Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1874

Koloniën OOrT INDIÉ BATAVIA 27 November Bg arrest van 20 November jl beeft het Hooggereebtthq beslisl ida ds B cht rlgke macl t onbevoegd 18 om de wettigheid van fiegeeriogsdoden te bepotdeelen In het bier bedoeld geval bad de Begeeriiig naar aanleiding van tet met Engeland gesloten haudelstTKitaat ita stramleooder P Kamp getast vuu den Engelscbeu consul bet g ltob cbip Magfii Zetlie over te geven hetwelk door dien strandvondcr als een in zee opgevisObt en verlaten schip in beheer was genomen Dien lost noemde de weduwe van den straadvouder oawsuig eoi eene oar flbtaa iEe i4lad zij b ire rde dairdoor bet beheerlootr ttre ehif aaa strandvonders te htbbea veilorea en vorderde van den Lande eene schadevergoeding van rwra 16A0tt Oelfik bsveo is n egsdeeld reckbarde betiHdOdgerechtsbof zich onbevoegd de wettigbeid oi onatettigbeid van bet naar aanleiding van hH tnQtaat gegevao bevel te beoordesleo Naar wij vernemen zijn d Atchineesohe krijgagevangenen bestolei geworden door eenige onlangs alhier aangekomen Benkoeleezen De Atcbineezen zgnzeer gelaten onder bon lot eu wenschen niet liever dan dat spoedig een einde sad den oorlog noge kousen J D t N l Stmtfong 22 Novaasber Uit bet Soloscbe ontvingen wg aangaande dfr valacbs baakbiljstten deza medeslingen iergisteren liet ds Keizer doer een tendeling bg den Cbineea Goei Smtjong 200 aanbankbiljetten breugen Ds Cbuiees nam die aan naartelde dat de Keizer hem 4U biljetten elk van 50 ter wisseling had gezooden dat hij eobter looveel zilvergrld niet in kas bad dat dsarom de zendeling metigu bediende Yep Binkiog mor eren naar den Chinees Tjan Panlioen moest gaan die zou wei zilvergenoeg hebben en dat zij vervolgens bg hem GoeiSmtjong terug moesten komen De zendeling volgdehet hem genoemd adres en reeds was ïjan l anlioenact het tellen der 20U00 aan zilver gereed toenbg een der biljetten nog eens ziende argwaau begonts krggeii Hf Mod daarop naar bet kantoor ran s lands kas de ralscUbeid der biljetten werd geoonctatserd de Adsiateut Resideot werd van de zaak verwittigd en de Keaident werd wakker genaakt diSdaarka écn oppasser beschikbaar stelde De AdsistentBesident echter vond die hulp terecht onvoldoende en wees nog twee andere opptilers aaa Dat alla gsbsurde des middags tusschcn tweeen en drieën Dsoppassers togea aan bet werk Weldra bemerkten t aiulat een vluchtige huiszoeking bij l an Panlioenwas gehouden dat de zendeling van den Keizer metTep Biuking verdwenen waren vlncbtsnde werden sybg het aoonbois van den Kapitein Chinees aaogehouden waarna 14 veiklaardsn dat de rsiscbe biljetten van Goei Smtjong afkomstig waren In stede ran die aanwgzing te volgen hield men echter eerat stnigeuverboor of deed men met andere voorloopigweinig noodige ibmaliteiteu iser veel tgd verlorengaan Eerst des middags omstreeks rgf nor werd londer medewerkiug van eenigs Enropeesche autoriteit door den Kapitein Chinees den Lnitenaot Cbioee dsaHoofdregent en een paar t hineesche w kmeesters eenhuisonderzoek bg ïep Biokiog gehoadeu eo eerstden volgenden morgen bg den Chinees Goei Siutjong I Is een van beide sehnidig dan beeft hg natnuriykallen