Goudsche Courant, woensdag 10 december 1873

kondigiog gelyk itaat Schoone theorie roorwaar Be wet schrijft uildnlikelyk de afkondiging en de V a Tan ntioaii ng ïoor om aan een beslikt wettelijke tracht te gefea maar de mannen der moreele orde stellen ieh eenvoudig boven de wet en verklaren Dit de koogto dat éli toriMliteit roór ben met verbindend is De wettelijkheid van den sta t van beleg staat Ier beoordeeling van deo rechter zeide de heer üepeyre verder en niet ran de kaïBer die uitsluitend de politieke ly e éet na ie beoonleelt Zooals licht te begrijpen was weigerde de meerderheid na hetgeen omtrent deze quaestie in de kamer voorviel gm het voorstel Schoelcher tot opheffing au den staat vau beleir ia de depart medtea de ia tJeiue en de Seiue et OJse in behandeling te nemen ENQEhAND De Minister Bright heeft in de Dn elsche dagbladen een openbareij briel geplaatst niiar aanleiding van een paar b g het Lagerhuis aanhangige bills waarm voorgesteld woKlt hetzij de aitreikiug van patenten voor herbergiers en tappers aan de prudentie der onbezoldigde politierechters over te laten hetzij iaar omtrent eea onmiddellijke uitspraak te vorderen Tan de kiezers ziffve die mits met een bg da bills vastgestelde meerderheid bevoegd zouden zgu nieuwe aanvragen ooi zoddahige patenten toe te staan of te weigeren en voor bestaande herbergen het eens verleende patent in te trekken Hij keurt daarin het tegenwoordige stelsel vaa uitgifte van tapperspatenten af en wenscht deze op te dragen tan de plaatselijke overheid binnen de grenzen welke het Parlement mocht noAdig achten te trekken De beer Bright zon ook gaarne hebben gezien dat aan de l emeentebestnren de zorg voor de rolkssgholen was opgedragen waardoor bun waardigheid en gezag zeer zouden worden verhoogd Door de studenten van de katholieke Universiteit te Dublin is aan kardinaal Cullen eea memorieingezonden houdende klachten over de tegenwerking welke aan die Universiteit de studie der nutuurknndige wetenschappen ondervindt Ue beste auteurs op bet gebied der nataurkésbis ah daar zijn Herscfael Darcrin Huxley TyndaH L ell zgn op den Index geplaUit waarvan het ge volg is dat de wetenschappelgke ontwtkkeK g der studenten op een zeer laag peil bigfl stailn Onder de professoren komen er geen voor in de volgende vakken meohanica electricitelt option ethnologie philologie astronomie mijnwezen mineralogie geologie vergelijkende anatomie ea wiskatnde Ëen der Dublinscbe dagbladen ziet in de aanbieding van dit adres dep aanvang van een ernstigen atrijd in bet katholieke Ierland Aangaande het vergnaii van de Ville dn HSvrein den nacht van den 22 November op de hoogte der Ar iriscbe eilanden Waarvan de dagbladen in het kort mWding maakten laten wg eeoige bgzonderheden volgen Deze stoomboot ilie vroeger Napoleonlli heette was sedert 18f 6 tusschen New York en Havre in de vaart en had in Maart jl te Shields eeo belangrijke vernieuwing ondergaan bij welke gelegenheid hare raderen door eeir schroef werden vervangen Zy had een lengte van 128 meter een inhoudvan 5400 tuii machines van 1200 paardenkracht en was na hare herschepping eene der fraaist ingerichte booten van de lijn Zij stond in de boeken der Transatlantische maatschappij voor eene waarde van 4 760 000 francs gfenoteerd maar was slechts vooreen bedrag van 3 600 000 francs verzekerd De bemanning van het schip bestond uit 172 koppen ende bout had 89 eerste klasse 19 tweedeen 33 derde klasse passagiers aan boord De meeste eerste klassepiissagiers waren rijke Ameritanen die met vrouw enkinderen den winter gingen doorbrengen in Fi anktijk Sinds zijn vertrek uit New York had het schip eendichten