Goudsche Courant, zondag 21 december 1873

1 Zondag Zl December 1873 W 14SÖ GOUDSCHE COURANT Nienws en AdvertentieUad voor Gouda en Omstrekeii I e inzending van adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgare Belangryk voor velen In alle hniinhn in ket bgionder eehter act bettekkiog tot de algcaeen Teel gexoehte origineeleloten lecbUaMdift li bet Tertrouwen eenerzijds dour de bekende soliditeit der inaa andeiiijds door den hieruit na tetfs loorlspraitenden ènormen verkoop der loten Het door üpe uaawkeorigbait bekende btnkienbnis Adolidi Haas in Hamburg km deswegeu iedereen sterk aanbevolen worden en doen wy op bet beden in onze courant voorkomende advertentie der voomelde Irma algemeen de aandacht testigen Kantongereclit te Gouda i Ter tereobtzittittg van den lOn December 1878 lyn veroordeeld C de H Tot eene geldboete van 1 of ub fevaageointraf van één dag wegens datgene buiten enen openbaren waterbak te Gouda te verriehten waarvoor die inriobtingen bestemd zqn W S Tot twee geldboeten van ƒ 3 elk of tubs f vangenisstraf van één dag voor elke boete wegens et laten grazen van vee op eens andere in den oogst staanden grond zonder vergunning vau den eigenaar B Tot vier geldboeten twee van 10 elk en twee van 5 elk of subs gevangenisstraf vau drie da n voor elke boele van 19 en van één dag Toor elke boete van 6 wegens het niet opvolgen der bevelen gegeven door den sluiswachiergaar der der Mallegntslnis te Gouda by het doorvaren Tan genoemde sluis Wed 8 Tut twee geldboeten één van 10 en een van 6 of subs gevangenisstraf van drie dsjgen voor de boete van ƒ 10 en van één dag voor de boete van 6 wegens het met haar schip belemmeren van de doorvaart der Mallegatftlnit te Gouda C Tot twee geldboeten een van 50 en een van 7 50 of subs gevangenisstraf van zeven dagen Toor de boete Tan 60 en vau drie dagen voor de Ikoele van 7 50 wegens Ie bet als schipper van en stoomvaartnig in de rivier de Gouwe onder de gemeente Waddinxveen met dat stoomvaartuig een ander stoomvaartuig te zijn genaderd zoodanig dat er gcraar van aanvaring bestond zonder yu vaart te bebben verminderd of gestopt tn Ze het moedwil schade toebrengen aan de stoomboot de Stad Woerden £ a bovendieu allen in de koeten invorderbaar bg Iqfadwang MABKTBERICHTEN OOUda 18 Deo Bi kleinen omzet werd tot Ugm prezen a egeven Tarwe puike Zeeuwschc 13 75 a 14 25 Mindere ƒ 12 26 a 13 60 Polder puike 12 26 a ƒ 13 25 Mindere ƒ 11 a ƒ 12 Kogge puike ƒ 9 ÏS 4 ƒ 10 26 Mindere 8 a 9 Voer 7 a 7 60 Gerst puike 8 60 a 9 25 Mindere 7 ƒ 8 Haver ware ƒ 4 25 a 6 26 Ligte 3 60 a 4 Hennepzaad 8 26 De veemarkt met gewone aanvoer de handel in alle eoorlen ving vette varkens van 25 a 28 cents per half kilo maRcre vafkens met weinig aanvoer de üandel traag schapen mede traag Kaas Aangevoerd 40 partgen prijzen 30a ƒ 34 Boter 1 30 i f 1 60 mg Uithoofde der volgende feestdagen van KerS dag en Nieuwjaar zijn do markldagem 4n plaats van Donderdag op Woensdag Heden middag is in eene talrgk bezochte vergadering van Kiezers nit rele gemeenten vandit district tot Candidaat voor de 2 Kamergesteld Ondertrouwd C E HOLLMANN M BÜUS Abcoude 12 December 1873 Mr H C Verniers va n der Loeff ADVERTENTIÉN S M llüZIJSSCB ODl Het EXAMEN der LEERLINGEN van bovengenoemde School zal gebonden worden op MAANDAG den 22 DECEMBER a s des avonds ten 7 nre in het Ldfeaal Nvt en Vsr MAAK Ouders Voogden en Belaögstellenden worden nitgenoodigd hetzelve met hnnne t nwoordigheid te willen vereeren Namens de Commissie van Toezigt