tgd gehad oj zich te dekken Dat er niets get ronden werd spreekt van zelf Men trof bjj Goei Smtjong alleen de bankbi ettm ao walk door den Keizergezonden waren maar daarvoor zfida de CbiRtss hadhg den zendeling van dea Soesoehoenan reeds hetnoodige zilrergeld uitgereikt aE Mt 1 I i Trr I II 11 III La atste Berichten Berlijn 7 Jan Het Gerecbtthof roor kerkelgke zaken is heden Toor den csrsttn keer vergaderd Kopeabagen 7 Jan De Koning verklaart in zijn aiitiioord op het adre van liet Volkstiug dat de tt genwoordige strijd tasschen het Huis en bet Ministerie niet IS een gevolg van drsoeialii gieting welks de Begeering door d behartiging van de Iwboelien en het welzgo van alle volksklassen Iraven alles wil trachten te badaren Ds Begeering weigert oen nieuw Ministerie te vormen en hoopt dat vaderlandsliefde de partgen tot de voor de welvaart van het Vaderland noodzakelgke eensgezindheid zal bewegen Madrid 7 Jan Eene oinulaire van dea Minister vau Biiinenlaodsche Zaken prijst de energieën dq belangluusliuiil van generaal Pavia eu zegt dat deCortes duur de verstandige poliiiek van Castelar teveroordeeleii de ontbinding an het laiifl hadden gs decreteerd Het gouvernement heeft de legaliteit geengevleid aangedn iii door zich tut den tolk te makenvan het publiek gevoel en al zeer krachtige aaaatrt dcii ncuien om de orde te herstellen dat ook bo7adi2 le afgevaardigden voor EleasLotba I A a ifl ten f kBda zitting zullen nemen BelangT k in dilJopzicht ii de i ndidntuur van een lid dor kamer van koopliandel te Slraalsburg de heer Gustav Bergmaun Zijne politiel e geloolsbelydenis die door bezadigdheid en billgkheid itiumjl is ïOoi het 1 it che njk een byioudet gnustig tBtkfn des tijds Mat openhartigheid wotdt dmnn net kmartelijke i it dor afscheiding van Eln Iioth ri6geu van Kr inktijk ep de anfcitóis aan DuiulilttidJ 1 n Soof Wéernatlonatc verdragen gesanctioneerd fatt accompii erkend waarover niet meer getwist kan worden y VVij staan zegt de beer Bergmaun tegenover een vulJongen f it dat wij ni i maer uit de geschiedenis ksulied wegschrappen eu wg nokten ons thans aan den uieuvren kriug onzer werkzaamhedeu wgden die ons door dit feit geopend is De eischen die de afgevaardigden vnu het rijksland in het parlement mueleu stellen vat de beer Bergmann in dei e drie piuiten s imeu Het hetstel dier coSstitutioneele waarborgen roor onzen persoon en onze vrijheid die tydens de ittótBtiu i opgeheven waren a Adiniuiatrfttjeve en Bnnncieele zelfstandigheid tej Over de fqkiWnsehn ij en dit wel zoodanig dat het rijksland een eigene constitutie en éeue vertegenwoordi init èrkrijge om deii staal Elias Lothiringen ten opzichte van zijne antonomie met de overige bofidsstnteo van het Onitsche rijk gelijk te stellen fr3 Behandeling door den ryksdag vun een aantal wenschen die in de zittingen der arrondissementsra den uitgesproken zijii Het slot der hoogst belangrijke politieke verklaring van den beer Bergmann bevat de volgende voor een Volbloed Ijlzraser voorzeker hoogst merkwaardige hoewel zeer bezadigde béaohottwing g anueer wij an doB oenen kaut verlangen nU bundsslaat behandeld te worden moeten wij ook iian de judere zijde de phchiéta