Goudsche Courant, zondag 21 december 1873

Baden orerleed t onze diepe droefheid ons gelieH jongste dochter e AALTJE in dan aanralligen leeftijd van mim 3 jaren W STIKKER C E 8TIKKEE Upjslaab Gimda 19 Dec 1873 Voor de Tele bewgzen van deelneming zoo bij bet overladen ran ons geliefd Zoontje als bfl de iekte van ona oudste Zoontje betuigen WQ onzen dank P W KAMPHÜIJZEN M W KAMPEÜIJZEN Snobi Gouda 20 December 1873 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgnen geliefden Eohtgeooot den Heer A JONKER betnig ik ook nit naam myner Kinderen en Behttwdkinderen ngnen oprechten dank Gouda L WOUT 20 December 1873 Wed A Jonkeu m é Woensdag 24 Decciiili r 1873 N 1456 Ondeigeteekende maakt b deze zgnen geSerden Stadgenooten bekend dat gedurende het KERSFEEST en met OUDEJAARS AVOND bg hem voorhanden zullen zjjn BESTE rSt Ifrïi WT K GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Vrijwillige Verkooplng te ZEVENSÜIZES op WOENDAG 31 DECEMBER 1873 des morgens ten 11 ure in het vroegere Raadhuis van Zevenhuizen aldaar van een onlangs geheel aienw gebouwd HUIS ingericht tot Winkelnering en Burgerwoning met SCHUUR ERVE en TUIN Te aanvaarden 1 Mei 1874 Breeder bg biljetten en inUchtingen te bekomen ten kantore van Notaria MOLENAAR te Waddinxveen De inxendlnK van adviertentien kan gesclüeden tot Mn uur des namiddags bgeeiigeroepen worden tot verdere behandeling en vaststelling der constitntioneele wetten daar de tegenwoordif e groudsli is gebleken ougescbikt te zgn om tot eeiistemminhfid te geraken De Belgische MoHiteur vaardigt reeds de wet uit wasrbg de regeering gemaoktigd wordt het slaan van zilveren munt tt beporkea ef te schorsen De wet treedt dus van stodden aai in werking en houdt met 1 Juli 1875 up van krult te zgn Zg gaat vergezeld van een kon besluit waarbij ter keunis van het publiek wordt gebracht dat er bij de muut geen zilver bestemd om tot munt geslagen te warden meer in ontvangst irordt genomen In de Deenaehe folkethiog habben de zoogenaamde wildeu rich tot eene atzoaderlgke fractie vereenigd die ell leden telt en onder den naam van nationale linkerzijde plaaU heelt genomta tuaschen de linkerzijde en bet centrum De tot haar behooreode itf gevaardigde Sjorring beeft een antwerp adres aan den koning bg da kamai mgwIiAd matta de kaoar Zgue Majesteit den koning verzoekt van ministers te verwisselen omdat ook n de verkiezingen samenwerking van kamer en kabinet onmogelijk ia Daags na de indiening van dit ontwerp liep te Kopenhagen het gerucht dat de ministers Hall en Krieger ban ontalag hadden gevraagd Beeda vóór de afzending van dit bericht waa bet echter teo ecnenmale ongegrond bevonden Blijkens eeo telegrafisch bericht uit Kopenhagen ia het adres Vrgdngavond met 59 tegen 32 stemmen aangenomen welke meerderheid bestand uit de Unkerca eenigs leden der uiterste rechterzgde Op dit adrea van het folkethiog heeft de koning zich bepaald tot het antwoord dat hg met het ministerie over den inhoud iu overleg zal treden De qnaestie met de Virginiua treedt volgens berichten ait Madrid weer een nieawe phase in de Spaansche regeering heeft nl mededesling ontvangen dat het Amerikaauscbe congres verkhmrd heelt dat de Virginias niet bevoegd was de Uit Washington wordt dieuaangaande het volgende geseind Blgkeiis een oScieel bericht is de Amerikaansche procureurgeneraal van oordeel dat de Spaauschc regcering het bewgs heeft geleverd dat de Virginius geen rechi had de Amerikaansche vlag te voeren omdat de vereiscbte documenten waren verkregen door middel van valsche getuigenis De Amer kaaueche regeering had de gevolgen overeenkomstig het protocol aan aard N FRMdOIS SNEL Commissionair iu Effecten en Kassier neemt Geld in bewarinjjp è Deposito 1 100 tot f 1000 thans a 4 ren te 1000 en daarboven a 