Goudsche Courant, woensdag 31 december 1873

m ir iPKii i m 0 4 Uitnoodiging ter deelneming aan de door deu blaat llamburg goed 1 fciekeurde en gewaarborgde groole Geldi erloting Do hoogste piij in het gelukkigtte geval bedraagt 300000 mark of f2 mm De Jloufd rgzeo zgo Mark 6000 FRANPS SIEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bcwaringp è Deposito Tan 100 tot lOOÖ thans a 4 rente 1000 eu daarboven a 5 j Kantoor Wéslhavèn B 145 laiu r hoeinafr ten aciiteren raken en IJ d t mideïenclëek met te sterker eenheid kunnen worden afgeslagen alle aanvallen direct of zgdelings door de cTericalen ondernomen tegen het opéabiutit oildérM ü in Onze Vdlk sehoöli zoo als dal ib volkOiBfene oirËt enst uudg mei de OrondA t bij it échoolftet van S U gSa regeld Wl8 rffl iSfee tSS M M ttS p 06r ïolutionnair of radicaal hondt of ze om andere redenen af kenrt zal wga doen met cgn atem niet op mg nit té brfeugtui Met de dbftste cbtiil MHeb ik m Uwen Dw Dienaar H C VERNIERS VAN deb LOEFF I e lait A Broege ran Groeboa is ran hrt gir nttoen albier overgtplaatst naar dat te Haarieini Ciistérrn avond heeft deGoudsclie i iesTereeoi ing ècD rervaderiug jehoudeiii ten ciude te beraadslagea ifJVt BM si of biet lèrkieselijte óin voor de racature fn de ttreede kamer een eandiuadt te stelten Uierorer ontstond aanrankelijk reiacliil tan meéBlog de een was er voor de ander was er tefien pe tegenatbnSers beweerden dai de i ltiesvereeiii ting Booidailielljk ten doel iisd geibeeiiteraadsveHcieisiugeniwaarby men in den regel op politieke beginselen miu der lel dat dit dan ook dr reilen was dat onder Uafv teden rerschilleude richtingen waren rertegenwóurdigd en dat rerkoos men een kandidaat de ifiinüerhcid in de Regeren omstaodiglieid zich bepiulil aan de rerêeniging sou moeien onttrekken Nadat sommige leilen hiertegen hunne bedenkingen hadüéa aangeroerd werd eindel k met eene groote meerderheid besloten om iHans geen kanillidaat roor de tweede kamer te stellen Toen echter na de bebandelïng ran nog Moige papten van oadergesohikt belang de Tergndi rihif geetoieu nas bleven de ledeh bgeen en toen had er nSg een vrieudsohsppetijke aamensprekieg ever versphillende kandidaten plaats waarvan het raaumé aldus kan gesteld worden Zonder iets te willen afdingen op de uitstfkende bpkwaamlieden der verschillende kandidaten in de laatste dagen genoemd is de heer Mr H C Verniers van dér Loelf een ntan toegerust met uitgebreide kundigheden en met rechtschapen beginselen in al slJn sTrefeü öpënbuart zich een icncht naar gematigden vboruUgang ver verwqderd vati deu tndicaal die Hét béStaaolie roalEelobe omverhaalt j maar ook ercB let fia den conservatief die al wat nieuw is et wantrouwen en acbté ocht bejegent Uel Was dan ook bipbaar dat bijtia kl d aahwmigen hnilne attentie op dien ksndidikt hiiddéng iigd Voordat men een plan tot d eent f aitderé fééslviering maakt dient meb te weten ten minste Moveer over boeveel geld zonder hetgeen letstviereo oaaogelgk is men kan beschikken Geen wonder dlUi öèk dat d iommiisle voor dé feestviering in Mei a s bij gelegenheid der S5 jarige regeer ng vau dio lCitflfi f nog atHbU éfl