Goudsche Courant, woensdag 10 december 1873

m soos mm door het gebrnik van het EAU ANTIPELLICÜLAIRE van Db FAüBERT Prjjs der flacon 1 50 Verkoop op proef alléén te Terkrggen bg B Scholten CJoiffeur Ho Gonwe wiJk C 2 Gouda Vrijdag 12 peccmber N 14Ö1 1873 GOÜDSCHE COURANT I Nieuws en Adverlentieblad toor Gouda en Omstreken Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Cr bethstraat vraagt een FATSOENLIJK DAGMEISJE boven de 14 jaren geschikt om eenig ligt Huiswerk te verrichten en wat kunnende Naagen Openbare Verkooping te WADDINXVEBN aan het Dorp bjj het huis gemerkt A n 37a om Contant Geld op MAANDAG 15 DECEMBER 1873 des morgens ten 10 ure van eenige goed geconserveerde MEUBËLAIRË GOEDËRËIV SN WINEEL eEBEEDSCHAPPEN Nadete ÏQformatien te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddituevten De inzending vao advertentidn kan gescbleden tot één nnr des namiddags van den dag der nitgave De heer Bolwson Amerikianscke minister vsn marine heeft ssa het congna een krediet gevraagd vso vgf millioen tot verbeteliiig der oorlogsvloot In de ksmer der afgevasiAgdm is bet voorstel tot het verleenen der rechten van oorlogvoerenden aan de repnblikeiosche opstsfdeliogeo op Coba vei worpen nsdat het gonveme t ueh tegen het vodl stel had verklasrd De beslechting der VirgioUuHiDsestie ia nog onzeker men twgfelt of Cibs in de teruggave zsl bewilligen Uit Havans wordt gemeld dat Jovellar de kspi teinGeneraal op Cuba het bericht tegenspreekt dat hg zgn ontslag zou hebben genomen Men gelooft thans dat de VirgioiDs fuu ioderminne zal geschikt worden Se bevolking vf Cubs is over het algemeen geneigd om aan bevelen der regeering te gehoorzamen Het beechieteo der HpaiÉWh o ps t a n ddlngaD ts Cartbagena gaat steeds ijn gang onohooB niet zeer krachtig De Deensche kamer is den 4n dezer geopend mat de voorlezing door den president minister van het daartoe strekkend kon besluit Tot president werd verkozen Krabbe met 61 van da 85 stemmen Tot viceprcsidenlen werden benoemd Hansen ep Uogsbro met 57 stemmen werd besloten een nader onderzoek in te stellen naar de verkiezing te Aslboig waar de minister van justitie met een geringe meerderbeid werd verlcozeu tegen een eandidaat der oppositie Men verwacht dat de kamer vóór Nieuwjaar niet veel meer zal uitriohiea maar spoedig aet de KerstVBcantie uiteengaan men gelooft niet dat de meer derbeiü thans weder de begrooting zal verwerpen de proef is niet zoo bijzonder gunstig uitgevallen de oppositie heeft oog wel de meerderheid maar is toch niet vooruitgegaan met de laatste verkiezingen De Faderkmdet meent dat da linkerzgde een adres van wantrouwen in den zin heeft Openbare Verhuring VAK M BOüWiMANSWONlNG b 40 met ongeveer Blf Bunders WEI en HOOILAND in Polsbroek aan de Znidz de voor den tijd van jaren aanvang nemende 1 January en 1 Mei 1874 cl VRIJDAG 12 DECEMBER 1873 des voormiddag ten elf uur in de St Joms Doelen te Oudncater ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NUHOFP te Haaitreeht in aUe COÜBANTËN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een aüBcbrift is voldoende BELGIË Het schgpt dat spoedig een belangrgk prijsvermindering der Belgische steenkolen zal plaats hebben Te Charleroi zgn de magazynen overladen en klaagt men hevig over de weinige aaakoopeo Ook te Bergen waar iotoasohen een werkstaking uitgebroken is en te Luik is de toestand weinig bevredigend Door de hooge prijzen der Belgische steenkolen neemt de invoer van vreemde steenkcleo zeer toe terwgl de uitvoer sterk vermindert Men berekent dat er in dit jaar 265 000 too kolen meer iogevoerd zijn dan bet vorig jaar Er is tot heden reeds 200 000 ton minder uitgevoerd voor Nederland alleen 135 000 ton Asoguonde de nieuwe braudstof bestaande uit een mengsel van steenkolen asrde en sodazout welke