Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1874

vervaardigd escljikl voor huiselgk gebruik met of zonder bekleeding matting sohiÜer inleg ol verguldwerk of wal dies meer zij B Houtsoorten onverschillig waar die gegroeid zijn waaruit zoodanige meubelen wordeu o kunnen tfurdifi vAvaOlrdigd zrtowel ift ruwen als bewörltlen Staal jesbhaofd gepolltberd al s lyMhont bewerkt bf boe ook w C Antieke houten meubelen die zooveel mogelijk het kenmeflr dragèli an NedterliltidsifliéB o óWprong en kunnen trekken om door vergelgking van het oude met het nieuwe den kuostsmaak aan te kweeken Voorts ontlceiien wij nog dè volgende bepalingenaan het progriimma Alteen die voonterpen komen in aanmerking welke door bewerking of hoedanigheid uitmunten Da commissie behoudt zich voor om voorwerpen dia ha ir ongeschikt voor het doel der TM mstelling voorkomen niet aan te nemen Zij die voorwerpen voor de Tentoonstelling verlangen in te zenden zijn gebonden daarvan vtjór 1 Mei aan den Secretaris der Commissie vrnohtvry bericht te doen toekomen met vermelding vaa den oaid der toorwerpen en de ruimte welke zy znlleu innemeu Door de commissie wordt eena jury van deskunkundigen benJenvl die uitwijst aan welke inzenders eeue vereennde Olider lhcidiii behoort te vrprilea toegekend De leden der jury worden nader bekend gemaakt Da Afdeelteg looft ltiden zfivefeh en bronnen medailles uit geslagen op den stempet der Vereeniging waarvan het aantal naar hct oordeel der Jury geregeld wordt De Jury zal bovenii ien nog in enders voor eene eervolle vermelding kunnen voordragen ƒ De antieke mei elen blqven builenyaededinging met de nieuwe aan de inzeudera j ilen evenwel medailles of eervolle Termeldiiigwr voor opluistering der Teutoonstelling woiduii toegekend Alle iozeudetj en leden der vereeuiging ter bevordering vau Fabriek eu haiiilivurkugverli i l lu Nederland hebben voor hun prr ouu vrgen toe nug tot de Teutoonstelling op de oorwiuirden in tft reglement van orde ast te stellen De oommiatie beataat uit de Leereni 4r K J Graaf Schimmelpeuninok tot Nganbujs Voorzitter Mr J Kappeqne van de Coppello Ondervoorzitter P F W Mouton Ie Secretaris ü P Ortindia ï Secreiaris A A Godort PenniKgmebsler Mr Th van Stolk J njpeis Mr D i Baron Mackay H P Muttrrs it Mr W J A Bnron Schimmelpenniack vsü der Oge Jhr Mr V K L Ridder d Stuers J J de Wgs Mr D Pplak Daniels en W C F Bresier Wg vernemen dat niettegenstaande de loffelgke verpleging ir de goede zorgen besleed aan den iu het Kamp bg Milligey cbiergeblertiu zieken soldaat de e in de afgeloupeii maand aldaar i overleden pe ombulanca aldaar geheel opgeheven Uit MBa8trio kt meldt men dd SU December dat het de j lftie aldfur gelultt ia èeii vgttieiitfl knapen in hechtenis te nemen behoorende tot een dieven bende bestaande uit jongens van gemiddeld 1 5 a jaren die er hun werk van iiiaakteu 4e winl eladur liakkeis en slachters te bestelen Het laatste nummer van de Tydtpiegel lirvat eau zeer betaugwekkenUe beschrijving vnu de e rsie rxpei itie tefen Atchin door ktdoiiel erlocli llcsidirgver onthoudt zich vuur alsuug een uurdti i tii vellen over de leiding der expeditie ma ir de grumlen diü hg opgeeft voor zgn twijfel aan bui e g iede Ifiilmg verdienen alle aandacht Over dcu krat ju si hrgft hij hft volgende 0p ongeveer een paar honderd meier vitn dm linkeroever van Atcliïn geligcn beslaag hij fimi groot vierkant aan alle zijden door een iiiit te gr clit ingesloten en hoewel d nhncting ii duar ouzu iiimiidiyilie bériob tgocrs meegedeeld slccb s als approximatief