5 Kantoor Westhaven B 143 I van H0DTVERK00PIN6 TB HAASTRECHT De Notaris MAÜLSTEDB te Bergambacht is voornemens op ZATERDAG den 27 DECEMBER 1873 ten verzoeke van den Heer M BISDOM VAN VLIET van den Heer P H C VAN DEN BROEKE en van het Bestuur der polders Honaard groot en klein Keulevaart aan te vangen des morgens ten 9 ure in het bosch nabg het dorp te verkoopen diverse BOOxMEN als LJPlEN zwJar voor de borst tot 0 76 meter ESSEN tot 0 57 peter ESDOOBN NOÏENBOOMBN enz KAAL De JOHANN HOFF schb MALZFOMIIADË is geen geheim middel hare krachtige werking de hoofdhuid te verlrisschen het uitvallen der haren direct te beletten de groeikracht der baren te bevorderen resp te hernieuwen is scheikundig bewezen en tal van gebruikers reeds danken aan deze POMMADE een vol golvend en gezond haartooisel herkregen te hebben Per flacon a 70 Cent en 1 verkrijgbaar te ÖoarfabgJ C vAN V REUMINGEN en Mej Wed A C SCHOUTEN te Woerden bg HENRI J van DEN BEBG Golvend B ELQIE In den Belgischen Senaat heeft de Minister van Financien Malou een uilvoerige rede gehouden naar aanleiding van hrt wetsontwerp houdende machtiging aau de liegeeting om het aanmunteu van zilver te beperken of te scbursen De Minister liet tich over de muntqnaistic ongeveer aldus uit Nieuw 18 de strgd over den maotitaudaard niet In 1865 wilde men den enkelen zilveren sttiidaard en thans vindt de enkele gouden tiaiidaaid verdediging bg lilden die vroeger den zilveren vooreiondeu De quatstie zal elilra btslist worden door de lutcraationale inuu confereotie die in t volgende jaar CHOLERA ANTI GHOLERA TABLETTEN vervangende de droppels als preservatief bg het minste gevoel van buikpgn misselgkheid of diarrhee Verkrggbaar bg alle binnenlandsche depóta en te Gouda bg J C ZELDENRIJK Markt De ondergeteekeude bericht dat tegen het aanstoande NIEUWJAAR hfl hem te bekomen zgn EXTRA NETTB GESTEENDRUKTE Orden teordt ten tpoedigtte ingewaoit A BBINKMAN Lange Tiendeweg Itouis Welter EOIFFMcFOSTICSEÜS $ iaakt en Vermaakt alle soorten van HAARWERKBN Salon voor KAPPEN HAARSNUDEN en SCHEREN Oost Haven B 42 HOEDENMAKER Daar het hier in Gouda zoo zeer aan een maker of vermaker van Hoeden ontbreekt wil ik ondergeteekeude de Inwoners dezer stad instaat stellen hunne Hoeden te laten Makeu of Vermaken naar welke smnak zg verkiezen Mijn Atelier daartoe uitmuntend ingericht wacht steeds op zgne geëerde bezoekers om zgne voortbre ggelen te kunnen toonen Het OPSTRIJKEN van HEERENZUDBN HOEUEN kost O lö J INDJBRMAüR IIOÉDENFABRIKANT Gou we te Gouda HOOGSTRAAT heeft de éer te berichten dat bg hem verkrggbaar is SIROOP vooB PUNCH superieur quaUteit 1 50 p kan 1 30 p flesch CITROEN PUNCH superieur qualiteit id SlIlOOP VOCE PUNCH Istequaliteit 1 85 p k 1 20 p fl 1 25p k l lOp fl p en verder alle soorten van klein WIT BROOD en SAÜSIJZEN BROODJES Orders worden ten spoedigste ingewacht J C Van SCHAIE Hoogstraai Puik smakende in alle soorten uit het Mogazgn van de Heeren WOLTEBS en JONKER te Amtterdam te verkrggen bg H W M STEEVENS Banket en Koekbakker te Gouda Tegen Pebmari wordt gevraagd in een klein gezin eene Dienstbode P G uni Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier De ondeigeteekende Geneesheer wonende te Burum provincie Friesland verklaart volgaarne dat het UNIVEBSEELZUIVB BINGS ZOÜT van den Heer B KREUNEN zeer is aau te bevelen bg Ma agludkiis Burum Julg 1872 J D LOS Geneesheer Dit tegen Maagpijn Zuur Braking slechte Spijsvertering gelirek aan Eetlust enz Sedert jaren gerenomeerd huismiddd is echt verkrggbaar tegen volgende fabrieksprgzen pak es i 15 Cent s pakjes h 27 Cent en heele pakjes i 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Alphen a d Rijn bg B W J VAB0SSIEAU J5 nM u nbg C DEK BOUMEESTBB Delft bgH W dï IKRUIJPF ZOON Voorburg bg W LIGTHELM