Goudsche Courant, zondag 7 december 1873

Hierran zonder gêöeeat knip 5 m en S rr in t Ic I n run t e 6e 1 m Tan t Sle 30e en 1 rr Tan t 5 Ie 6Se lerenaj totaal 8 m en S rr II Daarenboren lerenl aangegeven Sm enlvr t 3 Ala orerledeo aan Aziatiache cholera zijn aaogegcTen 31 m en 23 Tr 54 t w Tan Ie ItTen aai O m en 8 rr 2 ïe 6e 8 17 7ftH I f O f Ir 16 © ÏWB jr 3 ir f 1 ir 4 ile SOe t I i 6 31e 50e 8 3 H 61e 65t 4 6 t 66e 80e 8 O i 3 boTcn t 80e O d t iy SI 54 83 VÏB6A5EIWNG TAN MN Dinsdag den 9n December 1S73 des namiddaga ten I vfl v ntifi aI wfifAt beband De ontwerpTerordeningen Toor de besturen der b die r i gq jhuifPI De ontwerpbesluiten rakende de openbare scholen a de be ijf ing 4pr ojx frivjiïpr Toorstèl om op grond van hel laatste lid ran art I d r Tfrqrdenfng boqdecde regeling ran dep t Terlèteen bijstand aan de Hoofdonderwjjters enz lé besluiten dat er aan de jonge jufrrouvrenschool drie hulponderwyzeressen zullen werkzaam zyn Met erzoek ran den Heer P W Kamphuizen c s oa de korenbeurs af te breken Het fertofk tan S Gelissen om aan hem onderhands aan te besteden het onderhoud der plantsoenen Het Terzoiek Tan deU Heer C J C Prince tst wijiigiog der koopTOonraaiden Tan d aan bem afge sbine straat Jlct rerzoek ran C Heogerwnard om de pacht TUI het Beevw kiohe rerlaat te mogen overdoen aan J Kalkman Voorstal Tan Burgemeester en Wethouders tot wq ziging rap den staat ran begrootbig dw inkomsten en uitgaTcn dienst 1873 £ en rerzoek van den Heer 6 Gaasbeek oa ontslag als bulpondecwijiwr aan dei armos bool £ en Tenoek ras MrjuffrouwS X ë vander Beek oa ontaJag als hulponderwijzeres aan de jonge jolTrpuwenschool Xe benoemen een graftnaker Het proT i rrchtshof in Zuid Holland heeft eei gisteren uitapcaak gedaan iu de zaïUi tuu J B uit Zwammeidam beschuldigd Tan diefotal ran II schapen uit een weideinden ZnidplaspolderonderQouda Aan hem is een tnohthuisstraf ran Kjareo opgelegd De derde leesbenrt der vergadering Winterlezingen op Dondenlag den 4n dezer te Berg Ambacht gehoudeo werd vervuld door den heer J de Visser van Streefkerk die rene boeiende verhandeling hield over de Geboorte vergeleken bg het Sierven De talr k opgekomen neiiigte zoowel van Berg Ambaoht als sudete gemeenten gaf dan ook door eau daverend applaus haren bgval te kennen De bijdragen geleverd door den geachieu spreker en door de hh J O Bettink en P Blok van Berg Ambo ht S Scheffelaar Klots van Streefkerk en U H v d Starreu vau Berkenwoude verschaften veel genot De bijdragen der schooljeugd van Berg Ambacht vqor het geschenk aan Z M bedroegen 20 0Ü en die det gemeente Streefkerk IS UVs Staten Generaal Tweeds JUmik Zittingen van 6 en 6 December In de zitting van Donderdag is de discussie over het booger onderwgs afgeloopen De minister kon niet torgeven aan den aandrang van sommige sprekers om het gymnasiaal onderwijs partieel te herzien met het oog op de toegezegde wet op bet booger onderwgs Het amendement van den beer van Wasseneer Cstwgck strekkende tot algemeene verhooging van de bezoldigingen der boogleeraren is ingetrokken en diens amendement om Toor die verbooguig een memoriepost uit te trekken verworpen evenals het amendement van de bh van Kuyk en van den Berch tot gedeeltelijke verhooging De discussie over Jiet middelbaar ocderwgs is aangevangen De heer van Baer wil loensderiog op gebied van htt onderwijs Bij art 140 ia nog alngenomen een van regceringswege voorgestelde verhonrini roor een derden boitengewonen boogleenuur te Leiden In de zitting van