te bcBclibunen zgii zoo sehijnt lucli de kriitun ei ii op pervlakte van 150 IKO duiwiid Vierlc uie er te beslaan Op den biiitensten wal rie nieter lioog met eefl berm van zes met iir breedte én geiieol niet iiiimboedoérie bifplanl blaat iiHii de noordzijde een iiyintigtal slukkeii in batterg di Irvèus een gedeelte der rivier rn let terrein vuor ie luisaigit herijken terwijl aan de zuid en west fitp leuige anb fuikl ire stukken öp den grond liggen lïehalve i én kanon van zwaar kaliber dat vnn Am iafll tgelloeludell wal den weg naar pasar Moelcitti IV bestrgkt Ongeveer 140 a 15U Al aftands van de oostelijke grens stroomt de Koerong Daruu nan de noordzijde naar binnen loopt eveniigiti aan dieooselijke grens in zuidelijke richting voort wendt ziiih i iiu op een vijftigtal M van eu eveuM ijdig min de zuidelijke gracht van dun kratou iiau het wekten eu verlaat den vierhoek ua die zgdCi mi t icn bqcht TV intransifsentcs rej pen dat wanneer ï g niet aan hel jbe Wd kanieó loor hen een beroep lal worden gedaM p dai Wdpeumi De Alphansistrn groeien m de icpiiblikeiusclie rerdeeldheid en uien den tgd nadereu IhI ile republiek mch oiiuiu elijk ml liebbeii gemiiakt i jenoewle correspondent omt verder de verdiensten op van CsieluT hg heeft het leger ereorgnniseeul en de rechlspleginir aan de qoaestie mt ile artil lerieoffirisre Mn einde geUiiMl en in het grootste gedi i lte van bet land de orde hersteld Vergelen wordi evenwel dat ook onder Castelnr de C arlisten niet zijn bedwongen en deaen zelfa in weerwil van Jiun neilerlageii sterker ïijn dan te Toreii 4 Cartha ena uftg allijil ia handfcn der oAiitera is eu de iival op de stad maanden lang is uitgesteld vergeten eindelijk de diplomatieke nederlaag van Custelar in de fir iiHtu quaestie Xe Madrid en in veiscbdlende andere steden zyn eenige Intransigentes acbler slot gezet om de uitvoering van de onberaden plannen te roorkoiuen die z j gesmeed haddêb Aan het hoofd van een samenzwering t £ Ëate loua ook van de intiansigeutes stond eeh öud burgemeesfer der stad die dobr de wapenen den strijd wilde laten beslissen Een paar dageh geleden werd gesproken van den ovtrgang au een gedeelte der troepen van het repu biikeiirsche noonlerleger töt de Alphonsisten dit geruciit moet daaruit worden verkia ard dat volgeus een ander correspondent van de Indéfendance het bericht luidt van Soa Sebasiiau de hoofdofficieren van het leger Morionea hebben gezegd dat zij geen luat hebbe te dienen wanneer Pi f Mnrgall of Figuerua aan het bewind komt ook daar dos is men bevreasd loor de woelingen der iutransigeutes BINNENLAHI 3 GoüDA 6 Januari D T Hoog pred te ï iemen heeft het beroep naat Sluipivijk aangenomen Gisteren werd te Waddinxvsen de nieuwe school in ebrtiTk gesteld in tegenwoordigheid van versoliliendé kutbriteifeu Na afloop der plechtigheid werden de kindereu op eenige lekkernijen onthaald Men verneemt dat ten gevolge van ket plan tot cphéühig eerlang van eenige vestingen het infanterugarnizoen te Woerden bestiktnde uit twee compagnieën van het depot vah het iv regim ut met 1 Met e k naar Utrecht zal trrugkferl n en dat alsdan slechts eed detachet eut vestiug artil erie te Woerdeu gariiizoen zal houden Men verneemt in verband hiermede dat de burgerij te Woerden om grooter garnizoen heeft gerequesteïrd il Van lUuler t Office is het volgend tel ram ontvoniren PENANQ S Januari De Nederlandsohe troepen hebbHl Pcdir narfgeÜM de forteA MgMbiiMrA kKMi b m shtigd kattipAnga in Knitid gestoken ËeniP marMie ivisie van 4 H mnn iK de ri ier opge 