Goudsche Courant, woensdag 24 december 1873

I BINNENLAND GovsA 23 Decembek By Kon besluit is aan den 2den luit F M Jasger van bet Ie reg vesting art op het door hem gedaan verzoek een eerrol ontslag uit den militairen dienst verleeod De luit Bieber alhier in garnizoen is overgeplaatst naar Dcl t Met de meeet mogelijke zekerheid kunnen wy mededrelen dat Mr H C Verniers van der Loelf deeandidatuor voor de 2e Kamer is ons distriet heeft aanvaard Blijkens achterstaande advertentie is door de kiesvereeniging Recht voor allen tiliier den heer J Heemskerk At candidaat gesteld voor de aanstaande verkieóug ran de Tweede Kamer Y Onze hooggeachte burgemeester heeft toen hü de hem aangi boden cnndidatuur voor de 2e kamer afwees op nieuw getoond hoe hy aan zgn eervol ambt gehecht is want al moge de grondwet de beide betrekkingen vereenigbaar achten voor een nauwgezet man zqn ze dat niet Door de oandidatuur te weigeren heeft de Heer IJzendoorn verklaard dat h er meer prijs op stelt om Burgemeester van Gouda dan volksvertegenwoordiger te zyn Betreuren we dit voor t district voor t land als Gonwenaars kunnen we niet anders dan onze vreugde te kennen geven dat we hem aan het hoofd dezer gemeente behouden kannen wiÜ er niet anders dan trotsch op zijn dat de in zekeren zin bescheiden werkkring onder ons b j hem hooger staat aangeschreven dan de eer eener plaats in de voornaamste vergadering des lands Tot hoofdonderwyzeres aan de hervormde diacoiiiebewaarachool te Tiel is benoemd mej G Bras alhier A By beschikking van den Minister van Binnenl Zaken wordt de a jnnet gker H Brons Middel met ingang van 1 Februari 1874 aan het ykkantoor te Leenwarden gepUutst Tot predikant te Sluipwyk is beroepen de heer F Hoog predikaat te Diemin De heer H J James pred te Hoerde heeft bedankt Toor het beroep naar Oudewater Zaterdag jl gaf de rederijkerskamer Vuoruit iang te Stolwijk voor dezen winter hare eerste voorstelling De stukjes Een beroemd man g David Kizzio en In lijds ontdekt liepen goed van stapel eu getuigden van degelijke studie Dat dez voorstelling weldra door een tweede moge gevolgil worden is veler wensch In de vergadering der Fomologische vereeniging te Boskoop zijn tol leden v iD het bestuur herkoi cn de hh Anih Koster en K Van Nes Pz en is in de plaata van JeA heer T Knstcr die bedankte gekozen de heer J Van Hoff £ ene aitnoodiging van de maatschappij van tuinbouw en plantenkunde om als lid dier maiitücliappij tegen betaling vjin 25 jaarlijks tue te treden werd liet 9 tegen 7 steramen afginezen Ken voorstel tol ontbinding der vereeniging mot het iluel als lan eene afdeeling van genotmde maatschappij te stichten vond geen grnoegzame ondersteuning om in behandeling te komen Tn de N R Ct leest men Men herinnert zich de talentvolle proe c van uitlegging van art 119 der grondwet onlangs door mr Verniers van der Loeff m ons blad geleverd en dat ij kort daarop die uitlegging bebï eu bestrerlen Nauwelijks wordt voorde vacture in het district Gouda de nanni van der Ijoetf als liberaal candidaat genoemd of het iJagblad smeedt tegeu hem een wapen uit bet frit dat zijn vertoog door ons bestreden is Verbeeld u tefii hit zelfs voor de Rott Ct te tevolulionnir hoe revolutionair moet hij dan wel zijnl IntusscUeo is die uitlegging van het grondwetsartikel door ons niet bestreden omdat zij te revolutionair is evenmin als revohitiunaireu baar bestrijden omdat zy niet revolulionair is Wij bestriden ze eenvoudig op wetei soha pelijke gronden Maar zoo iets gaat boven het begrip van ren blad dat ales zelfs de wetenschappelijke uitlegging der wet tot hatelijke partij quKstiei maukt Niet daiirom echter vestigen wy de aandacht op het nieuwe staal van dénigremcnt Maar a tn het lot vao het artikeltje wordt gezegd dat volgens het stelsel van nr v n itx Loeff de tweede kiiKer het recht zou hebbeu by amendemnil belas tingen te verhoofen of nituwe belastingen in te voeren dit