Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1874

ag i ïg l y jtJMy iy iket Ie lev ngjau A m en 4 rr totaal 10 ïsn eT ie 9 3 12 i 7c He O O O 15e 20e 2 2 4 lle aoe O 1 X I 81e 50e 4 1 6 ff ile 8Ee 2 1 i 66 80e 4 6 9 O f boven f i 27 20 47 Zonder geiieesk hulp 3 m en 1 rr in t Ie 1 m van t 1 5e SOe en 1 vr boven t 80e leren totaal 4 n en S rr 6 Daarenboven levenloos 2 vr Aan Cholera Asiatica 1 vr van t 21e 80e 2 m en 1 vr van t 31e 60e levensj totaal 2 m en 2 vr 4 Gsiirne ve ti en n j d andaoht na t pgblirk op 1 et concert dat 23 Jan A s lal gegeven worden in het lokaal tt en Vermaak op de OostEaven alhier V iu bevoegde mde rern emen wij dat den knnstlief hebbers iels goeds te wachten staat Wanneer wij e namen lezen an de conccrtgerers en bovendien het programma nagaan dat op de inteej f ijst fit die reeds is condgczonden n tw leieu wij niet of het zal aan deelneming niet ontbreken Uit Fen qg is door Jteuter a Office het volgende geseind van 10 dezer Ijflidens berichten nit Qede bron hebben de Nedefdanders de mosl ee bemachtigd en wordt de Kra q f 12 kanonnen van groot kaliber en 4 houwi er ieeo kn Men verwachtte dat de stad zich spoedjjf pvergev n ttü Qe gewondheid der troepen y s verbeterd £ eii gisteren laiddag pntvapgen telegram van Bi ut Off Pgd ng 12 Jnnnari meldt De lïollanders wer9m t reem l teruggeslagen voor zij de moskee beMi tudeii ï un verlies bedraagt 240 dooden en p wet teq waa oqder 12 officieren De Atchinrezen T hteQ ais duivels Bij het departement van kolomen is eergisteren t f eii middernacht ontvangen een telegram van den luitenantgeneraal vuri Swieten aangeboden te Feimng dea roormiddags ten 11 65 ore waarait het volgende blijkt Uen 6n Januari was de miss git genomen na ovenals de kraton gedurende eeiiige uren door kaDonnen van 12 en moriieren ran 20 centimeter te z hi gebombanleerd Het effect was gering OHjJat de T and de verdediging in lichte veldwerken had orergebracht die zorgrnlüig geblindeerd 7ijn en door de infanterie moeten bestormd worden Verloren waren aan dooden 17 minderen gewand 197 me st licht waaronder 11 officieren Hel ToNc was in hooge mate tegen ons opgezet en gelooi slaande aan de ongerijmdste geruchten aangaande onze bedoelingen en wijze van bestuur vocht het ait wanhoop ondanks de reeds zoo reel geleden verKeun omdat de dood boren de afhankelgkheid verkozaa wordt Al waren onze rerKezen groot het revkregen roorded was dit evenzeer Ce onzen zouden nu uit de missigit met sappen den kraton naderen en eene biesbatterq maken M t geduld zou ook dit laatste bolwerk ons in handen vallen Officieren en soldaten lagdeu zoniler aanzien van landaard nitnememle dapperheid en de beste gezindheid aan den dag Om bet geleden verlies te dekken was eene halve brigade Tan Padang ontboden Uit een kort na het voren bedoelde van den gourer imirgeneraal ontrangeu telegram gisteren namiddag ten IS 30 ure te Buitenzorg aangeboden blijkt naar aanleiding van een telegraphisrh rerzoek om opheldering dat bij de tuchtiging van Fedir niet 90 maar 9 cfaepeliagen gewond werden Aan een telegram van wege den luitenant generaid rap Swieten den 6den dezer te Singkel aangeboden ontleent de gouverneur generaal de mededetling waaruit alsmede rap het nemen der missi it blijkt en volgens welke twee stoomets naar Fading waren vertrokken met gekwetsten aan boord en bestemd om het tweede