Goudsche Courant, zondag 28 december 1873

der door hem gepubliceerde artikelen tijdens het terugroepen der troepen van Atchin én hem tot zes maanden gevangenis veroordeeld De veroordeelde ib fèoraeouas reviUe Mn dat vonnis te verzopen De telegraaf is op Sumatra tot Siboga voltooiden de kantoren te Bau Padaog Sidempoean en Siboga zijn geopend Da Amerikaanaohe donaol te Singapore tob verbaalt de Indih h iiiüttieiced idor de redal iievan de Slraiii Tmeê over de komst van Atjiueezen MARKTBERICHTEN OoQda 24 D c Bg weinig handel waa de stemming flauw Tarwe puike Zeeuwsche 12 75 a ƒ 13 70 Mindere 12 a rï SO Polder pnike ƒ 12 a 13 Mindere 10 S6 a ƒ I1 7 Rogge puike ƒ S 75 a ƒ M0 50 MioiJerey fiö 4 9 6 Vier 7 a 7feO Qïht ipittke 8 a 8 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 75 Haver zware 4 60 a van ae airaui jvnes over oe Komsi van Aumeezen f c 7Jt r i fm an t Ui a i y a ac ta ¥ iiriftg W irem tin cotfefept tractaat za dén f J b H P 1 hebben aangeboden donh met weinig succes daar het antwaoad luidde dat 4iij zioh gebonden aehtral wat tdsschén hem èn zijn gouvernement van staat f kcrl l tan Je andere ijde op prijs zal gesteld worden omdat baar beiioeling geen antlere was dan een te a4e41nk buUelUjk aao Willem III van de NedtritniiclU tcMjttifd Gedeputeerde sinten ran dese prorinoie hebben bepaald ÏMtdk her k der Baten gewiehfea in 1 74 nl pla J8 Betijen e Gouda Tan 2 Maait tot 1 Mtiop aile wf d agrn uit ezondtcd rDondeidag en Zsterdag Giaterenaroad lê er3ê dë Rëniön8tr8i tsche kerk alhier een aardig tooaeel op ran kiudervreagde Eenkeurig ersierde ca cliitterend erli hte kereiboomvas daar o Eiqhi iraa i f clerlei iloeiaen ai at rdighedeu tf jett rareé n een groole meijiglft kinderen waaronder de weezen en bestedelingen waren daar saaiagekpaien m te outvaogeu wat de l raltxwni roor li n opleverde l a Sclielteïoa qo met den kiui ereD een harteIjik woord toe te voegen v aarjn hy li eii de b tiexinif van dit fqest kortelij k uiteeijïette Daarop oa aardeii Ie kinderen bij bearte den kerstUp gi ontvingen uit de hauden van eenigè jonge dames allerlei esqheiiken daeli Jekkqinveii deels voorwer voor apge r dotir bestemd Hot le 8t w td opgélaislercl door M Ijef ge iwg jpa eeujge jeugdigezangers en zangeressen begeleid door orgelspel van o Keej Wenaijïk i Eea root aiintal belangstellenden had zioh op deJialOT iu het ruifl der kerk vereeuigd en geenwonder men zon toch al een byzonder iwactgaHigmensoh moeten wezen om t niet een genot te vindendi lieve kleineu te aHiisoHouwen verUijd en ftrtastitour a wat s j zagen en ai wat zy kregsn i JJie woorden dour da Schollema ten slotte gesproJten eene dankbetuiglug bevatteni a aan hen die lich kiftte rn koeten getroost Jiadden vour dii feeat worden ongetwijfeid door iedec bieaiiad i H ï Blijkens nchterstaande advertentie znl rr Maandag atj een openbare gymnastiekles gegeireii worden i 9 zaal Kniistmiu alkier Vwi deze gelegenheid om de vorderingen der leerlingen in de gymnaetiek té gaan Kien zé door ouders Iriaiigdeii en verdere belangsteileiKten zeker gaarne gebrnik gemaakt worden