gisteren is de beraadslaging over bet middelbaar onderwgs voortgezet De volgende punten zgn besproken de al of niet gunstige resultaten van bet middelbaar onderwgs in verband tot de aandrang of de ontrading totwgziging de noodzakelgkiieid der bevordering van landbouwkniidig onderwijs de materialistisohe strekking werd evenals gisteren aangevoerd en betwist terwgl sommigen meerdere concurrentie voor het bijz onderwijs inriepen omdat wetOBsobappelijk en vooral natuiirkuiidij onderwgs en dat in geschiedenis niet neutraal kan zgn allerminst op de Hoogere Burgerschool Hedenvoortzetting Door de regeering is een telegram onirangen uit Peoang zonder datui waarsohgnlgk Donderdag verzonden waaruit bl kt dat de expeditionaits niaèht den 28n Nov ter lëede van AtcWn isaangekomèm Op verscheidene troepeaschepen was de cholera uitgebroken Poelo I Nassi iu de baai von Atohin is zonder tegenstand io bezit genoraeu en yofii iekjuirerpleging ingericht aatregelen tot bestrijding der cholera wortlen genomen Dagelijks viel veel regen daarom kouden de operation nog niet aanvangen Dat bericht is naar men verneemt afkomstig van generaal van Swietea Een door Seut of medegedeeld telegram uit Penang van 4 Deo meldt 700Q0 A tohineezen zouden in eene sterke stelling bij dtu kroton gekampeerd zgn De Uoliauders hebben hunne offensive operatiën nog niet begonnen Bij de tweede kamer is ingekomen een adres van de Hoüandsolie maatschappg van landboow totondersteuning van het stelsel van het ontwerp van wet van de bh Oldeuhuis Gratama Idzerda en f Kerkwgk tot intrekking van de bijzondere bescherming i on de jacht en het jacbtbedrijf verleend de Hollandsche maatschappg legt er bg over een rapport over het afschaffen en afkoopen van zwanendriften en eendenkboUn en wenstiht dlil de wetgevende macht in dien geest ook werkzaam z Als schrgrer ran de rerhandeling geteekead met hrt motto Verrtati cedendo etc oiilangs door Tejlers Godgeleerd Genootschap bekroond heeft zich bekend gemaakt dë heer H Maronier predikant bg de Bemoastfantsche gemeente te Utrecht In de Dinsdag gehouden rergadering der afdeeling Tiel ran het Ited onderVijzers genootschap is door den roorzitter de aandacht gevestigd op de commislie die is benoesad op de algemeene va gadering te Ainbem gehoud om door het verzamoten vaa gegereas door allC onderwijzersrgezefschappen haar te verstrekken de bepalingen aan te wijzen die ia de wet van 1857 wijziging behoeven De vergadering was van oordeel dat het weoschelijk zgn zou 1 de ooderwgsers ts maken tot rijka ambtenaar daardoor zou kanue positie beter worden maar vooral hun huisgezin na ban overlgden m betere omstandigheden achterblijven i het hulppersoneel in de schbol te vermeerderen waardoor het aantal kinderen door ééa persoon te onderwijzen geringer zon worden Sfi da opleiding der halponderwgzers te verbeteren langs dien weg zou hun aantal rermeerderen en het onderwijs dat zij geren degelgker worden Volgens de soboolberichten in de Nieuwe Bijdrage Tan Nor 1873 bedraagt het getal vacante openbare scholen roor gewoon 33 en voor gewoon en meet uitgebreid onderwgs 2 Vacante hulponderwgzersbetrekkingeu 111 dito hulponderwgzeressen 2 Het effect dat toebehoord heeft aan de weduwe van der Kouweu en aangeboden is bg bet kantoor van Leureling Tjeenk is blgkeos de verklaring van den aanbieder uit Londen ontvangen en moet ook reeds vóór den moord door haar zgn verkocht Het V D deelt mede dat mej Kruseman nog deze maand naar Brussel terugkeert eo lervolgens lu het belaag