Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1873

I meent h dat Baaiae wel degelijk indien hij krachtiger gehandeld had den atrqd eeiie aor Fra iikrijk gnostiger wending had kunnen doen nemen hetzij door de catastrophe van Sedan te vvoikomeu hetzij door des rqands marsoh naar Parijs te tuiten f door later die stad te ontzetten Hij deed noch teen noch t ander en onthield lieh Voorbedashtelijk van pogingen er toe Zulk een gedrag Js onvdcgeetlljk in e n soldaat Al Tenacjit dan pk de president t gevelde vonnis nimmer zal Fraulirijk aan zaiue Tergifienis schenken In Frankrijk s j eachiedrollen al z n naam geboekt staan ais die vaü den man die iii de ore der zwaarste beproeving méér totBèd val des Vaderlands toebracht dan keizer Vlfiltielm ol Voo Uoltke of Bismnrck zelts Daarentegen verklaarde de Daily Telegrapi dat t Tonnis van Hen krijgsraad te Versailles een droevige ohaduir wierp op t fransche karakter En thans tiet dit blad in de verzachting riin t rónuïs de bevestiging van zijn gevoelen dat geen militaire doch louter staatkundige motieven de teoktars tot sofauldigverklanug van den maarschalk geleid hebbeo De Stmidari deelt niet alUen dit gervoelen dochlaat zich in onbedekter termen uit Bazaine zegtbq moest schuldig verklaard worden eiikel en al leen om de onverzadelgke nationale qdelheid derFranschen te stillen Bij gelegenheid van een feestmaal van eene der Londenscbe oorporatiën door den heer Lowe bijgewoond heeft deze minister een warme lofrede uitgesproken op de politie der metropolis Hij noemde de aanvallen die t korps korteliugs in de pers te verduren heeft gehad ongegrond onbilligk en ondankbaar Hij wees op t practiseti resultaat van den arbeid der politie Londen eeue stad met 3 800 000 zielen wouende in 53Ü 00U l uizen werd zeide hy bewaakt en beveiligd door eene po litiemackt van nauwelgks 8Ö00 man Bleek uit ie cjjfers niet overtuigend hoe voortre Cel k die geringe macht moest georganiseerd met welk eeu goeden geest zjj bezield moest zgn om zulk eene reusachtige taak behoorlek te kunnen verhullen Pe Time aarzelt niet die vraag van den heer Lowe bevestigend te beantwoorden De Loddenscbe politie zegt t blad was sinds jaren uitmuntend voor hare taak berekend en is dil nog heden Maar dit neemt niet weg dat er in den jun 3ieu iqd door sommige arer leden misslagen b gaau sgu die me t oog a Je bijkomende omstauiligheden strekker moeten oc i vertron ender burge g in haar aan t nankelen te bz engeu en wiit misschien nog ergi r is dat die misslagen door de cliefa ongestraft yn gelaten haast stilzwijgend zga goedgekeurd I e JHmea herhaald daarop haar vroeger betoog dat de bezoldiging der ageatei verhoogd dient te worden als zijnde dit t enige middel om over t algemeen t gehate van t korps te verbeteren In zijn pleidooi voor de politie bracht de heer Lowe een paar opmerkelijke statistieke opgaven te pas Veertig jaar geleden toen de bevolking van Londen anijerhalf milliocn bedroeg wenlen er jaarlijks 41 000 personen wegens dronkenscjiap 72 000 wegens verschillende misdrijvrn gearresteerd Thans nu t zielental tot bijlia vier miUioen gestegen is ziju de cijfers qjider diezelfde rubrieken 33 000 en 73 000 Zeker een bewys dat de Londeiische politie gedurende die veertig jaren tegen misd ad en dronkenschap een wakkeren strijd gevoerd heeft Maar veel meer nog een bewijs dat de moraliteit der bevolking van Londen in dat tijdperk verbazend is