Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1873

MARKTBERICHTE N QoUda 4 Deo B i gewonen omzet bieren de prgzen nagenoeg oft veranderd Tarwe puike Zeeuwsohc 13 75 a 14 25 Mindere ƒ 12 78 a 13 50 Polder 10 50 ü ƒ 13 Rogge pmke lU öO a 11 Mindere 8 864 9 75 Voer ƒ 7 a 7 60 Gerst puike 8 75a 9 26 Mindere 7 a 8 25 Haver zware 4 50 i ƒ 6 76 Ligte 8 40 i ƒ 4 26 Hennep zaad 8 60 o r De veemarkt met gewone aanroer de handelin alle soorten traag vette varkens ran 28 i 27 centsper kalf kilo magere varkens traag Goeboter 1 46 1 56 Weiboler 1 20 a 1 30 Zondag 7 December W 1449 1873 V006 St NiCOLAAS Cad in yele aoorten voorhanden bjj A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Tevens ontvangen het nieuwe Of EAUX GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken im Burgerlijke Stand ra soos msi door het gebruik van het EAU ANTIPELLICÜLAIRE van De FAüBERT Prgs der flacon 1 50 Verkoop op proef alléén te verkrijgen bg B Scholten Öoffieiir Hooge Gouwe wjjk C 256 Gouda GiBoaiNi 3 Dn Jicobu auden W M vin Zee Eiilto en M Borku I£ r l ouden J Aeuan eu D Hoogendooro OviXLCDUf 4 1 Dee M de Jeng liniivr van i Schouten 41 j 8 A J S iedrecbt 4 m D Z van Leer 79 j 3 Ij van Oudshoora 1 j 9 m Gjhuwd SJDecgj na derf Stam en H van Dam J Nieowïold en i Brnknan A Jiiugeneel en F C Vreihiuburg ADVERTENTIËN De imtendinK van advertentUn kao gescbiedea tot Mn uur des namiddags van den dag der nitgave Voor degTele bewezen van deeloenung mfl betoond bg het overladen van mijne innig geliefde ech enoote betuig ik mynen barteljjken dank A H L BADINGS Amsterdam 3 December 1873 A QUANT ELEIWÜO E 107 heeft eene groote Collectie van Weener Bngelsohe en Fransche GOEDEREN Kinderspeelgoed Openbare Scholen De gewone inschi jving van leerlingen zal plaats hebben op WOENSDAG 10 DECEMBËll 1873 des namiddags ten 5 ure in de respectieve SchooUokaleo Wjjders wordt dienaangaande verwezen uitat de annplokbillettea De Secretaris der Plaatselgke Schoolcommissie té Gouda EOIJAARDS eene roime Prentenboeken en Spelen waaronder het nieuw uitgekomen STOOM BOOTen ZEILSCHIPSPBL van Nieuwe Diep naar Batavia 40 Cent TRIJDAO 5 DECBMBEB groote Tombola zonder Nieten 30 Cents het Lot W ü WêM BêMK HOOGSTRAAT heeft de eer te berichten dat bg hem verkrgg baar is SIROOP voor PUNCH superieur qnaliteit f 1 50 p kan 1 30 p flesch CITROEN PUNCH superieur qnaliteit id SIROOP voor PUNCH 1ste qnaliteit l 35 p k l 20p fl 2de l 25p k l lOp fl Attentie s v p Een gehuwd JONGMENSCH welke zjjne eigen zaken zgn tegengeloopen zoekt langs dezen weg een BETREKKING onverschillig van welken aard Hg is bekend met administratie en heeft verscheidene Steden van ons land bezocht terwjjl hij ook zeer goed kan rjjdeu en niet paarden omgaan Gegadigden geUeren zich te adresseeren onder letter B aan het Adver tentieBureau van 6 B VAN GOOR ZONEN te Gouda Openbare Verhuring VAir D BOÜWMANSWONING n 40 met ongeveer Elf Bunders WEI en HOOILAND in Polêbroei aan de Zuidzgde voor den tgd van re jaren aanvang nemende 1 Januarg en I Mei 1874 op VRIJDAG 12 DECEMBER 1873 des voormiddags ten elf uur in de Sr Jbais DoeIBN te Oudetoater ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NUHOFF te HaattrecU Gezondlieid Eraobt en Levenslust gpveu de algeoieflii In gubraik zgadfl Engelsehe Gczoiullieids Pillcn oük bekend onder den naam van Gal Slijm enMaagpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Enropa en Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering ouaangenamen smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpjjn misselgkheid Zg versterken het gestel wrdrgven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zg bovendien gunstig werken op den algemeeuen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bg den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsinede te Waddinxveen bg C T Hazembebg Namaaksels zijn iiier niet van bekend N FRAHCOIS SNEL Commissionair in EflTecten en Kassier neemt Geld in bewaring ó Deposito van 100 tot f 1000 thans a 4Vs rente 1000 en daarhpvei a 5 o Kantoor Westhaven B 145 Gonili Druk vtn A Briokmu Sraia ée unataaode ipeditia tegen Atobin bgwonen De heer Chandoo notaris