Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1874

Vrijdag O Januari 1874 N 1462 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adrertentiën kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Salon des Variétés van Amsterdam directie BoTi vmeester Oo BUITENGEWONE VOORSTELLING op DONDERDAG 8 JANUARI 1874 in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Boelekadb of EEN DIEFSTAL GIT LIEFDE Beroemd Drama in S AfdcpliDgcD vin Victok Uvoo Nooit alhier vertoond TOT SLOT De avonturen van een ApothekersBediende KtadUige VauderiUe ia 1 Bedrijf naar bet HMgduitseh van RODESICK HbNKDIKS I Prijzen der Plaatsen HH IjEDEN met hnn Gezin 60 Cts per persoon NIETLEDEN 90 Ots per persoon 2e Rang 50 Cts 3e Rang 25 Cts Aonrang ten half acht nre De Directie Te GOUDA vraagt een Jongmen ch die zijne bezigheden bnitenshois heeft KOST INWONING enz tegen billgke voorwaarden Brieven franco onder letters C U aan het Algemeen Advertentie Burenn van NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam Mevrouw HOFFMANN Gouwe C 33 vraagt tegen Febrnarij a s EENE BEKWAME DIENSTMEID 11 a I f De ONTVANGER van s RIJKSBELASTINGEN Toor de gemeente Moordrecht Gouderak Haaetrecht en Reeuwijk berigt door hem dagelijks kantoor wordt gehouden te Gouda op de Houtmansgracht van v m 10 tot 2 nur mm EOFFiE 4 ONS a 20 CENTEN van Doctor ARTUR LUTSE Deze Koffie uit zuivere bestanddeelen bereid verdient bijzondere uanbeveliug zij werd bekroond op de Nationale Tentoonstelling te Weenen in 1873 te Motcou in 1872 te Craz in in 1870 en te Amsterdam in 1869 Verkrijgbaar in pakjes van 4 ons 20 Cts bij J H DE BRUIN in de Waalsteeg wijk F n 64 en te Zwammerdam bij Mejnfvrouw J SPRET Winkeliers genieten rabat Te HUUR om met 1 Februarg te aanvaarden Een geheel HUIS op de Houtmansgracht bevattende viJf Ktuners Keuken Kolderen verdere gemakken Hönrprgs 200 brieven franco lett Bs biJ den Uitgever dezer Courant In eens bestaaude ZEEPZIEDERU verlangt men iemand geheel op de tegenwoordige hoogte der zachte groeue Zeep om als MEESTERKNECHT de leiding der fabricatie op zich te nemen Brieven franco onder letter G Z aan het Burean dezer Courant Uitnoodiging ter deelneraiDg aaa de door den Staat lïamburg goedftekeurde ca gewaarborgde groote Geldverloting Dt hoogste prü ia het gelukkigste geval bedraagt 3Ü0000 mark of fZiOmO Dt Boofdpriijien xga Mark 200000 12 a Mark 6000 100000 27 a 5000 75000 2 a 4000 50000 54 a 3000 4000O 126 a 2000 2 i 30000 5 i 1500 1 25000 1 a 1200 2 il 20000 310 a 1000 2 15000 810 a 500 5 a 12000 10 a 300 12 a 10000 363 a 200 11 a 8000 16000 a ete 110 ate Bijna de hein der loten orden door zet Terlotin gen mot pryzen uitgetrokken in het geheel 31800 JPTbXJ ZBnST welke krachtens het plan binaeD eenige raaandeu door bet lot moeten zijn aangewezen Tegen inzending vao het bedrag verzendt de onderge teekeude oiigioele LOTEN voor de tweede verloting welke officieel vastgesteld reeds op den 14 en 15 Januari a s plaats vindt tegen At volgende vaste prijzen Een geheel origineel lot Thl 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der prompste lx diening Allen die m hunne ordrrs wilteii opdragen mnnk ik in ban belang daarop opmerkzD m dat men mij bij toezending van poatwisseU ile bestelling eifta per brief medi decle en men daarin dnidelgk de naiitm imi wuunplaats opgeve Coupons lianknolcu en Postzegels worden in b taling aangenomen leder deelnemer ontvangt van mij de