Goudsche Courant, zondag 28 december 1873

R C KIESVEREENIGING te QOÜDA In eene Algemeene Vergadering van bovenstaande Kiesvereeniging is met algemeen stemmen tot OANDIDAAT voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer geproclameerd de Heer J HEEMSKERK Azn die ten zeerste aan hunne Medekiezers wordt aanbevolen N 14Ö7 Het bestuur STADS IDZUKSGHOOL De COMMISSIE van TOEZIGT over de Stads Mnzijkschool te Gouda brengt ter algemeene kennis dat zjj op ZATURDAG den 27 DECEMBER 1873 inschröving zal honden voor de kinderen welke aan het onderwgs in de Vocale en Inatrummtal Muzijk op genoemde school wenschen deel te nemen De inschrgving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags van een tot drie nre in het gebouw Arti Lbgi Vereischten a De leeitp van negen jaren voor Jongens en van tien jaren voor Meisjes b Vatbaarheid voor het onderwas dat z wenschen te ontvangen waarvan ten genoegevan den Onderw zer moet bljjken Het aanschaffen van Instrumenten is voor rekening van den leerling Onders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschr ving geene kinderen op de Stads Muzjjkschool neer zullen worden toegelaten A óór de volgffittde inschrflving welke in de maand Decembef 1874 zal worden gehouden Gouda 12 December 1873 Namens de Oëmmissie van Toezigt over de dtads Mnzgkschool C C KNAAP Secretaris Uitnoodiging Ier deelnining bii d door den Stut Btmbgrg goed lekcurdc cd geWMrborgdü groot Geldverloting lU hoogst prgi iu h t gelukkigit gcfiü btdrugt 300000 mark of 210000 Dt Hoofdpryien jijii gang tot eere verstrekken Ben ander scbrij t Op het punt van het onderwijs kunnen we op hem rekenen Een kundig en ijverig Ban is hg buiten twijfel en die in de kamer een goed figuur maken zal Mark 200000 100000 75000 50000 40000 30000 250OO 20000 15000 12000 JOOOO 8000 12 k 27 k 2 54 126 Mark 6000 5000 4000 3000 2000 1500 1200 1000 500 300 200 110 BUITENLAND Itultcnlaiidscb Overziclil Il dn Voen l K gehouden zitting der Fr n che nniiunale Tergulnring werd de elgemeene beriadalaging o ef de bfgrootiiig nu ontvangsten voortgezetj de dlicuBsi werd byna uitsluitend ge oerd tusschcn Leon Sa rn den minitter van finauoièn de eerste beweerde dot de begrooiiiig kon iJuiten zonder nieuwe brliistiri en en bepleitte 2ijn vooistel om van de 2U0 uiillioeu jiisrluka bg de bank af la lossen 5ü railliueii te reslitueeren in sclintliistbiljelteu Ue minister Magne bestreed de redeneering van Léon 8aj e s op het bestaande ti kort bedragende 146 rodliucu en op Ie nood jike ijkkeid om aan de aflossing bij de bank niets te veranderen De algemeene beraadslngiiig eindigde nog met in deze 2Uting De gezondlieidstorsiaud van den Uuitschen keizer heeft vulgeuf de ofi n l6 Rnt tê JmMiff r in de fanlste ilngen nern ongumtige verandering onderguan de laatste kntharrhale ongesteldheid heeft eeu geregeld verloop Hel beriohi klinkt geruststellender dan hetgeen de Frot Corretp din vangen dag had gemeld Men kun uit deze offlcieele berichten echier opmaken dut de kei fr blijft sukkelen wat geen verwondering baart wanneer men zijn leeftgd in nnnmerkingneemt na den paus is de keizer de oU ate souvereiu van Europa hij lelt ruim 76 jaar De errsie kamer te Darmiladt heeft zich aiidermanl bizig gehouden met de behandeling van het wetsoiittvfrp tot regding van het onderwijs ij heeft faoar standpunt van verzet niet verlaten al zgn inet 16 tegen 13 steramen de artikelen 4 en 5 betrelFcnde de gemengde school nnngrnomen wunt een Atr bebogrgkste punlin vnu bet ontwerp de uiisluiting van geordende gcedelijken heeft de kamer verwurpen Po kamer is diiarbij nog veel verder gegn in ij heeft niet sleolits beiwald dat