vooruitgegaan Dit kome onder de aandacht van hen d e men altoos hoort klagen over de zedeloosheid en losbandigheid van onzen tgd I DUITSCHLAND Men meldt uit Darmstadt dnt de Begeering het bealoit heeft genomen om len aaniien Van den heer Keinkens bet voorbeeld van Pruisen en Baden te volggen Weldra zal bij ook voor Jat hertogdom in hoedanigheid van oud katholiek bisscl op worsen erkend De openbaarmaking van dit besluit mag eerstdaags te gemoet worden gezien De Tweede Kamer arbeidt sedert eenigen tijd op een wijze ilat het voor de spoedige afdoening v in zaken en voor de schatkist met als eeu legen mng worden beschouwd dnt a n hare leden reis en erblijfkosteii worden uitbetaald zoolang de zitting ilunrt aldus meldt men uit Stuttgart aan de NationalZei tung Staande de jongslverloopen vier weken heeft men slechts een tiental zittingen gekouden en de laatste duurde niet langer ilan l j uf Dit verhinderde echter niet dat die zitting in zeker opzicht merkwaardig mag worden geheetea omdat toen nameIgk door het gezamenlijke ministerie een docnineut is ingediend dat wellicht aanleiding zal geven tot een grondwetsherziening of tot eeu zeer unaangeuame gebeurtenis in de hoofdstad Het eigenlgke onderwerp der quaestie is Je hofschounburg waarvan de uitgaven norden bestreden uit de inkpi iBten er civile Igst flet bedrag der civiele Igst n ordt volgens de Grondwet bij Ie troousbeklimming van elkeu nieuwen Koning voor den ganschen duur van diens regeering vastgesteld Ten btihofve i ij n den hofschouwbarg heeflj men daarpp e u som viin 10 000 ijpr gebracht maar diellfegtooting werd geailakt is het jaar 18S0 en aedsrt zijn de HitgiWbn ten l ehQéTe van die figstelligg def wi ge legei 4si tot het ondeijioadJ3j f ii J W yk bÜIW een vierde gedeelte der civele lijst wordt gevorderd Die toestand weuscht de liegeering als onhoudbaar veranderd te zien Zgn de Kamers van gevoelen dat de oiviele lijst uiet kan worden verl qpgd q in Iwiidt de hoiaebèuwbirg op te be t iui eh de öo i t d verliest een instelling welke zij niet kan en niet mag ontberen BINNENLAIjp GOVDA 18 DSCIHBEI De op Don aotlviteit zijnde kapitein S finroD van Lijnden is doqr den Minister van Oorlpg weder in activiteit gesteld bjj het 4e reg iaf en hem het commando opgedragen der 2e coapaguie van het depot alhier in garnizoen V Gisteren svdnd heelt de beer Liadhont ifp eene Tergadcmg der Pebatingolob eene voordracht gehouden ve iiHei sebrek aan mettdijke befMngen omtrent dan nopgmaqmden laat van morbereidi d i de loestdnd onmiddtllijk het oorlogvoeren voorafgaat Bg lestamcntalre beschikking heeft ipevr de wed Ti rner geb Tan der Breggen Paauw vroeger alhier woonachtig en op 1 Deo 11 te Utrecht overleden veripaakt aan de diaconie der KeiponBtr mtsobe gemeente alhiqr een legaat groot ƒ 100 vrg van a c cessierechten cpgabeveu jsyn ds ontvangkantoren der directe belastingen n accijnseu te fioskoóp c a en te Moordrecht c a IouhIs le thans bestaan Pe gemeente Boskoop ia toegevoegd aan hf t ontTsugkautoor der directe belastingen en acugnceu te Lii er waude c i ouder voortdurend beheer van den tegcwoordi efi titularis F M J Vfin Gbert de gemeente NieqwerkerlC a d IJsel is toegevoegd aan het ontvangkantoor der directe belastingeu en accijnsen te KrBllng n c a een oot aiigkantoor der directe belastingen en aecijusen is mgesteld te Gouda builengeo ecnten residentie Gouda bestaande uit de gemeenten Moordrecht Goudcrak