Goudsche Courant, zondag 28 december 1873

1873 Woeosilag 31 Decenber N 1458 Bij de lumstaande Verkieiing voor EEN LID van de TWEEDE KAMER dbr STATEN GENERAAL in het Hoofdkiesdistrict Gouda p DINGSDAG 6 JANUARI e k wordt als Candidaat aanbevolen de Heer Dr A RUYPER te Amsterdam Wg twgfelen niet of de ijver betoond bjj de vorige stemming zal men verdubbelen om den zoo zeer gewenschten bekwamen en talentvollen Redenaar in de Kamer te zim GOÜOA 27 December 1873 Het BESTUUR der AFDEELINQ GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gmk en Omstreken Vele KIEZERS die PRACTISCHE MANNEN in de 2 KAMER wenschen zullen den 6 JANUARI hun stem uitbrengen op H H G VERNIERS VAN DER LOEFF NB Het Stembureau is geopend van 9 4 uur Door de Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning te GOUDA wordt bij de aanstaande verkiezing van EEN LID voor de Tweede Kamer der StatdUGeneraal op DINSDAG 6 JANUARI e t als Candidaat ten zeerste aanbevolen A RUYPER te Amsterdam Het GEMEENTEBESTüUil van Gouda zal op MAANDAG den 29 DECEMBER 1873 s voormiddags Kif nre ia het Koffijhais OE Haskonie aan de Markt aldaar in het Open aar doen VEILEN en VERKOOPEN in twee perceelen en daarna gecombineerd De voormalige GROOTE VOLMOLEN isn verderen OPSTAL aan de Punt nabij den IJssel te Gouda met daarbij liggende GROND een en ander kadastraal bekend in Sectie C n 1348 en 1363 geheel ea 1847 en 1349 beiden ten deele zijnde de genoemde kadastrale perceelen voor het gdieel groot 5 Aren 49 Centiaren Aanwgzing in loco wordt gedaan op Zaturdag den 27 December 1873 en ten dage van den Verkoop beide des s voormiddags ten 10 ore terwijl nadere inlichtingen gevende Notarissen te Gouda Eau de iUélisse des Carmes ran BOIJER Rae Taranna 14 a Paris Verscho i tcs de Mes gras PSté de Faisant et PËrdreaox Galantine de Vean et Volaille Cervelat en Truffel WursL Pate de Pommes FMÜng in geleg Engelscbe Saucen eu Zuren T nfféls ChanpignoBs Morilles enz Schidpad B LondonderrijSoep Kerrie Cayenne Peper Smff Soja 3 soorten gedroogde Tuinboonen Slaen t3n boonen benevens alle soorten van versche CWenten NB Geurige Chineesche STOFTHEE a 5 Cta per V Kilogr per Kilogr 1 40 Echt LIEBIG VLEESCH EXTRACT uit de Fabriek van Fray Bentos Zuid Amerika Prjjzen volgens N Rott Courant P J MELKERT Haven B 15 Allen Lljdei S aan Borst en uoestkvvalcn zelfs aan hen die andere middelen tot heden te vergeefs aanwendden tij als laatste proef aanbevolen de algemeen erkende EIJNLANDSCHE ü llJlv N l o sTHü l G van W H ZlEKENHEIMKRte ArmW al3 een aangenaam en zeker middel Verkjjgbaar a 1 de fl met gebruiksaanwijzing te Gouda bij P H A WOLFF Drog Alphen bn L VAROSÖIEAU Zoon AMth s Oravenl age bg J L F C SNABILIÉ ApotL Leiden bu E NOÜKDIJK liotterdam bü C J W SNABILIÉ Apoth SeJioonlwven bij J WOLFF Zoon Drog A TTÉ T De ondergeteekende verklaart tip grond van eigen ervaring dat de Druiveriborsthoning van deu heer W H ZiekjsnaHMXB te Mainz uitgevonden en gefabriceerd bg katarrhen als Hoest en Schorheid eene nitstekend goede werking doet terwijl deze Honing het verder uitbreken der kwaal niet alleen nelet maar ook den duur daarvan verkort zoodra men deze Drtdvenbonthoniny bjj tijds gebruikt Gravin tot Sau Wittgïnstbiii SerUburg Dr GYMNASTIEK OPENBARE LES op MAANDAG den 29 DECEMBER 1873 des avonds te 6V uur in de zaal iKunstmin