Goudsche Courant, zondag 7 december 1873

Woensdag 10 December N2 14Ö0 1873 NATIONALE MILITIE Verzekerings Maatschappij ËË DRAG T De HOOFD ADMINISTRATIE van bovengenoemde Maatschappö bericht dat ingevolge Art 7 barer Statuten de deelneming door het geheele Rijk is opengesteld Met bet oog op de aanstaande loting der lichting 1874 vestigt zg de aandacht van belanghebbenden op het toenemend gebrek aan personeel en de iteeda klimmende eiiehen van hen die zich als PLAATSVEBVANOBR of NUMMERVEBWISSELAAB aanbieden tengevolge van de verwikkelingen mei Atchin Spoedige deelnoming is than vooral van belang daar niet alleen de deelnemingssom buitengewoon zal stijgen maar ook de waarschgnlgkheid bestaat dat het der Directie onmogelgk zou kunnen zgn te voldoen aan alle aanvragen welke men tot haar zou willen richten De Hoofd Administratie is gevestigd te s Gravenhage ten kantore van den Heer J J HERENS Beestenmarkt 48 terwjjl de deelneming voor Gouda en environs geschiedt bg denCorrespondent Turfsingel P 58 Gouda GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentifin kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Openbsire Verkooping op MAANDAG 8 DECEMBER 1873 voona tan elf nor in hetKoffijhnis HiiTSc UAJEBOBD aan den Kleiweg te Gouda Tan l een mim sterk gebouwd zeer gemakkelijk ingerigt WINKEL en WOONHUIS sedert jaren dienende als MANDFAC TÜÜR en MODEWINKEL pp het dralcste gedeelte Tan den Kleiweg wgk E n 7 te Gouda met PLAATS TUIN TJE SCHUUR en UITGANG achter naar de Si Anthoniestraat Onder den koop is begrepen de WINKELOPSTAND en het perceel is te aanvaarden dadelyk Betaling kooppenningen 19 Jannarg 1874 2 een sedert korte jaren nieuw gebouwd WINKEL en WOONHUIS waarin AF FAIRE in KRÜIDENIER8WAREN enz aan den Cattensingel w k Q n 93 te Gouda met TUINTJE of BLEEK en GEMEESEN gang daamcTen Te aanTaarden 1 Jannarg 1874 Informatiën ten Kuitore van Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Vrijwillige Verkoopiog op MAANDAG 22 DECEMBER 1873 des voormiddags ten 10 ure ten huize ran ARIE FUN herbergier te Gouderak van TWEE HUIZEN met HOOIBERG en circa l Bunder WEILAND aldaar Aanvaarding van het Laad en eene der Woningen dodelgk betaling der Kooppenning 1 February 1874 Nadere informatiën bg den Notvis G J 8£RUIJT te Ouderkerk ajd TJuel Fromentine Versterkend GesondbeidsmeeL VAN B AOËMA te Arnlicm Niet alleen dat de FROMENTINE als Gczondhoidsmeel meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van I dien aard voor Borst en Teringlijders menschen met zwakke pijsverteringsorganen Zuigelingen en Kinderendoor Heeren üeneeskimdige aanbevolen waarvan onderstaand Attest een bewgs is Den Heer B ADEMA Frabtikant te Arnhem WelEdele Heer Het door U onder den naam van FRO MKNTINE in den handel gebragto Voedingsmiddel voor personen met zwakke spijsverteringsorganen zuige lingen en kinderen olflkens Scheikun dige analyse van Ds R S TJADEN MODUEHMAN Hoogleeraar in de Scheikunde een zuiver preparaat met eene groote hoeveelheid ejwitstoflfen en daardoor hooge voedingswaarde is door verschillende leden onzer Afd ook nit een geneeskundig oogpnnt onder zocht met een allezins bevredigend j resultaat zoodat het oangenanm ia dit product eener Vaderlaudsche inI dnstrie gerust aan het publiek te kan I nen aanbevelen Arnhem Mei 1873 Namens de Afd Arnhem der Nederlandsche Maatschappij der bevordering der Geneeskunst De Secretaris get J A L VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussen van 1 en O GO is verkrijgb te Gouda bg P J MELKERT en verder in de bekende Depots Opeiil are Verkoopiiigen te GOUDA Op DINOSDAG O DECEMBER 1873 des ▼ oormiddags ten elf unr in het Logement nx FüLuw aan de Maritt van eene KLEEDERBLEEXEBIJ bestaande in een HUIS met SPOEL enWASCHHUIS SCHUUR ERP TUIN en BLEEKVELD aan de Blaekerskade te Gouda wgk P n 11 kadaster Sectie E h 484 tot 487 groot 21 aren 70 centiaren Te aanvaarden 9 January 1874 En op MAANDAG 15 DECBMBpR 1873 des Toormiddags ten elf nnr in het