Goudsche Courant, zondag 4 januari 1874

der Sloot Jacobs cd Wilhelmn ooders J Nobel en E J Dsoea Oti Ei i den 30 Dec J Janjen 18 j C van Leeowen wed I Loowerenburg 80 j 81 i van Geelen 3 m J W Bouwman 1 j C G Bink 18 d H Spee 7 wv N Wieier 4 m 2 Jan J A van Heek APVERTENTlfiN De ondergeteekende betnigt met wederkeerigen beilwensch z nen hartelgken dank aan allen die hem by den aanvang van het jaar bljjken van belangstelling hebben gieren Gouda 2 Jannarijl 1874 fi VAM BERGEN UZENDOORN De ondergeteekende heefl da eer aan allen die hem ter gelegenheid van het nieovr ingetreden jaar blijken van hehiBgstellmg hebben gegeven zgnen hartelökên dank te betuigen en hnn wederkeerig heil en zegen toe te wenschen T P VIBÜLY De ondergeteekende betuigt langs dezen weg zijnen dank aan al degenen die hem by gelegenheid van het nieuwe jaar vnn hunne belangstelling deden blyken P M MONTI IN O Met wedeifkeerige Heilwenschen dankt de Ondcurgeteekende allen die hem en den zijnen bij g enheid van het Nieuwejaar eenig beWfls van belangstelling hebben gegeven D C 8AMS0M Vele Kiezers in het hoofdkiesdistrict Gouda vinden onder al de gestelde candidaten Mr H C Verniers van der Loeff de geschiktste Zy bevelen daarom ten sterkste aan Mr II C Verniers van der Loeff Eenige niet Katholukb Kiezers overtuigd van de noodzakelijkheid dat een eminent staatsman als Mr J HEEMSKERK Az eene plaate in de 2 Kamer der Staten ieneraal behoort in te nemen noodigen alle Kiezers zoowel nietKatholiekeor als Eatholiekeo dringend uit hunne stem aanstaanden Dingsda uittebrengen op De GEZAMENTLUKE WERKLIEDEN der Stkakine KAABSïNFABaiKE GOUDA brengen bg deze hunnen openlgken dank aan Heeren Directeuren van genoemde Fabriek voor het extra weekloon hun als blgk van tevredenheid bg gelegenheid van het Nieuwejaar geaehonken en hopen dat de fabriek nog een reeks van jaren onder dezelfde Directie moge bloeien j De GïZAMENTLHKB WïMLIBDlN DB StB ABtWB KAABSEirpABBieK GOUDA te Oouda Magazijn van SchrijrbehoeHlen D GEZAMENTLUKE MEISJES der SraAiii iB KAABSENrABHiBK GOUDA brengen Hulde van Dankbaarheid aan hunne Heeren Directeuren voor het geschenk hetwelk zg genoten hebben bg de intrede van het Nieuwe Jaar en hopen dat de Fabriek nog lange Jaren onder dezelfde Directie moge bloeien De Gezaubntlijkk Meisjes jma Stearine Kaaesenfabbiek GOUDA e Gouda Bene Vergadering van Kiezers uit Woerden beveelt dnngend aan Mr n C Ve rniers van der Loeff ë aciueldedelaiitml tot veler pgt voorzeker heeft Mr J HEEMSKERK Az verzocht niet in auninerking te komen want hjj is onder de voorgeatelden de eenige geschikte wanneer men niet met radicnlon en afgoscheidanen het land ten onder wil helnen Baron y GOLTSTEIN haalt niet bij HEEMSKERK en is geheel onbekend Ijuitons dus toch HEEMSKERK stemmen hij zal wees er zeker van de benoeming niet afwijzen en dat bij in de Kamer hoort wie twijfelt daaraan Stemt dus met ons op U J lEEMEES k VeU Protestansehe Kiezers Vele Kiezers uit Woerden zullen Dinsdag stemmen Mr IL4D Verniers van der Loeff Woerden 2 Jan 74 Kleiweg E 107 heeft ontvangen eene groote Sortering KANTOOR BOEKEN aU GROOTBOEKEN MEMORIALEN REKE NINGCOURANT JOURNALEN COPIEERBOEKËN allen zeer net en sterk gebonden met gedrukte Hoofden en gefolieerd alsook eene zroote voorraad in verschillende formaten en Linieeringen BOEKEN met buitengewone Liuieering en DRUKWERK worden in zeer korte tgd afgeleverd Voor de deugdelgkheid der Banden wordt geguarandeerd REKENINGEN QUITANTIEN NOTA S van 15 25 40 en 50 cents de 100 Best zwaar Velin REKENINGPAPIER breed en lang formaat riem 6 50 boek 35 cente COPIEHR PERSEN met toebehooren