Goudsche Courant, zondag 14 december 1873

Woensdag 1 December N i4öa 1873 GOUDSCHE COURANT Meows en Advertentieblad voor Gouda m Onistreken De Inzending ran adTerteoUdn kan gesclii0den tot één uur des namiddags van den dag der uitgave OPRUIMING DE NOG VOORHANDEN tot veel Verminderde Pryzcii BAHLMANN C De nog voorhanden UANTELS EN COSTMS Tan dit SAISOBN worden tegen veel vemilDderde pry zcd opgeruimd bij in Confections Mejufvronw tan de PUTTE Lange Groenendaal J 19 vraagt tegen 1 jan of Feb a s eene Dienstbode P G van goede getuigschriften voorzien en met de wasch kunnende omgaan nORMpS SNEL Ciommissionair in Effecten en Kassier neemt Geld inbewaringf èb Deposito van 100 tot 1000 thans a 4 rente 1000 en daarboven ii 5 Eantooi Westhaven B 145 Openbare Verkoopiiig op DINGSDAG 16 DECEMBER 1873 l Voorra ten NEGEN ure aan de Naijerstraat te Gout a van AFBRAAK afkomstig van het Pakhuis van wglen den Heer FLAES wijk H n 16 2 voorm ten ELF ure vóór en iu het Huis aan de Hoogstraat wijk A n 127 te Oouda van INBOEDEL INVENTARIS van een TABAKSWINKEL TABAK SIGAREN WIJN WIJNSTELLINGEN WIJNFLBSSCHEfJ FUSTEN enz enz De Afbraak vóór de verkooping al hotoïe rige den vorigen dag te zien en iuformatiën ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Ter voorkoming van EBADdoorFETfiOLEUM recommandeeren wij onze sedert jaren met het beste succes in gebruik doch naar het schijnt nog te weinig fckind zijnde VEILIGHEIDSLANÏAAR tö welke door vallen of stooten nift breken Verkrijgbaar in het groot in onze Grossier derij van KRlSTAL GLAS PORSELEIN AARDEWERK en PETROLBUMLAMPEN KeizerSgiiicht kij de Brouwersgracht S S 360 en per stuk in onze Winkel Heerenstraat R R 236 M F NIERMEIJER Jk Cie Amsterdam ECHTE EAU DES FEES a ƒ 1 50 bij Ch VAN VIVE Jr Coifieor Turf markt Gottda HAAR en BAARD VERWEN In Blond Bruin Zwart zonder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde 1 50 terug Openbare Verkoopingp Qp IHmdag 16 December 1873 des namiddags ten 2 ure ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH aan de Manne werf Dükzjjde te Rotterdam van eene partg min of meer door zoetwater beschadigfd VLAS in kavehngen zooals het te zien zal zjjn Daags te voren ea des morgens v or den verkoop te bezichtigen De ZAANLANDSCHE SSmNTIE COUFMIE lOOtt Brand en Binuenlandschc Vaart gevestigd te KROMMENIK verzekert tegen raste premie alle roerende enonroerende goederen op voordeelige conditiën Nadere infonnatien bij den Agent te Gouda den Heer AREND KOK Achter de Vischmarkt L 124 LOFODI SCHE DORSCHLEVERTRAAN TBI H Sardemann te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Dit M FREYTAG Professor te Bonn Da R FRESENIUS Geheim Hofrath en Professor te WieshWen Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is bg zjjne erkende geneeskundige waarde vrij van eiken onaangenameu reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelijk ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon a 40 cents Dezelve IJzerhoudend a 75 cents te Gouda bij J C ZELDENRLJK Rotterdam bij 0 J W SNABILIB Apoth GrooteMarkt eGravenhagehi O M OLIFIERS Apoth Zeestr 34 en F H REENKAN NEGIETER Apoth Gr Markt 22 Leiden bij BOCK FISCHER Apoth EENSTEUlflB wordt het JOH HOPF scitb MALZEXTRACT als ean uitstekend middel bij borsten maaglijden door de hh geneeskundigen beschouwt en geordineerd en door de