Sociëteit Ons Genoegen Toegang Kaartjes gratia verkr gbaar zoolang de voorraad strekt in de Gymnastiekschool a s Maandag tusschon 1 en 2 uur Bjj de uitvoering al eene BUS in de zaal aanwezig zijn waarilt leder naar genoegen iets kan bijdragen tot ondersteuning eener Onderwjjzers Weduwe met 5 Kinderen De gelden zullen haar door eene Commissie na aftrek der onvermijdelijke kosten worden overgemaakt H J STEENBERGEN Magazijn van Sclirijlbehoeftcn Kleiweg E 107 heeft ontvangen eene groote Sortering KANTOOR BOEKEN als GROOTBOEKEN MEMORIALEN EEKENING COÜRANT JOURNALEN COPIEEK BOEKEN allen zeer net en sterk gebonden met gedrukte Hoofden en gefolieerd alsook eene groote voorraad in verschillende formaten en Linieeringen BOEKEN met buitengewone Linieeriiig en DRUKWERK worden in zeer korten tjjd afgeleverd Voor de deugdelijkheid der Banden wordt geguaraudeerd REKENINGEN QÜITANTIEN NOTA S van 15 25 40 en 50 cents de 100 Beat zwaar Velin REKENINGPAPIER breed en lang formaat riem 6 50 boek 35 cent CÜPIEER PERSE J met toebehooren De BERGER MEDICINALE P van Heinsbcrgcn Zaandam is uitsluitend voor Gouda alleen te verkrijgen tegen 35 et per halve flesch bij den Heer J W C T ERBRU GGËN Apoth bouda Ui U vao A bnukuiuu Namens de Kiesvereeniging C H OOGENBOOM Secr De ondergeteekende bericht dat tegen het aanjitaande NIEUWJAAR bij hem te komen zÖn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE fiW Orders tcorden ten spoedigUe ingewacht A BBINKMAN Lange Tiendetoeg van GOUDA maakt aan zijnen Stadgenooten bekend dat volgens oud gebruik met OU DB JA AKS AVOND en gedurende den geheelen winter bjj hem aan huis Nkuwe Haven verkrggbaar zgn versche WARME WAFELS Bettellingen worden ten tpoedig tte ingewatht mmirn Ar ONS è 20 OENTEN van Doctor ARTHUR LUTSB Deze Koffie uit zuivere bestanddeelen bereid verdient bijzondere aanbeveling zij werd bekroond op de Nationale TBhtoonstelling te Weenen in 1873 te Mosh U in 1872 te Oraz in 1870 en te Amtterdam in 1809 Verkrijgbaar in pakjes van 4 ons é 20 Ct bij J E DK BRUIN m de WaaUteeg wijk F n 64 en te Zwammerdam bij Mejufvrouw J SPRAY Winkeliers genieten rabat Men verlangt tegen Februari een Fatsoenlijk BURGERMEISJE P G tot Adsistentie in de HUISHOUDING en in een WIKKEL Adres met franco brieven onder letl H M B bij den Boekbandelaar P C MAAS te Gouda mm PILLEN Zij die gcMo nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VHI hale dezelve te sGouda alleen bjj den Heer J C ZEI DENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinj veen bij C T Hazknbkeo üeole doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes O 37V5 ifSF lieptoeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend Men wordt attent gemaakt op de geschikte gelegenliad die ét GoudêcU Courant van DONDERDAG 1 JANUARI a i aanbiedt om Nieuwjaars Wenschen te adverteeren Alle AdvertentiSn voor dat nr beatemd moeten mterlijk Woensdag avond bezpigd worden daar de Courant dOt morgens ttitkomt BUITENLAND BultenbiDdscli Overzicht Niett kui de nationale rergaderinE in haren yver toren of ophoadea noch d Kentdagen nocb ket Niraircjurmat Tenryl in bet prMidentsoluipageboB alln in gereedheid wordt gebneht voor de g iron reeeptièn die ook ditoiaiU naar men wil tonder eenige redevoeringen tallen allooiien gut de kuier ttiUekene bur gug ücie vigt de voorlrarendbeid ie