Goudsche Courant, vrijdag 12 december 1873

saBa Ag w De jaargang 1874 van het AdresboekvoordegeoicentcGoiida ter perse zgnde venoekt de Redactie beleefd alle mogelgke b vo Efingen wözigingenenz die men daarin als nog wenscht opgenomen te zien zoo spoedig mogelgk te mogen ontvangen aan het adres van de Uitgevers G B Vak GOOR ZONEN Advertentiën achter dit Adresboek worden geplaatst k 10 ets pet r el 1 50 per haïve en 2 60 per geheele pagina Toezending daarvan wordt voor den 20 e k verzocht Zondag 14 December 1873 N 1462 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gooda en Onislrefeen Louis Welter COirFEÜIIénFOSTICHEITIl KAPPEN HAARSNUDEN en SCHEREN Alle 8 torten van DAMES en HEEpENHAARWBRKBN SALON Oost Haven B 42 Qpenbare Verpachlingf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 18DECEMBER 1873 des middags tea l nra ten Raadhuize aldaar bg enkele inschry ving te VERPACHTEN 1 Voor den tyd van Zes Jaren en eene Maand Het recht tot heffing van d n TOL op het Amsterdamscbe en Goudsche Rgpad in de gemeenten Alplien ea BÓekoop toegest lij Koninklgk besluit van den S October 973 n 10 met het gebruik van de HuisdugsnISchunr Berg en verdere betimmeringen daarcSstaande met eene partg Bouw Wei enjRiooiland zijnde grootsndeels gelegen langsjAi weg van het voorschreven rgpad volgf tet kadaster te zamen groot 9 Hectaren 5 Aren en 46 Centiaren alsmede een stuk Weiland gelegen in de gemeente Alphen volgens het kadaster groot 1 Hectare 57 Aren en 90 Centiaren De pacht van de Landergen wordt gerekend te zgn ingegaan mei den 1 December 1873 terwgl die van de Huizen en den Tol aanvangt met den 1 April 1874 2 Voor den tgd van Zes Jaren ingaande den 1 Janaarij 1874 Een stuk Land gelegen bnitendgks aan denHoogpn Schielandschen Zeedijk onder de ftmeente Gouda bg het kadaster bekend in sectieF n 1018 en 1019 en volgens hetzelve groot 4 Hectaren 90 Aren en 90 Centiaren 3 Voor den t d van Zes Jaren mede ingaande dei l Jannarg 1874 Een stuk Rietland en Water gelegen onderde gemeente Gouderak nabg de Veerstoep bühet kadaster bekend in sectie C n 669 envolgens hetzelve groot 9 Aren en 50 centiaren Waarvan de voorwaarden dageljjks de Zondagen uitgezonderd van des voormidd s 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secrftarie ter lezing zullen liggen 41 De Inschrgvingabilletten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermelden denjaarlgkachen kttnrprgs en mgeten door deninschrgver en zgne borgen geteekend op zegelgeschreven en geslclru den 17 De mberl873 vóór des namiddags 5 ure ter Plaatselijke Secretarie zfln ingeleverd De ondergeteekende bericht dat tegen het I aanstaande NIEUWJAAR bg hem te bekomen agn EXTRA NETTE GESTEBNDEÜKTB Orderi teorim Un ipoeiit tle iitgemwit M A BRINKMAN Lange Tiendeweg Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 16 DECEMBER 1873 1 Voorm ten NEGEN nïe aan de Nagerstraat te Gouda Tan AFBRAAK afkomstig van het Pakhuis van wfllen den Heer FLAES wgk H n 16 2 voorm ten ELF nre vóór en in het Huis aan de E oogstraat wp A n 127 te Gouda van INBOEDEL INVENTARIS van een TABAKSWINKEL TABAK SIGAREN WIJN WIJNSTELLINGEN WUNFLESSCHEN PUSTEN enz enz De Afbraak vóór de verkooping al hetpve rige den vorigen dag te zien en informatiën tm Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 15 DECEMBER 1873 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis de Habmonm aan de Markt van een goed onderhouden SCHOOLLOKAAL in twee afdeelingen zgnde de BümEEWmSCIOOL Bst Binnenplaats Keuken met Pomp Woonkamer met Bedstede en Kasten en eeae groote Speelplaats daarachter met vrgen uitgang in de Vischsteeg alsmede ain BOVENHUIS met a onderlgken opgang waarin vier nette Kamers Keuken Zolder en t geen verder tot een goed Bovenhnis behoort staande en liggende aan de Gouwe te Gouda wgk C n 24 en 24a kadaster