Haastrecht en Beeuwgk Benoemd ai ontviinger der directe belastingen en accgnsen te Gouda en buitengemeenten de heer D W C Veldhorst thans ontvanger derzelfdc middelen te Moordrecht o a Gisteren inurgen is bg het Dep v Koloniën een depcche ontvangen van den Gouv Genernal meedeeling dscDde van een telegram van deu generaal van Swieten van Siboga Sumatra s Westkust van 15 dezer wnarschijnlgk ifii lan den 13n van Aljin Alle troepen waren gedebarkt id en vereen ig l te Gigben De beoosten de Aljin rivier gelegen henting Moesnpi was genomen en het boofdkwartier derwaarts verplantst Den dag na de a zeuding van het bericht zuu d upper leveilieliber naar Moesapi gaan Zuid en Oustwuarts werden verkenningen uitgezonden De toestand der troepen was bevredigend Er waren onzerzijds geeu verliepen door den vijand Gisterenmorgen is te sGravenhage het telegrafisch berieht ontvangen dat de lu teiiunt van Helden een van de oflicierfsV die aan de Atjineesche expeditie deelnam aan de cholera is overleden Het telegram was geadresseerd aan de familie van den overledene Naar men verneemt bestaat reeds sedert Inng bij de weerliaïirlieulsvereenigingeii het voornemen om Z M ilen Koning bg gelegenheid van liet iajarigjiibiléop 12 Mei 1874 een huldeblijk aan te bieden i n is de voorloopige regeling dezer zaak nnii hel centraaleomitó opgedragen Naar ons is medegedeeld is doorhet ooniiti een eigenaardig en doelmatig plan in gereecllieid om aan de eerstvolgende algemeene vergadering te worden voorgelegd O D Naar men verneemt zal eerstdaags een commissie van officieren van het Ned rl leuer bgeenkotnen ten einde onderling een plan te bespreken tot het aanbieilen ran een buldeblgk van het leger aan Z M den Koning op 12 Mei 1874 Bij de marine bestaat mede het plan om Z M een huldeblijk an te bieden De eerste kamer heeft gisteren avond hare werkziiamheden hervat Ingekomen zijn de laatstelijk door de tweede kamer aangenomen wetsont r M Xhze zijn naar de afdeelinnen verzonden Staten Generaal Tweede Kameb Zittinf su jfan 16 en 17 lJeqember In de fitting van Dinsdag zijn de algemeene beroadslaglttgen over Ijet hoofdstuk oprlog voortgezet en ten êlsde brai t Met de b haiuleliDg der arÜkiefèD is aeii toen gevorderd 4 t dwableeling geneeskundige dienst Uu minister heeft beloofd eene hervQfmiiig der militaire akademie te gullen voordragen n de zitting van gisteren is do begrooting voor bet dep van oorlog ten bsdrage van 17 197 237 aangenomen met 63 tegen 12 stemmen Heden is de begroeting voor kolouiin aan de orde Het Ajljfemeen Nederl Wprkjieden verhond zal oo als wij reeds vermeldden zgne tweede algemeene jaatr Iqksche vergadering houden op 25 eu 26 Dec te Amsterdam in het gebouw van het Amsterdarasche Werkmansbond De punten van behandeling eijndei 1 Het op te riobten begrafenisfonds 2 Ponds pondsgewijze bedrage dpr leden ingeval men Vakvereanigingen tracht te vernietigen in verband met een ooilerwerp der Metselaars en Opperliaden vèril njging te Amstapdam Het formeeren van een reserVe ó weerstapdskas 3 Rapporl der Commissie uit het Cen tro l Mstuur over de oprichting van een eigen orgaan of weekblad 4 A deeling Haarlem i Welke w ju nan uitvoering sli t het Bond zich voor ter belegging van het Óopgras voor patroons in Ned lind 5 De voor rrnde en geleidelgke verhooging der arbeidsloonen is de eerste en voornaamste zorg der Vakvereenigingen en Verbonden om te komen tot de verdere middelen die