Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1874

Een Terïoek Tan het laraelietiwh armbcBtonr tot wy iging vfta zgoe begrootiug Tan lokomsteo eo uitgarea voor 1878 B eo W ikllcD Toor daarop guofitig te beschikken hetwelk IgtmeeD wordt goedgekeord £ ea voorstel vao B en W tot af ea OTerschnjring raa poateo op dea stut tan bugrooting der uitgaven deier genuwQte voor 187S wordt toef esUaD £ en voorstel van Borgeourester ea Wethouders tot het t toestaan van gelden voor bet gratis verkrijgbaar stellen van toiver drinkwater B ea W stellen voor aan het ciude van de volgende week 1 Jan te doen ophouden met hft roiidrijdeo en varen van IJselwater maar de bestaande 4 stations te blyven behoudeo tot het verstrekken van med gexui erd IJst lwatir waarvoor ƒ 1000 wordt aangevraagd de heer Messemaker vindt zulks goed maar wenscht hef station op den Kaam overgebracht te hebben naar de Vest aan de aschscbaur en hoopt op veidrre uitbreiding De heer Lnyteo 18 daartegen om dat de bewoners van den Raam dan nog verder zouden moeten loopen do heer Hoogenboom zon den heer Westerbaan de verplichting willen opleggen omdat het water in den Raam door zgae fabriek onbruikbaar werd gemaakt voor diens rekening dat station met gcznwerd water te voorzien de beer KisC wil in overleg met de eigenaren der aardappelenstroopfabriek beproeven om het vuile water verder af te voeren de voorzitter vindt betwaar omdat de op richting dar fabiiek door bh Gedep Staten is toegestaan de heer Lnijten si eekt m gelijken zm als de heer kist maar zou verlangen dat het dan eerst ge uivcrd werd de heer Kranenburg wit eene verordening in het leven roepen waarin verboden wordt om het water van de Kaarsen en Siroopfabnek in de wateren te doen afvoeren do voorzitter merkt aan dat de vorige spreker lid is der commissie voor de verordeningen en dat een dusdanig voorstel doorhem aldaargednan kan norden daarna wordt het voorstel van B en W in stemming gebracht tn aangenomen met 12 tegen 1 stem die van den heer Luijtcn j Be voorzitter verzoekt e verkrijgt machtiging om eenige oude en met meer bruikbare roken aan de stadstimmerwcrf te verkoopen daema wordt machtiging verleend om aan de genomen beslniten uitvoering zonder resumptie te geven De Riesvereeniging Vaderland en Oranje te OUDEWATEB blijft Toor de a s Verkiezing van een Lid voor de TWEEDE KAMER der STATEN NERAAL op Dinsdag den 20sten Januari É dringend aanbevelen lllr H C Verniers van der Loe te s GRAVENHAGE als een warm voorstander der beginselen van waren vooruitgang vrijheid en orde Het Beêfaur dier Kiesvereeniging A C VAN AELST Voorz F JONKER IDENBÜRG Secretarie VrUdag 16 Januari 1874 W 1466 r GOUDSCHE COURANT ienw $ en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerlijke Stand GebüHkn o Jan Alida ouders C Mons en Ë Berntsen 0 Petros Johannes ouders P ran der Hoeven en A kker Jacoba Jobanna ouders C van Xanten en W i Boers Pieternclla Panliua ouders A van der agt en A de Waal Hastiaao ouders L Schinkel en M van der kint 11 Hermina Johanna ouders C J van Wyngaarden en A van Vliet 12 Cornelia Hendnka $ ophia ouders G de Man en C van Duuten OvEBLKDfcN 20 Jan W van Re den 2 m 11 M Be r r 69 j H H Straver 6 w 13 J J van Xauteu 2 G Verbatr 6 m ADVERTEWTIËN Heden overleed in desn ouderdom van 69 aar en 4 maanden mijn geliefde echtgenoot MAITHIJS BEGEER dien betreurd door ma m ne kinderen en behuwd kinderen Weduwe M BEGEER vaV deb Helm OmdtL 11 Jhnnari 1874 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overlijden van onze geliefde Tante Mejuffrouw MARIA ANNAHUE BER betuigen wg