van het offirirle wapen voorzivne ofiftiuvlu loten welke niet met verbodene promessen die slechts op persoonlgk verlroaweu berostea gelijk te stellen zijn Het orginele trekkin splnn alamcHe de Hollnndsctie vertaling daarvan wordt by iedere bcitvlling grntis bijgevoegd en worden de getrokken prijzen btihuvi ns eeiie ambtelgke trekkingslgst aan de beUngbebbendeu nauwkeurig toegezonden Door bet vertroowen dat zich deze loten zoo raa hebben verworven mag ik ook belangrijke orders verwachten welke daó ook zelfs bij de kleinste bisti ltingfn tot In de afgelegenste gewestrn nauKkenrig en nndrr geheimhouding Zullen worden uilgevotrd In klfine tnsschenpo en vielen verarheidi neder eerste Hoofilpnjzen in mijnc door het geluk beguuslijïde collecte Meti gelieve zich dus ten spoedigste eo regtairctka fe wenden tot ADOLPIl HAAS Staatseffectenhandeladr in HAMBURG ylfT iOT het mij tot duiit rrc grsrhonken vrrtrou wen 7Pg ik mijne geëerde declnemfrs mijnen h fitni dnnlt Genezing van verouderden Maa kwaal Neder Hardinrveld 11 Jan 1873 Den Heer R KREUSSEN te Kmmerik Bij deze heb ik het genoegen UEd te berigten dat het voor eenigen tijd viin U ontvangen UNIVERSEELZUIVERINGS ZOUT algemeen zeer voldoet dezer dagen is mi berigt van een vrnnw alhier ter plaatse wonende welke sedert jaren eeiie maagkwaal Ijjdende was na het ffilmiik van lechlê 1 pal je daarean volkomen ifeuezen isMet opnam dezes zult UEd mjj zeer veel verplichten Iifmiddels teeken ik met achting UEd Dw Dienaar C HOOGENDüOBN Pz gen mnagpgn zuur braking is verkrijg j P pakjes 50 Cents te Gouda bij J H BOERS baar in 7j a 27 Vj en heele Alphen ajd Rijn bij ü W J VAROSSIEAU Benthuizen bij C dkn BOUMEESTER Del t hi H W de KRUUFF Zoon Voorburg bjj W LIGTHELM Woe den hg J T SWEERMAN Dit gerenomcerd echt UniverseelZnire ringszout beproefd als het beste middel to Keel en Borstpijn De ondergeteekende verklaart bg deze naar waarheid dat de DRUIVEN BORSTHONING van W H ZIBKENHEIMER te Maim hem de beste diensten bewezen heeft tegen züne keelen borstpgn weshalve hg dezen honing niet genoeg kan aanbevelen Bothenburg a p T Beieren 8 Sept 1873 JOHANN BERNHABD HAIN rentier Circa 2000 dergelgke attesten bevestigen de onovertreffelgke eigenschappen van dit kosteljjk Borstnat Verkrggbaar it 1 de flesch met gebruiksaanwijzing te Gouda bij F H A WOLFF Drog Alphm bjj L VAR08SIEAÜ Zoon Apoth Gravenhagehg J L F C 8NABILlE ApotL Leiden hg E NOORDIJK Rotterdam büC J W SNABILIÉ Apoth Schoonlumen bg J WOLFF Zoon Drog GOEDKOOPI inZIEK voor Piano Solo Uügave van F KOKSMA U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sidney Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 druk B 0 50 DerPrei8chütz fantaigie B 0 75 Songes du foret C B 0 20 Gaité de coear val8e brill B 0 55 Martha Fantaisie brill B 0 75 Marche des Tambours Morceau milit B 0 40 Moments jogenz Caprice B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den l ekhandeliiar A BRINKMAN te Gouda Fromentine Versterkend OezondbeldsmeeL VAN B ADEMA te Arnhem Niet alleen dat de FROMENTINE als Oezondheidsmeel meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van dien aard voor Borst en Teringlijders menschen met zwakke spgsverteringsorgauen Zuigelingen en Kinderen door Heereu Geneeskundige aanbevolen waarvan onderstaand Attest een bewijs is Den Heer B ADEMA Frabrikant te Arnhem WelEdele Heer Het door U onder den naam van FRO MENTINE in den handel gebragie Voedingsmiddel