vso haar letterkundigen arbeid eene reis uaar Italic bepaaldelgk naar Florence en Bome gaat doen Haar voornemen on hier to lande als zangeres op te treden zon dus vooreerat niet tan uitvoer gebracht worden Mevrouw Eliza Young echtgenoole n 17 vanden profeet Brigham Youug die ihans echter van hem gescheiden leeft beeft het voornemen opgevat om daar haar echtgenoot haar geen voldoend jaargeld wil uitkeeren zich te wreken door een reeks voorlezingen te honden waarin zij al de geheimen van het Mormonendom zal openbaren en het gedrag en de handelingen van de heiligen aan de kaak stellen In Frankrijk is de krankzinnigheid in den laatste tijd op schrikbarende wijze toegenomen Op 31 December 1872 bedroeg het cijfer der vnii overheidswege ia hst departement der Seine verzorgden niet minder dan 6500 en thans moet dit aantal wel tot 70U0 geklommen zgn Daardoor zijn de gestichten in het departement onvoldoende geworden en heeft men vele krankzinnigen naar elders moeten overbrengen De meest tastbare oorzaak vso het toenemen der krauk iunigheid is misbruik van sterke dranken thans meer dan ooit nadat die dranken over het algemeen ge nomen slechter cworden zijn doordien de wptgcM ze zivBdider beluste en de znclit tot verval sohirii ivB ens erenrtdig hoogere winsten sterker werd I Punck schetst jn ziju jongste nnOHner een geestig tafereeltje op een ossursntie kautoor Ben jong mensch komt ziph eri ekeren jTegen orwegongelokkeii P vra gf d kldric ir Vra d exS usJ is Iwt antwoord tegen de póiHie m De rkifzings manoeuvres in Nederland kunnen J ttiid e pOB f der lelijkheid doontaan In I a ts Uatad i8 ifèi itog atlnder miuwgewt op de middeletr De ïrWdergoedsbezltter Romer te Lonak ontving den 3den een telegram nit Berlijn dat zgne dochter overleden was Hg reisde terstond derwsarts en nam dus den 4den geen deel aan de verkiezing vtfOt do Wahlmbnoét In Berign gakomeu bleek hM hem dot zijne dochter gezond en wel was maar het doel was bereikt simÊS s Koloniën tïOST INDIÊ BATAVIA 26 Ootob r Aan het Mail Orerzicht van den Jata Bode ontleenen wg het volgende Aan de troepen die naar Atchin tullen vertrekken ia bekend gemaakt dat het aan alle officieren onderofficieren en manschappen ilosofeerende kritiseerende en ofiespeodeerenda kattinggangera nja vergeten verboden is om met redacteurs of uitgevers van dagbladen contraotea te sluiten voor het leraren r ooimpóndenties of mededeelingen Hoe de generaal ran Swieten tot zulk een dwaze order heeft kunnei besluiten wordt niet begrepen Een chef moet dunkt dns slechts zulke orders geren ran welke bg de richtige oitrpering kan oaulr lseMa af kan laten eoqtroleeren schrgft hg bevelen voor waarvan bet niet ils na te gaan of ar werkelijk aan gehoorzaamd wordt dan loopt hij gevaar een deel van zijn waardigheid en prestige te rertiezen rHoe zal men nagaan of etn dar duizwde brieven door de reldpost rerzonden ook een correspondeutis of een mededeèling voor een redaotenr berat Hoe zal men sagoau of een briefkaart beschreven met n zekar aaatal waordea Waarvan de bataekaais daar den oppervlakkigeu irOuze lezers echter zullen met dat al geen schade Igden Tenzij geheel onvoorziene omstandigheden dit ogten beletten zullen wy hen als vroeger op de hoogte honden De Minister van Koloniën heeft zeker de sabalterne officieren in een aangename stemming willen brengen vóór dot zg ten oorlog gaan De oiitwerpbegrooting n 1 geeft dien militairen de zekerheid dot hun inkomen aanmerkelgk zol verminderen indien ten minste de Kamers