Goudsche Courant, zondag 21 december 1873

Nog worden nis candidal genoemd Mr W Balrou van GoU ti in thans lid üa eertté Kamer n Dr A Kuiper prediknnt te AÖsterdam waarvan laatstgenoemde door de Bnti re ol4tionaire kietvereeinging Vreest ïod eert den Koning alhier can dfdast IS gesteld Il plaats van den heer A A ii v in Kersen i gUterén argad in eenè vergademjg van Jt Dapt Gondal def iVTaatschappij van Nijverheid tot secretaris gekozen de heer II V i Koning die de benoeming aannam Bg monde van deh voorzitter den heerG F f Uropa aldus ieiten g iu een iorrespó udeiitie uit W W f waJr We fyolksvertegenvvoordiging in zoovele gWep li enTjArtijen verdeeld is wïgr het zoo l oeI k js ip ï F Vraagpnuien ee e meerderheid te Jrerfceni n 8l in Jltahe waar elke enigszins grobie partg wedJrjin verscheidens kteinerB is afccdeeld jw lke ten ip J44e van zekerfe qaaestieo versqhitleode oiiinion zgn t¥mdaau eei antlal generaiils zoiWéf splditen iHet gevolg daarvan is Uat tde ItegeeilSdg uhampt met zekerheid kjin w tep waafcp zij zio i kl verlaten op welk aantal stemmen zij tan rettnen i De best aaueeiigesloten Ipartij Ag die der recli nijje weüko over meel dan jien Berde A gezi j Ibeiilgke stemmen in de garner bescuikt en tpt dus de vefsohtlleude mluistiriön iheerPm nde trou h t oudersteund Met uitzondering van de kleini groep der zoogenaamde uiterste rechtWigde vrelke Bc n bepaalden aauvoferler heeft verdeelt de rechter K l de ziob nog in twee grootWe groepeii vnn welke dfl eeue liicasoli en Pernzzi de iinderc Minghetti uls haar hooH kent en iw elke ieder 5 a SÜ aanhangers telt Ia den laatsten trjd heeft 2ich nu iibg eJne derde groep gevormd welke ontevreden over dtg v l van he ministerie Lanza Sella zich onder de leiding van laaistgenoemde heeft gesteld en vooral in finaucieele aangelegenheden met de oVtTige paftljen der reoliterzgde niet overeenstemt Wat het centrum betreft die is in éene groote menigte fraction verdeeld welke geen bepaalden leider volgende zich nu eens bij dezen dun hij genen der boventedoelde generaals zonder solduten aansluiten zoodal men dan ook moeiiijK zon kunnen bepalen waar het reclitereentmm ophoudt en waar bet linker begint Hel laatalgtnuemde is sedert den duod van Uatla zi geheel uiteeiigespat daar Depret s die in diens pliiais it leiding lieeft aauvaard noch genoegzaam geuig noch geschiktheid bezit om de verschillende groepen bijeen te hoeden De eigenlijke linkerzijde kenmerkt zich insgelgks door groote verdeeldheid Vooreerst heeft men de drie groepen onder Ctispi Niootera en San Donnto die niet widen tegen elkander stemmen vervolgens twee meer naar het roode overhellende partyen onder Cairoli en Vobeizzi dan het kleine troepje vetklaarde repubiikeiueii en eiudciyk de clericaled die wanneer er uitziclit is op omverwerping van bet ministerie met en iu audere gevallen tbgM de oppositie stemmen Uit dezen chaos verschillende deels heterogene deeis eikander onderling besirijdende partijen een goed aaueeiigesloten meerderheid te vormen waarop de Begeering zich verlaten kan is natuurlgk zeer moeilgk zoo niet onmogelijk en van daar dan ook de herhaalde ministerieele crisissen in Italic danr de liegeering steeds in de verschillende vraagstukken van eenig gewicht van ScjIIb naar Oharjrbdis wordt gedreven Gouda 20 Decemoes In ons vorig Nr hebben ive reeds medegedeeld dat in eeue bijeenkomst van kiezers lot candidnat voor de 2e kamer gesteld is Mr H C Vernier van der Loeff Deze bijeenkomst had plnnts op uitnoodiging