Goudsche Courant, woensdag 17 december 1873

dia door bisschop fiemkena is afgelegd Gelijk men wtet 13 dr Laberenz onmiddellijk na het overladen vnn moiisgr Kott door het kapittel benoemd tot tydelyk ndmiuisirator vnn het bisdom Naar hetgeen thans uu hulda wordt geschreven heeft de paus d e benoeming nog niet bekrachtigd ofsohooa kard iiaal AntotielU hem reeds rier weken geleden het hiertoe Doodigc stuk ter onderteekening néeft voorgelegd De bondsraad heeft in ajae utting ran Vrijdag aangenomen bet door den r kedag op voorstel van Lasker goedgekenrd ontwerp volgens hetwelk het burgerlqk rechtsgebied onder jde beyoegdheid der rijkswetgeving wordt gesteld Slechts weinu e leden stemden legen Be nederlaag van de liberale party te Ëxeter m Engeland waar rte conservnt ef Mills met een meerderheid van 300 stemmen won heeft de tweeledige overwinning der liberalen te Edmburg eu Oxford weder doen vergeten Tot het léntste oogënblik hebben beide partyen op de o efw anin jreboopt Ijxeter behoort wel met tut da liberaalste steden daar het clerioalf elemqpt e piet gering is maar vooral na de oprichting ita groi te fabrieken in de nabijheid der stad en de vermeerdering van de arbeidende bevolking hoopte men dat de verkieangen er liberaal zouden blyveri daarbij rekendep de liberalen dat de geheime stemiAiDg ban ten goede zou komen op belde punten hebben zij zich verbist een groot aantal arbeiders hebben voor den conservatieven caodidaat gestemd De voornaamste reden van dezen uitslag II dat het ministerie Gladstone niet zoozeer bet TC ouwcn heeft verloren dan wel dat het gaen sympathie meer inboezemt pe lüAtste bcrichlen van de Eiigelsche Gondknst ontvaogea luiden ongunstig de zicLen vermeerder i en de aanleg Tan dep spoorweg de eertte voorwaarde om dieper het land in te kunnen dringen gnnt met onverwachte biuvaren ircfiaard De toestai d van den opperoerelhebber Wolseiejr gmg voorn it De Zwitsersi e iederale raad heeft overeenkomstig het vborstel van het uitvoerend gezag besloten om naar aanleiding vao de jongsie pauselyke Encycliek de diplomatieke relatieiv et het Vaticaan of te bre keu Den pau elijken nuntius ie yaa dit besluit kennis gegevei qet verzoek om den dag van zgn Volgens de Sqtlef NaekncUen ligt het met in h plan der Zwitiersche regeeriug oln HÜe diplomatieke betrekkuigeu met het Vattcaau af te breken mnnr wd zy geen permanente paostlijke vtrtegenwoordigiug meer aannemen Dei overwinning van de generaals Moriones en Lorna op de Carlistan bevochten wnrdt van arlistieohezyde btvrstigd De correspanihnt der Koln Zeit de Pruisische Tu teiia it von Wedell die w bet hoofdkwartier d r Carlisten den ourgeruorlog ik de Spaansche hooglanden bj oan meldt dat lie urlisten nadat bet centrum WHSÖjcorgebroken de avonds te 5 i uur na h uren i trydens butiue retraite begonnen en erkent dnt de republikemsch troepen hun doel bereikten het ontzet van Tolo a echter met veel zwaardere verhezen dun de Cailisten Voor Carthngcna verandert de toealaiid volstrekt met Het vuur wordt aan heide zijden flauwer het Spaansche regeermgseskader vuurt ueiiiig en moet ongeloofelyk vaak een nieuwen voorraad kolen halen de belegerden ontvangen geheele transporten levensmiddelen vau de laiidzyde in de stad en la it not lenst de berichten aan di Lniieischi bladen neggen dat de stad het nog maanden zal kunnen homlen tenzij het bejegcriuftsjeger minstens verdubbeld wordt Uit Havana wordt gemeld dal de kapit iiigrne raal Jovellar die dus met zyn oi tslag hee t geno men iii eene proclamatie het volk tot gehoorzaamheid aanspoort op den pliohl hoe pgnlijl dic ouk ij om de Firgtmu terug te ge