Sectie B nC 1201 en 1203 groot 3 aren 53 centiaren Het bovenhuis is verhuurd tot 1 Mai 1874 j voor J 220 in het jaar en al bet overige 1 is te aanvaarden 1 Febmarü 1874 $ en goed onderhouden WÊwmmmwm en ERF met een TUIN daarachter aan de Westhaven te Gouda wgk B p 162 kadaster Sectie D n 577 groot 2 aren 33 centiaren Zgnde in het Huis acht Kamers twee Dienstbodenkamers eene goede Keuken grooten Kelder ruime Zolders een Marmeren Gang en hetgeen meer tot een goed en gemakkelijk ingericht Woonhuis behoort VeAunrd tot 1 Mei 1874 voor 500 in het jaar Drie in 1873 gebouwde HUIZEN en ERVEN ineen gang in de Vogelenzang te Gotirfa wijk M n 64 k l en m Verhuurd bij de week ieder huis voor 1 25 En een UIS en ERF in d Korte Groenen daal te Gouda wp I N 4 waarin VLEESCH HOÜWERU w rdt uitgeoefend Verhuurt tot 1 Mei 1874 voor l aft in de week Nadere inlichtingen zgn te bekomeiv ten kantore vaa den Notaris W J FQETüUN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping VAN m m EK HAE 5DUT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 18 DECEMBER 1873 des voormiddags ten 10 ure om contant geld ter plaatse waar de hierna te vermelden hoornen staan teVEBKOOPEN 29 stuks op stam staande YPENBOOMEN van 0 50 tot 0 75 ij eter middellgn en 5 dito gevelde mede van 0 50 tot 0 75 meter middellgn beiden over kruis gemeten Voorts 4 partijen YPENPLATEN en BUITENSCHALEN alsmede een hoop TAKKUN alles staande of liggende op de beide Bolwerken nabiJ de brug aan het Rabat te Gouda De voorwaarden zuilen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tol des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter lezing liggen Uitnoodiging ter decloemini un it of Bieaw iiDTangende IreLkiogcD VBD de door deu Statt Bamburg goedgekeorde eo ge waarborgde foote Geldverloting Dd hoQ aXe p y ia het gelulckigata genl bvdrugt 300000 anark of 2i0000 Mark De Hoofd irj eii igu 200000 100000 75000 50000 40000 30000 350Ö0 20000 15000 12000 10000 8000 12 21 ïk 3 i 55 126 6 i 2 312 a 312 h 10 a 365 a 16000 Mark 6000 5000 4000 3000 2000 1500 12001 1000 500 300 200 110 etc tv Meer dan de helft der loten worde door leven er lotingen mét prijzen oitgetrolken in bet geheel 35600 JB EiJI CrZBn T vtflke krachteDs bet plan binneD eeoige roasudeo door bet lot noeteo ïijn aaogeweEeti Tegen tnAending van bet bedrag ventendt de ondetfeteekeode on tiaele LOTEN voor de eerste Terlotiug welke ofSciee vaatgeutcld reeds op den 1 en 18 Decembers s Dit8 riodt tegen de volfrende va te prijEen Een geheel origineel lot Thl 2 of fl S fiO half 1 1 75 viei e t 7j 0 90 onder rerzekering der protopBie bedieotog Alled die mij buDne orders wjlleo opdragen maak ik in ban belang daarop opmerkzaam dat mea mü bg toezending van poatwissels de bestelling tra per brief medeJeele ra luen dauri duidelijk V e naam eu woonplaats opgeTe Coupon Baoknoleü en Posliegels wordan ia betalirg aangenomen ledi r deelnemer ontvangt vao mg de Tan bet officiële wapen voorziene originele loten w ejke niet met verboaene promessen die aleebte op persooalijk Ttrtrouwen beruslen gelijk te atelleo iijo Het orgracle trekkingsplan alsmede de Hotlaadkchevertaling dnarvan wordt by iedere bestelling gratis bijgevoegd n worden de getrokken pHjzcn beneveue eene ambtelijke trekkiugslnst aan de belangbebbecden naawkeorig loegezouden Door het vertronwen dat zich deze loten ïoo ras bebben verworven mag ik ook belangiijke orders jarwacbten welke dan ook zelfs b de kleinste bestellingen tot o de afgelcgenste geweiten naowkenrig en onder gebeira bouding xullen worden uitgevoerd In kleine tosschenpo en vielen verscheidene der eerste Hoofdprijzen ia mijne door het geluk begDostigde collecte Men gelieve zich dns ten spoedigste en regtatreeka te wendcMi t t ADOLPH HAAS 8taJ Be ff eet en handelaar in HA MBÜRG gt Voor het my tot