vau de Kiesvereeiiiging Nederland en Oranje te Ondewnter zg werd door ongeveer 30 Kiezers uit versohi lende gemeenten van het district bijgewoond Door Nederland en Oranje werd eeu vijftal caudidaten genoemd en besloten diaruit de keu e te doen Het waren de Ueercn Dr Bosscha Jr Mr G M van der Linden Mr J C Verniers van der Loeff Mr E du Marchie vnn Voorthu sen en Mr A A van Bergej IJzendoorn Na langdurige gedachtenwisseling werd met eenparige stemmen de Heer IJzendoorn gekozen Eciie commissie werd afgevaardigd ora den gekuzene de cmdidatunr aan te bieden doch wederum werd zg geweigerd Toen werd de Heer nu der Loolf gekozen tocD vi Elmins Mn ons nrstondeii mnar nu wi eenmsulide nrantwoordelykheid op ons hébben geAbnien kanneh wg met dulden dat de rorst van AsRaate tossehenbeide treedt Vy mogens oas thans ook niet tevreden stellen met het terujïliekUn vnn de v jandel jke troepen die CJape Coast Caajle oiimid dellijk bedreigden I Calcalli da6d l r iiT de Kti in te üg ateeda d Knet n TrA Het geriKbt wint veld dat koning K volgen en later gerucht was vorst met 69 000 man ïeeds op marsoh if Prah om ïioh l n dfoèveft v n dténvereenigeu met de 26 000 man die daaraanwezig tijn Zonder duchtige tuchtiging zou men aai steeds in jtetaar W5 M retkéetift vVin met selijke oveWHiolit te n ordeli wrvillen jlij hoap el i mag i l e briefschrijver geeft verder zijn vertrjkniven te kennen dat de Ashantynen het onderspit zullAi delven r t is zegt hij in zgn wel behnnglyk zalfveriroo ven alleen ma ir de rrtag hoej Do ve h s liijtit hem de moed in de schoenen te linken jdat generaal iVolseley i maar tooedig bi V dat de nieuwe éuppleiielroepoii Jweliim mogen auukomen dat men da shanllgaeu nig eett M bti de lés zal kunnen lezen voorlat de Èngepchit idldaten hun leven zullen moeteq wagen i an Jde imoerassen en kreupelbosschen van het binnenl Wid De JMiihi Jieret die ook i ift op haar gemak is oveld eiiuitsl ontvangen tijd i An pn ile voorlduwndé aanvragen om meer en no Sfrer troepen geefti als haar verwachting te kenneiK S kapitein Glover thans met zyn vrjjaohoar als een iiriddènde etï op Ihétterrein des oorlogs zal veriohenen zgn qni tpet Gamet Wolselfcj d Britsehe trae ien tot de overwinning te voeren De Timet deelt eenige bgzonderhejlen medi aangaande den ontzagigken diefiiiai waarrLii dè fmferial Ottoman Bank te Koijstantinopel bet lachlofTer ie Hewordenj Ware eenig tBisel Van controle geVolgd dan ixin de diefstal binnen en week moeten ontdekt zign want ép de eenvondigslte en koelbloedigste tfijze werd gedurende vier jaar doot ëeu der bediendenvan den onder kassier ongeveer eeu millioen guldenaan de Bank ontstolen De hoofd kassier F W Smythe een Engelaohman heeft den diefstal ten laaiste ontdekt De schuldige Mikirditch Simonovich een ArmeUiér is een jongere broeder van den onderkassier die hei Volle Vertrouwen der directie genoot Sjn werkzaamheden gaVeu heu to ng tot de plaatsen waar bet reservekapita il en liet bed rijf kapitaal m goud en banknoten b waard worden lïy begon vier jaren geleden Uiet uft de zakken waaria duizend pond goud geburgen worden drie honderd pond te stelen llij vulde de z ikien aan mat drie bomlcrd pond zilver zooital in gewicht en vorm niets aan de zakken te bespeuren Was In de Imperial B int wordt dagelijks veel specie in en uitbetaald en Mikirditch was dus telkens in de gelegenheid te knoeien met de zakken die hij bg het iudigen der werkzaamheden weder te vullen hnd IM bracht de vervalschie zakken naar ile kelders