Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1874

u Woensdag 7 Januari fts é 1874 N 1461 60UDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda eu Omstreken Tid i De inzending van a4TertentI8n kan gwchieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave V FOP SMIT SteenfaSnekant Krimpin a diIJ sèS Mr P J SNEL Adtiocaat 1 Gouda D W WESTBRBAAN fabriekant en bd v i GeWeeli O MESSEMAKEB Koopman en ö Mr 3 FORTÜIJN iflOOGLBEVER Advocaalt J C KROON Buii raeester Slohfijk P LUIJÏEN Mz Lkkerkerk J H V SANTEN ha van den Raad I l mptd d d Lei H SMIT Jk Scheepsbouwmeester eu lid van den Raad A BENNIK Röksbakenmeester J V D HOEVEN Jb Hoofdonderwnzer 1 fi BOOGABRDT Koopman 3 F FLAMINGH KIBBEBT Mijdrecht Dinsdag a at zuUeu Wfl stemmen op Mr II C VcnikTS van dcf Loeff Eenige Kiezers Voor de aanstaande Verkiezing van een Lid der Tweede Kamer der Staten Generaal wdrdt door de ondergeteekenden kiezers vdlgkame en met aandrang aanbevolen de Heer Mr 11 C Vcniicrsvan der Loeff een man met uitstekende talenten en een bezadigd karakter A J VAN PaNTZIO MOZI VAN l 4Nt IQ V GOKDKVV UjKN J J GRQOTENDOUSr J C GuUK K JfJ NKtU lk r 11 3 KR NENBUHG C LAUatbR U c mksskmaki h i J M VAN MINPElV A IJ8SKUSTE1JN C UöSLLSTEUN Hjonda 3 Jannan 74 1 i De ondergeteekenden bevelen aan Mr 11 C Verniers van der Laeff tot Lid der 2 Kamer Vele Kiezen uit Sihoonhoren Aanbesteding Het BESTUUR van den polder Stolwtjk h voornemens den 7 Januari a s bij inschrijving en opbod aan te besteden bet VIJFJARIG ÜNDEltHOüD der WATERMOLENS en verdere KUNSTWERKEN tot dien polder behoorende het bestek zal van af den 3 Jannan t s ter lezing liggen a in de Slolwtjkereluie bfl C F VAN m BERGH en te Stohcijk bfl G VAN DAM tem 1 1 nadere informatièn te bekomen zgn bij den Hter HOFMAN te Gouderak De Voor iUer van het Bestuur M VERDOOL D Cz Gottd Dr ik van A bnitltnifta De onderg teekenden aUen Wrs voorje 2 Kam der Staten Generaal m hel I noo l gen hunne e eteer t op DINSDAG 6 JANUARI a s iiTsi t enTen op l Mr R G EfiS an der IJJEFF ▼ roeger ied r Ü Ivocaat te Rotterdam thans te ffnjrenA die door zfln bekende erlflkhofid kn de en irelspfeimriHiatd Tie ir ten vöUe verdjêöt É Men wordt verzocht bovenstiymden naam naawkeorig op de stembillen over te èchr èn gSoOS Jz Koopman hotkoop M 1 A 05 VREÜC Koopfaaii èh Lsi ▼ iJ Geraèéntethad Stkvmk mSR Mz Boomk tótir H ÜITDENBOGEBD Wethouder Bleüm k INUBFl St enf W A VAN MANEN ito KLBIJ Advocaat 4i9 ï Ji lBERG Steenfabnelfent Wi iop Landbonwer J 11 A H tan ROOIJKN Wethouder MoerJcapeUn li9NG Wethouder en Cand onwer Berienwoude K SCHEIlMG l4ndeigenaarjraurf tW A rf W ö VONK Jk Wethouder en lancjelgenaar Ouderkerk aldljutl A F MACKEN8TBIN Pwdikant ftaaitreüh i v wt iii u ui uuBigBimar n uaafw a a f 1 A F MACKEN8TBIN Predikant RaaMréeht L F Ml s LIEFFAz LandeigénaaiféjStBenfabrijiant A wif iLria iA W H G HOLSTEIJN landeigBn aar Mn r i ttdl IJtt F MIJNHIEFP AzjJ f 7 J SIMONS Jk parttculjer MonMort P SCflMiLING Staenfabriekant Ouderkerk a d k k L P 00 HOO B JDIJK Hontkooper WaddMiMen J B Nl ERyBEN Burgemeester ZevAtiiten i 1 P KEIJZËR Ud hd der prov St en bdlv d Gfttoeenter tttö efAideen P O SXaOP Burgemeester Bleitéijk I G B LANS Landeigenaar en 8tetafabirïe abt Cdk e aid 4j Mr C T VOLLENHOVEN Lid f Gedel St m rd¥eeht M J V LAKERVELD Fabnëkant 1 t 1 W TAN WANING Burgemeester Oudtrkirk al A iJlMel A LEKKBRKERKER koopman Snelrewftard © Bk BRUIN Ifltidboaiver Langeruigéi eidti tl SE BRUIN grondeigenaar etTj Wethouder LtiucKiUit Dts k ftOMBIJN dokter Goudd A SCHÜUTBN koopnran ffdnielèh M H DRüSTt leerlooie4 wM a 3 8ADERUIËU fabttkant Nieuwerkerk aid Usui J IISAUBRBBÉR if G W LÉNSJ steenfabri ant Capelk afd tJstel P C KNJJPH wethoud en fabt ekant Woerden P SCHOLING iStèenfabriekant Ouderkerk aldWJêel i A T RKKKRkïllÏK wH v c ij Rietoetd t Woenléfi I I A Kr jft Hfe g I G DE VOS bouwman