en eu ten slate voor de gevolgen etner weigering waaischunt In ir liet dan jiider Spanje s hulp een hopeloo en oorlog te voeren zon hebben De stad is volmaakt rustig F B A n E B IJ E Ziehier het dris dat de krijgsraad tot MCn M nister vnn Oorlog heeft gericht om grnlie voor Baznine te vragen De krijgsraad heeft zgn vonnis tegen Maarschalk Bdznine uilgtsprokcu jAl rechters hebben wy de vraagponten overwogen die om gesteld waren en zijn wij enkel tu rade gegaan mei ons geweten Op bet langdurig debat dat ous voirgelicht heeft hebben wij met noodig terug te k imcn Alleen a in God zijn y verantwoording sihnldig voor de be eegredeuen die ons geleid hebben A reenters hebben wij een onverbiddelyke wet motten toep ssen die geen enkele verzachtende om stand ici I toeliet ten cp ichte eener misda l tegen den militairen plicht Maar wij hebbeu hit recht u te wijzen op de omstauaigheden van dieu aard welke de wet ons verbod bij ous verdict in te roepen oA ij willen u herinneren dat Maarschalk Basaine het opperbevel over het Bynleger te middeu van ongehoorde moeilijkheden heeft op zich genomisn en uitgeoefend dat bij verantwoordelijk is noch voor het noodlottig opentu van den veldtocht noch voor de koMs der operati lgaeo VVij willen n herinneren diit h f ih het vtlltr altoos zijner waardig is geweest dat te Borny te Gravelotte te Noisseville niemaud hem in dapperheid heeft overtrotfen Cn dat hij door zijn f aetberadenheid den 16den Ang het centrum zguer linie van bataille heeft doei standhouden Overweeg den dienststaat van den persoon die in 1S31 als vrgwilliger in dienst is getreden Ga zgne campagnes na zgne kweteuren giie roemrgke daden die hem den MaarsohKlt stufdffleu verwerven Denk aan de langdurige opsla tmg die hg heeft ondergaan denk aan de maanden lange pgniging gedurende welke hg dag aan dag debatten heeft hooren voereu over zgne eer dan zalt gg u met ons vereenigen om den President der Bepttbliek te verzoeken het oor ons utgesproken vonnis niet te laten voltrekten Toen Ponderdagavond de trein v n Versailles te Parga aankwam Htroomdan honderden nenscben uit het station Saint Iiazare roepinde Bazaine is veroordeeld Ter dood met hem I A mort I A mort i £ n een graote menigte juichte toe en riepbnvo en mrn wenschle eikander geluk met de Iguing dat d rerrarf r gestraft zou wörtlen Wellicht IS deze oogedblikkelyke opwinding begrg pelgk Pruisen zon nooit d mro Aaen hebben denkt men thans mdicA oAs grootste i er u el lu zgn bandenware overgeleverd door een verradef en Gainbett eu de BepubliHlc toudeta gezegevierd htbbeii ind ende maarschalk tan NapolMn III met ije dynastiehad verkozen boven het volk Nieltemitt ware zelfs voor den meest opgewjnden republikein een gevoel van smirt en roïrn eervoller dan lezf vrcifgde Een nederlaag s bitter te vet dKagc voor een volk Baar oog verntdirend r is tuch bet feil dunkt ons dat een lAJhrsciatI vun Frankrgk die het eerste leger n le eprite vesiiu van hel lanS 0nlnitiideerd9 nolil g is bevonden aan verraad Ieder die sympatb e voor Fronkriii gevoelt die de sgroolheid en krncht van het edele njl beiairde Kr nsclie vuU onmisbaar acht vno hel tvenwielil in lüuropa voor beseliaviog en kqu t moet mei Ueeruis vervuld worden door dit voiiiiiS Wntii het vmnts dat liizaiiie veroordeell veroorileell tever honderden lietlen die eren schuldig jo Is l j O vMligt df iiatidacbt üp den knnker welke aan het leven van Fraonnjk knaagt De vloek van dit groot vo k m Bi si h et iedereen zgn eigen staaiknndige beginselen z yt eigen regeerint ssysieem meer lief heeft dao hei mgemeen be ai g dan bel jeineeovlnppelijk tider ni d Gedurende