Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1873

i 7 u STADS IDZIJKSCHOOl De COMMISSIE VAN TOEZIGT over de StadsMuzjjkschool te Gouda brengt ter algemeene kennis dat zij opZATUBDAG den 27 DECEMBER 1873 inschrijving zal honden voor de kinderen welke aah het onderwjjg ia de Vocc le en Instrumentale Muz h op genoemde school wensohen deel te nemen De inschrgving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags van een tot drie nre ia het gebonw Aan Lkoi Vereischten voor de toelating zgn j 2 De leeftijd van negen jaien voor Jongèl s en van tien jaren voor Meisjes i b Vatbaarheid voor het opdenvfls dat zjj Wénschen te ontvangen daarvan tef gen Bgevanden Onderw zer moet blgketa iHet aansehaffen van Instromenteti is rrekening van den leerling Onders of Voogden worden indachtig gemaaktdat na de inschrgving geene kinder op d StadsMuzgkschool meer zullen wordèa to g laten vóór de volgende insóhtgving Ike inde maand December 1874 zal Wórden genon en n do 12 December 1873 i 1v Namens de Commissie vkn Toezigt overde StadsMuzyl bool C C K N A A P it Sfcr tom é IS S Uitnoodiging N 1454 ter deplueuiog aaa do door den Staat Hamburg goedgekeuidv eo gevaarbor dt groote Geldverloting Dd hoogste jiiry4 in hét gelakkigcte gOT l bedraagt 300000 mark of SlOOOO Df Hoordjirijtsji jgj j Mark 200000 100000 75000 50000 40000 30000 2500Ó 20OOÓ 15000 1201 S 101 Mark 6000 5000 H De joit ve deznéConralit geschiedt i ONDAG WOENSDAi en VRIJDAG L de Stad jèsctüedt d l uitgave in den avond van ONbERDAG en ZATERperdriemamdm is 1 75 belli derjlol gea mDt tirijzvu aitgit 31800 JË X l Wèlït lirMileui kut pliiii ibiiiDlM eeuiji iMkiudc a i iiule LOTËlf Toor i $ l 4m ierl ll ri i k attti l fMijiKtiW reods flp W W i ïeir14enl5Jannaril S p Mt findï teg 0 de folgoode rÉ te prijreo S a gebèel otiginee lofc Thl 4 of fl 7 half 9 2 j 3 50 Yserde 1 1 75 ODder verzekrriog der prompste ijbcdienjiig AHeo die m i baone orders witle opdrageo maiik ik io bun belaag daarop opmtrkx am dnl niitn mi bij toe lendÏDg raa pottatMel de beiUcliipg itra per brief me dedeelu ea uieo daariu dttidelijk óv riuain t ii ouoploals opgtN C i poii4 Baaloclt D fu Postzegflc irórdeo ia betaling aaugi iioiDen l dfr devlueintr ouUaogt fi my de tan betUlKciele wapen rooriiene orit inelv loteo mtlie ui t met turbodeoe pruiueHcn din wUchl op p rauoolgk tertrottweu btro Mn gclyk te tellen iijo Het orginele trekkin tplan alamedfc de HollaadKhe Tertaljog daarTap acidt bij itder beftlelling uialJa bygflfoegd tn worden de gelrtflrlceD pr D beitertas eene ambtelite trekklugalijit aaa de belaugbabbeadeu oaowkeurig toegewodita Door bet rertrouareii dat fich deze loteo kmi raa ieb bcD fervoriao mag ik i ok belangrijke orden Tcrvavhteo velke dao ook cclfs b de kleinit bebtellitigan tot iü 4c argelegeoatc gtmeuWn nauwkeorig ea onder gebeinhfMidiag FuDu aordea pitgufoerd Io ïWuw toaaobeopozen rtelen reracbeideiie der eerste NonfrlptgcfO io mijoe door bet geluk beguustigde collecte Mta geliare sich dua leo ipoedignte cd ragtetreeka te twAén tot ADOLPH HAAS £ ltaata ffeetenb ndelaar in HAMBCm 0 T or bet mü tot duarerre geiebonken vertrouwaa wg Au m jaa geëerde deeïparoera mljnea beateg dank De BUBGEMEJÉTËa rsn ipooda brengt by deze ter keiinia tui de belanghebbehdap dat diior den Heer Frorincialeo luifjecteur der Directe IWmtingen enz te Rotterdiim op IS Deoemlier 1873 isexeoatoir