Goudsche Courant, vrijdag 12 december 1873

tweede Dinsdag no valt in de maand Mei 1874 ju st op den 12 den datum waarop de natie sKonings 26 jarig Jcroninsisfeest z il vieren Dat zulk een dag een bg oitnemendheid ongeschikte is voor Terkieuqgm gevoelt iedef Lit Jaui Ct meldt dat Biir emees r en WethoudeM ran Awstenlnm de aandacht dea Ministers ran Kniwnlandsofa Zukeft op dit beiwaar gevestigd hebhen aan de geeu1nidierr l ligzondare seliolen op IE Januari 3491 jongens en 3652 meisjes en op 15 Juli 315U jongens eu 3517 meisjss aan de uiet geaiibsidieerde bijt scholen op 15 Januari 455üli jongens eu 57325 meisjes en op U Juli 44749 jon us Hitiö meisjes Het totaal was op 15 Januari 254983 Joug s S2U3Ü5 meisjes en op 15 Juli 88iei75jungcOs en 2i i£3 meisjes Het chpolbeuMk was hat igj m iS MHN kl minst m April Oemiddeld maakten tiob ISpC t der jongens en i 1 pCt der meisjes die in de aohoo aren vallen aan schoolverzuim sohniUig If bet vorige jaar waren du cijfers 16 t an 23 pU Ia 1B 8 vis bet gemiddeld cgfec f Jn 18fi9 ti pCt Behalve de dagschool bezochten nog op 15 Januari 38S80 jongens en 16886 meisjes de avondschool Op 15 Juli waren die eüf raJM3J en 10249 üe arondachool werd uitslaïtend beiocht ojp 15 Januari door 18160 jongens en 6376 meisjes eu 1 Juli door 2825 j ngeos ao ï20i meitje Kosteloos Oderwijsontvingen of 15 JaDi r l US jongens n 13864 meisjes en op 16 Jsii U7286 jongeos ea 1U8462 meisje De ntf ita Dqr Jtat Bgkr ten Irebperis an het lager ooder jjs bednegeii 5S1574 29V ontvangsten ƒ 61M7 84 waaronder tUlif i s bgdrage am pMluwözers voor tun fen 04S De uitgwf waa mH n ar dap ill l 70v De uitgaven der gemeenten waren 4 80429 19 de inkoowten i i083W7 6V D ui WSft Waj u 316331 40 meer dan in 1870 de inkomsten waren 32330 20 minder allen die door hel aemen van plantskaarten de op breugst he en geJiracbt tat eea qijfer dat zeker bij velen de verwachiing ral avertrelFen terwijl zg niet kunoea aal fen de pUeDzias mijde bandalvijze te roemen van hen die hunne wel illende medewerkinggansoh kosteloos hebben verleend eu waardoor aan okootea zulk eea kleine som ia beiioeveu te wardenoitoegpven Ontvang Mgnheer de fiedactear de verzekering onzer boogaohting Nanuni de mutiekgeteltekappen Jo W WENSINK Directeur A V EEEDT DOHTLANO Secretaris der Liedertafel P ta LAFEBSR Secretaris der 0 rcbestVereen ng Oonda den 10 Deoamber 1873 i f I I I I i I U Kantongeréclit te Gouda Op de tereditEitiing raa dan 4n Deoember 1873 zijn reroordeeld A P en W B de Ie beklaagde tot eene gerapgenisatraf van vgf diyn ea de 2e beklaagde tot eene geldboete vou ƒ of sobsid gevangenisstraf van twee dagen wegens hst in vereeniging en geIgktijdig vecwektken van naebtelgk borengerucht tot verstoring van de rost der iawoners £ n zulks wat de Ie bekkugde aangaat kg berholiog A T tot eene geldboete van 1 of eabsid gevangenisstraf van én dog wegena bet te Gouda biuten noodzaak bergden van een met kliakers best raat voetpad Bet een kruiwagen niet beladen met gUa of aardewerk Heden overleed na tjjdig TOotóeti te z n geweest van de laatste H H Sacramenten once f ea te Tante HARIA lÜEUEtS in den ooderdom wn nim 82 jaren T A tHlER Gouda 9 December 18t3 De eerste kamer der 9talen gene il is lot hervattiag M hare werlzaamliedeo bgeengrroepen tegen Woensdag dea 17dea December e k des avonds ten i U e V Hartelgk dai aan ken die blgken van belangstelling gaven bg het voltrekken van het hnweigk van onze Doéhter ei bg het trenrig sfsto ven van onze geliefde Zt t t J iiji LANGfl VA LitKtnrsN