KofSjhuis Dl Habxcbiik ato dd Hhrkt van een goed onderfaQoden 6CH00LL0EAAL in twee afdeelingen i ündè de EÜSSEBSEflAESDIOOL met Binnenplaats KeUken met Pomp Woonkamer met Bedstede n Kasten en eene groote Speelplaats daarachter met arrgen uitgang in de Yisehsteeg alsmede een BOVENHUIS met afzonderlijken opgang Waarin vier nette Kamers Keuken Zolder en t geen Terder tot een goed Bovenhuis behoort staande en liggende aan do Gouwe te Gouda wgk C n 24 en 24a kodaster Sectie B n 1201 en 1203 groot 3 aren 53 centiaren Het bovenhuis is verhuurd tot 1 M i 1874 voor 220 in het jaar en al het overige is te aanvaarden 1 Febmarg 1874 Een goed onderhouden en ERF met een TUIN daarachter aan de Westhaven te Gouda wgk B n 162 kadaster Sectie D n 577 groot 2 aren 33 centiaren Zgnde in het Huis acht Kamers twee Dienstbodenkamers eene goede Keuken groeten Kelder mime Zolders een Marmeren Gang en hetgeen meer tot een goed en gemakkelgk ingericht Woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1874 voor 500 in het jaar En drie in 1873 gebouwde HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vogelenzang te Gouda wgk M n 64 k l en m Verhuurd bg de week ieder huis voor 1 25 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Gouds Dnk m A BrinkinsD CHOLERA ANTI CHOLERA TABLETTEN vervangende de droppels als preservatief bg het minste gevoel van bnikpyn misselgkheidofdiarrhae Verkrggbaar bg alle binnenlandsche depots en to Gouda bg J C ZELDENRUK Markt N FRANPS SNEL Commissionair in Ettiscten en Kassier neemt Geld in bewaring ó Deposito van 100 tot 1000 thans k 4 rente 1000 en daarboven i 5 o Kantoor Westhaven B 145 Depot van THEE to iiET Maoazun van Ravenswaay Zonen OORINCHEH Deze THEEËN worden a leveld in verzegelde pakjes van vijlf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geSerde orden aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda GEZOXDE TAW EN Tot reiniging en gezondheid der Tanden n van bet TandvleescE en tot verdrgving van slechten adem is geen middel zoo goed als het door den Heer dr J G POPP K K HofTandarts in Weenen gefabriceerde ANATHERIN MONDWATER daar het geene voor de gezondheid nadeelige stoffen bevat het ziekworden der Tanden en de wijnsteenformering aan dezelve verhindert voor Tandpgn en Scorbnt vrgwaart en deze kwalen zoo dezelve reeds aanwezig zgn inden kortst mogelgken tijd lenigt en verdrgft Dr J G POPP S Flantaardig Tandpoeder reinigt de Tanden zoodanig dat door het dageIgksche gebruik hiervan de zoo lastige Tandstran niet alleen verdreven wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en glans steeds vermeerdert Prijs per doos 88 cents Te verkrijgen te Gouda bü L Schenk winkelier op lie Hoogstraat wjjk A 123 te Botterdam by F Ë van Santen Kolff poth en A Schippeteijn C blaanwe porceleinwinkel te Hage bg J L F C Snabilié spotb té Leyden b j £ Noordgk te Utrecht bg F Iteui apoth i te Amsterdam b j F vso Windhehn 0 rerkoophuis te OndeiratBr by T 3 van Vreufflingen te Schoonhoven by A Wolff De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De BURQEMEËSTËB vso Ooada gelet op het Ie Ifd n art Ï4 der wet v n 4 D mber 187 Slttottilad a 184 tot vaorziening tegen besmettelijke ziekten Maakt bj dete bekend dat in de rerloopeo t4 uren 1 persooo it aangegeven als oTerleden aan A tiatiache Cholera Gouda den 7 December 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN LFZENDOORN KENNISQEVINO De BUSOKMEESTEB van Ooada gelet op het f lid van Srt 1 der wet T n den 4 Depember 1872 StaaMUa 1i 1 84 lot Vborilenllig reg a beng telyke tickten Maakt by deie bekend dat in de week van Zondan J n SOn November tot en met Zaturdag den 6n Droember 1873 het getal der aangegeven aangetasten door Aziatische Cholera bedraagt 4 en dat der aan die ziekte overledenen l Oouda den 7 December 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND Bnltenlaodsch Overzicht De Fninsehe eommiisie van dertig thans genaamd da eonstilutioneele commissie duar ry belast is met de