brengt de consequentie immers mee l it na is een ondeugend verzinsel maar het tal misschien den liberalen candidaat afbreuk kunnen doea Waarom zegt het blad er maar niet bij dat de heer van der Lotlf de beiaatiugeu wil verhougen alhoewel zyn veitoog juist ten doel had om te komen tot afschafllng van slechte en drukkende belastingen Dit zou misschien nog beter werken en de onnaarheid zou niet grooter zijn Staat het dan met de conservatieve party zóó hopeloos dat alleen van onwaarheid nog voor haar heil te waohten is Onze vrienden in het district mogen wel op hun hoede zijn By dit ééne stukje zal het niet blijven Men heelt met eeu vijand te doen die voor niets staat ISen telegram van Seut Off ait Penangl meldt het volgende jyMaritime en militaire krachten met geschut van zwaar kaliber sluiten den kraton in De luit gene raal van Swieten heeft den Sultan voor het laatst nog in de gelegenheid gesteld zich onvoorwaardelyk over te geven Een gisteren avond laat verschenen extra nommer van de Staatt cotiront bevat het volgende bericht Bij het ministerie van koloniën is heden avond van luitenant generaal Tan Swieten een telegram ontvangen van Penang verzonden 20 dezer wa iruit het volgende blykt Het tweede object is bereikt Met gering verlies is bezit genomeu van de rivier en van de versterkingen van Toeugkoe Kali De vijand heeft alle versterkingen op den linker en rechteroever der rivier verlaten Het schijnt dat de nederltiAg van den I4deu dezer en bet bombardement der marine hem hebben ontmoedigd De generaal Van Swieten zocht nu op nieuw in aanraking met den Sultan te komen die naar luun beweert genegen is tot onderwerping IntuSichen wordt alles voorbereid om tegen dun Kr itun te ageeren als bet nog noodig is De aanvoer van zwaar geschut is door het bezetten der rivier gemakkelijker geworden De brigade van kolonel De Uooy is nog in reserve te Padang ter beschikking voor ondersteuning of andere eventualiteiten gereed Het weder is gunstig Do ge oiidheiJaioestand is verbeterd en de geest der troepen uitmuntend Van Seuter t OJIce was Zaterdag het volgend telegram ontvangen Penang 20 December De Nedorlniidsohe troepen hebben uch meester gemaakt van den geheelen linkfroever der AUihin nvier eu de nldnnr aanwezige moskee Zij zyn thans in zuidelijke richting op maiBcli Hel land levert veel moeilijkhcileu op eu de Atchineu eu bieden veel trgenstand Volgens een Zaterdag a ingebracht telegram vanden luit geiieraal van Swieten aangenomen te Penangden 19 deze r des middags tru 4 10 bad de vyaudde versterkingen aan het trand op den oosielijkenoever van Atchin verlaten m iar den strydniet opgegeven De eipeditionaire irueprn bevondenzich in moeielijk terrein ongeveer als de biesbosch men zucht zuidwaarts op beter terrein te komen maar had den doorgang nog niet gevonden Bij deverkenningen waren 8 minderen en 2 officieren licht gewond geworden St Cl De eerste kamer heeft in bare gisteren gehouden zitting aangenomen eeu aantal aan de orde gestelde ontwerpen De heer Guljc beeft voor de oandidatuur voor het lidmaatsclinp der Tweede kamer in het district lireda bedaukt Naar het HU vemrcmt heeft Z M de K uiing goedgunstig b schikt op de aanvrage der fetst eitm missie uit de sciuTpsclinttois verccniging Neerlaiids Burgernauht te Amsterdam tot het geven van eeu feestwedstryd op de vuu Wnpciieii bij gelegenheid viiu het te vieren Zilvereu Kruoiiiiigsfeest in de maandVlei des volginden jnars Tot dit feest zullen worden uitgeiiuudigd de verschillende Nederlandsche vereenigiiitten benevens deputatiën van vloot i er en schut erijen iii Nederland alsmede de verschillendeLuxemburgsche en Belgische scherpschuttera vereenig S Aan de MiddM Ct woidt ut den TIjag bericht dat eersldaajjs opcne triegraniinen die ieder van de huisgeuootcn des gra lrrssierdrn Ie en kan zullen worden ingevoerd In Duilsclilniid bestaan ze sedert eenigen tyd mei goed succcb In den storm van