duizende gebruikers als voedend en genezend gepreze Maar al heeft zich hierdoor bj zeer velen het MALZ BxTii a gedurende jaren eenen goeden solieden naam verworven al is dfe consumtie er van ook iu Nederland de laatste 3 jaren bijkans verdubbeld en nog steeds klimmende toch zijn de ongeloovigen die hunne minder goede meening van het MalzExTUACT willen vasthouden die het Mai zExt ct wien genezende en voedende bestanddeelen door tal van Chemisten onderzocht en geconstateerd zjjn j op ééne Ijjn met Kwakzalverijen plaatsen en voor deze Thomas en is het dat wjj voortgaan brieven te publiceeren die in originali steeds ter inzage zijn N 9895 Dr Bd ORNSfEIN Doctor en chef eii president der Militaire Contract gezonds commissie Ridder P P té Athene schrijft Na de gunstige beoordeelingen der Duitsche hh Poctoreu heeft uw Malz Exmact ook mijne attentie ten zeerste getrokken en heeft hetzelve mijneverwachtingen overtroffen N 10121 De ondergeteekende JJr JULIUS NEUMAN pract stafarts verzoek voor inliggend bedrag eene zending van Uw voortreffelijk Malz ExtRACT v or eigen gebruik iJoehelin 10 Sept Wordt vervolgd Gebruik s morgens s middags en s avonds één wijnglas vol Prijzen 6 flessohen 2 20 13 fl 4 40 franco Amsterdam zonder flesschen die 5 Ct beregend en temp dien prijsiprug genomen worden JOH HOÏT Centraal DepótTJloemmarkt bij de Stilajeeg 154 en te Gouda bijJ C VAN VREUMINGEN en te Woerdenhg HENKI J VAN i KN BERG GoDJa Drqt van A Brm u i u BIJWLANDSCHE DRlJIVEx BORSTHO ING uit de eenig conc fabriek van W H ZIEKENHEIMER te Mainz zooals bekend is het beste zoo niet eepige huismiddel tegen eiken verouderden hoest borstkwalen langdurige schorheid verslijming keelpijn kinklioeat der kinderen is voortdurend echt te bekomen a 1 de flesch met gebruiksaanwijzing te Gouda bij F H A WOLFF Drog Alpfien bij L VAROSSIBAU Zoon Apoth s Gravenhaae bij J L F C SNABILIÉ Apoth Leiden bij E NOORDIJK Rotterdam bij C J W SNABILIÉ Apoth Schoonlioven bij J WOLFF Zoon Drog Bjj kinderziekten is dit kostelijke extract onmisbaar daar het niet alleen zeer voedzaam is maar ook den trek naar eten en drinken gaande houdt de borst van sljjm bevrijd en slechte en verdorven sappen verwijdert Dit extract heeft nog in de uiterste gevallen van kinkhoest en uittering waar de krachten bjjna geheel uitgeput waren onfeilbaar hulp aaugebragt TJitnoodiging ter deelaemiDg aao de op nieaw aaDvaogende trekkingen vao de door den Staat Hamburg goedgekeurde cu gewaarborgdt groote Geldverloting De hoogste pr j in het gelukkigste geval bedraagt 300000 inark of lOOOO De Hoofd prgzen zyu 12 a Mdrk 6000 Mark 200000 100000 27 5000 75000 3 4000 50000 55 i 8000 40000 126 i 2000 2 a 30000 6 k 1500 a 25000 2 a 1200 a 20000 312 a 1000 2 a 15000 312 500 S a 12000 10 a 300 13 i 10000 365 ii 200 11 it 8000 16000 110 etc etc Meer daa de helft der loten worden door zeven rerlutiDgeo ine prgzen nitgetrokkeoi in bet geheel G5SOO FJSjXCrZBnST welke krachtens het plan binnen eenigo maanden doorbet lot noeten zijo aangewezen Tegen inzending van bet bedrag verzendt de ondergeteekeude ongioLle LOTEN voor de cerate verloting welke officieel vaatgestcld reeds op den 17 en 18 December a s plastt vindt tegen de volgende vabte prijEen Een geheel origineel lot Thl 2 of fl 3 50 half f 1 1 5 vierde V OIbO onder verzekering der prompste bedieniiig