Goudsche Courant, zondag 11 januari 1874

SPANJE Madrid rerlceerde den Sin in opgewonden stemming omdat mrn verwachtte dat Cdstelar in de minderheid bl Üven en heb leger eeu pronunciamiento maken zou wanneer een minislerie Pi y Margall geoonstimeerd werd Voor de Corte was met buitengewoon veel volk de kleinste groepjes werden o middellyk door de burgergarde uiteeogedreven Te 8 oren werden de Cortes door den president Salmeron geo eiid Nil de voorlezing van de notulen riep Orense leve de federale republiek welke kreet door de uiteraie liukerzyde herhaald werd Baarna las Caaielar zijne boodschap roor De Cortes hoorden hem met ijzingwekkende stilte aan welke alleen verbroken werd toen er sprake was Tan Caitbagena en het gemor der linkerzijde gevolgd werd door het applaus der rechterzyde Een der leden dezer Issiste partij OUas stond op en stelde eene motie voor om der regeering dank te betuigen Sunta Maria antwoordde en rroag eene beslissing omtrent de prealabele quaeetie Castelar verklaarde in eeu korte en welsprekende rede dat de regeering onmiddeltijk zou aftreden wanneer dit laatste voorstel werd aangenomen Op de tribnnes werden zijne woorden luide toegejuicht maar Salmeron verweet den president der regeeriiig op heftigen toon zijne handelwijze die de openbare orde in gevaar bracht Castelar repliceerde met warmte dat de regeering zich alleen verantwoordelijk beschouwde voor het behoud der orde en herhailde de bedreiging ran zijn ontslag De motie Santa Maria werd daarop door den voorsteller ingetrokken De sitting werd geschorst Het was toen 7 uren s avonds Te 11 uren werd de zitting heropend Salmeron bestreed op zeer levendige en liartstoehtelijke wijze de politiek der tegeering als auti republikeinsch Caatelar Antwoordde met een schitterende redevoering waarin hy betoogde dat die politiek republikeinsch was in de beste beteekenis van het woord maar niet demagogisoh en sooiatistisoh Het verbond met de radicalen was noodzakelijk om zioh tegen de intransigentes te kunnen rerdedigen die de republiek vernietigden en de reactie provoceerden De tegenwoordige Cortes mankten volgens hem elke i egeering onmogelijk en geen enkel ministerie zon langer dan 8 dagen kunnen leven Na de redevoering van Caslelsr ging men tot stemniiig over 130 tegen 100 steoimen verklaarden zich tegen het ministerie welks hoofd ovmiddellijk zijn ontslag nam De zitting werd daarop geschorst lot rorming der nieuwe regeering terwijl de heer Pslanca tot voorloopigen voorzitter werd gekozen Aldns stonden de zaken toen den 3n Januari s morgena te 7 oren generaal Pavid met eene belangryke troepenmacht het paleis der Cortes bezette en een zijner adjudanten naar den voorzitter zond met Sen eiaeh dat de vergadering oiuniddellijk zou oiteengaan Gedurende 6 minuten l eru iin men niets dan protesten en luid sohrreawep terwijl generaal Socias en anderen met tegenstand dreigden maar toen da oiSciereu verklaarden dat de troepen vuur zouden geven wanneer de afgevaardigden niet vrljwiliig weggingen en eenige sahoten door de soldaten inde lueht naren gedaan verlieten le afgevaardigden de zaal in de grootste verwarring de leden der uiterste linkrrzijde met ilen mersteii spoed Er wenl geen tegeitet iiid gebuilen zoodat geen bloed gestart geene atreatntie gedaan werd Het eorps diplomatique dit de zitting bywoonde werd met den meestrn eerbied bahiindeld het werd door een brigade gejeraal naar den uitgang geleid waar de troepen het geweer presenteerden uog vóór de kamer bezet werd Oeueraat Pavia had zich eerst van het ministerie van binnenlandsche zaken merster gemaakt teneinde de telegraaf in zijne nacht te hebben Vervolgens