4refl en heeft een tamelljtr snoc a befawitd De sltleMd kwamru den SIs eii ecer rber fcrug Hrt snniMéel is dn lalen Januari naar Atchin ertrokbeD M èt verlits def Nedkrlnnders bestoöd in twee gesneuvrt den hege gtknetsien o d r ütWü laatste iêa oIBcrer De £ eiia Ileriüt van 24 Deo bevat het volgende Seul Abdul Uakmani el Kaher buitengewoon gerant van den Sultan van Aljiii is op 18 Dec uit Kon stantinopel vertrokken psr Stüd door het kanaal van Sue en de Boode Zee Het hoofddoel z gner zending was ran de Portede erkenning te verwerven vao Atjin als vazal van l urkije Hij is in die zending evenmin geslaagdals zijn voorg iiigeis die onder Reschid Packa enAll Paoha hetzelfde beproefdea De Atjmeezen voe rrn in hun vaandel de halve maan en een ster rn g hebben up enkele kanonnen draelfdc teekelm Zij beweren dut die nog afkomslig aijn uit de tijdenVan Sultan Selim en grondan daarop bun auspraken De Porie beeft echter niet l raii woordeiijkheid op zich willennemen die van zulke erkenninghet gevolg wezen sou en de zendrling werd nietten gelwore toegelaten Daar echter Seid Abdul Uiihman bclioort tot een geslacht vau Sherifs heelthij de 2e klaise van ile orde van Osmaiiieh gekregenen een brief van den vizier aan dett Sultan ran Atjin l e rr elings commi sie voor de Nationale TentoonBtetliiig van moderne en antieke houten meubelen te e jravenhnge te houden inde maanden Juli en Aug van du janr verzoekt ons ter kennis van het publiek te brengen dat de tentoonstelling zal bestaan uit A UiiutiK meubelen uitsluitend in liet Kuninkrgk der tiederlfnden en tijiie Oferzeeache Bezittingen langs de daar ter plaatse van steen opgcirokkea k Ua Pu oet om zich daarna in de rawahs te verliezen Deze moerassen die zich tot dicht bij de zuiderbuitengracht uitstrekken zijn bg vloed met kleine sohuit U bevaarbaar Borgden de zoo even genoemde piuten van ineu uit trooming bevinden zich de toegangen tot de inwendige ruimte van den kratou aan weers den door v ohthuisen en eenig geschut M whepnd Omstreeks oOM aan de oosielgke face loopt een gracht 3 M breed en 1 5 M diep van het noorden naar het zuiden in welk afgesneden gedeelte de verblyfplaats deir vrouwen eu de voritelgke bgpvafplaats z jo gelegen JVestwao ta fan dïe giaebt wordt dofir een hoogen wal op een afstand van ongeveer 100 M van de noord en westelgke en 30 M van de zaidelijke grens een tweede vierkant ingesloten in welks midden door een iets minder hoogen binnenwal een derde vierhoek gevormd wordt Waarin tegeo de zuidzijde de woning des Sujtans benevens bet raad en kruitbnis zich bevinden Vóór het raadhnii staan ecuige atukkea op den daartegeoover liggea4 geheel vervallen wal gericht Die binnenwallen van mnnn wordt niet gesoioken zijn vooral aan de noord en zuidzgde geH elof grooiendeels vervallen zoodat ze geen t minstedefensief vermogen bezitten Waarsohijiilgk sb I i in de hierboven beschreven binnenruimten nog andere woningen gevonden worden waarvan eoh ter geen meldjng wordt gemaakt Midden voor het üoorderfront ilaat een hóoge katapang aaruh julgk deboom waarvan reeds vroeger gesproken en de uitgang aldaar wordt door een dro ie gracU qet een dubbele r raudjoes gedekt lerwgl de Ulike vleagatv in de versleikte positie welke de missigit omringt dit vermofdelyk front tau Mnyol tevéni tut foorwerk diéil Men mel dt uit Maastricht dd 6 Jan Heden namiddag is alhier ec m ord geplee Zekere lieggen uamelijjc een boterkoopman reedf vroeger wegens erslige verwoadiug zgner buisvfoiiw tot 6 mianden gevangenisstraf veroor lecld kreig heden