DUITSCHLAND De eoiistitutioiieele quaestie in Mecklenbnrg Schwerin begint een geheel ander lau ieii te verkrijgen zi melilt mm nit Sehwerin aan de NaiionalZei tm Vóór eeiiige dagen heeft de legeering het voorstel tot wij i iiin iler grondwet dat reeds bij den landdag te H itii bur w is ingezonden teruggéuomei fwg hebbm dit indertijd medegedeeld en daardoor gtoute ontevredeiihenl onder de mee derlieid det bevolking der bei Ie grooi hertogdommen maar vooral onder d e van Meekleiiburji Schwerin verooreaakt De daardoor leueeg gebrachte spanning schgnt Ie Sehwerinsche regcerinp 7ou spoedig doenlijk weg te villen nemen zoodat ueldra een ver indering irt den toestand te gemoet nmg gezien worden Deze verwachting ateunl op de volgeudc feiten In het uil jden der vorige week bevond de groothertog vnn Schnerin iich te VVismar tot bgwoning van de picchiige onthulliiig van liet gcdenkteeken aldaar upgericht ter eere van iie gesneuvelde Mecklenburjfers in deu jongsten oorlog en bj die gelegenheid heeft hg aan verscheiden personen de verzekering gegeven dat de Landdag weldra te Schwerin bijeengeroepen al jvorden tot het beraadslagen over zeer gewichtige Voorstellen üg znlldn strekken tot het brengen van zoodanige wgzigin gen lu de Grondwet lat naar ik hoop eensgezindheid en overeenstemming weder inhet land zullen terugkeeren Zoo luidden de woorden e G ruqthertags Buvciiit eu wordt dezeiv rwacbting nog nader beVfstijd diisr lietgqfii deiÖr dagen wofdt medegedeeld door deo S ndidai dien de liberale partij voor heli amaUschi p i n Jen riiBsdag e Mhaiu eft gp kozen Dmc candidaat Of heer Haupt burgemeester van Wispir heeft indepde door hem op 12 dezer tot zgn mwers gehouden in dui felij1ie bèwporjllngen v ii die laiistig eij ling dei zakeh gAproi ii Er is welliblft gtji land in Ponderdag jl had de penbhre verpachting plaiU S f dhuis alhier ingeschreven hadden l Voor het eeht tot heffing van Hen toiophet aHsterdamsche en Goudsphe fijpad in dei gemeenten Alpben on Boskoop T van Hi ff l2 lo per jpr K Zaal te Eeeuwgk l iOO per jisr met to e♦tiig ♦ van 1 maaud i de Jong te Bosifepi U76Ï = jw i t f I 2i Vpor efiikuklfud riilcjien bBiliyftijksaan fenHoogen Sohielandschun Ziïidgk onile ile gemeente Üoudii Gebr lBlom M65 l per j inr ij J diBuitiiry475 per jaarf i 3P Vooreen stuk lii tlan en Water Alegeii oJier de gemeente Gouderak iisliiJ de VeerStoép C vaiiiiie Meef hh A van B poljell 2 BO lii er zal de fitamuf wwden me legeil elil Houdt den diej I Met dezen uitroep Wgon He roorüitter der il l eling Gouda van de iVederliindsche vereeiii iilg t i nfscbiaifing van sterken diiink zgne rede m deopiuUaré vergadering op VVoensdtiL jl iij het lokaal tut Heil des Volks Ku wiifpvas er volgeus den spreker voldoende grond den stgrken drank een dief te noemen een dief die eel geld en gezondheid ruoft ea die ofschoon doi r de regeering gepatenteeid cellulair gevangen behoa de to gu in de vergifkast van den apotheker Na eeu over iciit gegeven te hebben van hetgeen door het hoofdliestuur der NederI vereeniging in liet algeiueeu en door de joadsche afdeeling in bet bijzonder wordt verricht om steeds meer d overtuiging te Vestigen dat de gewoonte om sterken drank te i drinken ea te Robenkeu behoort te warden afgesobaft gaf do spreker een verslag van de algemeene vergaI deung Ie Rotterdam in Oct jl gehouden en de I besluiten op die vergadering genomen waarvan wél bet gewichtigst was dat tot sluiting eener geldleeuing van ƒ 109 000 i 3 rente waarvan het plan ill eene