dnsverre geschonVen vertrooweg zeg ik rogne geëerde deelneroers mynan besten dank Gooda Drgk m A Brinkman BUITENLAND BniteDlandscIi Overziclit Het proces Bazaine met z jn onguostigea afloop Toot den belanghebbende rormt uatnariyk den hoofdinhoud Tan alle Fransche berichten De publieke opinie heeft haar zin gehad Er is een zondebok gefonden die de ongerechtigheden van het gausche volk draagt Ons toch komt die zaak steeds in dat licht roor Wij gelooren niet aan eigenlijk gezegd rerraad Tan de ïijde ran den bcTelhebber te Metz Wel aan onbekwaamheid en lichtvaardigheid doch die beschuldiging treft Bazaine niet alleen maar alle Fransche gencraala Mac Mahon niet uitgezonderd die nu de jeTierde man in Frankrijk is Het eenige verschil tusschen die beide maarschalken is in het nadeel Tan Bazaine deze heeft zich namelijk afgegeven met politiek op een tyd toen de staatkunde niet te pas kwam en die politieke consideratiën komen hem uu dunr te slaan Hij valt als een offer van de wraak der republikeinen die hem zgne houding tegenover de regeering der nat verdediging niet kunnen vergeven maar vooral roept de natie Aaro lur lebaudet omdat bet de eigenliefde meer streelt te kunnen zeggen Onze ongeiukkigen zijn het gevolg van verraad van enkelen dan dat men ze moet toeachrgven aan eigen onbekwaamheid eu zorgeloosheid De krijgsraad in df zaak van Bazaine heeft berajidelaagd over de volgende vragen 1 Is BazaiD ex opperbevelbebber van het Bgnletcer tchuldig aan het feit dat hg op 28 Oct 70 net deu vijand heelt gecepitoleerd ea de vesting Metz waarover het opperbevel hem was opgedragen tieeft oiergeieverd zouder alle middelen van verdediging Ie hebben uitgeput zonder alles te hebbeu gedaon wat plicht m eer hem voorschreven 2 Is Biuaine 5i opperbe elhebb r vanhet Egnleger schuldig aan het feit dat hg denzelfden dag in het open veld heeft gecapituleerd 3 Had die capitulatie tot uiikolnst om het leger de wapenen te doen nederleggen 4 Is maarschalk Bazaine als generaal en chef van het Kijuleger schuldig aan bet sluiten eener capitulatie tem ijl zijn leger in bet 6pen veld stond welke tüt resultaat bad om door zgne troepen de napenen te doen neerleggen zonder alles gedaan te hebben wat plicht en eer geboden De krijgsraad beeft de vier vragen met algemeene stemmen bevestigend beantwoord Vervolgens heeft de president den tekst der wet voorgelezen en op nieuw de stemmen opgenomen Toor de tüepnssing der straf Daarna met de leden van den rand in de openbare zitliug Icrugkeerende heeft de president het vonnis voorgelezen waarbij Bazaine met algemeene stemmen tot de doodstraf met degradatie wordt veroordeeld Al de leden nn den krijgsraad hebben een verzoek om grntie voor manracbalk Bazaine geteekend Nniir men verzekert heeft de hertog van Aumale zich onmiddellijk naar Mno Mahon begeven om dit verzoek over te brengen Maurscbalk Bazaine heeft de oorlezing van het vonnis met groote ontroering aangehoord De president der Fransche republiek beeft maarschalk Bazaine giatie verleend van de doodstraf en deze veranderd in twintigjarige in dit geval gelgk staande iiiet levenslange opsluiting Het vonnis tot ontzetting uit zijn r ng wordt gehandhaafd met deze verandering dat de gewoue gebruiken danrbg niet zullen worden in acht genomen De nationale zal met Nieuwjaar veertien dagen Tiicantie nemen en wel van 25 dezer tot lü Jan l niieer de b grootiug van uitgaven voor Kerstmis ia loedgefceurd of van 1 tot 16 Jan wanneer men hiermee nog nift gereed is Over de kerkelijke zaken is in den Pruisischen landdag weder een kort debat geweest Het vuor stel van den iifgevnardigile Krichensperger u nul bij van de repeoiiiig erlnigd werd dut ij ten opzichte der knlliolieke kerk tot bare irui cre beginselen zon teruijkcM fn is in de zitting van het huis ran afgevaardigden afgewezen bij