Gouda CC KNAAP 18 Dec 1873 Secretarü NB Belangstdienden worden alleenVtoegelaten op vertoon van een bewijs van toegang nitslnitend verfciijgbau op den dag van het examen van des morgens 10 tot 12 nre inliet gebouw Arti Lbgi De ondergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bij hem te bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Orden miyrdm te tpoeiigtte inge acU A BRINKMAN Lange Tiendeaeg CHOLERA ANTI CHOLEUA TABLETTBN vervangende de droppels als preservatief bij het minste gevoel van buikpijn misselijkheid of diarrhee Verkrijgbaar bij alle binijenlaadsche depots en te Gowla biJ J 1 ZELDENEIJK Markt N FRAHdOIS SNEL Coimnissionair iu Effecten en Kassier neemt Geld inbewaringf h Deposito van 100 tot 1000 thans a 47 rente 1000 en daarboven k 5 o Kantoor Westhaven B 145 ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KUENEN ZOON Chemisten ® iVaarschuwing Deze UBBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en nitslnitend verkrijgbaar gesteld ba den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welte men tracht in omloop te brengen EDKOOPB MDZIEL voor PuNo Solo UUgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sibmy Souvenir de Spa B 0 50 Lie torrent de la mon tagne 2 druk B 0 50 DerFreisohütz fantaisie B 0 75 Songes du foret C B 0 20 Gaitó de coeur valse brill B 0 55 j Martha Fantaisie brill B 0 75 Marche des Tambours Morceau milit B 0 40 Moments joyeux Caprice B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave ziJn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Uitnoodiging ter deelnemiDg aan de doot dea Staat Uumburg goedgekeoTcle e gewuarbori Je groote Geldverloting De hoogste prijs ia het gelukkigste geval bedraagt 300000 mark uf 210000 Pe Hoord ryMn zijn 12 Mark 6000 200000 100000 75000 50000 40000 30000 25000 20000 15000 12000 10000 8000 Mart 5000 4000 3000 2000 1500 1200 1000 500 800 200 110 27 it 2 54 a 126 2 1 2 2 5 12 11 5 a 1 a 310 a 310 i 10 a 363 a 16000 etc etc BiJDB de helft der loten worden door ferlotingpu met prjjzcD Ditgetrokken in het geheel 31800 i=K icrzE isr welke krachteos bet pUu bioueu eeoige niaaiidca door bet ot KiotteD r D aaogewesea Tegen inzeodiog vao het bti rag rerxeodt de ooderge leekeode oiigiaele tOTKN voer de tve de verlotiag welke officieel vatlgealeld reeds op den 14 en 15 Jannari a s Ï laat Tiodt tegen de rol krnde vaste prijzen loD geheel origineel lot ThI 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder TerzekifrJDg der prompst bcdieiaJcg Alleo ditf mij hxK at orden willca opdragen maak ik in boii belaag daarop opmerkzaam dat men mij bij touzending van pQftiwibscU de bcfitelliug extra per krïef mededeele nn men daarin dniaelijk de naam en woonplaats opgeve Coupons Bankootcit eo Posttegck worden lo betaling aangeDomen Ieder deelnemer ootvnigt vin mg de van het officiële wapen voorziene originele loten welke niet met ver bodene promesun die fcleehtb op perwwulijk vertreawca berusten gelgk te stoUpn ig Het orginele trekkinKSplan aUmcde de HoIIsadacU rertnling diiarvnn wordt bij iedere bestetlir g gratit bijgevoegd en wordt de getrokken prijzen beneveDi eeite ambtelijke trrkki gsUji t aaa de bclanghebbeadeu nauwkeurig toegezonden Door liet vertroaweo dat rich due loten loo ras heb beo verworven mag iir ook belangrijke orders vcrwaehteo Ftlkï dao ook zelfs bg de kleinste bestellingen tot io de afgelogenste gewesten oaowkeong eo onder geheimhouding ruljco wordeir uitgevoerd In kleii tusscheapozeo vieieo verscfosideoidrr