Waardere P Op t HAN Siittetd Db J H GEiTIS J J FABIUSJ ontv der registratie H W BAbLDB apothecar II A PROOT Mjdf k K KLAY J E V BERINGEN V SEVENNHOVEN WUniê l DB VRte j A t j an n Het boo Hbestilar van bett Anti Schoolwetverhond vertoekt dringend aan de Kiezers ia j bet Kiesdisthkt Oouda op 6 Januari 1874 hunne stemmen uit te brengen op Dr A KUYPER van Amsterdam Dat allen die het vrjje onderwgs villen en hnnne medebilrgera Ih zake Vkn het onderwiJB hnnne kinderen volle vrgheid illen geven tonder hek dubbel te doen betalen thans als een eenig man opkomen en den talentvollen strgder foor waarheid en recht voor allen den onvermoeiden Verdediger van het vr e onderw fl tfen getrouwe getuige die in Het vasthouden aan Christus en aan eene onverminkte vpftsbistone alleen heil voor Oranje en Nederland gelooft eene plaats in onze Tweede Kaam verzekeren Niemand rerzuime z n plicht De toestand des vaderlands wordt steeds ernstiger Daarom gestemd op den edeleb candidant der christeIi k histonsche nchting Du A KUYPER Utrecht 2 Janoari 1874 M HÜSEN Algem Secrettuis Oe KIcsvereeirigfiig VadiTland en Oranje te udewatcr in overleg met vele Kiezers uit de pvenge Gemeenten van het HOOFD KIESDISTRIOT GOUf A beveefi Voor de a s VerWe ing van een LID voor de TWEEDE KAMER dbb STATEN GENEKAAL óp DINSt AG iien ö JANUARI 1874 dringend aan Mr H C Verniers van der Loeff als een warm voorstander der beginselen van waren vooruitgang vrijheid en ófde Het Bestuur dier Kiesvereeniging A C VIN AELST Voort F JONKER iDENBURG cr ton lDe Kiezer vereeniging KÖNÏNG ÉN VADERLAND la het Hoofdkiefidistrict OOUDA heeft Toor de verkiezing van EEN LÏD van de Tweede Kamer der Staten Generaal welke zal plaats hebben op Dinsdag 6 Januari 1874 tot ren Candidaat gesteld en beveelt als zooi sui aan den Heer Mr W Baron van GOLTSTEIN thans Lid der Eerste Kamer Voor het Bestuur Gouda 31 December 1873 E C LANGERAK tl üe nii ave dezer Conriwt geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den kvond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRrDAG De prgs per drie maanden is f I 7S franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Terugziende op het verrlogea jaar ge en de legi tiaiatwehe dagbladen oog rent lueht lan hun bittere Terontwurdiging tegen de Orieini ten De troooibeUiomiDg TAn de Cb mbord ia lUeen rergdelü omdat xy £ 00 veel waarborgen eischten Met voorbedachten nide hebben iq dua de tuk oer rojralisteo bedorven 1 lie clenode dagbladen geven uiet onduidelqk te kennen dnt de ooniervatieve parlementaire Orieaniaten met veel beter dan roodea radicalen bniabre ken en dergelijk geapun tqn en dat in de taekoastige wereld hun kanaer met beoydenswaardig zijn De aplitsiog tusicheii recbtenyde en rechterccntrun wordt dagelyka roater ten voordeele der liberale kegutaelea De republikeinache dagbladen dmkken hierover oatnnrlgk bna vreugde it doch zy njn daarentegen zeer toornig over de nieuwe belaatiogen welke met een kleine meerderheid door de National Vergadering njn goedgekeurd De vemeeitlering der beluting op olie wyn en tniker alle artikelen welke door de mindere atanden in Prankryk zoo veel gebruikt worden ia zeer impopulair Het waa weleer de gewoonte zeggen de republikeinen grid te zoeken waar het gevonden kan worden doch de tegenwoordige regeeiiog zoekt hel waar het oiet te vinden ia in de zakken der arms liedrn De uitriate linkeriyde eiacht dat men nieia nrer door indirrcle belaatingen zoeke te vinden doch dat men directe belastingen heffe van gereali aeerd kapitaal Landeigendom en fuudaen yn te weinig arbeid te veel belast Met groit genoegen hebben wy ontwaard zegt de Nal Zett m haur uommer van Zondag dat alle dagbladen die in waarhridaliereuden geeat den algemeenen ataatkiindigen toeatand beacbuuwen en beoordeelen in dit gewichtig punt met ona iNMenmen de ge gronde hoop mag worden gevoed