verklaard ket 2e kirn aals Kohier van het pstentr o er het dieustjaar 1873 74 Dat raormeld lL ier ter invordering il geiteld in handen van den Heer Ontranger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zgaen aantlag op d n bijde et bepaalden voet te vqldoeu en dat heden ingaatde teroiün o DBIE MAANDEN binnen welken de reclamea befaooren te norden ingediend Gouda den 17 December 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Openbare Vrijwillige f erkjwptog op MAANDAG 22 DECEMBER 1873 de voormiddags ten 10 pre ten huize van ARIE FUN herbergier te Gouderak van TWEE HUIZEN met HOOIBERG en circa 1 Bunder WEILAND aldaar Aanvaarding van h t Land eu eene der Woningen dadelijk betaling der Kooppenningen 1 Febmarg 1874 Nadere informatien bg deo Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk aid I ml BUITENLAND Buiteulaüdscli Overzicht De Zondag gehouden verkiezingen in Frankrijk hebben weder Ion overvloede bewezen hoe wan het land is van de tegenwoordige meerderheid der nat vergadering Met groote meerderheid njjn 4 repablikeinen gekozen woarran zelb i met geprononceerde radicale kleur De monarchalen zien dan ook in dat met een tel goedgezinde prefecten alleen niet de moreele orde te handhaven it Daarom atelt de eene commissie der nationale voor de benoemingen der mairrs ja zelfs Toa agenten van politie in de handen der reiieering te eonccntreeren zoodat ig een geheel leger politiemauneo in karen geest kan doen werken De andere hoopt door eene nieuwe kieswet den onwilligen kiezers den moud te snoeren door ze van de lljsteo te verw deren Dan cerat zullen mannen naar het hart der rechterzijde te Versailles komeu zetelen en de moreele orde is gered Intusa hcn zóovi r is het nug niet Het r jn nog slechts pinimen en veel kan de linkerzijde en de republikernfolie pnrly bulten de kamer doen door te volharden in liaur ruatig wettig protest bij de verkiezingen fiinnen de perJien der wet blijvende tal de stem der publieke opinie ten slotte niet gesmoord kunnen worden De telegraaf ueelt de schikking mede door de regeering getroffen met de ex keizerin betreffende de keizerlijke eigrndommcn en verdere regeling der Gnanciêelc zaken Kuyenie krijjit nog een aardig soinme e het is evenwel de rroait uf de begiootingscommiasie en daarna de nat vergadering de schikking zullen goedkeuren Ziehier bet telegram Ds oomnissie voor bet budget heelt mededeeiing ontvangen van de over enkonst gesloten tuBschen de ministers van financiën en openbare werken eu de li uidateuren der oiviele lijst van Napoleon 111 eener én den heer Bouher als vertegenwoordiger van keizerin Eugenie anderzijds In dat stuk wordt bepaald dat de stuat aan de keizerin zal teruggeven het Chineeach museum in het kasteel Pontaiuebleou de collectie wapens in het kasteel Fierrefonds en alle kunstvoorwerpen voor rekening der civiele lijst des keizers gekocht of nan hein ge i AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voomemeni op Woensdag den 24 December 1873 des namiddags ten 1 ure in bet Raadhuis aldaar bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1874 beuoodigdeMA ERIALBN als V HOUTWAREN 2 IJZERWERK 8 SPIJKERS en ligte IJZERWAREN 4 LOOD ZINK en SOLDEER 6 VEBFWAREN en GLAS 6 TEER 7 KALE r 8 GRIND 9 ZAND 10 50 000 blaauwe USSELSTRAATKLIN KERS en 11 75 000 IJSSELMÉTSELPLAVELI Zullende van de twee Isats enoemde nummers de monsters aan de Stads