onieu oprechten dank Gouda Uit aller naam 13Jannaril874 M A IMHOFE r In een gezin te Gouda wordt tegen Pebruarij I gevraagd een lEscsiETE mmm die tevens een goede BÜBGERPOT kan koken Adres aan het Bureau dezer Courant lett H Z Te K O O P ïigeveer 100 ZAKKEN BOEK WEITEM OP te bevragen aan het Bureau dezer Courant Lokaal 1 UT en VÏiHMAAR op de Haven te GOUDA JEUDI Ie 15 JANVIER 1874 Representation extra ordinaire par la Compagnie d Operette IVanfaise d Amsterdam direction de Mad ALARD GUERETÏL Le TOREADOR opera Comiquc en dt ui Actts mosique d Adolphe Adam Le Mariage aiix Laiitcnies Operettt eu un Acte musique d Offi Dbnch Entre deux Intermede musical solo ponr Violoncelle execute par Mr C ALARD air c hanté par Mad ALARD GUERETTI Prix des Places leRang9 Ct 2eRang 60 Ct In n est pas permi de fumer dans la salie On commeucera a 7 heares In het BE8TEDELINGHÜIS te GoMrfa wordt gevraagd een KIIMllilBia tegen genot van INWONING VRIJE KOST alsmede GENEESKUNDIGE HULP en HONDERD GULDEN salaris Zö die hiertoe genegen zijn bieden zich aan met franco Brieven aan de SECRETARIS van het Gesticht De Secretarity G N DB VOOUS Een BOÜWMANSWONING bestaande nit Huizinge Kamhois Schuur met Wagenhuis en Hooiberg zeer mime Stalling voor 20 stuks Hooruvee Paarden Stalling Kalverhok alsmede eenige perceelen uitmuntend WEI of HOOILAND voorts zeer schoon aangelegen TUIN met onderscheidene exquise Vruchtboomen en Heesters beplant Moestuin Tninmanswoning Schuur en Erven alles zeer gunstig gelegen aan of nnbij de Maas in de gemeente Kratingen Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den NcJIaris van MËUKEREN te Jiotterdam Brieven franco Slijm eo Maagpilien Deze PILLEN die Jnds vele jaren met het beste gevolg tegen de gUjlU en ais maagTOrSterkend gebruikt orden door bare werking spijsvertering zeer bevorderen byzonder goed tegen de gal en seer zacüt lazerend yn zgn tegen l2 g oeut het dooije met berigt an hel gebruik rerkrijgbaar bg de uavolgeude Heeren te Amsterdam M Cléban C Droog HeiIige weg I 321 Bieiswijk S V d Krast Bommel Zalt J v d Vegte Boskoop J H Rosbergen Delft K Wilschut Uelfshaven J Koch Devenier Gebroed Tlmnn DirksUnd 1 de Vries Dordrecht H J Giltoy jouÜH L Scheuk op de Iloogstrant s Hage Visser ni de Spuistraat H iasireohl K Oostcrluig Lrijilcii J T Terburgh Haarlenimerjilraal Lekkerkerk A den Oudsten Liuscholen B Kruilbof Müordtechi G H Post Houerdam v Saulen Kolff korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Kombouu Schoohhoven A Wolff Stülwijk A Zijderlaau ïiel A J l aassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat u 372 Vlaardingen J M LagerwcrlT Zevenhuueu A Prins De SLl rM en MAAGPILLEN bereid volgen bet echte recept yn duor miJ te Gouda allen en uUaluUend verkrijgbaar gesteld bij dcu Heer L SCHENK op de LET WEL 4 Om elk doosje dtr eüUe en sinls onheugehjke jaren gebruikte Slijm en MaagplUen i een biljet voorzien met de handeeekeniug van J J SCHBEUDER apotheker welke haiidieekening ich ook bevindt op het tegellak aarniede het dooSjé verzegeld is Men gelieve daar nel attent op te zyn en zich te wacbleu voor het gebruik V in een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen Er biedt zich aan een Burgermeisje R C als TWEEDE MEID of als ME ALLEEN in een klein gezin Adres franco letter B Bureau dczerjCoura Uitnoodiging ter deelnaming aan de op nieuw aanvangende trekkingen dfer door de regering van bet hertogdom Bruoivijrk Lnoebnrg goedgekeurde en gewaarborgde groote De hoogste prgs io het gelukkigste geval bedraagt 150000 Thaler of 262500 De Hoofdprijzen ziju 2 6 2 1 