dot wy een tydperk van rede lyu ingetreden Het jaar dal wy thana zyn invegaan belooft vooral voor ons vaderland voor Duitachland een jaar van vre lelierende ontwikkeling te zullen zyn de ruat die ons naar wy aogeB vertrouwen ral worden gegund zal den guustigen invloed op zyn welvaart uitoefenen Tevena zien wy Bog een ander gevoelen door ons geuit door diezelfde bladen algemeen beveatigd nl dat de natie de liiidelyke bealechtnig tan dcu ttryd op kerkelqk gebied door de regeeriug met het rolate vertroaweo te gemoet ziet De toestand in het buitenland kan niet anders dan tot versterking van die gunatige verwachting bydragen De Augsbnrgsche Allg Zeii deelt de volgende byzonderhedan mede betrelfi nile het wetsontwerp door de beide kamers van het groothertogdom Baden op 29 Dec jl anngenomeu wnnrby de aanleg van een spoorweg vnti Heidelberg over Koningstoel naar Kohlbof wordt goedgekeurd Dcm spoorweg is de eerste bergapourweg die in Duitsohlaiid ral worden aaiige De weg zal aamangen te Heidelberg aan den Klingenthor loopcnile verdrr voorliij bet kasterl m de richting van ileii Kuiiiiigsstoel en nn dat puni tot drn algemeen bekenden K h hof Hy ui wor den aaiigeligd noar h t stelsel van den Bigi spoorweg Vaa den Kliiigcntbor tot den Koningsstoel alwaar een hotel zal worden of iicht lüdniagt de sIsUnd B7U meter van het b in van den weg tot op 13U0 meter zal de stij iog njn 6 a 10 pCt en VUB 1200 tot op 1770 meter neemt zg toe van 17 5 tot 20 pCt De ir boohtea dar spoorbaan hebben e o eiaiaealyke lengte van 1757 meter de straal via elk dier bochten m 180 meter Behalve eenige kleue bruggea en andere werken zallen worden aangelegd teu iMhoeve vaa dezen apoorweg een yzeren roosterbmg van 48 meter lengte met dubbel spoor op 8 meter boven den beganea grond twee deigelgke bruggen van geringere afmetiug met een eakelvoudig spoor ter lengte vaa 7 meter en een tnonel van 124 meter waardoor da eg zijn eindtUtion berakt 14 meter beneden den Molkeuknr Van den Klingeoaor tot voorby het Heidelhergerkootaot waar M trate st Mo ri worde gcfaonwd verknjgt de weg een dnbbel spoor van daar tot ata het eindstation zal slecht eeil enkel spoor worden aangelegd Het ral zicfa daarby niet houden aau de zoogenaamde normale apoorwydte welke 1439 miUi eter bedraagt maar slechta op een wydte van 1000 millimeter Het atedelyE bestuur en de gemeenteraad van Hndslberg zyn beide zeer Ingenomen met het ontwerp Aou de maaischappij zntlen alle kenoodigde gronden voor zoovtr cy aan de stnd behooren kostelooa in vrg gebruik worden afgeataan mi t dien verstande dat by bet te niet gaan van de ooittichappy die grondeu weder aan de atod zallen komen Hen houdt zich algemeen overtuigd dat de aan leg van dien apoorweg groote voordeelen Al opleveren lo de eerate plaata belooft het vervoer van peraonen leer ruime opbrengst diC sieuut op het feit dat om alleen een paar jaren te noemen Heidelberg m 1871 door 75 83 en 10 1872 door 71 771 vreemdelingen is bezochl Bovendien zal de weg nor den gebruikt tot bet vervorren van bont en bouwmaterialen uit de hooger g ile $en ateeagroeren Van regeeringawege ia de moatschappy insgelijks zeer bevoordeeld seduiende de eerste 25 jaren der exploitatie zal zy vrydom genieten van belasting eiii Koning Victor Kmanuel heeft dezer digen den heer Koumier voormalig gezant van Frankryk len gchoore out angen ter orerhundiging zyuer brieven van terugroeping De heer Fonruier heeft den koning da ik gezegd voor de betvytea van welwillendheid welke hy steeds van hem mocht ondervinder en verkinard dat zyn gezautsoliap by het Italia inacbe kof by hem in aangename beiinnering zou blyven Du koning antwoordde dat by volle recht liet we dervaren aan de uitatekeode verdiensten van den beer Fournier die met zoo gelukkig gevolg de goede lictrekkiugeu tasschen Fraokryk en Italië had weten te ondeihouden en dat by de