Wuens ng den 17n dezer bevond zich by felle branding en hooggaande zee een Hamburger stoomboot lieladen met zaad en stukgoedircn bestemd naar Fiankrijli in groot gev iar op bet rif voor hel e iiind Nor lerne Weldra was het achterschip verbryzild ttnvijl het voorschip als wr ik op hel rif bleef vast ilien waarop zich de equipage besttiande uit 12 personen in doodsgevaor bevond I I Irota hoogo ïci rx branding beproefde het d rcddinglwut VI Nir leriiey deze om hulp roepende mcuseheii to reddoii het mocht niet baten zij werden teruggeslagen on nog weinig lijds en de woedende zee zou ze verzwelgen Toen namen twee Hollaujjiche vissolieis Kornelis Hoefnagel en Evert Bakker met huune vyf matrozen allen te huis behoorende op het eiland Urk het stout besluit met hunne visohaak eene poging tot redding te beproeven en na ongelooflijke ins i niiing gelukte hel Bakker nabij het wrak te komen en ile ougelukkigen een troa toe te werpen maar geen der equipage hiul besef meer om tegrij n of vast te maken tot tweemaal toe werd dit proefd toen sprong de moe lige man op het wrak oin du tros vast te maken eu het gelukte hem act zyn makker Hoefnagel on de vijf matrozen alle twaalf personen van een anders wissen dood te redden en behouden aan wal te brengen In een onzer noordelijke provinoiën zoo wordt verhaald in eene plaats waar zich een hoogereburgeracbool bevindt had een jongen ait den arbeidenden stand circa 14 jaren oud en met veel leerlust na al eens vergeefsclie pogingen in bet werk te hebben gesteld om zyn leerlust te bevredigen een brief geschreven aan den Commissaris des Koninga in zijne provincie of de e hem ook zou knnnèn helpen Toennu do Koning vergezeld van den Commissaris ookdie plaats bezocht II Mei daoUt men den knaapte zien doch deze was afivezlg in dienst bij den een of anderen landbomver Eenigen tyd later kreeg hetgemeeutebesiuar van die plaats eene missive van den Commissaris wiuiria het verzocht werd om voorefD geichikt kosthuis te zorgen en het joiigmensch op de hoogere burgerschool te plaatsen zoodat de jonge in plaats van eui bi errnkiirch je te zijn nu leerlingis aan de hoogere burgerschool en een andere toskomst tegemoet gait P D C Onlangs te de men ouder de passagiers op de stoomboot de trut die v m de Moerdijk naar Rotterdam voer een heer die nieitegeiistiuindehet gure weör al zxjer spoedig bij den kapitein op de brug kwam eu met hem een gesprek a inknoopte eu wel onophoudelijk over verschillende vaarwaters De kapitein oiibekind met dizen heer zcide bcUooriyk het zijne en daarby heeft bet dan ook niet outbruken aan klachten over dit of dat vaarw iter over de waterstaat enz Tuen men een eind weegs in den Noord was zou de genoemde heer om de koude dan een weinig naar beneden goiiui doch eerst vroeg hem de kapitein met wien hij da eer hal gehad te spreken vermits het hem was gebleken dat mijnheer nog al goed op de hoogte was en hel hem verwonderde dat een passagier in die konJe van den Moerdijk bij hem op de brug had geslaan waarop hij ten antwoord ontvingi ik beu de minister Geerisema De kapitein die soms in vuur was geiauLt verzicht verschooning als hy wellicht een weinig buiten de termeu der beleefdheid was gegaan ol itts te veel had ge egd vermits hij niet had geweten met wien by sprak De minister antwoordde hierop dat dit juist het doel was ge veest en de regeering op dergelijke wjjza op de hoogte van zaken moest komen Nieuwi mat de Dag De onlangs in België gedane uitvinding eener nieuwe brandstof steenkolen vermengd met aarde en opgeloste aodu geeft aau de Belgische bladen nog dagelijks stof tot bvschouwinncn Thans heeft men te Verviers eene nieuwe lichtsiof uitgevonden die naar men beweert du petroleum met vrucht en voordeel vervangen kan Die stof of dit vocht is samengcstrid uit 3U gr 6jn gewreven of gestampte soda opgelost in ecu halve kan regenwater en vermengd met eeu zevental druppels n ipliia Volgrus de opgave