i Allen die mg hunne ordera Hillou opd pgen maak it in bun belang daarop opmerkzaani dat men mg bg toezending van po twisscls de beett Ilmg extra per brief mededeeh en men daarin duidelgk de naam en woonplaats opgev4 Coupons iJaukooten en Postzegels worden in betnling nangcDomen ledir dcelnemtr ontvangt van mg do vod het officiële wüpci voorzitne originele lotm welke met met verbodene piomesscn die sleehts op persoonlyk vertrouwen berusten gclgk te steHen sgn Het orginele trekkingsplau alsmede de Hollandscbe vertaling dnarvan woidt bg ledere bestelling gratis bggevoegd cii Vkordm de gelrokken prezen benevens eene ambtelijke trekkiugslgst aan de beiangbebbenden nauwkeurig toegezonden Door hel vertrouwen dat zicit deze loten zooras hebben vernorveo mag ik ook bcfangrgke ordera verwachten welke dan ook eeifs bi de kleinste besteUingan tot in de afgelcg ii8te gcwesien nanwkeoüg en onder geheimhoodiug uilen uotden uitgevoerd In kleine tosscheapozen vir Icn verscheidene der eerste Hoofdprgzen in ingne door bet gilnk brgiiustigde colleóte Men gelietc zich dutf ten spoedigste en regtatreeka te wende tl lot ADOLPH HAAS Staataeffe cteuliandelaar in HAMB ÜRG r Vopr het mg tot dusverre geschonken vertrou j tg ik mgne geëerde deelnemers mgoen beaten dank wen De uitgave dezer Courant geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In da Stad geschiedt de uigave in den avond van DINSDAG DONDERDAÖ en ZATBBDA6 De prfls per driemaandrai ia f 1 75 franco per jwst 4 Kennisgeving De BUBGEMëESTËB rao 6oBd gelet op bet S lid Tan ari 21 der rel vin den 4 Deeeaber 1872 SttUdlad a IU tot roomeuiug tegea beamettdyke ziekten Maakt by de bekend dat ia da weak ran Zondag deo 7n lot an met Zsturdng den Ma December 1873 iMt getal der aaagegeren aaogettaten door Azi tiaclie Cholera bedraagt 1 en dat dar aan dia aiakte OTerledeoan 2 rOMdb den 14 December 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOBW INSCHBXJVING VOa Di Nationale IMüllitie £ BRST £ EENNISOEVIKa BÜKÖEMEE8TEI1 en WETHOÜDEKS der gemeente Gouda gezien de wel ran den 19den AoRtttll 1 861 Slaaltólad n 72 betrekkelijk de ati U Jlilitit herinneren bg deze alle belanghebbenden aan buune verp ligting tot het doen van aangifte ter iniehrüring voor de NaïionaU Muitte in de maand Junwtrij 1874 en brengen ter hunner kefnia de rolgande bepalingen der genoemde wets Art 15 Jaarlijks worden foor de Militie ingeaebreren alle inannelgke ingezetenen die op den luien January van bel jaar bun 19de jaar waren ingetreden Vqor Ingezeten wordt geboudea 1 M j wiena vader of M deze overleden wiens oeder of zrjo beidao overleden wiena voogd inge elen ia Volgens wet van den 288ten Juiij 1860 Staattblad n 44 2 H die geen ouders dl voogd hebbende gednrende de laatste aan het in de eerste zinsnede Van dit artikel vermelde tydstip voorafgaande achttien nustiilen in Nederland verbigf hield 8 Ui van wiens ouders de langstlevende ingereten was al is 7gn uog ï geen ingezeten mits bg binnen hrl rgk rerUigr houdt Vtior ingrzeten wordt met gebonden de vreenidellnir bebourende tot eenen staat waar de Nederlunder met aan de verpligle krggsdienst is buderwurpeii of waar ten aanzien der dienslpligtiglieid het begiusel van wederkeengheid is aaugeiiomen Art 16 De inschrijving geschiedt 11 Van eeu ongehuwde in degeueeiite wiAr de rader of is deze