aitwetking der oonstitutiooeele wetten heeft Vrijdag haar eerste littmg gehouden om haar bureau ii kieten eu verdere besluiten te nemen heer Batbit is benoemd tot voortitter Tot vicrpicsidenteu 7 ljn benoemd de heeren Talhoueten Kenlrel eu tol secretariaseu de heeren de Cézanne en de F illon View keuzen geven genoegzaam den geest der commissie te keniieu Het werk ia in goede handen en wanneer men de commissie het vooruemen toe Bchryft om den naam van republiek geheel te doen verdwijnen uit de ontwerpen dan heeft men haar zeker juist geschetst de commissie bestaat byna nitsluitend uit rojalisten De commissie zal Woensdags en Vrydags vergaderen en geen officieel verslag van hare werkzaamheden openbaar maken Aan elk der leden staat het nochtans behondens zyn eigen verantwoordelijkheid vry om aan de pers zulke mededeeliugen te doen als üij goedvindt Morgen zal de groote oommissie lich in sub commlssicn oplossen De interpellatie over den staat van beleg in verscheiden departementen heeft natuilrlijk tot niets geleid De reohtan jde heeft de willekeur cier regeering door haar votum Iwkracbligd Het Journal Ojicul deelt de volgende benoemingen mode van den heer Larocheruucaulii Bisaccia tut anbas deur te Londen van den heer Ühau lordy tut gezant te Ucrii vau den heer deNoadles tot gevol machtigd minister by koning Victor Emanuel in de plaats van den heer Foargiar aan welken laatstgenoemde de rang van geJamt icertte klasse is verleend en die op nooactiviteit is gswteld met het aan zyn rang verbanden tractement Voorts is de heer Barthold benoemd tol gevolMichtigd minister bij de Vereeuigde Staten van Noaid Amerika Men verzekert dat de naliaoale vergadering van 20 Deo tot 10 Jan hare littiugen zal staken doch dat de coamitsie van dertig haren arbeid zal voonzetten Vooraf echter 1 1 het hefftn der belastingen voor de drie eerste Baanden van 1874 worden toegestaan Het openbaar ministerie M ft in het proces Baiaine naar aanleiding der bepaiiic militair atrafwetboek doodstraf en degradatie gereqaireerd Ten aanzien van de PrqjaiMhe kamer van afvaardigden valt een verUglend feit te vermeiden Met mv tegen 6 stemmen het voorstel Beraard tot opheOog dar ngelboiaistii ap periodieke Maden en aluiBuakkeo aangenomen De Staatt Jnuij er beval een besluit houdende verdeeling van Ëlzas Lotharingeu voor de verkiezingen van den rykidag in vyftien districten Verder deelt het officieele biad de bepalingen mede betreSeude de wvkiaamheden van het gerechtshof voor kerkelyke uken Het voorstal Lasker wegens het burgerlijk recht zal naar men verneemt binnenkort door den bondsraad in behandeling worden genomen de goedkeuring it niet t ijfeiaobtig De her atting der beraadslagingeu in de commissie voor rechierlyke aangelegenheden betreffeude de drokperswet is ophanden Men IS un aan de begrootings discussiën In de Beiersohe eerste kamer is behandeld het voorstel van Here Völk hetreifende de uitbreiding van de ryksbevoegdheid tot het burgerlijk recht dat louals Ben weet iii den landdag weid aangenomen Met 27 te eu 15 st werd betook inde Ie kamer aangenomen m ai ten gevolge van een vroeger genomen besluit dut meu het voorstel moest aanzien voor een grond weiswyziging waarvoor i der stemmen vereischt worden is het ala verworpen beschouwd Beide partyen de nationale en de ultramoutaauscbe kunned zich nu op de overwinning hüroemen de eerste omdat de meerderheid zoowel in de tweede als in de eerste kamer zich voor het voorstel heeft verklaard en in de laatste de formeele aHuneming alleen is verhinderd door een zeer twyfclaclitige uitlegging In de Wurteiubergsohe kamer heeft de minister Mittnacht ttieegedeeld dat de regeering aan den koning zal adviseeren tot ondersteuning in den bonilsroad van het voorsiel van L sker betreffende de uitbreiding van de rykabevoegdheid tot het burgerlyk recht en zou trachten de op sommige punten wenaohelgke vryheid in rechtszaken te behouden Uit Havana komen onverwachts zeer ongaustige berichten