Goudsche Courant, woensdag 31 december 1873

Lokaal TIVOLI SpooTstraat te Ooüda mm mimi EN door Fransche Duitsche Zweedsche en Hollandscbe Artistun met medewerking van den Bdlandsciien Komiek den Heer O L nv dlEïETIT Kier Directie randenHcerW J JAMBROES direetenr FBASCATI te Rotterdam op DONDERDAG 1 JANUARI 1874 Aanvang der Matiaée ten 12 nre Entree 15 Cents en der Soiree ten 7 ure 25 Cents beide 4n rertering Wed A VA S0LIN6E C ABTI et AieiClTÏM KunstbesdioTi ving bij wgze van van eene Collectie AQUARELLEN en TEE KËNIN6ËN van Ned Meesters den 2 en 3 Jauaari 1874 van s morgens 11 tot 3 are den Si om de duüing tot 2 ure in de achteizaal van het Lokaal Ntrr m Vjbbmaak Sodéteit Bennie op de Oosthaven Es zal gelegenheid zgn tot het schenken van eene gift voor de Werkinrigting De Klcsvereenlglng Vaderland en Oranje te Oudewater in overig met vele Kiezers nit de overige Gemeenten van het HOOFD KIESDISTRICT GOUDA beveelt voor de a s Verkiezing van een LID voor de TWEEDE KAMER Dia STATEN GENERAAL op DINSDAG den 6 JANUARI 1874 dringend aan Mr H C Verniers van der Loeff te S C3 I V EnsrE31A a E als een warm voorstander der beginselen van waren voomitgang vrgheid en orde Het Hestnor dier Kiesvereeniging A C VAN AELST Voorz P JONKER IDBNBURQ Seeretarü Door de Kiesvereeniging yVreest God eert den Koning te GOUDA wordt bg de aanstaande verkiezing van EEN LID voor de Tweede Kamer dW StateDOeneraal op DINSDAG 6 JANUARI e k als Candidaat ten zeerste aanbevolen Dr A RÜYPER te Amsterdam Namens de Kiesvereeniging C HOOGENBOOM 8 cr Vela KIEZERS die FRACTISCHE UANNBN in de 2 KAMER wenschen sollen den 6 JANUARI hnn stem nitbrengen op ffl E G VERNIERS VAN OER LOEFF NB Het Stejpbnrean is geopend van 9 4 nar tt Tot LID van de TWEEDE KAMER wordt dringend aanbevolen Mr H C Veroiérs van der Loeff V Bg de aanstaande Verkiezing voor BEN LID van d TWEEDE KAMER dbe 8TATEN 6ENERAAL in het Hoofdkiesdiitrict Gouda op DINGSDAG 6 JANUARI e k wordt als Candidaat aanbevolen de Heer f D A KUYPER te Amsterdam Wg twijfelen niet of de gver bcttoond bg de vorige stemming zal men verdubbelen om den zoo zeè gewenschten bekwamen en talentvollen Redenaar jn de Kamer te zien GOUDA 30 December 1873 Het BESTUUR der AVDESSLWO R C KIESVEREENIGING te OOUDA Bovengenoemde Kiesvereeniging beveelt bg hemienwing haren reeds vroeger geannonceerden CANDIDAAT den Heer J HEEMSKERK AzN Vele Kiezers van het district Gouda instemmende met de Kiesvereeniging Koning en Vaderland hebben voor de vacatures ontstaail door het bedanken van den Heer HOFFMAN tot Candidaat voor de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL gesteld het hnn bekende en waardige Lid Mr VV Baron van Goltstein Grond Eigenaar die ten sterkste aan hunne Medekiezers wordt aanbevolen thans Lid der Eerste Kamer gelijk als de Heer HOFFMAN was toen men hem in 1853 heeft gekozen Spaarbank te OOUDA COMMISSARISSEN berichten dat zg opVRIJDAG den 9 JANUARI 1874 des avondsvan 7 tot 10 nre in het Jasthuis alhier zitting zullen houden voor het Bijschrgven derRenten over 1873 in de Spaarbankboekjes Namens Commissarissen KIÖT Voorzitter RÜIJTER Secretarie Gouda 30 December 1873 OoiuU Pr ik TtD A Brinkmio aan hunne Medekiezers ten zeerste aan Oesondheid Kracht en Levenslust geren de algemeen in gebruik zijnJe Ëngeische Gezondticids PHien ouk bekend onder den naam van Gal Slijmden Maagfoillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zg werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenamen smaak in den mond bg Namens het Bestuar H J J LEIJEN Ie Semtarii het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zg versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zj bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondlieidatoestaud Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bg den Heer J C ZELDENJ iJK Droogist op de Murkt Alsmede te Waddinxoeen bg C T Hazbnbebo Namaaksels zgn hier niet van hekend I