tètf ia g plan opuiirakte voor die feesten Alhs hangt toch in deze fef fia d m t mtü dfitvHij W j hebbAi dMilMb Him épM güvimht tWMn 1 zM l s NIH di i iMilieB étf éóinttlissit ta rméi lent totdat er iet meer Wpaulds iet faeer edi t dl leerds dakrvan kon gimeld worden Totnogtoe is dit niet bet geval Wij kahnen t M oek oiiMn leirrs raeêdeelen dat bet bericlii nhiiigs iu de S ie iii miiuei Courant dienaangaahde voorkomende weinig juist is en wensohen den voorbarigen Goddsoben oorfespondeut au die cuuraot voor tMia meer nauwkeurigheid toe in s jne beriobteu tk mtfSkg der itub m dirig fin 24 itatmiuit Ü luidt aldMf N 1 Hóttwar h ifinMe üÈttshf H it Jdtig M Üfl i bèii mm N 2 IJüer tk J VerdHes 26 ben tnfitt N 3 Spljt h i G LaBneriw 31 ben tari ao 4 Lood silik ea soldeer H Ferkel ben tarief N B Vcriw en gl C van Dillen boven tarief N 6 Teer L Visser U be neden tnriefN 7 Kalk I A Jmiker en Zn B q biv u tariefN 8 Grind L Uruere volgens tarief K 9 Zand Idem i 10 BI IJsselstant klinkiK s A B van Houwe hlnljfe ƒ f H per louo N U Ueeefaoetselpl Minste ins è Wed P van ïanire 7 41 per lüUU Ib it ISsiuiWlè Rceuwijk weid in eene Verjiaderillg n tên twintigtal uBtabrlé ingèzeteolié Shder ItKsidWm vith den nirgemgesirr met éenpaHj e stemi n RfesloMn in die gentente toe VtreeHÊing tot tot verWfekken 8n versteftSIE UiiiaèiêS o 02vermogeude zieken aldaar op te richten De zangvereeniging Ntt n GeHoegïn onder direetie tkn den but Kool baoMdhdeftfyifr beeft het plad o fbt oh hbdén efenb ieiiti dpfedbki e bilvoerihg té geven iii cênè der sobóollokalen waarvan de netto opbrengst voor eerstgemelde vèfeeniging zal strekken Zij die met dë strekking inÜt irérèeniging bekëod n ihlliid üUt in gebreke binten bet goede doel dlèr vef ehi Bg B té helpen bètardereii ikiiewel M iHdiMtii M dèn hulpoildérwgzet t Hitistfètiht èèdMl éëu jHaf mèl lOÖ verhoogd iï eh hu fiéO bëdrii t hééft itich na eèhe twéédé dpi dé irrié géed ialtiöllaüt haHpmètd N liilJHs Bül eSééstVr éU Wethdud étk té GitB llè dp Am Ittsél blrcaléért keliUirl iidë db laalStb dnjfüH e Ut lijst Bij dë bkr H iitXfilf ieder iföof e8Hé zélitiK sold ikti ibiidbrjiVétt téh elhdé UU iU gi2idièfalIjké élU éiÜké bydhgéh IH dé é fi é tVélfk VnK Jkh f n IXd d8 alüeueétle é Uéh in die jjtdieeüt é eiljé bttitëdgé oUé hitlleéllijl Vnri liréUiiUi ulileléH tVi té iiliütt Béh 8H ridtf e lëdt bnt dühfdild Sn bedtiUcIüiigé biéü wjgarïWediiübed ttér óhvériiiugëildén lailjfk dtl hUiütih tegto té gééd Stét lh n f vad fitiSfUii iK litt Btjkk iulefhbirkHBlMf Vt BéHdohhUltn eb Werkdi éd Bpéd mi 9 uM V8dri tbt R ut Hadlillda Hi fad tet 7 ufé nMttUHa Be dlénittyd U iiüil h fdütiln b bliifC oUtVrtuidëlfai = r In tea onlang gebonden vrrjiadarinKvlin brlang stelleodétt ié met algrmeéue stedimen besloten ook te Woerden het Koiiiugsfeest te vierent Tot leden van bet Bestuur rljn béneeud de hbi mr Moutdii J de Vries Uobbéi C K van der Qiiaati H W Baelde en J Bruut it terwyl aan eene Commissie bestaande uit de bh B van Leeuwen La i A i van Wüogaardeu H Ji Hofmauj N fifunt en fi van Hooff is opgedrageA bet indiene i vkn een pïm over de w ze van litvoeriiig dat naar w j verdf men in de