opnieuw twist met haifr die di aal xio houg liep dat hg de hoogst zwaonere vrouw aangreep u met een lafelm s Zuodanig in de burst verwondde dat zg onmiddellijk ecfi Igk wai De oogelakkiice moeder Iaat vier kinderen waarHUder éép doofstom onverzorgd achter De dader der vrres Igke niisdaad was reeds vóür de aankoinst Jer dadelijk toegesnelde politie op klompen en byna oiigckle gevli hL Volgens lüopeuil terocht heeft bg Trorger zijf geboorte plaats Kroeksitta plotseling verlaten en beeft ij geduceniïe eenij jareu zich sfhuU geboudijn nadat aldaar een manslag was gepleegd waorvui hU als de ver o delyke dader bescboiiifd werd Een nieuwe inrichting voor het veul leeren en verkoelen der podrwegrijtuigen in Britscl Indie is beprO M De uitvinder Pearson heeft iu een derde klasserijtuig een waaier of rad aangebrachl hetwclji inverbinding is gebracht met een der wielen zoodothet begint to draaien zoodra de trein in bewegingkomt Dit r ntuig is het eerste van dea trein en de luotitstrpom die door drii waaier veroorzaakt wordt veriieell zich door katoenen buizen over de verschjlleiule r jiuigeu van den trein In alle wnggoqs kunnen ila openingen loor ile reizigers worden a esloten zou l it zg naar verkiezing een luchtsirovm kauueu genieten A met De vervalschiiig der thee wordt op ren afsehawrlijk groote schaal gedreven De zetel van het kwaad ia t hina zelf Van ile 183 nillioen puudeo tbee die in 1872 door de handen der beambten zijn gegaan waren er in Juli IU milioen ponden zoo boveuaalo vervalsoht bevonden dat zg ongeschikt waren tot gebruik Het is bedroevead wanneer men weet dat men in eene kist Jthee door middel van een magneet IU tut 43 percent sterk groen gekleurde ijzerspaantjes lirefl gevouden Hol behoeft niet gezegd te worden elk een invloed bet gebruik van zulke thee op den gebruiker moet hebbeu Een der fraaiste nienwjaaiswensiMien van dit jaaris zeker die van de stovenzetsters in de Martiolkerk te Groningen Zij luidt aldus Gelgk de gloi d van onze stoven Den voet verwarmend dringt naat boven i Dat zno dit jaar bg elke preek De woordi n u de borst ontgloeien Die van des sprekers lippen vloeien Eu maken u bet harte Week De theorie der Kransche doctoren omtrent de cholerasohrijft deze ziekte toe aan de ontwikkeling ecner zwam 611 een hunner kwam d iardoor op de gedachte om carbolzure ammonia als geneesmiddel te bezigen hetgeen de gunstigste uitkomsten opgeleverd moet hebbon f r Déclat gaat nog verder en besclinuwt deze verbidding ais een voorbehoedmiddel dat iu tijden van epidemie met airoop vermengd kan gebruikt worden Hg hecht zooveel waarde aan dit middel dat hij het op eerseUilIende wijzen gebriiikt en het zelfs in he ge gevallen in hei adeisidsel Inspuit Pe Védevasaten naar Loutdes hebben tol een ipoor wegproces aanleiding gegeven In Juli jl werd met een iJzonderen trbin de gelegeubiiid gegeVeu om van Laiaur te het departement du Tarn naar Ldutdes heen en weëerie reizen voor zeer vevmindev dé vracht op voorwaarde dat de reizigers den trein oei getisanders zouden Yerlateu ep anders volgens gewoontarief nmdeo motten botalsa Op den terugweg nustaj e de advolsaat B uit Laraur met zijne dochter op een vroeger station te Toulouse uil De coutruleur vorderde nu vau hem bijbetaling volgens deagewonen prijs tusscJten Lourdes n Toulouse De advokaat protesteerde doch de stationschef die in tttitch n bef was 1 uur ua middernacht vertchenen was stelde hem iu het ongelijk en wildehen bij gebreke van betaling ui hteii vertrekken nlvorsua gvblekeo was dat de reiniger indérd ad