Goudsche Courant, zondag 11 januari 1874

Woensdag 14 Januari 1874 O EL XD verkrijgbaar A 5 onder ente hypoöieoairverband op LAND teü kantore Ton NotaiisMr KIST te ffot Lobaal IMÜT en VflRMAAK op de Haven te GOUDA JEDDIle 15 JANVIKR 1874 Bepi eatation extra orfinaire par la Compagnie d Ópewtte FraD9ai e d Ainstetdam Mad ALABD GUERETTI La TOREADOR Qywa Comi M 4 u AiUs iamiqoi dUdolphb A4ini Ie olaciage aux Lanternes OpenIK o UB Aete Manque d Oftutadi Entre deux Intermede musical solo ponr Violoncelle eiécoté par Mr C ALARD air chanté par Mad ALARD GUERETTI JBrix des Places Ie Rang 99 Ct 2e Rang 6 0 Ct In n est pas permi de fumer dans la salie On comme ncera a 7 henres TAFEL 4P0LLr 001srOBI T met médewe kiug van de Afdeeling Dames Zang ve reen i ging IpP maandag 19 JANUARI 1874 des avonds ite 7 aren precies in de Sociëteit ONS GEiKOEGEN GOUDSCHE COURAÏ T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Te H¥ir It om met 1 FebroBiiTte iaMwaiden een geheel HUIS bevattend 5 Kamers K üken Zolder en verdere gemakken H urprgs 300 brieven franco letter X by den Uitgever dezer Courant Men vraagt voor een klein gezin zonder kinderen eene FATSOENLIJKE Burgerwoningy met Sof 4 KAMERS KELDER ZOLDER POMP en een TUINTJE te huur tegen 1 Mei a s Opgaven van stand en hnnrprgs onder Lett 8 aan den Uitgever dezer Courant ONTVANGEN uit de fabriek van KRAUSE Comp teNorthausen wn Nars de echte GEZONUHEIDSKOFFIJ van dr ARTHUR LÜTZE Deze koffie komt het meest in smaak naby met de Indische en werd nit zuivere bestanddeelen bereid is op onderscheidene tentoonstellingen bekroond en wordt zelfs door tal van deskundigen aanbevolen waarvan bewyzen ter ibezichtlging zijn te verkregen in pakjes 4 ons a 17V cent by meerdere nöeveelheden rabat alsmede puike THEE 70 en 80 Cent per 5 ons bö P VAN DAM Keizerstraat K n 108 De inzending van advertentiöa kan geschieden tot één uur des namiddags ran den dag der nitgave f pkaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda GROOTE Matinee en Soiree Muslcale door Franache Duitsche Zweedsche en flollandsche Artisten met medewerking van den Hollnndscben Komiek den Heer O Xi INCEETBL ander Directie van den Heer W J JAMBROES Jdirecteur FRASOATI te Rotterdam op ZONDAG 11 JANUARI 1874 Aanvang der Matinee ten 12 ure Entree 15 Colts en der Soiree ten 7 ure 25 Cents beide in vertering Wed A VAN SOLINGE C P van lïeiiisbergen Zaandam is uitsluitend voor Gouda alleen te verkrögen tegen 85 ct per halve flesoh by den Heer J W 0 TERBRUGGEN Apoth Al wie nog iets verschuldigd is aan of te fprdei n heeft van wgle Mej I 6 HOES of haren echtgenoot den Heer J P van WBRKHOOVEN te Gouda en daarvan nog geene rekening heeft ingeleverd wordt verzocht daarvan betaling of opgaaf te doen vóór 20 dezer aan en ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Aanbesteding Het Bestuur van den polder het Beijersche onder de gemeente Stolwijk is voornemens den 16 JANUARI 8 s by inschrijving en opbod aan te besteden het VIERJARIG ONDERHOUD van benevens de LBVBRANTIËN aan den ten dienste van dien polder staanden Wipwatermolen met bghoorende Getimmerten het bestek zal van af den 12 JANUARI la s ter lezing liggen in het polderhuis hg P BOTH in het Beijersche terwyi nadere informatiën te bekonmi zyn bij den Heer HOFMAN te Gouderak Da Voorzitter van het Bestuur