op ons nemen Welke zulk eene pusitie medebrengt dat wil eggen wij m leten aan de behandelirig der aangelegenheden van het rijksiaud deehiemen ons eigen belang reeds schrijft dit ons voor want of wg wüleu uf niet de lockumsi en de belangen an het Qieuwe rgk zgn ook de onzen Zich onttrekken en de ontwikkeling der denkbeelden niet volgen tie steeds in een groot volk ontsta lu en tot rijpheid komen dit zou het lekerste middel wezen om de toekomst van een land in gevaar te brengen Aan dit getraar willen wg ons geliefd EI as Lothariogen niet blootstellen BINNENLAND GODDA 3 Ja nlari UITSLAG UEE VERKIEZINGEN GOUDA Uitgebracht 23 23 stemmen Van nWaarde 8 2317 Volstrekte meerdertieid 1159 Er zijA nitgdbracht op Mr H C Verniers v d Loeff 67 stemmen Dr A Khyper 767 Mr i Heemskirk Az 392 Mr VV Baron van Jriltstcin 197 éa op diversen 4 2317 stemmen Kr moet dus eene ovei stemming plaats hebben tusaehen d hh Veniicrs van der Loeli en Kujper BREDA Uitgebracht 2479 geldige stemmen Op Mr A F X Lnyben waren 1695 op Mr J 11 vau Mierlo 759 en op Mr G Groen van Prinsterer 70 Bi uimeii vereenigd übodal eerstge fluelmle herkozen is 422 93 32 42 147 24 170 90 46 36 42 26 101 123 Wij laten hli roAder volgen het getal kiezers dat in de verschillcmle oiiileidistrict n van ons kiesdistrict heeft geitemd eiï het getal kiezeis volgens de lijsten gestemd doof getal kieeeis Gttïida I 302 Oudew ter 76 Hekendorp 23 Lange Rnijtcweide 3U Bodegraven 115 Vapekop 13 Woer len 116 Nieuftkoop 67 Ze Siihoven 30 Rietveld 27 Waardrr 29 Barwoutsvvaarder 2U Boskoop 74 VVadduiX een I 73 gestemd dAor getal kiezers Zevrnhniven 64 102 Bleiswijk 50 62 ReeuMijk 79 109 Moordrecht 43 63 NièuwtrkWk 23 52 Gnpelle 31 57 ouderkerk a d IJlel 63 fl02 Lekkttkerk 4 102 Krimpe aan de lick 31 57 Berkenwoude 20 27 Gouderak 28 49 Sohoonboven i 1X3 1 5 Berg Amliacht t 86 183 Stolwijk 71 96 Haastrecht 60 78 Vlist 16 24 Mijdrecht 06 107 Wilnis 67 92 Zegveld 83 50 Kamerijk 70 1110 Kockengen 33 39 Harmélen 80 108 Linscliatea 45 96 Moutfbert 43 88 Viukeveen 57 87 1 2823 8449 In Juni jl stemden 1903 kiezers en rerkregrn de bh de BiiuW 740 Kavjwr te Bnys 664 V de herstemming kreeg de eerste 1085 de tweede 918 stemmen VEBQADËRING tam den GEMEENTERAAD Vrpag den 9a Jaouarg 1874 des namiddags ten l ure waarin zal warden behandeld Het adres ran de Weduwe den Heer J L Terwen daarbij Tenoelcende in hel ganot te warden gesteld van pensioen Het adres van den Heer J Bellaart houdande verzoek dat de gerioleerde grond achter de Houtnansgraalit in gebMik grge en aan den Heer Hoognmloorn aan hem vmAe veriiunrd Een verzoek van liet Israelietiscb riarbèstaur tot wijziging van ttjne begrooiing van iakomsten en aitga en voor 1873 Een voorsla van Burgemeester en Wethouder tst afen overschrijving vaa posteBiop iden slaat Tan begrooting der uitgaven deter gemeente oor 1873 Een voorstel van Buvgomeester en Wethouders tot het toestaan van gelden voor bet gratis veckrggbaar stelleo iran niivar drinkwater Van Reuter Office ia het volgend telegram ontvangen PENANO 6 Jan De Nederlandsche troepen ziju den Kratan dioht genaderd Het bombardement is dea Sden leaer begonnen en zal warden vooitge zet totdat de Atehineezto