Ideer èn taieer wordt het idee algemeen dat de opvoeiding ook de gytona iek als een middel liè Mkouwtter bareikiiigi van haar doei èn rie örertuif i wint wuii tA meer vetd dat het behond van atol gezpad üokbaaa v é af ngl Van beoeCr inE dij HytDiMistiek L e openbare let van Mluhdag p Sgf te tialan teiliiiig van Mira èndévrindeh t Lijst der schojen die bjj de afd Qou da yfi t ltMH rissttteMs orili0 va ir Kiptieftja ii ji ieu he k u fiigêzoridfen als bijdragen lol liet aan tffufd f wAl liuMt iiin Aan I niiïnir ablienii iün den Kouin j l Get OontriV j Bëdba vlCMflKNTK üooid der School School Kiet GIN Igaaiidt hoolg M H Kluitman 300 2 50 r H Kramers 124 28 64 f GAiida 1000 1 24 79 Huber 19Ö 31 11 M Jirfvr V d Bom 16Ö 21 40 i G Hardeman 49 9 34 i De VVoal 30 9 86 W Zefgcrs 73 9 4 Jufvr Weurraan 13 2 10 1 N r Buuren 10 6 45 Hekendorp U H Meyer 70 12 Omlerterli a d Wsel D A Kip 276 20 246 BefK Ambacht iJ G Brltink I8i ÏO 09 ftèéttwgk W B K6ol 116 2 5 35 Stnipwijk H G Kmeis 152 7 9 Haostrealit S de Jong Jz n 16 s Stolwijk ii Groencveld 156 12 50 Cap llè dlJsel A Kemper SU6 15 81 H H Hartmnu lii 7 3 Krimpen A d J van der Hue rt tdj ven Jz 200 12 Fapekóp J Meerman 56 1 S 30 Berkewdude F Virhoetf 122 2 33 10 tekkerkerk A vnn l euwen 37 6 70 Ikijersche Harti gsVè d 70 ï 75 Niettwerkerk l van Ifelt 250 19 TO Souderjk W Smits 200 21 51 Ammerstol A van Noorlwijk 163 16 43 MurVcappelle A Vnn den Hoscb 30 4 95 Moord reolit G Lallemau 219 23 35 Soheonhoven Westbroek 14 19 L AkkerhniJB 363 n 38 40 Waddinxveen liegt 250 13 00 Zeven bniten G C Bensekamp 180 9 510 35 32 Men schrijf uit Boskoop dd 23 Piremhcr Na aflpoptdergodsdtensjpofeningder Her gemeente alhier aan hadim aVood werd namens Kerkvoogden bekend gemaakt dat vQor jen dienst op den volgenden ochtend het luiden der klok niet zou geschieden da ir dit aan lf rkxoqisden verbudan was qa dat 0iU U iel6U ndeivvoc r clen ari ing vai den dienst f ü b en avond t aii t hjid pUati gehad Tari ophddsringij tan diju ta di t d t ongeveer en jw f le48n j or deifGe tWwt liwl èéi b fJjiit is genomen woarBij bet gebruik der kloK aan de ver schillende Kerkgenootschappen is toegestaan en geregeld en wel aldus dat de klok 1 Diogen gel ixi wprdeB das Zqodaga op l paaUie nrea en zéa p k voorden arond godsdiei pt in atifWinterpp W t sdji Vah liet luiden op feestdagen is dus iu dit besluit niets bepaald De Herv gemeente ie altijd het efer uikder l lftk had heeft niet nagel ati tfgfii fv e regsjïiv ti ce oèzworeu jn te brepgeri n aan den aud opgepierkt dat zoodciende het de Baad wns die den dttg eujliot uur der godsdienstoefening pepanlde efiz doch 4 Kaad pieeijde het beslujt e moeten bandlkBven Kv nwel v rd de lcli k altijd op fee t li gen geljiid n hiijl dit heden ochtend ook apg plaats tnt it jie4 p ar i d door diiti BoigOifie ter let ewordeiik De commissaris des konings van dexe provincie heeft aan e gepaeentebesturen ptededeelii g gi biau dat ten gevplge er verandering welite het tij lsQ ift ïiieuwe Bijdragen ter bevordering van hit u ndorti s eti de opvoeding enz met il Januari a s ail ondergaan