had hy door zyne troepen en artillerie de voornaamste punten der stad dom bezetten en zelf de geheele stad doorgereden om zigh van de yitvoeriog zijner bevelen te verzekeren De maatiegelen waren zoo goed geiiomen dal de intransigentes nirgeus aan ernsti eu tegenstand konden denken De troepen schem n onderling zeer eenstemmig en vun de beste krijgstucht bezield Men voorspdt van deze houding der chefs en der troepen dat In Madrid geen gewapende tegens anil zal geboden vorden wat ook in de provincién gebenre £ r ia bevel gi geviu d t de militie met uitzondering van die nieuw georganiseerd is hare wapenen naderlegge op atraife van strenge vervolging KolBehuizeu en winkels waren aanvankelijk gesloten mai r spoedig werden zij aohtereenvolgena weder geopend BINNENLAND GODDA 10 Januaei In deze gemeente werden in 1873 geboren 74B kindereu als 390 jongens en 356 meisjes waarvan 34 buiten knwelyk weiden geboren 769 sterf h Bllen rhadden plaats als 894 m en 365 rr Als l enloos werden er 44 aangegeven 168 huwelijken werden gesloten en 1 ontbonden De bevolking op 31 December 1873 bedroeg 7713 mannen en 8657 vrouwen te zamen 16369 Bij de regeeriug zijn telegrammen ontvangen nit Siigkel van 6 Januari dus waarachijnlyk uit Atcbin van den 8n Blijkens het eerste telegram had na 36 December geen gevecht plaats gehad Het belegeringspark was aan wal gebracht en kort daarop een parallel geopend Wanneer de batterij daarin gereed zou zijn zou de kraton op 600 en de misaigit op 375 meters van de battery gelegen besohoten en beworpen worden Den vorigen dag was er regen gevallen De kapitein der genie Nolthenius was aan de cholera overleden Blijkens het tweede telegram was de marine den vorigen dag van Pedir teruggekeerd Het fort van Pedir was zwaar beschadigd en in brand gesohoten Een krnidmagazyn was ontploft De kampong Pedir stond op verscheidene plaatsen in brand Eene landing met mariniers en matrozen op ultimo December had geen resultaat opgeleverd Een ailelborst en 90 mindere schepelingen waren gewond en 2 gesneuveld De radja van Gighen had zijn land aan bet gouvernement aangeboden op de door hetzelve te stellen eisohen en wenschte in den kraton eene poging t t bemiddeling te doen vreezende dat de oorlog het land geheel te gronde zou richten De ongunstige geruchten in Renter s telegram it Penang van den 6n dezer omtrent den gez mdheidstoestaud in het Nederlandsohe k imp worden in bet eerste telegram van den generanl van Swieten met geen woord bevesiigd Ben extra nommer van de SlaaUcourant verschijnt met nog eenige toelichting omtrent den datum lan den terugkeer van het smaldeel uit Pedir niet overeenkomende met de opgaven van Reuter Den 6n dezer werd Ie Stolwyk aanbesteed het vijfjarig onderhoud der molens bruggen enz van den polder Stolwijk Perceel 1 3 en 1 werd aangenomen door J Zuiderrliet ven Stolwijk roor de volgenile sommen 1672 ƒ 1964 en 1930 Aannemer van bet 3de perceel werd M van Dam voor de som ran 3060 De vierde leesbeurt der vereeniging rWiuterlezingen te Berg AmbwriU werd 11 Donderdag vervuld door den heer P Verhoef hoofdonderwyzer te Berkenwoude Aan de hand van zijn onderwerp gHollowaij pilleutf sehetste spreker in eene hoogste belangryke rede het gebruik van kwakzalverij dat erniet alleen vroeger maar ook nog in deze eeuw ge vonden wordt zoowel in huis als school kerk en staat Met onverdeelden aandacht werd geachte spreker in zijne boeiende rede gerolgd door liet groot auditorium dat zoowel uit Berg ambacht als uit releomliggende gemeenten was opgekomen Ook de bijdragen die na de pauze ten beate gegeren werden genoten veel bijval De leden der Eerste Kamer zijn ter rergadering