M de jeren van liet tweedi Keizerrijk unlbielden de lie te krachten van hel land de mm Ie lieilei wier zedelijke macht groot w zich vnn alle deelnemiug asn de le eeriiig Legitioii ieii OrItanWen republikeinen wilden met litl goiivern van den mnii tan i December iieU te doen llel Leve de bej ics len en ga het land teniet Hidden Zij het de de Jacto aooyememeal van helland rrtend en willen deelnemen nan dr legeerlorf dsM hiiideii Kg laogzamerhsud linn begir eiei j edeeltelgk 11 au kunnen djen viuileu kunnen lirrro men en wiJZ gen l it was ten aalste bel denkbeeld vanden armei Prevust Faradoi die belas zgn lie lnitte laat nam loen niet hel keizeirnk meer etjenl ou Hn weid het slachtolTer vnn zijo Oeiioueeld iiocb bij hnd niellemm gelijk Irdien in een Inid repulilikeinen Irgitimisle i parlemenlairen en imperinlislen zgn kunnen tiet allen hun z ii hebben en loJien lie zegeprnal vso de eene partij de oniboud ing en vijaii iscbap van de andere moei medebrengen kan geen regeering hiar plicht vervullen eu baar doel bereiken l misdaad dooi Bazaine be aan is de misdaad düo a lo Fransebeo bedreven die omdsl de regeerin hunner keuze niel bovendfjfl Del iaiid aan zgu lot oierlnten BINNENLAND Gouda 16 Decëubeu Als eene zeldzaamheid kan worden medegedeeld dit door J de Vries bouwman nan de k iriiemelk sjool alhier op den 13n Maart vier vaarzen m de weide zgn gedaan welke beden dus 9 maanden lan nog in de weide zgn In de oude Rotterdamnclu Courant komen van tgd tot tgd briereu voor van de hand van zekeren JVictor wnaiiu ooli Goudsclie aangelegenheden worden tel sprake gebracht In hel Nr nui Zonilog dier Couront is weder ceue Jer tn ke buof opgenomen waarin wg o a het volgejide lezen i Een onderwerp er gesprekken in de deftige familieo te Gouda is het varirek eener hulponderwgzeres Qouda beeit etn uitmuntende jongejufvrouwenschool aan wm hoofd de hoog begaafde ouderwgzeres jUfvroutr Hardenlun staat De eerste hulponderwgieres dier school is de 23 jarige jufvrouw van der Beek die weinige maanden geleden de acte T n hoïfd ondpnvjgieres verkreeg en tot nu toe hare ondeigeSohikte belrekking bg jufvrouw Hardeman heeft behouaen 1 Onlangs solliciteerde zg naar de betrekking van hoofd ouderwgzeres eener school voor meer uiigebreid lager onderwgs te Rotterdam en werd benoeiu4r Het bericht vau haar welslagen veroorzaakte gbli k Vreugde en droefheid Vreugde omdat de 0 beminde jufvrouw vnn der Beek eene betere toekomst tegenioet gaat en droefheid omdat men haar z l moeten Dissen Deze dame heeft gedurende de langdurige ziekte van jufvrouw Hardeman als hoofd d r school geliiiigecrd en heeft daarug getoond niet aU ei eene onderwgzeres van groote verdienste te zijn maar zij heeft daarenboven de harten barer leerlingen zoowel als die vgn jufvrouw Hardeman weten te winnen Dit is ook daaruit bhjkbaar dat alle kinderen zonder onderscheid baar met geschenken ais bewgzen van liefde eu gehechtheid overladen Waarlgk Bolterdam heelt een belaugrgke en gelukkige keuze gedaan en ik voorspel dat de stad uwer inwoning reden zal vinden om zich daarover geluk te wedschen Jufvrouw van der Beek bezit met alleen meer dan gewone bekwaamheden zg bezit de zeldzame gave om baar onderricht aargenaam en boeiend te mukeo Zg is volstrekt met toegefelgk ula de kleinen baai plichten verwaarloosd hebben en toch weet zg hare alkeuring zelfs hare straffen zoo nit te deden dat de kinderen meer getroffen zgn over de ongenade waarin zg bg de licVe van der Beek zgn gevallen dan over de straf zelve Ik weosch Botterdam geluk met gn aanwinst en de verdienstelgke onderwgzeresse met haar groot suooes op zulk een