too heette als hg opgat De politie wat niet e vinden eu zoo moi bl de heer B met zgiie doohtar den iiaclit gelukkig een zomertchen op den erroa doorbrengen totdat a morgeui de poiitieaiubteiiaar 7ieh van hun ideulileit biuj overtuigd De heer B heeft nu den statiiAisdier aangesproken tot eiu schadevergoeding Als een Iwwijs van vermeerderd brievenvervoer kan strekken dat oor ongeveer 25 jaren de toeniliallge postdirectetar te Zevenaar van i eer groote dnAte gewaagde als er ondejaait avond en nieunjoars morgen ruim li adressen waren Een doziju jaren Uter was dit getal geklommen tot p m 7 OU en thans waren er op oudejaaraavoud co lueuwjaarsoofatend met minder brieven ouz te bezorgen dan ld 17U0 De tooueelipeier Willem Jacobus van Ollefen wiens overlijden 29 Dec wij reeds hebben gemeld werd in ISOli te Amsterdam geboren Van der j U id f aan den Sladsachouwburg verbonden wist hij zich reeds vroeg tijdig een gunstigen naam te verwerven Vooral muntte ky uit in zoogenaamde valsehe rollen Men verzekertons van geloofwaardige zijde dot hij door zijn natuurlijk spel zoo zeer op het gemoed zijner toeachonwers wist te werken dat sommigen hem meer dan eeus na afloop der voorstelling opw ichtten om deu trütre op gevoelige wijze zgne wanaaden onder hrt oog te brengen tiedureode 46 jaren waa kü gehuwdmet d talentvolle tooneelspeeltter Ua Silva met wiehij zoowel te Amsterdam als te Botterdam optrad In de laatste jaren genoten beiden in QelderlwidshooUitad e De welrerdtende rutt H 9t Tgd wijdt het nieuwe jasr in met de mededteUn dat hü voortaan evenals de meeste bladen de nieawe spelling volgeni de regelen van de heereu De Vries en Te Winkel zal volgen evenals ket betaamt zegt het blad zich in zijn kleedy te schikken naar den heerscbenden trant en niet door een afwijkeudru vorm van jas of hoed den zondtriiiige uit te hangen cvenzoo is het in spelkHetlicii raadcaam zich te gedragen naar twee eenige regelea welke de schoonhcidsleerdef jufferschap kent Die regelen ijjn 1 Wat in de mode is is mooi 2 Wat niet in de mode is is leelgk De Vries en Ie Winkel zijn in de mode derhalve Wy verheugen ons dat het blad met den tijd medegaat W ie weet of het niet nog eens ook in belangrgker opzichten zich met den vooruitgang van onzeeeuf verzoent en zich zg n naam waardig mankt H a boer t Ellraelle Henegouwen in overspan Hen loestan l gerankt door de preek tan zijnen geesleli e heeft zich het rtohlerbeen doorgezaagd omdat hij liever met één been in het paradijs dan met twee l eencn in de hel wilde komen De ongelukkige dwepat overleed den tolgeuden dag niën K to o o T1 N D I É BATA VIA 27 November Vbll ns mcdedeeling van den opperbevelhebber bg de tweede expeditie tegen Atchin zijn op de reis totSingmtre van de ezpeditioiiaire troepeni op zeven versot lende schepen in het iieheel overleden aanohol s 16 Europeanen en 4 iiiliinders aan dyaseuterie 8 d aognihelders en aan andere ziekten 3 dwangarbeidtrt Jav Cour De telegraphische gemeenschap tusachen Piuang en Singapore die bij faet vertrek der vorige ióail ge itootd was is zeer spoedig hersteld Daareiilei enzal h t nog wel eene muand duren eer de teiegraaf tot Sibgkel gereed is en zullen lelegramraeii te Sibogha moeten worden gebracht Indiër Het we Icr is volgens telrgrnmnren te Atchin een paar dagen regenachtig geweest maar was nufraai Het ziekenschip de Kotmopolwt III met eengroot gedeelte rhü de bibodlabriek licht reeds bijAtchin Door den Leger commandant is het volgend er kennis van de expédftio aire eu van de acfitergeblev èn troepen gebracht 