eerste Booldp zen io mgne door bet geluk beg r i ligde coIï ct Meo gelieve xicït da to spoedigste eo regtstreets te wouden tot ADOLPH HAAS Staatserfeclenh indelaar in HAMBURG ig Voor het ü tot ao Tcrre geKbont vertrauWBD g ik mgo geëerf dwlcmer ijotn b teD A nk aesondbeld Kracbt en Levenslast gcreu de IgemeeD in gebrtiik i udo Engclsche Gczondheids Plllen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maagrpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren ïnTÏuropa en Amerika ten deel gevallen is groot Zg werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spfliverteriiig onaangenamen smaak in den mond bg het pntwaken hoofrfpfl n misselijkheid Za versterken bet gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zg bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrggbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bjj den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bg C T Hazenbebo Namaaksels zgn hier niet van bekend fiouila Drik nu A Brinkm D De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buitenlandscli Overziclit I e Frauwbe miniater van joatitie keelt bjj d kamor ingediend een wetMOtwerp betreffende den boekhandel Het trekt o t om een rroeger beataauden maatregel in te voeren aoodat reder brevetten uilleu vereiicht worden on het vak nit te oefeucn De budget oomiaiwie heeft eeo rooratel aangenonen strekkende om de cifieie lijst van den maariehaik president MacMsbou Btet 300 000 fr te verboogcn De oommissie voor de et op de maires heeft bepaald dat die ambtenaren den ouderdom van S6 jatr bereikt moeten bebben en ingeschreren moeten ayn als kieier roor de gemeente MM het oaderwek deur wetten ia da eommisaie ad hoc gereed £ eii additioueel artikel voorge steld dour den beer Paacal Duprat om aan deze eiceptioneele maatregelen hoogstens voor den tijd van één jaar kraclit van wet toe te kennen werd rrrirorpeu zvoals trouwens by de bekende samenstelling der eommissie wel niet anders mogelgk was Hel rapport van den beer Ciapier is reeds nitgebracht en bel ontwerp dndelyk urgent verklaard Het tal na begrooting doch voor de nieuwe belaatingwetten in bebaudeliiig komen Bli de kamer is ingekumrn een voorstel van dea heel Manrioe by de behandeling van de begroeting voor onderwgt om de traktementen der onderwgiers tot en minimnm van 600 fr te verhoogen Schitterend is deie verhoogittg leker niet maar zg beoogt ten aiiist eene verbetering van een en vel dat in bgoa alle landen van Europa en in Frankrgk niet het minst bestaat Het is daarom dan ook verblijdend dat d kamer het voorsiel niet verwierp maar bet al waa t dan ook slechts met 330 tegen 328 tlernmen naar de afdeelingen verzond Ikzellde titting leverde een karakteristiek staalde van Ugitimistisohe orthodoxie en vastheid van geloof de heer Dab rel deponeerde een verzoekschrift voorzien van 120 000 handteekeningen waarin de restauratie van bet koningschap onder Henri V gevraagd wordt Meer leven zal er in de nationale komen wanneer de begrooting van inkomsten aan de orde ia en daarmee de nieuwe belastingontwerpen ilebegroo tingscummisaie kan het met den minister van iuancitin niet geheel rena worden de oommiaaie ia tegen de belasting op bet vervoer per sneltrein de miniiter heeft daarop gezegd dat aangezien de oommiasie geen nieuwe beluating in da plaata wist te geven hg de kamer zou verzoeken deze belasting te onderzoeken tegelgk met de andere ontwerpen waarover men het wederzgds wel eens was Woensdag wus te Berign het wetsontwerp op het