opgeroepen tfigen aanstaanden Maandag des avonds ten 8 ure als wanneer hoogst wnarsctiijnlyk tegen Uingsdag ochtend de behandeling der Stiatshegrooting voor het loopende jaar aau de orde zul worden gesteld Volgens de Staatt CouratU ran heden heeft Luit Generaal ran Swieten tiyee brieven opgesteld oio die na asnkomst te Atchm aan den sulian van dut ryk te doen toekomen Bij het departement ran koloniën zijn per mdl afschriften van de beide stukken ontrangen In de eerste wenscbt de heer ran Swieten den sultan bekend te maken met de bedoelingen ran het Nederlandsoh lndiscb gouvernement en nog de gelegenheid te geren om door het sluiten van een tractaat de nadeelige gevolgen van den oorlog te ontgaan Hij heiinnert daarin hoe in Miinrt 1867 een verboml werd geteekend tussoheo Aichiii en het Ned Indischjgoureruemeni tot het stand rengen ran welk rerbond de heer van Swieten toen rulmaoht hnd van de Ned regeering l e onderdanen an nwe hoogheid gaat de brief rerdS hebben de bepalingen van dat rerbond niet opgevolgd of geëerbiedigd Ërenals vroeger wss er roor rreemde handelaren en zcerareudeu geene reiligiieid in de handelsplaatsen en wateren ran bet Atchinsche rijk Evenals vroeger bleten zij en hunne goederen agn nillekeur moord en roof blootgesteld Evenals rroeger ging men roort op het eiland Nias dat onder bescherm ing roor eei deel zelfs onder bestuur staat ran het Ne derlandschIndiech gourernenent mensehen Ie roaren en slareuhaudel te dryreu Het Nederlandsch Indisch gourernement bracht daartegen herhasldel k rertoogen in doch steeds rruchteloos Zijne gezanten werden anrrieodelnk ontrangen Zijne kluchten bieren onverhoord en de schuldigen werden of in bescherming genomen of oiigesirall gelaten En terwijl het Nederlandschludisah gourernement nog naar middelen ran vreedztme oplossing zocht vernam bet dat op laat ran uwe Hoogheid in het geheim boiidgenooten werden gezocht en aan andere mogeiidtieden de opperheerschapp orer Atchin was aangetipden Daarop wordt de sultan herinnerd aan de zending ran den heer I N Nieuwenhuyzen die geen resultaat opleverde daarop aan de Ie expeditie Wy hebben de rij andelijklieden gestaakt en zyo naar Jara teruggekeerd omdat de regentijd ophanden was en onze soldaten de noodige bouwstolfen met bij zich hadden om huizen roor zich en pakhuizen roor hunne lérens en oorlogsbehoeften te bouwen Duch zoo gaat de brief roort Ik ben ditmaal beter roorzien en behoef niet meer terug te keeren roordat hel doel myner komst zalzijn bereikt Ik heb een roldoendc macht om den herigsten wederstand te breken Mijne soldaten met rnortrelfelijke geweren gewapend tel ik bij dui en len ik heb ruiters te paard die zich met snelheid bewegen en oreral begeren kannen ik heb neer kanonnen dan noodig zyn Offl tien kratona te verpletteren ik iieb v le stoomschepen gewapend roet kanonnen oo Ik kan en zal my op den bodem van Atchin vestigen en daar blijven totd t het Bijk la ondergebracht en een tractaat gesloten zal yii Ten slotte raadt de heer r 8 i eten aan den rrudelievenden weg te kiezen boven do oorlog en eindigt aldus Ik schrijf uwe Hoogheid dezen brief niet omdat ik bevreesd beu voor den uitslag an den oorlog van de overwinning oen ik zeker Ik schrijf D omdat ik de onderteekenaar ben van het irnctaat van 1867 omdat ik zestien jaar geleden aan uw volk den vrede CU de vriendschap van myn gnUverue uent heb gebracht en het ook liever ten tweeden male de voordcelen van den rredo dan de rampen ran den oorlog breng omdat ik er meer pry s op stel dal myn naam onder UW rolk bekend zg als ran den man die aan bet land riede en rust dan als die ran hem dis er oorlog en verwoesting heeft