en waardoor de oetrckkiiijr die tot dusverre tiisscjien de re gt riii on cl it a bestond up dnl tijdaÜp l fplioudeii geen beriaUtfji lulreiit scbuolv ryamiigien enz ucer aan het deparleineiit van biauenlandsche zaken behoeven te norlen ingezun icn Hel hoofdbestuur van liet Roode Kruis hier tf lande heeft ann de cotuitii s en corrcspoiidentr n eene circulaire doen toekomen met tr ededceüngen uitIndië Daaraft blijkt iliit het centranl eomité in IfMÜë met het pog op de tweede jtpeditie aar AtcUn bcslotM heeft halMij aü te geten Uit betbutle tiA iojofieiHle ovor de nuuuidea Juni e Julii8 3 ior iiin vu e bij omlerheden medegedeeld Uit al de Ibcrichteu blijkt ilat het lioode Kruis in Indië önTwdreldiu byvai en Igomeeoe medawerkiag oaderrindt en dat het oentmal eomitë inet den bevalhpbbei dar xpeditie ayer allea in overleg treedt aofidat ai de maeet geweneafate zauenwerking met dpi afilttairt geiaakuii ige diaaat ca da adaiaiatraaM bwt l lli Bjl de tw de jc sj ior fier at ten giiiieri is Ingeko men cpn aijr ii vi n d Mmcr Y in kooph ude ei f fieién te Auntefdiifl af ri het gropte bf an wordt Ë etocgd eener bespoedigde behandeling der by de kijmer anjiqngige atuntffet qq zoodoende een einde te makep n den top apd van oijzekcrjieii d e voor ifn lianile niet alleen maar pok voor Itet algemeeo natjeeljg werkt pe wet tpt sehoising van de zilver oitniuuniingen kan naaf d p kaogsr gelooft slechts een tijdelyke maatregel zyn en moet neldra dpor definitieve maatregelen en eeife Ueilissing omtrent de al of niet wijziging lan sj tn l ar i wofden vervangen l c kaïuer van kpopbaivle ukt ten slotte het vertrpu vetl itit dat nu de t c haodeiiDg van het wetsontwrrp voor het reces onoiogelijk is geworden het oniniddellgk ia hervatting der werkzafiuihedeufin beiaadslagin i prde gebracht Ten gevolge eener oogziekte die sedert eenigc dagen heerscht onder de kweekell ngen der Uykskweel school voor onderwgzèrs te s Hertogenboscb z jn de léssen aan die urichlliig tot nader order gislpten Ur Sjiellen van Utrecht heeft al de kweekelingen onderzocht en de lokaltu dier inrichting in oogenschouw genomen ten eiijde de oorzaak d r ziekte op te storen Te Scheveifinmu zyn sedert een paar dagen nl de hnring boimnien na ruiin jen h lf jaur met lusscdiiipoózipg van sleolits weinige dagen op je Engelsohe kust te heb ben doorgebracht behouden t iug ji keèrd l e viöot bestond dii jaor uit 157 va irliuigeii rik gelijk men weel bemond met 8 koppen In 1871 waa da vloot 152 en in 1872 woê zij 161 pinken groot In 1872 werd met inbegrip van de IU pCt toegift 85 692 030 stuks s enrhafing aangebracht waorvnn deopbrciigst was 631 170 17 Dit jaar werd geleverd 47 150 900 stuks waarvan de besomming was 740 340 06 een cijfer dat alle vroegere besommingen oVeitreft 1090 ton pekelharing is op den publieken afslag verkocht voor 21 237 70 Ondertusschen is al de pekolliaring niet op den afslag verkocht mnar door suuimige reeders naar elders erzonden De pink de Hollander van den rceder H dlem Korving wanrvnii diens auon Arie Korving schipper is heeft het meeste geld ƒ 16130 