G BURGER lUITm EOFFIE 4 ONS a SO OEINTEN van Doctor AKTUR LUT3B Deze Koffie ait zuivere bestanddeelen bereid verdient bijzondere Taanbeveliug zij werd bekroond op de Nationale Tentoonstelling te Weenen in 1873 te Mokou in 1872 te Oraz in in 1870 en te Amsterdam in 18Ö9 Verkrijgbaar in pakjes van 4 ons a 20 Cts bij J H i E BRUIN lu de Waalateeg wijk F u 64 en te Zwammerdam bij Mejufvrouw J SPREY Winkeliers genieten rabat VAN H Sardemann te Eraiïierik onderzocht en aanbevolen door Da M FHEYTAG Professor te Bonn Da R i FBESENIUS G eim Hofrath en ProI fessor te Wiesbaden Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik 1 berside Levertraan is b zgne erkende geneeskundige waarde vru van eiken ob aangenamen reuk en maak en wordt vooral door kinderen gwoakkel iag BomeB en I vertaerd Verkrügbaor per flacon i 40 cent Deaelve Uzerhoudend it 76 cents te I Gottda bn J C ZELDENRUK Rotterdam bij C J W SNABILIB Apoth Groot Jlarkt tGravenhagehia C M 0LIFIER8 I Apoth Zeestr 34 en F H BBEN KAN I NEGIETEB Apoth Gr Markt 22 Letifon by BOCK fcFKCHER poü STEFAKOLEX AANSTEKERS Ontvangen SLOTS VÜUBMAKERS om TURF BOUT of STEENKOLEN te doen ontbranden a 26 Ct het pak Ook voorhanden PETROLEUM KOOKSTELLEN met KETEL houten RAAMHORBEN BOTER WARMERS en verder Ue soorten van Ijzeren en blikken KEUKENGBREEDSCHAPPEN J J VAN BEMMEL Gouda Markt 57 Mr Smid Uitnoodiging mfog un de door den Staat Hamburg yoe j CD gewaarborgde groote e 14 V ér l o t i n g v Pe hotgate pr t fai bet griukkigita geral b ba gt 300000 mark Of 210000 Dit tIoafd r KO 4iiii 12 ik Mark 600 Mark 200000 100000 27 6000 76000 2 i 4000 50000 54 i 3000 40Ö0O 128 ik 20002 30000 5 tl 1500 it 26000 1 it 1200 è 20000 310 i 10002 15000 310 Èt 5005 it 12000 10 300 12 10000 363 a 200 Hi 8000 16000 a 110 etc etc Bgue ie helft der Ivteo worden door tt vertotlngeo loet pr Ken uitgetrokken in ïiet geht el 31800 PK IJ ZEJ3Sr elke knchteDa bet plan biDoeo eenïge mMndeit door bet lot moetcD zgn aaogenezen Tegen inzendiog tan het bedrag vcrreodt de ondergeteekcDde originele LOTKN Toor de tweede ferlotiDg welke officieel Taatgesteld recda op den 14enl5 Jannaria s aats vindt tegro do volgende Taite prijzeD Een geheel origineel lot ïhl 4 of fl 7 faalf 1 2 3 50 vierde 1 1 75 OQder rerzckcrivg der pronpate bediciiiog Alleo die mg boQoe ordcra Hilliiii opdragen maak ik JD buD belang daarop opmerkzaAiu dut men mg bij toezending ¥ an iwstwisKli de beatelling fxtra per brief mededeelt en mea daarin dnidelgk de naam en woouplaata opgeve CoQponi Uauküoteu eu HoalztgeU wofden io betaling aaogenoman De berger MEDICINALE leder deelnemer ontvangt van mg de van hot ofliciele wapen roorzicne originele loten welke uict ract vrrbodene promesien die alecbla op persoonlgk vcrtruttwen bcrnsten gelijk te atelleo zijn Het orginele trekkiogtplan alamede de 11 oUandschi Tertaling daarvan wordt bg iedere beatelling gfutm bij gevoegd en worden de getrokken prgzi n btnevcln etuc amblelgke trekkingsUjit aan de betangbibbenden naiiwkearig toegezonden Door het vrrtrouwan dat zich deze loten oo raa hebben verworve mag ik ook belaogrgkc orden verwachten welke dan ook zeUi bg de kleinste bestellingen tot in de afgelegensle gewesten nanwkcorig en onder geheimhouding ulien worden uitgevoerd In kleine tnsftchenpozen vielen veracbeidenedereeratf IIooftlprgxeB