Goudsche Courant, zondag 4 januari 1874

1874 N 1460 I M SCS© lÊWlT ¥ESi®ISIil Bij de aanslaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMEE dek STATEN GENBBAAL in het Hoofdkiesdiitrict Gouda t p MNGSDAG 6 JANUARI e k wordt als Candidaat aanbevolen de Heer D A KUYPER te Amsterdam Zondag 4 Jamiarl GOUDSCHÊ COURANT Nienws en Adverleiitleblail voor Gouda en Oiiistrckeo Een gewichtige dag Zoo mogen we den 6 Jinnari wel noemen Op dien dag toch zullen de kiezers in bet kiesdistrict Gouda moeten besIiBseu over een volks vertegenwoordiger die voor hen en uit hun naam in de Tweede Kamer Staten Generaal zitting neemt De Heer Hoffman die sedert 1853 afgevaardigde van Gouda was heeft dat mandaat thans wegens zjjne hooge jaren nedergelegd en de aanbtaande verkiedng belooft dns zuiverder te ttpn dan zg bg de gewone aftreding om de Yier jaren is Vde kiezers toch stemmen daif steeds op den aftredende omdat zg t hard vinden den eens gekozene zjjn zetel te doen ruimen voor een der die wellicht meer met hun b nselen overeenkwam Thans behoeft er met beleefdheid jegens den aftredende geen rekening gehouden hg treedt niet af uit kracht der wet maar vrijwillig thans rgst dos voor iederen kiezer met te meer nadruk de vraag aan welke richting zal ik mgn stem geven aan welke zjjde rag scharen Het komt ons voor dat hetzelfde beginsel dat bg de vorige verkiezing werd op den voorgrond gMteld ook thang ten volle van kracht moet zgn NamelÖk dit dat er NIEUWE MANNEN nieten gekozen warden de 2 Kamer moet Uiet te lang uit dezelfde personen besiaan in de laatste jaren hebben we het herhaaldelgk genen dat personeele sympathieën en antipathieën over t lot der wetsontwerpen beslisten om dat te verhoeden behooren er nieuwe manhen te woHlen afgevaardigd Iedereen klaagt over de weinige vruchtbaarheid van de beraadslagingen in onze v r nwoordiging icjdereen kan het een of ander opnoemen waarvan algemeen verbetering wordt begeerd maar evenzeer weet iedereen dat er al zeer weinig vertrouwen by het volk bestaat op bet arbeidend vermogen der Stateu Generaal J al mm t ander vorde Om dal tê veranderen kunnen vnj kiezen in het diêtriet Gouda thant medtwerken Ein grool deel der verantwoordelijkheid rust thane op onn Zal tot die verandering worden medegewerkt wanneer de Hecren v uoltstein of Heemskerk gekozen worden Is die verandering te verwachten van de conservatieve partg want daartoe behooren beide candidaten al wordt de laatste thans van rooinsclie zgde aanbevolen Volstrekt niet Sedeit de Heer Heemskerk de elfde wiens candidatuur thans geprocla j meerd is en gehaudha ifd schgnt in weerwil van z Jn bedanken in 18 jü en 1807 minister was en in kamerontbindingen en agitatie zijn behoud zag is de conservatieve partg zwakker en zwakker geworden en weldra zal zg geheel den geest hebben gegeven omdat zjj bg t krachtig optreden der clericale partgen gedwongen wordt meer beslist te kiezen tusschcn vooruitgang en achteruitgang Daarom kan ook de Heer van Goltstein geen geschikt volksvertegenwoordiger voor ons zjjn Hg toch behoort bg uitstek tot die menschen wier politiek zich wjj zigt naar die omstandigheden wier politiek met op beginselen berust wier staatkunde in staatkunst ontaardt Bji den stand der partgen zooal die iu de laatste jaren is geworden is t dan ook niet te verwonderen dat de korte parlementaire loopbaan van dezen candidaat herhaaldelijk afgebroken werd door hetongunstig oordeel door kiezers in andere districten over hem geveld Nog geen tien jaren zal t geleden zgn dat van Goltstein door het district Wij tw elen niet of de ijver betoond bg de vorige tfummng zal men verdubbelen om den zoo zeer gewenschten bekwamen en talent vollen Redenaar in de Kamer te zien t t len voorstaan is meer dan ooit noodig opdat eensdeels er eindelijk werk tot stand kom0 op het gebied onzer wetgeving waarop we hoe langer hoe meer