voor personen met zwakke spüsverteringsorganen zuigeilingen en kinderen blgkensScheikun dige analjse van Da R 8 ÏJADEN MUDüERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde oen zuiver preparaat roet eene groote hoeveelheid eiwitstoffen en daardoor hooge voedingswaarde is door verschillende leden onzer Afd ook uit een geneeskundig oogpunt onder zocht met een allezins bevredigend resultaat zoodat het aangenaam is dit product eener Vaderlandache in dustrie gerust aan het publiek te kun nen aanbevelen Am iem Mei 1873 Namens de Afd Arnhem der Ncderlandscbe Maatschfippg der bevordering der Geneeskunst De Secretaris get j J A L VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussen van 1 en 0 60 is verkrggb te Gouda bij P J MELKERT en verder in de bekeude Depots Guada Drqk ran A Briukmau De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BnltcnlitiiilMli Ovcrziclil I e J ran8che regi ering heeft het plan om een wetaontwerp un te bieden tot den unleg r u een groote hiiven te Andreaellea mi het Nauw ran Calais en om t Calais een groot maritiem station te cstixen Uit 8p inje 7 ijn ile betichtfn hel b Ungryltst Cutelar s regt eriiig is omvrrgeirorpcn op irelke wijze is nog niet rollcorarn duidelijk mur het gerur om het euK in handen der iotraBsigentet te zien vallen is afgewend In de zitting ran jl Vrijdag by de opening der Cortes las Castclar rene boodschap roor wurin hij lijn bonding sedert 7 yae optreding 2S Aug jl verdedigde Na da voorlezing ran dit atuk scbyut een hartstochtelljlie diacussie te hebben pluts gehad die reertien uren heeft geduurd het einde durran il geweest dat twee moties wiarrso de bewoordiagritt nog niet zijn m dcgedceld in stemaing zgn gekomen met dat crolg dat de parig ran Cutelar niet 100 trgen 12U stemmen inde minderheid bleef Onmiddeliyk durop diende de groote patriot zgn ontslag in lutusschen bad den ganschen dag eo naebt rn groote spanning in Madrid grheerscht en generul Paria kapitein geiierani ran Madrid had reeds mut ret rlen genomen uni de orde te handharen Zoodra het resultnat der stemming en de aanbieding ran bet ontsliin ran Castelar hem liekend werden volgde hg hel roorbeeld ran zoo menig Spaanseh generaal om in politieke eiises met dn bajonet tusschenbeiden te komen en zgu toerlucht te nemen tot een militair pronunciamento Oe heer Salmeron de president der Corie had reeds pluts genomen op den door Castelar verlaten zetel loen een uHieier hem een briefje vnn generul Paria bracht houdende rerzuek om Ie Cortes dadelijk te ontbinden Salmeron weigerde wanrschi nlijk na de rergadering te hebben gerudpleegd n terstond deed generaal Paria de znal door Dititniren bezeilen en de afgcruriligden iiitrenjagen De generaal zelf berond zioh omgeven door zijn grooten staf ruur het paleis der Curies nurïegeu hij eenige kanonnen hiid doen richten Alle pogingen om Castelar te bewegen aan de regeering te blgrrn zelfs door reracheideneafgerurdigden aangewend die tegen hem hadden gestemd naren rrucbteloos De man die rieds eenmaal aan lici hoofd der regeering heeft gestaan de maarschalk Serrniio hertog ran Torrento heeft wederom bet presidcalsuliap der SpuiiBcbe republiek aaiirurd en een nieuw kabinet geroriud Urooteuileils is dit kabinet samengesteld uit m innen die de omueiiteiing ran 1868 hebbeu bewirkt en die de monarchie rau Amadeus hebben in het leien geiurpn Castelar heeft in eene nulu ten krachtigste geproteiteerd