Woerden bg J T SWEERMAN Het meer en meer zich nitbreideud debiet van Dr J ö PüPP s Anathcrin Mondwater is wel het beste bewgs voor de voortrefTelgk4ieid daarvan en mag daarom ook met het grootste vertrouwen aan ieder voor t onderhond en de reiniging der tanden even als tot genezing van reeds aangevangen ziekten der tanden en van het tandvleesch worden aanbevolen Prgs per flesch 1 76 Dr J G POPP s Anatherin Tandpasta is voor het onderhoud der tanden in tbgzonder voor reizende menschen aan te bevelen daar het noch door schudden noch doordageIgksch gebruik kan bederven Prgs per doos fl hü Te verkrijgen te Gouds bg L Schenk wiokeliar op de Hoogitraat wgk A 123 t Rotterdam b j S K van Santen KoliT apoth en A Scliippeteijn C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij i L F C Snabili apotb j te Lejden by E Noordgk te Utrecht bü F Altena apoth t Amsterdam b j F van Windbeim k 0 Terkoopbuii te Oudewater b j T J van Vrenuingao te Schoonhoven b j A Wolff No 753 der beroemde Wekelijksche Zamenspraken is a s heden voorlanden bg den Boekhandelaar X Bi2 iisrK 3i A 3sr Lange Tiendeweg te Gouda Gouda Di k fan A BrinknuD De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAO In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONÓERDAG en ZATEB DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Donderdag a7ond wordt de COURANT niet uitgegeven BÜITENI AND Bultenlandsch Overzicht De begroetingen wordea in de kaaer te VemiU Ie gaaf aangenoaen De nat teigadering nam Vrgdag bealiatiog over bet rooratel ran Sainte Croix tot verhooging van de jaarwedde van den preeideiit der repaUiek eo wel voor koeten van reoepties te Parga het voorstel werd aangenoaeo maar niet roordsldc minitter de Broglie plechtig had verzekerd dat de aanitaande ceeten te Parga volatrekt geen begin waren vaa een terugkeer van den tetel der regeering naar de hooTdatad Namen de linkengde protesteerde Tinrd tegen bet vooitdarend waairouwea ia de hoofditad Orer de niruwe belastingen is de regeering het net de begrootingacoamitsie nog volstrekt niet eens De minister van fnaneien Magne is nog ongeslekl en 1 waarscliijnlijk eerst ofer eene week de uttiiig der oommistie kunnen bg wonen De heflng der belMiingen voor de eerste drie maanden is daar o voorloopig toegestaan Mogne verwerpt alle nienwe belastingen door de commissie voorgesteld voornamelijk die op nrn boekhandel De hertog LarochiroBoauld Bisaooia gaat eerat op 1 Jan naar Londen In de aiasnd Maart nl een aanvang worden gemaakt Biet de vestingweikeo roor Parijs en op de OTenge door den krijgsraad bepaalde punten Het Jmnui Officiel maakt de benoeming bekend van 10 uienwe prrfecien en van 13 onder prefecten Volgens de Londrnsche AuVy Nmi zullen aun de op 27 Jan in Exetrr lUII te hoaden eri adering onder lord John Kaïsell de rolgende rtsuluticn worden ondeiworpen l De vergadering wenscht baar difj gevoel van bewondering te kenucu te geven voor den Wief van den Doitachen keizer aan den pau i lie vergadering erkent dat de onbeperkte handhaving van da burgerlijke en godsdienstige vrgbeid de plicht en het recht eener natie is en gevoelt ilerkalre innige sympathie voor het vulk van DuitHshland in f gn besluit om zich te veize trn te en de leer van het ultramontaansehe deel der Roomsche kerk 8 de preaident der vergadering wordt verzocbt deze rtsolutten aan den Duitscheo keizer en bet Duitsche volk mede te deelen Het Pruisische hois van afgevaardigden heeft na de tweede beraadslaging het wetsontwerp op t bargerlgk hnwèlgk met onbediidende wgzigiugen aangenomen De aartsbisschop van Posen mgr Ledochowski en de wgbisschop aldaar hebben voor de caiididatunr voor den rijksdag bedankt Do Polen zullen ua den oadveldproost bisschop Kamczanooski vragen In den Beirrtchen landdag heeft