gebracht Ik verzoek Vve Hoogheid echter wel t bedenken dat ik mij niet door lange overwegingen kan doen ophouden en dat ik moet roortgaan roet roordeelen t behalen De Nederlanders zgn roortrarend en laten zieh ongaarne ophouden met sfte doen wat afgedaan kan worden Wil Uwe Hoogheid mijn roorsiel m orerweging nemen en mij vertrouwde lieden zenden om inyne roorwaarden te vernemen of over den vrede te onderhandelen dan meet dat spoedig geschieden Ik zal intussohen voortgaan met Ie doen wat ran myne zyde de oorlog eischt tast men mij aan dan zal ik mg rerdedigen en zoo ik geen spoedig antwoord out ang dan zal ik het er roor houden dat mijne roorstellen niet aangenomen zijn eu de party die den oorlog rerlangt heeft gezegerierd Dit zyn myne woorden De tweede is geschreven met het doel om de oorlog zoo weinig wreed mogelgk te doen zijn DnBrin wordt o a gezegd Het is een gebruik onder de besobnafdo rolken die den eenigen Qod aanbidden en Zijne wetten gehoorzamen om geen leed te doen aan krygsgerangeneip noch aan personen lie geene apcnen dragen al behooren zy tot de oorlogvoerendü legers zooals geestelijken geneeaheeren en biifgerperaunen die slaatknndige werkzaamheden uitvoeren ook niet aan do olHoieren van administratie die roor de magazijnen en levenabehucften zorgen Ik stol Uwe Hoogheid roor dit gebruik eveneens te rolgeu Van myne ijde beloof ik Uwe Hojgh id dat geen leed zal geschieden aan Atchineezen die mijne krijg gerangenen mochten zijn dat zij Van roedsel en van het noodige zullen worden roorzien en als zij gekwetst of ziek zijn evenals myne gekwetsten en zieken zullen orden rer orgd Ik beloof dat geen leed zal worden gedaan oan rrouwen en kinderen iiooh aan mannen die zich rreedzaam gedragen Ik beloof ook dat uwe dooden overeenkomstig de godsdienstige gebruiken ran den Islam zullen worden ter aarde besteld door eenen mohamedaansohen priester die daarroor in zijn leger is Wederkeerig rerlang ik en rerzoek ik nwe hoog heid om ook onze dooden te eerbiedigen en op roegzame wgze te begraren dat geen leed worde gedaan aan de Nederlandsohe krygslieden wanneer zy door u worden krygsgerangen gemaakt maar dat zij tegen een gelgk getal Atchineezen worden uitgewisseld en dat geen leed worde gedaan aan do burgerpersonen geestelijken en geneeaheeren die met een meniohlierend oogmerk in myn leger zijn Naar men rerneemt f Sf Se onhtigs getfoilSen rergadering van heeren Burgemessters der verschillende provinciale hoofdplaatsen van ons land om met elkander te spreken over het zilveren feest van onzen Koning op 13 Mei a s eerst ter sprake gebracht het aankoopen door de natie ran een bnitengoed te a Heerenberg dal met 140Ü hectaren grond 1 millioen en met slechts 400 hectaren 6 a 7 ton moet kosten Dit plan stuitte echter af op het bezwaar dat het te Teel geld zou kosten welk bezwaar ereueena werd ingebracht tegen het plan om den koning een nieuw paleis te Amsterdam in plaats ran het stadhuis aan te bieden Algemeen zag men in dat een geschenk in zdver en goud de meeste kanf ran slagen zou hebben zoodat men zich daartoe dan ook bepalen zal Reeds ran tal ran burgemeesters moeten brieren ran adbaesie zgn ingekomen De toonkunst heeft in Nederland een allergevoeligst verlies geleden De reeda als knaap beroemde violist J de Groan ia eergisteren overleden Het ia een twaalftal jaren geleden dut hij te Amsterdam waar zijne ouders gevestigd waren van zich tteed spreken ala van een wonderkind en een tiental jaren dat hij optrad en ieder verbaasHe niet alleen door zijne kunstvaardigheid maar door het diep gevoel de ziel die in zgn spel lag De minister ran binnenlandsche zaken heeft in zyn antwoord