ia België algemeen bgv l vindt schrijft het Journal Ve Ckarleroi VVg hebben er zelf de proef van genomen door 3 kilo s aarde eo 1 kilo koleo dooreen te mengen met 31 0 gram water en 150 gram sodazout De sameastelling brandt lang en geeft veel warmte Men schrgft hierover uit Hasselt De nieuwe ontdekking vau B imiieker3 verdient wel een nationale belooning Zgne aardkolen branden op een ongeIpoliijke wijze en geven een grooter hitte dan kolen alleen Deze ontdekking doet in het verbruik der kolen 50 pCt besparen en zal ten gevolge hebben dat de prijs der kolea afslaat URBANUS PILLSN Zg die geene nagemaakte vertangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het aothentieke voorschrift van Paus ÜRBANüS VIIÏ bale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J G ZEI DfiNRIJK Drogist op de Markt Alsmede ip Waddinxvtem bg C T HAzeNBüite Hede doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doogjes 0 87 MT Be taèR de heilmme werking hnn door ene ondsrm Ég t v le eeuwen toepend I Uitnoodiging I ter daelnepiiog an da op nieaw ainvaDgandt trekkingMi I ran de door deo Staat Bamborg goedgekeurde eo geI waartuirgde groote Geldverloting j De hoogate pryi in het gelukligite gevd bedrugt De Hoofd pry rg i jii f klark 200000 12 ü 100000 27 a 75000 3 ik 50000 55 40000 126 a 2 a 30000 6 1 a 25000 2 2 a 20000 312 a 2 15000 312 i 5 a 12000 10 a 13 10000 365 h 11 a 8000 16000 300000 mark of 210000 Mark 6000 5000 4000 8000 2000 1500 1200 1000 500 300 200 110 tc ete Meer dan de helft der loten worden door Ten erlotingen nut prijien gitgetrokicen in ket grbeel 35eoo pi ij zEnsr welke krachtens bet plan bioneu eenige nuaodeo door het lot moeten zijn aat ewezen Tegen inzending vao bet bedrag reriendt de oodergeteekende originele LOTKN foor de eerate Terloting welke officieel rastgeeteld reeds op den 17 en 18 December a s j aats vindt tegen de volgaida vaate pryieD Een geheel origineel lot Thl 2 of fl 3 50 half 1 1 75 vierde V 0 90 onder venekering der prompete bediening Allen die mg hnnn orders willen opdragen maak ik in bnn belang daarop opinerkviani dat laen mü bij toesending van poetwissels de bestelling extra per brief modedeele en mea dnriv dnideijjk de naana eo woonplaats opgeve CoQpoQs Itenknottn en Postzegel warden i n betaling aangenomen Ieder deelnemer ontvangt van m j de van het officiële wapen voorziene originele loten welke niot met verbodene proraesflcn die Slechts op persoonlgk vtrtroowen bemeten gelgk te stellen lijn Het orginele trekkiogsi an alnnede de Hollandèeha vertaling daarvan wordt bij iedere beateUing gratis b jgevoegd en worden de trokken prgivn benevens eeue ambtelgke treikingi jat ian de belanghebbenden nauwkeurig toegezonden Door het vertrouwen dat zich dete loten zoo nu hebben verworven mag lUtrak belangrijke orders verwaebtan welke dan ook zelfs bf de kleinste beitellingen tot in de afgelegenste gewesten nsuwkeurig en onder geheimhouding zullen worden uHgevo rd In kleine tusschenpozen vieten versobeidene der eerste Hoofdprgien in mgne door bet geluk begonstigde colUcle Men gelieve si h dna ten qwedigste en regtatreekt te wenden tot ADOLPH HAA8 Staatseffectentaandelaar in HAMBURG f9 V Mr het mg tot duBterrc geachonken vertrouwen zeg ïk mijne geëerde dclnproers mgn n bciiten dank Bg Fatsoenlyke lieden Eonder ki ideren bestaai gelegenheid voor Kost Inwoning en HUISELIJK VERKEER tegen billöken prgs liefst voor ongehuwde Heeren Adres met ranco brieven aan het AdveïtentieBureau van A BRINKMAN te Gouda onder letter Z 60EDK00PE HDZIEK voor Piano Solo uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Kottingin SiHTH iDNiï Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 drak B 0 50 DerFreiacb t B fBnttógie B 0 7 § Songe du foret C B 0 20 Gaite de coeur VBlse brill B 0 55 Martha