volgende week aau bet Beétuar tal wor den voorgelegd poet delfé gaderliif gebdiideu op iS Öei émber te Lèidén tran Höó diiigdnudeu vsH Byulaud is de vulgëiidé voordritcht aan Z Al den koning gedaan Ier benoeming véu eéii boogbeemraad van dit VVatersohap 1 van Lenneft i L Joiiker 8 1 P Viruly tFg fertieinèfi dbt door liet deutrüal éomité voor hél klddèrgedcHenk ian Z ili dèn £ ónin reeds oirók 25 000 aütiiligéa ia Vad OpthiMfe én bijüóódére scbolén de laatsle van allerlei ricbfih geu kittaineB de bijdrügen in Ook véle illét sijhodlgnilndé kiiidérëu droegen reeds bet hdiiaé bij 2 r Jua heb CenltolHsomilé voor hét gdschéilll iari t Ui den Kodingi is bét volgende liedegedeeld i Hét TiondisHBeHt8 eaiaiité Bollerdadl Ééh bet tcéi websebélijk dat doof het Cedtraal eemlté een 8lKeifcet iié vérjfadering worde gehandao ttiel de ifgevéahtig ieli it de Arruiidissementt siBité s ten einde te berbiidslagen o er bet grselienk de w zé an oaiibiedihg enz Inmiddels sielle het CeutrauiJéodfitë üé Afïdn dJssémenta dnmMi s op de hoogte sdu jh pl inéD Ëeti estra nommer der Staatt Courmt Zondag tWrsohemD meldt bet volgende Zobdag morgen is bij het Departement van KoIonieN ingekomen een Itegeeiings telegram van Buitentorg meldende dat van den Liiitenaui enenia V mi Swie ten was ontviingen een tele rvm deli 2 sten dezer te Siiijikel Wcttkuat van Sumatra anngeboden dut den 24sieii zes dagen na het laatst bekend gemaakte leleg am an Atchin verzonden waarin het navolgende erd medegedeeld Hét ËivitdUc wat tlétrdkkeri p déri rrdlHéHbéfér dèr AléKitiri ier te edovér kadijititig I niét vef vad den KrHtdn Een b taj in d ideu lihkerbév bf ili kauipóng HjaWa gélegcril bad diiW étn blrtiteti brdg géifthenschsp met den boordti ep ZouWel ölider de koelies als onder de troepen waren vele zieken dié in veidambttlances werden verpleegd om dé hospititnlschépen niet te besmetten fict dientengevolge ondérvondiin gebrek aan koelies was óorzéak dat de lamentreLking in hrt biruuao di ié dagen had geduurd Wegens de cholera dié echter verminderde moesten de troepen rust lw yben liaardbor versterken ij ons zegt de generaal jJVan Snielen tnrwijl du benilon van den vynndj wiéii llrtniuiiddelun oiitbrekrn zullen verloopen Kr was nog geen aanraking met den Sultan verkregen knplteid W H Vtoréin Ie ielijk re ls korteiyjt ge ld rd bij d t ede expeditie tegenAtébirij héh zijde beferaeü wdddeif is overliSden is 4i v 8 tie omoiereil vïiSke iiidepafgjiloopén zomerbg bei Iiidisobe leger z n gedetacheerd voor den tijd van twee jaren ten einde aan den oorlog tegen deAlchidtezeiÉ deel te nemen De man die Ier Nourdkihl v a Öhmatrt p het vbld van éer hftle en liet M Ifa bét JB ir 1 4 gtborén en M 7 dienstjaren als Nederlandsch olBoitT In I8ö6 deoffieiersloopbaiin als 2de luitenant begonnen hebbende werdhg twee isren later tot den rang vim Isieu luiieuintbeifordéfd en den 4 Augustils 1807 tot knpitein beneéUil y hbl 81 i lHiihit ibfaHlerlb m zljiiéoverplaatsllig bij het leger Ib dé dvtfzeéscKbbeiUlirt gen hield hg garuizoeu bij hst tweede bitaljon teNgmegeni Het Itnssisohe Volkslied hei ft den knpitein kapeU meéslef v tl bet t tp Kl rtndleN