ziob oveigefen Volgens gerucht woeden ia bet NederlaBdache kamp obolera en andere liekteit en is Je sterfke groot TOMaaue lijk onder de ialaadiehe troepen De minister van bmneulandache aken beeft ter algemeen kennis gebracht dut aanvankelgk aan de qkknnturen te Rotterdam Utrecht Arnhem en GroBiiigea gelegenheid ia geopeud tot het ten gk aanbieden van 1 nieuwe waegwerkluigen 2 weegwerktuigen welke hentcillingen beblieii ondergaan die onjuiste aanw ugen ten gevolge kunnen hebben of schending van Btenspelnierken veruor nken 3 weegwerktuigen wsaivan de gk door belanghebbenden wordt vsrlaegd De minister van oorlog brefl bg aanschrijving aan de militaire autoriteitea in herinnering gebracht dat het toezicht over ds kazernen iii dei eerste plaats aan de bevelhebbers in de militniro afdeelmgen en verder aan hunne onderbosriga plaats lgke en gar nizoenskommandanten is opi edrApen zoodat dan ook alle vourstellen en naavrngcii betreffende het knvernement uitsluitend aan gemelde autoriteiten en des geronlerd wordende loor de bevelhebbers in de aubtairo afdeelmgen ter kennis vaa bet departement van oorlog moeten gebracht worden De minister van oorlog generaaUmajoor Weitiel in nien men gplijk bekenil is een warm voorstander der weerbaarheids verciuigiugen vindt heeft ter bevordering zooveel mogelijk van het doel dor scherp schuttersvereenigingen den 30ii December jl voor deze eenevrg gunstige beschikking genuineu Daarbij w rdt met het oog op do omstaodighi id dat de vereenigingen tot vrijwillige oefenmgi n in den wapenhandel zich meer en meer bj het aohgfsohiiten bedienen van de p tronen bij het leger in gebruik bepaald dat oor elk geweenlingend lid eeiier sohcrp scbuttersvereeniging ja irlijks 40 scherpe en 10 losse of wel 45 scherpe patronen tot achterlaadgewercu kunnen worden verstrekt Door hel centraal comitd voor het kindergesclienk aan den koning is aan de arrondissements comitè s de volgende circulaire gezonden Nagenoeg gelgktgdig met de verzanding onzer jcmgete circulaire werd aan ona een hrgven van t comité te Rotterdam gerioht waarin wordt aangedfOHgan op het hduden van eens r dNiug met li ev4Rrd den der airondissements co ié i teneinde t b étdtlagea oveii bet gesobenk ed d wgze vau aanbieding 1 Zelfde wordt ook geweasoht door ds comité s Utrecht en Brielle Wg afchten ons verplicht tegen het bonden van zoodtnigeVergsdraiig eflnige bedenkingen onder uwe saadaolifte hnangsn Immers roor tot dien stap beslaten uordt dienen de bezwaren wel ernstig overwogen te worden De kosten aan zulk eene bijeenkomst verbonden zullen zeer groot zijn oiigerekend nog dat voor velen H Kfiten in den winter eigenaardige bezwaren kan diebben t Practisoh resultaat is vrg twijfelachtig daar t ileirr uig zal aiJB of eea 40 50tsli paaoosn die elk met bijzondere plannen komen binnen de weinige uren wirover zij zullen kunnen beschikken tot eens gewenscUte eeastemmigheid zullen geraken n t Beoogde doel kan o i met veel minder kasten en beter door correspondentie bereikt worden t Cen traalcomité doet telkens n ededeeling van zijne plannen en werkzaamheden aan de verscbilleode Comité s en deze maken daarop hunne asamerking en zenden voorstelirn