bataillon naar Atchin over te breng n Tevens blijkt daaruit dat de ezondheidstoest md beter ia Dea 9 en 10 Januari had te Lekkerkerk het retgclykend examen plaats voor de vaceereude betrekking van boofduiderwijzer aan de Ie openbare Bcbool voor gewoon lager oiiderwgs aldaar Hit werd argeiiomen door den disIrikCs schoolopziener den heer J Bioedelet alhier bijgestaan door de hoofdonderwgzeis KluilDan alhier en Verboom te Krimpen aan den IJsel Dadelijk na afloop ran het examen werd door Burgemeester en Wethouders in orerleg met deu schoolopziener de navolgende roQidtacht gemaakt W den Hollander Y Boers H Verhagen P D Van Meiaar A van Leeuwen en 0 van der Ormt rtapecti relijk HUI nderw zen te Hélleroctsluis Fólsbroek Rotterdam Schiedam en de beiilc Inntsteu te Uatterdam De eetate kamer heelt gisteren aroud bare werkuamlieüen horrat Zij heeft besloteu op roorstel van deii heer Durmaer van Twist om heden ten elf ure de bernadalnging orer de ataatsb groBting aiwi te vangen Z M de Koning heelt b j besluit ran 31 December jl opnieuw geregeld de sold eo der onderofficieren en rerdere militairen dieumde by de rerschlllende korpsen ran het leger en bij de Koninklijke Militaire Academie teit einde weder en meer algemeen te roorzien in de ongenoegzaamheid der tiuctementen Bij Kon beslait ran 25 Deceaber 1 is het hand geld toe te kennen aan ongehswde nilitiens en rcciuten die een rrgwillige verbintenis roor Ma jaren bij het korps mariniers aangaan bepaald op 201 dat hetwelk kan worden toegekend aan physick bijzonder goed ontwikkelde jongelingen boren de 16 en beneden 18 o d die zich minstens roor den tijd van acht jaren na toestemming ran den comumndant van het korps moeten rerbinden raatj esteld op ƒ 100 De wijze ran uitgaaf ran het Becveil Militaire heeft sedert 1 Januari jl teuife rerandering ondergaan ie tekenen ran dien datum zullen demaandel ksche aflereringea worden rerdeeld m drie door af zonderiijke pagiueeriog te onderscheiden rubrieken te weten 1 van stukken die ran zoodanigen aard zijn dat zy op elk tijdatip door autoriteiten en officieren ras het leger geraadpleegd moeien ca kunnen worden alle andere stukken wanrron opname in de rerzaneling wordt gelast en 3 algemeeue orders roor het leger B besluit rao 7 dezer heeft Z M dr Konhig de beslissing rerdaagd orer liet besluit der Staten van Zuidholinnd viuarbij met 1 Januari e k deproviuoiale waterstaatdieost wordt opgedragen aan een te benoemen provincialen liooldiiigenieur ea diens bezoldiguig wotdt geregeld De oeiftride commiaaie van Nederl oaderwijzerSi door wier tnsscii nkoms het nationaal kindergescbenk aan Z M den koning tal worden aangeboden heefthare keuze gerestigd op eene mounoieutale pendule die UI de fabriek der lieeren ran Kempen te Voorsohoten lal wonl n rervaanligd Volgens aanwijiing vas ten bekenden schilder en kuust ienuer Chs Bockussen is de bewerking van het ontwerp aan prof F Strackë te Amsterdam opgedragen De algemeenerkende bekwaamheid ran deieo talentrollen beeldhouwer ia een waarborg dat er een Iraai kunstwerkzal Ie verwachten zijn Kunitbode In Amsterdam wae4de Zondagarond omstreeks zes ujre een z are braqd in de Joden houttuinen aditer de Jodeubreesiraat in het pikhuis vso hout en turf ran de weduwe Content Ue roorg vel is iiigcstott woarby eenige ongeluklceu plaats hadden bet pakhuis is uitgebrand de belendende gebouwen