leiden kannen tot de stoffelijke én zedelijke welvaart der werklieden Daartoe nehooren de Vakverbonden te iVordsu versterkt en is het eene eerste zorg der Vakverteuigingeii irf deu lande zich onderling te verstaan en als zoodanig te vïrbinden In hoeverre kan bet Algemeen Nederl Werkliedenverbond in dezen tegemoetkomen 6 Metselaarsen Oppeilieden vereeniging te Amsterdam Het nerkr gen vin eigen woningen 7 Tim merlledenrereeuiglng te Amsterdam In hoeverre ia het wen schelijk dat de handelingen der vereenigde werklieden publiek worden f g Welke ign de redenen dat oog zoovele bestaande Vak en Werklie lenvereenigiagen binneu Nederland zich niet aansluiten aan het Verbond Wat is daaraan te doeo 9 Is de invoering van bet livrettenstelsel in t belang der werklieden F lu de opeitfaAre algemeene vergsdoring zal tevens als spreker optreden de heer O Koramerts voorzitter der Provinciale Friesche Werkliedeoveraeniging over het onderwerp Zonder olrtoend hger onderwgs is geen volkswelvaart denkbaar Daarna vrije discussie in verband met de vraag Wat kan door de werklieden de afdeeliogen of het Centraal hesiuur worden gedaan tot meerdere deelucming aan de uitbreiding en bevordering van bet onderwgs Slj de regeerittg is bericht ontvangen dat omstreeks Paschen van het jaar 1874 door den j Verein zur Fórderung des Zeichenunterrichtes te Berign op nader te bepalen tijd eene tentoonstelling zal worden gehoudrii van tcekeningen leermiddelen en werktuigen en beouodigdheden voor het onderwgs in de teekeiikunst Het doel vitn de tentoonstelling is aansohouwclgke vourstelling van de Verschillende methoden welke bij bet onderwgs in de teekenkunst worden gevolgd en verbetering van dat onderwijs terwijl in dagelijksche b eenkomsten van onderwijzers gelegenheid zal worden itei onden tot wisseling van gedachten Brieven betrelfunde de tentoonstelling buhuureu te worden geadresseerd aan dr H Hertzer te Berlijn Oranienstrasse 47a Zij die nadere inlichtingen mogen verlangen kunnen zich wenden tut de heeren iiHpecieurs van het middelbaar onderwijs dr D J Steyn l arvé eu dr hoogieeraar M Salverda te s Graventiage aan wie een programma der teiitodnstelling IS toegezonden Hel Duitscue oberpostiunt heeft voor eenigen tijdhet publiek gewaarschuwd tegen hel gebroik vansterk geperste briefcouverteii daar het dikwerf gebeurt ilat zij vooral waiiiiei r de brie die er lugedaan wordt wat dik is in de viouwen scheuren Haar ons tt ee gevallen bekend zyn van zoodanig gescheurde couverten van brieven uit Hatavin ontvangen en die het aanzien hadden dat g losgesnedenwareo metnen wg daarop de aandacht te moetenvestigen van de ministers van fliiantien en koloniëneu van het publiek ArnA Ct In het Handelthiad wordt door Multapatior aan wiea g rtod menig flink gesteld en goed gedacht art te danken hebben de quaestte der algemeene dieustpliclit beh inüuhl In een eerste nrtikel ouderzoekt hg eenige der motieven die ten gunste van den llgémüSié raifiiffpltolit rérden aangehaald en oiJdeswerpt die aan een critische beschouwing Ter bestrijding van het motief dat algemeene en erBOonl jke krggsdienst vooral in ons land noodia telijk it omdat om volk ie onkrijgihajtig van gee t tl om OT vMomd getal vrijmlligert op ie leveren vra t hij I8 kfggshafligheid eeue noodzakelijkleid voor ï ea beschaafd volk It t niet alles ins voldoende waaneer zulk een volk zooveel vaderlandsliefde bezit i at bet deagetard rd voor de