instaiidhondiiig dier goede bctrelkiugen ook voor het vervolg weuschte Intusschen is de nieuwe Fransche gezant by het Italinansche hof de markies de Kpaillcs nog niet te Kome aangekomen Dsureiitegen heeft de heer Nigra zgn betrekking als ItalidSiisch gezant liij de I ninsclie lepubliik neder aanvaard tii beeft litj rol geus de Ntt wne reeds een onderhoud gehad met dtii hertog DLCiizes den Franscheii munster van Uuitinl aken wa iiii een onderwerp tor sprake is gebracht dnt voor de Italiaansche regceiiiig veel belang heeft ui do voortdurende aanwfrighei I vnii Itl I rausuhe uorlogsouip Ore iuyiie ie Civita Vca iii ADVBETENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afaonderljke Nommers VUF CENTEN een feit dat dooV de Italiaansche nstie beschouwd wordt als een voortdurend protest tegen de inbezitneming van Home De hertog Deoazes zoi zich volkomen met de bedcokiiigen van den heer Nigra ver eeoigd en beloofd hebben deze aangelegenheid spoedig op eene voor beide partyen bevredigende wyze te zallen beslechten Naar men te Rome verzekert hebben de jongste kardinaalsbencemingro by de Fransche clenealen Ievendige ontevredenheid gewekt Sleedt had men vooral daar te lande den mond vol van de gevaagenschap des pausen waardoor het hem onnogelgk werd gemaakt een consistorie te houdeu en thaua ia door den pana zelven die bewenng gelogenstraft Men beweert zelfe dat de aanwezigheid van den heer Veuillot te Bome voornamelyk ten doe had om den H Vader van zyn plan te doen afzien Doch Pius IX Woef volhouden en toen de heer Veuülot dit bemerkte veranderde hy van battenj De P rtogeescke n ng heeft den koeliefiandel te Maooo verboden deze handel was een schandvlek zoowel voor de handelshuizen die zich daarmede inlieten als voor de overheden die hem duldden In Uacao zelf en in de omliggende Chineesche distneten heerscbte evenwel groote ontevredenheid daar het verbod vele PortugeAen en Cbmeezen van aanzieolyke winsten berooft ISB SPANJE De politieke toeatand echryft men 26 Deo 11 ait Madrid aan de Ind mdance neemt met den dag een ematiger karakter aan Salmeron de president der Cones heeft als voorwaarde van zgn verzoening met Costelar gesteld dat de Spoansche Bepubliek er volstrekt geen geprivilegieerden godsdienst meer op zal nahouden en de Staat zich voortaan met meer zal mengen in eenige kerkelyke zaak en verder dat Castelar ontslag zou geven aan drie der bestaande Ministers die van Ourlog Justitie en Binnpolandscbe Zaken de laatste Maisaonnave s een intiine vnend van Castelar De Fresident der Republiek heeft geweigerd in dien eisch toe te stemmen en wil liever een beroep doen op de meerderheid der Cortes Salmeron beeft zgn Ministerie reeds gereed voor het geval dat de Cortes meerderheid zich aan zgn zgde schaart Behaalt Castelar de overwinning dan zal het Ministerie worden versterkt door toevoeging van twee leden van de uiterste rechterryde Alles IS aangewend door de vnemlen om een schikking tot stand te brengen maar zondir succes Niftonwoarsobynlgk is het dal uit bet parlementair debat dnt wel eenige dagen kan dnren noch Castehrnoch Salmeron als overwinnaars te voorschijn kwninen en men om de terugkomst van Pi y Mar all en zgn vrienden aan de Regeeriug te verhinderen een middeliieg insloeg en een Miiiioterte vormdt sameng steld uit de drie fracties van de Cortes een middelweg die waarschgnlyk met langer dan een maand de zaken gaandii zou houden Wal er ook gebenre de bestaande toekomst biedt meor dan ét n punt van overeenkomst aan met dien van 64 56 en dS Pi y Mnrgall en zgn parlggangers hopt n dai den 4n Jiiii hel ge ng giheel in hun handen al zgn de roogeiifiamde cunservatieven achten ich ptt rk genoeg oui de iLriigkumst vna Pi te verliiiMlereii die vo ir phi el Spnnje het sein zou wpzen van het losbreken van al do deraagoRisolie hnrt=itochtpn en de herhaling vjin de gruueltu