een motie welke met 283 tegen 95 stemmen is aangenomen De minister van eeredienst heeft bet actieve zoowel Is het passive verzet doen uitkomen hetwelk door de bisschoppen aan de landawetten wordt geboden terwijl zij aan de bevelen vin een man gehoorzamen die buiten Duitschland is geplaatst De minister wierp het verwijt dat de regeering de kerk zou verTolgen ver weg Het shiiten van een vrede onder de tegenwoordige omstandigheden zou naar zijne overtuiging niets minder zgn dan een prijsgeven van de ataatssoDvereiniteit De regeeriag zon bij de tot dusver gevolgde beginselen blijven volharden Voordat tot de stemming werd overgegaan heeft de minister van eeredienst een Wetsontwerp omtrent het verplichte burgerlijk huwelijk ingediend De akte van beschuldiging tegen mgr Ledocbowski aartsbisschop van Posen is gereed en zal ten spoedigste worden verzonden naar het hooggerechtshof voor kerkelijke zaken De invoering van de cooatitutioneele hervormingen in Mecklenburg ia weder voor onbepaalden tijd verdaagd aan de beide landdagen is door de regeering medegedeeld dat onder de bestaahde oinstandigheden van een verdere beraadslaging met de getrouwe Stenden over de voordracht is afgezien maar Toorbehouden te gelegener tgd verdere mededeelingen te doen toekomen Het ontwerp ter hervorming der staatsinstellingen is daarop door de regeering ingetrokken De Oostenrijksche ryksraad heeft Woensdag in buitengewone zitting vergaderd het wetsontwerp betreffende de zilvereu leenin uagniomen zooals ói door het beerenbuis was gewijzigd de heeren afgevaardigden konden moeilijk anders maar w iren uit bun humeur dat het initiatief tot beleening ook van beurswaarden thans aan het beerentauis moest worden dank geweten Het huis verklaarde de niet Terschenen Czecbisehc afgevaardigden van Bohème van hun mandaat verTalleu en herkoos de tegenwoordige voorzitters Uit goede bron kan gemeld worden dat weldra tot kardinaals zullen worden benoemd msgr Ghigi Falcinelli Oreglia Fninchi de primaat van Hongarije pater Tarquiiii de pater der Jezuïeten Martioelli de aartsbisschop van Parijs en de bisschoppen van Kamerijk en van Valencia Bij het debat in den Zwiteerschen nationalen raad over de grondwetsherziening waren de zoogenaamde rechtsartikeleii aangehouden ten einde de centralisten en federalisten tijd zouden hebben om zich nader met elkander er over te verstaan Tusschen de beide partijen is nu II Zaterdag een compromis tot stand gebracht hetwelk de raad met 89 tegen 14 stemmen heeft aangenomen In hoofdzaak komt het hierop neder dat de wetgeving ten opzichte van obligatie handelsen isselreeht en faillissementen hlsook van letterkundigen eu artistieken eigendom eene bontlszaak zal ziju Da rechtspraak in die onderwerpen blijft eene zaak tór kantons onder voorbehoud der be oegdb id v d bet bonds gerechtshof ten deze In de Belgische kamer zijn de begrootingen van buitenlandscbe zaken en van justitie aangenomen Berichten zoowel uit Tlladridals uit Amerika melden dat op papier de uitlevering van de Xirginiu en van de nog in leven zijnde bemanning klaur is houdt de bevolking op Cuba zich rustig don zal Dinsdag aanst aan de genomen besluiten gevolg worden gegeven v CSa lr j P B A N K R UK Maarschalk BfiSaine oud opperbevolhebber van het leger van den llgn is gisteren door den krggsrnud veroordeeld ter dood en tot ontzetting uit zgn rang waaruit nog volsirekt niet volgt dgt hy wezenlijk sobuldig IS aan hetgeen hem werd ten laste gelegd V iïi den aanvang af werd geen andere uitslag verwacht Zoodra ineu dit proces begon kon het slechts met dit vonnis eindigen hnt de krggswet spreekt duidelijk eu bedreigt met oe straffe des dooJs een iiautal dingen die Ba nine heeft gedaan Sleehts ééue k ciniglieid dieni daarbij te worrfen in het oog gelioude nomelijk diU bazaiiie die dingen deed