tegen de geweiddaili en aiiurat op de ounstilui erende rergmiering Mijn geweien zegt bij Verwijdert mg van de demagogie mijn K t ten en mgn eer stUemen mij van een tuestnnü welke duor dfi bajonetten in liet levuti n geroepen Versulieideiie afgevaardigden dei meenlerheid hebben ucli Uij dit protest aangesloten Maandng reeds hiiddcii trli i ramuien in Imllcnl bladen medcgcdecM iliit il Oilisten luli Leicliikbure troepen naar den omtrek ran Bilbao zonden ten einde Moriones den doortocht te beletten Durna rerMtm men dat hij te Santander alie unwezige staombooieu bad doen oprragao Eindelijk dat hg met zijn gebeele leger weder zich heeft ingescheept V at bet doel ia dezer bewegingen en waardoor zg werden reroorzukt ligt iii bet duister Het is uiet wurschijnlijk dat alleen de samentrekking der Carlistisohe benden er aiinleidiag toe gaf Moriones toch scheepte zich in op zijn gemak en werd niet lastig gevallen Vermoeilelijk dus waren de Carlisten met zóó sterk of Moriones had Bilbao wel kunnen bereiken indien bg h id gewild Kreiimin hechten wij un bet praitje dut hij alleen Castelar zuu willen gehoorzamen Dit zal rel in dezen zin moeten warden opgerat dat bet leger rolstrekt met geneigd waa Igdelgk te blijren wauoaer Castelar ware verdrongen diwr een kabinet uit le partij der intranaigenten Uit gerur eokiat ia atgeweud door het prnizoen ran Madrid Het waarsohgnlijkst achten wg dat Moriones het raadzaam oordeelde thans eeu gerecht te rermijdeu en eerst t te wiwbten wat uit de omwenteling te Madrid ion geboren worden Men knn zeggen dat Spanje ihans weder eren rer is als toen de kroon wcrd aangeboden un Amadeus Het rersobil is dat de Carlistiache opstand rerbazende uitbreiding kreeg dat de party der intransigcnten inmiddels al het mogelijke heeft beproefd om aan bet roer te komen mur oreral bebsire in Catthsgena is geslagen dat de stut der schatkist nog wel zoo ellendig is geworden als toen De Berlijner Nordd AlU Zeil berat eene olBcieuse terecbtwijziging un de Oermatia welk blad niet slechts rerontrusteode bericbten nopens den gezondheidstoestand des keizers had rerspreid siur het zelfs aan andere bladen tot een erwyt mukte dat zg dienaangaande orereenkomstig de naarheid gunstiger berichten mededeelden Voor dergelijke orerdreven voontellingeo en geruchten als de Germania verspreidde bestond geen grond hoegenumd De ongesteldheid des keizers is geen enkel oogenblik ran dien urd geweest dat men niet met zeken eid een spoedig herstel kon rourzieo De keizer heeft gedurende eene week aan jichiaanrallen en zware rerkoudheid geleden doch sedert dieu tyd w s hem slechts behoedzaamheid uiigeraden en werd hij niet reihiiiderd om un de rcgceringsziken deel te nemen Sedert gernimen tgd werkt de keizer geregeld met tyne ministers Van een werkelijk bedenkelijkcn toestand en van mogelgke gebeurtenissen wurran de Qtruiania gewugde is nimmer sprake geweest dit zgn slechts verzinsels waarvan het doel door de goedgezinde bevolking op de rechte waarde zal geschat worden De bisschoppen hebben zoo even hunne gelukwenschen uu den voet des trooiis gebracht doch de geest welke in de verspreiding dier verzinsels Cn in den aangenomen toon van onderdanigheid doorstraalt strookt al teer wriiiig met de oudPruisisclie lo SUteit noch met bet doorzicht dat men gewoon is den Jezuïeten toe te sohryven De Ktick Aii eiger meldt dat de catarrhale undoen Mg dis keilers thnns volkomen hreft