mist geliad w ike up den avond van den2C n wal was gaan opklaren Vrijdag nacht was hetecu heldere sterrenbemcl de passagiers Vften voorhet eerst gerust naar bed gegaan en de kapitein diebet dek niet verlaten had sinds zijn vertrek uit New York ging om 12 uur naar zijn hut Om ivfee uur des nachts werden atleo opgewekt door ren verschrikkelijken scho Mannen vrouwen en kinderen snelden naar bet dek waarover ze defi boegspriet vtft een groot schip zagen sitsieken terwijl ze het water hun eigen schip hoorden biniienstroomeo De LocS Karn een schip uit Glaigow had de Ville du HSvre aan stuurboordtij midscheeps geraakt een gat borende van 12 voet diep en 30 voet ijzeren platen w slanndr De panische schrik welke zich meester maakte van de passagiers verhinderde elke poging om ben te redden Hovendien waren door den schok de groote masi en de bezaansm t over boord geslagen in bun val de twee groote booten verbrgzelende en een menigte passagiers doodende Iedereen voeld hel schip onder zijne voeten wegzinken en toen de overtoiging zich van allen had meester gemaakl datzy reddeloos verloren waren werd er geen ander geluid meer ge boord dan hct BBmelcn van gebeden £ en plechtige kalmte heerschie en ieder wachtte zwijgend den dood af welke niet te ontivjjken was Twaalf thinuten na de aanvaring zonk de Ville du Havre met haar 301 opvarenden met uitzondering van den tweeden luitenant die er in geslaagd was de aan zijn zorg toevertrouwde walviachbo it in see te krggen eb Van eeu paar malro en dio de giek van den kapitein hadden etuu ueêr b laten D talrqkè passagiers die ill hun hntteu tien dood hïèdeu fgewltclit ver Woukèi oAmiadeJKjk Van hêh e opTttt Wekwaren kwamen de meesten naar boven Velen hadden zich vustgesjord aan ledige vaten n stukken hout of aan reddinggordels De Loch Baro wis op een Ëugelsche mijl afstand bijgedrhaid en tM tiet tooten gezonden dm te reflden wat te redden M flo tweede luitenant bad ziju walvisohboot spoedig gevuld Da door heta geredde matrozen roeiden da boot naar de Locb Burn van waar ij onmiddellijk terugkeerden om een nieuwe boot vol te redden De eerste en tweede kapitein werden gersU na twee uren iHng beurtelings gezwommen en op hun rog gedreven te hebben De eerste luitenant woln naar de Looh ra een alstand van een mijl I lta dames werden gered 2g hadden bij de drie uren Tondgedreven op stukken hout eu waren bewusteloos van koude toen y gered werden Dus werden 87 personen gered waaronder Ï3 eerste klasse pasii ièrs 10 dames en Ï3 beeren Slechts éea tweede kiluSe passagier een ditaie werd gered en drie derde klasse passagiers manueu Van de 16 officiereu van t schip werden zes gerod en rau de bemanning 64 Al de geredden waren in ban nacbtkleederen en eenigen zwaar gewond De moed en tegenwoordigheid vaft geest door velen getoond wa bewonderenstraardig Vele Amerikanen vermaanden tot kalmte Benige riepen Let ns die nobly as die we muM Üaat ons op edele wgze sterven daar we sterven tioèten Onder al die helden was er een wiens naam niet wordt medegedeeld doch die een voorbeeld gaf van pliehtgevoel en heerlijke zelfverznking welke het hart vu ieder menseh sneller zal doen kloppeb Hij was een Fraiisch priest er Hij stond op het dek te midden der stervendeu en gewonden die door den grooten mast Verpletterd waren juist op het oogenblik dat ze in de booten gered zouden worden Geen oogenblik verloor hij lijn zelfbeheencfaing te midden van de ontzettende wanhoop en het uaioeloos lijden dat hem omringde Ueeu enkele gelegenheid miste h j zoover ik zien kou zegt eeu der geredden ïm Ie troosten om te vergereir om te zegenen om moed in te spreken aan ken die weldra sterven