aan de eerste kamer onder anderen rerklnard Zgii er middelen te rinden om aau gegronde bezwaren ran de zijde van het bijzonder onderwijs te genioet te komen met behoud van den grondslag en de strekking dor wet van 1667 wier handhaving ook door onderscheidene leden dezer kamer wurdt verlangd de minisier reorzcker zal ze in ernstige overweging nemen By de uitgevers Nijgh en van Dilmar te Botterdam ziet het licht het eerste nommer van de Kapitallat algemeen linancieel weekblad Eene inzage daarvan schenkt de orertuigiiig dai in d t blud alles nordt opgenomen wat op huancicel gebied ran eeiiig belang kan geacht orden Volgens een ons geworden mededeeling zon rrplan zijn ooi het geschenk door de Nederlandaehenatie Z M den Koning op 12 Mei e k aan tebieden te doen beataan in een gondeii eetaerviea C De beer C A J Geesink te Amsterdam beeft bekend gemaakt dat de tentoouatelling van hedendaiigsche kunet induatrie in het paleis roor rolka lgt zal worden geopend op heden 10 Jhnoari e k des middags ten 13 ure De Leidache atudenten hebben eene aanzienlijke aam bijeengebracht ten einde den bekenden beer Lozaon rroeger père Ilyncinte in de gelegenheid te atellen gebruik te maken ran hunne nitnoodiging om eenige Toordrachten hier te lande te houden Reeda in het einde deze maand zal aan deze nitnoodiging gevolg iroiden gegeren De kapt der genie bij de expeditie te Atcbin A W Nolthenius is op 34jarigen ieeityd aan de cholera aldaar overleden Deze ofliaier was om zyn kunde en echt militairen get at algemeen bemind C D Het onlangs ingediend wetaoatwerp hondende raat telling run nadere wettelgke bepairngen betreffende den yk ifnn gasmeters as bestemd om vóór 1 Jan 1874 in werking te treden Aangezien het bg de Tweede Kamer ona edaan ia gebleven is het aanvankelijk bepaalde tijdatip van 31 Dec 1873 vervangen door dat van de afkondiging der wet Van die wijziging ia tevens gebruik gemaakt om te bepalen dat de van den yk vry te stellen gasmeters Ier aanduiding dat zy in het genot der overgangsbepaling deelen van een bijzonder merk voorzien moeten zijn even als ten opzigte rin de weegwerktuigen is vastgesteld Van den Goaverneur Generaal ran NederlandaohIndie ia by het Departement ran Koloniën telegraphiaeh bericht ontvangen omtrent den uitalag van de aanbeateding ran het onderhouden ran een geregelden ttoompakketraartdienat in den Indiachen Archipel gedurende de juren 1876 lot en met 1890 De laagste inechryring was die der thans bestaande Nederlandsch Indische Sloomraartmaatachappy roor een aubaidie ran 890 per te doorloopeu geographi che myl f Volgena het met ultimo December 1676 afloopend tjonlraot bedraagt hel aubaidie 6 97 pérgeogra ftisobe mijl Op de begrooting ran NederlandsoTi lndie roor 1874 is roor dit Subsidie uilgefrokken eene Mm an 361 490 Voor dezelfde diensten zal bet abbicTie ran rt76 of ereohts bcdragen l98 061 7 Blondin de vermaarde ivandelimrorer den Niagara beeft III den Engelsrhmaii Balleni 33 jaar oud een zijner leerlingen zijn meester gevonden Illj bepaalt zich bij zijn waaghalzerij niet tot een wandeling orer den braischenden waterval maar stort zieh ran eeu hoogte ran 160 roet lin het kokend schuim De Lf hport union geeft de rolgende besohrijring ran die ijzingwekkende onderneming zooals die op zekeren Woensdag plaats bad ea waarbij de waaghals bijna zijn leren inboette ffTegen rier uur in den namiddag rerltet Balleni na ran zgn rrouw en kinderen afscheid genomen tehebben de bezittingen ran de koningin ran £ ngeland en begaf hij zich op de koord die eea langte ran 1500 roet had Na eenige minuten gemst te hebben om een pbotographie ran zich te laten nemen zette hij op