later ie Amsterdam gehouden vergade ring werd goedgekeurd eu waardoor het zal blgken of de betuiging van vele duizenden in den lande die hoewel persoonlijk liever buiten de vereeniging blgveude staan haar sireven goedkenren iets meur dan een ijdele klank is De ipreker eindigde met den wensch dat zg die het doet der vereeniging wnardreren daarvan in de eerste plaats door de aauvaardiog van het lidmaatschap mochten doen blijken en de kreet Houdt den diefi alzoo weerklank vinden in de harten van reien opdat de 80 millioen gulden thans door ons volk elk jaar voor dien drank uitgegeven beter mochten wonlen besteed BINNENLAND De beer de Rocliefort vergasito daarna zijne hoorders op de vooriirncht van een boeiend verhaal getiteld de bekentenu hetwelk hen verplaatste in het krankzinnigenbuis te s Hertogenbcch en het verband tustohen drunkeiiscliap en krankzinnigheid op treffende wijze deeil kennen Met aanbeveling van den almanak der vereeniging voor 1874 werd de vergadering gesloten Nog was aan de opgekomeiieii eene verrassing bereid Up uitnoodiging van cenige leden bad de eigenaar van het koffiehuis Pro patria de gelegenheid opengesteld in het lokaal koffie en chocolademelk tot zeer billgken prys te bekomen van welke gelegenheid door velen werd gebruik gemaakt Op de vergadering der vereeniging VolksVoordrachten 11 Donderdag te lierkennoude gehouden trad de heer D Oskam vuii Berg Ainbaoht als spreker op Zijne Verhandeling over de Menscli hield ieders belangstellinx gaande zoodot geacliten spieker een daverefid iippl ius ten deel viel Ook zijne bgdragen nismode die door eenige leden ten besie gegeven verdchnl ten veel genot Inde ilting van de tweede kamer van Donderdag IS iiyekjiiien een koninkigk besluil houdende eervol ontsiHï lun den lumister van marine den heer G L Bi iiox cii de benoeming ad interira v an den minist r van koluiuiii tut hoofd van hel dupaiteiueut van pffipe TWaj ora is ingekomen eene crcdietbegroo iagawet voor het departement van marine Statea Oeneriial Tweede Kahek Zittin gen vfD 18 en 19 Decagbber In de zitting van Donderdag zijn na breedvoerigedebatten ae algemeene beraadslagingen over het hoofdstuk koloniën der stlatsbiigrooting gesloten Dt volgenden dag voortzetting der behandeling wat betreft de ooderdeelenl In de ziitiag vaolgisieren is het hoofdstuk Kolanicn f ogeoomen mlt 48 tegen 17 stemmen Hoofdstuk X en li e wet op de middelen werden vervolgend aangenomen met bgna algemeene itemmen De Bredietij et voor milrlne werd aangenomen metj algemeene stemoieniÊDe kamer s daarna op reces gescheiden 1 In de zitting v ii le tweede kamer van Donderdag is door den min stejiivan koloniën de volgende mededeeling gedanu M i ƒ Bij de regtefing heden ochtend hst volgende bericht ontvangen vi ii den luit generaal van Swieten van Penang 6 uur 45 m des avonds Cottaperck in de liiiié v rsterk il benedenwaarts Moesapi langs het strand tus chen Pedro punt en Moesapi is genomen Aam onze zijd i heeft men 6 dooden en 38 gekwetatrn wnjirond r 8 officieren niet gevoarlgk De vganil heeft 86 dopden in de versterking achtrrpclntcn Wij nadereUjiie boven ttohin rivier en hare vcrbtrrkipgen en zulleo met zwaar geschut aanvangen De ziektè toestand is beter De minisier heeft voorts medegedeeld dat een Ren terstelegrnm Van deii elfdm avond onjuist is De fegferiii heeft bevolen dat officieren die een telegram te l eiiang aan rengen geen mededeelingen moI gen doen vóór dat het regeerings telegrnm is vertonden Reuters telegram was dus