22 2 1 I aebnrg goedgekeurde en gewaarborgde groote Geldverloting ïhaler 100000 1 34 k Thaler 2000 50000 42 a 1500 25000 206 a 1000 20000 8 k 500 15000 413 ik 400 12000 23 a 800 10000 548 a 200 8000 900 a 100 6000 75 80 5000 25 70 4000 50 a 60 3000 10 a 50 25001 26900 it 47 etc ele Meer dan de helft der loten wordea door iet verlotiDgea met pryzeo nitgetrokkea in bet ebecl 4 1000 jp rx tz e21 t nilkc krachtens het plan binaen eeniga maaodea door bt t lot moeten rijD aangeweMn i cgen inzending ran bet bedrag verieadt d oaderge teekeude originele LOTEN voor de eente rerloting welke ofQcieel vastgeiteld reedi op den ZZ en 23 Januari a s plaats Tindt tegen de Tolgende vaate prywnj Een geheel origineel lot Thl 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der promp te bediening Allen dir ing linnne orden willen opdragen maak ik lil bun belang daaiop opinerk jam dut men mu biJ toezending van puatHiHsela de b il lliiig eilra perbriermcdidteli en men diiann diiuMijk de naaor en woonplaats opgtve Coupons Haiiknotdi en PottrtgeU orden In b talmg aangenomen Icd r deelnemer ontvangt van mij de van he officiële ttiiptn loor ienc ongiutle loti n welke mot met verbodene promessen die slechts op persoonlijk rcrtrouHen berusten gelijk te stellen lyn Het orgiiiilc trekkingsplan alsmede di HoHandsche virtntmg daaraan woidt bij ledere bestelling gratis bij gevoegd n worden de getrokken pryzcn benerciis eeiit ambltlijki trekkingalijst aan de belanghebbenden nautf keurig tucgi zonden üoor Ixt vtrrronwen dut zich deze loten looraabeb ben vernorvcii mag ik ook bclnngrijke order verwachten welke dan ook zeUs bij de kleinste bestdlingen tot in de afgclcgcnste gewesten nauwkeurig ca onder geheim houding rullen worden uitgevoerd In kleine tnsscheti pozen vielen veracheidüiieder eerste Hoofdprijzen lo niijne door bet geluk begunatigde collecte Men gelieve zich dus ten spoedigste en regtstreeks e wenden tot AimLPH II4AS S taatseffect en bandelaar in HAMBURG oor het mij tot duaïerre geschonken vertrou eg ik inijne geeird deelnemrra mijnf benten dank Gouda Dnik van A Brinkman De Herstemming Zooals te roorzien was zal er a b Dinsdag eene herstemming in ons district plaats hebben voor een lid van de tweede kamer De keuze is nu beperkt tot de heeren Mr H C Verniers Tan der Loe£E en Dr A Knyper de candidaten der liberalen en der antiscboolwet mannen Wg achten het onzen plicht onze lezers nog eens te wijzen op het groote gewicht Tan de stem die de kiezers nit het district Gonda hebben nit te brengen De positie is nu zoo zuiver mogeiyk Tegenover een verklaard voorstander van onze grondwet en de neutrale school staat de felste tegenstander van de vrge beginselen waarop ons staatsgebouw is opgetrokken en van de onderwijswet van 1847 welke de voor alle staatsburgers toegankelgke volksschool als nationale instelling beeft gehandhaafd en bevestigd Scherpzinnige mannen hebben reeds voor geruimen tgd voorspeld dat de strgd onzer staatspartgen zich zou oplossen in de lenzen clericaal of anti clericaal neutraal of se te onderwgs gnmdwetiige vi heid volgmu de beginselen van onzen tgd of teruggang naar de dagen der Dordtsebe synode en der priesterheerschappg Toch zal het velen hunner zelf verrassen dat linn profetie zoo spoedig is vervuld geworden Ueeds te Leiden zag men bg de verkiezing van den beer txm den Berch de eerste teekenen van die groepeering der partgen Doch de strgd was daar door lokale sympathiën niet geheel zuiver Nu evenwel staan twee mannen tegenover elkander die niet tot ons district behooren Twee mannen openhartig