burgerlgk buwelgk aan de orde zeven sprekers hadden zich tegen elf voor bet ontwerp laten inschrijven De ecnte spreker Petri verklaarde zich tegen de wet wanneer de bepaling moest behouden blijven dat geestelgken konden worden belast met het JH iden van de registers van den bnrgerlgken stand Het wetsontwerp en ook de duor Petri bestreden bepaling werd uitvoerig verdedigd door den minister van eeredieust Onder zijn redevoering kwam Bismarok binnen die dour ecnige leden tan het zwarte oeutrifln ter stond oVer de wet werd aangevallen en wel omdat hg steeds ais een tegenstander van het burgerlijk bnwelgk zicii bad doen kennen Bismarck antwoordde met zgn gewone openhartigheid dat hij geen lid der kamer was maar minister eu by als zoodanig afstand moest doen van zgn persoonlijke denkbeelden in het belang van den staat een verklaring die met daverend gejuich werd ontvangen Het wetsontwerp werd in eerste lezing aaogenameo in de zitting van Donderdag werd de behandeling van de wet op het burgerlgk hnwelgk voortgezet zooala men verwachten kon werd de bepaling betreffende de opdracht tot het houden van de registers Van den burgerlgkeii stand door de regeering aan geestelijken a estemd e enwel aaet de overgaagsbepaling dat tot 1 Jan 7 7 geestelgken ambtenaren van den burj erlgken stand zouden kannen zgn De artikelen betreffende de onkualeu bi aangiften voor den bnrgerlgken stand en de sohadélaasstelling der ambtenaren werden verzonden naar de be potingaoom missie Of de peering genoegen neemt met deze verandering is nog onzeker waarschgnlijk ia zij vooraf geraadpleegd door de vrye commiasie Bij de eerste lezing stemden alleen te n de zwarten en de Polen Graaf Ledochowski aartsbisschop van Posen heeft zgn meerdere gevonden in zijn amblgenout te Breslau den vorat bisacbop Förater althans wat het toUal der geldboeten betreft waartoe hg wegens ongehoorzaamheid aau de Mei wéiten veroordeeld werd Tegen dezen laatste is een vonnia uitgesproken waarbij hg tot een gezamenigk bedrag van 11 6U0 thuier aan geldboeten eiMubaidiair twee jaren gevangenisstraf veroordeeld wWd wegens onwettige aanstelling van 29 geestelgken Het proces tegen den aarta biaschop van Posen voor bet gerechtshof voor kerkelgke aangelegenheden wordt geïnstrueerd en met zgiie collega s zal in dezelfden geest gebundeld worden Ledochowski heeft geweigerd roor de rechtbank te verschijnen of zelfs die te erkennen Bg de ultramontanen bestaat thans het plan looals uit Berign aan tit Daily Neun gemeld wordt om alle bisschoppen candidaat te stidlen hij de aan staande rgksdagsverkioziugen in Jan met het dubbel doel om door hunne verkiezing hun inoreelen invlotd en hun prestige te verboogcn en ti rena om hen als algevaardigden voor den dnur di r zitting althans voor vervolgingen der justitie te vrgwaren De candidatnur van graaf Ledocbowski is te Posen reeds geproclameerd De eelste kamer heeft op voorstel van Dalwigk tot voorwaarde barer goedkeuring van het etsontwetp op het onder gs gemnakt dat de door de kamer der afgevaardigden bepaalde uitslaiting van geestelgke orden nit de wrt worde gelicht Men beschouwt dit als gelgkataande met eene verwerping door de eerate kamer £ enige Engelsche kapitalisten hebbeo eene vereeniging opgericht met bet doel om de werklieden en werkstakers met hun eigen middel eenheid van handeling te bestrijden Daar aan die zgde het kapitaal bij de arbeiders de numerieke meerderheid de vuoruaamste kracht ia zgn voor de toekomat ernstige verwikkelingen te voorzien