Goudsche Courant, woensdag 31 december 1873

VrUilag Z JaDuarl 1874 l i ty N 1459 GOUDSCHE t Ijl Nieuws eo Adverleotieblad voor Wa en Omstreken 1 I INSCHRIJVING VOOE DE I Nationale Militie TWEfiDE EENJ ISGEVINa BüBGEMEESTEB en WETHOÜHEES der e Mai ite Goitda gezien de wet na deu ISden Aa 4mj m 186i SlaaUblad d 72 hetrekkeli k deJVa wiA itlt MiUtie herinneren by deze alle belangnebbeoilen 1 aan huane rerpligling tot het doen rao aangifte ter iDiofarijring roor de NatUmaU MUitie in de maand jMuarij 1874 en brengen ter hunner kennia de rol geade bepalingen der genoemde wet Art 15 Jaarlijks warden loor de Militie inge chreren ille mannelijke ingeietenen die op deu Uten jt Oiiarg na bet jaar ban 1 8de jaar waren nfietredea ir oor ingezeten wordt gebonden Of Hij wiena rader of is deze orerieden wiens 191 300 of zijn beiden orerleden wiens roogd inge i inlj rolgeaa de wet ran den ISden iuiij 18S0 USaTSV Ind n 44 j OS Hg die geen ooders of roogd hebbende ge sla dure de laatste aan het lo de eerste zinsnede rau 1 dit ariiiel rermelile tydatip roorafgaande achttien guutauen m Nederland rerblyf hield S Uy ran wiens ouders de langsUerende ingeleteu wai al ia ya roogd geen ingeietea mita hy bioneo iMt ryk rerUyf houdt Toor ingezeten wordt niet gebonden de rreemdeling behoorende lot eenen ttaat waar de Nederlan der niet aan de rerpligte krygsdienit ia onderwarpen of waar ten aanzien der diailstpligtigkeid het begiooal vaa wederkeerigheid is aanfenomen Art 16 Oe inschrUTing geschiedt 1 V a een ongefewwde iadagfaeeote au de vader of ia de e orerieden de moeder of i n beiden rtrleden de roogd woont S Vta een gehuwde en ran aen weduwenaar in de gemeente waar ky woont S Van hem die geen tadar moeder of roogd bwft of door deze is aektergelaten of wiena roogd buiten a landa gef eatigd ia in de gaauente waar bij woont 4 Van den buiten t lands woneaden looa ran een Nederlander die ter zake nn s landa dienst in een rreemd land woont ia de gemeeate waar tyn rader of ruogd het laatst in JVminr awf gewoond heeA Art 17 Voor de Militie wordt niet ingesohreven 1 De in een vreemd Kyk asblergebleren zoon ran een lAgatetrn die geen Nederlander is 2 De in een reemd Byk rarblyf kondendt on dirlooze zoon ran een ireemdeling 1 ia lyn roogd inge eten 8 De zoon ran den Nederlander die ter zake ran s Iniida dienst in a Ryks orerzeeaohe bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die rolgens art 15 behoort te worden ingesohreven i rerpligt zich daartoe by Burgemeester eii Wethonilers aan te geren toaschen den Isten en SIsteu January B j ongcteldtieid afwezigheid of ontalentanis ia Zqn roder of is drze overleden zyue moeiler of zijn beiden overleden zyn roogd tot bet dom van die aangifte rerpligt De wyze waaróp van het doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Art ao Hy die eerst na b t intreden ran zyn 19de jaar doob foor het voltireligen ran zijn ZOate ingezeten wordt ia rerpligt zich zoodra dit plaats heelt ter inscbrtjring aan te geven by Burgemeester n Wetbonders der jemeenie waar de insehryring volgens art 16 moet geschieden Saarby gelden de bepalingen der i en S zinsnede ran art 16 Z ine inschrijving gasohiedt in het register van het jaar waartjc hy volgen zyiiui leeftijd behoort Burgemeeater e H ethoudert tournomd roepen dien tengevolge de ingezetenen die in het jaar 1865 ZjU gelraren en overeenkontatig bet vorenstaande in deze Gemeente tot anngirte verpligi zyn op om zich op de volgende dagen en in de daaroy vermelde orde te doen iusohryven te weten die woonachtig zijii in de wykcn A B C D E F G H en 4 op Vrijdag deu 26 January 1874 en die wonende in de wyken K L M N O P J B S eu X OB Zaturdag d n 26 Jgouary 1874 Voorts trekt tot informatie ran de BelangUebbenden dat het register ran inshryring op den 31 January des namiddags ten 4 me roorloopig wordt gesloten en ty die alsdan rerzaimd hebben de roorsohreren aangifte te doeq ingevolge art 183 der Wet rerrallen in eene boete ran 26 tot lUO dat leder dif roor de MiUitie moet warden ingeschrerea zich tieboort te voorzien ran een extract oit het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet worden medegebragl dat dit extract aan hfn die binnen deze gemeepte zyn geboren op hunne aaornge op bet Bureau van den burgerlyken stand gratit ui worden uitgereikt terwyl zy die elders gebgven tjjn lich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboortepbuta te doen aanrrageii eu dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij by de luschryring Wyk en Nummer zijner woonplaats jui t kan opgeven Gouda den 30 December 1873 Burgemeester eu Wethoadera voomoemd De Secretarie De Burgemeester DBOOOUIlVtB FOKTtJUN T Be OEN UzENOOaKX KENlflSOEVINO Xh TOOBZITTËR van den BAAD der gemeente Uuuda brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezer in deze gemeente zuu tu rzoaden de op uprutpmgsbrieven en sieaibiijattea lot het benoemen an KLN LU ïiM D ÏWEBDË KAMEB de SïATEN GENEEAAL en dat anneer eenig Kiezer zyn