Goudsche Courant, zondag 14 december 1873

BINNENLAND Gouda 13 Becembek Bg Icon betlnit is o a herbenoemd met ingang nn 1 Janntri 1874 tot burgemeester ran Oudewaler de heer B W Haen ens Dekker en tot burgemeester na Aameratol de heer F J Smits De Terkiezing roor een lid ran de Tweede Kamer iet StateB Generaal io het hoofdkiesdistriet Gouda wegens het door den beer Hoffman genomen ontslag i bepaald op Dinsdag 6 Januari eene erentaeele herkiezing op 20 Janoari De heer J Middel predikant bq de Chr g ref gemeente alhier heeft roor het beroep naar Middelbarnis bedankt Gisteren werd alhier pleohtig ter aarde besteld het toffelljk orerschot ran den heer J L Terwen die by zijn leven zijne groote talenten dienstbaar had gemaakt aan de ontwikkeling der jeugd Een menigte oudleerlingen onderwqzers en andere belangstellenden had zich op den aooden akker rereeoigd om de laatste eer te bewijzen aan den o erledene De heer J Broedelet schoolopziener herdacht deverdiensten ran den gestorvene in eene korte toespraak waarmede deze plechtigheid eindigde Qisteren is het tolgend telegram ran Reuier office ntrangen Den 9den dezer zijn 9000 man Nederlandsche troepen zonder tegenstand in Atchin aan wal Op Vrgdag 12 Dec hield de afdeeling BergiAm bacht ran den Nederl Frotestanteobond hare eerste leesrergadering roor dezen winter De zaai was zeer bezet Als spreker trad op Dr W Scheffer pred te Leiden die eene zeer boeiende improvisatie hield over Het beginsel van het Protestantisme waarbij hg het groote verschil in opvatting der godsdienstige waarheid schetste by de twee thans beerschende hoofdrichtingen De confessioneelen en de modernen Met onverdeeld genoeiien werd deze verhandeling aangehoord ev en als de daarop volgende bgdragen welke spreker na de pauze voordroeg Staten Gtoneraal Tweede Kamek Zittingen van 11 en 12 Ueeember In de zitting van de tweede kamer van Pondenlao z ju de Woenslsg aangevangen beaaadslngiiigen over bet hoofdstuk Marine der begrooting voortgezet Van versobillende kanten werd het beleid van den minister gegispt Ten slotte in stemming gebracht werd het budget voor marine verworpen met 37 tegen 30 stemmen Tegen hebben gestemd de hh Kerens v Kuyk Keydenrgk Insinger viin Loon Gevers Godefroi van der Oye Lambrechis van den Beroh Wintgens C van Nispen van den Heuvel Hardenbroek Borrel de Bieberatein van Baar Teding van Berkhout Messdiert Fabins de Boa Begram Ratgera van Lqnden van Zuyien van Zinnicq Bergmann van Wassenaer Catwyck van Naamen Verheyen Nierstrasz van Reenen van Foreest Stieltjes Kien de Braow Haffmans en Schimmelpeuninck In de zitting van gisteren is hoofdstuk Vl A nationale schuld met nigemeene stemmen aangenomen Bij de behandeling van hoofdstuk VHS financiën heeft de minister van financiën verklaard dat hij hoopt zonder onvoorziene fomstandisjheden nog in dit zittingjaar de afscbafiiiig van den zeepaccgns voor te dragen Bij kon besluit van den Ssten dezer is bepaald dat engagemejiteu voor militaire dienst in Indie voortaan voor minstens 6 jaren moeten aangegaan vordeo dat bet detacheeren van miliciens bij het Indische leger tijdelijk heeft opgehouden en dat wegens lichaamsgebreken gepasporteerde militairen niet meer voor het leger in Indie worden aangenomen Naar men aan het U D mededeelt zal ook door bet leger bij gelegenheid van de feestviering van 12 Mei aan Z M den koniAg een geschenk worden aangeboden Volgens de Midd Ct