niet onrerdientlelyk mur oen moet er licb geen te boog denkbeeld ru rormen Het it de nood welke dreigt welke de Frantche volkaverti eowoordiging roorttweept Beeda Donderdag terrijtt bet Nieawejur aan den boriton der tyden en atroreni bet nar van twaalf op den laataten dag r é 1873 gealogen beeft moet de gebeele begroot ing a bandeld zyn en toorko en in de koloatnen der ahnaelv aMoaat SmA dar kmnea geen Belutiagen geheven worden geen invoer en andere rechten geïnd worden Do nationale vcr adering moet dat Toorwatrli I voorwnrtt I eveuali de wandelende Jood De tyd dringt Wnarom heeft die ijverige vergadering dan oulanga dat welmeeneode vooritel van een barer leden niet ungenomen wuibij vroeger beginnen en later ilicheiden kur opbel hart werd gedrukt Had t j dat edun dan tou ly tbanaeen eiodweegt varder zijn Gedurende de Kerstdagen beeft zg doorgewerkt alleen giateren Zondag hield tg een dag vasAii e die geenizina noodzakelijk wat Althani velen ponleeldeu das en deden un de hond om den labbatb ook te gebruiken Mur dit vond men dan toch wat al te kru en de motie werd afgeitrmd Men verneemt dat de kamer na Nienwejaar nog gtta i nsl nemen ui Dan komen de nieuwe belu tingen un de orde Vervolgens de regeeringtmut regol betieifrnde de nairea die toch ook een beurt krggen Hiermee lal en goed deel van Januari verloopen De parlementaire rncaniie mag dua eerat in Februari tegemoet worden gezien Het regreriiigsonlwrrp aanguande de gemeentebesturen wordt errstdugs ingediend Ziehier de voornumste tgner bepalingen volgena de medeileelingen der giiediiigellcblen Het Lieireoht wordt eerst op 2S jarigen leeftijd veikirgeii de krii g van oubcroegdliedeu tut dat Tcrkrijiten uit fbreid De gemeeiiieraden orden door hrt algemeeiie slemreclit benoemd Telken rgf jaren wordt tot een herkier ing overgegaan Leden van gemeenteraden welke bedanken voordal hun tgd nfgelaO eni8 orden niet dan na afloop der vgf jaren vervangen De beruchte talentvolle Louise Veuiilot is aii zgn reis naar üome terug de Italiaaiisch Liberia merkt bg igii vertrek op dat hg Bome heeft verlaten zónder dat iemand hrm een ilraoht alagen heeft toegediend en tonder dat hg opgemerkt is Heuri Bochefort beeft in een brief gedateerd van 29 September II geschreven dat bg van de 47 dagen slechts 3 niet zekirk is geveest bg roemt de behandeling die hg aan boord oudertond Den Duitsclien ultramoiitaiien woMt altgd verweten dot hnn sjmpatbiecn huif op Fransche tgde waren bg den laatsten oorlog en dat vooral in de Beiersehe kamer door dc e frautie alles is aangewend om de deelneming van lieieren aan den oorlog te vrrbindercD bg de onlarijts ui den Pruislsolieu landdag weder gehouden debatten over keiki igke poli tiek is Keichensperger t gta deze beachuldiging opgekomen en beeft gezegd dat tg in elk geval niet op de nltramoDtiansehe partg van toepassing wu Hierover door de dagbladen uogevallen deelt Reichensperger in een brief in de Oermtmia opgenomen bet feit ede dat de nationaal lihttale heeren Bennigsen en Luker na het bekende nentraliieitsrapport van de Beiersehe kamercommissie hem hebbeo willen overhalen mede nur Marlchen te guo om te bewerken dat dit rapport werd verworpen Beichensperger weigerde mee op reit te gun maar beloofde per briefte do n wat in ign vermogen wu kj sehreef dan ook een brief aan deu rapporteer