en jligWfr IMIhklér vóór dertig jaren aanleiding gcgcen tot bet s hrgvenvan een ouveHure naar dat thema bi vverkt ru iie Vbbf teerst teli BèVè té s hagt tJitgWfbfrd f jdens het kortstondig erblijf van ItrAhit NiédliiaV 1844 in deze residentie die daarover tgo huogsta tevredrnheid te kennen gaf zooilanig dat de Czaar een nfacbrift der partitbut naat llualérid beeft eegeiiSirieri eb bet fHHie t Hk Op hét ii rlblte tQlier hufkaprl brengen dw waar het sedert dan ook mecrmaléb t étilll bier dttb dé kk iel der renadier is uitgevoerd geworden Thans vernem an wij laet wnar genoegen dat de directeur der muziek vau de KoninklUké Eugeische Igfgardo vun i M Vielorlh oiizen ueroediden musiclis verzocht heeft bm een kopie van zijn iilluiuiitend toanwerk ter nitvoeriug door bet Brilscbe mur iekkorps bjj gelegenbeid der plechtige ierhgkuiust van bet doorlucutiit buivdijks paar uit Petersburg Prins Alfred viin biigeiiuiil en de liuxsische Grootvorrtin Maria in oen loop van de irolgi iule mnaiiii Het talei t van ilen beer ISun kier lurn ziet het opnieuw trolseeri ilen i jd en wordt alleriv e rechtmatig op prjja gesteld In eeii piirtióiiliere correspondentie van de A Jt Cf dit l atéVia wordi gp egil dat volj etis de beschrijving ïan hét oorlogstuonéel in Aijin lioosls die san de öibcierên Ib meegegeven de kratoii des Sultans qiél is de vóornasmite ver8ter iiiig ilie daar te vinden is iaaltr we het vrrblgf an SVrnpang OÜm HooU der XXIt Moekins die meer zuidwaarts naar bet binnenland én booger gelegen zgn dan de biondinj lier Atjin rivirr waaraan men de kmton iifts Sultans vindt Van dit vérblgf schgnon ook vrg vertroiiwbare be chrijvingen voorhanden te zijn naar welke plans zijn vertraardigd dié alleen aan képiteins en hodgere olfieirren werden iiitgereikt Volgens déze kaartjes is weitiig verandering gekomen in deu staat viin verval waarin de kratou zooals vroeger gëz d werd verkeert tie regeering heeft een kanon uit de I4da eattü aangekocht uit Venio afkomstig en bestemd 6 nt deel uil te maken van het naar mén hoopt weldra op te ricbteh miiseiim van vaderlaudsche kuüst u oudhédéfi Voor dat i tide stuk heeft da staat dï som vaA acbt gulden besteed f Siddti Cl brval bet veréj der édmidlsslé betast met bet afneigen Van bet éindexiimén de liixMJerë UiUMbUSM lil Zuid Holiand iii het jaar 1873 Wijders het versl lj omtreiit hel Vergelijkend ezémeii rbbfde betrekking an adspIraiit Undlneter én llrt kadaster geboiidèd te s Gravenhnge op 6 Oot 1873 en Vtilt eoaé di eu Naar wg vernemen is Zondagmiddsg een wiéselwachter van dé itijnspoorweg nmiitichappij op de hoogte van de ÖAde Plahtage bg Rotterdam door eeii loéouiotirf ortrréléii terwijl hg brzig Was wsgens te rangeeféb H j is zwaar gekneusd liaii llnkérlirm en linkerbeen naar het z iekedhni Vervoerd ficIangPitk voor vetoRl tn alle bra doKen in het bgz oiider echter ilirt betrekking tot deWigénieen veel gé dclite origineelelöièn iccKtvnarilit t ïiéh Hi t vertrouvvcii eenerzijils door de uekénde sdfidirpit der lirtea andoiZijda door den bierbit van ztdfs vbortspruitenden énonuen verkoop dér lotnn Met door zijne nauwkeorigbeid bekende bto kiershuis