Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1874

W lM inu nen Tmnocclt alle desbetreffende roor steiien vau tien minister Falk in twee onti erpen zal aamenv tien Verlfdeu week vras te Berlijn het gerucht verspreid tlat de aartsbisschop Ledocbowski reeds gearresteerü en de politie president voo Mddsi oiq die reileu uaar franktort aau den Oder vertrokken was Uit de da aardiug om den I4n roor bet hof van appèl te Pusen te verschgneu leidde men echter de onoaarheid van d t gerucht af Het totaal zijner boelen aarvour hij voor een deel gerechtelijk geüecuteerd werd bedraagt reeds 27 0110 thaler In Oostenrgk duurt de opgewondenheid over de kerketijkstaatkundige wetsvoorstellen voort Nog vóur le bijeenkonst van deo ryksraad zal ia een ouder Toörzitterschap des keizers te houden ministerraad over deze voorstellen eene laatste beraadslaging wor4eu geiioniicn Ook de gemeenteraad van Weenen beeft begoten een verzoek tot het hnis der afgevaar ligdep te nehten wegens invoering van het verplicht borgcflijk hutvelijk een maatregel welke voornamelyk t uitgelokt door den toestand waarin de oud katbofieken Ie W eenen ongeveer een duizendtal hoisgeünueo zich bevinden Door ond katholieken zijn ónstreeks 194 huwelijken gesloten welke de wet niet geldig verklaart en meer dan 300 kinderen l n naar de oud katholicke voorschriften gedoopt en hebben dus geen deel aan de burgerlijke rechten tiet schijnt dat deze stem uit den gemeenteraad niet lender invloed is gebleven althans in de regeeringskringeu is het gerncht ia omloop dat binnenkort 4oor het parlement het initiatief in deze zaak zal genomen worden Se vrienden van het ministerie Batrijden echter de bewering dat in een recbtètreeksch optreden van het huis der afgevaardigden Jn deze aangelegenheid een votiim van wantrouwen in bet kabinet zou liggen Het nieuwe bestuur treedt in Spanje op aU republikeiosch en conservatief als erne natiunaleen niet als eene partq regeering De minister van binnenl zaken Garcia Uuir doet in zijie circulaire aan de provinciale gouverneurs rairv iU de hoüfdinbuud reeds floor een telegram bekend is een beroep op alie iiberale partyen onder de vaan der Spaanscae en raarl k conservatieve republiek Dour libemle partyen sluit bij Carlisteu en intransigentes door J fiepubliek de Allunsisten buiten Mgn optreden lï het ministerie en de antecedenten van mijn gai sche leien zegt Garcia Ruiz zijn een zekere waarborg üa niemand onzer de republiek zal aanrauilcu Wat hêm den ouden eeiibeids republikein persoon lijk betreft is die waarborg zeker meer dan vol aoeade zal dit echter ook voor zijne ambtgenuolen iet geval zijn De telegiafische berichten doen ons zien dut de iiicuwe regeeniig strenge maatregelen neemt om de Orde te herstellen provinciale en gemeenterideo Vèreenigingen worden zonder bedenken opgeheven maatregelen wellicht door de noodzakelijkheid rer ucht De opstand te Barcelona is gedempt en de orde overal hersteld de roode internationale zai worden opgeheven Over bet leger van generaal Moriones verkeertoen nog lii bet on7ekere Volgens een telegram uit Madrid heeft Carthageiia I zich overgegeven hetgeen wij reeds hadden verJiomen omtrent de verovering van het kasteel Ata j lays was die nits ng te voorzien Daarbg komt dat ie opstandelingen geen hoop meer badden sedert de oaïwenteling te Madrid Alleen het n t ictit dat Pi y MargsII nog eens het hecht in handen kun I krijgen kon hun mord lerend ig houden De voornaamste iiati tokiirs van den opstand blij ken mtt de galeiboeven de hnvcn te hebben verlaten maar worden n ar het sch nt renolgd door deSpnaiische v oit De regecring krijgt nu een aanrieolyk ftnlal troepen vrij om het leger in hetNoorden te versterken 1 Een later bericht meldt dat de Numaiicta met I 2500 vlucUelingeii grootendeels ontslagen galeiboe I ven aan boot j den Spaan cben kruisers is ontsnapt