opgebrncht een cijfer dat nog nooit is beieikt een dertigtal jaren geleden toch achtte een reeder zicli gelukkig als zijn bom zooveel honderden guldens had beaamd De uitgevers van Hel Faderland melden aan het hoofd hunner Courant dnt zij vooral in den laatsten SJjd inzond fbetil ti a r en Muzieiiiylie vermeer4 ring van ha getal laboBBés zoèveil bei Jjzen van bèlwgstijlling in hun bla d oitdervanden dat ly b rt ten rJieWien 4e nit Bve Ttoolrt zetikn öe jbefïinaeleu dié fet T4u8veKe ln fbi Vaderl md wérdeiï vuoijjestaan zat het zoo mogelyk met nog meer kracht blijven verkondigen In ne te sterdam rgelian4 n kuiteugewona ver d ri van fgevaénBijfdMi vjip TLiftlertafels behoo rende tut hef Ned uationaar zangerabood ia besloten dat het volgende Zanjerafe t io 1 75 te IJnttardagf zal plaits hettbes Te Breilau bestaat aedart eenige jaran etn rereeniging van rhuiafltiijklyders i o ia uter fV f waarrun alleen personen lid zijn die jaarlijks naar de hallen van Taplitz yiitea om er kenigii g vtrt 1tuune smarten te zoeken Behalve het onïlerting gd llig verkeer dal de vereeniging tracht te bevorilerea vet ahuft zij elk jaar In fen onvertnogeBden liederWl BiAtiaklyd r de midd lteu te SB iMiniaBaardiipKk te doep Alles wat men van zonderlinge AmarikaaDaohe ilaela heeft gehoord of gelezen wordt ov riroifen door het volgende verhaal van de figaro Twee ankee zegt het blad zijn op het deukbeeUJ gekomen tefluélleeren met de gewone timmeciPana draarboor t De getuigen hebben twee stuk van zulk gereedschap van het relfde model oit grvptte Vermhaftealwee dikke eiken planken Kik der strijders werd een stok voor de burst bevestigd en difaröp een boor ter ttiind gesteld Da punten werden ifeèrzijdï op den plank geplaatst ett dr doellisten waütittéh met de hand aii den om slaiT het teeken at Dió te bronnen Zooilrahet sela gegeven werd gitigen zy verwoed au het bïiren I 6 beleedigde voor d ohderschcidde 7 ich door veilMzenda kracht en vlagheid zobdat hy in twiutig saoondeu door bat dikke eikenhout hem zijn tt npm tt de boor in de borst gedreven had Pe wond was doodelijk en aan de eer was voldaan De overwinnaar had zioh den geheelen voriien nacht lo het boren geoefend op ledige oksho if Ien Koloniën OOST IN DX £ BATAVIA 13 November net Al Vagbl van Ned Indiê lieldt i Met totaal der troepen welke ditmaal tegen Atohin znlleo ageeren bedraagt 6500 man met ruim 3000 dwangarbeiders en koelies De sterkte der compagnicn die op expeditiegaan la op 125 man gesteld zoodat elk bataljoa 1000 man zal tellen De iMomotie mMi uit Samarang In s lands algcmeene pakhuizen zyn tegenwoordig een menijite voor de expeditie tegen Atchin noodige en tot het Departement der Genie behoorende goederen geborr geil veldhospitalen rails en ander materieel voa tramways enz enz Wel een bewijs dat in die aa gaiijnen tegenwoordig orde heerscht Vroeger tpéii de hoeveelheid goederen en de massa produclea zeker niet grooter waren dan thans waa het ieeds noodig drie pakhuizen vaii particulieren te bureu i nu z jii de gouvernements raagazijnen niet alleen rnimiienoeg voor de berging van