dtrgelyke geeste lijken onderricht mogen geven op hgwindere insielliugen van onderwgs maar zij heeft die bevoegdheid uitgebreid tot het ge en van onderricht op de open bnrc school Ten einde vooral duidelgk te doen u tkonien dat zij in dit opzicht eeu gevoelen virdedigt hetwelk Inurecht staat tegenover het beginsel waarvan de regeeting in de tuei de knmtr is uitge gnitii heeft Ie eeiste kemcr mtt uoU le woorden verklaard dat zg de auiincming van het ontwerp afhiiiikeiyk maakt van de e Vour atirilc Het behoeft niet uitvoeiig nniigeluond te vvonlen dat dit gfigk stBat met een verwerping der voordracht want de rcgrcring 18 niit m stniit een dergelgke wet uit te vnardigni llnd de kamer daaraan de medegedeelde voorn aarde niet verbouden dan zou de v et tot ftnnd hebben kunnen komen op grond van zekere bepaling voorkoinciide in liet reglement van orde Indien ui ameiidemeoten op eeu of meer artikelen eei er voordracht door de kiiincr worden aangenomen dan heeft de regeering de bevoegdheid om de amcndciueuten te beschouwen als een nenscb door de kaïiiCr ten aanzien van liet behandelde punt iiil uliiikl maar zij is volstrekt met gehouden zich n inr dat een gdig te kennen gegeven verlangen te gedragen De regeering licht lie iimendiiufnten uit de voordracht en dBarmcdc is ij pi holpen I li iiis komt dit liiilpiniddcl iiitt te stade de rtgn riiifr moet beproeven langs een andeien weg Int 1 mu iIu doel to bcreikm Als etii byzuiidnlit itl woii t ten aaii icit van dc o oaiigciegeiiheid uit l iuulvluit gtincid ji de t geu 2 1 2 2 5 12 11 k 5 U 310 it a 15000 310 i U 12000 10 a a 10000 363 h 16000 a etc el Bijna de kelft der Intrn worden door T rlolingen met pr zeo oitgetrukkeo iu bet gebeel 3iaoo x i UZEiisr welke krachteni bet plan binueo eenige nuModen door het lot mwteo xgo ungewezen Tegen iotendiog tip het hedrag reritendt de oudergeteekeode origiaele LOTEN toor de twe de ferlotiug elke offleieel vastgesteld recda op den 14 en 15 Jannaria s plaats riodt tegen do volgende vatte prÜMD £ en geheel origineel lot Thl 4 of fl 7 half 2 vierde 1 onder verzekering der prompste bediening Allen dio my hnnne orden willen opdragen maak ik in bun belang daarop opmerkzaam dat men mij bij toezending van poBlwitteU de beBtclling eitra per brief me dedeeli en meu daarin dinddgk de naam n woonplaals opgeva Coupona Banknoteu ea FoitzegeU worden io betaling aangenomen ledtr deelnemer ontvangt van mg de van het offieiela apen voorziene origtncla loten welke niet net verbodene promessen die ileehts op pcraooolgk verironwen berusten gel k te stellen ign Het orginele tr kkingsplan alinede de H ollaDdache vertaling daarvan wordt bij iedere bestelling gratis bijgevoegd en worden de getrokken prgzen benaveDs eene nmbxel tEe trekktugslijst ta de belanghebbendeo nauw kcnrig toegezonden Door het vertrouwen dat zich dexe loten looru hebben verworven mag ik ook belangrijke orders verwachten nelke dnn ook zelfs bij de kleinste bestellingen tot to de afgelegeuslc gewesten nauwkeurig en onder geheimhouding zullen norden uitgevoerd lu kleiue tnssehen pozen vielen verscheidene der eerste Hoofdpryzcn io D na door het gelak brgiinstigde collecte Men gelieve zich dus ten spoedlgata tn regtatrechs ta wenden lot ADOLPIl HAA8 S taatseffectenhandelaar in HAMBURG Ii Voor het mij tot dusverre geschonken rertronwen zeg ik mijne ace rdf deelnemers mijnen besten dnnk 3 50 1 75 Versterkend Gezondbeidsmeel VAN B ADEMA te Arnhem SCHEIKUNDIG ONDERZOCHT DOOtt Dr R 8 TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPERS Adsistent aan het Scheikundig Laboratorium der Hoogeschool te Groningen OLNCESKVKDIO AANBEVOLEN DOOS