam van Dinsdag stond o a terecht E V L dienstbode oud 16 jaar beschuldigd van ten nadeele van J te Gouda eenig wascbgoed ontvreemd te bebben Ëisch 2 maanden cellulaire ge▼ BgenisBtraf ▼ Sedert eenige dagea cijo te Moordreelit de werkzaambeden begonueu aau eene hoogst helaugrijke stiohting die d6 gemeente te danken heeft aan eene milde beBoliikking van wijlen den heer J Drost Az eu zgne echtgenoote mevr Drost geboren IJserman en waaraan reeds bij baar leven uitvoering gegeven wordt Op een zeer gunstig terrein zal een weeshuis verrijzen voor de weezen van de verfcbillende gezindten in die gemeente Dere schoone stichting die de weezen alhier een goede verzorging en degelijke opvoeding verzekert verdient dau ook de hoogste waardeering eo Den i en 2Sn Nov ia te Waddiuxveen door den schoolopziener den heer J Broedelet en de hh G H Westbroek en G B Lalleman hoofdauderwij ers te Srhoonlioven en Moordrecht het vergelgkpnde exainea afgenomen voor de beirekking van hoofdonderwijzer aan de lst openbare school aldaar Slechts 6 sollicitanten warru Ofigekomcn de lib Acherman Brandes Huisman Kievils en Zonnevjlle bulpondarwijzers te Assen Helleroelsluis Leerdam Leeuwarden en Purmereiid Maandag 1 December was te Rotterdain een warefeestdag voor Mevrouw Albrrgt Engelman daar aau deze verdienstelijke kunstenares ter gelegenheid van haar jubileum vaa 25 jaren in den schouwburg eenfeest bereid as i Bij daverende torjuiehiugen regende bet bloancntdoor de natuur voortgebracht naar op luislerrgkewijze door de kunst tot liiilljes vereeiiifid £ r werden schitterende cadeaux Mevrouw Albregt aangeboden een ware inventaris Ie van het publiek een dadeau in goud met diamanten benevensalbum met de namen der gevers 2e een cadeau inzilver van eenige vereerders 3e idem van eenigevrienden 4e geschenk vsn de Vereeniging Kuntlmm te Dordrecht afdeeling uiterlijke welsprekendheid waarvap Mevrouw Albregt Ëiigelman eerelid is 6e een geschenk in zilver van Let personeel van den Rotterdamschen Schouwburg en dat alles vergezeld van een menigte zilveren lauwerkranseu fereifde bloemkransen en bouquetten Ook A msterdaBsohr kunstvrienden hadden mevrouw Albregt een prachtig zilveren hiuwerkrana vereerd Wij verheugen ons Over dezen zoo buitengewoneu bijval aan een vrouw geschonken die in alle opzichten ieders hoogachting waardig is Staten Oeneraal Tweede Kakes Zittingen van 2 en 3 December In de zitting van Dinsdag is de spoorwegbegrooting voor 1874 met algemeene stemmen aangenomen In Ie zitting vau gisteren liep het geheele debat over hel onderwijs in het algemeen dat de heer van Ni peii Jr nis godsdienstloos ja als anti godailieusiig schetste waartegen do hb Godefroi van Eek Rorabiich Jonckbloet Moens en Idserda opkwamen zoümede de minister terwijl de bh van Heydenrijck en Halfmnns zich bg deu heer van Nispen aansloten De ininiftcr heeft nou medegedeeld dat de net op het hoogrr onderwijs vau den raad van state was teraguntvaiig en en spoedig zal ingediend worden lieden voortzetting van de aCd Onderwijs D SlaaffCouranl zegt omtrent het wedervaren der naar Atch ii vfilrokkeii troepen dat er sedert deze Singapore pnssei nh n bij de Rogferinj nog geene berirblen ziji uiitvniij en Op de reis tiisschen Java en Singapore zgn 15 Europeiii eii en 4 Inlanders nan cholera cn S dwangiirbeWers iiaii dysenterie overleden De Haagsche Nieuwsbode deelt eenige nadere bgzonderheden mede betrelfeiKle bet veel besproken