i en zijn vracht bij Oran Algie s aan land heeft ge zet De Franecbe au orileiten zullen hen voorloopig ouder militair locziclit laien intrmeeren Het is te bupen dat er een middel zal gevonden worden om die avontiuiers onsefaidelijk te maken FBANEBUE Ia 4e Bonapartisc sehe wereld is voor eenij e dagen weer wal levrn gekomen Het herdenken vau Napoleuus dood gaf in drie kerken aanleiding tot een meer politieke dan reiigieuse demoustratie die eveuwel daarDuitea weinig o geen weerklank vond De hertoginnen en gra eii rouwen van minder anli Jeluviannschen ard liau de slijie en preutsche gasten der voorstad i St Germain lochien baar rouwk eederen van het vorige jaar die zij ze weken droegen Weer op de baii schoeufabrikaiiicn zaj en nogmaals al huD zwarte flacés veidsijnen en de ru kerverkoopsters die in haar ieugd op bals van iager ehaite de rol speelden die do zwierige ttdetlgte dames op de k Jerlijke hofpartijen vervulden verdienden op éen morgen een tiendubbel hfliulgeld da ir alwat violet heet in een oogwenk ba tr I korven ontruimde üe onschaldtge kreten der rroias pelgrims stegen onvcrhinderd io het heiligdom op want alwat ren monnrchale kleur heeft is uiet waardig de aandacht van het ordcbevorderend Ministerie te prikkelen Mooht ccater door de kleinste kapel der hoofdstad een Leve de Republiek klinken zoo zon den de voorstanders der reactie daarin onmiddellijk een ernstige naarschnwing zien om met onverbiddelijke vastheid op den ingeslagen weg voort te wapdeleu De viering der Keizerlijke uitvaart is tevens voor de Bonapa tisten een gelegenheid geweest om na een kortstondige ooeeqigheid elkaar de haud der Terzoeiiing te reiken Tijdens de fusie beweging was de GauloU het blad der ambtenaarswereld en der snaakscfae en weelderige nieuwe f ristocratie in open vijandsch met de J dyt het orj an der officiereu en der strijdlustige opgewonden imperialistische jeugd Oe GavUm wilde aan het beginsel der partij getrouw bet Beroep op het Volk onverwijld toepassen de Paj i bedachtz imer en minder haastig weaschte eerst het land te hervormen en te laiveren alrorelis met hoop op goeden sHslag de groote proef te wagep Van daar onlust en krakeel in het kleine doch weluilgeinste leger thana nu de wolk overgedreveu is riep de schim ran den afgestorven heersrher tot verwydering ran alle misrerstand op en Cassagnac en Tarbé stonden op nienw samen pal voor dezelfde zaak Van de drie naien keizersgeziiide bladen tellen de CmtlUulioniid vau het Bouapartiame en de ilouileur üniwrtel het gewezen orjkel eener ondergegane wereld een belachelijk gering aantal lezers De Ordre vergast bij ban avoiidmiai een deel der Parijsche handwerkalieden S P A N J K Omtrent deq coup dViat van generaal Pavia komt iu sommige Spaausche blailin een verhaal voor dal door den correspondent van de Tme wordt ueerlegd Men ben eerde djt de liugels he gezant in de tribuue der iliplomaten wns tydeus dfU coup d étal en generaal Pavia z u he bcn gelakgeweiia bt met den uiislag Nu nas Lajrard rolslrakt niet in het gebouw m iar io rijn eigen huis Alleen onze gezant baron ran Itlcrsuni was in de diplomaten loge en by deed natuurlijk niets wat grond geven kou tot bovenbedoeld praatje Generaal Pavu een persoonlijk vriend vau oi zen gezant volgens de Timet bood hem bij hrt vertalen der zaal een esixtrte aan om hem nasr hui te brengen waarvoor de heer van Ittersuui hem bedankte Dit schijnt de grond te zijn vau litt verhaal omtrent de felicitatie van den Kugelachen gezant Over het geheel Mmomeu zyn er omtrent den staatsgreep zoovele dwaze verhalen in omloop dat de correspoudeut van de ïïiae het noodig vond de zaak nog eens Ie verieilen overeenkomstig hetgeen hij veruam v iii iemand die het tooneel van deu aaovaiij af heelt bijgenoond als eenvoudig toeschouwer die aangaande Je t orlcs meer weet dan menigSpanjaard eu als buiteuiauder de