orerleilen de moeder uf z ju beiden orerieden de roogd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwenaar in da gemeente waar bg woout 8 Van hem die geen rader moeder of roogd hetft of door deze is achtergelaten of wiens roo rd buiten s lauds ge csligd is in de gemeente waar hg woont 4 un den buiUii s loads wuiieudeu zoon van eeij Mederlaiider diejicr zake vnn s lauds dii iist iii eeb vreemd land woout ui de em£eiite wuur zgii Vader of voo d bet Iniitst lu Ati fr Wgewoüud beefi Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De iu esu vicloiü IüjL aciiiorsel l c u Züuii van eeu luge Ëteii die gteu Noilerlkudei is 2 De ia een vreemd Bgk rerblgf houdende oadeilooze zoou rau een rre deling al is zga roogd ingezeten 3 De zoon ran den Nederlander die ter zake ran s lands dienst in s B la orerzeesgba bezittingen of kololueo woout Art 18 Elk die rolgena art 15 b oortte worden ingescbrereiia is rerpligt zich daartoe by Boigemeester en Wethouders aan Ie geren toaaobea den Istan en Sisten Januarij Bij ongesteldheid afwezigheid of ntatenteois is zgu rader of is deza orcrledea zgne moeder of zgn beiden overleden zgn voogd lot het doen rafl die aangifte verpligt aangifte Ue wgze waarop van h t doeu raa de blijken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hg die eersj na bet lutreden ran zgn IMa aav dook ow het Wb reugaa raa ayo £ Uata ingezeten wordt is rerpligt zich zoodra dit plaats heelt Ier iuscbrgring aan te geren Dg Bargemeesler en Vetboudei8 der Oeuieontt waaT de lasebirgriug rolgens art 16 moet geschieden I a4rbg gelden de bepalingen der 2 en 3 zinsufde van art 18 Zgne iuscbrgring geschiedt in het register ran het jaar wanrtoe bg rolgeos zguen leeftijd behoort Burgemtester en Wethouder voornoemd roepen dientengevolge de iiigezeteneo die lu bel jaar 1855 zyn gebaren en orereenkqmstig bel rorenstaande in deze ieineeute lot aangifte verpligi zgn op om zicb op de roigende dagen en in de daarbg vermelde orde te doen luschrgreUj te weten j die woonachtig zgn iiii de wijken A B C D E F Q U en 1 op Vrgdag den 26 Januarg 1874 eu die wonende in de wgkeu K L M N O F Q B S en T op Zaturdag den 26 Januarg 1874 Voorts strekt tot intbrmatie van de Belanghebbenden dat bet register vau iiiscbrgriug op deo Sisten January des namiddags ten 4 ure roorloopig wordt gesloten en cy die alsdan rerzuimd hebben de voorscbrereii aangifte te doen ingevolge arI 183 der wet vervallen m eene boete van 25 tot ƒ 100 dai leder die voor de Militie moet warden ingeschreven zich beboorl Ie voorzien van een extract uit bet geboorte register hetwelk bg de aangifte moet worden medegabragt dat dit extract aan hen die binnen deze gemeente zgn gebaren op hunne aanvrage op bel Bureau van den burgerlyken stand ro w zal warden uitgereikt teri gl zg die elders gebaren zgu zioh ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten eiude genoemd extract van het Gemeentebestuur buuiier geboorteplaats Ie doen aanvragen en dat een ieder gehouden is Ie zorgen dat bij bg de luschryving Wgk en Kummer zyner woonplaats juist kan opgeven Gouda den 12 December 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOÜBLEfcVER FoBTÜIJN VAK BElieUN IJzENDOOBK BUITENLAND liiilli ijlaiJilscli Ovcrzii ït In l Vaiikiiik IS men nog aan ds beliaudelmg der be jrooiiug libi i Dé acmuiissic die de uicuwe ge