Timmerwerf kunnen worden bezigtigd De Bestekken en Voorwaarden zullen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf voornoemd ter inzage liggen terwgl de luschrgvings Biljetten op zege geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddagsten vjjf ure van den 23 December 1873 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zjjn I Oud Oarthageiija s Bergplanten Olie Talrü ce proefnemingen en de vleiendste certificaten bevestigen de onveilbaar gunstige gevolgen van het gebruik dezer HAAROLIÈ tegenvroegtijdig gtfls worden en het uitvallen vanhet Haar Als gewone Haar olis gebruikt waartoe 3 ii4 fleschjes per jaar voldoende zjjn ishet een zeker voorbehoedmiddel tegen het zoolastige als onaangename uitvallen der Haren het bevordert het leven en de groeikracht vanhet Haar zoo volkomen dat men daardoorvroegtijdige grijsheid voorkomt die zoo menignog kracLtvol man ontsiert I De prijs is 60 Cents per fleschje Hoofd de pót te Delft bij A BREETVELT Az eu verder verkrijgbaar bij Mei de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER ftZooN KottejrfamWestewagestr A REIJNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinchem J J GROENHÜIZEN en Co UtrecM N A STEMPELS Dordrecht En meer bekende depots in ons RiJk Goada Dr ik vsa A üriBkauD De ondergeteekende bericht dot tegen het anst de NIEüWJJUR bfl hem te bekomen Bn BXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Orden teordtn Un tpoediffite ingtKacU VQ A BRINKMAN Lange Tiendeweg Te HUUR met b raa 1874 een net en w l ingericht em van de vooniaamsie gemakkm rooTziea op eên der Toomaamste straten hebbende een riant uitzicht en een rr en opgang Te bevragen bg den Ui ever dezer m JL fmijsm GOUWE wijk O n 75 koopt tegen hooge prezen alle soorten rangemedeo HOUTWERKEN PORCELEIN PUL LEN KLEEDINGSTÜKKEN en verdere AN TIQÜITEITEN imiifIHiMM Openbare Vergadering WOENSDAG 17 DECEiaBBR s avonds V ore in hét Lokaal tot Heil des Volks Peperstraat Spreker D J W Havehkamp BjBoia Kif Bfldrage de Heer L A m RochepokT JB Men Kórdt verzocht niet te rooken 7 Het GEMEENTEBESTUUR van Gcuda zal op MAANDAG den 29 DECEMBER 1873 s voormiddags Elf ore in het Koffijhuis di Sixnova aan de Markt aldaar in het Openbaar doen VEILEN en VERKOOPBN in twee pere elen en daarna gecombineierd D voormalige GROOTB VOLMOLEJST en verderen OPSTAL aan de Pnnt nabflden IJssel te Gouda met daarbij liggendeGROND een en ander kadastraal bekendin Sectie C n 1348 en 1363 geheel en 1347 en 1349 beiden ten deele zfjade degenoemde kadastrale perc élen voor hetgeheel groot 5 Aren 49 Centiaren Aanwgzing in loco wordt gedaan op Zstardag den 27 December 1873 en ten dage vanden Verkoop beide des s voormiddags ten 10 ore terw l nadere inliohtingeD gevea de Notarissen te Gouda Dr J 6 POPP s Plantaardig TAIVDPOEDER Het reinigt de tanden dermate dat door zjjndagelgksch gebruik niet alleen de gewoonlijkzoo lastige tandsteen verwjjderd wordt maarook het glazQur der tanden in witheid en fijnheid toeneemt Dr J Gr POPP S j Anathcrln MOIVDWATER het zekerste middel om de tanden en hettandvleesch gezond te honden alsook tot genezing van monden tandziekten wordt ten heerste aanbevolen Te rerkrijil D e Gouda bjj L Schenk vinkelier op de Uoojcstraat w jk A 123 te Bulterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn C blaaawe perceleinwinkel te Hage bij J L F C Snakilic apoth te Leyden bu B Noordijk