opgehouden en dnl de kei er merkbaar in kiacht toeneemt Volgens een bericlit uii l useii denkt de rei eeiing er wcrkelyk ann den nnrtdii sclin i LedocSowski lol miirte a i le iiiiikeii door heui ncfjciia lici met betalen van boeien sfe ini jen te etteii de ministervan jiisiitie uu ld ii iii de rtolitbniik le Puseu in nntvK uid op de luededeelm i t de gnvangenis rol was ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN en daar derhaire geen pluts roor den aartsbisschop gescbreren hebben dat zij de pluts der gerangenschap moest bepilen roorgesteld waren Cottbns Fraastadt n Frankfort Het bericht komt ons echter niet zeer aarschijnlijk roor De rijksdag zal wurscbijnlijk niet den 12n maar den 18u Febr worden bijeengeroepen Met het beitin ran dit jur heeft een belangrijke wnziging lu den toesl ind an Ëlzas Lothariogen pluts gebad seilert het middernachtuur van den 3 In Dec is de Duitsche rgksooualitutie in de nieuwe prorinoie r in kracht De nanrragen ter deelneming aan de meeting te l onden ran 27 dezer maind om un de bevolking van Dttitscbhtnd de sympathie ran Engeland te kennen te geren zijn tóó groot dat het comité besloten heeft op den avond van den dag eene tweede meeting tn Exeter Hall le houden en het voorzitterschap daarvan aan een cooServalief staatsman un te bieden Te Napels heelt men het kouder dao hier Correiipondeiitui die uit die slad asu de Franscbe dagbladen schrijven melden dat vrij veel sneeuw is gevallen dat straten en huizen wit rijn en dat roorai op het Corso yittorio Emanuele de sneeuw dik lag Indien dit zou ruortgaal zullen zieke Italianen die een zacht klimut noodig hebben weldra den winter komen doorbrengen in Nederland FRANKBUK De Parijsche vereeniging die ten vorigen jare den in de Fransche hoofdstad gevestigde behoeftigea uitgewfken Kizassers en Luth tringers een Kerstfeest bereidde zooals zu dit natar laodsgebmilc steeds gewoon waren geweest te vieren beefl ook dit jaar weder in ruime mate voor hen gezorgd De KersttMom op eersten Kerst tag doofde bemoeiingen dier vereeniging iu de met nationale vlnggau en met de wapens der voornaamste steden van het tbnna afgestane gebied versierde zaal van het Ëlysce Moutmartr opgericht was afkomstig van de in den Elzns gel gen goederen van Mevrouw Lestner eene der bestuurderes9eu vaft de vereeniging Het comité had 117U gezinnen een aantal van 2150 kiudt ren veripgenwoordtgende tot bijwoning van het feest genoodigd Het aandeel hettvelk e k kind uit den bijeenverg tderdeu leestsch t erlangde bestand uit eene waarde van 10 a 12 francs aait kleederen uit speelgoed lekkernijen en boeken Er was voor eene uitmuntende fccsiuiu iek gezorgd bet vermaarde muziekkorps der republiketi suhd garde bad i ijiie diensten aii eboden Door vpi sebeidene leden zijn toepas jfJijkti voordracblcn gehouden Ken aantal Parijsche en andere meerendeeis de oosttiijki departementen vertegenwoordigende gedcpuleeiden woonden dit fecH bij DÜITSOHLAND Met zeer verklaarbare belangstelling ziet men te Berlijn het resultaat der verkiezingen tegemoi t die den In Februari a s voor de eerste maal in het rijksland voor het Puitsche piiricuiütit moeten plaats b bben IV vi rkitzinjïsbeweging is reeds in vullen gang en wiiiiiifcr uien er zich ook van overtuigd moei houden Int een be ang ijk deel dt r U uiamluten gegeven z ii ui idun uaii u irninontntien of andere hefnt e vijmdcu van het ÜmtSL he njk besttat er tuc i eenige kans i X