z iak kalm kon aanzien Ik mag er bijvoi gen dal z iie diplomatieke loopbaan hem de gewoonte heeft gegeven van goed op te merken Wy vermoeden dat iiieuitind anders dan onze gezant de zegsman van deu correspondent is wat aau zijn verhaal eene bijzondrre waarde geeft Korteiyk kumt bet hierop neder Ten gevolge van de nederlaag nn Caslelar mu Bt worden gejptemd over een uienwen ecrslen lainister die het Kabinet z Jtt samenstellen ïcrwijl de vice president Oer era ile stembriefjes nakeek die san sruor Palanca eene groote meerderheid belovfden asjle president Salmeron even in bet salon de conferencins Hij kwam van daar weder m de zitlingzaal en deelde aan de vergadering mede door b middeiii g an twee adjudanten vau generaal Pavia debooischap te hebbeu gekregen dat UB Cortes niet konden voortgaan met hunne vergadering zonder de opeiihire rust in gevaar te brengen en werden aangiiuannJ om binnen vijf minuten het gebouw te verla en jNu ontstond een tooiieel dat niet te begrijpen ii dan voor personen die soms eene Franscbe Kamerzitting hebben bijgewoond Alle afgevaardigden sprongen te gelijk op van huiiue plaatsen en begonnen allen te gelyk tot ds vergadering het woord te voeren E ndelyk gciukte het aau Castelar zich te doen booreu l rouHcos naar licin heeft eene vergadering der Curtes boe cnsluuoig ook altijd ooren In nutwoord op eene opmerking van Salmeron verklaarde hij ten krachtigste hoegenaamd niets van de zaak te hebbeu geweten zich nog te beschonwen als hoofd van het uitvoerend beniad en a s zoodanig last te geven om jeneraal PB ia af te z tten £ en afgevaardigde de markies van Florida ii iar het schijnt stelde voor Ifevia vogelvrij ic verklaren De minister van oorlog Sanchez Bregna had inmiddels een voorstel in dien geest opgeschreven en las dit voor De afgevaardigden stonden toen nog allen overeind maar op eens schijnt het bun te sijn ingevallen dat zy niet jbcter konden doen dan Castelar en zijne ministers Ie verdoeken weder de oude plaatsen te hernemen Ouder algemeen gejnich NB ook ran de zijde der euen die pas zulk een scherp votum ran wantrouwen hadden gegeven werden de ex ministers weder i anr de blauwe banken geleid en thans hiel d seuor Salmeron eene toespraak waarin hij verklaarde dat het beste middel om uit de moeielykhedeo te komen was n persoon te bekleeden met dietatoriale macht Iteartoe stelde hij voor Castelar Dit voorstel werd met eenparige stemmen goedgekeurd en thans volgde een nog dwazer tooneel Door afgevaardigden van alle richtingen werd Castelar nu aangespoord om onmiildeltijk ds noodige maatregelen te nemen Zoodra Caslelar zich kou doen verstaan hen ao hij dat het nu Ie laat Was dat de vergadering liever eeu oogenblik te voren uiet het vertrouwen had moeten onthouden wat hea nu opeens werd geschonken en dat er in gansch Spanje geen onmachtiger persoon was daa hij op dit oogenblik Dit alles bad niet veel langer gedaord dan rgt minuten Het geduld ran Paria raakte aan een eind Opeens liep door de zaal het gerucht dat in de portalen van het gebouw toldateu waren gedrongen Salmeron maande tot kalmte en verklaarde dat de afgevasriligden verplicht waren niet hunne plaatsen Ie rerlaten en op hun post den dood in de oogcii te ziea Deze rerklaring rond slechts matigen bijval Aan een van de deuren vertoonden thans zich enkele soldalen Men poogde hnn te beletten bini rn Ie dringen maar er had niets plaats wat op eene worsteling geleek De afgevaardigden bepaalden zich tot harde woorden en de soldaieu namen de zaak zeer kalm op en maakten geen onnoodigeu haa t Men drung zoo wat heen en weer totdat de loldateu die nog buiten waren hun geduld kwijt rankten eu eed paar schoten a de Incht losten De kogels vond men tater in het plafond Vau hel portaal zoodat er niet ia gemikt Thans poogde ieder zyu bieten te pakkrn en zelli Salmeron vergal zijn besluit om te