in Zoodanige scbriftelgks gedachtenwisseling hecA voomI dit voordeel dat allea meer gezet zal worden overwogen dao in een betrekkelijk korte bijeenkomst mogel jk is Deelden wg reeds op die wijze oaie denkbeelden omtrent den aard van het geschenk mede ook de wgze van aanbieding kan o i schriftelijk worden voorgpsteW en bepaald Zoo stellen wg in beginsel voor dat de aanbieding door kinderen zal geschieden ds aanspraak waarvan ü het concept ter beoordeeling zal worden gezonden wordt door een hunner gehouden Onze gedachten gaan ook over een aandenken den kinderen ter hand te stellen Een en ander moet natunrlijk later onder bepaalde vormen gebracht worilen Mocht evenwel ondanks het aangevoerde eene ver nadering door de meerderheid der comité s genensclit worden dan zouden wij aan dien wensch gevolggeven In dat geval verzoeken wg U beleefd onsvóór 14 Januari a s mededeeling van uw verlangente doen Ds gemeenteraad te Hage beeft Dinadag na bieedrosrigs itiaoussie en na de verwerping van een voorstel waarb de wenschelgkkeid werd uitgesproken het standbeeld van Tborbecke met in de residsntie ts plaatsen besloteo met 17 tegen 16 stsmaeo de Plaats als terrein voor de oprichting van bel huldsblgk aan te wijzen In de te Amsterdam ehondea bgeeukomst der burgemeesters van provinciale hoofdsteden met bst doel om over het geven van een nationaal gesobenk aan Z M den koning van gedachten te wisselen is eene circulaire vastgesteld en besloten baar aan de burgemeesters van alle gemeenten hier te lande toe te zenden Wg hebben schrgven zij in de circulaire de eer u bg deze beleefdelijk uit te noodigen 1 om ons uwe hooggewaardeerde hulp te bstoonen door in uwe gemeente uf ene oommis ie ts willen doen benoemen tot inzameling der bgdragen om aan Z M den koning op 12 Mei een nationaal geschenk aan te bieden öf wel indien er reedseens commissit in uwe gemeente voor de feestviering van genoemdin dag bestaat haar alsdan deze letteren te doen toekomen met uitnoudiging ons hars medewerking te willen scheuken onder bepaling o dat het te geven geschenk lal bestaan in een voorwerp van goud of zilver b dat de bgdragen m gold zullen worden gestort op de wgze zooals wg de eer zullen hebben u later te verzoeken 2 ons vuur o op 15 Januari met uw antwoord te vereeren Volgens de Pinang Oaiette van 4 Deo waren voor een tiental dagen te Dell twee Atohiaeesche spionnen gevangen genomen Waarvan de een eeii Hollander en de ailder een Deen wns Zo zijn onder behoorlgk geleide naar Atohin vervoerd om overgeleverd te worden aan generaal van Swieten Omtrent eene vergadering van deurwaarders teUtrecht in de afgeloopen maand gehouden verneemt men het volgende 1 dat et een bond gssloten is tusschcn de aanwezigen en dat men ter brstrij ling van kosten roods ieder een guUlen beeft Ingelegd 2 dat er een voorloopig bestuur gekozen 18 3 dal er eene Commissie is gekozen tothet maken vnn een onlwerp reglemsnt 4 da men bepaald heeft met alleen lu Utrecht de efgadrringeii te houden maar ook op verschillende andcre plaatsen Als eene hirondetbeidr VHfdinnt ven ldiiig dat Z M aan den voor den diëtist in 0 1 bestemden soldaat C W G Meerwein vau het koloniaal werfdepot verg