mm MIE 4 ONS d ao CENTEN van Doctor ARTUR LUTSJB Deze Koffie uit zuivere bestanddeelen bereid verdient bijzondere aanbeveling zij werd bekroond op de Nationale Tentoonstelling te Weenen in 1873 te Moseou in 1872 te Craz in in 1870 en te Amsterdam iu 1869 Verkrijgbaar in pakjes van 4 ons é 20 Cts bij J H i e BRUIN in de Waalsteeg wijk F n 64 en te Zwamraerdam bij Mejufvrouw J SPREY Winkeliers genieten rabat Terdahiag van den landdag dit voordeel geven dot een dargelyk bc l it kau worden genomen waardoor ht t finanoieel bekeer des lands weder in ov rMnstemming wordt gebracht met dut rau het Duitioke ryk Het Piansoiie geuntsohap bg den bondsraad heeft op veraoek ao den kardinaal Antonelli zich bereid verklaard om het archief der opgeheven nuntiatuur in bfwi g te nemen Van dit besluit is officieele kennisgetnig geienden aan den president nui den bond nud Ëtn dergelqke dienst als de mnsobe regeering hierbij aan de Koomsohe curie bewgst heeft op nchzelf niett berrcemilcnds maar daarin licht naar h schijnt het dttidelqk loomemen om het archief der unntiatour in het land te laten omdat men het plan koestert langs den een of underen weg de nuntiatuur weder te herstellen Men beween dan ook dat den nieuwen Fransohen gezant den heer de Chamdordy wiens komst tegen den 2u Jan is aangezegd de last is opgedragen om in dien geest werkzaam te t n In de jongste zitting heeft de bondsraad zich onledig gehouden met de behandeling van het volgende onderwerp Sedert lang bestaat in eenige kantons de gewoonte om kinderen vooral naar Hongarije en naar Bnsland te zenden nadat door ouders of voogden verbinteoitaen aangegaan zgn met personen die kun vak er van maken om die kinderen in de vnemde te verhuren Eigenigk is dit alles niet veel beter dan de schaudelgkste rondselarij en dit ellendig brdryf weusoht de bondsraad zoo spoedig doenlijk te verbinderen Het ministerie van justitie is gelast de zaak te onderzoeken en de noodige voorstellen in te dienen strekkende om door wettelgke maatregelen het voortbestaan van dit euvel te verhoeden Van alle landen in Europa treedt ontegenzeggelijk Spanje onder de ongunstigste voorteekenen het jaar 1874 in Toen y66r ongeveer drie maanden de Cortes geechorst werden en de regeering gedurende dien tijd met buitengewone volmachten bekleed werd geschiedde dit opdat de regeering nl hare krachten zon kunAen wijden aan de onderdrukking dor twes opstanden waardoor de ontwikkeling der jonge republiek bovenal onmogelgk wordt gemaakt en haar van de verplichting te ontstaan om naast de vervulling deter laak haren kostbaren tijd met andere minder dringende regeerings zorgen te verspillen Hoewel niet gezegd kan worden dat aan het groote blgk van vertrouwen hetwelk de meerderheid der C tes door dit besluit aan de regeeriug van Castolar sokonk niet is beantwoord is ket echter niet te loochenen dat de verwachtingen welke men daarvan koesterde niet vervuld zijn Niet de goede trouw en de wil van Castelar maar alleen de mackt der omstandigheden is daaraiin schuld of liever het gebrek aan kulpmiddeleii waarover eene regeering moet kunnen besebikken wil zg een cknos als die waarin het Iberische icbiereiiand op politiek en sociaal gebied verkeert in een ordelijken toestand herscheppen Castelar zal reeds heden of morgen voor de cartes versckgnen met de bekentenis dat ondanks zijn onvermoeid streven de algemeeue toestand sedert ket begin zijner dictatoriale macht niet verbeterd zoo niet verergerd is Carthagena blijft weerstand bieden en hoe rooskleurig de officieele Gaceta de vorderingen ook vsorstelle die de belegeriiigstroepen voor de