z i zwaar beschadigd De hrandnifester Asdonk is omgekomen vermoedelijk zijn er nog drie lersonen omgekomen Er zijq eenige gekwetsten Uit Groningen wordt gemeld dat jl Donderdag op het 2de abonnements concert van dm heer J H Bekker aldaar zich een muzikaal wouderkind heeft doen hooren op hetwelk de aandacht behoort te worden gerestigd te meer daar het eidei s in ons land persoonlijk nog onbekend is t Is een zerenjarig meisje Fanny Richter t dochtertje vaii den heer Richter leeraar aan de Keanlscbool te Leer Oost Friesland Het kind heeft iii t nu verloopett jaar op vele plaatsen in Duiischland 7iohdoen hooren en algemeen was ook daar blijkens de dagbladen de verbazing orer dit zoo rroeg ontluikend muzikaal talent Het tengere hoogst intcres iinte kind kan nog geene noot lezeo evenmin als bet nog onderwijs in t gewone lezen en schrijven heeft ontvangen wat men niet anders dan goedkeuren kan met t oog op l gevaar dat elke studie bij znik ceiie vroegtijdige rijpheid ran den geest medebrengt Met rerbazing beeft men ook te Groningen gezien hoe rer dit kind reeds ontw kkeld is in do voordracht en de techniek van het pianospel Het droeg gedeelten ran sonates en dergelijke roor ran de beste meesters en ook eigen kleine compositien De eerste heeft z zich eigen gemaakt door ht t gehoor Indien dit kind lichaamekraaht genoeg beat eu behouden mag durft meu daarran eene sobitterende toekomst rerwackten Gedeputeerde Staten ran Utrecht hebben de ge meentc be tureti in de provincie aangeschreren om hoewel bij de ter plaatse gevestigde apotheek geneeskundige middelen tot ontsmetting ingeral ran het uitbreken erner besmettelijke ziekte kunnen verkregen worden zelve te zorgen voor het in voorraad houden rnu minstens 6 liters ruw carbohuarj 0 6 kilograa phenyltuur I kilogram pgpntavel 20 kilogrammen ijzerritriool en daarUy in het ong te hooden dat het carbolzuur en het y ervitriool eerst dan met elkander en roet water vermengd mogen worden wanneer men de oplossing ran ijzerritr ool met carbolzuur wrntoht te gebruiken oabgezien zerritriool in oplossing en met de dam ikringslucbt in aanraking spoeilig oxydeert en grootendecia zijn ontsmettend rermogen rerliest De Kamer ran Koophandel en Fabrieken te Bredalieeft zich tot den Minister ran Binneninndsche Zakengewend ten einde te roorzien in de kUchlen ontrentden lagen waterstand van de rivier de Mark DeKamer geeft te kennen dat dikwgis m er de bijzondere belangen van de lager gelegen landerijen wordenin het oog gehouden dan dat gelet wordt op descheepraait en de rolksgezjndbcid die wat de gv meente Breda betreft geheel en al worden miskend Zij rerzoekt den Minister dat een raste iraterstandworde aangenomen ook heeft de Knmi r bi sloti n 7ichtot den Minister te wenden om diii a in leg te verkregen rjn ecu spoorwg 1 Brqda Oosterhout Gorinchem Vianen en Utrecht 2 Breila BaarleNassau Turnhout en Luik 3a Breda s Frinscnhage Bijebergen Znndert ontwerpen HU j In de After C leest men Men zegt dat Rusland rerklaard beeft deel Ie zullen nemen aan het wereld post en rervoeicongrei en men heeft dus hbop dat het goederen tarief op onzen Staatsspoorweg zal worden rerlaagd Indien een Onzer nijvere vaderen uit zijn graf keek en hoorden wal wij voor pakjes enz over den spoorweg verzonden moeten betalen dan kroop hg ei dadelijk weer in Curieuse dingen worden van dal tarief rrrhaald