zou bg den minister van koloniën het voornemen bestaairom indien töt de richting eener Indische briga1 esloten werd die p bet midd eQ des rijks te vestigen Later echter meldt het blad dat er sprake is om Leeuwarden tot gamizoeosplaats te bestemmen Naar men verneemt meldt het Ü D is er bij het Jeger zulk een behoefte aan militaire apothekers dat de dienst niet naar behooren kan waargenomen wordfn Daarbij is het nog te voorzien dat wanneer er geen verbetering jn hunne traotementeii gebracht wordt velen de dienst zullen verlaten De oproej lng van sollioitantea door den inspecteur van de geneeskundige dienst heeft geen resultaten opgeleverd Omtrent het voorgevallene nabij £ di is bij het depart van marine ontvangen het volgende rapport van den adelborst Ie kl thans luit ter zee 2e kl A Voormolen gericht aan den kommaudant van het stoomschip den Briel gedagteekend reede £ di den 7den Sept 1873 luidende als volgt praauw met In de nab i Ingevolge mondelingen last heb ik de eer het volgende te rapporteereu omtrent de door mg genomen praauw op den 6den September 1373 In den namiddag van dien dag ongeveer 6 ure werd ik met eene barkas waarvan de bemanning met geweer gewapend was gezonden naar eene van de Noord komende en nu qnder den wal van £ di zeilende t we masteif ten eini e die te visiteeren beid van genoemde praauw gekoinen diq inqiiddeïs rustig was doofgezeild bei i rkte ik aldw niet de minste beweging aan boord en werd daardoor ia deii waan gebragt dat de opvarenden iqwoners van waren Toen ik hen echter toeriep belaboe ga ten anker draaicje de praauw bij en ope ni4p qp ongeveer 20 passen van uig plotseling een hevig vui uit geschut douderbasseu en gewerep 0 mgue sloep terwgl ik toen ongeveer 30 man op dek bespeurd Onmiddellijk gaf ik order gereed te otaken en het vuur te beantwoorden terwgl ik met een paar riqu eu stuur in de barkas hield Beeds spoedig daarop t gQi het vuur van den vijand te verzwakken eq tpfu i eenigen huqner met hunne wapens over boord zag springen of zich verbergen ouder het atappendak der praauw staakte ik mgn vuur geheel en scbuqi ik de praauw langs zijde Benige mgner manschappen gaf ik order die te enteren De vgaud niet van plan het gevecht te staken bood toen nog kraclitigeu tegenstand Onder andereu frappeerde mij de vermetelheid van e q der vganden die met eene brandende lont in de eene en een klewang in de aqdere hand bij een der alulges geacliut gereed stoqd en van geen wgken wist Nadat de praauw reeds geënterd was maakte een geweerschot een einde aan zgn leven Het hem vielen nog eeniga vyanden die zich dapper geweerd hadden De overigp vijanden die zch ouder het atappen duk verborgen hielden of die zich buiten boord aan de praaqvr vastgeklemd hadden gaf ik zoo duidelijk mogelijk te verstaan dut zg z qh overgeven moesten Ilierqau noch aaq mgne somqiatie om van onder het atappen dak te voorschijn tp kumeu werd gevolg gegeven en zelfs bodeu de buiten boord haugeitUe vganden toen nog tegenstand met hunne klevvangs Het gevolg van den tegenstimd was d t iwg eeuigeu gewond of gedood werden Ik trachtte inmiddels het alappen dak te verwgderen hetgeen mij door de stevige bevestiging ontnogetgk wiis Als laatste hulpmiddel om de verschdïbiien wier getal ik niet kon berekenen te voorschijn te doen komen liet ik een paar malen met den hartsvanger in het dak steken doch zonder gevolg De avund inmiddels snel vallende en door