van een Dagblad van Verviers is de bovengenoemde hoeveelheid volduende gewei st oiu een makeWimf jumqmt van des namiddags half vyf lot middernacht te doen jirandcn met eene vlam niet minder helder eu wit dan die van ontstoken aardolie De in 1874 in Londen te houden tentoonstelliiig zal worden geopend op paasohmaandag den 6n April en gesloten den 31 n October d a v Behalve nieuwe Ditvindiiigrn op het gebied der wet nsobap en de kunst in hnren geheelen omvang en hare zellstandige werken zoome Ie in hare toepassing op voorwerpen van dagelijksch nul onvat do tentounstelling de industrie van het knn werken de burgerlijke bouwkunst bouwkundige untwerprn enz gebi uwen voor sanitaire doeleinden ceoieiit kalk en stucidoorwerkcn verwarmingsmi Idelun van allerlei aard leder en lederartikelen zaïlelmakeis en boekbiiideiswerk wijnen In alle nfdeelingen kunnen naast de daaruit vervaardigde vuonverprai ook de daarop betrekking hebbende groii Istulleu de hij de bewerking benoodigde iierktuigru eu hulpmiddelen en de wijze van behandeling worden ten toon gesteld Ieder inzender mag van elk vuorwcrp slechts één exemplaar inzenden Vakcommissies beuordeelen de Voorwerpen en bepalen of zij kunnen worden ten toon gesteld n ijncn worden alleen van producenten verschepers eu importeurs toegelaten Het opnemen in de tentoonstelling wordt als eene onderscheiding aangemerkt ten blijke wa irvan aan elk deelhebber bij de sluiting eene medaille wordt uitgeieikt De tentoonstellers behoeven geeue audere kosten te dragen dau die van het transport de pUatsruimte de vitrines toonbanken enz worden zonder eenige vergoeding door de eiigelscbe commissie beschikbaar gesteld Om eigene vitrines te mogen plaatsen wordt de toestemming der commissie vereischt De tentoonstelling van wijnen maakt hierup eeae uitzondering daar zij tevens eeue gelegenheid moet aanbieden om den wijn te proeven op aanvrage worden daarvoor de geweven van de Albert Hall aangewezen de kosten voor stellages enz komen echter ten bute der teutoonstelleri In eeue correspondentie uit den Haag van de Middelt Ct leest men o a het vulgende Er waren ook niet weinig liberale leden die tegen hoofdstuk VI marii e s emdeu Vj zou lang over te tviisten zijn of ze dairin wijs handrhlen in alle besoheidenheid geloof ik dat ze dit niet deden maar elke twist wordt overbotlig bij de gro e incunseauentie van lie zelfde leden om voor hel volgende hoofdstuk dut van het departement v in financiën te stemmen Stemt men de eene begrooting af om de beweerde werkeloosheid van den honder der purtefeuille dan moet men niet de verregaande onbillijkheid hebben van de andere aan te nemen waarvan de minister van zijn eerste optreden af met een programma van werkeloosheid optrad en wel nadat hij jaren bing als lid der kamer op hoogen toon en gedekt door een soort prestige van t zelf wel beier te zullen doen wanneer hy t maar eens doen mocht al zijne voorgangers ook hen die waarlijk niet lui waren gelijk van Bosse en B ussé met miskenning van bet goede dat zij deden of puogden tut stand te brengen stilzitten en verzuim verweet Heeft de minister van Detden zich dan zoo veel meer afdoend verdedigd iGKen de oppositie van vriend en vgaud dan de heer Brocx My dunkt neen Het beroep op de noodzakelijkheid eener ruime kas om de kosten der tweede expeditie naar Alsji te bestrijden die hem zou hebben verhinderd 1 voorstellen te doen tut tgdelykc belegging van kasgeld on 2 de afschaffing der zeepbelnsting te hebben vuuibereid Uit de memurie van toeliehting lot de liulisehe begrooting blijkt duiilelyk dat hit geld voor de tweede expeditie ua ir Atsji gereed lag en de minister van fiuanciin behorfde zich daaruver dus niet bezorgd te maken bovendien züU de heer van Delden dan werkelyk de zaapbrlttsling willen afschaffen zonder aequivaleut llei kuiot 0111 oiiiannemelijk voor deed liij da irtoe het voorstel dan zuu hy b j zeer veleu den indruk hobUui