sterven op zyn post Hij 1 in de archieven zoeken Mi Quiotero verving bem op den presideetszctel maar niemand laisterde naar hem De aatdaten kwamen nu ouge biudjTd uaar binnen en rulden de zaal totdat een der leden verdere tegenstand nutteloos verklaarde es voorstelde naar huis te gaan Dit werd met alge meene stemmen aangenomen en bij het verlaten dat zaal werden de afgevaardigden niet bemoeilijkt Het laatst gingen de vier personen die in de diplonatentribune het tooneel hadden gadegeslagen Twet officieren rergezclden hen naar deo uitgang waar zy generaal Pavia vonden die hun een escorte aanbood wat zy onnoodig oordeelden Het laatste dat ran de corles te zien waa waren eenige groepen afgevaardigden die nog bezig waren met praten en getticuleereo terwijl lij langzaam hniswaarts gingen BINNENLAND OoDDA 15 Januari De wapenen waarmede Dr Kuyper s vrienden dea stryd roeren beginnen er niet beter op te vorden j men zie slechts de door den secretaria ran het antischoolwetrerbond onderteekende advertentie iu dii Nr Pe inbond is zoo onedel dat we niet dan aa ernstig nadenken en onder stellig protest deze hun eigen zaak compromitteerende regelen opnemen Waar zulke wa penen worden noodig geacht is men wel jner twakheld bewust I £ e wonderen en KonJerterüaUn was het onderwerp ran de 3de lezing door den heer A F Maskenstein laatatteden Maandag alfaier gehouden Spr begon met er op te wyzen boe men onder wonderen rerstaat niet datgene wat wij niet kunnen doen ereiimiii hetgeen de krachten der natunr te boveiï gaat maar die dingen door welke Gods wetten worden verbroken De menschen gelooven in het algemeen aan geen wonderen met de wonderverhalen aangaande Maho med met de mirakelen van Bome wordt gespot Alleen op godsdienstig gebied neemt men ze aan Waarom 1 omdat ze in den bijbel staan maat dat is een cirkel bewijs de wonderen bewyzra dé waarheid van den godsdienst in den bybet beschreven en de bijbet de waarheid ran de wonderen S omdat ze verricht zijn in den naam van God die almachtig is maar ook de toovenaars van Eg pta en andere deden ze en Gods almacht wordt begrensQ door de natuur van zijn wezen evenmin als God tan zondigen kan Hij ook zijne wetten verbreken Daarenboven ondermijnt het geloof aau wonderen be geloof aan Gods onveranderlijkheid wareu ze vroeger noodig ze zijn het nóg Na nog enkele argumenten roor de wonderen aangevoerd genoemd en weerlegd te hebben weea spr er op hoe Jezus als Hij eene bovcnnalnurlijke macht iad bezeten al zeer liefdeloos was geweest waar Uy alechts euketeo genas slechts enkele dooden opwekte in plaats van allen de gezondheid en bet leven weer te geven maar toonde hij tevens aan boe de grootste wouderen door Hem verricht in bet 4de Evangelie worden gevondea In ons hart vinden de wonderen geen weSrklank Toor ons verstand zyn m pie wezeu met onze wereldbeschouwing zyn ze iu lyarecbteu stryd alleen tij kunnen ze aannemen die zich telkens beroepen m een daar ttaai geichretxn II Nn werd de vraag gesteld of we bij het wegvallen van het wondej geloof iets verliezen en het antwoord luidde nee Niet ons geloof want als dat op teekenen rust dan zijn we geen christenen niet Gods almacht niet onze liefde voor Jezus vau wiens werken strydeu en lyden we niets zonden begrijpen wanneer hij wonderen had kannen doen en ze toch zoo spaarzaam deed Maar wé winnen veel Het wondergeloof ia troosteloos in deu ouden dog was er uitkomst maar nn niet meer het wondergeloof maakt bygeloorig ant zijn consequentie is aan de wonderen van Kerelaar aan betooveren en duivelbanning te gelooreo en bet doet deu eisch alle aan te nemen Ais God wil kan op dat standpunt 2 maal 2=6 worden kan wit zwart wezen Nadat spreker nu had aangetoond hoe de liberalen die toatmige wonderen rerwrrpen eigenlyk Gods almxcht gaan bedilleu waar zij ga iu bepalen wat God niet kan doen en Joua en Biliaius