der genoemde commissie met ertoek om meedeeliog aw de leden der fractie daarop heeft de helft van de potriotsche partij met de linkeiïgde tegen het rapport en voor de deelneming ato den oorlog gestemd Toen Lasker van Muooben teragkeerde wu daa ook ket eerste wat Uj deed den beer Beiohenaperger dauk te teggeo voor ign moeite Vreemd dat Keiebrntperger eerst na act deze bekentenis unkomt en met alle erkenning voegen wji er bg dat kieroMe oiett it gezegd over de kouding van de Itramootuaaok partg na den oorlog toen het bleek dat da D ilsehe üeiier nieta voor de wereldlijke ttacbt va den p at wilde doen Biaiurck beeft dan ook sUseo geiegd dat hg de iwarte troepen gemobiliaeenl vaad toen hg uit taakrgk terugkwam In regeeringskringea venefcMi aen dat teretond na de opening dn litting aa des aanttaanden rgkadag twee wataontwerpen mflen worden ingediend welke zoo niet de eeaige aWia de hoofdonderwerpen dar hltw l la itO B M daa rvkadag nllea Brtiaafcai Ia da mmta i tt at dr rgkamilitain wet weder worden iagedicHd en ten andere een rijksdrukperswct Naar gelang de beraadalagiug over den beide ontwerpen meer o4 minder tgd tal vorderen zal de rijksregceriiig nog andere ontween an gewicht daaruii toevuegeu Als toodanig noemt men een ontwerp regelende de ttrand ooderij en een paar andere voordrackteu welke geen langdurige iliscutaie tullen vereiscben Eigenigk komt bet slechts aan op bet tot stand brengen der militaire wet Het vraagstak betreffende bet brengen eener wgtiging in het begrootingsjur zoowel ten optickte van Pruisen als van het ryk is thana uitgemaakt De regeering heeft een bealuit te deten uniicn genomen In den loop der zitting van den tbana op recèa gescheiden landdag tal de Proisisobe regeering een voorstel deswege indienen Met het jaar 1875 zal dan volgens het in te dienen voorstel het begrootingsjur unvangen met 1 April £ en gelgke reranderiug zal met het begrootingsjur ten opziohta van bet rgk worden gemukt Men verwacht van de e wgziging veel goeds en o a zal na de invoering diiarvau geen aprake meer kunnen zgn van het unvangen van hel begrootingsjur tomler dat een begrooting is tot aland gekomen gelgk tbana op nieuw bet ge sl ia lie Duiuche keizer gut weder vooruit en bet schgnt dat men zich onnoodig over zgn gezondheidstoestiind ongerust beeft gemaakt De keizer beeft in de laatste d igeu dan ook liisinarok kunnen ont aiigeii eii zich met staniszaken beziggehouden Men zegt dat de rgksdag een korten tgd in het voorjur zal bgeeukomeu om weder pluts te maken voor den landdag die zgn werkrumbeden niet op deu bepulden tgd gereed zal hebben ITALIË De beriehten uit Italië bepalen lich hoofdzakelijk tot bet Consistorie en de nieuwe kardinalen Deze gebeurtenis kan ten allen overvloede tot bewijs strekken dat Pins IX te Home alle vrgheid geniet in de uitoefening van zgn geestelgk ambt en zal er krachtig toe bijdragen om ook lie daarvoii te overtuigen die na de Kncieici en ouder landeliiigen van den Paus nug niiu dic vrijheid mochten twgfelen of blgren spreien vnn den gevangene op hit Vntician Men vernacht buitendien nug de benoeming van eenige andere knrdiLa en mei name van nigr de Merode en Talbut terwijl ook weldra nieuive vocatuns in het college der kaïiliumeu zuilen ontstaiin w nt de kardina len Capalti Horichini de Silvestri eu Amat bijna allen den