weg te nemen dat hij met opzet on uini emelijke wetsvoorstellen indiende Al levert opditougeubük de staat onzer kas greuerlci bezorgdheid op eeu mi iister van financiën die vooruit behoort te z en dii iidc toch te weten dat onze Guancicu niet in zulk een luestond verkeeren dat wy de ongelukkige proefneming van IS54 deafaohaffiug van slechte acoijnseu zonder aR iiivalriit zonden kunneu herhalen vllat du minister van Delden a e i2f uinorai deed eu de o irnl nrtighrid hud van te erkennen dut hij eenmaal minister zijnde zijiio vroegere uurcdelykheid had ingiirien mng uil een psychologisch oogpiint merkwaaidig en leerziuiin rjjn maar is tuoh in mijn oog niet krachtig geiiueg om alle bewaren tegen ifjn rrgeeriiigsbelriil te be weren De eenige maatregelen die de minister gcnumui heeft werden overgeiiomoa vnn zijn voorgangers of van speciale commission zooala de muniwet Vuural vuur Je liberalen die om gelijksoortige grieven tegeu huofdstuk VI sieindeu stuml dunkt mij bij de leiomiug over huufdstuk Vlli geen andere weg open dau afstemmen of onthouden In de Vrijdag gehouden zitting der Twerde Kamer heeft de minister van koloniën zeer gewichtige mcdedeelingen gedaan reeds in een vorig n medegedeeld omtrent de expeditie tegen Atchm die th ms weder in Vollen gong is en naar men a geinein verwooht beter zal slagen dau de eerste Bij de belangstelling welke deze lucht zoo te recht nl euiren guaiide maakt is het zeker ie bejaiamireii dal de kaarten van dat geiieilte van Sumatro zóó onvolledig zijn dat het ondoenlijk is den vuurlgang onzer troepen uit de verte na te gaan Uit het bericht van Vrijdag mag men opmaken dat het straud van de Noordkust grootenderls in de maclit der onzen is ikumou en dat nu de operation tegen de meer biiinenwaarts gelegen punten zoouls de stad Atohiii zelve met haren kraton later bevestigd een aanvang konden nemen De troepen zijn naar hen uit de berichten kan opmaken nietuan hetzelfde punt geland als de eerste expeditie maar aan de audere zijilc van de Atchinrivier wnir vulgens het kaartje dat de Ank Ct den 9deii We heeft uitgegeven ter verduidelijking van het beU üde verhaal over de mude deelingen van een spion Ho versterkingen des vjjands het zwakst zouden zijn latussclien schijnen de Atchineezen dapper weerstand te hrbheii geboden althans te oordeelen naar het niet onaanzienlijk verlies van 6 dooden en 38 gekwetsten aan onze zyde bij het innemen der kustrersterkingen Thans verwachten wij tydingen omtrent den voortgang van ons leger naar de Bovenrivier waar de strijd zijn beslissing zal vinden Eeu heuglijk bericht staat aan hel slot van het telegram namelijk de verzekering dat de gezondheidstoestand verbetert Niet overbodig is de waarschuwing drs Ministers dat men voorzichtig moet zijn met andere berichten dan die van regeeringswege wurden oprnbaar gemaakt Wanneer wij echter voortgaan met het mededeelen van alle tijdingen die wij zij t ook niet aitandere brongen ontvangen dan doen wy zulks omdat het hier onmogelijk is na te gaan of en at indie berichten al dan niet waar is Het publiekheeft recht op de kennismaking van al wat overeenzoo gewicbtigru strijd ovrrgeseind wordt maar hetzij zoo verstandig om steeds te bedeuken dat tijdingen uil particuliere bronnen niet zoo juitt en volledig kunnen zijn als die der liegeering ten dienste staan Nu zegge men niet dat de Bcgeering er belang by kan hebben tijdingen vooral als zij ongunstig zijn geheim te houden Men heeft bij deze expeditie geen reden de Bcgeering in dit opzicht te verdenken zooals bjj de eerste expeditie haast de minister van koloniënzich thans de ontvangen tijdingen hetzij in de kamerhetzij in de Stuatn Courant openbaar Ie maken De redenen die b v Gambetta er toe konden leidenneurja en als h ilve overwinningen voor te stellen beslaan voor ons gcuvenirment niet Wy kunneuthans van hier uit niets oqu het welslagen van denoorlog meer doen maar wij vertruuwen dat