t e b r op een afatand ran een paar uur een hRM n il rerzenden doet voordecliger dat hg deli rierruet per eipreite latt wegbreligcii Een ordentelijke haas per spoor naar s Ilage rer zonden kost aan rracht 93 c nts en nnkr Dordrecht 1 40 De langoor zelf was te koop roor 1 60 Toot een half mud knolletjes ran Assen naar Amsterdam per spoor gezonden een liere atteniia roor eene geachte familie eo niet gefrankeerd werd 3 betaald De knalletjes zelten kostten zestig cents I De Eas die aan borengenoemd congres deelneemt zal aan die Siaatsspoarweg dwingelandy een einde maken In zijne eenroudigheid zal hij ran oordeel zgn dat een weg uit de Lande kas aangelegd en die alle andere middelen ran rerroer getreiddadig opruimde de beurs van het publiek door zalk een tarief niet mag ledigen De Kamer ran Koophandel en Fabrieken te Amsterdam heeft besloten een adres aan den Minister ran Binnenlaadsohe Zaken te richten Hiariu gewezen wordt op het ongerief dat iloor de wet op de besmette lgke ziekien roor Ncderlandsehc acbepen ontstaat op nier gezondheids piissen roodronk en aiiilera ziekten ook in geval het aantal slachtolfere zier gering is als epidemidn wonlen vermeld terwijl in Het buitenland alléén cholera pest en gele kooits tuide categorie ran op gezoudheiuspassen rermeld worJendt epidemien behooren Zoo werd te Amsterdam waar negen kinderen aatl roodronk stierven die ziekte als epidemie aangemerkt en dien ten gevolge hebben Vele Nederland ache schepen daarom in buitenlandsche harens quarantaine moeten houden De raad der gemeente Gorinchem beeft besloten tot het rerleenen eener geldelijke bijdrage ran 760 in de kosten der daar te houden feestviering hg ge legenheid der herdenking ran de 26jarige regeeriug ran Z M den koning Koloniën o o ST IN D I Ê Men schrijft ons van Poerworrdjo dd 23 Nor i In de laatste dagen kenmerkie het weder zioh door flinke reiiens de gezondheidstoestand laat eoh ter nog te wcnsclirn over vele koortsgevallen doen zich nog voor Het Jaraansch Nieuwjaar is hier naar wensch en zonder stoornis afgcloopen de optochten en feesten ran den gareberg hadden op deu uloon aloon plaata de Tüjurige rigent kon wegens ziekte niet tegenwoordige njn noch felicititicn ontvangen Door den bliksehi zijn in de dessa Fangen een Javaan en een paard doodelijk gctroireii In den nacht van 20 op 21 dezer zijn bij Ma gaiiko in de kampoag Kepatian dbor ondergraring rele goederen gestolen waaronder ook preoiosa s en tf WO aan contanten Des morgens werden dioht bij haar woning twee harer koffers leeg geplunderd gevonden Het is wensohelijk dat de Nieuwe Wedhono metkracht en energie oplrejj tot bandharing der politie en dat mocht hij zgns inziens maatregelen willennemen die hem door onderrinding goed en degelgkToorkomen hem hietin door de boren hem gesteldeInlandsclie ambtenureu de behulpzame hand zal worden verleend Jam Bode Fasoeroeang 28 No De teerling ie andermaal geworpen Terwgl we deze regelen schrijven wappert wellicht weder op Atohin s reede ouze driekleur van de traiispoitschepen die de troepen o érroerden bestemd om Nederlands eer op bloedige wijzete wreken Weldra zoo hopeu wij zal de platgeschoten kraton des Sultans ran Atchin het bewijs leveren dat wij NedcrLinders der 19e eeuw nog met m sdceld zgn ran den geest die luze voorraderen bezielde die een 8peelm n en de zijneo in staat stelde den Vorst van