jeugdigen leeftgd Tot hoofdonderwgzer aan de openbare lagere ichool aan in Brug onder Waddiuxvneu s benoemd de koer A Brandes Si ts Hellevortslaia Jl D nsdag braken te Waddingsveen twee voor en wagen esfianneii paarden lo en bolden met de zwinbouten achter zic voort oen joisi de ichoal Uitging Ben kind brak den nrm een ander het borsiüeeo twee anderen weiden ernstig aan deoogen bezeerd Urwgf nog vertelieidene meer of minder z are kwetsuren aan hoofd armen en beenen bekwamen Bg de brug over de Gouwe werdeii de paarden door eeu arbeider gegrepen Uit een van den luitenant generaal vau Swieten ontvangen telegram gedagteekend l enang 18 dezer bigkt dat bfj bij Pedro puni bewesten de Atchin rivitr Ier rwde van Atqhm met volkomen succes was geland onder het vuur des vginds Aao onze zgde zgn geene dooden gevallen Slechts enkelen werden gewond De generaal Verspeyck leidde de eerste operatie Zeeen landmaoht wedgverden om bet voordeel te behalen Aan den goeden uitsbig bracht het vnnr der marine veel toe De geest onder de tioepen ondanks het verlies aan de cholera waaraan maar C6a officier overleed was uilmuuteud Men zou zich te Kwalagigfaen vestigen Staalt Couranl Statea QOOeraal Tweede Kauek Zittingen van 13 en 16 December In de zitting van Zaterdag if bet hoofditnk Dnancicn aangenomen mei o9 tegen 17 iteuimen Daarop zgn de beraadslagingen aangevangen over hel hoofdstuk oorlog welke in de zituiig van gisteren bgna len einde gn gebracht De meeste spiekers waren eiK git to de aanneming en zeer gunstig gestemd voor üe houding efa de plannen van den mimsler die veiklaard heeft dat df geheele regeeriug met hem bamo jeen is ook met betrekking lot de fioancieele qua tie Heden roortzeliiog e raniister van financiën heeft ter kennis van belangbebbenilen gebracht dat in de maand April aanst in hit locaal van het depart van dnancicn een vergelgkend on ler oek zal plaats hebben van udspiranten voor de betrekking van surnumerair bg het vak der postergen waartoe minstens twaalf plaatsen ter vervulling ivoiden opengesteld De adapiranten behooren icb vuur den isten Maart aanslaande bg een op zegel ges breven request tot den minister te wenden Zij moeten geboren zgn tusschen 1 Juh 1853 en 1 Juli 1866 Hel hoofdcomitt van het Boode Ki nis hier te lande heeft weder de som van IU OOU ter beschikking gesteld van het Batavinasch comit £ en aan die bijdrage de bepaalde aanwijzing verbonden dat zg aangewend moet worden len behoeve der zieke en gewonde militairen lu India Te Amalerdam zal op 26 en 26 ce oanst de tweede itgemeeae jaarlgksche vergadering van h t Algemeen Nederlondsohe Werklieden Verbond gehoi den worden Door het hoofdbestuur der maatschappij lot Nut 4aa t Algemeen is als vervolg op vroegere vragen kan de bestuurders der dep rteoienten de vraag geifioht ter overweging lu de departementen Welke Biddelen kunnen ui het algemeen gebezigd worden Am overleg eu eensgezindheid tusschen arbeulgeverf n arbeiders te versterken of aan te kweeken eu in boeverre kunnen tot bevordering van dit overig d foden van bemiddeling ook hier te lamfe nuttig werkOiatn zgn en aanbeveling verdienen Vóór oltinM Fefar 1874 wordt het antwoord ingewacht J Xuntliode bevat een stniije getiteld De kunst in Ntderland waarin de vnug wordt gedaan wat t n kunstenaars P pe antwoorden op die vraag ziji Tan 1 Z il dm Koning Mannen met hart en hoofd die diep gevoelen en helder denken die den roem van mgn kleinen Staat handhaven in het Buitenland en büinenlauda nvermoeid de band houden aan den ploeg der be cbaving waarvan het gzer dikwerf verstompt in deo zvaren kleibodem 2 Mmulert van BmnentandKhe