Adolpb Haas ia Hamburg kau dcs fügtii iedeiera sterk aanbovoien Worden en doen ij op bet heden in onze couMiit voorkomende advnrteiitie der vourmeide trma algemeen de aandacht vestigen LotidBUv 29 Dèd Pé Vertegenwoordiger ran Spanje albier heeft aau het eoraité der houders rati bttitenlaadsche obt itïén medegèdeéfd dat hg ütt Ma i K onder da tetrkeug vah gistereo eene officieele dépêche Mtik oiBtvailgeit wftftriu wordt ftiAgdkondlcd de iii i eenei opebbare i cbryviog vöot de dit gfftè rati hj pöttfecairé Mirfdtlrievtf t één beclrèg raa 180 millioeo pesedaa a pari reuiende 8 en 5 percent Het foivds Voöir de jAarlQltSolie affoning ü gewaarborgd doofr imtiönntc goedereft De betaling der inge farereu soUmt u zal roor 2 3 gedeelte kan nen geschieden in cuuM ua rau binnen of buitenlaudsche schuld vervdireu de tl dit ét Versailles S9 Dee U de natibdafe Irtergidc ring zijn de alietu eoe berssdaliigiDgcil orer d uiBllwe belastingen ten eicde gebracht Het amendemeutBandot om eene belasting op de ifente te leggen 18 met 622 tegen 1 1 steifittlen refWbr Morgro suilep een uiintal ledtn van bet linkcroentrum eené ihi i ltalié iiidtenen 6 db inaati egelen ten opzictïté der drukpers in de departementen die iu staat vau beleg rerkeereu I l i i i l t ifctt fc nf ii ni i f I f Vergadexiag raa dea Gemeenteraad Ziterdaf 97 Dcomiben Tcgeowoordig de bb Iu fiergeo HzetÉÉxirb rodrtf Viral Remj Ki§t Luüteo WrfUnuu h Vréuttiuj euiïao StrM Ud Pull Lirost Meuc6sierï1loa biillcrafli Sthaom i tt Strarerida heer Mullrr bad kèonti g geveo d vergadtriog uict to kODOfD bijwuDeu i iagekomen een miuive ran bh Gedepulecrda Staten dcxer proiiucie huudunde gocdkimrivg van d ii tftaat derbegirooliug voof 1874 Sotit Dog $ inu iVi li nn dcwIMe gOvdlMf béc jé rerordeoingen roor de bntttrm dor gtrtubeidieitrde godabainm tot af en mfrw rii9 o § fin potUn bft de bt nNiiiDg tan I IS aa tot Dreraebrijving der pacbt aan het Beeewijkaehe Verlaat op J Kalkman NoLif eeae miaaire ran dea hctr J Hieienaar die tiia tMUlag neeoit ala regeal tfta èct BeiUdelib Htti ifcterTftA i aékr Bc Ï enten wordco kenota frferta met aUMiiiÜgiDgbll aün rbor racbt aan te bieden e tt adrea ran de wed van den heer J L Terwen balr gtoc4 rerltaa iMidaelaBde en tewof e nig peuaioco terunkendc B CD W erkeDDcn de grooU terdii nsteu au den overledene docb op grond vanden minder gUiirfIgeatoeBléitd der finaooiob der getDecDte ontraden 2 j btt rerzoek tol niiocD toe teataiat twel a4raala T tt PrinibHberg en Bim vcraUfekatide ala gnfuiUer te worden iefioeiudi ook al wi aianwi rcHwoden bdf oMerlload der plfiiitsoea ii ter riiie tom nrakfl de aodere Mllicitaoten vermeld te worden een Itl ea van den beer Bcllaart ertoekende den gerioleerdea grond die aan tj jocn compagnon den ll ekr 6 HbgCUS orn lïaa loegeataau over te nemen wordt gaateld in baaaèB der oom mimia van Fabricaget Maè mUatve van den heer H i Steeahcrli beriehicnSë dat op Maniidag S9 Dcccintier in Oua GenoegLii ci ne openbare G rauMtiek uitvoering aalgi govca wordeu met uituoodigiag aan dcii Uaod om daaf têgcnüiittrdig te sMd t tüiia Ite Tooriilter deelt ne dat de iol aao brt Amit r pad ii rerpacht