verdediging van zjne tsalionaliteit zijne vrijheid en rechten van zgneeigean men en van zijn huiselijkeo baard bloed eu leven pi ü heeft £ n heeft het Nederlandsche volk niet Ijjn verschillende tijdeu glanzend bewezen dat het mik tene krijgshaftigheid in hogge aiate bezit Zgn zelfe de voorbeelden niet d r dUe ten bei ijze strekken iat een Nederlander in alle opzichten een ilmk soiSaat is t Is men dan de nationale rrgimenteo uit k tijden van Maurits Frederik Hendrik f Willem IH of de namen van RainiUies Oudeiiaanle Malploqwt rn de vele belegtringeu uit den Spaauschen succestiooorlog reeds vergeten P Gedroegen onze Hollandsoke troepen zich niet oititekend naast of legen de Pnia ohtii in 1799 lu Noord Holland in Spanje in 1808 tot 1814 by Straalsuiid iii 1809 voor Colberg su bg Kriedland in 1607 in Bnslaad in 1812 Is i t overprikkelde krggihaftigheid in het oog van led onbevangen wgigeer uiet het bewijs van gebr au beschaving vooral als zij niet meer zich bepette nde tot eene loffelijke zelfverdediging ootaart in f ewapeude veroveringszucht Behoeven we dus aan et Nederlandscbe volk in sij belang wel eene todere krijgshaftigheid toe te wenachen en bg hen iau te kweeken dan die van voorliefde en krachtigen yil oD het dierbare vaderland te vtrédiffe in tyd tan werkelijken nood Ën is daarbg die krggsbtftiglieid der mindere soldaten ooi in I ielaiif M tel Nederla id cie leger telf zoo dringend een ver ischte dal het belang der natie dat de oaalschopJelijke welvaart dauroan geheel of ten deele mag opf eolferd worden Is het zeilt wel ooodig allaan pova een voldoend getal vrgwiliigert roor het legar te kunnen verwerven dnt ons volk krggshsftig ig f worde in den geest alt sommigen willen Kunnen niet nog andere middelen o a hoogere f eldelgke belooning goede vooruitzichten op bevorerio enz aangewend worden om tot betzelfde doel te geraken P Zullen juist de dwaog van verplicbtMi krijgsdienst eu het ondervinden van ol de gebrekeo leleiirstelliogen eu ontberingen welke thans bg deu Miilitairea dienst in ons laud zoo ruimschoots bestaap iau krggsbaftigen gee t van bet weerbaar gedeelte 4tir uatie uiet dermate verzwakken en uitdooveo 4at door deze ondervinding alle enthousiasme voor d n krijgidienat iii uren van eveotaeel werkelgk geraar leheel of gioutcudeels zal zijn uitgeput often minste verflauwd U m eeiieu beschaafden welge telden ridderlijken eu met den tegeuwoordigen miptlairen dienst nog niet bekenden jonkman die bij en inval eens machtigen vtj luds vol geestdrift bigde cn vrijwillig te wapen zou snellen voorgoed alle tlliisicH alle eiitbousiasMe alle podzie nit tedooven rare er zeker uiets geschikter daikhem na in vredestijd reeds te dwingen mol dtu beitm in de kazerne dienst te komen doen keukcniueidmiwerk aldaar te Terrichteu op bet exeroitieveld duoiesa korporaal nit de eene o andere atMiterbuurt afgedrild te wordon en in kroeg en eautine de tegenwoordige verdedigen des vaderlands van uobg taleeren keunea D t matte proza die onteerende werkelgkheid zouden alle geestdrift alle ridderlijklieitt alle vare krggsbaftigbeid dodelgk eu voorgoed vernietigen De Arrond liachtbaiik Kamer van burgerlijke r akeiij te Amsterdam heoft bij vonnis vau Maandag ovsrseututitetig d ooiiolusie tan bet Openbaar Ministerie toe eivrzen de door den Burgemeester tegen den beer Victor Driesjens piiehier van den stadsschouwburg ingestelde vorileriiig en alzuo outbonden verklaard