zouden Nooit behoeft men vo e a ontzettend ongeluk ahl dit melding te maken of men mag den hemel zij dank tevens verhalen van vele daden van zelfopoffering en edele doodsverachting Enkele vaders zwommen een half uur rond een teeder geliefd kind ophoudende eindelijk liever met hun zjoutju of dochtertje verdrinkende dan het te iattn zinken om hun eigen leven te redden Mannen bonden hun vrouwen hun zusters aan stukken hout zonder voor zich zelven te zorgen eu zelf verdrinkende nadat zij buu geliefden in zee hadden laten springen om te verhinderen dut ze door het zinkende schip werden medegesleept Dus wurdrn vrouwen gered die man en 4 kiudeieii voor haar oogeu hadden zien verdrinken A M £ B I K A Sinds den merkwaardigen Nieuwjaarsdag van 1859 toen Napoleon 111 ded Ooaienrijksoben gezant te Fargs toevoegde dat de staat vitii zaken in Lombnrdije en Venetii zoo schandelijk was dat hij verbeterd diende te worden heeft het hoofd van een groote mogendheid nooit zulk een nadrukkelgkeji wenk gegeven aan een bevriende natie als president Urant au Spanje geeft met opzicht tot Cuba Het is zeker eenigszins in stryd met de gewone gebruiken der diplomatie dat in een troonrede want het equivalent daarvan is de boodschap van den president der unie aanmerkingen worden gemaakt op het gedrag van een pirtg in de kolonie van een bevrienden stoat welke terzelfder tijd hernieuwde betuigingen van vriendschap ontvangt Doch de president verbritk de conrentioueele genooiite omdat Cuba alleen nog slechts in naam eeu Spaansche kolonie is De regeering van Cuba is in lianden van de zoogenaamde Spaansche vrg nilligers eeu leger Praetorialfen vijf jaar geleden door generaal Lersuni bijeengebracht onmiddellgk na het uitbrekéh van den opstand De e vrijwilligers ontvangen hun orders uitsluitend van het C asinoEspa nol een club welke tevens geheel afhankelijk is van den goeden dunk der vrijwilligers Dit Catitto is een maatschappelijke club welke 130 leden telt allen inboorKugen van Spanje en de rgkste slavenhouders van bet eiland Gelijk geuer tal ürant zeer juist uiteenzet houden deze lieden slaven in weerwil van de afschaffing der slavernij door de liberale regeering In Spanje welke zij niettemin voor de leus erkennen Zij voeren sinds vijfjaren oorlog t en de Cttbaaruclie republikeinen die bovenal af sch ifflnjj der slavernij en de onafliaiikelijkjieid van het iiluiid eiwheu In Amerika heeft men dg grootste syaipathie vuor hun streven eu innigeu haat tegen de Spaansche slavenhouders van wier wreedheden de Amerikaansche dagbladen telkens ontzettende verhalen doen De republikeinsche opjtftndkiupn zgn echter tot na toe niet als aerstgenoemde pitrtlj erkend dour de staten Men ziet lïé hef ingewik keld de totóand is löftenzakeli idsteze ihldr eeu iuWruatiduakl gerechtshof beslist werden zou dit een allcrwiustgevendst ge val kanneu zijn voor twee of drie geshohten van adv c iten die peeialiteiten zgn in Iret volkenrecht Wellicht zal de Gordiaaosche knoop daarom door liêt zWèird worden doorgebakt De Spaansche vrgwilligers weigeren thans openlijk gehoorzaamheid a in de regeering van het moederland eu het streven der Amerikaansche regeering schijnt thans te zijn in vrede te Klijbii met Spanje dat zijb e ber leli biet iM zyue kolonie kan doen gehoorzamen Ori dè SjwanSche flerheid té spltren ziil de re eeriug van generaal Grant afwachten of Spaiye er nog in slagen zal zijn bevelen te doen geboorzaèieii VHgeBsQianl s eigene woordeu kan hieo echter zeker zyn dat zoo het Canno Mspanol volhardt ia zgne wieijfAing de Virgihius weder te geven de üuie zich zelve recht zal verscbadèn De rijke slavenhouders brengen mét hei oog op