ten achteren raken en opdat anderendeels met te sterker eenheid hunnen worden afgeslagen alle aancalUn direct of zijdelings door de clfricalen ondernomen tegen het openbaar onderwijs in onze Volksscliool zooals dat in volkomene overeenstemming met de Grondwet b de Schoolwet van 57 t geregeld Dit is kort klaar en krachtig En zoo als de brief is zoo is de man Iedereen die met wantrouwen het woelen en drgven der kerkelgke partijen gadeslaat omdat de gpscbiedboeken van zün vaderland op bjjna iedere bladzijde rampen bevat door die partijen veroorzaakt iedereen die van oordeel is dat tegenover de acbteruitwerkende kracht vi p t clericalisme geen passieve houding voegt iedereen emdelük die het betrenrt dat er a o wanig tot stand komt op administratief en wetgevend gebied kieze zoo hij voor land en volk verantwoord wil ziJn Mr tl C Verniers vaa der Lèeff BUITENL AWD Biïnenlai lscli Overzicht Het BESTUTTR der AFDEELINO Vele iKIËZEBS die FAACTISOHE MANNEN mje 3 KAMü wen c itn llen den 6 JAlN UARI fann atem uitbrengen p r fl C VERNIERS VAN DE IHFF NB Het Stembnrean is igeopend van 9 i unr J ooT de ïCiesvereeniging Vreeftt God eert den Koning 19 te O U D A wordt bg de aanstaande verkiezing van EEN LID voor de Twesde Kamer der StatenGeneraal op DINSDAG 6 JANUARI e k als Candidaat ten zeerste aanbevolen Dr A RÜYPER Je Jtmslerdam t Namens de K esvereeniging C HOOGENBOOM Sect De iCiezersvereeniging KONING EN VADERLAND In bet Hoofdktosdlrtrict OOüDA heeft voor de verkiezing van EEN LID van de Tweede Kamer der Staleti Generaal weflte zal plaats hebben op Dinad g 6 Januari 1894 tot haran Candidaat gesteld n beveelt als zoodanig aan den Heer Mr W Baron van tSÖLTSTEXN thans Iiid der Jierste Kamer Voor het Bettuur Gouda 31 December 1S78 E C LAN6ERAK De b ritrische nntie is aaa bet begin raii 1874 meer beaorgd ra inei recht meer alet angst vervuld over kaar toekomat djn vóür een jaar op hetzelfde tijdstip Toen hield no de heer Thiers de teugels ran het iMwiad in handen Heden weet men aog crenmin wat men er achten moet van den maarschalk MacMtkon nis nat men vreezen moet van zyn karakter Men vraajït iclfs of hij wel een man van karakter is De zakej zooden ontegenzeg elgk ao slechter Roan wanneer de president der lereiysrige repabliek een eigen wit had Ër bestaat gero enkele reden om het bezit van een eigen Wil te onderstellen Want ware dit hel gewl zeker zon bij sedert het rotnm van 19 Nor hetwelk hem het presidentschap voor 7 jaren opdrocc roeds orde gesteld hebben op de monarchale eo Orlennistische lompiolten die openlijk en onder de direete leiding van den hertog de Brogue gesmeed worden zonder ie spreken van den overwegenden iniloed dien de Bonapartisten meer en meer terwinnen Ja dit is de droevige manr helaas tevens tragi cbeoiiisehe waarheid De Orleanuten die alle heïmfIgko intrigts Indden e Iert liet votum te Bordeani hetwelk de heer Thiers am het hoofd der republiek plantsie die eerst den president der kamer Jules Gréry daarna den president der refEeering TkN n rindchjk den gr iaf vno hambonl een beentje lichtten de Orleanisteii loopen nu 7elt gevaar van h t ortcr Ie worden van de intriges der Bonapartisten Naar het schijnt zal de zitting van den Duitwhen landdag mei laug duren De officieuseorganeu beginnen reeds te zinspelen op een noodige verdaging van den landdag indien men wenscht dat zgn asaenkcAnst 4m lande werkelijk nuttig zjj zegt de Uagieb Zeit Dit spreekt wel vanzelf zoo gaat het blad vodrt ffdat er met veel meer tot stand zal worden gebrapht dan de begroeiing de wet op het bnrgerlgt hunelgk en die op de onteigening ingeval de landdag sleejits van 12 dezer tot aan de helft der volgende maand enting houdt Aan wie het is te wgirn dat too weinig zal gesohiedeo dit behoeven wij thans uiet te onderzoeken Intnsschcn is het niet doenlgk om den rgkidng later bg een te doen komen dan