j te Utrecht bg F Alleua npolb teAmsferdnm by F van Windbtim ft CO rerkoopbu Ie Oudewater bg T T B VreuBHilgen te Schoonhoven bg A Woiff I VrPag 19 December GrOUDSCHE COURAUT Nieuws en AdverlcDlieblad voor Gouda en Omslreken ADVBETBNTIÊN woj den geplaatst van adVertentién lean schieden tot öön mir des namiddags van den dag der altgare C l 5 regels a 50 Center iedere regel 10 Centen GROOTE LETTERS orden berekend naar plantsiiiimte Afzonderlflke Nommers VU F fBNTEN ing heeft de echt Pransche gave om zich geheel met zijn Client te vereenzelvigen Het maakte ien diepen indruk toen Lachoud ols het ware zijn eer verpandde voor Bazoine s onschuld te meer door men hem voor te eerlgk houdt om zoo iels alleen oor het effect te zeggen Hij is een te goed jurist eli te scherpzinlug pleiter doo dot hij tot zulk een verklaring zijn toevlucht zoB nemen ols hij van de ichuld von zijn Client overtuigd wos Hij staakte zijii pleidooi met een herinnering oon t lot von den edellen Ney De politieke gedingen hebben dit noodlottige zoo luidden zyne woorden dot de misdadijer van heden morgen een held kon zijn en dat mei op de ploats woor hg sneeft loter zijn stoudbceld oèricbt 5f e Lofontoine wos een slajpwondeloor Op zekeren ovond ontving zijne vrouw eenige bloedverwonten Lofootaine woa reeds n bed Doorgoot de deur open en de dichter in nothttoilet looptde kamer door zonder van iemand notitie te nemen en b eeft neb noor zijn schrijtkabinet iNa een kwortier komt hg weer voor den dog zich Vergenoegd in de handen wryvende en goot weer te bed Zijne vrouw en hare bezoekers goon naar het kabinetje om te zien wot hg d or bod mtgevoerd Zg vonden op de tofcleen gedicht liggen woorvon de inkt nog nat was Het was de fraaiste fijnste bevolligste zgner hbelen Lea deui pigeoat schonken Wijders verbindt zich de stoot aan de keizerin een som van drie millioen bij jaorlijksohe oflossingen Ie vbldoen De commissie zal over deze orereenkoïnst beraadslagen De dag von bet transport rsn Bazoine naar de voor hem bestemde gevongeois is nog niet bepoold Soillort de directear van de gevongeoissen is naar St Marguerite vertrokken ten einde de noodige beschikkingen te nessen voor een behoorlijk verblijf van den aoorschalk De hertog van Aamole is naar Besaofon vertrokken om het bem toegedochte kommaodemeot te aonvoorden bij heeft onmiddellgk no zijn osnkomst de oiviele en militaire outoriteiten loo beleefd mogelgk ontvangen In Daitsohlond is men ooo ket voorbereiden von de verkiezingen Voor des rijkadag Het gemis van reisen verblijfkosten der ledjin mookt velen schroomvollig om een nandoat t oOavoarden zoodotde liberalen moeite zoUen hebben om met o evoordigden voor den dog te komen £ n vos veel belong is bet in de tegenwoordige omstondigbedeo om te verhinderen dot de ultramontoneo veld winnen ENGEL AN D In de loalsie dogen log Landen in een dikken mist gehuld Vooral deo 9n w as het erg Zoo groot was de duiaternis te uren op den daj dat men elkander ter beurze olwaor op d nt uur i insdags eu Vrijdogs de wisselhondel begint uauwdijis herkennen kon zoodat sommige hondelaors k iarsjca lieten halen om het noodige te koanco lezen Verscheidene pt rsoneo werden overreden Toen de iniit zw lardor wurd hield alle vervoer per os op eu siixid het ertier eindeliju stil o cboon io andere gcdeejt u va Londen die westelijk en hooger gefe cu ïjn zooais Bayswater de aon helder