ÖoeKin 11 Öec 1873 Pe knui r van koop i3odel en fabrieken te Almelo heefi rich tot den minister van kolon en gewend met vc zoek ddt on primo Jan e k de maandelykscbe invoer van mann ctarea uit Nederland in Neder kodsdiIadu n aar uil aka bet gboraraeBest hier te l ade worde getelegrafeerd en dit telegram le epo iiig moseblk m de Staatt Catiraiit orde lepblceerd Naar men verneemt znn in den loop T i i x jaar door deulfdi iamer feeds meer gingen aangewend om ca het vervallen der eertiioaten na ooruroüs M ifpedig megeJqk met dea loroer in Nederl Indië bekend te warden Zg die iets Ie vórdeaèn hebben van of verschnldigd zgn aan tien Heer b lL KALDKN gewoond hebbende e overleden te Gouda worden renocht iaknJ ytór 1 Jmubi 1874 opgaaf of betaling jvdoen aan den Nolaria W J FOËTtrlJÏ PBJOGLEÊVBR fe G iuda M nonw Q JE fiCi OoatiuTBn naagt togen Februari EEN £ KEUKENMEID Uit de rapporten ran het blokkade eskader roor At hin wordt het nsrolgende ontleend omtrent eene opneming vw Poato Naas r th n tmt ziekasiimafar tingep in bezit geaoaen door Zr Ma stoomschipAmb ina D p nitti Scj efnber fttiomde de Aaboina kngs de zuidzyde van het eiland waar weinig bewoonde plekken en geeoe vaartuigen gezien werden naar de noordwestzgde di 4ei zeer bewoond en welvarend ajwiwn had Een groote mepigte kiapp rboomeai en 4 ago gvc d n in reel vee weid hfijpeurd m de b rolkiog scheaa tti slecht g zind daar z zipb ange wuenii op h t straiuJ rwtoonde I Ia d a morgan ran d n l@d a wvi 4 i iHiteoant t z 8de kl SiJWp l e eene g raD q4i jMtrkoa pwr den wal gezonden om opnemingen te doen en zich zoo nogelyk met de bevolking in betrekking te stellen Toen de barkas dicht b j dep jtl kwAm Terti o den zich achter de hoornen eeaig inlanders ve Uewang pieker ei gewejea gewapepd 4ie toei v n d Wlus met een wi tep zakdoek gerniFd wer plet rqandige gebaren antwoordden De lult Steup debat qneerde evenwel met 6 mariniers en 2 matrozen De inlanders waren het bosch ingegaan maar vertoonden zieb na eenigea tijd weder waarop de luitenant triuibtt han te ontntoetso Met twee hunoer kwam hij in gesprek Hg rernam ran hen dat er hebalve da kampong in hann nnbqheid nog eens kampong aan dt andert zgde van het eiland was De een orhaalüe dal de bevolking uit 100 de ander dat zg it SOOO ziaten bestond Tenrgl dit gesprek gsvobrd weid poderdeD van alle kaste mhandsrs alkn met klewangs en krisien de meesten ook met geweren en donderbusseo gewapend Enkelen garen den luitenant Btenp de haud anderen namen eene meer dreigende houifing aan en hielden sich eenigacins achteraf Daar de inlanden zich bereid rerklaard hadden tegen betaling aappiea te leveren zeide de luitenant hun dat hij naar boord wilde terugkeeren om geld t balen Men liet hem en zijn geleide ongehinderd vertrekken allen kwamen ongedeerd m den sloep maar toen de dreg zon gelicht warden vielen plotseling een tientnl schoten van den wal waarran een tnsschrn den luitenant Steup en den scbiemansmaat de V yk doorging Van de sloep werd terstond met geweervuur geantwoord waarop de inlanders ijlings de rlucht namen Ter bestraffing van den verraderlyken aanval werd de kaqfponR vervolgens door het geschut van de Amboina beschoten totdat de geheele bevolking van daar de ivgk genomen had 8t Ct la Uiebeisea s IBatn Kereinabtatt wordt mede eittO dat iq het tigdsi hrift hetwelk de Y re igiog tot ItfsQhojTniqg vai dferpn te Dresden sj eeft Je vra g hoe veel eieren eene hen kan leggen aldus beantwoord is De hen bezit in haren eierstok ip rond cijfer 600 eitjes velke zjj