deze mogelgkbeid dan ook reeds gelden bgeen tot bet uitrusteu van kaperschepen om in j eral van oorlog fb sëUea 3 Unie en Cabs cM Auierikaanschen handel te hioderen De porlogsvloot der Vereenigde Stateu ia zoo geheel verwaarloosd in de laalete jaren dat de Unie tijd noodi g zoa hebben eer zij ban handelsvloot voldoende zou kunnen bf schermen BINNENIAND GODDA 9 DeCEMBSII Bg de Tweede ruier is gisipreu hel bericht ingekomen dat de afgevaardigde Vi iai oln disthel de heer Hoffman wegens vourtduretfdexihgesteldlieid zgu ontslag heeft eoouieu als lid van de Tweede Kamer der StUeaGenera l Op de voordi ht voor boofdooderwgzer in de bnurtsCholen t Wo f4 n Eatiim gemeente U inters wük staat 0 s de h r tV J Ode hulpoaderwgzer alhier In den nacht van Vrgdag op Zaterdag is op de rivier de IJsel nabg deze gemeente een tjalk door een stooipboot in den groud gevaren De personen die zich oou boord bevonden zijn gelukkig gered Daar het gebleken is dat de voorzorgsmaatregelen voor vervder van buskruit en andeM ontplofbare voorwerpen oi t uttgd dodr de geleiders met nauwgezetheid worden nagekomen beeft de Commissaris des konii g in deze provincie opnieuw de aandacht Van de gemeentebesturen aoove noudi op deza ongelegenheid gevestigd ni namens dèn Hmister van d9r log het verzoek tut hen gericht om van elke overtreding onmiddelgk prooei rurbaal tedoeaopüakei waardoor de schuldige zal worden straft zoodat dit tevens kan strekken om oor het vervolg herhaliog te voor komen van strafbare feilen die meermalen straffeloos onder de oogeu der plaalaelgkepolitieschgneu te zijn gepleegd 9tat8n Qen0raal Twcehb Kaues Zittingen van 6 en 8 December In de zitting van Zaïerda uas bet debat nagenoeg geheel gewijd aan het lager uderwgs wnarbg de hh Messcbert van Vollenhoved en vau Wassenaer Catwyck vuor het geveu van voorkeur aan het bijzonder ouderwgs en de hh Harinxma Moens iodefroi en Bergsma voor de otigeschouden handhaving der openbare nei trale gemengde school spraken In de zitting van gisteren zijn de beraadslagingen over het lager onderwijs voortgezet De minister is het eens met heii die mèeneiiwdat de tractemeiileu der onderwijzers moeten verbeterd en hun getal vei meCrderd worden Overigens handhaafde by in alle opzichten het openbaar neutraal odderwgs tegenoi cr de grieven en de aanvallen van ue hh Vlessoliert van Vollenhoven en van Wasseneer Cal wgk Daani 1 voerde nog een aantal sprekers het woord UaJeu voortzetting De heer mr H i J Canter Visscher referendaris ter algemeene rekenkamer te Batt ia tgdelgk als secret iris toegevoegd aan den luiC generaol kommandaat en commissaris der Atchineesclie zaken is als een van de eerste offers der cholera ter reede van Atchin in 3ö jarigeu ouderdom overleden Op iW BdTne te idefii zfSFuien de aanstalten maken fie de stichtihg der nieuwe academische gebouwen voorafftaau Ue jiaaltjes zijn palen geworden en langzamerhand ziet men om het uitgestrekte plein eeu schutting verrijzen Intussclien ivorift van tér tyde tot vfier onteVredin lt iU gefeoApeld dat h 6t project nadat bet door verschillende commissieo is eUderzdcht waaioiidér ook éeue samengesteld uit professoren dezer adadèmié tfobr een hferasr aaa ae polytechnische school te Delft aan wiens oordeel het ook IS voorgelegd als ondoelmatig is verworpen Ëen geheel nieuw plan zou tbans weer moeten worden ontworpen Men leest in do SlaatF Courant Het Comité in KederhuKt voor de oprichting van hét standbeeld v dr den Gouverneur Generaal van Nederlandsoh Indie Jan Pleterszoon Coen stichter van Batavia heeft de eer aan allen die tot de oprichting daarvan tieiiben bijgedragen mede te dealen dat gezegd Standbeeld