goedvinden afdeeling VII van dot ontwerp en verder de ontwerp begropting in hoor geheel goed te keuren Men heeft voor de officieren die naar Fodong gingen iets gedaan een weinig geschipperd Men heeft nl aan de getrouwden z JOW el voor zich zelf als vpor hun vrouwen rechtop vrge woning of huishuur indemniteit verleend moor men zol ons moeten toegeven dot half werk gedaan is r Elders begrgpt men die zaken anders en ziet men in van ivelk een onberekenharen invloed de gerst en de gemoedsstemming der officierea zgn op den loop von krijgsoperoticn rMocht ons eerbiedig beroep op den plsotarerranger des Koniugs ii deze gewesten om alsnog te rerhindereii dat de gehunde officieren met een bezwaard en bezorgd gemoed te relde gaan niet boten dan wenschen wij den Minister in overweging te geven om na den oorlog goed te maken wat nu werkelgk zoo treurig is De IiIiiHSter bedenke toch dot werkelgk zoools hierboven gezegd is de gehuwde officieren bun vrouwen en gezinoen met zorgen achterloten en doorbgvoege men nog bet gevoel dot de subalterne officieren moet bezielen nu zg vernemen dst hun inkomenzal worden verminderd En dot wel nadat zopveelillusies zijn opgewekt door de toezegging van een werkelijke verhooging Veel ergernis heieCt h t hier verwekt dot de civiele afflbteDareD die de tweeda Atehineesc jü expeditie zullen volgen rulke buitengewone toelagen gemeten en buiten alle verboudAig tjt d militairen bev ftrecht worden Den ambtenaar die den regeerings commissaris als Secreiaris zal vergezeilett wordt een daggeld toegelegd even groot als dat Onu w len den generaal opperbevelhebber der Ie expeditie toegekend Éen ambtenaor ter beschikking zol behalve 22S traotement een toelage van 10 per dag worden nitbetaoM zo t hg 52S s maande zol genieten en d8arbaven 400 voor entree de campagne Een kapitein von den stof die reeds 16 jaar dient heeft StO trsct meot en 839 50 entree de campagne sloot dus verre achter bij een jongmensoh eeM ohlongs de schoolbahken ontwassen die nog niet eens in werkelijke dienst is geplaatst Voor een Inlaad cken schrgver wordt 200 estrêe de campagne uitgetrokken en daarenboven wordt he4i een tdtlage van 150 s moands toegelegd terwgl een eerste luitenant van den staf 181 87V als entree de campagne ontvangt Laatste Berichten Havanna 4 Dec De kapitein generaal heeft naar Madrid getelegrafeerd dat het onmogelgk is de Firginim uit te leveren aangezien de openbare meening er zich zoozeer ifigen verzet dot groote onlusten van de uitlevering bel gevolg konden zijn De kapiteinigenenial heeft zijn ontslag aangeboden lagtSDi 5 Dec De Keizer heelt bg eigenhandig schrijven sok den Bonus naar aasleiding van de volbrachte revisie van het vergelijk met Hongarge eene itgebreije amurtie gnclionliRi TOor Ooatie en Slavonic VersaillOS 5 Dec De beer Batbie is benoemd tot president von de Commissie van Dertig Tot vicepresidenten zgn beno md de heereii Talhouet ea Kerdrel tot secretarissen de heeren Cezanne en Fsllon De Commissie beeft de qnaeatio van ds opeuboarbeid der debatten besproken INOSZONDBN De i panboomen van onjta singels Sedert eenige maanden zien wg de iepenboom n TOO onze singels de oen na den anderen ziek worden ontvellen ea stervas Dit feit beeft zeker aller aandacht getioifen en bg rtteit js zeker wel de vraag opgekomen mt wel de oofuak van deze ramp voor onze singels zgii mag een ramp waaraan nog geen einde is Daarom lust het mij het eea en onder doaromtnnt in het midden te brengen Beziet men de bast der iepen dan zal men ontwaren