schaadaiil diT pir istische scance lu de gevangenis te s ïraveiih affe De aanlegger was zekere heer A een achtenswaardig Hagenaar die met het spiritisme dweept en die den heer Beukman tot de proefneming wist over te halen De séance had plaats in het bijzgii van den commissaris twee inspecteurs van politie den directeur der gevangenis en natuurlijk een medium Het licht werd uitgedaan en in de nschte Igke duisternis verscheen de verdachte Ver lind in levenden Igve wel te verstaan Het medium in abuonnalën toestand gekomen sprak hem aan en vroeg hem af om zoo hij iets wist met betrekkiag tot dea moord het niet te verhelen Het antwoord van Verlind was een stortvloed van de afschuwelijkste scheldwoorden die de geheele séance dadelijk in duigen deed vallen Verlind werd weder naar zijne cel gebracht het licht opgestoken en ook de heeren van de séance vertrokken even wijs als zg gekoiaea waren of liever neen ze hadden de overtuiging opgedaan dat Verlind zich door hun geesten niet vao zgn stuk liet afbrengen Aan dezelfde courant wordt uit Amsterdam geschreven dat ds heer J Ed da Vries pogingen zou hebben aangewend om mej Mina Krusemao voor het tooneel te ebgageered Zaterdag jl bad te Utrecht de jaarlijksche algemeene vergadering plaats van de Nederlandsche Vereeniging tot ondersteuuing vau hulpbehoevende onderwgzers en tot bevordering der verfauoging van onderwgzersjaarwedden Uit het verslag van deu secretaris den heer A A van Gooi te Haaften bleek dat de Vereeniging hoewel nog niet de geweuscbte ondersteuning vindende toch io bloei vooruitgaat Aao eenige minbezoldigde onderwyzers kon eene vrij belangrijke ondersteuning worden verleend De opvoraing van vele onderwgzers tractemeuten werd aan het bestaan en de werkiuj der Vereeniging toegeschreven Een verzoek aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal om verhooging der minimum jaarwedden was ingediend en een adres aan Gedeputerrde Staten vau Gelderland ligt gereed waarin verzocht wordt by de Gsmeentebesturen er op aan te dringen dat de bezoldiging der onderwyiers evenals van andere gemeenteambtenaren wordt verhoogd Als nieuw bestuurslid werd gekozen de beer N Brouwer te Leiden terwjjl de heer A A van Oool werd herkozen Ooulat van de zgde der vrijmetselaarsloges eene dergelijke Vereeniging schgut tot stand te zullen komen liesluot de Vergadering bet Bestuur te maohtigeu tut bet aanwenden vsD pogingen om de leden dier orde tot deze bestaande Vereeniging te doen toetreden Nog is besloten dat weder een verzoek tot verhoogiug der onderwijzersjaarwedden aan de Tweede Kamer zal worden geziftiden Uit Harderwijk sohryft men aao da N A C dd l December Weder zgn driehoaderd vrijwilligers in onze veste gereed om op 6 Deo aanstaande per Madura en Cof aopoliet naar Java te vertrekken Dit transport maakt het getal van 3000 voltallig die hier sedert het uitbreken van den ooriog met Atchin z jn gëngaafeerd gekazerneerd en gecxpedieerd Deze schare vrijwilligers die ons de legers waarmede onze voorouders hunne onaf hankelgkheid bevochten in bet geheugen teregroepeu is een samenraapsel vau alle nalieu e u klassen der maatschappy De Duitsche graaf en freiherr die door het strenge militaire régime van Duitachlands keizer is ausgescboben rindt in de grijze jas van het koloniaal militaire uniform eene wel overeenstemmende tenu verwisseling met zijne maatsohappelijke positie en zit nu broederlijk samen met den gebaarden