sterke vesting maken uit de mededeelingen der correspondenten van verschillende buiteulandsche bladen blijkt dat de stad nog ma iiiden lang de regeeringstroepen bniten hare poorten kan houden zoo de beweerde insluiting van land eu eezgde niet effectief wordt In het noorden staan de zaken voor zoover men over Spaansohe aangelegenheden kan oordeelen die allen zonder onderscheid in ecu geheimzinnig duister gehuld zijn eerder ongunstiger dan beter vergeleken bij den toestand van voor eenige maanden De overwinningen van general Moricnea aardoor deie iaoaIs ait Madrid gemeld werd meester van den toestand was zijn geëindigd met een eabarkement zgner troepen d it meer op een vlucht dan op eeue grootscbe tactische manoeuvre gelgkt 11e Virginius qnat stie eindelgk heeft bij al dezen tegenipoed het hare toegebracht om de rigeering van Castelar en met haar de republiek van een groot gedeelte van haar prestige te berooven In het Zwitsersjïhe kanton Grnève z jn weder drie pastoors benoemd door de gemeente nadat de vroegere waren afgezet wegens weigering van den door de regeering voorgeschre eu eed de ullramontaneo namen weder geen deel aan de stemming en de stemmen werden derhalve Uitsluitend uitgebracht op Oudka holieke geestelgktn BINNENLAND Gouda 8 Ianuaei De commissie bestaande uit de bh J H Krom en A Vrijlandt die zich heeft belast met het inzamelen der giften vo r de ued Hornsira bg gelegenheid der Openbare Gymnastiekles op Maandag jl verzoeken ons bekend te maken dat de zuivere opbrengst daarvan bedraagt ƒ 16 00 In een deze week te Woerden opgerichte kiesvcreenigin IS tot caudidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer benoemd Mr H C Veniers van der Loetf te s Grarenhn e In de tweede vergadering der afdeeling Berg Ambacht van den Nedirlaudschen protestantenbond trad Vrijdag 2 Jan op Ds Starckenborg van Straaten van Berkenwottde In eene boeiende rede schetste hij het ontstaan en den voortgang van het Jezuitisuie en wees tevens de verhouding aan die het Protestantisme daar tegenover moet innemen Ook werd door spreker eene bydrage geleverd uit de geschiedenis van het bijgeloof Zoowel lezing als bgdrage voldeden uitstekend Met ingang van eergisteren is tot klerk bg het Departement van Koloniën benoemd de keer Brondgeest wonende te Oudewater In de Rands gadering te Boskoop van Dinsdag werd op eene aanvraag van de Feestcommissie om subsidie voor de feestviering in Hei aanst afwijzend beschikt doch daarna werd een voorstel van een der leden om aau het dagelijksch Bestuur een krediet van 250 voor bedoelde feestviering toe te st iau aangenomen In de vergadering der Fomologische Vereeuiging te Boskoop gehouden is tot voorzitter in de plaats van den heer K i W Ottolander die bwluiikt had gekozen de heer Anth JCoster Voorts werd het Bestuur onder nadere goedkeuring der Vergadering gemachtigd tot den aankoop van een stuk land voor den aanleg van een proeftuin Aan de Nederlandsohe Natiooale werklieden veree niging is duor iemand die onbekend weiisclit te blijven lO UOO voorgeschoten voor den aankoop van grond om htüzen voor arbeiders op te bouwen Bij koninklijk besluit is aan de Commissie uit de Staten der provincie Limburg tot onderzoek der vraag of er met het oog op den tegcnwuordigen toestand niet een provinciaal politiereglement over de dienstboden in het leven geroepen en casu quo een ontwerp daarvan aan de vergadering ingeleverd behoort te worden machtiging veileend tot voortzetting harer werkzaamheden na de suiting vau de lugaarsvergadering dier Staten van ft 3 De zoolang gewenschtt eenheid bg het sanbledcn van een geschenk aan W