allemaatregelen zóó getroffen zyn dat weldra rede ookons deel zal zijn tlauJeUU BelaiigrUk voor velen In alle branchen in het b j ander echter met betrekking tot de algemeen veel ge oulile origiuerieloten rechtvaardigt zich het vertrouwen eenerzijds door rie bekende soliditeit der firma anderzijds door den hieruit van zelfs voortspru lenden euorinen verKoop der luien Het door zijne nauwkeurigheid bekende baukicrshuis Adolpb Haas in Hamburg kan deswegen iedereen sterk aanbevoleu warden en doen wij op bet heden lu ouz courant voorkumende adverteutie der vooroie de firma jdgemeen de aandacht Vestigen Laats te Berichten Londen 22 Deo U l Cape Cuasi ontvangt de Times bericlit ilnt tie opjiesUne NegerUüofdeu vaii Ktmina d i 26 Noremher jt buune omlerwer pinj hebben aungelmdeu Als bewijs ran banne loyauleit rordtren de Eiigelschen dut de hoofden 300 mnuschappen leveren lot t verleencn van a sistentie bij t buiten van deu weg naAr Comassie Versailles 82 Dee Het liiiker ccntrum ht eft bestoten het ameDdement vaa Luon S y te onderstHditen betreffisode de terugbetaling van 150 milliucn in specie en 50 mdliuen ia schatkistbiljetteii aau de Krauscke bank De cuoimissie voor het rervoer der diigbiaden heeft vtrworpea een amendement op het zegelrecht Burgerlijke Stand OcBOBïN 19 Dec Corneliii oiulers C do Korte en A Noottboom 2 1 Johaiini Mnrliim ouders J F de Vruom vu F ran der Kiud Geraittu oudtTB U Hrouner en II van Uuaen Juhanucs oudura M vati der End cti iM 1ouwcrier 21 Heiulrirn ouder C Hlükiiiburu en L vaa Vliet Maria Matliildi ondtra H Rozcstmten eu G Kekkcr Pieter uudera J van der Kemp cu C Malrnburg liubeth ouders G Ovlblldln 21 Dec M va RQst wed A Straver 86 j ADVER TEN TIËN Voor de velo bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overlijden vnn mijnen echtgenoot betuig ik ook namens mijne kindereu mijnen oprechten dank VVcdawe J L TEBWEN Gouda 23 Deo 1873 Schültz Ann allen die bewijzen Tan deelneminghebben betoond bij het smartelflk verlies doorons geleden betuigen wg ook namens onzekinderen langs dezen eenigen weg onzen harteiyken dank M van DANTZIG J OLM AN van GOUDA op AMSTERDAM en terug zal op 25 en 26 December 1873 T rT pr I gevaren worden De ondergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bjj hem te bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE tl Orden Korden ten tfoedigste ingeicaeU VB A BBINEMAN Lange Tiendeweg Een Bierbrouwer vraagt voor den VERKOOP van aitmnntende heldere en werkende BIEREN te Gouda en omstreken soUede SLIJTERS tegen goed slijtloon Brieven franco aan het Bnreaa dezer Coarant onder letter Y ïimiiiiiu In eene bestaande ZEEPZIEDERIJ verlangt men iemand geheel op de tegenwoordige hoogte der zachte groene Zeep om als MEESTERKNECHT de leiding der fabricatie op sdch te nemen Brieven franco onder letter 6 Z san het Bnreaa dezer Conraut bij voorkeur Tapijt Behangers of Mannfao tuur winkeliers worden gevra d voor den verkoop van een BELANGRIJK ARTIKEL BorgsteUing van solide personen en goede referentiën zijn vereischte Brieven franco onder Letters B P bij de Boekhandelaars SCHELTEMA HOLKÈMA Benrsteeg te Anuterdam Tc fioiida of te Rrallugeu wordt tegeu Pebruarg of Maart gevraagd KOST en INWONING met gebruik van twee gemeubileerde KAMERS of eeue KAMER met ALCOOF in een fatsoenlijk klein gezin of bg eeue weduwe van middelbaren leeftjjd voor de Echtgenoote van een O I Scheepsgezagvoerder Opgaaf vau prijs per maand met franco brieven ouder Lett M L hg de Boekbundelaara Gebr KRAAIJ Buitenkaut U 83 te AmsUtrdam CHOLERA ANTI CHOLERA TABLETTEN vervangende de droppels als preservaüef bij het minste gevoel van buikpijn misselijkheid pf diarrhee Verkrijgbaar bij alle biunenlandsohe depots en te Gouda bjj j C ZELDENRIJK Markt JTFRilNpS SNEL Commissionair ia Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van 100 tot 1000 thans a 4 renU 1000 en dtttirboveii ii 5 g Kantoor Westhaven B 14ü ff