Parijzenaar die een geheimzinnig stilzwijgen bew9 irt over zgn leven gedurende de jaren lO en 71 ieis wat hem in verdcnkiug r on kunnen brengen d it hg niet vreemd is aim de Parijsche gebeurtenissen in dien tjjd Allen heizij graaf freiherr Cómmuiieman of Zwitsersch bergbewoner die ook wel vertegenwoordigd zgn hebben een uiterlgk dat vrg wel bg elkander past Het boe zyt gy er toe gekomen o vreemdeling om hier voor ons naar een vreemd land te gaan vechten vindt een antnoord op de tronies vau deze ongelukkige gedeciosseerden De woorden dieilijk passie en luiheid staan op hun gelaat te lezen Vreemd is het dat ons gouvernement deze paria s der maatschappy het haiidgcid van ƒ 200 uitkeert en ze daarna nog de meest volledige vrijheid geeft om te gaan naar zij willen Dat niet allen heengaan om niet terug te komen kan alleen daaruit verklaard worden dat zij niet weten ua irhcen Hun vaderland is voor hen gesloten en wellicht wacht ook in andere landen de rechter op hunne komst Sommigen bebben toch van de vrgheid gebruik gemaakt om goed gevoed gekleed en met 200 in den zak ons gastvrij land te verlaten Enkelen hebbei di £ zelfs herhaalde malen gedaan één Lothariuger die uls Martin zijn haiidgeld had ontvangen en duurmeile was weggelaopen kwam als Lefebnre lutr terug en ontving op nieuw het handgeld dut lig deze mual echter niet over de grenzen mocht briii in da j hij in de inSrmerie door een oppjsser herkend werd hetgeen de zaak aan het licht bracht Ken ander ging met zijn handgeld naar Parij zond van daar zijue kleederen aan den commandant van het werfdeput terug met een vriendelijk schrijven waarin hg beleefd bedankte vuur de genoten gastvrijheid eu het verkregen handgeld Wij haasten ons er by te voegen dat deze beleefde beer een Hollander was op dat zij die overal nationalen rorm in zoeken zich ook in dezen beleefden laiidgeuoot kunnen verheugen Meerdere staaltjes van desertie zijn voorgekomen Wij haalden deze slechis aan om aau te toonen hoe gemakkelijk bet is om met het handgeld te gaan loepen De Regeering die zoo streng waakt op bare eigene onderdanen opdat er geene malversaties plaats hebben laat deze schare vreemde fortuinzoekers met Turksch fataUsme de vryheid om haar te bestelen terwijl niets gemskkelijker zou zijn dan dit te voorkomen daar Harderwgk de gelegenheid aanbiedt door een paar linieu wschtposten het ontvluchten schier onmogelijk te maken Dat de kroegbooders en winkeliers in hun knoUetnin zijn behoeft niet gezegd Het handgeld dal voor 3000 manschappen hier aangeworven by de 5 a 6 ton bedraagt is grootendeels door hunne handen gegaan Tie Standard sprekende over den Atsjineescheu oorlog te o s dat de tweede Nederlandsche expeditie bezwaarlijk mislukken kan eu dat naar alle waarschijnlijkheid de Nederlanders den sultan in zyn eigen paleis hunne voorwsardeu zidlen opleggen Welke die voorwaarden zijn zullen is zegt het blad van weinig belang voor Engeland dat uitdrukkelyk zieb verbanden beeft om Nederland ongestoord op Sumatra te laten handelen Moge het plan in bet oScieele orgaan van Nederland beschreven volvoerd worden dsu kunnen wy zeker zgn dat er weldra geen schaduw oieer van het Atehiueescbe sultanaat zal overgebleven zijn en dat de Nederlatlders het land volkomen aan bun gezag onderwerpen zullen Engelaud kan hoegenaamd geen grond hebben om dezen schijnbaar onvermgdelijken loop van zaken te weerstreven Maar aan den anderen kant v jn er