M den Koning zal naar wg met veel genoegen vernemen worden verkregen Maandag jl is te Amsterdam tot dat doel op uitnoodiging der Burgemeesters van Amsterdam Rotterdam en s Gravenhage eene bijeenkomst gehouden met de Burgemeesters dfr provinciale hoofdplaatsen en die vergadering heeft besloten de medewerkingm te roepen van alle Burgemci iters in den Laode tot het bijeenbrengen van gelden voor één algemeen nationaal geschenk Mogen spoedig alterwege ernstige stappen gedaan worden om dit plan te verwezenlgken Vele NederUnders wachten slechts op een doortastend blijk van eensgezindheid om hunne bijdragen in Ie zenden üand Na de naaste familiebetrekkingen er te lamle vantwee volgens de jongste Begeeriugstelegrammen uit Fenang lu Atchin gesneuvelde officieren van het Indische leger gewaarschowil zgn kan wonloli medegedeeld dat zg waren Vapitcin Lnfors en de luitenant Sohoemaekers beiden gedetacheerd van het Nederlandsohe le ger St Cl Naar w j met genoegen vernemen worden door vela ingezetenen van Hoorn Nijmegen en Alkmaar aan de Tweede Kamer adressen van instemming gericht tot ondersteuning van het verzoek der s Gra enhaagsche Vereeniging tot BeschenAS van Dieren ter verkrijging van wettelg ke bepi liagen tegen het mishandelen van diereit Opgave der besomming van de visscberij la 1873 door de vloot te Katwijk aan Zee Zomeivisscherg aan versche visch aangebracht 110119 29 aan zoogenaamde nifvoeteg of zeesterren 132Ö0 0U aangebracht door 46 schuiten 123679 29 aangebr T84SO0O stuks volle steurhar 119877 26 g 3S6800 ille 3871 71 299 Tonstukken 224260 of geschonden haring 226802 f 314000 zoogeii maatjes haring voor t volkom te deelen 0 109900 stukken of geachonde haring uitkomende bg hel tellen Te zaman 8876950 stuks opgebracht ƒ 249 680 31 aangebiacht 7937 ton volle pekelharing 221 iele Hoogste prgs der volle steurhariog ƒ 24 80 Minste 535 Gemiddeld 1630 60 Hoogste prqs der iele steurharing 1440 Langste 696 Gemiddeld 0 03 60 Hoogste prga der volle pekelharing 2200 Laagste t t 1460 Hoogste der iele 1450 Laagste uu 1300 Meest al de pekelharing is uit de hand verkocht of in commissie verzonden nlzoo is er van de prga der pekelharing niet veel optegeven De haringf uscherij is uitgeoefend door 41 schuilen Te Zuidland is in vereenigjfg met Simoashaven eu Biert eene afdeeling opgericht van den Nrderi Frotestauleobond welke aanvankelijk reeds 120 leden telt Laatste Berichten Madrid l Januari De Teltian is gezonken Aan boord van dat schip dat in de macht der opstandelingen van Carthagena was was namelgk brand ontstaan Parijs 2 Januari Da olBoieele receptie by den President der Uepubliek beeft gisteren plaats gehad Ue heer Bulfet vooriLitler der Kamer zeiile o a tot den Maarschalk De weuschen die ik u overbreng zijn tot Frankrijk gericht Mac Mahon antwoordde t Is aan Frankrgk dat wg ons allen moeten toewijden Keae eigenlijke rede is duor niemand gehouden Geen eukel upmerkelgk voorval had bij de receptie plaats Het grrncht lint de Ori iioque die in de watereu van Civitt Vecchia is g sialioueerd teruggeroepen zal worden wordt tegengesproken Van dergelijk besluit ia geen sprake l it vaartuig verkeert nog m dezelfde positie als vuorbeen lu de instructteii dio de kuiumsndaiit van het vorige gouvernement had ontvangen ia geeue enkele wg iging gekomen INGEZONDEN Wlen moeten we aanstaanden Dlnadag stemmen Aldus vraagt wellicht menigeen die gaan stemmen wil ooidat zgn plicht als ttaataburger bet gebiedt Wilt ge eenige voorlichting Ge hebt de keuze tusschen 4 personen namelgk i 1 mr J Heemskerk Az die door de Zatbolioken wordt aanbeiolen doch openigk verklaard