gebeeldhouwd door den beeldhouwer Éngèoc de Plijn in de Koninklijke Nederlandacbe bbriek van 1 M van Kempen te Voorschoten door de zorg vaa L i S vau Kempen die met de uitvoering is bdast geweest gegoten is door middel van galvanische electricitelt en dat dit beeld dat bij eene boogt fan 4 6 meter een gewicht heeft van 6000 kilo s op den 6den dezer aan M Comité is vertoond en verarita het in allen deele aan de eifcbeu van de kunst en van eene deagdeIgke bewerking beantwoordt fgeleverd ter verzending naar Batavia in afwachting dat het nader bestelde arduinen voetstuk zal gereed komen Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ten tweeden male gewéijierd iivlr Kaadabeslait vau Wageningeii goed te keuren houdende onder daarbij omschreven vuorwaanteii toekenning van eei subsidie aan de heoren Moutijn en van deA OuweUut of hun rechiVefkrggrnden ten behoeve van deii ontworpen epoorweg Hulteraam Schoonboven Wageningen Arnhem De Ra id heeft daarop besloten op geen nadere gbedkeuring aan te dringen vóórdat aan de gestelde VQurwaardeu door de concessionarissen ofhao reebtTurkrggendeu is voldaan Uit Koog a d Zaan wordt vaii 7 Deo geaCMr lig de bedeeliug die gistirèn avoud door diakenen der herv gemeente zou gehouden worden waren zdo i s gewooulyk de bedeelden opgekomen Toen zg biAfnen geroepen werden daebt miischien menigeen dal ter gelegenheid vun St Nicolaasfeest eene extra uitile ling zuu plaats liebbcu Doch hoe vooden alleu zich teleurgestelij to u zy vernamen dat de bedeelfng t it een volgenden kmr moeit wordtin ailgesttld omdat de kns nngeiiiie ledig wuk Er bad binnen n blii6 iAraak plaats gtüiad en bet voorhanden geld was gestulau Alk moeite wdrdt thans gedaan offl den dader van dien brutalen diefstal uit Ie vinden Uit Maassluis ektt men dat de haringrisschery met 31 schepen Uitgeoefeml thans gesloten De geheele aaubreugat was 290 8 toniien pekel en 1 631 0110 stuks teurhariiig Bij den uitgever Kekhoff te Leeuwarden ia van de pers gekumeit de Jlwtanak mar Landboutcert en Veekovdert voor 1874 Evenall vorige jaargangen lierat dit buekje menige nuttige raadgeving en velerlei practische opmerkingen uuardour het gerustelyk kan aaiibevolei worden aan illen die belangstellen in landbauw en veeteelt Niet algemeen bekend is dat aan de betrekking van assuradeur vele gevaren verbonden zyii Evengoed alè suldnten zeeliol n eu apoorwejibeambten moetvn ze soms den dood trulseeren in hun amntsvervulling Das vernemen wij dat rie Amslefdaaische assuradeurs Verleden Zaterdag van h et NieUwediep zich naar het wrak vau den Künig VVilhelni lieten brengen om te onderzoeken wat nog te redilen zou zyn van bodem en lading Nauwelyk waren ze op het wrak of de storm stak met vemieuivde woede op Aan gemeen echap met den vasten t al w is niet meer te denken De assufadeurs moesten overnachten in de kajuit van bet gestrande schip hetwelk zij vreesilen dit ieder oogenblik in stakken geslagen kon worden Eerst des Zundagsmiddagl koudeU zy met de reddingsboot van bet wrak worden afgehaald Aldus bijna Mhip breuk t lijden in eep schip waarmede men geen voet ver gereisd heeft is zeker een zeldzaamheid Hblad Verleden week zijn eenige omslagplichtige landeigenaren vail het Oudbildt daartoe opgeroepen door drie hunner te St Auua pnrochie samengekomen met het doei m zich te verbinden den door kerkvoogden uit eai li r ven omsfng niet te betalen en zoodii een procedlire tengevolge mocht hebben gczanieulijk de kosten dAhrvaii te uragen Nnar wij vernemen moet dit duel oereikteneen cnutract daurvau zijn opgemaakt Bij een uitiTrager Ie Harderivgk kwam WoeniMfemorden iemand oin vier bdV rffakkeu te koopen Deze hierdoor