te Fadang vergeielt hem loc De Teef besproken enquête ia deser dagen tegt ét rfi geëindigd de heeren der Kindereii en Maatsohalk hoodea cich thans onledig met het opstellen na het eindrapport Laatste Berichten Versailles S Dec Bg de heden plaats gehad hebbende stemming over de nog ontbrekende twee leden voor de commissie ran dertigen djn slechts 3S1 stemmen nitgebracht terwyl 37 O leden moesten gestemd hebben om de rerkiezing geldig te doen zgn Toen de roorzitter rerklaarde dat de rerkieT ing alweer nietig was gaf de heerTirard te kennen dat de tinkerz de die aiinspraak heeft op 13 leden in de commissie zich ran stemming had ontbonden omdat zij door de rechterzgde stelselmatig nit de commissie wordt geweerd Versailles 3 Deo De commissie roor de nieawe gemeentenet heeft den heer de Goulard tot haren voorzitter gekozen De linkerzijde zal aanstaanden Zondag eene bijeenkomst houden om te orerwegen of het ministerie geïnterpelleerd zal worden orer zyne binnenlandsohe staatkunde New York 3 Dec Volgens bericht nit Harana begint de agitatie aldaar te verminderen De antoriteilen te Santiago de Cuba t jn bereid de oreigebleTen personen die aan boord der Vtrginitu waren gevangen genomeq op rrjje roetei te stellen INGEZONDEN Ondergeteekende stelt de vraag of t niet beter ware door het pluatsen ran bnssen aan direrse sehooliocalen de gelegenheid open te stellen on bligken te geren ran de meerdere of mindere Koningsgelindheid der schooljenjid dan door de thans gerraagde of half gedwongen offers C THIM GocPA 2 December 1878 Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting van den 19n November 1873 z jn reroordeeld A M T W hnisrr i K tot eene geldboete van 2 of tubs geraiigenisstraf van één dag wegens het zonder daartoe nitgetergd te zgn uiten van scheldwaurden tegen iemand E de G tot eene geldboete van 1 60 of subs gevangenisstraf één dag wegens het zonder schriftelijke toesteoiming van Burgemeester en Wethouders te Gouda herpen ran vuil op den tot openbare dienst bestrmdeo groml P L tot eene geldboete vnn l of subs gevangenisstraf van tui dag wegens het te Gouda laten losloopen vau enen hem toebeboorende houd tussohen 11 ure des onrls en 6 ure des morgens R L tot eene gelilbopte van 3 of subs gevangenisstraf van één dag wegens het te Gouda laten stiNtnan van een met een paard bespannen voertuig zon ler dal hij als cueoa ir of ander geschikt persoon dr tengels hiiild ol ouiaiddelgk bij of voor de bespanning geplaatst was H O S tot eege geldboete van S of snbs gevangenisstraf van één dag wegens het in de gemeente Reeuwgic hls geleider van een met honden bespannen en over den openbaren weg rgdend voertuig niet gaan voor of naast de honden N V d F tot drie geldboelen van 3 of subs gevangenisstraf van één dag voor elke boete wegens het te Gouda 1 als geleider van een mettwee honden bespannen en orer den openbaren wegrgdend roertnig niet gaan naast de honden en het rgilen met aangespannen honden welke niet ran muilkorf waren roor ien A r d P tot drie geldboeten ran lO of subs gerangenissiraf ran drie dagen voor elke boete met verbeard verklaring der in beslag genomen fleuren wegens het rissohen met fleuren geoorloofd vischtnig in twee verschillende aan anderen toebehoorende ri chwaters zonder roorzien te eg n ran een behoorlgke rischakte en zonder schriftelijke bewgzen ran rersjnnning van ile eigenaars of recbthebbendeu op die risehwaters en zulks na binnen de l ialste twaalf maanden aan de o erireding rooraf gegaan wegens overtreding der verordeningen op de jacht en risacherij te zgn veroordeeld H J D tot eene geldboete van 10 of snbs gevangenisstraf van diie dagen wegens het als schipper met een stooovaartnig in de rivier de Gonwe een ander vaartuig te zgn genaderd zoodanig dat er gevaar van laiivaiiog bestond zonder alsioen zijne ndtta te hebben veraindeid of gestopt en zijne werktiigfD aobteniit tn hebben laten werken Btt bovendien allen in de kostet invorderbaar bg IgMwMf I De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG L de Ótad gesciiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maande is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BURGEMEESTER