pntirikkelea en leggen kaï Van de e Itigt zg in den gewonen loop van het kippenlevcn in bet eerste jaar er 20 in het tweede 120 in bat derde 3 ia het vierde 114 lu de rplg nde vier jaren neemt dit aantal geregeld met 20 a ea in het negende jaar legt de hen in het gunst stfi geval slechts 19 eieren Hg die derhalve v odipg eq vportbreogiiig net elkaar in prereeustemivipg wenspbt hpude de hennen niet langer dan tot aan het eind van baar vierde levensjaar tenzg er prake is van voortploptipg van kostlure rassen GEVfiAAGD i Botutdam eèn JDienstmèiisje van de P G NKT en ZlNÜELÜE en van goede getuigen voorcien in een geian zonder Kinderen loon van 50 tot 60 Gulden naar bekwaamheid Zich te vervoegen bg den üilg er ran Bt Blad lijWwaï d l S MARKTBEBICHTEN Oouda U Dec stemming dauw Tarwe puike Zeenwsohe 13 60 a 14 Mindere 12 60 a 13 25 Polder poike 12 50 a 13 75 Mindere 10 Ï6 l f 12 Kogge puike 9 78 a 10 25 Minder 8 80 a 9 50 Voer 7 i 7 50 Oertt puike 8 25 a 9 Mindere 7 i 8 Haver zware 4 Ï6 ik 6 25 Ligte 8 40 i BO Hennepzaad 8 25 a 8 50 De veemarkt met gewone aanvoer de handellu alle eoorien wa zeer levendig vette varkens van 23 a 28 cents per half kilo magere varkens en biggen vlug ta verkoopen Kaas Aangevoerd £ 6 partyen prijzen 30 a 33 Gofboter 1 10 a 1 50 Weiboier 1 20 a 1 30 Burgatluka Stand Bi kiemen omzet was de Te huur gevraagd tegen Mei een geschikt WOONHUIS of BOVENHUIS Men adresseere zich aan het Bureau ran £ t Blad Meermalen wordt er geklaagd over de dienstboden en met zelden hoort men daarbjj beweren dat ze vroeger heel wal beter en degelgker waren Wanneer men de geschiedeuia raadpleegt zon ipen dit mogen betwyfi len Ongeveer twee honderd jaren geleden dcu 23 Januari 1682 Uaakten lUijne Ueereu van den Ueregte van Amsterdam reeds eene keur tegen de brutaliteit de babbelarij en de pronkzucht van de dienstmeisjes waarin o a de drie volgende artikaken voorkwamei I BïUTiLITHT Geen Knechts Kameniers Meiden ofMinnemoers zullen zich Verstouten in t allerminst hunne Heereii Meesters uf Vrouwen kwalijk te bejegenen met woorden of werken op staffe zes weken lu ijoeijeii te water eu brood gezet e worden üu opdat dit te beter lou kunnen uitgevoera worden zou verstaan Mijne Heeren van den Geregttf dat indien de Heer Milester of Vrouw aan wieu de k de bejegening is geschied zulks onder eede komt te verklaren daaraan volkomen geloof gegeven en de Knecht of Meid zonder eenige oogluiking gestraft tal worden II Babbïlaiuj Geen Knechts Kameniers Meiden Naaisters of Minnemoers zullen iets van hetgeen ten huuo daar zij dienen komt voor te vallen of te geschieden tegen anderen bnitenshnis mogen overbabbelen voel miq met labbekakkerij twist en tweedragt tuss hon de haisgenooten naaste vrienden en anderen stjken Wanneer uit zulke labbekakkergen of twiststokmgen eenige onlusten tussohen de huisgenooten ofandernn komt e rgzen en de labbekakkerijen kunnen bewezen warden zuilen zoodanige Knechts Kameniers Meiden Naaisters of Miunemoers door v ie de onlusten zgn veroorzaakt zonder eenige vérschouuing drie maanden in het Spin of Tuchthuis gezet of anders naar gelegenheid van zaken met meer of minder airaf gebeterd worden ylIII l NKZUCHT Vermits sed eenigoi tijd onder dé dienstboden zoodanige uiterlijke booiraardg in t dragen van Kleederen Kanten Krullen Lokken Strikken enz is ingevoerd dat er geen pf weinig onderscheid tusscben de kleeding van hare VrouWeu en haar gezien kan worden zoo hebben Mijne Heeren van den Geregte om daarin zooveel doenlg k te voorzien geordonneerden