heelt niet in aanmerking te willen komen 2 mr W btiron van Ooltstein die door de vereeuiging Koning en Vaderland wordt aanbevolen 3 dr A Kuvper die door de vereeniging Nederland eu Orauje wordt aanbevolen 4 mr H C Verniers van der Loeff die door eene menigte aohtingswaardige kiezers wordt aanbevolen De heer Heemskerk verlangt uitdrukkeigk niet in aanmerking te komen het ia dus vergeefsche moeite om dezen man te stemmen De heer van Ooltstein u reeds lid der Kamer de Tweede en Ëeiste Kamer doen hetzelfde werk zoodat het land er niets mede gebaat ia wanneer en dezen heer uit de Eerste Kamer na ir de Tweede Kamer overbrengt Waartoe dau de rergeefaohe moeite om op hem te stemmen Eigenlijk bobt ge das slechts de keuze tusschen dr Knyper predikant te Amsterdam en mr Verniers van der Loeff te sOravenhage Ken predikant is uit den aard zguer betrekking in de Staten Generaal niet thuis en niet op zgne plaats reeds daarom behoort Koprper niet onze mnn te rijn Als volksvertegenwoordiger moet men ren praktisch eu veeUijdig ontwikkeld man zgn en dat kannen we helaas met van den heer Knyper verklaren Den heer van der Loeff kennen we beter we weten dat hij houdt van Keriai en nfdom Hg ia in ons District hekmi als een eerlgk kondig in werkzaam man zoodat aanbeveling au dezen per soon eigenlijk overbodig is Wilt ge daarvan de bewgzenP Welnu lees dan de billelten van aanbeveling ondei teekend door aohtingswaardige en hooggeplaatste personen uit ons geheele district vertrouw op hunne aanbeveling gerust en kiest aanstaanden Dinsdag met hen tot onzen volksvertegenwoordiger Mr H C Verniers van der Loeff Burgerlijke Stand GlBuR M 81 Dec Nci Uje ouden A Schoonderwocrd en M Wurtz 1 Joo Ane oudir C van Eijli eu A o Vele KIEZERS die PRACTI8CHE MANNEN in de 2 KAMER wenschei zullea den 6 JANUARI hun stem nitbrengeu op r H C VERNIERS YAN DER LOEFF NB Het Stembureau is geopend van 9 4 uur Door de Kiesvereeni ng y Vreest God eert den Koning te GOUDA wordt bij de aanstaande verkiezing van EEN LID voor de Tweede ECamer der Statea an EEN LID voor c oi uvi u Generaal op DINSDAG 6 JANUARI e k als Candidaat ten zeerste aanbevolen Dr A RUYPER te Amsterdam Namens de Kiesvereeniging C HOOGENBOOM Secr Eene menigte Kiezers tot het District Gouda behoorende hebben tot Candidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten Generaal gesteld en bevelen als zoodanig hunnen geachten Medekiezers ten zeerste aan Mr W Baron van Goltstein Grrondeigenaar Wordt gevraagd Een DAGMEISJE dat tevens eenig huiswerk kan verrigten Men vervoege zich in persoon Bureau Goudsche Con rant Ondergeteekenden betuigen door deze hnu oprechten dank aan allen die hebben bijgedragen het lot der Wkd HUISMAN te verzachten tevens berichtende dat het bedrag ƒ 152 aan de Wed is afgedragen en de inteekenlgst voor belanghebbenden ter inzi ligt bg den 2 ondergeteekende J T IMHOLZ W OPGENHAEFFEN Turfmarkt H 228 Gouda 3 Jannari 74 j MAOAZWV N THEEÉiV PÜIK SMAKENDE STOF THEE 70 Cent per 5 Ons Bij F Herman Fz op de Goutee wgk C N 157 H H Winkelierê genieten r abat N FRANPS SNEL Commissionair in EfiiBCten en Kassier neemt Geld in bewaring ó Deposito van 100 tot 1000 thans a 4 rente 1000 en daarboven a 5 Kantoo r Westhav en B 145 De BERGER MEDICINALE mwmtm VAN I van lïeinsbergen Zaandam is uitsluitend voor Gouda alleen te verkrijgen tegen 35 et per halve flesch bg den Heer J W O TERBRUGGEN Apoth Depot Tan THEE ÜIT HET MAGAZim VAS M Havenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de vf gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde ordera aanbevelende j breebAart lz 1 Botermarkt te Gouda