Zaken Laotige measohen die volstrekt met denkende aan de groote sommen voor spoorwegen benoodigd BOfflwgleo de onbeschaamdheiu hebben om atipeniiiums te vr e van bet Bgk Ingmiairt Menacheu die bgna nicta 3 lak Jtr TVenAil welen van mathesis of algeKtttur Stakn OenenuU bra Oeen Ingmituri 1 Daarvan staat mets in de grondwet 4 AmUenare e ffeliotuhn belast met het toezicht ever kunst eu wetenschap irPraeleosieuse individuus die zich dikwerf empa reeren van dekoraueo waarvan onze rok oboboon van veel fijner laken oimmer jouisseert 6 Mentiers van KabweUê 2 J hm I aenschen die hunbeet doen hm I Maar de vreemdelingen staan veel hooger hm f 8 Bel PuUuk Schilders en paardrgders I Beeldhoowen 3 cn koorddansers 1 Muziektnten en paljassen I t I wel aofdig om te tien wat zg doen Aroie kunstenaars roept daarop de sohrgver uit ik beklaag U zoo weinig begrepen zoo weinig gewaardeerd omdat too weuii jen in staat ign de kunst te ernennen als een noodwencNgt ennmbare zedelgke kracht in de maatsohappg I Took om Gods wil houdt moed I Betere Uagen moeten aanbreken en dan zal zelfs de nietawaardigheid geroe len hoe gg haar eoii onmisbare meerderheid zgt Het plan bestaat om aan de Botierdamache diergaarde eene belangrgke nitbreiding te geveb door nl het weiland aao de oversgde van den diergaardesingel aan te knopen tengevulge waarvan die aiugil opnieuw verlegd zon moeten werden Verder ziiu Men het tiation van den HoUandscben spoorweg na voltooiiotj van den staatsspootweg overnemen eu lOt boofiiiugang luriobten Dr Jam Boie deelt als curiositeit mede hetgeen ouder de inlanders op Ja wordt gefluisterd De cholera zou dour den machtigen sultoa van Atehin herwaarts zgn gezonden om den oiiverlaat te tuchtigen die voornemens is zgn rgk aan te vallen Vai dunr dan ook zeggen zg dat de cholera het eerst onder de militairen is uitgebroken waardoor verscheldene zullen bezwgkeu I i Door den gemeenteraad van Amsterdam is eene beslissing genomen over het voorstel van vgf leden tot het oprichten eener nieuwe beurs Naoal was verworpen een amendement strekkende om de nieuwe beurs te doen bonwen in de Damsirsat werden de drie punten van het voorstel l oprichting van eene beurs met korenbeurs en telegraaf kantoor i aanneming van de door de regeerii g aangeboden staatsbg drnge en 3 heffing vau entreegeld ieder ahouder Ik teef eenvoudig de tvpr roials die rich sedert jarenu l edeilsod vvrloutit De weiiii ju pilzondenngtD kannenhclans nog den drgevigon i tgel niet ophelled Vroeger ak men tun MECcenen doch die worden ten onzent niet meer givonden S BoawkunsiLiiiii s komen bij ons niet meer ni aaniner king Men Icenl skchU tiininerlni eu lactacloars Oeiju iiuu der Irounens I Igk in stemming gebracht en allen aangenomen Daarop werd het geheele ourstelju eens i fondvraog gebracht en verworpen met 11 tegen 16 E emineo BIjHa géén week aat er voorbij of do z tingen der Amsierdamaohe orreotioneele reehtoe iK leveren bel bewijs van bet bedenkelijke Om zichzelf reolil ie versehateu Daaronder zgn intussclien ug en dau gevallen Waarvan misschien menigeen 7al moilen er keunep tUt hfj vermoedelgk erenerns tin li bben gehandeld als deze of gen beklaagde Zulk en geval nu werd den 9 dezer behandeld voor de correetioneele kamer dbr arraudistomenis rechtbaukalJaar Een bakksr e zgn 2Don waren daarbg de beklaagden Welk was het misdrgf wanrvoor zu terechtstonden ïerwgl zg s nachts tusschen 3 eu 3 uur in hun aan de straat gelegen hakkerg mi s Aejelierstraat aan het bakken waren wordtlvopeens de deur hunne werkplaats geopend en een zak met ziJigsel naar binnen geworpen met iet gevolg dai het deeg groeleudeels