gegrond op praatjes van scheepsvolk De door den minister bedoelde telegram ia die fr ke Donderdag morgen vroeg werd ontvangen en 4ie aldus luidde Volgens gerucht hebben de Aiehiace de Hollanders verrast Ëen nachtelijk gevecht vaa daarvan hat gevolg de uitslag onbekend Ten gevolge van de verwerping van het laatste ooiVerp eener nieuwe recliterlijke inrichting wensobt de regeeriug bet stelsel van partieele herziening op de rechterlijke orgauisntie loe te passen Zg hem daarmede een begin gemankt door de indiening van een ontwerp tot het brengen van wijziging in de wsttelgka iMpalingen omtrent de rechterlijke tucht welker ouvolaueiidbeid door de ondervinding is bewezen De waardiglrcid der rechterlijke mkcht zoo luidt o a de miMnorie van toelichiing door den minis er van justitie bg het wets ontwerp gevoegd en het lielnng der reclitzofkenden gedoogen niet langer dat rechters en andere voor het leven of voor een bepiialdeii tgil aangestelde magisiraatsperionen voortdurend bekleed bigven met een ambt datzijom un höogeii leeftg I of uit hoofde van voortdurende ziilsof ligehaaiBS iekte of in het geheel of niet dan op leer q yoldueiide wgze kunnen waarnemen Je Bergen op Zflom ia door de aldaar gevestigde Kiezersvcrcenigiiig BuryerpltcU tot otndidaat voor bet lidmaat ehnp ilcr Tueed Kamer gekozen de heer N D H Üuljó Pe aMeelIng Fijnaart van het anti Schoolwetverbond keelt mr G Groen van Priusterer candidaat gesteld bij dir aanstaande verkiezing van een lid der Tweede Kkmer in het huofdkiesdistrict Bieda £ u te Bredakomt van It Kath zgde mr H Des Amorie vander Hoeven in aauHerkin U D De handelaren in petroleum krggen in de laatste mnaiideii een zeer gevoeligen slag dit artikel dal in zooveel geziuuen gebrand wordt heeft in de laatste tWec maanden eene daling ondergaan van meer dan tW pCi zoodot zg en vooral de verkoopers in de buiieogemeentin die voor den winter hun inslag deden nu verre beneden de inkoopprgs moeten uitverkoopen U D Omtrent het door het leger aan Z M den Koning op 12 Mei a B aan te bieden geschenk ver nemen wg uit eene goede bron dat het plan is uitgegaan Vnn eenige oÉcieren die daartoe ter verspreiding een open brief aan het leger hebben gezon len wnaiin o a roorlcomt Ten einde ieder individu van het leger in staat te Stellen om aan het voorgestelde deel te nemen waartoe ook de gepei shineiide ullicieren ouden kunnen worden uitgenoodigd ordt het wenschelgk geacht te bepalen dat er geene hoogere bgdragen mogen worden aangenomen dan van een soldaat 5 een korporaal 10 een ondorofficier 26 cents een subaltern officier l B0 een hoofdofficier ƒ 2 50 en eeu opperofficier 3 50 terwgl m overweging wordt gegeten het be ijs van aandenken te doeu liestaau in een beeld van zilver b V de god des oorlogs fit een Jndfr allggorisch zinnebeeld toepesielijk op het leger geplaatet op een voetstik waarop met galden letteren i gliulde vanhet leger aan Koning Willem III bg gelegenheidvan het S5 j rig feest kijner Regeering 1849 12 Mei 1874 l D Het detachement van M balaillon mineurs en sapeurs dat op de wereUtentooostelling te Weenen de inzenders van de NederI industrie zoo wakker ter zgde itond Vj de regeling der tentoongestelde voorwerpen is Dinsdag te Utrecht Uit Weeuen teruggel rd w ira i l I l i l I Uit Smilde schrijft men De afvoer van turf naar Holland is thans nog in voll p gang slechts enkele sohippers hébben hunne winterkwartieren opgezoóht doch verreweg de meeste tyu nog met eene roUe lading vertrokken De vorige week was t