iain iaeft v rle id t4lbettd agen4le uav eude ondarssfaeidin teekeoen aUt deiveraieneleii der orde van den Kooden Adelaar 4e kl met Zwaarden hem nroeger jdoor den Komng van Bruisen geschouken bst Doppeler Stormkruis idahsrianertngsmedailie wegens het deelnemen aan den veldtocht tegen Dcne inarken in 1864ri bet PruinMie falirinneringskruisroor Jtet deelneisen aaa de vsldtosht tegen Oosttnrgk in 1866 en Ie Duitsche medai le agesteld terbaloo ntng van bewezen dienstru tijdens den veldtocht egen ran igk in 1870 s 1871 De bevolking vau Nederland bedroeg op 31 Decem UltWl i 6 774 40Ï inw alk 1 814 8 1 van het mann OD 1 859 761 Tan b t vronw geihtbt In de gemeenten boven 10 000 zielen telde nun 1 177 949 en in die beneden de 16 000 zielen of pbetplatwlaad 2 4 458 wwonert De bevolking desrgka luar d04eJli ig vBo 16 November 1829 beliep 2 6134 7 üoodat m 43 jaren lijdreene vermccnlCTing van 1 080 915 inw ofruim 4i ee ijfde plaats grtepi088L 5y5 aaann en ï24 SiO vr i gemiddeld per jattr li 478 mann en 12 195 vr te zamen 24675 De bevolking der provineten bedroeg op 31 Dec 18r2 NooHlbrabaiit 438 7 9 Gelderland 437 778 Znidholland 710 753 Noordhulbiiul 602 539 Zeeland 181 650 Utreebf 176524 Prleiland 304 106 Overgasel 258 590 Groningen 230 357 Drsotbe lU7 eS4 Limburg 225 702 Men telt vier steden met erne bevolking boven de 50 000 zielen als Anitmiam met 277 765 Rotterdam 122 471 sGraveahage 92 785 en Uttecbtai 601 I aar de godsdicnstbelgdciiisscu telde meu votgeni de jongste algemeene volkstelling 31 Dec 1869 Prosteslantcn 2 193281 Uaomach Kalbaliekcu 1 313 094 Israëlieten 68 UÜ3 overige gezindheden 6161 Naar hrt gebooriciand wareu er zoo als dit hlerk uit de volkstelli van 1869 gelwreu in Nederland 8 j 15 860 iniiotiers in de ovcrrrr scUc bezittingen of kolomen 4892 ia Duitachlaud 33 766 in België 19 147 lil EnycUnd 1002 m aadere landen 5165 en zonder opgaie van geboorteland 201 inwoners De justitie te Breda heeft jl Zaterdag te Zondert een gerecbtelgk onderzoek ingesteld orer eene aldaar gepleegde moedwillige brandsiiehting in de ssbnur ran H v H waardoor dcac met de daarin aaoweXige laiidboBwgereedscliappen en winterproviaie benevens drie koeien en eene geit zgn verbrand Men berekent de schade op ƒ lOUO terwül niets was verzekerd Twss Itiudsren i v A ond S jaar en C B oud 8 jaren hebben bekend aaa deze braadsiichling schuldig te zgu NTen bonnen laste is nog gebleken dat zg den ac id vdür lie brandstichting op den openbaren weg jan Sjarig meisje gewelddadig hebben aangerand en beroofd van al de eetwaren welke dit kind bij den bakker bad gekocht ook bieraan hebben zg hunne schuld bekend Wegens andere baldadighrdni zgn deze jeugdige misdadigers nog bovendien ondersch lilenr malen in het cachot van het gemeentehuls opgesloten geweest Op last van den reclitcr eommissariB zgn zij in hcch tcnis genomen en naar het huis van arrest te Breda overgebracht terwijl het gerecbtelgk Onderzoek verder tegen hen wordt voortgezet J C Een van Engeland s bondgenooteu op de kust van Goinin Koning Bley is er eindelijk in geslaagd zijne hofhouding te vermeerderen raet een zwarten secretarie die wezenlijk schrijven en lezen kan Sedert ontvangen