in at ae door bet geluk begoustigde collecte Men gelieve xicb dus teo spoedigste en regtatrecka te wenden tot ADOLPIl HAAS S t a a 1 8 e f f e c t e n h a nd e 1 a a r in HAMBURG OQT Voor hot mij tot duiierre gucbaokeo vertrouwen Mg ik mijne geëerde deelnemTB mijnen bette dunk iofüdlfiüclic Dorseh Lcvertraiin BBaBBiaBaHMaHBHHBÉi Eau de Mélisse des Carmes van BOUER Eue Taranna 14 it Paris Versche pUtés de foies graSr Paté de Faisant et Perdreanx Galantine de Veau et Volaille Cervelat en TrpflEel Wurgt Pate de Pommes Paling in geleg Engelsche Sancen eu Zuren Truffels Champignons Morilles enz Schidpaden LondonderrflSoep Kerrie Cayenne Peper Sap Soja 3 soorten gedroogde Tuinboonen Slaen Snöboonen benevens alle soOjften van versche Groenten NB Geurige Chineesohe STOFTHEB 75 Cts per s Kilogr per Kilogr 1 40 Echt LIBBI6 VLEESCH EXTBACT uit de Fabriek van Fray Bentos Zuid Amerika Frgzen volgens N Rott Courant eaali Sr rn h BtIiiVbu P J JJEWSBRT Haven B 15 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDA G De prys per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De VOOBZITTëB van den B AD der geneente Oonda brengt ter o eubsre kennis dat aaa de Kiezer id deze gemeente zyn toegezoadea de opoproepingsbrieren en iteiabiljetten tot het benoemea van KKN LID van de TVVKEDE KAMEB des STAÏENGËNEttAAL en dat wanneer eenig Kiezer zgn ttemhriefje verloren of er geen mogt hebben ontrennen bg zich tot bekooiiiig daartran ter Plaatulyie Hecretarie lal knonea vervoegen dat de inlevering der stembriefjes ui aanvangen op üen 20 Jaouarjj aanataaode dea morgent ten luge en eindigen dea namiddaga teu vier ure dat htt atembriefje ukrijtelijk ingenld door den Kiezer m pertoon in de Stembus moet getlokeu worden dat gaeo ander stembriefje dan dat betirelk van hH iel der HeoMpliMMa van ket Hoofd en M bet Onderkiesdistrict voorzien is aag worden gebruikt dat de in bet briefje iu te vullen persoon dnideiyk met naam en toornqam moet worden aangewezen i dat het briefje niet onderiwiend mag zijn en geene aiidert briefjét omvatten ol daaraan opzelteigk zgn vastgehecht Gouda den 13 Jannarg 1874 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND Bullciilandscli Overziclil Er is te Versailles nog geen nidJel gevonden om een einde te maken aan de oinisterieele crisis Het kabinet blijft volhanleii bg zgn verzoek om ontslag dooh ook M ic Mnhon houdt zijne weigering vol om dat aan te nemen Intatschen gaat het niet aan een zoo duidelgk votum waarbij de regeering met 12 atcmmeu in de minderheid bleef als niet geschied te beschouwen Mac Mahon geeft dan ook als reden voor zgn houding de weinige voltalligheid der vergadering van Ponilerdag waar circa SUO leden absent waren Men zou na in de zitting vnn Maandag eeg votnm van vertrouwen vragen doch het komt ons voor dat dit niet voldoende is om het kabinet de Broglie op de been te houden Men zal de wet op de mairea aan de orde moeten stellen en dus op het gevallen besluit terugkomen Anders kan het min aterie iiiet aanblijven dunkt ons Zelfs in geval de nationale vergadering daartoe besluit zal de ffloreele kracht van het kabinet gebroken zgn Het heeft een gevoelige les gekregen eene waarlohuwing om niet onbesnisd den weg vau reactie te bewandelen Zaterdag hebben de verkiezingen voor den Duitsohen rgksdag plaats gehad Heden