den stroom vrg dicht onder den wal gezet zijnde besloot ik verder onderzoek uit te stellen en nam de praauw op zoo kort mogeltJKen sleeper na vooraf daarop eene wacht geplaatst te hebütu Na een paar minuten roeiens kwam de stoomOarkus van de Timor opdagen welke mg op sleeper nam Bijnn gelijktijdig met de stooiatinrkiis arriveerde de gewapende ofiicierssloep van het stoomschip den Briel met den officier vau gezondheid 2e kl i Keyzer die zich dudelgk aan boord der praauw begaf Door de dqisternis kou de noodige geiifeskundtge hulp niet verschaft worden en werd dit uitgi strld tot aan boord komst van den Biiel Tot mgii gruut genoegen had ik geen mijner manschappen verloren hetgeen daar het geveciit op zulk een korten urstaiid gevoerd was zekir ieders rerwondering luuet gaande maken De houding en de bedaardheid der manschappen kan ik niet genoeg prijzen Vooral onderscheidden zich de schiemunsmaat A van der Haast de matroos Ie kl C Schoolenkerg de matroos 2e kl K Schipper en de lunlraos 2c kl J Guyken terwijl deze vier lAauschappeii benevens de matroos 3e kl i C Jansen tevens de eerste waren die het vgaiidelijk vaartuig eiiterdeji Den duur van het geheele gevecht seliat ik op een klein half uur Door mijne sloep Werden in het geheel ongeveer honderd geweerschoten gelast terw l de vijand zeker niet meer dan 50 schoten in bet geheel gedaan heeft De praauw is later gezonken Naar aanleiding van het feit hetwelk onlangs in een Brusselsch blad uit Antwerpen werd medegedeeld n 1 dat in een hospitaal drie jaren nn e laatste cholera epidemie een sinds geruimen lijd verstopt riool waarin tgdens het liecrschen der cholera uitwerpselen Van lijders waren geworpen werd geopend met bet gevolg dat den volgenden dag twaalf gekwetsten die zich in een zaai bevonden tvaarlnngs dit noul liep a in deciolecaoverleden vestigt Dr Verweg in een ingezonden stuk in het Dagblad Klit aandacht op dat die uitwerpselen gedurende drif jaren liun IxMmetlend vermogen hadden behouden en zegt uit dit merkwaardig feit volgt 1 dat riolen beerputten enz bij opening onmiddelijk en vóór de lediging met ontsmettingsmiddelen moeten bedeeld worden 2 dat riolen van tgd tot tgd moeten doorgespoeld worden 3 dat men privaten waarin uitwerpselen van cholera lgders werden geworpen nog gerdimeu tijd met ontsmettingsmiddelen moet reinigen 4 dat verwijdering van faecsie stoffen op de snelst mogelgke wijze dient te geschieden en tot algemenen reget getteU Te Amsterdam hebben een aantal bakkers besloten een adres aan den minister van financiën te richten met verzoek het inkomend recht van tarwe en meel af tq schaffen wegens den ongelgken druk daarvan op bakkers die genoodzaakt zijn gebuild meel te koopen en broodfabrieken tevens qieelfabrieken die veel mtq er behosrea te belalqq Een goed werk heeft de heer Blijham verricht Herhaaldelijk is ook door de Maatschappij tot bescherming van dieren er op aangedrongen dat men de vogels de beste veldpolitie tegen schadelijk gedierte zon ontzien In een Brief aan de Nederlandtche jingent nitgekomett bg de firma J B Wolters wt rden da nuttige diensten van verscheidene vogels geschetst en op die wijze reeds in het jeugdig gemoed de liefde voor die diertjes geworteld wier behoqd ook van hunne nesten voor den laodbonw van zoo onberekenbaar voordeel is Koloniën OOST INDIÉ BATAVIA 8 November In het Algemeen Overzicht van de Inditi leest men De cholera heerscht in