strgdende voor bun beginselen welke Ignrecht tegen elkander indruischen Zoo ooit dan komt het er nu op aan om partg te kiezen om door onze stem te verklaren wat wg willen wat wg het meest achten in het belang des lands Wenscht gg voort te gaan op den weg van gematigden vooruitgang die sedert de grondwetsherziening van 1848 is gevolgd geworden Stelt gg prgs op de handhaving der nationale volksschool waar geen zaden van tweedracht en religiehaat in de harten der jeugdige staatsburgers worden gestrooid Waardeert gg de z ningen die gedurende 25 jaren het grondwettig koningschap U heeft geschonken vrgheid van handel licht in de financiën recht en billgkheid in het beheer der overzeesche gewesten en voor de bewoners van Indië Acht gg het goed dat de staat meester is op zgn gebied en de kerk op het hare dat de regeering het algemeens volksbelang voorstaat en den godsdienst overlaat aan de dienaren der kerk Stem dan den heer Mr H C Verniers van der Loeff die het op die punten geheel met D eens is Wenscht gg echter tong te komen op de beginselen die in onze tegenwoordige staateregeling zgn nedergelegd zondt ge gaarne de neutrale school weggeruimd de band van eendracht die de jonge harten samensnoert verbroken en overal afzonderlgke scholen voor de verschillende gezindten lien verrazen acht ge terugkeer mogelgk tot het Nederland der 17 eeuw met baar Dordtsehe synode en felle onverdraagzaamheid wilt ge over U laten heerschen met een steek kies danDr A Kuyper Hg is nw man Voor ons die mannen ign van onzen tgd en geregeerd willen worden naar de begrippen die voor de 19 eeuw passen is de keuze niet twgfelachtig We hopen dat velen met ons den heer Mr H C Verniers tan der Loeff znllen kiezen Althans verwachten we dat niemand zal achterbiy ven Partg kiezen is plicht en ook rgpelgk nadenken over de stem die iiitgebracht zal Worden Een ieder werke mede om de groote vraag waarover de strgd loopt in helder licht te stellen Raad te geven aan de beide partgen die bg de eerste stemming in d aiinderheid gebleven zgn ligt niet op oneen w Oomnrvatieven en katholieken znllen zelf Wd weten wat hun te doen staat Toch zg ons een enkele opmerking veroorloofd Hg die op den beer van Goltatein gestemd heeft bedenke wel dat het nu de vraag niet is Zgt ge liberaal of conservatief Het ii nn de quaestie niet of we meer of minder snel voorwaarte willen Maar stel de qnsestie aldus Zal ik teruggaan metDr A Enyper of behouden wat er voor onze maatschappg reeds veroverd is Dan zgn we overtuigd dat elk weldenkend conservatief zich aan onze zgde zal scharen £ n tot de kiezers die de schoone leus Recht voor allen voeren zeggen wg kunt gg stemmen op uw grooteten vgand den ultra orthodoxen heer Knyper Zoo er van de toepassing zgner beginselen eenig heil te wachten zgn voor uwe richting Uw steun gesteld dat ge tgdelgk de bondgenooten wordt van de antirevolntionairpn uw steun zou spoedig vergeten zgn indien mannen als Dr Enyper de overhand kregen Ten slotte herhalen we met aandrang komt allen getrouw ter stembus overweegt de groote belangen waarover de kiezers nitepraak moeten doen laat U niet leiden door allerlei kleingeestige overwegingen maar sluit ü aan bg de verdedigers van onze heilzame staatsinrichting en de school waar gg zelf de beginselen van verdraagzaamheid en menschenlicfde hebt geleerd Kiest als één man den candidaat die reeds bg de eerste stemming het grootete aantal stemmen bekomen heeft den heer Mr II C Verniers van der LoolT BUITENLAND Buitenlaodsch Overzlcbt Zooala mt de laatste bericktea vaa ona Torig nummer UmIc beeft de