aantal turfpramen te Leiden dan ook zoo groot dat er aan de turfmarkt op verre na voor alle geen plaats was Ue schippers konden mitsdien rdor haonC lading tiiet zooveel aukeu als ie io t naburige Assen zoudeu hebben kunnen bedingen Hant terwijl men tegenwoordig te Assen 4 voor de dwizende turven besteedt is de markt te Leiden voor dezelfile qualiteit met meer don 3 60 Het myieiaiad zegt Zgn ig g ed inj elicht dan zal de sohoawbaig die zeer spoedig ter bespliiig gereed 2al zijn naarschgnlijk worden verpacht aau een directeur die met het tooneelgezelschnp van de heereo Albregt en van Ollefen een overeeiikomsi beeft gealotey o wel aau die hccreii zelven Het jvichtcoatract spreekt echter van een te Amsterdam gevestigd tooneelgezelschnp zoodat of die voorwaarde dient te warden veranderd of de heeren Albregt en VaU Ollefen te Amsterdam domicilie zullen moeten kiezen Voor een ballet moet ook reeds gezorgd zgn Onze berichtgever meent ten minste Ie weten dat liet ballet fwrioneel uit het Volks paieis naar het Leidaohe plein toa vevbwzea op die avonden dat in den Stadsicbauwburg balletten zullen worden gegeven zonder daarom optehouden deel uit te maken van de Paleisvermakelijkheden £ n en ander deeleu wg onder voorbehoud mede Met meer zi kerheid kunnen wij melden dat welk gezelschap ook op het Lsid ïhe plein kome de OijiireclU met Klori e Booye op deu opcniogsavond zillen worden opgevoerd In eene jl Zondag te Uireofat gehouden vergadering van deurwaarders is volgens W V i twaloten om van de gehoBdcn besprekingen j een meÜedeelin aan de dagbladen te doen Het schgnt dat de heercu deurwaarders met eene veirasaing voorden dag willen komen Opmerkelijk is het zegt genoemd blad dat de heeren na afloop der vergoderuig aann zg over hun ellendig lot jatmaeiden aan eeu open tafel een zeer goed diner gebruikten woarbg zg het zich zelfs aan Champagne niet lieten ontbreken terwgl er een drujite gemaakt werd die men van ineuschen dm lotsverbeteriog zoo driogeud behoeveu met zou verwachten De Sohiedamsche gemeenteraad heeft zich zeer kleinstadtisch aangesteld Het daar verschgnende blad bevatte een hoofdartikel waarin een ongunstig oordeel werd uiigesproken over eeu of meer niet met nameif aangeduide leden van den gemeeuteraad £ en der leden stelde nu voor alle betrekkingen met dat blad af te breken Dit voorstel werd ingetrokken ma r er werd eeue motie aan enomaB waarby de aa4 zgne afkeuring over het artikel te keHnan gaf Wg zullen voor dat artikel geen pafJï trekken aioar begrgpen niet hoe eeu openluar coUegie oSOieel een oordeel kan uitsprekec o er eeu geheel ortiouliere meening De raad is volkomeu vrg eene OvMecnkomst met eenig blad te sluiten ofte eindigen qls bet belang der gemeente dit vordert maar te oordeelan over artikelen iu dat blud voorkomende ligt bnitni de werkkring van den gemeeuteraad Mu hy intusscheu eenmaal zgn afkeuring heeft uitgesproken ligt hierin opgealolen dat wanneer hij zwggt de artikelen der St Mdamicie Courant door hem worden gciedgekeurd In elk geval nal de goed of afkeuring van hare artikeleo door den gemMnteraad als zoodanig ten eenenraale onverschillig wezen aan de reda ie en eene motie als die welice m de zitting van den ISden door dat collegie werd aangenoiqeii getaigt wel van onmnruderic maar ligt buiten Iret terrein waarop een gemeenteraad zich beweegt en bewegen mag Alleen wanneer de courant an ge meentcwege uitgegeven door gemeente ambtenaren in hunne qualiteit erd gi reJjigeerd zou oed of afkeuring te pas