ons midden Totnogtoe heeft die ziekte geen bgzondef kwaadaardig karakter gehad maar zij verspreidt zich meer en meer Te Palembaug beeft die ziekte gelukkig niet lang gewoed Volgens telegram van 20 October jl was de cholero ter hoofdplaats geweken maar zij heerschte nog in enkele afdeelingen Te Moeara Saba Djarabi brak de ziekte uit De legerkommandant heeft bericht dat te Muntok Banka 119 personen waren aangetast waarvan 74 overleden Tot het garnizoen behoorde slechts éÓD Europeesch sergeant die aangetast werd maar herstelde In kampong Soempat op het eiland liiniang res Kieuw bad de cholera vele offers gecisclit maar was de ziekte nu geweken Op 29 October jl deed zich te Samnraiig onder de Arabieren éér geval met doodelyken afisop voor terwijl ook enkele gevallen van cholerine voorkwamen Hier ter stede breidde de ziekte zich langzaam uit en eischt th ins een 40tal slachtoffers per dag onder de inlanders gisteren was dat getal teel grooter Slechts enkele Europeanen zijn overleden op de ree of in de stad kinderen werden t meest aangetast Te Snmnraug en elders moeten de schepen van Batavia komende quarantaine houden De Messagcrirs Maritiines heeft er van afgezien reizigers en goediren van hier over Ie voeren Het bestuur alhier neemt zooveel mogelijk voorzorgsmaatregelen Maar voor 70 000 inlanders bevindt zich hier één dokter djawa In de ommelanden begint de ziekte zich mede uit te breiden De poeasa maand werkt ract da ond ragelgke hiite gelgk aan die van Bombay en Calcutta de ziekte in de band De inlandscha bevolking eet hiet op den dag maar arbeidt toch en nuttigt dan verkoelende of nietrijpe vruchten Op Java valt nu en dan regen ofschoon de west mousson nog niet goed doorkomt Hier viel in een paar maanden bijzonder wtinig regen en in de laatste week geen droppel Hitte eu stof zijn dan ook echt tropisch en afmattend De expeditie die vertrekken zou is een tiental dagen uitgesteld De cholera volgens den een de poeasamaand volgens den ander omdat men in deze heilige maand geen oorlog zou willen hervatten zou daarvan de oorznik zijn Ook moet alles voor de expeditie nog niet gereed wezen In eene particuliere correspondentie van de Nieuwe Rolt Ct dd 2 November lezen wj De kaartjes wellte thans aan de hoofdofficieren en kapiteins der expeditionnir troepen zijn uitgereikt bewijzen dat oitze troepen toen zij bg de Ie expeditie in de Missigit lagen op slechts 160 meter vanden kraton waren die door een boscbje voor hunne oógen verborgen bleef Mededeeliogen van spionnen wgzen op het bestaan van een tweeden kraton op den rechter oever der Atchin rivier en sleelits op een paar honderd meter van dien op den linker oever ook zouden oostwaarts van den mond der genoemde rivier langs het strand ver8oheiden ver8terkingen zgn gelegen De generaal Van Swielen beeft in eene circulaire aan de hoofdofiicieren en kapiteins zijne denkbeelden omtrent de te volgen vechtwijze medegedeeld Z Exc wil vooral geen partieele gevechten van kleine detachementen maar wenscht tegen de woeste aanvallen des vijandt eene dichtgrsloten mocht over te stelUn Zoo bet terrein zulks toelaat wil hg daarom de beginselen der liniescbool nl opstelling in twee linién onveranderd tpepssen In de circulaire rqr t ook gezegd dat de cavalerie te Atchin niet op gelgke wgze zal kunnen optreden als de Duitsche in den oorlog van 1870 71 waar zg op één of twee dagmarschen vóór de verschillende legers