aan U Zaal voor ƒ ISOtf hit laud iao detllWdi Sehielandavbrn zeedijk aan A i dii Üuijlcr roor 47 iB het rietland ann O on ilcf Mee npbr ƒ 3 80 per jaar atauwde dat de veikochte bbomeu 4S7 60 hebben opgebracht Aan de orde Het verzoek van den Utcr i KriHJt Dt e a mn de vaart door 0 bruggen oii de alui iu de biiigel rachten ook dei nacbta open te atelleu B en W adviaeereu om dit loiider verhoogiog ran larier te doen indien de adresaouten iu tijd de beambten daarmede in keoaia itellen de beur Kist meent dat er uog al reel gebrnik vau lal worden gem tkt eo dat don vermeer dcflai lln bfeanjblet Rët gevolg ixiiték umtkit brdeff dé Voorx meent dat er zeer weinig gebrnik vao gemaakt ui worden en verzekert dat bel scene vermeerdciing van beembten tal v roóriakcs de b r liliBsviriKker ailreck in i tylCca U all de heer Kist Nadat de Vuorz nog had opgemerkt dat eed verhoogd tarkr vela mociclükheduu icoade oitlevereo en dat ook deer M eo Koning goedgekeurd moeat worden werd niéi hit advIêÉ ftiti ïi ea tt èlgeinèen geVDt gen genomen liet rrrWk ian C NicDWC i iui D om caitilag aU aluia arhter Ig li t Moordrecliliche Verlaat ouJer twkcSDiiig van penaiu n H en W hebbeu gr advia crd om dit op ƒ l8rf pvr jnar ie tullen de heer au blraateu wil zulke op ƒ 3 Iff ifféX dë hfè K st wil de pèifttöcneri iijMi htttittaaUn luor hem grziyd ia U lvr gcrtgi ld hcbtwu ouk vindt npr jiiet goed dat die buiten de gi iiifcnte eitiierd wordeu vu n duaroni oU oKtjd op dit punt t oiti ti BtctoJniifg bleven de Voorxitt r wcdtrlrgt dtn vorigt ii aprcker zoude het tmrfl riuden wanneer eene vMéuipf h lUiut gi Wmkt wrrd en h j de a luiiJa piimiocucu il dit ook uiet mevr opgeuoibeii de bier Mciaemakcr merkt aan dnl in vcrhoading ti ct bet ptingiocu aan Prina verleent d t pensioen noop gebracbt dieode te worden dit laatite vond ttbicr gceue oitderateuiiing wel bet rooratel van detf beer vèn Straatctt hetwelk it itemmiog werd S bracht eu rorworpen met 8 tcgru 4 itommeo voor stcm 1i dé hh Mnaemaker vau t taaten Samaom en StraTer de heer Ktat bleef buiten itemning aarna het vooretel vau B ea W aaügenomen ïa £ en TOoratel der eommitsie Van fabricage hetrefTimde het onderhond der plnntioenen de edniinisaic ontraadt het verei iiigen rtfadeaébrtrekkiDg roet die tan gmfmaker eo blyft vitlLjuden zolkaann J GeHsacn voor een jaur lipcn 43B op te dfagvïi de heer Lugten wil bet om vcrschillttide redenen aanbcsttili ti fi eo VV denken dat het dan mc ir zal kosten de hh IIuo geoboom en vnn Slraaleii merkiii up dat het onderhoud veel te wenacbea overlnai de hiér Kieit z gt dat men nu iiiiis verder gekomen ia op dit punt wil nn eerst eeii grafmnker aauitellun en dnn zien of die misschien bekwaam is om ouk het onderhoud der plaiitsucucn wnar te ueincn de hicr Mes riüÜi aemakcr spreekt lo g UjkflU ziA de Toort fn f g oferge stelden geest de heer Samaom ia overtuigd dat bet vereenigd kau wo rdf a dé heer Luïj ten meent dut het uiet vereenigbaar ia msar eeft de voorkeur aan aanbestfding at moebt het dan ook h oóger kdmeo dit in rondvraag gebracht ia verworpen oKt 7 tégen V itemmen en het voorstel om het róor een jaar aan J GeUsseu óp te