achterdocht krg gende gaf daarvah terstond kennis aan de politie die s avonds op deo weg oalir pet station een oug in het zeil hield Spoedig ontdekte zij dan sok vier Belgen e ie voor Indie hadden dienst genoaen nu bun han dgeld hadden ontvangen én in burgerkleding zochten te deeerteeren Hunne tiilitairè enne is z t men ook bij hun dienstvaardigeii liMe M ii bgis gei iiitliiii Dr Sasse beantwoordt in den Jlmdnai voer ioHdioutiien en Vethouden voor bet jaar 1874 de l bag widk gewas zou de kolBe kimneii verrangen Bij de steeds stijgende prgzen der koffie is bet geen Wonder zegt de schry ver dat sommigen naar goede plaatsvervangers van dien gelielden volksdrank uitziefl De eene beveelt dit een ander weer dat als surrogaat van de kolBe aan Eeeds vroeger en ook onlangs weer heeft men de asperge zaden daartoe aanbevolen Doob hoe groot zou een asperge veld wal moeten zijn om slechts iSén enkel gezin van de benoodigde hoeveelheid dezer caden ter vervanging van de kolSe te voorzien een Mgt schrijver dan ken ik een veel beter middel welk misschien inet een groot nnt en voordeel in Mmmigè streken zou kunnen verbouwd worden Ik bedoel nl de gele lischbloem ook waterlelie Iris neadaconis genoemd lu oogeroosten toestand reeds hebben de zaden dezer tani een kennelijkeu reuk én smaak an koffieboooen doch oog in veel sterker oute wanneer ze geroost zijn Aan de oevers onzer rivieren aap den 2óom van poelen en moerassen aangekweekt zou de lischbloem oogstwijfeld rijkelgk de moeite beloonen eu zeer goede opbrengst geveu van overigens weinig narde bezittend land Door bare heerlijke bloeaseo tijdens den bloeitijd geven zy een prachtig aanzien aan een eentoonige streek en zijn daarenboven nog door hare afgestorvene bladeren in staat am uitgektrekte moerasvlakteo in vruchtbaar land te herscheppen Men neme er de proef van Hei te Gènive verschgnende blad La Patrie geeft nog eeuige toelichtingen aan de geschiedenis vii de beraamde onyx vaas ait de nalatenschap vtn den onlangs overleden Hertog van Branswgk die niet van béiaiig ontbloot zyn Volgens eene door deo Secretaris der stad Bremen in 1682 geschreven oorkonde zou de vaas in het beilit zgn geweest van Mitbridates die als hartstoehtelyk verzamelaar van zooduiige kunstwerken Jiekend was Volgens het vmImmI vaa Plinius werd zf De verziiiiieling door Pompejus naiir Kome gebracht en belandde de bewusie vnas luter te Mantua Toen lie stad in 1630 door deu keizerlgken generaal ColIfltto werd ingenomen werd de onyx vnas de buit van een gewoon soldaat dié haar voor honderd duk d verkocht aan de hertog Frans Albert van Suksed Lauenburg Dj bertug gaf haar aan zijne gemalin eene Meaklenbmgiclie prinses ten gesohenke die haar by testament vermaakte aau do hertogin Sapl a Klita eih gemalin van den hertog Aog ust van Bruoswgk Van daar kwam zij in bel betit an Fbrdinaod Albert van Beieren verrolgens kwam zg Ie Wolfqibndd eil eindelgk in het bertogslgke muséum te Brun nijk 176f6 Nu den teldslng bg Jena werd de vaas iiuar Ho steiu gebiaobi toen weer naar Glitcksburg hertog Willem nam liaar mede naar Engeland eu zijne zonen bruchien baar in 1815 weder naar Brupswgl terug Na denbrand van het kasteel in 1830 was de onyx vaas verdwenen tot zij eindelijk zorgvuldig verborgen lu eene andere vnas onder de nalateukshap van hertog Karel te Geneve terug werd gevonden Naarden vorm behoort de vtiïs tot de groep der antieke ofiérvaten Hare echthei werd nooit in twgfcl gctrokkea zg móét daor een Grieksoh kunstenaar vervaardigd zgn geworden die wellicht daar de onyx bijna de baidheid bezit van diamant zijn geheele leven zich met dien enkelen arbeid heeft beZig gehoud o Mal