marcheerde bij ti s berichten omtrent den vijand innon hem alarmeerde en inden af of opmarsch belemmerde Zulk een rol te Aichin te willen spelen zon de cavalerie spoedig doen verloten gaan want het gering aantal wegen en bun slechte toestand zonden maken dat zij weldra van de overige troepen werd afgesneden t Is daarom zonder twgfel goed te kenren dat de opperbevelhebber geen proef in dat opzicht wil nemen Belangrijk voor veten In alle branchen in het bijzonder echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineeleloten recbtvAardigt ïich bet vertrouwen eenerzijds door de bekende soliditett der firma anderzijds door den hieruit van zelfa voortspruitenden enormen verkoop der loten Het door zgue nauwkeurigheid bekende tunkiersbais Adolph Haas ia Hamburg Idin deswpfïen iedereen sterk aanbevolen worden en doen wy op bet beden in onze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen Havana ll Deo De kapitein geoeraal heef eene proclamatie uitgevaardigd waarin bij verklaart dat op hem de moeieiyke pliobt rust vau de Virginius over te geven danr bij hiertoe bepnalde order heeft ontvangen Hij vermaant de bevolking tot gehoorzaamheid ondur opmerking dat zij anders oorzaak zou zijn van oorlog waarin de hulp van Spanje zou ontbreken Parijs 12 l cc Bazaiue zal hoogstwaartchijnIjjk naar ti eiland St Marguérite nabij Cannes worden overgebracht Men gelooft dat de indiening der wet op de druk peis tot Januari is uitgesteld Bom 13 Oeo De Bondsraad heefl eene resolutie aniigenumeii strekkende om het Vaticaan door tnnschenknmst vun den zaakgelastigde van den Heiligen Stoel alhier den heer Agnozzi te doen weten dat ingevolge tie jongste Encycliek de Baad alle uinoieele betrekkingen tusschen het Vaticaan en Zwitserland als afgebroken beschouwt en dit door toedoen van bet Vnticnaii voorts dat er thans niets overblyft dan aan Aguozzi te vragen op welken dag h zgn vertrek be palen wil Het ondentaande ü een uittrekiel uit de aanteeiemn gen van den veT la jfjever Vergadering van den Gemeenteraad Dinsdag 9 December Afnczig de hh Samsom eo Ltiytca de laatste met keaDJigevio De vourzitter opeot da vcrgaderiugt de notuleo der Torige vordmi 1 aslgestcld Z D ingclcDmen 1 Altesives voo gedep staten tot pocdkearing ran he aanvtiHingakobier dtr plaatftelijku belast iiij co over 1 73 kt iiiiifi eviiig der oütvaiigst van du vtrurdeiiiiig op het vertoer vuu lijder nna besmettelijke Kiekten idem op de benit jcbare biU guL dkeuniig vuu de bealuiten tot verkoop van bounieii fn van den itiiiolui Kotif l MihBucs van ondiTsctiodinL commissien tot aanbieding der Dominatien voor de 1 Jitunuri ojietivallende plaatsen tiT visit en bjinofming in een volgendt vergadering i Missive van de comuiiseic van toezicht op het mïddetbanr ondernijs een twcetiil flunbiedende ter Toorr iauiog in de bnitengewoue vncattirfv ontstaan door het tcdanken vbd den heer A A G vnn Ilerson Op het twcttnl zyn geplaatst Dr D Terpstra en Ds J N Scheltema Als voren 4 Voordracht voor ceii hulponderwijzer aou de openbare tiiisclienschoot De voordrneht bestaat uit de heeren T Roo Mdaal cii A A H 0 ereynder Als voren 6 Missive van de co mmisaie vuor de muziekschool hoadendfl aitnoodiging tot bijw niiif van het ciamen op 22 December ten 7 ure in Nut en Vermaak Nofif Ö Adres vaii Joh kruyt e s turfschippers te Rceuwyk verzoekende dat de brugwachter aan hit Kceuwgksche verlaat varplicht zal zijn des