Frantche regeering Maaodag de overhand behoaden Het kabinet ia homogeen gebleveo en dit ia waarachijnlylc de reden dat de uiterste rechterzijde teruggedeinsd is voor eene miniaterieele cnais Zg beeft haar medelid en partggenoot de Frencliea ditmaal alleen ISlen staan Eerst heeft de afgevaardigde Kerdrel door eene interpellatie het ministerie gelegenheid gegeven om de redenen van jn ontslag uiteen te zetten Daarop werd het voorstel gedaan om te verklaren dat het ministerie met bet vertrouwen der vergadering bad verloren Daarover werd natuurlijk gedebatteerd ea daarbij is aan het minuterie eene ruiterlijke verklaring gevraagd aangaande zijne slaatkande Wat daarop geantwoord is znllen wg eerst later vernemen uit bet veraUg der zitting Het telegram meldt te weinig aangaande den loop drr discnssien om d iamit op te maken wat er eigenlijk is gebeurd De slotsom is geweest dat bet votum van vertrouwen met 379 tegen 321 stemmen is aangenomen nadat met 355 tegen 316 stemmen bet voorstel beatrrden door de regeering was verworpen om over te gsdu lot de orde van den dag Het ministerie hielt thans zijn verzoek om ontslag teruggenomen zootlat alles bij bet onde blgft ea het met de wet op de maires ook wei zijn zin zal krggen Op siob zeil ia dit niet zoo n groot ramp Wel znllen m de 36 000 Frauscbe gemeenten een 100 000 mairea en ailjancten de regeering naar de oogea zien als zij door haar beqoemd worden maar dit IS tot op 1871 steeds gesobied ec toen eerst tegen Thiers raad veranderd Ook bg ons en in meer landen benoemt de koning de burgemeesters zonder dat zulks aanleiding geeft tot verkorting der gemeentelgke vrgheden Men vergeet in Frankrgk te veel dat de vnjheid der gemeenten in de zeden des volks moet geworteld zijn en dat zij niet afbankrlgk is van de keuze des bargemecstera door den raad of door de regeering De algemeene berichten uit Diiitacbland over den uitslag van de verkiezingen doen z n dat de ultramontanen te vergeefs gerekend hebben op een belangrijke vermeerdering van zetels wat ons echter bg liet nazien van de lijsten treft is het betrekluIgk groot aantal stemmeA dat de sociaal ilemooraten hebben verkregen een bewgs dat deze lieden weder belangrgk aan invloed zgn toegenomen in 71 durfden tg voor hun inlernationaliteit niet uitkomen ea zg bleven in den rijksdag door slechts één persoon vertegenwoordigd In de Duitsche hoofdstad behaHlde nu Hasenclever 1724 stemmen tegenover 2768 op SchuitzeDelitsck bg de stembus hinderdeu de sociale stemmers daarbij iedereen door hun luidrachtigheid Ook te Straatsburg zal de arbeidspartg afzonderlgk optreden zg heeft tot candidaat gesteld den bekenden Bebel Uit Pruisen ia omtrent den nitslag het minst bekend Men weet dat in Bgn Fruisen en Westfalen bgna enkel ultramontanen gekozen zijn In Wirtemberg Baden Bgn Beieren en de kleine staten bijna enkel nationaal liberalen In Opper Beieren eu Saksen is bet meerendeel nitramontaausch dook maken de liberalen een met onbelangrgke minderheid uit De groote steden z n over het geheel liberaal en demociatisch De Pruisische regeering heeft van haar recht gebmik gemaakt en op de candidatenlgst voor den vacanten bisschopszetel van Fnlda drie namen doorgehaald Het domkapittel is thans tot de keuze tusschcn twee candidatrn beperkt en wanneer het daartoe overgaat dan is bet nog de vraag of de gekozene den nieuwen bieschopslej zal alleggen De aanvnlliugswelten tot de kerkelgke wetgeving aii Mei 1873 zijn nog niet ter goedkeuring aan den koning van Pruisen voorgelegd Zg maken nog een onderwerp van beraadslaging in d n ministerraad