uilerlyk tegen het einde van Febr de bepaliugw der rijkaoonttitutie verUcden dit nitdrukkeip Waf derhalve in dcrgelyke ometaiidigheden behoort te geschie den licht voor de hand de landdag moet tegen de opening van den rgk dHf worden verdaagd tot na Faschen Indien nn ilc rijks lag het besluit neemt om het begrooling jnar betrtelk thans I Januari begint te verleggen op 1 llanrt of wellicht op I JulI zooal boogstnoaischyiilijk mag worden geacht dun zal de GOUDA 30 December 1873 Sociëteit 0 S GE OEGEIV Zaal KUNSTMIN Suilengcuiottc SfooncchiootsWImj bg gelegenheid van het NIEUWJAAR op DONDERDAG den 1 JANUARI 1874 door iet nieuw zamengestéld Tooneelgezelschap onder leiding van den Heer 3P van Bienen met medewerking van Mevroaw van OFJFELKLEIJ Ex Actrice van het Tooneelgezelschap van VICTOR DRIE8SENS lid ZotdcrJiAnicrtje op de J oveDste Verdieping Oï hkr jtnJet mtn stilte cii rust Stqard t ng en nieuwe mplettra in S fdeilmgen Aanvang ten 7Vi ure PRIJZEN DER PLAATSEN fieeran Laden met hun gezin 60 Gents p pera MietLeden 99 2e Rang 50 Cents 3e Rang 25 Oente I e ondergeteekende hoewel zich vereerd gelioelende door de aanzoeken die bij van ver chillende Kiezers in het Hoofddistrict Oouda ontving verlangt echter bepaald NIET in aBDmerking te komen bg de verkiezing voor de TWEEDE KAMER der STATEN GENB BAAL op 6 Januari a s J HEEMSEERE Azn i Grmenhage 29 Dec 1873 D B RAALÏÏOOFmGEN erpt uwe paruiken weg koopt geene kwakzal Terij want als Theopbile U per contract aanneemt om het HAAR weder te doen groeyen dan mag men wel geloven dat de AMEfilCANBALSEM met geen goud te betalen is Dé BOOS of schilvers ver lwi nt Het UU VALLEN en PIJN in de schedelhuid wordt gestaakt f 2 de flacon f 4 A U U 6 6 balsem is door mij uitgevon den om de foUikel of baardwortel te outwikkeleu in 8 10 of 12 weken De huid blyfl ongedeerd Dus in 8 10 of 12 weken wordt de Baard ontwikkeld Een flacon is voldoende a 2 Om Haar EAU CHROMATIQUB om wit n RüAmI verwen in üll DaaiU BLOND BRUIN of ZWART leVCrWeü zonder Rossen tint of huid te vlekken Een flacon a 2 is voor eenjaar voldoende Valsch haar kan men eigenhandig verwen Franco aanvraag bg Theophile Scheikundige Kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 n tterdam NB Men kan ook met 42 blauwe postzegels voldoen Brief ontvangt men terug G etuigschrift De artikelen door den Heer Theophile uitgevonden door ondergeteekende onderzocht en doeltreffend bevonden üeteeKcnd Doctob MENSBRT Anuterdam 1873 Mevrouw BEELAERTS VAN EMMICHOVBN verlangt met Februari EENE goed kunnende kokea en eenig huiswerk verrichtea Met franco brieven zich te adresseereu doch liefst io persoon zich t vervoegen op den Fkweelen Singel wijk R n SOÖc te Oouda SPAARBANK te aoüDA COMMIoSARISSEN berichten dat zjj op VRIJDAG den 9 JANUARI 1874 des avonds van 7 tot 10 ure iu bet Gasthuis alhier zitting zuilen houden voor het Bgschrgveu der Renten over 1873 ia de 8paarbankboékj es Namens Commissarissen KIST VoorzÜter KUIJÏER Secrttaru Oouda 30 December 18 73 No 765 der beroemde WekelUksclie Zaïiiciispraken is a 8 heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda tooda Ür ik irao A Bruikni Aan en Heer Dr J G Popp K K Hof Tandmeester te Weenen Boffnerffatee No 2 Ahsteudam 20 Angnstns 1868 Mijnheer In het belang der menschheid ach ik het noodig u opmerkzaam temaken op de heiu megenezing VAN HET ANATHEUI MoNDWAtlE Verscheidene heelmeester heb ik over mgn moud geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zgn mg door hun toegediend doch alles vruchteloos totdat ik op zekeren dag een certificaat ia een der dagbladen las over uw mondwater Twee flacons mogt ik daarvan gebriekeu en ziet mgue mond bloedingen hieldeu op en de losse tanden kregen weder hunne natuurlijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwijfeld aanbevelen en m het belang van uwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom n dan van deze naar goedvinden ktint gebruik maken Met verschuldigde hoogachting héb ik de eer te zgn UEd Dw Dienaar IiKl VAN 8WABNINGER Te verkrijicen Ie Ganik bij L Suhenk ninkslier op le Haufrslmni ngk A 123 Ie Kutlrrdom l j F E v in Siiiiten Kollf npotli en A Soliippeieijn b C blnniiwe porceleinwinkel te Huge bij J L P C Snibilic ipoth te Leyden bij E Noordyk te Utreéht bij F AlleuB npotli te Amslerdiini bg K vau Windheim C verkuophiiis te Ourlewater bg T J van Vreuoungeu te Sohooiihoien bg A Wolff Hoorn voor het eerst naar de 2e K amer werd afgevaardigd doch slechts voor korten tjjd want weldra werd hg daar dp zgde geschoven Toen ontfermde Amersfoort zich over hem maar daar moest hg bg de eerste verkiezing voor een ander wgken Ten t fDeden male nit de tweede Kamer gestooten wist men hem den adetlgken grondbezitter in de Eerste Kamer te brengen n dien nian wil men thans door de Goncigcfaje kiezers op nienw doen afvaardigen naar de tweede Kamer Waarlgk de overmoed jaat ver Hoorn he l hem gewogen en te icht bevonden Amersfoort evenzeer Kan hg dan ome man zgn Kan hg dan orue man znn nu we juist behoefte hebben aan scherp a ebakende begioso len aan zwart wtt oo ThaBs nu de aannu der confessioneelen allerhevigst wordt Daar komen zg met kon kerkelljken standaard met hun devies wM net de openbare school daar komen zg met non dominé Kuyper den onverdraagzaamsten onder de onverdraagzamen den man die door zgn middeleeuwscheu gojsdiensthaat zelfs door geestverwanten wordt afgevallen en wiens vertrek uit de Kerk dat het fevolg zgqer verkiezing xoa zgn door zeer vel n iqqner niet ongaarne ion worden gezien Oa r komen zg dan de mannen van t Anti cho jlwetverbond en hon leger is geducht met door de kracht hunner wiui nen maar door aantal der goedgeloovigen 4er ame misleiden die naar t bevel nit t hoofdkwartier aanstaanden Maandag Heeren zt en over deze verkiezing zallen aftmeeken s Heeren zegen op de pogingen hunner leiders om door godsdiensttwist op nieuw de zonen van het zelfde land te doen verdeden vgaudig tegenover elkander te stellen misschien wel elkander met vuur en zwaard te vervolgen Daar tegenover behoort een man te staan die weet wat hg wil die óók durft zeggen wat hg wil en wiens autecedentan den besten waarborg geven voor de standvastigheid zgner beginselen T enover den vgand der openbare school een vnend tegenover den bekrompen en eenzijdig ontwikkelden man der kerk iemand die op uitgebreider veld zjjn blikken vestigde en die zonder de kerk voor bg te zien toch ook voor wat anders oogen had Mr H C Verniers van der Loe£F is zoo n man aan hem behoeft men niet te twgfelen want hg heeft openhartig gne beginselen bloot gelegd en hg heeft met de door zijne vrienden zoo dikwijls in hem gewaardeerde ridderlijkheid gewaarschuwd dat wie het met zijne zienswijze niet eens is niet op hem stemmen moet Het is als of hg ons toeroept Ge hebt wellicht modderaars op uw weg ontmoet yan die lieden die veel beloven en weinig geven van die allemansvrienden ge hebt ze wellicht wel eens in een of ander staatshchaam gekozen pas op wat ge doeti Ik behoor niet tot die lieden Ik sta pal voor mijne beginselen Het overigens belangrgke betoog over art 110 der grondwet van zgne hand toevallig eenige weken geleden in 4 licht verschenen is bij de beoordeeling dier beginselen van minder gewicht Dit is alleen zeker dat zoo de 2 Kamer zich met dat betoog had vereenigd thans de alom gehate belasting óp de zeep zou verdwenen zijn Van meer belang is de verklaring door hem ter neder geschreven dat alle heil te verwachten ie van een staatkunde die de hand aan t werk wil ilaan om met hervorming van zooveel dat reeds zoo lang hervorming behoeft de materieele welvaart en de moreele ontwikkeling van ons volk te bevorderen Oprechte en goed gemeende aansluiting van allen die de vrijnnnige beginse