nachts schepen door te laten vrnoneer schippers zich daartoe tijdig bij hero aanmelden ïer visie 7 Adres vnn C Nicuwcnhuizcu verzoekende ontslag als sIuiBwacJifcr daaj hij doof t gemis van zij gezicht iiiet in Btnnt is jn ost te vervullen adressant hoopt dat uietal zijne inkomsten ziiUe ophouden met het advies van B en W oni dit ontslag met 1 Jauunri te doen lugiian en adrcesaut ctn pensioen te 8 Adres v iV P Zuidveld wscliter ami de leiwegsbruj om in de plaats vun Nieunenlïuizen tü uoidm benucuid op deïülfdo ilgbiwaai den dnur vtilgcns advif voii den genctblicer bet draaien vau de brug hoogst aadeelig voor zgo zwakke borst 18 Ter visie è Vurschilleude adressen oiii als grafmaker benoemd te worden Adiigehoudeii tot de bohandefing van dit punt 10 Adres an J iHoklaitd verzoekende Grey die verbuisd is als wachter vuu de brii op de Gouwe bij deNieuwe faavea te mogeu vervaagen Ter visiu Aan de orde zyo 1 De ontwerpverordeuiageD roor di besturea der gesubsidieerde godshuitea De wy zigingea betreffeo a de kostkoopors die vau het gasthuis naar het bestedtiliugcabuis worden overgebraebt b instelling vau een collegie vao regeatesseu voor dit laatste huis en c de plaatsing van kinderen in dat huis roorzoorer ze niet io bet weeshuis knauen opgenomen Bg de verordeuing voor bet gasthuis vraagt de heer Kist waarom of daarin geen tarief u opgenomen voor verpiegiog van zieken De voorzitter aotwoordt dat dit bg het gasUiuis moeilgk is omdat de zieken daariu slechts neiuige weken verblgreo eu er weinig anders dan geneesmiddeUn wordt gebruikt die san een vasten prijs onderworpen zga Bg de verordening op het weeilwis stelt de beer Print voor om den teeftijd waarin kinderea kunnen opgenomen wordea te brengen van 16 op 18 jaari De voorzitter beatigdt dit voorstel omdat de handhaving der tucht bij dien boogeren leeftgd veelal moeilgk zal vallen Kinderen boven de 15 jaar worden ond f toezicht van regenten van t weeshuis uitbesteed Het voorstel van den heer Prince wor niet ondersteund De verordniingen worden goedgekeurd 2 De out werp verordeningen voor de opeabar scholenen de bezoldiging der ouderwgzera De wgzigingen zgn a dat het getal scholen van 5 wordt gebracht op 6 b het toestaan van ƒ SO per jaar aan de hoofdonderwij voor het mkelgki aohoonmaken der lokalen Op eene vraag vau den heer Kranenburg deelt de voorzitter mede dat de jiarlgksche sehoonmaak voor rekening der gemeente blgTt en de wgzigiQgea voortr vloeiende uit de bij de begrooting vastgestelde troctedientaver hooging Qe verordeningen worden goedgekeurd S De voorzitter stelt voor aan de jonge juf vrouwenschot drie halponderwgzeresseu te verbinden hoewel het getal schoolgaande kinderen 59 hlechts den hgstand van twee zou vor deren Hg acht dit noodig omdat het lokaal van die school in drie afdeelingeu is gtsplitst De heer Uoogenboom kao zich hiermede niet vereenigeo daar de eerste klasse blcc U drie leerlingen telt die zouder bezwaar bg een der andere afdeeliogen geplaatst kunnen wtrden De voorzitter f dat het geul van den heer Uoc ubooo onjuist ta het moet 7 zgn De heer van Strsafen is t met den heer Hoogenboom eens en vraagt of die drie afdeelingen bg toenemende vermindering der leerlingea loeteu blgveu bestaan Da vwr zitt r zet de redeuen der vermindering uiteen Zg zgn de ophefhdg der kostschool en bet beslait dat kinderen benedea tien juar bg den heer Kramers ter school moeten gaan Naar spr