bewonderenswaardig talent heeft de konsletil partij weten te trekken van de aderen en de kleiir van deu steen Het vleesch der figuren is rerbliudead wit de kleederen daareqtegeu zijn geelbruin de glans is donkerbruin De waarde der vaas is moeielijk te bepalen Voorheen werd zjj op 200 000 300 000 fr geschat in den inventaris der hertogin Sophia Elizabeth werd zij zelfs o 500 000 fr gewaardeerd De gehele vaaa VS uit één enkelen steen gesneden 6 dan lllj hoog eu 2 j da Jzoll in doorsnede bet dek iet I andvat en t voetstuk zyn van massief gou4 Twee ïveuwydige ringen eveneens van goud omsluiten bai r Op ue middelste der daardoor aauge eveu iifdeéliiigen der huitenzgde vertoonen zich in Hautrejief twaalf 8guieu in dr i groepen van uitstekende fijnheid De benedenste afbeedling der vaas is e ven al Se boveusls met bladeren bloemen korertaren vruehteu stierenkoppen en andere óp den ceredienet van Bacchus of Vcnus en zijne mjsiericn betrekking hebbende onderwerpen versierd De ceirreÉpondait van de iiai Sm geeft een vermakelgke beschrijving van de inlandsche vrouwen van de Goodkust Volgens deo correspondent is een vrouw aldaar méér waard dan vijf man Zij hebbeg Beer moed zijn sterker en oneindig meer voortvarend en ijverig Inden tocht tegen de Ashantijnen zijn de vrouwen alleen van nut Zg zgu goed gedisciplineerd en vormen de achterhoeden daar zij de le ninséiiddblén eU ainuuKie vdor het cxpeditie korps dragen Met honderdtallen bieden zg zich aan als recmteu eu het schijnt een indrukwekkébd schouwspel te zijn twee compagnien Afrikaansche Vrouwen in volkomen goede orde vier aan vier te zien optrekken Zg dragen allen een kind op de beitp en een doos ammuhitie boven op het hoofd De negerinnen krygen zes stuivers per dag en zijn oneindig minder lastig dan de mannen Zij klagen niet maar werken Haar voornaamste eisch is dat zij en niemand anders de negers mogen geeseleo die zich lafhartig hebben getoobd in den strijd of die weigeren legen den nationaten vijand den Ashautijn op te trekken Belangrijk voor vcIcb In alle brancben in het bijzonder echter met betrekking tot de aigedieen veel gezochte origineeleloten rechtvaardigt zich het vertrouwen eenerzyds door da bekende soliditeit der firma anderzijds door deo hieruit van zelfs voortspruitemlen enormen verKoop der loten Met door zijne nauwkeurigheid bekende Iiaakienhuis Adolph Haas in Hamburg kanr deawegen iedereen sterk aanbevolen worden en doen wij op het heden in onze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen II I n I i I BurgerlUke Stand GeaoBEN 6 Dec WeUemÏDa Cornelia ooders W van dar Sloot ea A C vaa Geadareo Willem ouders VV lelderblom ea i Koater Jobauu Fetmaella ouden P van Vliet D H M DaneDS OvMLKBEHi t Deo B vaa der Valk 86 j N de Vroom 1 j t m 7 G N vau Egk 3 j A Citorwaa M j 8 C vsa Mierioe tfaisvr vau S Leemhrotk 9 j H van der Beiden I j 1 m ADVERTENTIËN De Heer en MèVrouw SMITS betuigen bij fleze hun oprechte n dank j voor de vele bewijzen van deelneming bjj liet overlijden van hun Broeder ondervonden Gouda 9 December 1873 Op hst KANTOOR der Stearine Kaaraenftbriejc Gouda kap geplaatst worden eén JONGEN van 14 il 15 jaar Vereiscliten zgn ving Qekenen goed Lecen en Schrijven Zich in persoon aan te melden bfl den Directeté ZIJNEN GEVRAAGD te Rotterdam een Diehstnüeisje van de P G NET eu ZINDELIJK en van goede getnigen voorzien in een gezin zonder Kinderen loon van 50 tot 60 Galden naar bekwaamheid Zich te vervoegen bij len uitgever van dij Blad i ntANdÖlS SNEL Coiniikslonair in Eflëcifen ek Kas er neemt Geld in bé Varinjy ó Oépöéito vou 100 tot 1000 thans a 4Y3 renje r 1000 en daarboven it 5 Kantoor Westhaven B 145