de daarin gewoonlyk aauwe zige artikelen maar zelfs van talryka andtre eca grooie plaats innemende guederen s Lands kas wordt daardoor met zeer vele honderden bevoordeeld De tot vivies scbip ingerichte Nancy vertrektmorgen via Samarang naar Atchin Sen aantal koelies tot den oorlog uitgerust begaf zieh heden middag onder luid gezang en veel misbaar aan boordvan dien bodem om overgevoerd te worden De cho era blijft evenals de hitte stationair Ern paar regenbuien zyn gevallen maar t is alsa ivy nog in t hart van den Ooatoioeson verkeren De Jacaache Cï public ert het getal choleralijderavoor Batavia met Meester en Taugerang alsmede van dat iler militairen terwijl de dagbladen alhier welwillend door di n resident in de gelegenheid worden gesteld de opgaat dagelijks over 24 urenopenbaar te maken Of die cijfers geheel volledig zijn durven wij niet versekeren aan de huizen der Kuropeauen althans wordt wel dagelijks navraag gedaan maar dat alle voorkomende ziektegevallenopgegeven worden is niet zeker het cijfer der sterfgevallen is met meer gewisbeid aan te nemen De ziekte heeft zioh ook in Beakoelen en de Lampungs vertoond Indiër De Usad van Justitie te Samarang heeft uitspraak gedaiii in de zaak van den beer Lchnkering redacteur rnu het dagblad de Fortienlanden ter zake kundoen aard omgaat niet aan piiblieiteit over ie geven èn zoo iemand derhalve den inhoud van gewisselde telegrammen mocht kenne n door het tele graafburean 4Rt geheia rsolipiidan zon z n Dit was al wat h crlcODS daarotntrerit te Cggen Soeraknrtii 7 i r Wederom een keijoepartij in het Naiigoelaiische Djokdjakarta bij den heerGeur Gedurende de afwezigheid van dien ht r wegens de bevalling zyner echtgenoot hebbeu de kctjoea alles by hem stuk gealagen en het draagbare medegenomen Ook aan de Dswoe moet iemand een brief ontvangen hebben dat tegen den 15den de beereo ketjoea hen een bezoek zouden brengen waarbij echter gevoegd wari Sift y liet Ttiet ip zijne émreii AiaiiY wel op zijn evfen ftmunt ba iden Laatste B ricbiten Madrid 25 Dec Volgens ollicieele tijlingen fielibiiii de Carlisten by hel gevecht van Boicaran te 1 19 dooden en eea boudcrdtal jgekwetaloi o het slagveld geia eo I e lielegcninrs van Carthagena hebben een bres gemaakt in het fort Sau Julian dat de haven behernoht Men verwaeM 00 dat bet Ibrt liïzïjt zal worden door d belegeraars Madrid 26 Deo Er is eene d pêehe oiitvairgen vaii gnieml Moriaues meidrnde dait hjj IliM zijii leger nnder dat er renig incident heeft pInaTa geiisd i isterrri avwiU te Santoiia aan wal is gekomea Kknstnieuws Het openbaar examen vbb de leerlinfeu der Stedelijke MuziakaOhoal had Maandagavond plaati itt de eivolle aal Nul ea Veru iak De belniigatetting die zoo velen door hunne ttgcuwoordighuld in d6 muziekale opleiding der Gondsche jriigd b noonden WUrd dóór da Uit oer ii van een vrrlomviittend pra nimma schitterend beloond Orde a aandacht keerschte onder ds groep die in ern halve cirkel geschaard nu eens gezamenlijk dan weder ten daele aaii de uik uering deetnami Een keur van uHioone en soms guitige liederen werd ons