van Gooda gelet op bet Ie lid van rt 24 der wet van 4 DMember 1872 StaaltUad a 134 tot voorzieninf tegen besmettelijke liekten Haakt bg deie bekend dat in de verloopeo t4 aren I petWNm is asngvgaveo als overleden aa Aziatische Ckolen Gouda den 6 December 1873 De Burgemeester vootnoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND BUteglaDdsck Overzicbt Weder lijn eeo paar itenMiiagen in de nat ver gadering gehouden en toeb ia men nog niet geheel gereed aet de comminie voor da conititniioneele ontwerpen Twee leden ontbreken nog Bij de eteDming op Woensdag verkreeg men geen resultaat omdat de gebeele linkerzijde zioh onheld en wel volgens de verklaring van Tiraid omdat lij door de rechterzijde etelMlBiatig geweerd wordt Een later bericht meldt dat de oonuniaaie ten laatste door de verkiezing van twee leden der lia kerzijde voltallig ii geworden Met de bonoeoiing van een seoretaria was de nationale Pinsdag gelukkiger de candidaat der recbtertijde S nr werd beuoead met 309 stemmen tegenover 2M op des coadidaat der linketcgde Diichatel De comminie voor hat ontwerp op het benoemen der maires bestaat uit 9 voor eo 6 tegenstanders Goulard ia president Het voorbeeld van generaal Dnorot die om liJn militairen plicht beter te kunnen vervullen bedankt heeft voor het lidmaataohap der nationaile maakt werkelijk opgang de hertog van Aumale generaal liuvset en de vice admiraals Foumiohou en Saisset hebben op verlaniien van Mao Mahou hun verzoek om ontslag nog niet ingediend I e termijn aan den aartsbisschop van Poeen gesteld om zijn ambt vrijwillig neer te leggen ia verstreken tonder dat ann den wensoh van de regeering is voldaan de raak komt thaua voor het hooggerechtshof te Berlijn De aartsbisschop is intussoben wegens onwettige santtelling van den vicaris l oradzéttski op nieuw veroordeeld tot 7000 thaier boete of eeo gevangenisstraf van vyf maanden Het knapen seminarie te Finstingen in den Elias is gesloten omdat de directeur weigert ta gehoorzamen aan de wet De Beiersclie landdag zal waarschijnlijk van de door den minister van oorlog aangevraagde 24 millioen vooreerst slechts de helft bewilligen omdat in 74 en 76 toch niet meer dan die som kan worden besteed het wetsontwerp betreffende dit buitengewoon krediet zal de volgende week in discussie komen FRANKRLTK In de Piirijsohe bladen leeat men tegenwoordig groote jeremiades over den stilstand in handel en nijverheid Zaterdag jl hebiwgi 14 groote magazijnen vao oonfectien hun werklied weggezonden zeggende dat et geen werk meer was De scfaoeomakerij bevindt zioh ook in een sleehtan toestand Het weinige werk dat er nog ia wordt 70 ten honderd onder dea prijs betaald I In kinderspeelgoed worden gewoonlijk op dit tijdstip vele zaken gedaan thans is er nieta t doen la ééa woord werkstaking ellende overal In de hotels insgelijks boort men mets dan khigeo er zijn geen vreeinielingen Al wat vroeger in praoU weid tan tooa gespreid ontbreekt thüu De Algoaeenr Raad raa het dsfartesMnt d r Seine baeft onderscheidene zittingen gawijd oon een boogat beUogryk rraagstak dat der heho n del ing van kraukzinaigen Zg ia niet bijater vtool k dcM qaaeatic Zij geeft C aanleidiiig tot aahonapnkeü Zij steunt atop iaUit op a bé Ukt imf tmk de atatiatiak ooverbiddelgker daa tier So wat vertelt zg onaf Dit dat in FranÜrgk althaaa de waanzin op sduikbareade wgze toeneemt W ke zgn de oorzaken der reoaachtige oitbreidiog welke de deokande auneu te recht bezighoudt ea verontraat Een Duitsch arte heeit na dea oorlog ia eea berucht geworden boekje zoeken ta betoogen dat degsusche Fransche natie aan eea gevaarlgke mania Igdt en dat de oorlogsverklaring ais een uiting daarvan moet worden beackouwd Men bield deze bewering voor een grap maar hetgeen men geenszins als een grap zal kunnen beschouwen is het feit dat de oorlog zelf aanleiding gegeven beeft lot talrijke gevallen van kreuk nuigheid Personen die daardoor geruiueerd of in scboooe verwachtiiigeo bedrogeu werden personen die het Uebte en diertwarste zagen vallen op het slagveld zgn door waanzin aangegrepen geivarden Dit is een feit dat behooriyk gestaald wordt