roeeoiog hebben deze redenen nifi workt eu is geen vermindering meer te wachten De heer Messemaker is er tegen om die derde hnlponderwyzeres te behouden omdat de lokalen dut vorderen maar bg wenscht baar om een andere reden te behoude en wel om den zwakken gezondheidstoestand van mej Hardeman die sints jaren met succes aan bet hoofd der scbool staat en bare krachten daaraan heeft gewgd De voofz ter doet nader uitkomen dat het besluit altgd tgdelijk zal zgn terwgl de 3e bolpoudefwgzrres niet door de drie lokalen gevorderd wordt iitoar omdat er gebrek is aan hulp De heer Muller oudersteunt den heer Mei 8emaker Daarop stelt de voorzitter voor t getal op drie te bepalen xonder wgzigmg van t Regl Met alg stemmen aangenomen 4 Het verzoek van den beer P W Ksmphugzen c s om de korenbeurs af te breken met bet afwgzeud advies der comm V fabricage en t vooratel om er eou bloemmarkt te maken en een hek te zetten Dit wordt op verzoek van den heer Kranenburg voorgelezen die t daarop bestrgdt Z i is de korenbeurs zeer ongeschikt voor bloemmarkt even sis bet gcbuufr voor de vischmaikt dat niet gebruikt Hurdt ook ign de gebouw eu bouwvallig en loatcu zg veel aan onderhoud Spr zou er voor zijn beide gebouwen af tt breken De btser Kist wil hen behouden maar vereenigt zieh uiet met het denkbeeld der comm dm er een hek om heen te zetten Dte heer Messemaker is t eens met den heer Ktaneuburg Hg heeft die gebeowen nooit tot eenig nuttig doel zico aanwenden en zou er mooie boomen willen planten Ook de beer ran Mraateu spreekt ia gelijken geest ook om reden dat op de vischmarkt de passage wordt belemmerd als er visch wordr te koop gelegd De heer Kist noemt het eeu misbruik dat de visch op straat viordt gelegd in plaats van op de banken De heer Prince wil de gebouwen behouden lu de hoop dat de oude tgd toen er volop viich op de banken lag uog eeiis zal weer komen Hij wgst er voM ts op dat deze gebouwen zulk een uitmunteude uitwateriog faebbeu eu bet geheel eene gelegenheid is die menige grootere stad ons zou benijden De beer Viroly spreekt in gelijken geest Hg herinnert zich dat de fabricage zelfs voor t schoonmaken van straat en bankenji zorgt eu vreest dat als we nu afbreken er spoedig een verzoek om weder op te bonwen zal worden gedaan De heer Kranenburg zegt dat de meeste sprekers alleen over de vÏKhuarkt spreken terwijl t verzoek van adressanten alleen den korenbeurs geldt en ontwikkelt nader zijn gevoelen De Voorz bestrgdt hem de architect beweert dat de gebounen met weinig kosteu te herstellen zgn terwgl de assurantie gcriug is duur er heel weinig hout aan is De quiestie betreft voorts beide gebouwen daar het misstaan tou er eeo af te breken Eindelijk z gt de voorz erop te zullen aaigÉogendat de viEchverkoop binnen liet gtbouw geschiedt Nadat de heer Kranenbtirg geantwoord heeft woi t met 10 tegen 5 stemmen alngzend op t adres beschikt Tcyert de hh Remy Droeglecvcr Post Droet kist Pnace Wea erbaau v Vreumingcii Muller Viruly en de Voorzitter voor de hh Messemaker Kranenburg Straver Hoogenboom en v Sfroaten Daai i t brengt do Voorz in behandeling het voprstel der comm V fabriea £ om de korenbeurs met een huuten hek af te sehcideu Dit é het De heer Muller wijat op een ongepast gebruik dat van de plantsoenen gemaakt vNuidt naarop de Voorz de politie zal attent inakeii De luii Hoogeuboani viaogt of ftJreasant ge cliikt is voor de zaak Hij zegt voorts dat de