ezelin onmogelijk pocmen terwyl zij andere woiidereu als geschied beBci ouwen gaf hij ten sluite een bekoopt orerzicbt rau de wonderverhalen Sommige waren enkel maar ontstaan uit de zucht om een bepaalden persoon te rerbeerlyken Eliabijr anderen waren natnurmytben Simson maar de meeslen waren griykcniasen De opwekking ran Lozarua was eeu vervolg op de gelykenis van den tijken man de wonderbare spijziging was eene schildcry onder welke geschreven stond Ik ben bet brood des levens enz en het resultaat waartoe wy kwauicii was We gelooven niet aan wonderen maar de wonderverhalen hebben we lief als schoone Poëiiel Na de pauze sprak de heer Mackenstein eeu kort woord over iet party kiezen Hij toonde aau hoe een christendom boven geloofirerdceldbeid eene onmogelijklieul is voor onzen tijd Hoe ieder die godsdienst bezit bem io een rorm doet bezitten gelijk men den wyn in verschillende nten kan bergen maar hem niet sonder eenig vat bewareu kan Niet in den slechten zin des woords Mag men een party man wezen maar ieder moet verstaan wat hij als waarheid erkent en onder die banier zich scharen die rolgens hem ter orerwinning roert In de f I rergaderiog der Debatingclnb op V oensdag il Januari te houden zal de heer K Mars da Bioolqnaettie behandelen en het debat daarorer inleiden Dinsdag jl gaf de heer L Akkerbuija JEz te Schooiihoreu met zijne zangscbool een buitengewone lts in het looaal van deu heer van Zessen Vele genoodigdeu zoowel van binnen als buiten de stid wuonden haar bij om getuigen te zijn van de groote vorderingen der leerlingen Was de verwachting groot zy wera rerre orertroifen De noia Bers van het programma werden Meesterlijk uitgeroerd woartoe de muziek van de piano bespeeld door de dames Kooiman nie weinig bijdroeg Na afloop der les nam de beer van Nooten het woord en dankte met warme woorden den verdienBtelyken heer Akkerbuija voor bet genot dat by op dien avond zoo velen had doen smaken en wenschte iem de uoo iige lust en kracht toe om nog langen lyd werkzaam te zyn aan hel bevorderen van beacbaring en veredeling onder de jeugdige burgers ran Schoonhoven Eere aan de veel belovende zangers en zangeressen eere aan de dames Kooiman die door hun nitstekcnd spel het gezang zoo meesterlyk ivisten te leiden en vooral eere aan den Heer Akkerbuys aan wien de inwoners van Schoonhoven reeds zoo menig genotrolleu arond te danken hebben en die nu weder op nieuw getoond heeft dat hy roor zyn reel omvattende taak ten rolle berekend ia Men leest in de Staalt Covrant Blijkens een gisteren in den laten arond by het departement van koloniën ontvangen telegram ran den luitenant generaal ran Swieten gedagteekend 9 dezer gingen de ezpeditioiinire troepen roort met zich in de moskee Missigil te rersterken en batteryen aan te leggen Vermits de naaste familiebetrekkingen gewaarschuwd Djn kan thana worden bekend gemnakt dat reeds bfykens een regeeringstelegram uit Oost Indic van Ï6 27 Deo twelk wegens twyfel omtrent de identiteit van den persoon beeft moeten worden hcrhanld in Atchin aan de cholera was overleden de gedct ncheerde kapitein U T Mulder eu blijkens een la j I fi fj ter telegram aan dezelfde Ziekte de officier Tan gezondheid Ermerios Staten Qenóraal Eeisti Kamik Zittingen ran 18 em 14 Jannaó In de Dinsdag gehouden zitting zyn de algemeene beschonwiogen ovat de itutsbegroatiag afgeloopen nadat rersè illeud leden en minister het woord geroerd badden De hooidstukken 2 en 3 zijn met algemeene stemmen aangenomen In de zitting ran gisteren beeft de kamer zich pnalbraken bezig gehouden met de behaaileling van stuk IV Departement ran Justitie ran da Spoorwegbegrootiog roor 1874 en ran de rier eente afdeelingen ran bet Hoofdstak voor Binnenlandscbe Zaken De ministers van koloniën en ran financiën brengen ter kennis ran het publiek dat ten Mnnea ran het brierenvervoer van Nederl lodie