gewillekeurd iri k Dat de Kameniers Dienstmeiden l Hbr Uinneoioers noch andere diiuistboden hoef fmd die io vaste huur verbonden zijn na den eerstea da van N FRAHtJOIS SinÜ Commissioïiair in £ ffoet B tn KMSiei neeinl Geld inbewaringf k Deposito van 100 tot 1000 thans k 4 U rente 1000 jen daarboven i 5 Vo Kantoor Westhaven B 145 Openbare Verkoopingp te ODDEWATEB op WOENSDAG 24 DBCEMBEB 1873 dea voormiddags ten 11 uut in het Logement of Koffiehuis Di Boos aldaar van een HUIS met SCHUUR en ERF n verderen GROND te zamen ingerigt als BBOODBAKKERU staande en gelegen op het Zuiderkerkhof aldaar Dadelgk te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen zgnde voor of op 5 jFebraarg 1874 Nadere information zgn te verkrggen ten Kantore van den Nislacis MOLENAAR te Waddinxveen Naar men verneemt meldt bet V D zullen na Nieuwjaar de buitengewoae wervingen voor het koloniale werfdipót te Harderwijk ophouden als zijnde alsdan voldoende troepen ter suppletie naar Iiidic gezonden Men zal dus waarsclignlijk beginnen diet het aanwerven voor de Ind brigade op de daarvoor vastgestelde voorwaarden De fljd bevat een herderlijken brief van den bisschop van Haarlem waarin deze op last vao den Pais bepkalt dat op Zondag 14 Dec a s in alle kerken van genoemd bisdom een algemeeue bededag zal gehouden worden met het oog op de vervolgingen waaraan de kerk in onze dagen in rerschUlende sUiieu IS blootgesteld Aan het Regecringsverslag nopens den Staat der lagere scholen in 1871 ontkenen wij het volgender Hel getal leerlingen aan de openbare scholen was 4en 1 Januari 205006 jongens en 159388 meisjes en den 15 Jnli 18427 $ jongens en 163190 meisjes A DVERTE TtIErVf voor dit Blad worden vpor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTEJlpiBUREAU VAN MJGfl en VAIV DITMAR botteedam Mei rcftl omende voor haar borenkleêren zoolang zij dieiii I 11 in vaste huur blijven mets inders zullen rao eri dragen als een modest en zediff kleed nameIgk leu zgde fluweel noch felp ll ire kleeding tai Mtaan ia een J k en gchoit lender dat zij Tabbfrts omaren Souinnsofandrre d arg lgkekleed tug zuUeo mogen brui ii U Oo zull g in t alleM niinsle pi t mogto dqtgenifeuiK g a kte Krullen Stjikkepk ni iih fiei igaa4 f4ergel j ilfbangepd oi raftdj ook niet eeuige Kanten alsmede geen boordsel op bovenot onderkleeren geen Goud Gesteente noch I oralqr ir alles op verbeurte van t opperste kleed Km m aigMaal iyiMid jj rorar bekeirt wordt of dit te IpMcu pf af koopea i et ti a guldens De knechts zullen mede niet vermogen aan hunne Dassen eenige Kant hetzg genaaid of gewerkt te dragen noch ook eeaige Linnen mouwen of Lubben op deir rWuM al vwrpn i e tegenwoordige dames itoogen dus troost vinden i i 4 knldheeld iO vro gef 4e 4ieBsthodea niet volmaakt war n Tevens strekt tot inlichting dat boreag ao Bde koor aiet vael geholpen beeft r W CI Kölbttiêü O OST INDIÉ I BATAVIA 30 October De Soeraiaya Couraitt zegt o a het volgende Naar zich alias laat aanzien spaart de Begeering Boeite pook knateg a ni Ig lukkea der tweede Atchinscbe expeditie Verbetering ia tot étand gekomea in de bewapening der naaichappea het belege riiigsmaterieel ea ariilleria park hebben belarigrgke w ligingaa ondergaan voor het transport naar bat lauden en verblgf der manschappen op de plaats van hot oorlogaterrein zijn d noodige maatregelen geno Ml t bat leger ia bezield na nog meer dan ooit met den nitmuntendsten geest kortom alles voorspelt een volkomen fpoe Bg dezen toestand die thans een rooskleurig aanzien heeft