ADV BETENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlëke Nommers VUF CENTEN meenleorganisatie moet onderzoeken heelt een voorstel aangenomen waarbg aan het gODvernement onbeperkt verlof gegeven wordt om de mairea buiten den gemeenteraad te benoemen Deze bepabng i met 8 tegen 7 stemmen goedgekeard zoodat er all kans is thil er over deze qnaeslie een warm debM in de kamer wezen zal Op voorstel van een der leden is nog bepaald dat de piiefecten op voordracht van deo aire de poliiie agenlen benoemen en die ook kunnen al tten Men is dus op weg om van de prefecten kleine dw gelanden temaken De heer Clapier is rapporteur vnT deze comnissie De oonatiltttioueele commissie heeft eene sob oommissie van negen leden benoemd ter bestndeering van da organtSAtie der staatsmachten ea heeft daarna over de kieswet discussie geroerd Volgens de eerste berichten kan mM roor de 4 jl ZoWhw ahoaden vatkieringm t wilicatea en i republikeinen in de Icamer wacbten Overigens vindt men in alle bladen beschouwingen over Bazaine s vonnis Voor but meerendeel is Me publieke opinie ingenomen zoowel met het vonnis als Dtel de wijziging der straf Zelfs de Bona partistiscbe organen die Baz iiMe altgd verdedigd hebbeo leggen ru na bg bet eindoordeel neder dooh voegen er den eisch bij lot het tellen iu staat Van beschuldiging der liedeu rau 4 Sept Van rele zgden ontrangt Bazaine bewgzen ran syapatbie Het eUand waar hij neengaal beeft een schoon khmaal Eene zekere mate ran rryheid zal hem gelaten worden De baiteulandscbe bladen houden tioh insgelyks met deze zaak bezig De Timet wijdt odk zyn eerste artikel aan de veroordeeling van den maarscbalk en eindigt met deze woorden Wanneer wg ons niet bedriegen al de gescbiedeuis dit vonnis bekraoliliu en Th Dailf Nem the Daüy Telegraph en de Weensclie bladen Intel zich bijna eenstemmig in dien geest nit De Pruisische pers volhardt iii haar oordeel eu noemt Bazaiae hel zoenofer der nationale gdelheid De Kdln Zeit b v beroept zich bij hel uitspreken van du ourdeei op de onpartijdigheid der Duilscbers in deze zaak Hel wetsontwerp betreffende het verplicht burger lijk huwelijk tin den Prnisiscbeii landdag ingediend bestaat uit niet minder dan 61 artikelen met een uitvoerige memorie van toelichting Voor Pruisru blijkt derhalve bel burgerlijk buwelgk alles behalve een eenvoudige zaak Ie zgo daar is het dan ook een belangrijke vooruitgang dal bel burgerlijk buwelgk verplichtend wordt gesteld en uiel facultatief de schaduwzijde vau het ontwerp is dat de regeering zich het recht voorbehoudt van de personen of organen te kiezen die met bet houden van de registers van den burgerlijken stand worden bellest m a w de regeeting zal de goedgezinde geestciijktn hel houden dier registers verder overlaten De vrg innigbeid van de regeering is dus vooreerst gedwuiijren iii de tweede plaats halfslachtig Keeds spoeTlig zou de wet in eerste lezing komen en hoogst unarscbijulyk iii ban den worden gesteld van een commissie daar de liberalen alle pogingen zallen atiuweuden om bet ontwerp in vrijzinnigen geest te wij igeii De vyf caudidaten roor den bisscboppelgken stoel te Fulda hebben ieder v in regeelins iv jse eeneainschiijviiig ontvangen wiiarin fj na uens den keizer orden verzocht te rerklnren oT zij bireid zijn bg eventucele benucmiug denzelfdeu eed af Ie leggen