de tusschen partijen up 27 Juni 11 gesiuten pachtovereenkomst op grond van waopraestatie des pachters en den laatste veroordeeld tot schadevergoeding deswege De Keohtbank beeft dat vonnis uiivoerbaar verklaard bg vuoriaud iiiettegenstaaude verzet op hooger beroep De N M Cl bevat een brief van prof v Oosterzee tegen dr Kiiyper en diens weiken in den Standaard De hoogl herinnert den stiijdlustigen predikant dat een opzettelgke herinnering van het 112e antwoord van deu Ueidelb Cateohismu4 voor enkele schrgvers van tgd tot tijd niet overtollig zou zijn eu vraagt of de predikant naar bet op betrachten van waarheid lu liefde zal aankomen volstrekt geen schaduwen wndt in het licht door zgn geestverwanten ontstoken De hoogl schrijft verder l at ik de verschijning van deu Stand en uwe bekende betrekking er toe van den aanvang af met de meeste belangstelling heb ga legeslagen behoef ik u wel niet te verzekeren Sinds lang overtuigd van de wenaclie Igkheid van een wnarnciitig christelgk dagblad tegeno ver loovecl tronrigs op het gebied onzer journalistiek heb ik mij van hartei verblijd dat voortaan vau dag tot dog een betere stem Eou gehoord worden Voor menig meesterlijk artikel ter handhaving van ook mij dierbare beginselen en beUogen geschreven zeg ik u bij dezen openl k dwk en voor zoover de smaad u vaak aangedaan in waarheid eeu deel der smaad van Christus geo eest is reken ik het mij tot plicht en eer mg dadtlgk aan uwe zijde te scharen Maar dit had ik dan ook gewensobt dat een banier door u ware opgestoken waaronder allen zich konden scharen die aan bua positief chriitelijke belijdenis vasthielden om het even tot wat kerkgenootschap zij verder baboordeo Zoo had de Stand voor duizenden tot een onschatbaren zegen tot een zichtbaren baod van vereeoigiog tot oen krachtig tegenwicht tegen de uitspattiBgen eener buiten en aoti bristeiijke pers kunnen zijn Had uwe overtuiging u toegelaten dien weg te betreden velen zouden u zeker met mij blijde vergezeld ja u met alle kracht ondersteund hebben Maar thans wat is er geschied Nog berinoer ik mij den weerzia waarmede ik een uwer vroegste nsinmers ter zijde schoof toen ik daarin vau de mij innig dierbare efangeliscbe alliantie als van een christelijk nHegaortje op sehertseaden toon hoorde ipreken Dat scbgiibhsr ouscboldig woord is zie ik wel onwillekeurige profetie van uw verder programma geworden De baoier van bet meest exclusief coafessioiialisme is door u steeds hooger verheven eu waar zich onder de vrienden der belijdenis veiacbii van gevotlen vertoonde wareo de sympathieën der redociie doorgoaus met aan de meer vrijgevige zijde De gezondheidscommissie te Deventer heeft dezer dogen groen gordijnpapicr onderzocht hetwelk schweinfurter groen vergiftj bleek te lievattcn ten gevolge woarrau zij het publiek waarschuwt voor het gebruik j van zulke papieren gordijnen Door het boofdbettuor der aattchoppij van tuinbonw en plantkunde is aan alle vereeuigingen hier te lande welke tuinbouw en plantkunde behartigen eene uitnoodiging geriobt om sieh als medewerkende vereenigiugeu by die mtatschappij aan te sluiten t n einde door vereende krachteu in staat te ziju het hoofddoel dier maatschappg te b reikeo De Engelsche schilder Holman Hunt heeft een stuk ten toon gesteld de Sekaduv Dooie genaamd roorstellende Jesus inn Nazareth als timmerman in zoodanige houding dat Zgne schaduw op den nraar den vorm vertoont van een