1 Alle brieven van de expeditionaire troepen worden in eéue Veiiegelde lost aoo den Nederlaudscken viceconsul te Penang gezonden die zonder de zegels te breken de kist aau deu adsihtent postmeestcr te Penang afgeeft Deze laatate zal alsd de briaveu voorzien van denstempelafdruk Paid franco en ze aU zoodanig beb iudelende Set volle port vau deu vice consul invorderen 1 i Brieven te Penang ontvangen en bestemd voOr de expeditiouail trdepen worden eveneens van deji steolpclafdruk Paid voorzien en indien nog port is erschuldigd dat mede van den vice consul ingevorderd De betaalde porten wordeu later met de Indische postodmtiiistratie verrekfod 3 Om de ofieeuders van brieven bij de expeditionaire troepen eenigs ins te gemuet te komen in het hoogere port dat zg Ilij erzeujling over Penang moeten betalen terwijl zij de gedegenheid missen altbaiw wat den gewensdhteu spüidbeirt ft huniié brieven in de esrotece bri ereumalcu tegeu een winder port te Het meerdere port dat het posikantoor Penang in rekei ing brengt komt ten laste van de Nederlaudschludiache postadministrstie Ougefrankeerde brieven zoomede aangeleekende brieven en c q druknerken of monsters zullen echter uitsluitend via Padaug lu de gesloten brieveumaIrn van het postkantoor Weltevreden aan hrt spoorwegkantoor Botterdam Aulwerpeii moeten worden verenden De vreemdeliogen die 1 liM ludiach leger dieneneu de 2de expeditie tegen Atchiu medemakcn declenin hetzelfde vjorrechl als hunne Hollandsche niakkeis en wordt derhalve van de gefrankeerde brieven bestemd voor andere lauden dau Nederland of vau de uit die landen afkomstige ongefrankeerde brieven hetzelfde port als van de brieven voor co van Nederland geheven Gisteren zijn alhier aangakomeo met de Idella Berrij kapt Berry de oppersluormau Strootman eu 7 man eu met eene boot de bootsman de hofmeesteren 6 man van bet verbrande Nederlaudtpbe schip NeiaUnitM an Amsterdam naar herwaarts De brand ontstond iu de lading steenkolen op 30 October jl Ondanks de pogingen M den braud meester te worden stond het schip weldra in volle vlam daar het groote luik sprong Op 36 Z b en 94 O I moest de kapitein zijne vrouw h Ï4 koppen in vier booten het schip verlaten Deze b wten waren meestal lek Ge dój en 10 dagen bleven zg bijirn eu ziJR toen van elkander afgeraakt In de grootste boot berondeu zich de bootsman hofmeester en 6 man tn eene andere de opperstuurman eU de zgnen De sohipbreukelfngeu zwierven 22 nachten cii 21 dagen op zee rond zonder eeiug vaartuig te ontmoeten Men had in de boot van denoppeistuurmaii eenig beschuit een weinig water euwat gerookt spek lUanr de watervoorr iad uas zuo gering hg werd op 3 thrukopjes per man bepaald dat er weldra gebrek onlstoud en men het sjiek nietduifde aanroeren wegens de behoefte om na het gebruik daarvan te drinken lu de andere boot wasalleen wat beschuit en water medegenomen en ookdaar nas ds ellende even groot Dag en nacht moest men water uit de lekke booten scheppen Ruimte om te liggen bestond niet en men moest zittende slapen Op den dag werden de schipbreukelingen door de zon fel geblakend des nachtsleden tij bittere koude In de groote boot bad mtiééa deken voor 8 man Op goed geluk kwam de boot mei deü opperstuurman aan Straat Sunda Daar weril deze boot door de Idella Berrij opgemerkt De andere boot bereikte Prinseneiland ouder te neten near uien zich bei oud Men ag bet eiland omroeiendef vier schepen en kreeg van twee steun en hulp Met de bout bereikten de 8 man eindelijk de7e reede Geen der manschappen kon zich wegens