behingen die bescherming behoeven en geen dier havens welke onze koopliedeo of de inlandsche bandelaars die voor bet ageeren gewoon warvn te bezoeken voornamelijk gedurende bet peper scizoeu kunnen onder de bestaande traktaats bepalingen gesloten worden Want voor de Strait SetllemaU is een vrij verkeer aaet Atokin van gsrn gering belang en de Ëuropeesche nederzettiugïn aldaar zien metgroote bezorgdheid de gevolgen tegemoet van de stoute politiek door Nederlsnd toegepast n zoover alleen is het dat wij met de zaak te maken bebben Tegen den uitgever van de Nieuve Kamper Courant is eene vervolging ingesteld ter zake hij in 11 33 van dat blad van 16 Aug 1873 onder de rubriek Opmerkingen beeft uitgegeven en in omloop gebracht een stnk geteekeuld Hf waarin zinsneden voorkomen die briecdigend zouden zyn voor de Begeeriiig van Kampeu de Rechtbank heeft de zaak reeds ten correctioueele verwezen Uit Texel wordt gemeld Zaterdag H werd alhier door de politie ontdekt eeiie groote hoeveelheid manufacturen brgraven in den grond op een afgesloten erf en plaats Eene vrouw verdacht vau deze goederen te bebben gestolen is reeds aangebonden eu onmiddellijk aan de justitie opgezonden Onderscheidene winkeliers alhier hebbeu het goed als bet hunue erkend Het prov gerechtshof in Limburg in raadkamer oordeelende over de aanklacht door den procureurgeneraal tegen den zich noemenden Roger de Compagnolles ingediend heeft beslist dat bet bem ten laste gelegde feit het verzenden van aangeteekende pakketten met aangegeven maar niet aanwezige geldswaarde noch misdaad noch wanbedrg nocb overtreding daarstelde Het hof beeft mitsdien de onmiddeiyke iuvrgheidstelling van deu beklaagde bevolen Een Jransche spotvogel de bekende Cham beweert dat de eeiiige persoon die tgt nog tóe bij de behandeling van de zaak Bataine te Trianou licht heeft weten te verschaffen de kn cht is die tegen het vallen van den avond de lampen iii de zaal aansteekt Het testament van een onlangs overleden persoondie verlangde na zgn dood in oen retort tot gas ver stookt te worden en daarvoor als reden opgaf dat hij dan nog tot Qotds namelgk tot verlicht ng kon dienen iiiplnats vau door de rotiing van zgnltjkop eeu kerkhuf de levende te tcliaden heeft hij ve eu het denkbield om de lijken te verbranden in plaats vun ze Ie begiaven wei er ter sprake gobracht Ongelugfeid zegt een Eiijielsch bUd zou dit bet beste middel zijn um zich van het stolle yk hulsel te ontdoen eu zoonel uit een oogpunt vnn nut als op ueteiiscliappelijke gruiiden eu lu oveieeusteuiuimg met de gezondheidsleer zou een mailsolou m van urnen waarin de asch vau afgestorveueu bewaard werd vrij wat verkiesülgker zijn dan de vochtige ongev Jude begraafplaitseu waaruit voortdurend verpestende gassen op stijgen doch waaraan de volken van den nieuwereii tijd om welke reden is oiiverklaaibaar zoo gehecht schijnen te zijn In de Parijsche geleerde wereld heeft zich volgens Haarlem IVeekblad een merkwaardig incideut voorgedaan De heer de Beauchesne heeft zich csndidaat gesteld voor een der openstaande zetels in de Fransche Academie en daarbij aangeboden het indertgd door hem geschreven werk Louis XVII sa vie son agonie sa mort dat bepaald geschreven is ter bestrijding der aanspraken van den hier te lande overleden zich noemenden Hertog vau Normaodié Onmiddelijk nadat dit bekend werd heeft de heer graaf Gruau de la Barre de onvermoeide 77 jarige kampioen voor de