solieen Op dt rivier was het niet mogelijk iets te doen en rior sdiuitenroerders verdronken op verschillende plaaisei tengevolge van aonroringen De oordeelvellingen der Londensahe lilnden over den ofioop von t procea Botaine zijn ver cliillmi l Onder hen die t geslagen doodvoniii iiillijk aalilen behooren de Timet en de Dailij Xrici Kerilgcnoemd blad overtuigd dot de maarsckal vau den beginne of althans nodat hij van t pr iclauoereii der Eepubliek vernomen had te Mets ee i uneeriijk spel heeft gedreven echt hem schuldig a a veriuiui van zijn eerste plichten ols soldaat maat rerlieu C zich desniettemin over de begenadiging lai ileii veroordeelde zonder welke hij veeleer tut martelaar verheven doo gestraft zou geworden zijn Tot ilu Onder de voorstellen waorvon de indiening in den Duitschen rijksdog wordt verwacht behoort er een von Zuid Duitsche o roordigden tot invoering von het verplicht burgerlijk hnwelijk d or het gebeele rijk een voorstel dot na de osnneming van het voorstel von Looker over het burgerlijk recht ook bij den bondaraod geen tegenstand meer zal vinden De m ZeU deelt mede dot de leden der liberale meerderheid io bet Pruisische huis der afgevaardigden het voornemen hebben om zich te verstoon ten oanzien von sommige bepolingen der voordroobt op het burgerlijk huwelijk Men zal langs dien weg beproeven om een verwijzing der voordracht noar eene commissie t vermijden zoodot de beraadslaging onrerwijld in dh openbare zitting zal kunnen aanvangen In de memorie von toelichting ia op ofdoende wijze oongetooud dot de invoering voa den voorgestelden aootregel niet langer mag litgesteld worden Deze zienswijze wordt door de openbare pers gedeeld met uitzondering von zeer weinige dagbladen waartoe o o behoort de Neue Preuiii ZeU De rechtbank te Bieslou heeft den prins bisschop I Foerster bij verstek wegens 29 onwettige oonsiellingen VOO priesters veroordeeld tot geldboeten ten bedrage von 11 600 tboler of eventueel twee jaren gevongenisstraf Bisschop Beitikens heelt een herderlijk sohrijreo tegen de pauselijke encydieo van 21 Nov nitgevoordigd Franschen richt de Times de waarscliuivin niet op Bazoine alleen de schuld van liunn gen te werpen Geen man Ier wereld hal die iie derlsgen von Fronkrijk s hoofd kunnen afweren De Daüy JVew kon niet nalaten te jan uieren bij t schouwspel van dezen onteerden soldai t Tucb meent zij dat er redenen genoeg bestaan t anromde Fransche natie noch thans nocti in ile lot koiust dn uitspraak van den krijgsraad te Versailles it rruepeu of wijzigen zal Ook de Economist schenkt voluxnnlig aa i die uitspraak zgnen bijviJ Verscbillcud vim ie Tinm om uu iieilerla De Virginius Kiuaestie nadert nn inderdaad hoor einde Het schip heelt Havana verlaten zonder tot eenige ongeregeldheden in de stad aanleiding te geven en is naar Bahiapouda gebracht waar het aan de gevolmachtigden der Unie overgegeven zal worden Door den kapitein generaal Jovellar is bovendien Vrijdag bevel gegeven dut de nog in leven zijnde manschap uit de gevangenis ontslagen en uitgeleverd worden j jszr r F K A N K R IJ K Een Engelaeh correspondeni zegt dat de advocaat Laohaud de verdediger von Baznine wanrschijnlük de beste crimineele advocaat vuu Frankrijk is die meer aimgeklaagden vrg icepicit heeft dun de meeste advociteu ooit verdedigd liebben Hij is een krachtig man van iüjaar met een stem al een trompet en 91