kruis Deze schilderg die dagelgka een aantal toeschouwers trekt is door een kunstkooper Agnew ran den schilder aangekocht voor de ongehoorde som van 126 000 De heer Agnew biedt het op zijne beurt aan voor 180 000 lu de Del hche Courant kogat de volgende advertentie voor De heer P G C H woonachtig Oude Delft N 39 is een van d lastigste indiviilu s uit Dellt Zoodra iets oiet naar 0jn Zin is vloekt hij alt eeft ketter en stelt bij lioh aan als een bezetene Ik beb er vier oMindeii gediend maar wat ik er heb uitgestaan is niet te beschrijven Hg heeft dan ook in l s jaar tgds tien meiden versleten Om t minst oowillekeurig verzuim werd bij toornig eu bood mij oao ran de iMppen te d en dat mij een lid vau de zwakke en scboone kunne zooals de Heeren der schepping behalve Je heer H ous geweoilijk noemen Ik aoht mij daarom verplicht myne kameraad dienstmeisjes aan te raden Zicb tweemaal te bezmien alvorens zioh bij den heer H te verharen Kkïtje Veïsteeg ji Een zesjarige knaap wiens zu je juitt grslorven was vroeg aan zgne weenende moeder niet waar hcve moeder als onze Lieve Heer ren engelse hebben wil dan schrgfi hy dat aa i deu dokter P Historiseli In een krankzinnigen gesticht nabg Marseille aldus wordt aan den Meuager du Midi uit Marseille geschreven doch zonder dat de correspondent het gesticht nader wil aanduiden beeft dezer dagen eeu voorval plaats gehad dat eeu tragiscben afloop had knonei hebben Eene vrouw in het volle bezit barer geestvermogens bracht aax eeiie vriendin die in een krankzinnigengesticht verpleegd werd een bezoek Men hud haar op het binnenplein gebracht en na een half uur met de waan innige aldaar doorgebracht te hebben wilde zg naar huis terag kceren Doch de oppasseres die haar uiet had zien binnenkomen dacht met een nieuwe lijderes te doen te hebben en antwoordde haar beel zachtmoedig dat het uur voor het avondmaal daar as en dat zg zich m tsdien aan tafel moest begeven De bc loelde m Ouw g if blei op te kennen dat zy iitet tot de gasten vmi het gest cht behoorde en niutr huis Hilde De oppasseri s sloeg die woorden in de wind en innande de vreemde vrouw aan te doen wat haat gezegd was Derrouir protesteerde verklairde dat zij rtiet krattkiinnig was eo werd driftig De oppasseres nep twee dienstbodes te hulp die zich van de weerbarstig e vrouw meester maakten oo baar in eene kamer op te slaiten bestemd voor meer dan gewoon overspannen lijderessen Daar de vrouw hier nog veel meer geweld maakte liet men een stortbad op haar werken ten einde Haar tot bedaren te brengen De oppasseres ging vervolgens naar de directrice om haar mede te deelen datde nieuw aangekomen lijderea in zulk een hevigeutoestand verkeerde dat zij niet te houden was Bris van daag geen nieuwe lijderes biergekoaen antwoordde de directrice De oppasseres alsna begrijpende dat zij zich zich vergist had verhaalde wat er was voorgevïllen Dadelijk begaf zij zich naar de vreemde vrouw er d boor de ronjisting haar tochniet Vwalijk te willen nemen Maar deze was niettevreden met bet terugkrijgen barer vrijheid Zoodrazij buiten het geatioht was begii zij zich naar eenadroooat daar ze het bestuur van het gestieht een proces wildt aandoen Na vele byeenkomsteo van d a jurist met da directrice werd er eiodelijk eeoeschikking getrofl en zoodat bet prooes geen voortgang had Men meldt ran pjoeja dat de brutaliteit en moedwil van de boosdoeners daar met den dag toenenlén getuige een attaque