de maat der muziek zijn tocht voort De overgang dunrde 16 minuten en daar de koord immer atygt aoet hg teer vermoeid zijn geweeat Na eenige minuten mal rerscbren Balleni op nieuw op den koord en had hij haar lengte in 8 minuten tijds tot op de helft doorloopen Toen hield hij siand zette zich op de koord neder en maakte zich gereed om den rreeselijken sprong in de rivier te doen Aller oogen waren op hem gericht en hoewel hij den toer reeds tweemalen bad volbracht verwachtte men dat bij zich in den afgrond zon storten om er niet wéér uit te verschijnen Onder hem hield een bnot door drie mannen beatunrd het met moeite tegen den bevigen atroom uil Eenaklapa zag men de geatalte van Balleni plotaeling dalen met de voeten naar beneden en de toeschouwers beefden van schrik Spoedig vernam men een dof gemoht door een oogenblik van angst gevolgd Balleni worstelde 16 of 18 roet onder water met den dood Weldra kwam hg weer boren water en de boot naa hem op te midden der niigelaten toejaicliingen der menigte Eerst later leerde men bet geraar kennen dat hy had geloopen toen hij zelf mededeelde wat hem bg zijn afdalen wedervaren was De koord van caoutchouc waaraan hy bereetigd was waa gebroken en had zieh tuaschen zyn beenen verward waArdo r hij in zijn vrijheid van beweging belemnaerd werd Dal oogenblik was voor beffl rreeseiijk wanlzijo juiste toestand met kennenile i ioofria hij tusscben waterplanten verward la t 4IM gelukte hem echter zich oil dat elastiek net los te werken en toen at eg hij naar boven met achterlating van een zijner aandelen In weerwil der gevaren aan dusilanigen sprong verbonilen is Balleni verre van ontmoedigd Hij atelt zich voor zijn eiercitien roort te zetten en er nog meer rersobeidenheid aan bij te zeilen om de rreemdelingen te lokken De ariatocratische bewoners ran Clinton House brachten hem een warme oratie toen hy op den Cana aschen bodem terugkeerde Het stroomde greenbacks in zijn rijtuig Maar hoe reel do lars zgn onderneming hem moge oplereren het moet een gering loon wezen voor da schrikbarende gevaren die bij loopt om zyn leven op te offeren ten vermake van hel publiek Wat een denkbeeld moet men krijgen ran een man die een dergelyk waagstuk kiest om zijn brood te rerdienen en uil welke beslaoddeeleu moet een publiek bestaan dal zioh met znike waagstukken amuseert I In het Cnf it la Btgence Ie Parijs wordt sedert Maandag een groote schaakwedstrijd gehouden Vierenzestig liefhebbers ran alle nat onaliteiten nemen er aan deel woaroniler de prins van Villafmnca baron Andrc de Locmaria de graal de l Eglise dé Cistelnau de Voux boron Thodroa de ïogortzji en een aantal andere Rnasisehe Kngelscheen Fran che schaakmeeaters De apelers in twee sectien verdeeld Biaken eerst tweeëndertig pitrltjen tie wiiinera spelen vervolgens tegen elkander De vier die het laatst aanblijven winnen elk een prijs bestaande in een kunstvoorwerp van booge waarde Volgens de regelen roor dezen kampstryd raatgesteld door den heer Rosenthal is elke speler verpllgt minatena twintig zetten per uur te doen De tyd die tussehen elkeu zet mag rerloopen wordt door een zandlooper aangewezen Hel aohynt dat de reis door den Scharl ran Perzie rerleden jaar in Europa gedaan roor iffnag ran weinig inrioed op den gang van zaken in zijn land is De struikroorerij is er tegenwoordig erger dan ooit In den laatsten tijd werden zelfs de meeste poslpnketten geplunderd en berooftl onder andere de Kngelsohe post in de iinhyhfid ran IsjUihtin en de Russische tussehen Teheran en Resif De soldaten die op de rotlrers worden aUezonden maken in den regel gemeena zaak met hen en wel vonrnnmelyk omdat zy dai ten minstii