dat iu vels tollooze gaatjes zgn ter grootte tiin een speldeknop terwQl de boom van zgn bast ontdaan eigenoardig geteekend is door smalle met stof gevulde groef jes Die gaatjes en groefjes worden veroorzaakt door een 6 a 7 streep laug kevertje of torretje en zgne lorren Het wordt genoemd iepenspintkever of Eccoplogaster Scoljtus en heeft hoe klein ook in de laatste jaren onberekenbare schade erooruiakt in Amsterdam liotterdom Arnhem Dordrecht en vele andera steden Ton ons vaderland De iepenspintkever Isaft m d regel slechts in ziekelijke baornca sn dott deze sterven doah eenmaal in groot getal ontwikkeld brengt hg de gezondste boomen in en ziekelijkcn toustand terwijl de kevers zich verder ia zoo ougeloofelijke hoeveelheid ontwikkelen dot de iepen in geheele streken daardoor verwoest Worden Ziehier hoe deze diertjes te werk goan De vrouwelgkc kevm boort een gat door de schors tot op het hout maakt daar gekomen een gong loodrecht naar boven en beneden van ongeveer 3 Ned duimen lengte en legt ter weêrszgde van dezen moedergaag 20 tot 30 eieren Na verloop von eenigen tgd komen de eitjes uit en de jonge larven verspreiden zich links en rechts ran dien gang De volwaesen larven zgn dik rleezig geelachtigwit gekromd ron houding en bg den kop breeder dan sou het stoorteinde Zij zgn oltgd herkenbaaraan vier wigvormige bruine vlekjes op den eerstenring ran het lichaam No rerloop ron eenigen tgdgaat iedere larve son het eind van den door haargemoakten gong tot den stnot van pop over enweder na eenigen tijd zgn zg in kevers veranderddie dan een gat door de schors noor buiten boren Don eerst wordt het kwood recht zichtboar én destam von een boom die Sterk door dit insect was aangetast heeft don het oonzien alsof hg door fijnehagelkorrels met dnizende gootjes doorsclioten was geworden Zoo zijn er tol van boomen op onze singels Oversl Hoar gingen aanwezig zijn woidt devereeniging van spint en bast verbraken en gaat deboom tot bederf o er de ondergang van den boomia dan gewoouhjk spoedig bcaiist W t k n n gedaan worden om de verspreiding der k evcrs te voürkoiii ii cp aldus liet kwaad te stujten Aftiiaken ie boomen nomelijk die kennelijk tot logies dier onaongpiiauie gasten versirekkeo ofdaarron moor verdacht kunnen worden Waaneer de boOmen geveld moeten worden is een andere vraog De Yétit komt ongeveer in het laatst van Mei uit zijne pop te voorschijn en in Jnui en luli Worden de eieren door de moederkevers tnsscbeii bost en spigt gelegd Deze eieren komen gewoonlijk eerst in September uit en de larven blgven veelal den winter óver leven tot zg in Mei verpoppen om weldra als kever te voorschijn te treden Men zou dns de aangetaste boomen in den winter moeten vellen en dadelijk Yuh den bast ontdoen Elke boom waarin gaa ea zgn is verdacht en dient insgelijks geveld te worden Voorzichtigheidshalve zou men zich eerst kunnen overtuigen of er ook larven tusBcben bast en bont worden aangetroffen Op deze wijze is het mogelgk om binnen teerkorten tijd van een kwaad bevrijd te worden dattot groote schade verstrekt en onze wandelplaatsendreigt Ie ontsieren M Ï5 O i ï T Z ± 3 Aan bet Bureau van Politie is in bewaring in deze gemeente gevonden SLEUXEL eèn Burgerlijke Stand 6r Boat vi 4 Qec Johaniia Carolins Hnriette otden i W vsa Loon ek C Heek Adrisos Marb Msebtildi ooden A Prios en U H Uoroian OvuLSBSKi i Dee 8 Hikksn 1 j 6 l A I n 67 j i H MS ia Stel huitvt sn B van der V lk B9j ADVERTENTIEN Berallen van een 2 ood N HOLWEBDA Jonkheid ScUedam 3 December 