DE Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappg tot bevordering der Geneeskunst en verschillende DOCTOREN Vele Lijders aan slechte spijsvertering zwakke tmgen of borstkwaün vinden zeer veel baat bü het gebruik der FROMENTINE Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren ligt verteerbaren aard voedende eigenschappen ea zuiverheid van smaak met groot succes aangewend hg de voeding van Kinderen en Zuigelingen Verpakt in Bussen ii 1 ena O öO I voorzien van Gebruiksaanwijzing en Attest verkrjjjrbaar in de onderstaande Dépóts te Gourfa bij P J MELKERT te sHage by SNABILIB te Rotterdam bfl S J G WÜLPF en H J de RICHEMONT te Leiden bg de VFed BOSCH en FISCHER te Alphen bij C GNEKOOP en verdere bekende Depots in andere plaatsen CORRKSFONOBNTIE N N vraagt naar annleiding an de herhaalde malen voorkomende veroordeilingeo wegens het verrichten buiten e a urinoir van datKüne nanrvior die inrichtingen bestemd a n of die Terbodsbcpoling billgk is Alleen duo is dnt het gevnl volgens K N wanneer het getal urinoird groot gun H g is om san niemand ongemak te veroorzaken WW men de verbodsbepaling behouden men vermeerdere bet getal dirr inrichtingen doch zgn aan die vermeerdaniig bezwaren terhondcn Dien achaffe de verbodsbepaling af Het laatste zou N N de voorkeor goveo boren het eerste Uüuda Dr ik van A Brinkmad lK kaal T VOLI Spoor traat te Gouda mm umn EN te geven door Hdlandsche Fransche en Dujtsche Artisten met medewerking van den Holl Komiek den Beer HARTMAN onder directie van den Heer 1DT2 WIITTEK van Rotterdam op VRIJDAG 26 DECEMBER 1873 Aanvang der Matinee ten 12 nre Entree 15 Cents en der Swrée ten 7 nre 25 Cents beide in vertering Wkd A van SOLINGE C E J BREEBAART Lz CONyiSEüR van Z K H PRINS HENDRIK Van af HEDEN en gedurende het KERSTPEEST steeds VERSCH verkrijgbaar Delicieuse Kers tkranzen Het GEMEENTEBESTUUR van Gouda aal op MAANDAG den 29 DECEMBER 1873 s voormiddags Elf nre in het Koffijhuii de HASMoniB aan de Markt aldaar in het Openbaar doen VEILEN en VERKOOPEN in twee perceelen en daarna gecombineerd De voormalige GROOTE VOLMOLENen vsrderen OPSTAL aan de Punt nabgden IJssel te Gouda met daarbij liggendeGROND een en ander kadasti aal bekendin Sectie C n 1348 en 1368 geheel en 1347 en 1349 beiden ten deele zgnde degenoemde kadastrale perceelen voor hetgeheel groot 5 Aren 49 Centiaren Aanwijzing in loco wordt gedaan op Zaturdog den 27 December 1873 en ten dage vanden Verkoop beide des s voormiddags ten 10 nre terwijl nadere inlichtingen geven de Notarissen te G ouda BESSEN WIJN SIROOP de PUNSCÜ MELK CHOCOLADE W ater Cliocolade J BREEBAART Lz Markt Gouda hootverkoöpM HAASTRECHT De Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op ZATERDAG den 27 DECEMBER 1873 ten verzoeke van den Heer M BISDOM VAN VLIET van den Heer P H C VAN BEN BROEKE en van het Bestuur derpolders Honaard groot en klein Keulevaart aan te vangen des morgens ten 9 nre in hutbosch nabi het dorp te verkoopen diverseBOOMEN als IJPEN zwaar voor de borst tot 0 76 meter ESSEN tot 0 57 meter ESDOORN WOTENBOOMËN enz OiK nbare Vrijwillige Verkooplng op MAANDAG den 29 DECEMBER 1873 des voormiddags ten 10 nre ten huize van den Heer A BROERE herbergier te Ouffer teri o d IJesel van ruim 20 Bonders HOOILAND aldaar aan en bg elkander en slzoo zeer geschikt tot het maken eener Boederfl Aanvaarding dadelyk en betaling der Kooppenningen 1 Februarg 1874 Nadere informatien bg den Notaris G J SPBUIJT te Ouderkerk a d IJescl 1873 Zondag 28 Dccemlier GOUDSCHE COURANT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Öinstrelien stemmers met uitzondering van een enkele allen behaoren tot de hoogst betitelde adellijke