uitputting rn kamptrckkiiigeii iu het eerste oogeiiblik rechtop slaande houden Vnn overlii idswege zijn zg voorloopig bij den sellout op Passer Baroe gehuisvest Hun voorkomen draogt al de sporen V va de doorgestane ellende Zij roemen zeer de verpUging die een gedeelte hunner op de Idella Berry ondervonden heeft Belaogrljk voor velea In alle braocbeu in het bijzonder echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineeleloten fechtvaardigt fich het fertrouwen eenerzjjda door de bekende soliditeit der Qrma anderzijds door den bieruit van zelfs voorlspruitemlen enormen verkoop der noten Hat door zijne iiaawkeurigbeid bekende bankiersbuis Adolpb Haas in Hamburg kan deswegen iedereen sterk aanbevolen worden en doen ij óp het heden iu onze courant voorkomende jidvf rteiitie der fastigen Laatste Berichten Parijs 5 Jan De Spuansche gezant alhier zal zijnjjonislagl nemen a a het gouvernement van Castelar duur eene regeeriug uit de paitij der intransigOliteii wordt verrangen In afwacbtiug der gebflU tenissen te Madrid heeft hij echter nog geen beslq genomen Londen 5 J m uit Sommorastia woidt na 2 dc er f cint lU dat Mirioiies zich niet kuoaendi voorwaarts lj wegen al zijn troepen weder heeft iagescheept men onderstelt naar Santander Vter entitintig bataillous carii ten die rondom Bilbao liggen naken zich gereed om Morioues twemoet te trekkeiC Kantongerecht te Gouda Ter torechtziitiiig van den 24n December 1873 zijn veroordeeld C A huisvr van G v W tot eeue geldboet van 10 ofsubsid gevangenisstraf van twee dagenwegens bet als tapster in hare le perg te Gouda aanwezig hebben van bezoekers na middernacht en vóór des morgens ten zes ure zonder na hunne weigering om te midderoacht te vertrekken dadelijlc kennis aan het byreau van politia te hebben gegeven D M tot eene geldboete vdn ƒ 5 of aabaid tevangenissiraf van twee dagen bovendien tot ééa dag gevangenisatraf wegens bet te Gouda barderrijden dan in een matigen draf W B tot eene geldboete van 1 of subaid gevangenisstraf van één dag wegens het te Gouda op den openbaren weg buiten een openbare waterbaki datgene verrigten waarvoor die inrigting bestemd ia N V tot eene geldboete van ƒ 3 ofsubsid gevangenisstraf van één dag wegens het in de gemeente Beeuwijk als geleider van een met honden bespanaea en over den openbaren weg rgdend voertuig niet gaan vóór of naast die honden H B C T d H en D A de L ieder tot eene geldboete van 3 of subsid gevangeoiastiaf van é i dag voor ieder wegens het te Qouda ala geleider vao eeu met bonden bespannen en ovev dea openbaren weg rijdend voertuig met gaan naast de bonden En bovendien allen in de kosten des oods iororderbaar bij lijfsdwang 1 = O L I T I E Ann het Burenu van Politie zijn roorbandea de navolgende iu deze gemeente gevonden Toorwerpea ftls een l operen Hiilsband van een Hond een ICnii w en en 2 Manden met tedige Flesscfaen Burgerlijlte Stand Gloor N 2 Jsd Jjiuretitia Marin oitdefB B Hooj rwurd GD A dfl Wilde Juhnnaes oudvra P lIiJDhart eu K van der bloot S laeobuB Gerard ouden I G ScbooadiTwoerd en G Polet Marm oiidcre H C Krbeders rn X Dnijt Pieter ThruJortis ouders J de Vos eu J H Suikkenburg 5 PetroDclla utidera A de Mul eo J Zorg OvKKUDfcN 2 Jaa H ADVERTENTIEN Voor de talryke bewgzen van belangstelling ondervonden bij de geboorte van onsEind betuigen wy onzen weigemeenden dank Joh H KÜIJPERS O C KÜIJPERS Bmkkman den Haag 6 Jan 74 De oiidergeteekende bedarfèt voor de belungstelling bij het intreden van het Nieuwe jaar en wenscht ook wederkeerig veel zegen W D DB LANGE