Makassar tol vnsal te maken der machtige O 1 Compagnie Ztker vuiig weusohea wg dat zóó do adoop vau deze geduchte krijgstorruating moge zijn doch wie onzer denkt niet met weefcoed en huivering aan de rele offers die ook tleie sti gd wederom eischen zal P De zaak an in de asch gelegde kampongs verwoeste en door de bevolking verlaten velden eenzaam gelegene in der baast gedolven graf heuvels ze wlleli de leekenen ago die uos den ueg wgcen bior onze troepen onder velerlei ontberingen en gevaren afgelegd Hoersle harten zgn niet na reeds met angst rerTold roor geliefde panden I Hocrele ouders zullen te vergeofs de terugkomst rerbeiden ran deu krachtto len zoon hoevele echtgenooten ran den geliefden gade lioevele kinderen van deu teeder lief hebbenden rader I ialmen er weldra fanfans ter cere der orerwinning daaftu schen zal ook God geve dat het met te Bcbril zg de smarlkreet klinken ran hen die onder de terugkeecenden rrucbteloos hem zoeken waaraati iij door teedere bandeu verbonden waren Doch ook de gelukkig lerugkeerenden boe zal hun lot zgn wellicht maandeu lang in een rgandelijk land t Verstoken ran j 0t w t ooa in een bescbasfda aaticbappg het lereiT reraaugenaamt zullen ze dikwerf aan het meest noodige gebrek hebben tófwyi een rermoeiende dienst hen aauspraak geeft UpWa dau het noOdige Het ia daarom roor ons ecu dure en heilige plichti zooveel in ons vermogeu is de pogingen te onderatennen van die menschberende Vereeniging elke zich ten doel stelt het tst van deh gewoudeu krqgsaan m het veld zooveel mogeujk te lenigen Met sympathie begroeten wij dan ook elke poging die er aangewend werd om dat edele doel te helpen bereiken Aan meirouw M gsman kostschoolhouderesse te dezïr plaatse komt do eer toe Ie Pasoeroeang het etrst het ntitiptief lenoraeii te hebben om voor het Boode Kruis gelden te verzamelen Zg deed dit door het houden van een verloting van dameshandwerken allea vervaardigd door de leerlingen van haar instituut Dinsdagavond den 25n dezer had die verloting plaata en werd door vele belangstellenden bijgewoond die ijn door bet nemen van loten en door hun tegenwoonliglieid aldaar een doorsIa md blgk gaven van belangeieliiug Wg venieaieii dat het niet de eerste maal is dat evrouw Wgsman de bekwaamheid en liefdadigheidadn barer leerlingen neet dienstbaar te maken aan 2ulk een edel doel Wij wenscben haiir toe dat het Wog lang met hot laatste moge wezen J as Ml a Aan berichten per mail nit Ned Indie loopende Ml Bataria dd O December oiitleeneu n ij bet rolgende De cholera neemt te Batavia en te Somarang af maar maakt nog menig slachtoffer in het binnenlabd en op de andere Lustplaatsen De ziekte kan echter rooralsnog niet beschouwd worden als van epidemischcn aard te zgn Omtrent de expeditie naar Atchin worden wel eenige bnzonderhedcn medegedeeld doch hebben die na de alhier ontvangen telegram men van later dagteekening reel ran hare Haaide rerlonii Het sc njut echter te Ugken dal de geruchten ointrent het heeischen der cholrra dp de transpoitscliepen naiimerkelgk overdreven zyu en die schepen met nitzoudeiiiig van de Sloel en dt Kroonprins slechts een gering aantal zieken hebben gehad Tot meerdere zekerheid dat biieven enz gerigt aan officieren en minderen die deel uiimakcn van de expeditie tegen Atehiii spoeihg niin hlin ndre komen wordt n iiibevoien op de aditssintok te vermelden het nummer