zal de uitslag eerst bekend worden Door de Köh Zeil werd aan den voororond der verkiezing een gewichtige beslissing medi gcdecld van den paus in znke de benoeming tan zgn opvolgers het is een constitutie van den 28n Vlei vnn het vorige jaar al de bestaande bepalingen vooi de ver kiezing van een paus worden hierbij opgeheven natuurlijk om de moderne vijandschap tegen de kerk en gezegd dat d verkiezing van den nieuwen paus moet plaats hebben onmiddellijk ns den dood van den tegenwoordigea men herinnert zich de bestreden uitdrukking fraaente eadatere dat de kardinalen voortaan erg kannen spreken over de meest geschikte wijze van verkiezing slechts niet over den persoon dat de vergadering voor de verkiering kan worden uitgeschreven wanneer er gevaar is dat er te Bome niet genoegzame vrgheid béitoat naar het vorstendom MonaOo of naar een Pransobe stad of ook naar Malta W behoeven nauw op te merken dat deze nieuwe bepalingen de Boomsobe kerk tot een geheel nieuwe kerk maken toch is de laatste de consequente ontwikkeling van de eerste De Spasosche correspondent van de Timet deelt mede dat d Alphousistisehe partij cr ter neer geslagen is door den loop du sakea zg had geboopC bq dm ni der repAiiek in unmerking te komen maar de radioale partij heeft het bewind aanvaard zonder zioh om haar te bekommeren de tegenstand tegen de nieuwe regeering is volgens denzelfden berichtgever veel minder geweest dan men bad verwacht bet leger is geheel op de hand van de nieuwe regeering terwg l generaal Pavia op eens een zeer populair man is geworden zelfs zij die den staatsgreep in beginsel afkeuren prijzen de gematigdheid waarmede Serrano van de overwinning beeft gebruik gemaakt tOScieele orgaan bevat e n manifest waarin t ministerie zich tegenover de natie omtrent de gebeurtenissen van den 3den dezer expliceert Daarin wordt gezegd dat de partijen die thans aan t roer zgn zoowel de revolutie van 1868 als de constitutie van 1869 hebben in t leven geroepen Zij zullen haar eigen werk noch veroordeelen noch vernietigen Een decreet is uitgevaardigd waarbij de Cortes ontbonden worden verklaard Wanneer de orde verzekerd zal gn zullen zg weder bijeengeroepen worden PK ANKB u £ Vrijdag heed in de kapel van bet kasteel van Versailles de plechtige uitreiking der karüiniiiilshueden aan de onlangs benoemde kardinalen plaiilii gehad De geestelijkheid van Versailles was voor het kuur gezeten de president der republiek zat iu een gouden eu met rood fluweel bekleeden fuuteuil tegenover het allaar achter hem de ministers van binnenl zaken buitenl ziken en eercd renet zgn particuliere secretaris en zijn militaire staf Toor den aanvang van de mis kwamen de nieuwbenoemde kardinaals iu galargiuigrn met de liverei van dcu maarschalk de Mac Mahon vour het kasteel aan zg wariin in bisschopsgewaad met een rood calotje eu vergezeld van de ablegaten en drie gardea nobles in praohiig costnum Zg namen ter liukerzgde van den president op drie gereserveerde bidstoelen plaats De ablegaten oierhaudigden hun de pauselijke bullen hunner benoeming daarop knielden zg beurtelings voorden E resident der republiek neder Een der ablegaten ood dril kardinaalshoed op een gouden bind aau den presiilent nan dir hum daarop op het hoofd van den nieuwbenoemden drukte DUITSCHLAND Een blinde orgeldraaier ie l useu