eenige dagen geleden ondernomen op een kapitale woning in de Ohineesche kamp waarin de lauwezigbeid van aanzionlyke geldsommen werd verondersteld s Avonds laat Werd de opmerkzaamheid van een bewoner Van bedoeld buis gewekt door het geluid Van het doorbreken eeuer muur op de bovenverdieping waar de geldkist zich bevond Naar de oorzaak onderzoek doende bleek hem dat san de achterzijde het huis beladderd was ia daar reeds een groot gat in de muur was gebroken waardoor blijkbasr een aantal schelmen binnen was gedrongen Spoedig was alarm gemaakt en rokten een aantal goed gewapende buren eo geemployeerden aan om de indringers te veljagen hetgeen ook gelukte maar daar geen maatregelen jvaren genomen om de achterzijde af te sluiten en daar fttoonde buldbrswe te nemen outkwameu de roovers allen £ en inipectie op de aangevallen kamer gehouden deed vier eb twintig stuks wapens en breekgereedschappen vinden altmede een aantal houtskolen en een pot petroleum Het schijnt de bedoeling geweest te zgo na den rodf het gebouw in brand te steken doch gelukkig I is het geboefte in het eene boosaardige voornemen zoowel gestoord als in het andere Zulke aanslagen geren echter een denkbeeld van den toestand der politie aldaar onder wier oog dergelijke gesohiedraissen kimnen voorvallen Men denkt dat een aantal politieambtenaren zei ven in deze zaak medeplicbtig was 1 I lil 1 B BSiaBtSK Laatste Berichten VörsailldS 17 Dec Ue commissie voor bet budget heeft t voorstel aangenomen tot verhooging der bezoldiging van den president der republiek met 300 000 franken De oommissie roor de benoeming der maires beeft vastgesteld dat men on tot die waardigheid benoembaar te wezen deu leeftijd vaa 2j jaar moet bereikt hebben voorts kiezer en ia een der vier directe belastingen aangeslagen moet zgn Berlijn 17 Dec in het Huis van a evaar digden zgn bij de eerste lezing de beraadslagingen geëindigd over de wet op het burgerlijk huwelijk Do Minister vau Eeredienst verdedigile de voordracht De regeling deier aangelegenheid zeide hg is alleen mogelgk door liet burgerlgk hu elgk verp ictit te stellen l e Regeeriog stelt om redenen aan de prak k ontleend er grootcn prgs op dat ouk geestelijken tot ambtenaars van den liurgerlijkeii stand benoeind kuo nen worden Terwijl de Minister sprak verscheen prios Bismarck in het Huis Dadelgic werd hij door eeuige leden van het centrum herinnerd a n zijne vroegere zienswgze omtrent deze aaugeli euiwid welke afweek van de thans door de Begeeriug verdedigde beginselen Zgn antwoord luidde Ik ben thans geen lid meer vnn eene partij in de Kamet ik ben Minister eo moot dus mgne persoonlgke denkboelden laten varen voor het belang van den Staat Ken daverende bijval volgde bierup Berlijn 17 Dec De Reickaaneeiger maakt de verordening bekend waarbij de formule wordt raatgesteld van den eed van gehoorzaamheid aan de staatswetten dien de bisschoppen moeteu zweren Bg dien verbinden zij zich in de waarneming van hun geestelijk beroep tot trouw aan den Koning en het Vaderland en tot gehoorzaamheid aan de wetten Voorta beloven zij in dien eed dat zij niet zulu u dai ien dat ondergeschikte geeatelgken door woonl of door daad vijandig tegen die wetteu optraden dat ze t 7ij in of bniten het land emeeiisu lap onderiiuuUen die gevaurlgk zijn voor de openbare rost en datzij kennis dragende van aanslagen tegen den stnat daarvan aan de autoriteiten uiedede iiiig zullen doen