van de brigade en un hit korps of den naam van dcu dienst en bgaldien het mindere militairen betreft zoo raogetgk bet nummer ran den geadresseerde op het algemieu stamboek De Gonrerneur Generaal heeft eeu crcdiet ran 283 000 op de begrooting van 1873 geopend tot aanrulting ran de Onderafdeeling lerensmiddelen brand en lichtstoffen en fourrages behooreude tot het departement van oorlog Drie boeten Va het verbrande Ned schip Nehalennia met kapitein Hollanders en zijne vrouw zgn te Bataria en de rierde te Fatjitan aangekomen zoodal alle oprarenden na reel ellende te hebben doorgeslaan gered zijn Het Batmiaasóh Hanieltblad zegt in zijn orerzicht Onder de detachementen militsirei die gedurende de laatste tijden uit Nederland zgn aangekomen be rinden zich reien die hier onmiddellgk zgn afgekeurd ran sommige transporten zelfs een twintig of dertigtal Eenigen waren bijna blind anderen ha lilen een dubbele breuk weer auderen aren kiaukzHinig eu sommigen waren in Frankrgk als te zwak roor een en dieust finaal afgekeurd Al deze onbruikbare menschen zijn niettemin te Harderwgk goedgekeurd Onverklaarbaar is d t tenzg het geheel te doen is om sold iten op het papier te bekomen Een geheel nottelooze geldverspilling IS er het gevolg van en een gestreng onderzoek mocht in Nederland wel plaats hebben Samarang 24 November Onder geleide van denkapitein der infanterie Barth lémy arriveerden Zaterdag alhier ran Willem I 200 rroawen van militairendienaar Atchin vertrokken De albier zich bevindendevr uweucompagiiie telt met dit aantil thans 600 vandie dames Hal het legerbestuur hst goed met dieachtergeblevenen leeül bewijst hel door aan eenkapitein en een luileiiant de speciale lorg daarvoorop te dragen Sou C Onder hei opschrift Taktiek fan dtn Generaal va Swieten deelt ile Ilulur in hdófdtrèJken de door ilen opperbevelhebber der l eede Atehmoesche expeditie uiteengezette inzichten mede ohtrent de daarbij te volgen tactiek Ts oordeelea naar de tot beden door onte treepen verkregen resultaleu in Atcbm heeft de generaal a Swielm juist gezien en scheut hel vertrouneu in dien grgzcn krgger gesteld tol hel behalen vaa eca volkomen succes nirt gelogenstraft te zullen wnrdea Belangrijk voor velen 1 In alle branchen In hel bijzoniter echter met betrekking t t de aigemeeu veel ge ouhte ongineeleloten rechtvaanligt zich het vertrowam éaerzijtla duor de bekende soliditeit der firma anocrzgds door den hieruit van zelfs ioorlspruiten lun normen veKoop der noten Hec door tijnc nauwkeurigheid bekende baukiersheis Adolph Haas in Hamburg kan dcswegen leder n sterk aanbevolen worden ca doen wg op het heden in onze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht restigea Laatste Berichten Madrid U Jan Er is eeu besluit verachenen waarbij alle sUatkuodige vereenigingcn en eooot schappen die door woord of daad somen spannen tegeo de openbare veiligheid de integriteit vaa bet grondgebied uf het gevestigd gttag ontbouden worden Ouk is de provinciale Yertegeowoordigtng van MaJnd onlbohden Versailles 12 Jan Het Ministerie hcefi zijne aanviage om ontslag lugetrolfkeil eo btyfl saAienge steld gelgk het th anB is Berlijn 12 Jan Omtrent den uitslag der verkieziiigpn oor den rgksdag kau uader gemeld worden dat in Badtn gekozru zijn twaalf liberalen en twee uitranontmien in VVartemberg ziyb voor twee derden nationanl hberalen gekozen