ODiierdom van 7 O jaren bereikt hebbende zgn zoo lydend dat een lichte unval ban dood kan te gevcJge hebben Op het Vatieun zgn de verwachtingen welke men van de interpellatie dea heeren Du Temple in de Fransche Nationale Vergadering had merkelgk gezonken Daartoe nuiet de beer de ÓiraeUea hebben bggedragen want hg verzekerde dezer dagen in rae parlicaliere aodientie un Pias IX dal hoogatena 50 a 60 leden in te Nationale Vergadering gezind waren voor een krachtig optreden tegen Italië ter gnnate van den Pana en dat ook alecbtt de minderheid der Fransche bevolking voor een ondemeaUng van dien urd toa gealemd zgn Looit Venillot die gelfik men weet tieb onlangs te Bom bevond moet wol is wur een geheel anderen toon hebben aaogeslageo en de verzakering hebben gegeven dat hoewel van de Fransche regeering niets te verwachten was het katiiolieke Frankrgk teer lieht lot een kratiUcbt tegeo Italië ton op te winden zgn doch het sohnnt dat de geëxalteerde denkbeelden van den Katholielen pohii eist op het Vaiicun weinig ingang vinden Op parlemenuir gebied is bet stil Naa meo varzekert houdt de minister president M nghdttizicbop dit oogenblik met eene nieuwe reeks wetsontwerpen beiii wurdoor het tekort unmerkelijk zon worden verhinderd ook in verband mat de bg voortdnrink stggende staatsinkomstfn De kamier too in hare unstunde uiting die ontwerpen ia overweging nemen doch iadlen de oppositie sterk genoeg mocht zgn om te te verwerpen tou Mingbetii tOt een ontbinding der Ktiatt overgun BINNENLAND Good 30 Decehbek Frfoigs kiezers die moer tekerlieid verlangden OM trent de richting van den heer Mr H C Vemian V d Loeff hebben zich lot hem gewend en kat volgend sobrgven dd 28 December jl ontvangen waaraan wg gume een plula gnnuen Met senoegen voldoe ik aan Uw verzoete want ook ik ben van oordeel dat over de algemeene rigting van een candidaat gaenerlei onzekerheiil dient te bestaan Men heeft mg radicaal ja revolntionnair ge noemd Regt duidelijke begrippen dmkken diewoor den naar het miJ voorkomt niet ait Maar zoo er geiyk ik vermoed mêe bedoeld wordt een rigting van destmctie een zueht naar het omhalen van eenigerlei grondslag der b staande maatschappij een onbezonnen dr ven naar veranderingen dan passen die termen op mg zeker allerminst en het grenst inderdaad aan kwade tronw om er zich jegens mij van te bedienen naar aanleiding van ragn onlangs ge leverd betoog waarbij naar ik meen op ernstige gronden dit alleen werd aangetoond dat een OUD regt van ons Volk om geen belastingen te hoeven op te brengen die zijn vertegenwoordigers niet wenschen bestendigd te zien nög altijd onverkort bestaat Dusdanige volslagen ongegronde verwyten alzoo met nadruk van mjj werpende verklaar ik aan den anderen kant alle heil te verwachten van een staatkunde die practisch de hand aan het werk wil slaan om met hervorming van zooveel dat reeds zoo lang hervorming behoeft de materieele welvaart en de moreele ontwikkehng van ons volk te bevorderen Mogt dan ook de kenze van uw district op mg vallen zoo zou iknaarmgn beste krachten meewerken tot versterking van de liberale partjj in de Kamer Opregte en goed gemeende aansluiting van allen die de vrijzinnige beginselen voorstaan is meer dan ooit noodig opdat eensdpols er eindelijk werk tot stand kome op het gebied onzer wetgeving naarop we hoe M