leden der kamer gedeeltelijk Katholijked gedeeltelgk Protestanten De Belgische kamer heeft in geheime zitting een onderwerp behandeld dat ongeveer een jaar geleden door den beer Jottrand tfi berde is gebracht Die afgevaardigde wenschte uL dat aan de leden der vertegenwoordiging vergoiining werd gegeven kasteloos op de staatsspoorwegen te reizen De groote meerderheid heeft zich m t dit denkbeeld niet vereen igd De Noorweegsche regeering heeft het voorstel goedgekeurd door de tweede kimer aangenomen strekïende om de ministers aan de beraadslagingen der tweede kamer te doen deeloeiaen Zij heeft daaraan echter eenige bijvoegingen verbonden ale aan deregeeritig wordt het recht torgekead de kamer te ontbinden de jaarlijkscbe zitting zal den tijd van vier ma inden niet overschrijden en oau ieder van de leden der kamer wordt een vaste toelage van 360 sp iiaalders to ekend tot lestrijding det reis en verblijfkosten Men wordt attent gemaakt op de geschikte gelegenheid die de Goudsche Courant van ÜONDEBDAa 1 JANUARI st aanbiedt om Nieuwjaars Wenschen Door de conoervatieve Kiezersvereeniging Kmi ge Faderland alhier is tot candidaat gesteld voor de aanstaande verkiezing mr W baron Van Oollstein Het Dagblad verneemt dat de heer 3 Heemskerk Az niet in aanmerking verlangt te komen bij da aanstaande verkiezing voor de Tweede Kaaer in dit district te adverteeren Alle Adrertentiën voor dat nr bestemd moeten uiterlijk Woensdag avond bezorgd vrorden daar de Courant des morgens oitkomt 1 Zooals men weet mogen de kinderen der zoogenaamde chriatelijk naliunale scholen niet mede doen aan het kindergescheiik den Koning aan te bieden De heer de Jonge een wakker voorstander van die richting schrijft naar aanleiding van dat verbod in de A Midd üt het volgende DUITSCHLAND De beraadslagingen over het ontwerp op het verplichte burgerlgk huwelijk ia tweede lezing Zaterdag i door het Pruisische Hoii der Afgevaardigden ten einde gebracht hebbeu teer weinig opgeleverd dat nieuw mocht worden geheeten fiij de behandeling van art 51 werd door den heer Momrasen bet alleszins behartigingswoardige voorstel gedaan on de oude registers gehouden door de geeatelgkheid alle in handen te itelleu vau de nieaw t beaoaoien ambteBorsa nm imrn biugrrlgken atand Tooreérsl zonden op die wgze alle stukken van dien aard bgeeugevoegd worden ter plaatse waar zij behaoren te zijn ten andere verkreeg men den waarborg dat door kwalijk gezinde geestelgkcn geen verzet zoo kunnen worden gepleegd en de afgifte van gevraagde afschriften worden geweigerd De minister van eeredienst beantwoordde den spreker en bestreed de noodzakelijkheid om tot den voorgtetelden maatregel te moeten overgaan In de eerste plaats verklaarde de Minister dat er naar zijn overtuiging geen vrees voor drrgeigke weigering behoefde te bestaan mocht dit on erhaopt gebeuren dan bezit de Begeeriiig de vereischte middelen om de weigerachtigen te noodzaken tot het vervullen van hunnen plicht Ten andere beschouwde hg het overnemen der registers van vroegeren tgd om die te vereeiiigcn met de nieuwe door ze in handen te stellen der burgerIgke ambtenaren die met het voeren daarvan zulten worden belast van weinig belang voor de Regeering Daarenboven zoo zride hg komt hierby nog een ander en wel een geldelijk beswaar in aanmerking Hel uitreiken n afscbrifieii uu de bedoelde reg slers is een aanmerkelijke bron van inkomsten voor de geesteigkheid Alleen bipncn het rechtsgebied van den opperkerkernad breiiKt dat op ruim 1U0 U0U th Up grond Van een en ander weiiscbte de Minister dat de geotelgken in het beiit zouden worden gelaten van de oude registers De heer Mommsen verklaarde