het andere derde bestaat uit iifgevaardigden van verschillende partijschakec ringeii In het Koninkrijk Saksen zijn voor de ééue helft nationnalhberalen en voor de andere helft candidaten van verschillende richting gekozen In de kleinere Staten hebben neereudeels nationaal liberalen het mnndaut van afgevaardigden ontvangen In Beieren z n uit den Kynpfaltz enkel liberalen nanr den BijksJiig gezonden in Beneden Frankenland zgn eenige clericaten gekozen Versailles t2 Jnn In de nationale vergadering tiecft eene interpellatie plaats gehad over het ontslii 1U11 het ministerie Kr t rd en motie voorgesteld waarbij de kanjer verklDiiMle dat het ministerie het vertrouwen der kamei Niet verlurcn bad De Kamer hcfit vrrvolgens de eenvoudige onle van den da die door den heer Krnest Picard uit nadm der litikei gtie was voorgesteld en waaitegeu bet Gouïerncraent zich htid verklaard verworpen met 355 stcmraen tegen 316 Hierop is de motie van ver 1 tronwen in bet mimsterie aangenomen met 379 aiéM men t en 321 Hierna stelde de heer Delsol voor om de wel op het benoemen der maires tegen morgen aan de orde te stellen De linkerzijde wilde de discussie hierover rer daagd zien totdat de nieuwe gemeentewet in behande ling zal komen De linkerzgde droeg voorts op eene geheime stemming aao en telde vervolgens de preAleble quaestie Na langdurige beraadslagingen over de opvatting Va het reglement van orde is de préalable quaestie terzijde gesteld eu beeft de Vergadering besloten de wel op het benoemen der maires morgen in discussie te brengen Vergad ing van den Gemeenteraad Vrijdag 9 Janudrï TegcDwoord dfl hh an Bergen IJseDda rD yoor l iKiruI Reinf KiBt Laijteo Krapeuburg aa VreHiitia eD ïkoa leever o t DroBt MésKiniker Hoogecboooi Samsom n Strftvcr De voorzitter eelt medf dat de heer Uuller heeft kconii gegeven do vergadering met te kaooen b jwooen l e Dotulea der vorige vergadcriDg vrordea gelezen eo gearresteerd logekijmeD 2 missives van hh Gedeputeei e Statea deur provincie boadcade goedkeortug der gewuzigde iottruciie ga het lager ooderwijs eo tot regeltug der tractemeateD aa da hoofdeo bulpouderw jzers en kweekeUngeD der lagere sdMlen Notif B ea W stellen in overleg met den diatricts aefaoolopziener en den hoofdonderwgier der jongeiuKboot eca dnetal voor ter benoeming van ten bulpowiérivi r waarop gepl tat zijn du hetren Visser Bergscbenfaoek Üiki iGrareohi ea ▼ d Meer Venhuixen Eene missive viu den schuttersraad dte ia overleg metdf coiDiaisaie oter de mwzidc der dd Bchfltterij roontelleaom bet traetement van den te benoemui kapelmecater o ƒ 500 te brengfo at eene w iiging te brengen ia do iiistmetie van ta atadamaziekmeester on beide bctrekkiogea ferernigbaar te stellen waartoe dan dé oUgetrokken toni waA f 30 voor den kapelmeester Idoeoda werd geacht te nl keuntagevendt dat vaa e n lOtal ollieitaotea slechts om de schrale bezoldiging u opgekomen die do dea heé Coeuen oit Ltrecbt aU gehiel oagescÜikt is kefonden en tevens verzoekende bnn anders niet nteer met d beoochiing van eenen kapelmeester Uitig tq vallen het daaiop doo B en W nitgebrachte Toorstcl luidt om de iaattoetie vao daÜ Etadsmuuekmecsttr lu bovenbedoddan zin t w igen es Mt tiattemcDt te vcrboogen met ƒ 30U Tm fi Bene mifiiÏTe nn den heer J N Scheltcm diè elfc jj z B l had g sisvt om de betrekking als lid derComnissis van toezicht op bet middt tbaar