tussctaen tnee factoren die bestemd zgn om vereenigd het heil der meuachheid te bevorderen De ontu i pers ilcz r vereeniging gaau uit van de stelling dal de kupit tli9teii tegenwoordig machteloos staan tegenover allerlei instellingen van de vercenigdc werklieden ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afïonderlgke Nommers VUF CENTEN Dit moet voortaan voorkomen worden De federatie zal voor allen waken Ken gezameuljjk kapitaal zal bijeeo gebracht worden De fabrikanten en andere werkgevers zullen beginnen met allen een entree en een jaarlijksche contributie Ie belalen van 3 golden voor elke 1200 welke zij per week aan loon uitbetalen De associaties van werkgevers welke tot de fedewiie igu toegelaten b v de asaociatiee van katoenhbrikanteo spinners wevers ijzerfobrikanten aannemers kleedermakers enz enz zullen voor elk 3000 p St welke zij per week aan loon uitbetalen één vertegenwoordiger naar bet bestuur der federatie afvaardigen Dus worden alle belangrijke takken van nijverheid in juiste evenredigheid vertegenwoordigd in het parlement van het kapitaal Wij vestigen de bijzondere aandacht van iedereen op de vestiging dezer machtige federatie Het kon wel eens de belangrijkste gebeurtenis zijn welke dit jaar is voorgevallen Bü de verkiezing te HnnlingdoB waar het coo servatieve lid Baring overleden was ia weer een conservatief verkazen John ICurlalake met 499 stemmen legen 341 op den liberalen candidaat Arnold De Virginias is uitgeleverd en daarmede de hoofdoorzaak weggenomen van het geschil tnssohen de Unie en Spanje of liever tusaohen de Unie en Cuba Over het geheel genomen blijkt ook dat èu in Spanje èn op Cuba de zaak veratandiger Wordt opgenomen dan men verwachtte Castelar heeft in de kolonie zgne bevelen weten te doen gehoorzamen en in Spanje zelf beeft men daarover hem minder lastiggevallen dan aanvankelijk werd gevreesd Vuor Cartbagena geen verandering ia den staat van zaken De pauselijke nuiicius bjj de Zwitsersohe regeering heeft aan deze kennis gegeven dat hü de nota waar in de bepaling van zijn vertrek wordt gevraagd beeft ontvangen en dat hü iWHere inttnictie van den pauselijken stUHtssecretaris AiitoueJIi zal afwachten ENGELAND Een brief in Engeland ontvangen nil l raknnipa de versterkte legerplaats in het land der Kaïitijnen waarop onlangs de Aahantijnen hoewel met slecht gevolg zoo n furschen aanval de len beval een groulache beschrijving van de negatieve hulp hun door de inboorlingen in den tegenwoordigen oorlog verleend Die ellendige schepsels zoo worden ze genoemd zgn niet alleen onbruikbaar maar nog duizendmaal erger dat dat Zij misleiden onze bevelhebbers door te beloven ta zullen vechten en zij begeven zich een eind Aeega ia de struiken maar op het eerste tceken van alarm worden ze door een paniek bevangen zij gaan zoo hard ais ze kunneh aan den haal loopcn de offlciereu in bun vlucht onderste boven en zien verder niet naar ben om Hoe gelnkkig derhalve dat de Ashantijnen niet in masds van Coomossie herwaarts zijn gekomen en als een overstrooming langs de kust zijn getrokken Sir Garnet Wolseley had ook gemeend te kuuiieo rekenen op den bijstand van de inlandsche vorsten en hoofden en heeft hun dus onmiddellgk na zgn aankomst onder het oog getiracht ilai hun belang vorderde dat zij hem als triiiwe buiiilgi iiouten tegen de Ashiintijen zouden terzijde staan doch hoe heeft hij zich hierin vergist De Hollanders zoo luidt liet in genoemden brieli hubbcu ons een lastige taak op dcii hals geschoren I