bedorven werd De bakker snelt daarop terstond naar buiten ziet eeu pa r vluch teoden gnjpt tên hunner loernilig den bedrgver vau het heldenfeit bg den kraag en Werpt hem ter aarde Ook de baklierszooo wae toe sneld Zoodre bg zag dat de ter aarde geworpeue opgestaan was en op zgn vader aankwam greep ook hiJ naar den balddadigen meeibederver en deed hem keonis maken met zgn kloeke vuist Big dezelfde gelegenheid hepen ook een paar andeffn Van het vroolgk gelgk later bleek uit een tapperg naar buis keerend gezelschap klappen of stooten opb hoti mede door het verontwaardigd bakkerspaar toegebracht De substituut officier mr H J Kist was op de terechtzitting vau oordeel dat beklaagden wel int te sterk als geweldenaars wnrea te werk gegaan en dat vooral de vader te veel in het blinde bad geslagen om zonder gevangenisstraf ran de zaak af te komen Niet eens maar herba deluk had bg den verstoorder van zgn werk getuchiigd Ii en deo zoon zon spreker Slechts geldboeten vorderea omdbt deze gUM id bad dat hg zgn vader moest bijstaan ZE A requi reerde dat de bakker zou warden veroordeeld tot een cellulaire gevangeuisetraf van zes dagen cn de bakkerstoon tot twee geldboeten elk van 8 De advocaat mr A K H Hartogh ring njn verdediging aan met d verklaring dat hg het root de eer der Nederlaodsche justitie betreuren zou indien ue rechter den eisch van het O M in dezen toawees Zoo wts toch uw ui t strekken om den eerbied voor wel en recht bg he Nederhindsche volk t verboogen Niet de e beklaagden maar de getu geu waren lie eigeiilgke sehuldigeu Beu ieder meende S ir zou eveuttus bamkleu ala deze bakkers Na het betreurd te hebben dal da geiuigen volg apr de eigenigke schuldi eii met gestraft werden zegt spr te ven rouwen dat de rechter ioatatgenoemden of tal vrgspreke of in elk geval tot de geringst logelgke straf en dnt nooit tot een gevanfeuioslrof zal verourdeeJeo Provuoatie toob is hier zeer zeker bewe eo De reobtbank verklaarde de beide beklaagden welschuldig aao it laBtgeIegde isilen doch nam leverluchtende omstanüigliedeo ten voUa aan en veroordeelde den bakker slechte tol wee geldboeten elk groot 3 en dau boklerszoon tot twee geidboeieu elk van 1 Faltu mm JutiUu Onder de vele gifien te New York geschonken aan noodigdenden door de gele koorts te Memphis en andereu plaatsen in de Veieenigde stalen vin NoordAmerika is veel op een bgzondei e ttgze b geengebracht Onder anderen werd door een niidelgkeb planter eed baal katoen naar Neiv llork gesionden om ten voordeele der noodigdenden publiek verkocht te wkirden De stoombootm latsobappg vervoerde de baal kosteloos de d igbladen namen de veiling grat s op de verkoophouder rekende geen kosten De baudülani bpdeo 6 10 2U maal de waarde en de baal v erd voor een paar duizend dollars verkocht De kdoptr zuad haar weer naar eene andere plaats waar zg opnieuw verkocht werd ee nadat op die Unnler duizenden dollars bgeeogebracht waren nerd de baal naar Liverpool vertoudeo Men meldt uit Maastricht aan de N S Cd In de Jlattelltcie Cl werd onlangs medegedeeld dat een landbouwei m de omstpken van Hasselt tot bezuiniging op de steenkolen kluiten maakt van 3 manden kleiaarde gemengd met 1 tnand steeiiko leugruis en du bevochtigt hg met eene oplossing von s P d sodnzout gesmolten in eene hOeveel beid water voldoende o ii deze massa kneedbaar te maken Daar de steenkolen too goed art dti eenige brandslui in dere streken ign weid deze bewerking spoedig algiüieen bekend eu werden zoowel hier ter stede uis ui de omstreken mei gunstig gevolg proeven genomen Door bg voeging van meer sodnzout heeft men hel zooier gebiacht dat men op eeue