die op zekeren avond laat naar buis teriigkcordc verzocht een onbe W 1464 4 14 ADVEBTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar platttsruimte Afeonderlflke Nonuners VUfJcENTE J kende hem naar zijn woning voor de Berlijnsche poort te brengen Deze verklaarde zich daartoe bereid maar voerde den blinde door de Walsiraat tot buiten de Wildapoort Daar ontrukte kij hem zgn orgel waarmede hij ijlings wegliep Eenige personen die den blinde vanden li en ontfermden zich over hem en brachten hem naar huis Toen hij nn verscheiden dogen lang opmerkzaam luisterend stad eit omstreken was doorgewandeld hoorde bij eindel i op een avoud op den stationsweg van Jerzyce dti klanken van tgn geliefkoosd iustmment Hg wendd zich tot een politiebeambte en daar hij dezen vci kloarde dat zgn muzikaal gehoor hem niet bedroog eu dat het orgel dat daar werd bespeeld bepaald het zijne was ging de beambte met hem naar Jerz ce waar zij de klauken an bet orgel volgends een koffiehuis binnentraden Daar werd door den orgeldraaier toen men hem naar de herkomst van zgo iuatrumeut vroeg gezegd dot bg het een daf te voren voor éa thaler van een zyner vrieodet had gekocht Hij werd toen de blinde hem her keod bad als den persoon die hem het orgel ont stolen had in hechtenis genomen De overgaug vau de dictatuur tot den grondwetteljjken toestaad is iu de rgksproviueie Ëlzas Ix tbarin gen als het ware spoorloos geweest Zoo meldt own uit Straatsburg aau de Kölniieie Ztiliuf Hierop behoort wellicht deze uitzondering te worden gemaakt dat op den uieuwejaarsdag de VVilfaela Tril iddaar i opgevoerd als een hulde aan de herkregen vrijheid De groote wgzigiog die overigens heeft plaats gehad laat zich het meest waarnemen in de bevoi dheid ann den opperpresident toegekend Iu plaats van telfstandig te kunnen optreden ia hij verplicht zich telkens te wenden tot de kauselsrg helgeeu zekerlgk meer grondwettig is maar den gang der zaken niet bevorderen zal Voor het overige laat zioh in den toestand geen veranderiug bespeureu alles is bg het oude gebleven Tegen 11 dezer zijn in Elzas Lotbariugeu uieuwe verkiezingen uitgeschreven ten einde te voorzieu in de benoeming van leden der districtsraden voor hen die iu het vurige jaar de caiididatnnr hebbeu aangenomen maar weigerachtig bieren om de taak te vervullen aan beu opgedragen Van regeeriugswt ge is de aandacht der bevolking op dil feit gevestigd De belangen der rgksproviueie staan daarbij op het spel zegtderegeeriug De belastingen moeten worden vastgesteld de uitbreiding vau het spoorwegnet in overweging geuo men een begruotiiig van ruim 3 millioeu frank goiilgekeurd en vele audere gewiebtige zaken tot stand gebracht worden waartoe de medewerking der dia trictsiaden dfiugend wordt gevorderd Het aanvaarden der caudidatuur brengt vanzelf mede dat men zich bereid verklaart bet lidoinatschnp te aanvaarden ingeval men gekoicn wordt indien geeuerlei wijziging plaats heeft gehad in dt omstandigheden onder welke meu de caudidatuur heeft aanvaard De Uegeering meent zich derhalve overtuigd te mogen houden dal de verkiezingen thiins tot het beoogde dorl zullen geleiden namelijk de spte lige opening der voltallig bezette districtsradeu I BINNENLAND I GouUA 13 Januari Gedurende de maand Deo zijn in deze gemeente overleden 27 miiiincu eu 20 vrouwen t w