De kapitein generaal Jovellar heelt onder dagteekening van den 4n naar Madrid getelegrafeerd dat het met het oog op den opgenonden toestand der gemoedereu hem onmogelijk is om oomiddellyk de bevelen der reiteeriug ten aanzien van de teruggave der Virgmiu trn uitvoer te leggen £ l e poging met dit doel zou ouvrruiydelyk tot ernstige verwikkelingen eu ongeregeldheden aanleiding geven £ u dat liet den gou triieur v u Cuba in wien Casielrr zoowel als de regeeriiig der Unie zooveel vertrouwen stelde ernst is met tyiie waitrschuwing beu ijst wel het best zqu verzoek om outs ag liin auder tele ADVBBTENTÏËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN gram bevestigt overigens den inbond van het telegram aan de regeering Jovellar s vrees is zeker zeer gerechtvaardigd wanneer het volk zich nitdrokkelijk tegen de teruggave der Virginim verzet en een comité van kooplieden fondsen byeenbrengt voor de uitrusting van Btoombooteo die io geval van oorlog ala kruisers dienst zullen dienen zooals dit telegram meldt De bezadigden hopen dat Amerika niet de onmiddellijke teruggave zal blijven eischen en er in toestemmen zal dat het schip aan een onzijdigen staat wordt overgegeven die tevens als scheidsrechter over de nationaliteit van bet schip uitspraak zal doen Over deze zaak ia nog ontvangen het volgend telegram uit Nfw ïork Het kabinet is geneigd om met de teroggave van de Firginiut t wachten totdat dit kan geschieden zonder den Spaanscben trota te kwetsen Mocht de teruggave niet plaats hebben dan zon de zaak naar het congres worden verwezen Van uitlevering non een neutralen staat wil AaMrika aiela hooren F R A N E B LT K In het verslag der zitting van de ïraQsche nationale vergaderiug van Donderdag komt eene bijzonderheid voor die een nieuw licht werpt op de verregaande willekeur waarmede de regeering te werk gaat en den schandelijken partygeest der rechterzgde die steeds be4 reid is de willekeurige handelingen van de ministers te sanotioneeren De heer Jules Ferry vroeg den minister de Broglie uitdrukkelyk of het departement des Vosges in staat van beleg verkeerde eu zoo ja zooals zyn voorgnnge r Beulé ondanks het bewijs van het tegendeel geliefde te beweren ivaarop die exceptioneele toestand dan steunde De heer de Èroglie gaf tich zelfs met de moeite om deze vragen te beantwoorden en de rechterzijde drong tinsthimig op het sluiten der debatten aan zelfs de zeer juiste opmer king der heeren Lockroy en Millaud dat de regeering op eene beschuldiging van misbruik van macht niet kon of niet wilde antwoorden en dat de rechterzijde door de sluiting der debatten zich medeplichtig aan dit misdryf maakte mocht niet baten De regeering antwoordde niet De hertog de Decazes verklaarde het uitdrukkelijk dat hy slechts in eigen naam sprak hij verwees naar de lijst van den heer Victor Lcfranc die aan het departement van binnenlandsche zaken aanwezig was Deze laatste zeide dat men zich zoo vaak op de daden der vorige regeering beriep i voor voor geene enkele tronweos zou hg de verantwuordelykheid van zich alschui en maar hg moest hier toch opmerken dat die lijst opgemaakt was aan het ministerie van oorlog op een tydstip toen het depavt ment des Vosges nog door den vijand bezet was Op die lijst kon men zich dus zeüer niet als een wettig bewijs beroepen De regeering bleef nieltemin het stilzwijgen bewaren en de meerderheid dreef de eenvoudige orde van den dag door Uit de volgende zitting is echter gebleken dat niet slechts het departement des Vosges van de wille keur der regeering te lijden heeft om geheele departementen zouder eenigeniiai higu van recht onder het militair regime te plaoffieo De heer Lockroy vroeg of het departement des Bouches du Rhdni ook in staat van beleg verkeerde waarop de heer Depeyre minister van justitie eei bevestigrnd antwoord gaf zich beroepende op eenQesluit van 11 September dat hoewel bet nooit in bet Journal Officiel opgenomen IS echter zoo bekend is dat het mei eene af 4 s