Fantaisie brill B 0 75 Marcba des Tamboars Morceau milit B 0 40 Moments jojjeüx Caprice B 0 503Faust FantaisiV brill B 0 80 AJle nummers dezer Uitgave zgh steeds voorhanden bü den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda KAMERS te huur Op eên der beste standen blhier worden aangeboden goed gemeubileerde KAMERS des verkiezende met KOST Te bevragen met franco brieven onder letter D bj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda I I s gls m 1 tJOaWa S s Slijm en Maagplljen Dew PILLïiN d o in l ele jaren met ket beste gevolg tegen de sUjin en nl moagVeVBterkend gebruikt worden ijöor bare werking pijsvertering zeer bevorderen bgronder goed tegen de gal en zeer jBSCht Isxerend U i n tegen 3P cent het dooijc met berigt fan het gebrnik verkiygbaar bg de navolgeode Heeren t Ameterdani M Cl an C Dtoog Heilige weg D 321 Bleiswjjk S V d Kraan Boakoop J H Rosbergen Delft E Wiltóhut Delfahaven J Koch Deirenter Gebroed Timsn Dordrecht H J Üillay Gouda L Schenk pp da Hoogttraat Hage Viwer in de Spujatfaat Haaatreoht K Ootlerling Harderwijk A Gieidanu Leijrini J T T urnh HMrlemmtnlrut tekkerkerk A den Oudfleii Moord rechl G H Po l Rouerdiim v Santen Kolff korie Höofdsteeg Schiedam Wed A H Bombouti Schoonhoven A Wolff Stolwyk A Zijderlanii Tiel A J Faasseii Utrecht F Alten op den Steenweg o M de Don keratriiat n 372 Vlaardingen J M Lagefwerfl Zevenhuizen A Ptjns De SLUM en MAAGWLLEN bereid volgen ket echte recept gn door mg te Oqida allten en lutduitend verkrijgbaar getteld bg den Heer h SCHENK op de Huojrutraal LET WM Om elk doosje der ecMe en sinta onbeugelgke jaren gebririkte Slijm en Maagplllod is een biljet voorsien m t de handeeekening van J J SCHREUDEB apotheker elke handteekening zieh ook bevindt op het tegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar vel attent op te zgn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen Goud Dnk vaaA Briakmaa De uitgave dezer Cotirant geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VBIJDAQ In de Stad geschiedt de oilgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEB DAG De prgi per diie maanden is 1 75 franco per po t SL Kennisgeving D BUKQËMË£ST£B van Gouds gelet op bet le lid van art 4 der wet fan 4 December 1872 StttiMilad o 134 tot roorzieuin tegen besmettelijke liekten Maakt bg dete bekend dat in d verloopeo 24 nreo 1 persoon is aauigegerep la overleden un Aziatiaehe Qbolenu Gouda den 10 December 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZEN DOORN BUITEMLAJiTD BvUeolandscli Overzicht Va de Fransche politieke wereld weinig ander nieaws dan dat de oommisaiên uit de nationale ver gadering san het werk zgn De commissie voor de nieuwe gemeentewet beeft dfn minuter de Broglie gehoord beneven do voorstellers viin amendemefiteu Om te weten in hoever wg iginj noodig is bg het benoemen der mairn heeft men de regeeriog gevraagd hoeveel van die ambtenaren zgn geschorst of afgezet Toen bleek dat m het geheel zgn ontslagen 164 maires en geschorst 186 wat betreft de geaieenteu waar de raad verkiest Van de door de regeering gekozen mairea ontslagen 4 geschorst 5 Men kan nit die getallen zien op welk een wilkkeurige wgze de regeering van haar macht heeft gebruik gemaakt De gemeente besturen die in het bezit zgn van liet recht om zelf bun moirea te verkiezen heelt de nieuwe wet zeer geërgerd en de regeering stuit op etn tegenstand grootet dan zg hail verwacht zg ziel zich dan ook reeda genoopt om concessies te doeu ten opzichte van de bevoegdheid der maires Men verzekert dat de weinige leden der linkerzijde die tot de commissie run dertig hebben kunnen doordriiigeu vasthouden aan hel eerste artikel der ooostitutioneele wet van Dufaure ingediend 19 Mei 1873 aldus luidende e ro eeringf der Fransche republiek bestaat uit een senaat