in een weteoschappelgk boek over de folte dam ces deniers temps dat bg de Irnu Pion verschenen ia De meest tastbare oorzaak van kraokztaniglieul is aveuwei misbruik van sterce dranken thans meer dau ooit nadat die dranken over het algemeen genomen aleohter geworden z jn doordien de wetgever zu zwaarder belastte en de zucht tot vervalachiug wegens evenredig hoogere winsten sterker werd Dit blgkt uit het laakryke rapport dezer dagen door den beer Charles Loiseau bg den departementalen raad der Seine ingediend en door dieu raad toen in behandeling genomen Dit verslag bevat verder de volgende gegeven in 1872 zijn in de krankzinnigengestichten van het departement der Seine opgenomen 2476 petsoueu te verdeelen in 4f categorieën 1 Zg die voor het eerst worden toegelaten 2 Zg dis de gestichten hebben verlaten en er thans wederkeeren 3 Zg die wederkeeren na de gestichten te hebben verlaten alvorens volkomen genezen Ie zgu De toelatingen in 1872 hebbeu die van 1871 met 185 overtrol eu Het getal deigenen die ia 1872 de gestichten verlieten bedroeg 1315 zoodat bgna de helft der toegelateueu moesiaohtermgven Uierbg houde men bovendien punt 3 hierboven in het oog Op 31 December 1872 bedroeg het ogfer der vau overheidswege lu het departement der Seme verzorgden met minder dan 6523 en volgens den boer Loiseau moet bet nu 6700 hebben bereikt Daardoo zgn de gestiohton in het depaitement ouvoldoende j t ADYÉBTENTlfiN orden geplaatst T n 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer lOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlgke Nommers VUF OENTEN geworden en beeft men vele krankzinnigen naar elders moeten overbrengen De heer Ijoiaeau heeft naar aanleiding dezer uiten aterk bij den Departementalen Baad aangedrongen om maatregelen te treffen tot betere verzorging der krankzinnigen hetgeen de Baad beeft toegestaan door het jaarlgksch krediet te verhoogen met 443 000 franken De uitgaven van Bioètre gesticht voor mannen La 3alpétnère geaticht voor vrouwen en 8ainte nne voor beide geslachten ware modellen van goeds urichtiugen voa dien aard zijn het belangrgkat Behalve met de Snoncieele zg de heeft de Üaad zi h ook ast d jaridieke zgde der quaestie onledig gehoDden De wet van 1838 machtigt tot de gevangenzetting vau personen zoodra eenige aangewezen geneeskeeren door een consult uitgemaakt bebbeu dot die peraonen ktonkiinnig t J e loapassing dier w t heeft aanleidiag gq eip s tot misbruiken waarvan schandaal gedingen het gevolg tg n geweest De openbare meeniog is daardoor beangst en verontrast geworden en deze ontroering heeft zich ook aan de volksvertegenwoordiging meegedeeld Er werd een voorstel ingediend tot hervorming der wetgeving tot wgziging der wet van 1838 en bet gevolg was het instellen eener enquête waarvan de slotsom vermoedelgk zal zijn dat de indiener vau genoemd voorstel zg n zin krijgen zal De Algemeene Baad van het departement der Seine heeft thana een advies uitgebracht waarvan de strek king is het beginsel aan te bevelen dat de geneesbeeren die de krankzinnigheid van een persoon moeten constateeren door het lot worden aniigewezen zoodat het gavoar vau misbruiken belan frijk vermindert Voorts beeft die SmA den wensch nit esproken om de kraokzinnigeiigestichteD weder te zien plaatsen onder een speciale en onafh inkelgkc administratie bestuurd door den prefect van het departement der Seine Volgens ife Ordre heeft Mac Mafaon da verbooging van zgn salaris van 600 000 tot op 2 000 000 franken gewezen van de hand KN G e L A N D Een photograaf die tr Londen dicht bij een spoorwegstation woont adverteert f Ten gevolge viin de bgna dagelgksche spoorwegongelukken wordt het publiek ten dringendste aanbevolen om voor het op reis gaat zijn portret te laten maken opdat de bedroefde overlevenden een souvenir hebben vsn hen die heengaan om niet terug te keeren BINNENLAND OOVDA 6 DzCEMBKa Gedurende de maand Nor zgn in deze gemeente overleden 78 mannen en 71 vrouwen t w in het Ie levensjaar 12 m en 23 vr totaal SS van 2e 6e 26 26 62 7e 14e 3 1 i 16e 2üe 3 1 4 216 306 4 5 9 81e 60e 11 0 5 16 51e 66e 6 7 12 66e 80e 8 3 11 boven t 80e 1 0 1 71 73 144