door de jeugdige tauginstigen ten besie gegeven en niet óiiu der Vele wyqea werd onzeker gezongen Oük dr sDlo s en duetten liepen flink van stapel Lieve ailscmmen en friasche sopranen behtven aan de zaBgverei niging nieuwen steun Ook de instrumeiitisten hebben zich goed van bun in t geheel niet gvmakkelijken taak gekweten De jeugdige viotisteit dié let 6e en 7e air varié T B de Sri it benevens ttn Allegro uit eeae Sontite vaf Beetbovtn voonlruirgefi doiW der Muziekschool eer aan De eerste ondefseheidde zieh door korrekt spel en een natten staoeato de tweede door krachtige en eneigicka voarilrBeht Bjle derde door eeB goed begrip van tasenble spel Doch ook de korncttist mag niet vergeten woiden Ily blies dat bet een lust wial De prijsiiitdecling ginj aan t laatste nammer voorn De comotissaviaaea VM betuigde één hunner waren zeer tevredeu ver ia tbemeltscbe en praktiaolie vorderingen der leerlingen Hy hoopte dat de inwoners dezer stad doordrongen BODhtsen blijven vair het nut dezer sctiool Ik vcreenig m j ten volle met dien weuscb Indien Gouda in bet brzit van een goede orchesten zangv ereeniging wil hlijven dan moet een toekomstige keurbende daarvau gevormd worden in onze Muziekschool ï t is de rechte plaats en de ecnige gelegenheid tot degelyk muziekale ontwikkeling der jeugd Het beir i er Vau ia ons Maandagavond geleverd Beeds zijn een drietal leerlingen dier school in da orohfest vereeniging Vet aspera ad astra opgenomen tentijl nog rele blaasinstrumenten daarin aanvulling of geheele bezetting behoeven Dat ieder onzer dus medewerke om den muziekalen geest in onze sftad levendig e honden I Delft en Deventer steden die de Onze in zielental niet veel overtroffen zijn in I gciiptvol be it van voortrcft elijke orclies eii en flinke koorcn Wy kunnen dat uók krijgen iiidifii wij de iiaiiden maar indónslauu en icUltrii l De veemarkt met weinig aanvoer de handelving vette varkens Van 24 ii 27 cents per half kilo magere varkens fiig Utia Aangertwrd 25 partijen j jrljzèn 0 a 83 T Boter 1 30 i ƒ 1 45 I I l i l l i l l il f i aa iSE I II I I 8 ü èrri5ké Stand OtMRtii 110 Dw Ab riKilé iaètri S üalmit ea R Fruitaua 23 WiUtm Fmirik Anlaon oilmen F K 3 Kijfie eo A J Meijer tlirk Cornelia oodera L M de Goèd rMi fn E ét Oordrreo 24 Bernsrdut VUhelroa oadcr J B Draer eu H L bloklawL OviuLKOfN n bee T C lloor t j 1 m i nt Zuinigen itSt a Bunrmia 64 j Yt G de Jong red J W van der Fiwl 78 j it O H van Rhee 63 j M A Uaeber 67 j A Groen haitvr van T van dm Kca OtHt VD 24 Dec P C Sekriek ea H O Jager ggajfcggBeggggaBB ApVlSRTlSNTIÊN Heden overleed na tgdig voorzien te zün gbwtiemt vhrt dé H Sacrementen deï sterveiKIe na een sinartelijk maar geduldig lijden óbzH geliefde Tante MAUIA ANNA UU£B£ft 1 A IMHOFB V v Üit allor naam jSou December uTd I Heden orerleed t t Gfnvt hage otize geliefde Vader en Behuwd Vader de HeerPIETËK vAX B0B6ËLËN In den onderdom ran ruiiii tl jareu J TA DBB GRUP M G VAN Dïft GRUP VAN BOBSELSM = J L WIJCKHÜIJSE P C PJCKHüIJSE VAN BOaSELEN Gouda 20 December 1873 De ondergeieekenden betnigen hunnen hartelnken dank Toor