een kamer van afgevaardigden eu e n president hoofd der nitvuercnde macht I c republikeintu der commissie van dertig zonden de aanneming hiervan eiseheu Bij weigering door de meerderheid zouden zij onmiddellijk hun on tslag nemen Men meent nog altoos dat de kamer tegen 22 Dec uiteen zal gaan tot 10 Jan e k De advocaat Lnchaod heeft in eene nitvoerige pleitrede maarschalk Bazaine verdedigd Men wachtte gisterA de uitspraak van het vonnis VVaarschguliJk zal bg veroordeeld worden en daarna gratie bekomen Hét bericht dat de Dnitscbe bondsraad spoedig het vooretel van Lasker betreffende dé aitbreiding ven de ryksbevorgdheid tot het burgerlijk recht zat behandelen eu goedkeuren wordt bevestigd men vernacht dat ook de Beiersche gevolmachtigden voor zullen stemmen de Üuitsche rechtseenheid zal volgens nationaalliberale bladen een Kerstgare zgn De graaf van Kónigsmark Prnijisch minister van landbouw is van zgn betrekking ontheven Voorloopig neemt de minister van koophandel dit depiirlement waar ADTSBTENTIËN worden geplaatrt ran 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VU F CENTEN BINNENLAWD GociiA 11 DxciMBSa Tot hoofdonderwijzer te Woold gemeente Winterswijk is benoemd de heer W i Odó hnlponderwijzer alhier en tot onderwijzeres aan de bewaarschool te Katwijk mej Yerlooi onderwijzeres aan de bewaarschool alhier die tevens benoemd is tot onderwijzeres asn d bewaarsbhool te Tiel en te Leerdam Het dames oomitó van bet Boode Kraia alhier heeft nog ontvangen 40 van de muziek gezeU schsppen fApollo en Per oipera ad attra als restant der opbiengst vsn t onlangs gegeven Concert dat alzoQ netto de aanzienlgke som van 290 heeft opgebracht Door het comité worden thsni 19 gezisnen eoderstewKL VEBGADEBINQ van dïn GEMEKNTEKAAD terdag den ISn December 1873 des namiddsgi ten 1 are waarin zal worden behandeld Een voorstel tot wijrigiog van den staat vsn b grooting der iokomsten en aitgaveo dienst 1874 De Minister van Oorlog heeft eenige bepslingen vastgesteld nopens de voeding van militaire geran genen gedurende de reis naar de standplaats van den krijgsraad Daarbij worden de korps kommandanten gemachtigd om de bedoelde gevangenen Vfn eeoig voedsel voor den afmarsch le doen voorzien of dat gedurende den reis door de geleiders te laten koopea Staten Generaal Twisdb jUker Zittingen vsn 9 en 10 December In de zitting van Dinsdag heeft de beer vsn Wsa senaer C tw ck de volgende motie voorgesteld De kamer van oordeel dat de bepaling van de 3e al van art 194 der Grondwet niet met zich breo dat bij de oprichting van openbare scholen ingevolge de bepalingen van art 17 der wet op het lager onder w js geen rekening zou moeten worden gehouden met bgzondrre scholen die geheel of gedeeltelgk aan de behoeften van school onderwgs voldoen gaat over tot de orde van den dag Die motie door den voorsteller toegelicht werd ondersteund door de bh van Kuyk Haffmans en van Baar doch op verschuimde soms zeer uiteenloopeode gronden bestreden door de hh Moens Bergsma Idserda Godefroi Cremers Begram W benga Verlieijen Bergmann eo van der Does lerwgl de heer Jonckbloet de motie als geheel onschuldig en wellicht ook overbodig beschotiwde De motie behelsde niets anders dan wat art 17 der onderwijs wet voor sohrijft Ten slotte heeft de beer van Wasjenaer Catwyck wegeos het verschil in de opvatting en waaruit eene scbeeve stemming zou kunnen ontstaan zgne motie ingetrnnen waarna ook de algemeene beraadslaging over et lager onderwijs is gesloten Ill de zittiug van gisteren is de behandeling van hoofdstuk V biiinciil zaken der stoalèbtl rooting ten einde gebracht en dat hoofdstuk met 52 tegen 14 stemmen aangenomen M 5 der Provinoiole Wet schrüj voor dat op den tw don Dinsdag lu Mei de gél ue verkiezing van leden der frov Staten moet geschieden Die