boomen o al gehavend z u Mgeen door den heer Muller bevestigd wordt De voorz henooert dut er vroeger een stadstuinman Has maar dut dit te kostbaar erd geacht Üe beer Kranenburg zon publieke aanbesteding wenscheu Ns langdurige discussie wordt met algeim ene stemmen besloten B eu W te maehligeu de zaak nog eens met de comm v fabricage te besprekrn en dan een nieuw voorstel te doen 0 Het verzoek van den heer C J C Frince tot wijziging de koopsvoornaarden vao de aau be ia afgestane straat De wijziging heeft betrekkiuj op eou stoep die adressant wenscht te leggen De beer Kranenborg ia van oordeel dat de straat niet bre genoeg is om er een stoep af te nemen De voorzitter en de heer Kem weerspreken dit De beer Kist betooKt dt weuschttlgkheid dat er bij de verguoaing voor het makeu van stoepen waarborgen voor d veiligheid der andelaars worden guoooien daar men by slixHte Verlichting kans beeft er over te vullen Het verzoek wordt ingewilligd met tegea l st m die van den leer Kranenburg de hh Prince en Kiat bleTen buiten stemming 7 Het verzoek vao C Hoogerwoard om de paebt vanhet Reeuwgksche verlaat over te doen aan J Kalkman Met algemeene stemmen toegcitiu i £ enige wijzigingea in de begroting voor 1S73 worden goedgekeurd K Op verzoek wordt eervol oQtdUg verleend oon d Keer6 Gaasbeek als hnlpooderwgser aan de ormenacbool en mq S Cl £ T d Beek ala hlilponderwgzéresatf aan de jongejnfvr sehool 10 de Ik ooeming van ttn gntoaker Op vooral vao deif heer Droogleever wordt na eenigediscnssia besloten deze benoeming uit te stelten totdat de conmissie vau fabricage heeft gerap K rteerd oastrent ha onderhoud der plantsoenen Dit voorstel geschiedt uaar aanleiding van een door den beer Hoogenboom geospfa d denkbeeld tot combinatie der posten Tegen de bb Kranenburg Virulj Kist en Poet Drost terwgl de heer Westerbaan de verg had verlaten Na machtiging tot uitvoering der beriniten te hebben vw letad eindigt de vergadering l l ll M l I II 1 É BurgerlUke Stand GKsoaiH 10 Dec Jennigjea ouder H Wotat e A M de Jong Johannes Gerardns Josepbus oudeis O J Veldman en B L van Lennau U WiUemgntje ouders J van der Hoeve en en F van KQsden Jobanna Susanna ouders G van Egk en J 8 Kok 18 Wilhelmina ouders M J van der Palm en J S omoag BagoHattbeoa GgiAert ouden 6 de Morre en D M van Üara OviBj EDkNi 10 Dee JU V den Hond 7i j 11 J J Holthugaen 1 j 9 i 12 P C van Veen 19 j 8 m Ondertroawd M K HOLLIUNN M BÜIJ8 Abcoude 12 December 1873 ADVERTBNTIËN Dinsdag arond ten half 12 ure overleed mijn geUefde echtgenoot JOHA NNES LEONAR DUS TEBWBN aan eene ongesteldheid vaa vier dagen in den oaderdom van 60 jaren W SCHüLTZ Weduwe J L Teew m i Heden overleed tot mijne groote droefheid rajjn oudste Zoon PIETBB C0BNELI8 in den oaderdom van circa 20 jaren A VAN VEEN Gouda 12 December 1873 J LÜGTH aRT en Echtgenoote betoigeu ook namens wederzijdsche betrekkingen hunnen harteljjken dank voor de vele bewjjzea van belangstelling bg hun buwelgk ondervonden Gouda 13 December 1873 Zjj die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer GERAKDÜS HOGENDüORN in leven Kleingarenfabrikant gewoond hebbende en overledap te Gouda worden verzocht daarvan vóór dm 1 January 1874 opgaaf of betaling te doeh n kantore van den Notaris W J f OETÜUN DEOOGLBEVBE te Gouda Mevrouw G PEINCE Oosthaven vraagt tegen Februari EENE KEUKENMEID Tegen FEBEUARU wordt ♦ erlangd eene DienstYiode Adres bjj den uitgever dezer