1873 BeroUen van een Zoon P J j 8 HAART OvDUK Utrecht December 1873 Eenigt kennisgeving Voor de vele bewezen van deelneming mü betoond bg het orerl den van mgne innig geliefde ecbtgenoote betuig ik mgneu hartelgken dank A H L BADINGS Amsterdam 3 December 1873 Voor de vele en hartelgke bigken van belangstelling ons betoond bg het overlgden van onze geliefde Moeder en Bebuwdmoeder Mejufvrouw de Wed A M KOOT deLangb betuigen w § onzen welmeenenden dank Gouda Uit aller naam 7 Dec 1873 A KOOT Voor de vele bewgzen van belangstelling onderronden tgdens de ziekte en hetoverlgden van mgneu Echtgenoot en Vader betuigen wg aan allen zoo wel binj n 4 s t iiten de stad onzen opregten dank d j F ABONSON Sandkbb S A ARONSON Jb B ARONSON Gouda 7 Dec 1873 Berigt van Inzet De STEENFABRIEK en aanhoorigheden met LANDERIJEN onder Oouderak welke op den 26 November 11 door de Notarissen A KLUIT Hz en G J SPRUIJT zijn geveild en alstoen opgebragt hebben f 52505 znllen op den 10 DECEMBER e k des voormiddags ten 10 ure te Gouderak worden afgeslagen in afzonderlijke perceelen en daarna in diverse combiiiatieu Kaïchelblokken en BrandbeHt eiken en beuken zijn te bekomen bij S LAFBBEB per vaam 5 PRIBSCHB TUBP ƒ 5 50 per 1000 stuks OpenbaFe VrlJwIHIge Vcrkooiüng op MAANDAG den 29 DECEMBEB 1873 des voormiddags ten 10 nre ten huize van den lieer A BBOERE herbergier te Ouderkerk a d IJssel Tan mim 20 Bunders HOOILAND al daar aan en bg elkander en alzoo zeer geschikt tot het maken eener Boerderij Aanvaarding dadelgk en betaHnif $ èt fcooppenniugen 1 Febmarg 1874 Nadere informatien bg den Notaris il J SPRUijT te Ouderkerk a d IJttcl De JOHANN HOFF sohb MALZPOMMADE is geen geheim middel 1 hare krachtige werking de hoofdhoid te verfrisschen het nitrallen der hai n direct te belettm de gro radit der haren te bevorderen resp te evnienwen is scheikundig bewezen en tal van gebnükerg reedt d iken aan deze Pommade een rol golvend en gezond haartooisel herkreg i te hebben Per flacon a 70 Cent en J 1 ver I ïcrijgbaarte Gouda bij J C van VBEUMINGEN en Mej Wed A C SCHOUTEN te Woerika hü flENBI J van BBN BERG Golvend Or Cüaiiti iJielan us Oogenwatep f Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den kol ten tijd dat het bekend geworden is een n nommé rerworren zoo als zelden een dei ljftt artikel is te beurt gevallen en tot ondubbeltzinnig bewijs hiervan kan strekken dat er reed f doizendeu bg tienduizenden flacons van verkocht zgn en de aftrek v an dit voortreftelgke en heilzame middel steeds toeneemt Alle Igders aanverschillende Oogkwalen wordt dit middel tensterkste aanbevolen en zullen zij na een betrektkelgk korten tijd wanneer men het oplettendvolgens voorschrift gebruikt de heilzame ge volgen van dit nooit volprezen Oogenwater oodarrinden Zg die genoodzaakt zgu de zooIntige bril te gebruiken zullen die bij ee voortdurende aanwending van dit middel wedetkunnen wegleggen Zwakke oogen die dooriiig panneu zien of lezen beginnen te steken o die waaruit bij harde of koude wind Tocütontloopt worden door dit middel spoedig get f heel hersteld Iedereen die tot zjjn hoogste jaren zondéc bril wil werken make dns eer het te laat i gebruik Tan Dr Chaiitomclanus Oogenwat n en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Het is a ÖO ets per flacon rerkrggbaar gesteld bij T A G van DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN WestewageStr Rotterdan Mej L A SciiüuïiiN 9 ScHLüter Oostmolenstraat J J GBOENHUIZEN C Utrecht £ a meer beketuiB 41 i iu on ryk v