nog kans hebben iels te bekomen daar hun door de regeering in geen 16 maanden eenige soldij is betaald De Schaeti Rchynt der sdiatkist op zijn reis een geduchte aderlating gedaan te hebben Toch had bij nog genoeg orergehouden om onlangs zijne uitrerkorene gemalin een pracbtigen diadeem van groote waarde ten geschenke te geren De plegtige uitreiking ran dit kostbaar cadeau had plaats in bijzijn van alle prinsen en hoogwaardigbeidsbekleeders van het rijk en de Schaoh maakte by deze gelegenheid tevens als zijn wil bekend dat de gevierde favorite voortaan Melik Ajak Koningin van bet heelal zal genaamd worden Aan de Midd C ur wordt omtrent de mijn compagnie Nederland met haar zilvermyn in Colorado nit s Hage gemeld dat de commissie die benoemd werd om deze zaak tot klaarheid te brengen thans verslag heeft uitgebracht waaruit blijken moet 1 dat de laatste eigenaarde mijn voor nog geen 150 000 dollars had gekocht 2 dal hij baar had verkocht voor 1 000 000 dollars aan zes of zeven personen en dat dezen de mijn voor 3 000 000 dollars aan ingezetenen der residentie in banden hebben gespeeld De aandeelhouders kunnen rekenen dal zij 60 pCt van hun kapitaal kwijl zijn De curators in het faillissement der firma Overklift en Qf te s Hage hadden van de rechtbank machtiging gevraagd om de aanwezige fondsen en coupons terug te geren aan degenen die ze aan de 6rma hadden in bewaring gegeven of tol verkoop hadden toevertrouwd en waarvoor ontvang bewijzen waren afgegeven Zij vonden tol dit verzoek aanleiding in de omstandigheid dat sommige crediteuren van geroelen waren dal al die stukken in den boedel behoorden te blijven als gemeenschappelgk onderpand van alle achuldeischere eeu gevoelen dat de curators zelven echter niet voorstonden De rechtbank heeft de liachtiging geweigerd op grond dal de wijze waa op goederen die in een faitliten boedel worden gev uden door de personen die er recht van eigendom op bez eren te hebben moeten worden leruggevord ïrd by tie wet zelve is geregeld en dat geschillen lie daaromtrent ontstaan niet bg beschikking op een rerz le ksohnft maar slechts bij gewone procedure kuni en worden aitvemaakt Hefr prov gerechtshof heef zich roor dezelfde zienswyze verklaard en dos erei ïeer de gevraagde machtiging geweigerd Belangrijk voor velen In alle hranohen in het bijzonder echter naet betrekking tot de algemeen veel ge ochte origineeleloten rechlvaartligt zich hel vertrouwen eenerzijds door de bekende soliditeil der Hrma anderzijds door den hieruit van zelfs voortspruitenden enormen verkoop der noten Het door zyne nauwkeurigheid bekende bonkiersbuis Adolph Haas in Hamburg kan deswegea iedereen sterk aanbevolen worden en doen ij op hel heden in onze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen Burgerlijke Stand Gebobeni 8 Jan Hobertns ouilers A tïgzeay en P van tien Berg 0 Johanaa ouders A broere eu N Meivogel OvziLiDEN 7 Jan H Steeils 43 j 8 J Worst 4 w 9 H P van Willigen 4 m A Tijsterman 52 j A Scfaootea 8 j APVERTENTISN Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming mg betoond zoowel gedurende de ziekte als by het overlijden van mijnen beminden Zoon betuig ik mijnen innigen dank A VAN VEEN Gou da 10 Jnnuarij 1874 Vtxjr de vele bewijzen van deelneming bjj het overlijden van mynen waartien Neef ondervonden betuig ik mijnen oprechten dank C VAN VEEN Gouda 1 0 Jannarg 1874 In het BESTBDELINGHUIS te Gouda wordt gevraagd een KliiillilBIl tegen genot vaü INWONING VRUE KOST alsmede GENEESKUNDIGE HÜLP eu HONDERD GULOEN salaris Zij die hiertoe genegen zijn bieden zieh aan met frahco Brieven aau de ijEUHEÏAEIS van het Gesticht Dë Secretarie G N DE VOOIJS