IS de zucht naar verbetering en volmaking van alias at tot welslagen kan bgdragen aanmerkelijk toegenomen zoodanig zelfs dst officieren ia zij die deelnemen aan de expeditie éa anderen wlen door mstandigheden di eer niet is egnnd er op bedacht zijo het tout ponr Ie mienx dans Ie meillenr des mondes te verwszenlijkeo £ en banaal gazegde dat in Indie veehil gebez d wordt om gezonde toestanden aan te duiden een goede boel komt ons hierbij onwillekeurig te binnen Men kan dit op het oogenblik toepasspn op de krijgsmacht die gereed staat naar de kampplaats te vertrekken Ten slotte deelt het blad t idee mede om bg de expeditie Ipchlballona te bezigen tot het verkenne f van d terreinen Het centraal Comité vaq het Koode Kmis in lodi heelt beden verzondep het Bulletin over Aagnstus en September van dit jaar Kortelijk aangestipt Inidt de inhoud als roigt Het vangt aan met een woord van danktnre herinnering en welverdiende hoogschatting aun wijlen mevrouw W L C Nieuwenhuijzeii geb Sijihoff van Kervel voor alles wat zg voor het Roode Kruis gedaan heeft Terecht wordt zij de ziel der Vcreeuiging genoemd Behalve haar verlies had men nog dat als helpers te betreuren van den heer en mevrouw Beiche door hun vertrek naar Nederland cu van den heer Oroenereld door zijn vertrek van Poilang Vervolgens w st het op de ondersteuning die de Vereeniging viotlen mocht aa die inderdaad groot te noeaten is Daarna geeft het buUelin een overzicht van de hulp die het in die beide maanden moobt verleenen en waaronder vooral borfgs belangrijk waa het verschaffen van een kunstgebit san den fourier C J L Kenller die op de vorige expeditie naar Atchin ten gevolge van een schot door den mond de punt van de toiig eenige kiezen van de ondirkaak en al de snijtandeii verloren had Vooral dit laatste was belongrgk omdat het zijn gezondheid bedreigde Dit gevaar kon alleen afgewend worden door een kunstgebit doith hij bezat j een voldoende middelen om zich dat aan te schaffen Het bplletin eindigt met de mededeeling van de briefwisseling met bet Hoofdcnmüé in Nederland Men zendt het volgende bericht Men meldt aan de Jiwa Bode uit Bandong dd 25 October Heden morgen omstreeks 3 ure heefk een koelbloedige eu vermoedelijk unMMillige moord plaats gehad gepleegd door den offiolVvan de militaire verkenmngeu T De vermoorde was ipjander woonachtig ia een kampong achter het woonhuis van genoemden officier gelegen Hij had sinds een pbar maanden aan ijlende koortaeq gesukkeld en was zeker door gebrek aan goede oppassing op dien ochtend nit zgn wpning ontsnapt oa zioh Of het erf vaa fometden oSicier te begeven Volgens inbcotaUe werd de inlander mat iudjoek touwen goed vastgebonden loodat hü oh niet meer kon vereaaeei eo wenUn boa daarna rier kogela io het Igf gejaa De op het gehoor van de gevallene schoten toestroomeade inlanders Tan de noastbij zijnde kampongs werden al ea belpt bet buis noen te traden De moord moe in een van dp bionenvertrekkeo VBO bet goed gesloten hois van dien officier hebben fUata gebod De politie hoeft heden morgea omstreeks achl ar kaar onderzoek gedaan en het lijk van dan rermoordp naar het inbindseb hospitaal vervoerd Wat deze aioprd dia deo sehgn Jraagtmat voor bedaohtao ndp tf zgp gepleegd beteekeaoi moet ia Bog niet tot kUarbeid kunnen komen Belangrijk voor velen In alle branehen in het bijzonder echter met be titekking tot de algemeen ael gezochte origineelslotaa recbtv iardigt zich het vj rtroiiwen eenerzgds door de bekende soliditeit der flrma anderzijds door den hiermt