dé vele Beifgzën Tan belangstelling ondervonden bj hnnne VIJFTIGJARIGE HUWELIJKSVEREBNIGINÖ roowel bianen als buiten de stad ook namens hunne Kinderen Behuwdefi Kleinkinderen Got fa S M SANDÊRÖ 27 Dec 1873 B H S aiIidEES Lbwijt De ondergeteekende betuigt zjjnéft hartelgken dank ToOr de vele bewij en van deelneming ondervonden by het overljjden zjjner geliefde Tante Mejofvrouw MARIA MEURS T A THIBB Gouda 26 Dec 187 De ondergeteekenden betuigen hunnen dank voor de bewezen van belangstelling by de geboorte van hunnen Zoon ontvangen Dr O J A DE HAART P J DE HAAÉÏ Ot DUK UtTtcU 26 Dec 1873 Tegen Februari wordt gevraagd iu een klein gezin eene Dienstbode I ó Adres bij deii Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tieudeweg alhier £ r bestaat tegen primo Maart op een der fitsoeuiykste standen bij gehawde lieden voor één of twee Heeren gelegenheid tot I WO l G mot Of zoBüer ROST Adres met franco btjerett tij den Uitgever daser Ck urairf ouder Jetför XL lEMANp zijne bez heden buitrai ajifuis hebbende voorzien van beddegoed enz draagt eene 0 genjcul eletirde Raiier des verkiezende met of zonder KQ6T liefet nabg fiét Veérstal Opgaiféh Wb dén franco ingewaeht onder letter J aafa het Bhre n a Courant Voor twee jonge lüsdeh dife öp de L iitjjhscfi é Schtjol te Goi tda hunne éttidifefa volbrérigeü wordt aldaar Verlangd in een beschaafd Huiageziii Kost Iftwotii g en HUISSELUK VERKEER ii rtoe inclinèerende gelieve zich te adresseerep nut opgave van jrjjs en adre ihët fiiiiico bHevMi nder letters J P bij de Boekhandelaar Tan EGMOND HEÜVISLINK te Amhm Commissionair in Effecten ea Kaarter neeinl Geld inMwanDg van 100 tot ƒ 1000 thans it 4V rente 1000 en daarboven Jt K itöor WeathaTen B 14 V Ldf dliische f om Derscli Leveftraaii W Bcr scH 2 1 yij K TAJ asardemjuwte Te ElmiMerik ondeTsoefat n aanberohn i ka Da M FKBTTAG Professor U qn Da B PRESENlüS Sehram Hofiath en Professor té Wiéajbitaeii Deze uitsluitend v oor iaedibiiiiiitl gebhiik bereide Levertraan is bj z$ne edcèiidé geneeskundige waarde yrg van eiken aangénairien reuk en smaiik eii wordt vooral door kindfercn élnakkèi k ingehbineii eil verteerd Veirkrijgbaar per flacon 4Q Qcnl Dezelve Uzerhoudend a ti cents te Gouda bij J C lEW Hni3K kodeniam bij C 3 W SNABlLiÉ Apöth üroote Markt sGravenhagehy C M OLIFIERS Apoth Zeestr 34 en F H EBiJlTËANNEGIETER Apoth Gr Markt 22 firt n b BOCK laCHER po ZWARTE Bij vermagering algemeenè ligchaamszwaktè na eene doorstane r iekte bij gestoorde spijsvertering gebrek aan eeUust en in t geheel bg alle maagkwalen is het Johakn Hoff sche MALZEXTRACT een volgens duizende getuigschriften van doktoren en geftézene gebruikers onwaardeerbaar middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de verlorene krachten te herkrjjgen Duizende attesten van genezeue doctoren en chefs van lazaretten zijn in origineel of gelegaliseerde afsohrilten ter inzage aan het Ceutranl D epót Bloemmarktbg de Stilsteeg Amsterdam Prgs 1 fl 45 et 6 fl 2 20 zonder flea en zonder vracht Depots te Gouda by J C van VekuMiNüKN en te Woerden bij Hknki J VAN DKN Beug