ooderwijaaao te aemen maar op asuradea van de ov nge leden b lotén is die betretkiu aan te nemen eu genegen is den daarvoor veraehaldigdan M af te Uggen Jotif Efeue missive van P van den Berg verzoekend scbl4s vergoeding voor een geionken seVip t op een pail ïa g konen lu den iset uafag deze geafeent teveoi beriehteode dat hg zich hiertoe hteft gewend aan Zgne Excellentie den heer Miimter aa binnenl zaken die bericht heeft dat na oiidi rzutk geblektu u dat Itet rg hknr ge na cgnSing behucfde te gcviu oiimUi de bedoelde pul baitep bet vaarWHttr bevonden isj het rapport va en W Uidt Uook de gemeente hierdoor niet aaosprakcjlgk aa Aaehl vdrdni Cn omdat bft stuk ongeugeld ia zojks ter xg It l e L waartoe Wordt overgegaan een adres van hei B C Parodiiaal kefkbaifnr vaa oèsé lieve roawcbemelvaart verzoekende om verscbüJendedaarbij opgegeven redenen beé plantsoen of bolwerk aaa iiet eind der Tipudeweg tegen nader overeentekomea prgs tpt Vfttwiak eencr nieuwe kerk af te staan wordt in handen gesteld nn de commisiie vau fabricage £ eu voorstel van B en W om het wachtgeld vaa 4m benoemden sluiswachter A P van der Want tUou te vd minderen tot 105 staande daa Iwt montaat gelÜlf mik inbegrip der geftclde huishuur aan z jae vorigo boftdtfclw verbonden injn goe kf rd Een rapport van de commissie vn fabrieage op het varzoek van i M Noteboon om het regt van opatai vaa Vé j stukje gemeentegrond te alpben overtedr ep pan C 8da é teu aldaar luidt tot inwilliging dan om de verhoogde prijzea dit m plaati van 10 op ƒ 15 te braogao op voorste van een i cr fldén wordt dit dadelgk In bahandebog genomen en algemeen goedgekeurd De voorzitter deelt mede d t de volmolen ii verkocht aan den heer C A bchonten voor dn aoitt na ƒ 32S5 en dat de boekeq en kat van dea gemeenta ootvanger iga nageAea en in orde bevonden Aan de orde Het adres van de weduwe den heer J L T rwcn daarhii verzoekende in het genot te wordea geatfild vita peosip het advies van H eu SV is tot afngziug de beer Kranen burg lu aanmerking nemende b t vroeger verleende pensioen aan mevr de wed Koppenol en lat on bet hipd ran t n overIcdrn gemeentebode van bterl is van óórdeel dat aan deio weduwe eeiiig pensioen veileend moet worden de vooriittOiÉ beantwoordt dat bei met hakend is dat aan weduwen va gt pensioneerden gelden werden uitgekeerd want dat dit tot groot naderl van d stadskas aanleiding koode geven de heer MesBcmakcr spreekt in gelgken n en zoa als dit beiwasr niet bestond gaarne medewerken de heer Krancnbarg gst uogUBuls Op de s lands peusiotnen de heer Lugten spreekt lu tegeno eigvstelden geest terwijl nog door den voonittet wordt a ingimLrkt dat de s lauds peosioeuen doorde betnkKen onbtonaren door korting van tractemepi ff op fJnOFro wgze üijn verkregen en dit bg do gemeente het gcviil niet 18 h t voorstel tot afwgztng irordt in stemming gebracht CU aanjrrnOmen met 10 ii g n 2 stemmm die der bh van Vrcumingeu rn Kraniiiburg een lid blerf builen stL miniiig liet adriS vau dtn IJctr J Hellaart houdende verzoek dat de gcnolterdc g ond nchtei de lloutmausgracht ia gebrufk gegu cn aun tliii IKtr HuugLndoorn ann bem worde var himrd do loiunnsaa uti fabricage rapjiortuert geen bezwaar tu makeu om dien grond tot wederopzegging over te dragen de tietrr Kist vraagt luliihtingen die door deu luurzittor gegevtn wurdon waarna het Sigemeén wordt gordgekeard