dragen aaogeuomen met 12 tegeo 1 atCm die van diio heer lioogenbóom lieii féfMek VBO Regenten vtn het Bcstedclioghina voor kindffiren lot af én overscbrqving van poaten op den stfeat van begri tibg der Wed van dat gestitht Avr 1678 B en W stelleD voor aan dat verlangen te toldoeo waarmede de overige leden genoegen nemen 1 klark 20O00O 11 12 a 100000 27 h 75000 2a 50000 I 54 a 4O00I i 126 a 1 5 k I ik 2 a 3U0OO 1 a 25100 2 if 20obo 310 k 2 a 15000 I 310 a 5 h 12000 10 12 a 10000 363 a 11 a 8000 1600b k Ben gtlgk Verzoek van Begeoten der heide Gasthuizen om ƒ 150 over te sehrijren wordt eveaeeia goedgekeurd Een Toorjtcl van B en V pt F Jï 8 d £ van ii staat van heg rÖótfiftg dtr oitgaVoo dïeait 1873 daar g eblêken is d t Ie post Borg Ütaud met 50 en het Kadaster met I30 verhoogd moet worden algem goedgekeurd at eit Bijoa dfl c ll der lotea wor eo door sea verlotio gen met prgzen üilgetjukken iu het geheel 31800 ï I IJ ZJÉtÊt welke krachtens bet plan biuueu eieoigc maanden door hel kt moeten zïjii aliii ke u egea inle dtiig Iran bet boJrag vlrrieiadtde Ofideife teekeode oiigioele LÖtKN vóór de tWc de verloting wtlke oOieied altgeateld réédk op ten 14ent5 JüunarUeS plaats viödt tÈgeh de voiiiendê vnstê prijwn Een geheel origiiied lot Thl 4 of i 7 half 2 0 vierde 1 1 75 onder verzekering der promote bidienlug Allen dio xoij liuuoe ordar wll o idraai aa k ik Aa huu belang daaiu i opmeckzaam d i men biji bij toezending van postwisstU de bVstelluig extra per brÜEf liiededtnU tra men daarin duidrlijk de naam eU wuöDpl tit opgvve CuupÖds hauko h en Poslzegela worden iu brlAliug naugeoomeb Icdt I decWmer untvsiigt vaa iiuj de van het odJcielt wapen kt rziiik originele lj8 welke niet met tirr bodene pruMic Mt die flechU op persoonlijk r i£éi bcrueleu jfilHk tt stelljim zfeb Het Orgincle trekkiuflpluti alsmede dr Hutlaidsche vertaling d iarvan wurflt bij iedere telling gfatia hJi frevocgd eu n orden de getrokken prijzen beneveiis eene ambtelgke trvkkingslijat ann de belanghebbenden nauw keurig loegetouden uuur het virtrouwen dat zich defe loten zonrat befahen verworven mng ik ouk belangrijke orders vcntoehten elki dau ook zelfs bjj do kleluste bestelliugiin tot In qe afgrlegenste cwesU u nauwkeurig eu onder geheimhooding zullen worden uitgevoerd Iu kleine tuascheu poaen vielen verscbeidese r eerate tIiM fdprü müne door het geluk b unatigd collecte Men gelieve zich dos ten spoedigste en regtatreeks te wenden tot ADOLPll fl 4AS Staatseffecteabandelaar in HAMBURG 04P oo het mij tot dusverre gescbonken vcrtroa reu zeg ik uiijne geëerde deelnemers mgnen besten dank Achtereeavulgena wordeu Afrbeuoemd tot regent der beide gaathaizen de beer II W Weaterbaan tot regentes daarvan mevrouw Boijaardi Carp tot rcaent in het vereenigd Vc iBJèfflöeaehicrihuii dé beer Iw H Hoogendgk tot regeutcs ♦ ruil metr DijiBöttni v ifa eutam tot regent in het Be atcdelioghuii de beer ï A G van Üelb lot lid van bet horg arintf tuajf dè heer H F Boll t cOrator der Ut iteftdl de I ecr W vaU Eldei tot lid de pi Scboc commissie Mr J 6 do Pui tot lid der commissie over het midd oader€lja étr P P P Kist en als zoodanig benoemd