komen Maar wanneer de genu i iil ia id vnn Soh e am moties Rnat nnnneraen ovir irl kikii ui il bihuilamcheCt clnu zal met hetzelf ie ri ciit d6 gcmeenieiluad rata Amsterdam moties kunnen ainnemtn over artikeWn van den Ékfndaard ie Tijd de Amtierdamde Cl het ïlandehllad Ja er is ook geen reden waarom die gemeenteraden zich uitsluitend bepalen zonden totmoties over artikeleu voorkomende in dagbladen welke in hunne gemeente verschijnen Er is geen enkele reden waarom in eene volgende zitting van den gemeenteraad van Schiedam deze opmerkiAg vsn de Arnhemiche Courant niet tot een puot van beraadslaging z u worden gemaakt en ten slotte naar aanleiding daarvan eene motie zou wofdea gevoteacd Het zon ons zelfs aangenaam wezen zoo die raaddit deed en bij officieele motie van orde verklaarde De raad gelezen hebbende de opaurking voa de Arnienuche Courant erkennende dat art 140 der grondwet het gebied hééft aangewezen waarop een gemeenteraad zich beweegt en erkennende dat de beoordeeling van artikelen in dagbladen niet tot zgnwerkkring behoort verklaart in een onbewaakt oogenblik eene dw heid te hebben begaan en gaat overtot de orde van den dag Jrnk Cl Van alles wordt thans reu kunst gemaakt Zaowerd dezer dagen te Brussel een kunstcoucoars in het coilfeeren gehouden waaraan eenige artisten nit genoemde hoofdstad en andere plaatsen uit België alsmede een onzer laudgeuooten de heer J Rensbnrg Jr uit s Gravenbage deelnamen De dagbladen van Bruasel bevatten veislagen omtrent dien wedstrijd welke in de zaal Union den 15n dezer gehoudenwerd Vooral de hrouiuue gaf een zeer geestig resumé Tan deze eigenaardige f stviering Daaruit bleek o n ook dut gemeÜe beer Beo4baig boeweihg als lid der Jury met naar den prys mocht ededingen wegens zijn kunslv isrdigbeid in zijn vak J g vervaardigde een Coiihre de coar Louis XVI en Rnban d ac er zeer werd genemd fi Laatste Berichteiu Versailles 19 Dec De discassie over t budget is heden in de Vergadering aangevangen De heer Sainte Oroii ondersteunde t vóerstel lot rerboogjng van Mae Mabon i civiele tysl tot H baudao van recepties hg deed daarbij opmerken dal met dit voorstel geen plasoen gepaard gingen tot terugkeer naar Parijs Daarop verklaarde de heer de Brogue dat t op dit laatste punt nimmer bg den Maar ctialk was opgekomen om le wijze beslissing van de Vergadering dienaangaande niet te eerbiedigen De heer Tirard protesteerde te n t antrvawen dat steeds tegen I args werd aan den dag gele jd Ten slotte werd de gevraagde verhooging toegestaifa Versoheidfn personen worden met zekerheid jg noemd als op de nominatie stainde voor t ambt Van prefect O a wordt voor Versailles de heer VaUvirlles en voor Marseille de beer Sandhans aangeweiea énrgerlüke Sta n d GuoaiNi 19 Dee Maria Dorothea ouden 1 Bruikniaa a J A Pattoi 17 Jokantia en Headnbs ouden 6 vao Krkd en J NoMwo iS ju WUI m owkn f Schouten en N van Stsveren Cnrolmt Fredriks Geertroidi ouden J de Jong n J F Messen lil Adruiius oudere J C de Beuu en 3 Akkrgn Willem oulloM W Hroci en P C vno der Ben Vilhelniin Louiu Aleiandrins ouders J H vin Muidand en i H Koning OvESLtDiNi 15 Dee J van Egk i ft ld C vnn Levit 2 D m 19 G vaa der Sloiis 9 m A Stikk 3 j GLHUfD 17 Uec J Bolk eu N Blom W Severs en A Verheg ADVERTENTIËN 50 JABIGE ECnTYEHSSHIGING VAN SAMUEL MOZES SANDEBS HET BEELETJE HARTOG LEWUT fewdJo 21 Dec 1873 Hunne dankbare Kinderen Be huwden Kleinkinderen Eenige en algemeene keniiisgeving Bevallen van eene Dochter J F DE JONG Messi Gouda 18 Dec 187a h