onder omstandig heden imrimn de krggswet oiiniugiiijk kan hebben gedacht en onder welke honderden anderen even bekwaam als Bazaine juist hetzelfde zouden hebben gedaan Indien ooit dan zou in dit geval tot de Fransche legeraanvoerders groot en klein kannen worden gezegd Wie uwer is zonder feil werpe op Bazaine den eersten steen Maar dan had men ook nooit dit proces moeten beginnen want de wet is onverbiddelijk en slaat geen acht op de ongehoorde omstandigheden waaronder de beschuldigde zich bevond Eens echter zal de geschiedenis recht doen en Frankrijk vragen waarom één werd geTonnisd voor eene schuld die door honderden wordt gedragen Waarom het aldus beeft gewoeld in eigen ingewanden en voor het oog der wereld het treurig tafereel heeft ontrold niet slechts van zijne rampen maar van al de ellendige toestanden die met noodzakelijkheid tot deze rampen hebben gevoerd Was bet nog om te geraken tot zelfkennis Maar wij vreezen dat ook die niet zal worden verkregen na een proces dat daartoe zou kunnen leiden ook al werd het er niet om aangevangen Ër ia in de Figaro van Donderdag een brief van een jong stafofficier die met de beste bedoeling aldus eindigt Wanneer men gelijk ik getuige is geweest hoe onze generaals oud en jong om aan de wanhoop eener nederlaag te ontsnappen den dood tegemoet snelden die de dappersten deed vallen terwgl die dood zelf onzichtbaar en onbereikbaar bleef ids de goden van Homerus de schrgver doelt bier natuurlijk op dé verr dracht der vanrwapenen dan wordt men toegeeflgk voor hen die in 1870 zijn overwonnen Is het dan niet smartelijk genoeg te moeten zeggen dat ze ongelukkig waren Moet men daarbjj nog vragen of niet één hunner ook schuldig was F Waarom moet deze vlek geworpen worden op een leger dat zich de achting verwierf zelfs van zgne vijanden Aan deze conclusie gaat eene beschouwing vooral waarin de schrgver poogt aan te toonen dat ds Franscheu niet zgu overwonnen door de Duitschers maar door hunne mecaicient De Fransebeu zgn volgens hem nog altgd wat zij waren in den tgd der Galliërs let aoUata de l arme blanche De bajonet is hun eigenlijk wapen maar zij konden daarvan slechts zich bedienen omdat de Pruisen sleedt onzichtbaar bleven en uit de verte doodschoten Deze jeugdige olllcier schijnt niet te weten dat het Chassepotgeweer wel zóó ver droeg als het geweer der Duitschers wat intussoben slechts bijzaak is Want aar is maar in geheel anderen zin dan hij meent dat de Daitschers ook en vooral hua vege te danken hebben aan de omstandigheid dat bij hen een von Moltke en anderen de kunst van oorlogvoeren hebben verheien als tot eene wetenschap waarin tot de klbinste bijzuiiderheden alles van te voren wordt geregeld en onvoorziene omstandighedeo nagenoeg niet kunnen voorkomen ter vijl bij de Franscheu dit alles Êchromelgk wus verwaarlótjsd Heeft men dit uu geleerd uit het prozes vnn Bazaine Blijkbaar niet Anders toch zou deze welwillende stafofficier geheel anders spreken en Bazaine wat ook de wet zeide niet zijn veroordeeld Want dan zou men weten dat niet één de schuldige is maar allen van den kleinste tot den grootste daar allen jareu lang hebben verzuimd en blijven verzuimen wat had behoareu te geschieden zouden de rampen der jaren 1870 en1871 v n Frankrijk zgn afgewend Die zich spiegelt aan een ander spiegelt zich zacht liet proces Van Bozaine zal thans wel in zgn ge heel worden uitgegeven Wij hopen dat meuigeeu bier te lande die in deze dingen belang stellen moet reeds krachtens zijn werkkring dit merkwaardige deel vnn Frnnkrijk s geschied boekeu zal ter haild nemen Er is menige nuttige les in ook voor anderen dan Franscheu Het telegram wnatin de zank van Bazaine wordt gcineiü is blijkbaar op één punt foutief Op de lierde vrniig is vt i tnoedelljk nici bevestigend maar outkenneiid geaiitwooril EK