van zelfs voorisproitsadea eooroien verlcoop der loten Het door zijne nauwkeurigheid bekende bookiersban kan deswwen iedereen sterk aanbevolen warden en doen wij p het heden in onze courant voorkomende advertentie der voormelde Irma algemeen de aandacht leatigen Vorsaillea lU Qae De krijgsraad heeft uitspraak gedaan in de zaak tan Bazaine Uü ir aohuldlg bevooden aan hst nepitultercn zoowel Ie Melz als Met z n leger in t open veld zander alles gedaan te hebben w t plicht en eer htm voorschreven Dieptengevolge is bij out eenparige stemmen van zija militairen rang vervalksn verklaard en ter dood veroordeeld G l i tt N 8 Oed Gu bertui Adnsaux ouderi A dtf JoDg eu A M JougeliiiK U bophii Jatisaa FrsDCiica ooderi H f Qoriisea ea J M H Hoosendwra 10 Simos aden J de Vrim ea H C tsa Heatdu üviiri iiai M O Drü G van Soa 78 j H Boel 37 j A Jookii 88 j M Meur 82 j J L Terweo 60 j 18 J tin de Weerd w GenuwD 10 Dee N Nibbe in J van der touw J Lugthart eu C M Edtuw Berlijn lO I ep in h t HfU van afgevaardigden IS het voorslel Reioiiensperger strekkende o tol de vroegere kerkelijk politieke beginselen terug te keeren bu ien beh indeling gèblevep tengevolge iier gemotiveerde orde van den d g die bg hoofdelgke omvraag saet 288 tegen 95 stemmen werd aangeoumun De Minister van Kerediecut wees op bet ttit dat ds Bisschoppen nyg steeds voortgaan in hua deelt ootieveo deels passieven tegeusland tegen s lands wetten terwijl zij gehoorzamen nan de wenken vap een buiten Dultsahlaad zevrstigd Opperhoofd Hü kw im op tigeii de beSLÜuldigi fg vap vervolging der Kerk oiivervchillig of die onwaarheid voorbedachteIgk of in dwaling werd verspreid Zi ns nzient zoa iH sluiten vao trede mei de geestelg khe d onderde teKfcvoordige omstandigheden gelijk sU in met bet p gsgeveii der 8ta its vouvereinileit Daa om zal de Kegeering dan ook bü haar tot uu toe gevolgde beginselen volharden Ia dezf ziitiiig beeft de Minister het wetsontwerp op bet verpl cht burgerlgk huweigL inged end Rome 10 De Uit goede bron kan gemeld irordeii dat tot Kardinaals zullen worden benoemd i Msgrs Chigi Pjilciiielli Oreglia Frani h j e primaat van Hongarije pater T irquini de p iter der Jezuïeten Hnrtihelli de irt bissjliop van Parijs en de bi ohopp n van Kaïnergk en van Valence ADVERTENTIËN ♦ Bevallen van eene Dochter J M GOftlSSEN HooGBNDOoaN Oouda 9 Deoember 1873 ijniter de Redacietirl Wü verzoeken V beleefd het navolgende in nw blad Ie willen opnemen eu betuigen U er vooraf onzen dank voor Bevallen van eea Zoon B h vas LEUNEN geliefde echtgenoote van e J VELDMAN Gouda 10 Dapember 1873 V USLAG omtrent het weld digheids oonce t gegaveo door de liedertafel Apollo en de Orchest Vereeniging Per aspera ad astra Ontvangst ƒ 817 Heden oveileed plotseling in den onderdom van 68 jaren mga geliefde echtgenoot de Heer ADRIANUS JONKER diep betreurd door mg mijne kinderen behuwdkinderên en verdejre betrekkingen Oouda L WOUT P December 1873 Wed A Jomjüsk Noodzakelijke onkosten rondgaan der twee boden met de lijsten incasseereu der gelden ƒ ü O advertentiekoiteii ƒ 3 40 verdere kleine onkosten CO te zamei 27 alzoo eöne netto ontvangst van 290 w lk bedrag wg aan het daiues comité ran het Soode Kruis hebben doen tof komen met Ifelèefd verzoek zich te willen beiasten met de erdceliiig dezer gelden doch oWen eu uitsluitend ovareenkomstig het jiliin van de oonqfirtjW ers onder de noodlg dcnden duur de cholera io onro gemeente Voorts is liet Jen oiidergcteekenueii ecue Aangename plicht hunnen innigen dank te betuigen aan É