tUmiri fjt verloren of er geen mo t ubben ontvangen by zicu tot bekoming daarvan Itiiimatulijke Secretarie tal kanoen verruegen If dat de luieveriug der stembriefjes i l ttl ngen op den 6 January aanstaande des morgens vsu negen eu eindigen des namiddags ten 4 ure dat liet stembriefje Kknjtelyk agemld door denKiezer ui pereoo in de Stembus moei gestoken worden dut geen ander stembriefje dan dat bètwelk van het zegel der Hoofdplaatsen van bet Httoid en an het Uoderki sdistrict voor iea ia mag worden gebruikt 1 dat de in bet briefje in te vullen persoon duidelyk met kmji eu toornaa moet wordeu a ii gewezen dat Het briefje niet ondertetkend mag tyn en geeue andere üriejjet omvatten ot daaraan opzettelgk zyn vastgehccbt Gouda den 31 December 1873 De Voorzitier Toomoemd VAN BEBGEN UZENDOOBN Eli GELURKIGJAAa Met dien wensch van den dsgkomen ook wg beden onz lezers te gemoet Een gelukkig jaar in uwe woning in uwe omgeviug in we ondernemingen een geluUig jaar voor onze gemeente en ons T aderlaud Het jaar 1878 is voor velen niet zoö gelukkig geweest als by den aanvang werd gehoopt j ook voor land en volk kan het niet tot de gelukkige worden gerekend Wel heerschte er welvaart en weelde onder sommige klassen der maatschappij wel bloeiden handel en industrie en landbouw en worden markten en magazijnen overstroomd door producten maar Óok menigeen ing gebogen onder de dure tijden en de eisenen van bet loogenaamd fatsoen Hoe dikwpls reeds ia er gewezen op de schrale bezoldiging e onderwijzers der leden van de rechterlij j aoht en zoo vele anderen die in s lands dieïKt ztjn en hoe weinig heelt de welsprekendheid der cijfers cliiiiit En zelfs de welvaart en weelde bleek Tooral na de geduchte handelscrisis in N Amerika niet altyd op soliden grond te zgn gelegd dolzinnige ondernemingen zwendelarg en beursspel moesten vauk de inkomsten wat vermeerderen opdat men dan toch meer zoo schenen dan men wa om bü bet keeren van den kans moreel en financieel te gronde te gaan met tal van slachtoffers achter ocb die misleid door hun goedvertronwen of uit onkunde de zandgrond voor een rots hielden en wier toekomst thana slechts naar armoede wijst Elders weer bleef de welvaart afwezig hoewel de inkomsten aanzienlijk téeuamen De rerhooging der loonen heeft voor de arbeidende klasse in het algemeen nog niet dat gevolg gehad dat men er van wenschte Verkwisting drankverbruik vooral schenen toegenomen tot schade T n de welvaart van de z el kbeid van da werkkracht Dat de welvaart over t algemeen toenemende is bleek ook de opbrengst der belastingen die ïerre de raming overtroffen en die een ovwvloed van geld ter beschikking lieten van de regeering en haar daardoor de middelen aan de hand gaf tot hervorming Maar ook in dat opzicht is 1873 een treurig jaar geweest Werd aan de eene zijde een belangr ke som gelds gevorderd door den onvermijdelijken oorlog met Atcbin aan de andere zgde werd hervorming geweerd door de werkeloosheid van sommige leden van t ministerie maar niet minder door een zekere fractie der liberalen in de tweede kamer die den jver van meer werkzame ministers deed rerfiaawen en oorzaak was dat er in 1873 zoo goed als niets werd tot stand gebracht terwyl iedereen erkende dat op elk gebied hervorming dringend noodig was Moge 1874 ons meer etof tot vrede geven dan 1873 Een grelukkig jaar moge t z jn dat heden is begonnen Iedereen kan daartoe medewerken behoort daartoe mede te werken omdat wg leden zgn der maatschappij omdat ons geluk vastgeschakeld is aan het geluk van duizenden en t ons dus niet voegt ons te gedragen alsof we alleen op de wereld waren BUITENLAND BuUeolaiidsch Overziclit Dezer dagen hebben wij medegedeeld dat de gioothertog van Mecklenburg Scfawerin by gelegenheid van tyn verblyf te Bostock aan verteheidene personen de verzekering had gegeven tiat weldra pogingen zouden wordeu gedaan om de herziening der grondwet tot een goed einde te brengen hans hebben de beide rageeringen officieel het volgende dienaangaande openbaar gemaakt Bg de sluiiing van den gemeenscnupSelyken Landdag te Sternberg is namens den grootertog van Mecklenburg Schweriu officieel ter kennia van de leden gebracU Z K U heefi de overtuiging verkregen dat een overeenstemming betreffende de beoogde grondwetswyigiui niet tot staud kan gebracht warden tenzy het tegenwoordige karakter der grondwet geheel worde veranderd Ten gevolge daarian zal een nieuw ontwerp wordeu aangeboden op zoodanige grondslagen berustende dat een gewenechte overeenstemming ten aiuizien van dit gewichtig onderwerp kan wordeikbereikt enz De groothertog van Mecklenbnrg Strelitz heeft ditzelfde denkbeeld in eenigszins gewijxigdea vorm besproken beide Groothertogen hebben verklaard ilat eerlang een buitenge one zitting van den landdag znl worden gehouden ten einde de dringend gevorderde grondwetsherziening haar beslag te doen erlangen Iiiilerclaail karnktrristiek voor de Mccfclcnhnrgsche rejjet riiig 13 hetgeen verder ten aanzien vnu deze