zich door de beweringen des Min sters niet overtuigd dat zijn voorstel behoorde te worden verworpen Bij do derde lezing zou hij thans door niemand ondersteund op de zaak terngkomen De vraag Aan wie van dat alles de schuld moet alvorens een middel van toenadering beproefd worde ridderlijk onderzocht ea onpartijdig beantwoord worden Blijkt het dat de schuld ligt bij hen die zich by uitsluiting dragers van de ChristeIgke be in8eleu uoemeo dan behooren zij het eerst op te staau met de bekentenis dat zg verkeerd handelen Ën naar onze overtuiging ligt de schold bij hen bij hen alléén Ziehier waarom In plaats van den beer Groen van Prinslerer heeft zich io Amsterdam een leeraar der Hervormde Kerk ooo het hoofd ge teld ran beo die beweren dat in den Staat beginselen behoorea te zegevieren welke de Cbristelyke genoamd worden ook in de school als een gevolg van het publiek recht der gezindheden dat althans grondwettig bg ons niet bestaat Die predikant beeft op zich genomen de hoofd redaotie van een blad dat zich tea doel stelt om tot in da laagste kringen van het zoo hij het noemt Gereformeerd Christenvolk die beginselen Ie doen doordringen op politiek gebied tegenover radidle en conservatieve liberalen op godsdienstig gebied tegenover de Koomochrn Die leeniar van den godsdienst wiens groote stichter de lief ie tot den naasten en dus de verdraagzaamheid als oen deugd a s ten eersten plicht aan zijne volgelingen voorschreef heeft in dat blad de Standaard het eerst van allen verzet aangeteekend tegen het pl in dat opgeworpen werd om de sshoolkinderen d i de kiii leren van 6 13 of meer jnren een hulde aan on eu Vorst te doen brengen Ka dien predikant dien leeraar hebben veleu die dezelfde b giii9cJeii mi enen toegedaan te zgu in zijn exclusivisme tt A iX BINNENLAND f En daarom ligt bij hen vooral de schuld dat het zoover gekomen is dat VVillem Ut op 12 Mei 1874 zicli de sinartelgke profetie kan doen dat loo iet meer iezai ii Je deel der Natie er nkt tegen Kaakt ons volk wanneer Willem IV ten troon gezeten zal zgn io twee gedeelten verdeeld zal wezen die in verkeerden godsdienstijver zoo niet m godsdiensthaat niet onder ullen doen voor hun voorouders Dat is de vrucht van die onverdraagnaamheid van dat exclusivisme door ds Kuiper als een deugd als een pi cht ran den Christen onder den schyn van pal staan voor beginselen aangeprezen en door zoovelen die trots zoo menige waarschuwing meenen ig het dan ter goeder trouw zgn denkbeelden te moe ten volgen in practgk gebracht GOUJDA 87 DlCEMBES Z M heelt met ingang van 1 Januari 1874 benoemd lot lid van den geneeskundigen rand van Zuidllollnnd o a dr U P Buchncr alhier Die vrucht begint nu te rijpen in de kinderwereld in de school Wij betreuren dat meer dan iemand ter weridd Vnu verschilleude zgdt ii ontv nigeii wij brieven tot miiii LViliiig van Mr v d I iii II leniiiiid die hem iingpiioi H jriri ii heeft gekend fii bijiiii diigclgka door jU iat ebreide piaktijk Uii t lii iD lil niiiinikiiig kwam s ü eiluigd van zgiio iitji ia o gczinillieid mcclit Itij e vo i ii iioi icn l in ZOU hg htt district cu do gueae zaak der vooruU Naar ons oordeel zal slrcbis één middel afdoende zijn dnt levens als protest tegen het ver et door den standaard gepredikt en aanbevolen zaJ ktiiiiieii beschouwd worden ffUat de scholen die zich Christelijke nocncp zich van lii t hoofdbestuur dor verieniging lan ChriitelgU onilenvyzirs la dezen s heulen ruilci ijk verklaren dat zij mtt het cnuitó der ojjenbari oiidir wgzer ge c inei lgk Hil eii liaiidci a Al komt dal prote t laat het is wellicht nog mtt te laat Het zal eeu toenadering v iu haar zijde wezen diu i s