in plauta van den beer van lieraoo die bedankt had Ds J N bcheltema U t Ud ia d cbHiViïtit l ö er dé Moziekscböol Mr P J uel t rt lifl bij dêbpf lUlre e liidhf d commlaaie t r ran Iterwo j tot Stads Uenet sheer Jhr de Rotte tol gaarder voor 1 jaar aan de Haastr bri4 H Sluiter vferdor benoemd tot hulpoodenr sér aau de Usschenac Ml de heer T Botendeal te Re WQk en aan j armsehdal Üe iecï A M Overeijuder te Moordrecht tot Üluiswacbter aan het Moordrcchtscbe Verlaat A P van dvr Want in te gaan 1 Februari 1874 en tot grafiUlier J Blak Tot leden van bet Bureau van Stemopneming voor de verkiezing van p u lid van de Tweede Kamer der Staten Geaeraal ziju beuoemd de bh Post Drost en Mesaemaker en tot plaatavervaogers de hh van Straatcn ea Stravcr terwg de overige Icd ja zich bereid hebben verklaiird dea noodig in te vallen Mil I h t N a oaebtiging dili aan de gtuóiilen beiliiiteii uitvoering lontkr rwlre tfi Jtt geveo eiti gt dfa vurgadctlng ii u r T a et 1 ij he a t an d GaaoBEa 24 Dee J cobgi Headrikai osdcn H Marks a A K Oranig 29 Gerrligt oui n J sn Dua ea K C Vsrkerk fennii ouden t Tio Eijk ea D M BAfkaap 2 Math s Heairiku Mdéri M Keukes n A KreehtiDf Geertrui ouden J Verkuik eo S Kouwenho eD JohsoBcs ouden L tio d r DrsSQ sli C téi der Pool 27 Cornells jÉaris oudcii l Kb srvclj eo G i üoellcoiaii üagdaletit CaroUua oaderi A Itoicitntea ea M Ilamiiin 2S JlOlje oudcri S L Citi cu ll i aridi buaderiaa oudtra O Meijer ar S Skbo i j uA illepi pHn L oaifen W V SckHaiii eo E 1 Waj Mliarieo oudcïa O iiu dcit Berf en A Vraod S9 Neehj JubaOiM aoders Q IJaaetatijo en P C Tsn EeeweD 0 iBLkl iN il tfn C P Kwfier I j 11 m M vso Daii T l l l iakele kf i i j ABV£itT£NTIËN Béralleii Van eene Dikhtfer P C IJSSELSTÜN TAN Ebowek Gouda 2Q Oeé 1873 Voorspoedig beTalleu tka een welgemshspeh Koon C C BBINKMAN geliefde Echtgenoot an JoH H KÜUPERS j Séden oteMéed Ons Dochtertje oud rdim 8 hiurfidën Gouda 29 December 1873 W WEHNINK A M C WERNINK VAN RaTBSTEHN den Baag 27 DëC ISn Aanbestedmgri Het iJÈSTÜüR YSkdenfolder S rftAj w vpornemeus den 7 J nuari a s b j inschrgving en opbod aan te besteden het VUFJÜRÏG ONDERHOUD d WATERMOLENS en verdere KUNSTWERKEN tot dien polder behooreiidef het bestek zal van of den 3 Januari a 8 ièr lezing liggen aan de Stolaijieriluis bg C F VAN oKN BERÖH en te Stotmjk bg G VAN DAM terwijl padere jnformatiën te bekomen jjn bü den Beer HOITMAN teGbuderdk De Voorzitter van het Bestuur M VERDOOLD Gz Er wordt terstond iu een Vleeschhouwerj EEN MEE mm gevraagd Adres bg den Uitgever dezer courant van GOUDA Mevrouw BEELAERTS van EMMICHOVEN verlangt met Februari EENÈ goed kunnende kokeu en eenig huiswerk vérrichten Met franco brieven zich te adresseerqn dpch liefst in persoon z ch ttj Vervoegen op öeh Fluweelen Singel wgk R n 306c te Gouda maakt aan zijnen Stadgenooten bekend dat volgens oud gebruik met OUDEJAARS AVOND eu gedqrende den geheelen winter hg hem aan huis Nieuwe Haven verkrygbaar ziJn versche WARME WAFELS Bestellingen worden ten spoedigste ingewacht WüRDï GEVRAAGn welke genegen is iu een IJZERWINKEL werkznam te zgn Te vervoegeu b A BRINKMAN Boekhandelnftr te G otidu f