mand kolengruis 4 tot 5 q tidea kleigrond voegt i dan nog eene zeer goed brondbare massa erlni l Bclaflgi yk veor velen In alle b auoiioi lo bet bij onder eebter met betrekjung tut de algemeen veel gpzottiie origineelulolen r htvaard gt Zich het vertrouwen eeoerzgds door de bekende soiidite der f rig apjlczgds door den hieruit van zelfs voorlspru teoden euormeu vertoop der loten Uel dou zgne nauwkeurigheid bekende baakierthuis AdoiBbi Haaa i Haimbar kan deswegen iedereen sterk aanbevolen word u e doen wg op het heden in onze courant voorkomende adverleutie der vourioelde firoia algemeen de aandacht vestigeiv Vergadering van den QemeenteraAct Zaterdag ld December Tegeowoordilg do haer vao Be gen IJ enilooi a voort en 1 do leden bebfdv de fcb Viraljr ca Knaeahurii De notulen van de vorige vergadering worden gelezen l c heer Jkut laerkt aaa dat dear die goed te kewea aitgemaakt zonde sgn i t f m W gemnchtig4 zoude l a om over gonaentegrond te beSchlkten tot hel leggrn van sloojjen Lelwelk jjtoor hem bet iiyd roiii da voorzilter zegt dal dit bg eene verordening au bet collegie van JJ en W w opgadnigen ven ala l t geven van rooiing en daarmede gefgk ataal do beer Droogleever beantwoordt den hfor kiat gt dat de uolnlea bevatU n wat in de vonge ver denug ia geaprok n maar oo ie heer Kut op dal pont va andenu verlangt dit bij de commisaie oor de vfrordoDUir gen te bols behoort Daarop worden de notoleo onvetmoderd goarrealeerd Ingekomen eese oiiaaive van de pi achoolcoaauasi een tweetal aanbiedende voqr de pe o4 fka kreding bestunde UU 4o bh du Vit kiftr lil cn qD n g tf r vuie can adres van J E Êoatea te Kotterdam verdoekende alagrofmakcr te worden benoemd ter viaie een adrea va H de Z e v loakasdc 14 e iawaobter O a t HaordFeebtacbo veitaat U wnrdeD benoemd t viBie eene missive vaö hk Gedepnteerde Staten dezer provincie dd 10 December baarbij tcrugseai ide de gemeeotohegrootiDg oe momorie van toelichting over 1871 eenigo leUloa w tlgingen Yooratelleode en Verzoekende dio voor den 15n dezer maand hg liuu culkgie terag waarom dOQZ den voorzitter wordt medegedeeld dat deze vergadering is belegd en en W geen Wawaar maken dezelve lo dien tM U wgzigeo waarmedii al de leden genoegen mmec Aa maebtlglng om aan dit bealoit aïtvoenng zonder reanmptio to geven endigt de vergt enpg inwig u rerlt 4 o r 1 y la het varalag der vorige vergaring ia vorsnimd te varmelden datjiok aan deo heer W Odo halpoaderwijzcc aan de burj an hool voor joogena tegen 1 Januail a a op verzoek m 4 4 ntalag ia verleend n k e Stand fi GcwiaaW 11 Dec Bliaabeth Mana ondera J ¥ Jaspera cn b J 2 aoenborg 12 remt oudera F van Sebeodeiea II A Lladeboom li Mana Margaretba oudera A van Vtaaa e b b ei tok Huaaoia ondera 1 van der Louw Cn 1 Zoi g Lruoardus ondera J Overkau p en P M Krie 14 f Tbeiesia Ellubelh imders J G Jirgona en A 1 Weck Jobannea ouden J jtlelkert en P Deotro Otts i i DtM 19 Dec J M Jaapcrs S j 9 m 8 M Scbecp 3 m L UHnik S9j 14 J N lander Knap 1 j 8 m ADVERTENTIËN Voonpoedig berollea ran eeoe Dochter FEANGISCA ÜNGBLINA JüBöEMSp VrMt Gonda 14 Deoeoiber 1873 J v tjf r Hl H FllAN OIS SMu Cocncnissioaair ia tlfeclen ea Eassier Dceinl G è in bewaring è DépoBitó vah 100 tot f 1000 thaD3 a 4 L ntiil 1000 en daarboven a 5 Kantoor Westhaven B 145 iVx si rflfc CHOLERAr ANTl GHOLPBA TABLETTEN vewangeUde d droppels ttls preserralief bi iet minste gevoel van buikpgu misselykheid of diarrhee Verkr gbsar by alle bi ne fidsehe depots en t Go bij J C ZELDENRIJK Markt w it 1 a W De XofodifiscKe LEVERTRAAN van 8 DRAISMA vtN VALkKNBÜRS is vooi GOUDA UltslOltend verkrijgbaar bg den Heer J H BOEltó