beweerde rechten van de familie Boirbon in Nederland die sedert Februari jl te Parijs is gevestigd de door hem tot verdediging van deze gesebreven boekwerken bij de Academie ingediend en zich concurrent candidaat van den beerde Beauchesne gesteld Koloniën OOST INDIË BATAVIA 25 October De Indiër en Jant Bode vellen in heftige taal een zeer ongunstig oordeel over een circulaire van den generaal van Swieten waarin officieren en minderen vermaand worden geen contraeten met uitgevers of redacteurs van dagbladen te sluiten tot het doen van mededeelingen aangaande de verrichtingen op het tooneel des oorloge Aan het algemeen overzicht van de InMër ontleenen wy het volgende Wy vangen ons overwicht met bet oude refrein aan i het nieuws is hoogst onbeduidend voorvallen van politirken aard zyn niet te vermelden van besluiten of benoemingen van beteekenis die op den gewonen loof der zaken eenigeu invloed zonden kunnen oefenen werd niets vernomeu Zoo ooit dan leven wij thans in afwachting van de dingen die komen moeten het op handen zynde vertrek der expeditionaire troepen de gebeurteniasea op Atchin de beraadslagingen over de begrooting voor 1874 in de kamers de mogelyke goedkeuring vsn sommige zoogenaamde verbeteringen en hervormingen voor N 1 en het intredea van deu westmoe Bon die aan menach en dier eu plant eene gewenschte verademing moet brengen na dp afmattende hitte die ons maanden achtereen kwelt eu op deu landbouw nadeelig werkt Van Ben oeleu zgn geen nadere berichten door de regeeriug bekend gemaakt Den 2Üsten werden een 25tal van de gevaarlijkste opstandelingen met de stoomboot uit Benkoelen onder militair escorte hier aangebracht Aan hjt roail overzicht van de Java iode ishet volgende ontleend Ken der hier verschijnende bladen beeft gisteren mededeeliiig gedu lu van twee sterfgevatleo aan cholera in het groot militair Hospitaal alhier Wij meenden daarover nog niet te moeten spreken doch nu er melding van is gemaakt kan bet nuttig zgn er tip te wgzeu dat er vau een epidemisch karakter nog geen sprake is Het weder bier geeft nog altgd reden tot klagen De groote hitte is afmattend en wordt slechts in zeer geriuge mate getemperd door de weinige regens Van een kenteriug wet tliiike westelijke buien is nog geen sprake niettegenstAsnile de Westenwinden langs Java s kusten goed doorstaan Het weder werkt minder gunstig op den gezondheidstoestand Uit de residentie Ssmarsog wordt geschreven dat ds inlanders in de binneulanden verklaren dat zij gedurende een tijdvak vaii ongeveer vijfiien jaren niet dikwgis zulke benarde dagen hebbeu beleefd als tegenwoordig daar de voorraad van leeltocbt zelden zoo SQhraal de scbaarsohte aan geld of goederen om geld te maken zelden zoo groot was als thans De handel ondervindt dit trouwens voldoende en de fabrikanten iu Twente vinden voor hun goederen hier eeu slechte markt Dat dit alles ongunstig op vele zaken terugwerkt behoeft geen betoog Er schijnt ook gebrek aau ziaipaddi te bestaan ten gevolge waarvan geheele streken braak zullen blijven liggen De üfficiecle rapporten omtrent den aanwezigen rijstvoorraad in veiscli llen le rrsidentien zija schoob gekleurd maar de werkelijkheid is dat de rgstvoorraad daar met v niloende zal zijn voor de behoeften gedurende de m u iideii die nog verloopeu moeleu voordat er in 1874 weder geoogst wordt De heer van Bultziiigsiuwcn van Soerabaya zal naar wij verni n eii als gedelegeerde van het Roode