de minister van biiinenl zakrn op de vraag van Karl Bartb of de beloofde nieuwe kieswet gegrond op recbistreekfche geheime stemming nog in deze zitting van den landdag zon worden ingedienj een bevestigend antwoord gegeven Deze verltlaring werd luide toegejuicht Het Zaterdag te Sternberg uitgevaardigde besluit tot sluiting van den MeoklcnbiirgBrlipn InmIdHg gcrft tevens te kennen dat een buitengewone landdag zal ADVEBTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOJPE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlgke Nommer VUF CENTEN van den dag der uitgave te Pargs zal bijeenkomen Vroeger hadden Belgies gemachtigden op de Parijiebe conferentie den laat ontvangen den enkelen gouden standaard te verde digen maar zjj moesten zwichten voor de meerderheid In 1867 werd er een conferentie gehouden ten einde de midelen op te sporen om tot een nniverseele mant te geraken De conferentie bepaalde zich echter slechts tot hst uitspreken van den weoach dat de gouden atandaard algemeen nocht worden aangenomen Verder kon zg met komen Over de tjrpe kon zij t met eens worden Thans openbaart zich in vele staten het streven om den enkelen gouden standaard ajii te nemen maar elk land wil zga bijzondere tjrpe behouden Dit mag vooral niet att het oog wordeb verloren Met de gevestigde betrekkingen en de feiten nu moet men rekening bonden Dit leert een goede staathuishoudkunde Door de voorstanden van den enkelen goaden standaard is gewezen op Engeland Maar men vergeet dat Qcoot Britaaaië om zoo ts laggea het aaooopolie heeft van den handel in edel metaal en dat bij de minste verandering iu de verhouding der wasrda tussofaeu goud en zilver de handel en nijverheid er de schokken ondervinden van een verandering van het disconto Neen de dubbele standaard is niet nadeelig geweest voor België De stgging der prgzen van alle bandelsartik len is niet gelgk door sommigen beweerd is a n déh dabbeleu standaard te wijten Of heeft het vcrs bijnsel zich enkel geopetabaard in landen die den dobbelen sUadaard hebbeo Zeer zeker neen t stijging der pnj en is het gevolg geweest van meerdere welvaart in t algemeen Volgeus eeo aaunemelg ke berekeniug bestaat er SO milliard aau edel metaal om als ruilhandel voor den wereldhandidle dienen Daarvan zalleu er 28 millisrd aan goad en 32 milliard aan zilver zgn En tjoh doet beurtelings het goud en het zilver premie Ia bet na te wenacben dat de gouden mant de eeniga atandaard in Europa zg Men rekent t is waar op China en Indiê tot wegvloeuog van t zilvar Oooh t ia in t belaag van België dat er wat zilver ia t land l lgve Spreker gelooft niet dat het in t belang is van da Latgascfae Unie den enkelen gouden standaard aao te nemen Doet zg het echter dan aoa er hoogst wa irschijnlgk geen crisis mt voortkomen Belgiea belang erenwel ia t bet frankstok te behouden Is grondsUg van zijn muntstalsel auur tevens om ia de Latgnsobe Unie te blqven Onder de bestaande omstandigheden zou spr bet nadeelig voor België acbtcii dat bet zilvergeld vermeerderd werd De behoefte daaraan kan sluhts door speonlstie entstaaa waarmede men zich in België niet ophoadt Het denkbeeU dat de heer Bisohoffsheim heeft ontwikkeld om oamelgk de vreemde gouden mant als wettig betaalmiddel tegen hare inneriijke waarde te erkennen kaa hij niet goedkeuren lig gelooft dat dit tot eea Babelsche verwarring zou leiden België had onlangs het pond sterling aangenomen et ieder zal zich nog herinneren tot welke agiotage die maatregel leidde Bij particulieren bij de grootc handelsonizeltingen geldt voor t overige het atelsel reeds De vreemde gouden munt toch wordt in den groothandel tegen de innerlijke waarde aangenomeo Hierna werden de algemecne beraadslagingen gesloten eu werd het ontwerp met atgemcene stemmen goedgekeurd