de Engelsche bevelhebbers dagel jks briefjes in p tsierlgk Kngelsch waarvan de onderstaande vrij vertaa de proeQes eeuig denkbeeld mogen gaven Waarde en uer geëerde commandant I Uw bom gaal urorgeii naar zeer goede puut trof gisteren goed doel en dood vele vijond Ik zentl zes kip voor officier lU huop uw goede welstand God zegene Uwe Majesteit mgn waaide en lederigccomaaudant uw dienaar Koning Bley Aajeblielt zend epek en flesch rum Waarde heer commandant Ik hoop uw goede welstand Mgu spion zegt vgand in Kreupelhout Ik erg kiespgn dus as je blieïl spek en flesch rum Vooral rum voor erg kieepgii Uw nederige Koning Ds Koning kreeg alleen rum waarop de secretaris l etnara Waarde en nederige commandant Uwe Majesieit I 11 verdriet gg nut rndrn de spek daar kiespgn meer erg hedeu Gg ileiikt rie spek slecht voor kiispyn Als je blieft mij meer Ui ach i an rum Uw duunar Koning Bley t jas5 s I In alle branohen in het bijzonder echter met betrekking tot de a gemeen veel geipcbte origmeelelotea rechtvaardigt zich het vertrooweo eeumgds door i bekende solidi it der 6i audei iigds door 4en hieruit van zelfs voortspruitenden euo nen verkoop derootfu i Het door jZfn faUfkturigb ü britaBt kHkiersbuis jLdolpb Qaas in Biamburg kar deswégen fédereen sterk aanbevolen worden en doen wij op bet beden in onze courant voortosseiide advertestie der vaoraelde firma algedij n de ay daeht vest gea n M A B K T B E I OH T M Gouda 8 ifó De o Het i raf l in en de steümlng lliittw Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 13 il f 13 50 Mindere f mi f 1 2 80 Polder poiks ƒ mi a 12 50 Bogge ppike 25 ff a ti Hindare J 8 26 ü 9 Voer 7 a J 50 G at puike 8 25 a 8 80 Minder ƒ 7 a ƒ 8 H ver zware 4 28 a 8 86 Ligta S ï i 4 Hennepzaad 8 50 De veemarkt met geringen aanaoer dff aiijielis aller rtag Mte rarkens van St ï 17 o ts perkalf ifcilo imagers vwkens traag Kaas Aaagoroeid 8 paltijen ff tear tS a 32 r U i Bot 1 20 i 1 T Jiiji 1 1 I nJ B u r K e rl £ e Stand Gtntnï M Ceinuh Mxle P 6eiraSe e M tni 1 CoraelU PctiWlU Iers J F C FriiKe a A i Teralat OvtawnsR 8 Jaa J A Sd Bt ii 3 o F ffmi wed 1 Dnger 81 j II m 4 W aa VrHen Ij e m r A d Vtif Itouvr vu J ujeaum ƒ S ds Joag 58 j GiBlwo 7 iin i A P Vlirt ia C Dongelmani BevaUen van eene Dochter AiJ WBftNINK echtgenoote van i F a PBIMOB Gotida 7 Jsnoari 1874 Heden orerleed in den oaderdom ran 82 JMur onze waarde Moeder FBAJ CDTA BEÜNI Wed den Heer T DBAUÜR T DBAUEB J C DBAUEB Stmbh Gouda 6 Januari 1874 Derde Voordraelit van Ds SIACKEN8TEIN ran HaaHrtcht in het totaal NtT bn VBiiiiAAi opde Oostharen alhier op MAAjSfDAC 12 dezer d amoda ten 7 are Onderwerp WotHJerien eu Wonderverhalen De toegang voor hen die nog niet geteekeud hebben blyft voor deze en mogelyk volgende voordracht opengesteld a f bO voor een Heer met Dames De gelegenheid tot teekening bestaat totMaaqdag voormiddag 12 uren by de Boekhaadelaara J tan BENTUM en ZOON UMMimL Oi de geteekende restigd de aandacht ner geëerde Stadgenooten op zgne LEESUIBfilOTHI9SK eii f ite roordniwde pogiiigen tot uitbreiding derzelve H de Q tTaifgeii qieawe Catalogi wn iferkrijgboar a 10 Ceni Boekhandel nfie Santpor School Schrfif en Teekeubehoeften e bren