naar Nfderlmti bij wijze ran tydelyken en baitengewonen maatregel is bepaald 1 dat brieren a ef kiaiteo of kooutig ran militairen beneden den rang van oïUcier deel uitmakende ran de expeditie tegen Atcbin n bestemd voor Nederland over lli taria do middel ran Noderl toomschepen tegen een port ran ryf cent zullenworden rerzonden 2 dat briefkaarten afkomstig ran olBeieren tA de roormelde expeditie beboorende mede genot zullen hebben van dezelfde gunstige bepaling Tevens wordt opnieuw iu herinoeriug gebracht dat wegens de brieven voor militairen beneden den rang van officier tut het Nedcrl Indiacbe leger beboorende bij verzending uit Nederland met Nederl itoomscbc pen een port van slechts vijf ceot erschuldigd is raita ly hier te lande gefrankfeid worden eu daarin geene brieven of stukken voor onderen zyn ingesloten Maandag avond beeft in bet rendnbuis der notarissen te b Gravenhage de verkoop plaats gehad ran bet huis aan de Koninginnegncht bewoond door de familie ran wijlen mr J B Thorbecke Het is gekocht door den notaris Stoop rooi 29800 naar men remeemt roor eene familie boiten s lands De Feest commissie te Woerden heeft besloteo zich niet aan te sluiten aan de Hoofd commi ie fap Bargeaseesters dewyl zy zich niet kon rereenigen met den aard ran bet aangewezen geachenk en terena omdat zij eene rerdeeliog der werkzaamheden rerkieslyker achtte Betreffende den reeds in ons iorig Nr rermeldco brand die te Amsterdaa heeft plaats gehad meldt het Handeltblad Zondagnamiddag barstie in twee pakhuizen ran mq de wed M £ Content in de Joaenhoouituinen een rreeselyke brand ait die aan drie onzer medebnrgei het leven heeft gekost Omstreeks vier unr namelyk toen men meende dat de vlammen nog slechts van binnen woedden onder de lompen en tnrf en bont die in de beide perpeeleo waren opgeslagen viel eeUsklapa een zware steenen bol die den nok versierde naar beneden en rerbrycelde bet hoofd ran den sectiebrandmeester L ren Asdonk Onmiddellyk daarop stortte de gerei in waardoor eeu noodhulp spuitgast met name Marourgo en een particulier Hartman die de hutpraardige hand leende onder het puiu werden bedolven De laatstgenoemde een braaf gehuwd man werd door spoedige bnlp nog levend te voorschijn gehaaid doch overleed op weg naar het gasthuis De spuitgast een ijverig werkman van drie entwintigjaren leeftijd was aanstonds een lijk De heer Asdonk die by zijne overheden zoowel als ondergeschikten in hooge achting stond aangeschreven laat een vrouw en gehuwde dochter na Het gerucht wil ook dat een bewoner van Uilenburg eene geringe verwondig heeft bekomen De burgemeester hoofdcommissaris en een paar andere audere overheden die ambtshalve tegenwoordig waren konden ter nauuwcrnood by dit zoo plotseling onheil het lyf bergen Zes koeien die in een belendend schuurtje gestald waren konden oog by tyds gered worden Ofschoon de stoomspuit Amslel spoedig op het terrein aanwezig was om weldra door bet IJ en eenige handspnileu gevolgd te worden verkregen de vlammen een rerbazenden omrang Dubbel ongelukkig daarenboven garen de beide stoomers niet zoo spoedig water als in den laatsten tijd het geral was daar de personen die ie bedienden in hunne werkzaamheden werden vertraagd door den toomeloozen vloed ran toeschouwers hetgeen trouweus in het hartje ren een zoo dichtbeTolkte buurt niet te verwonderen is Tot orermeat ran ramp ook stegen er door het smeulen der vodden zulke verslikkende en rerduistercnde rookwolken op dat de gebeele omtrek als io een öudoordringbareu ucvel gclinld scheen Vreemd genoeg vertoonden zich in den loop vani den ochtend van Maandag eensklaps de vlammen in het achtcrgedcelte vnii een nieuw aan dezelfde eigenares toebehoorend pakhuis dat door de straal gescheiden vlak tegeno m ds lomiddela rechtineengezonken gebonweit ia gelegen Dit perceel komt uit aan de üilenburgergracht loodat men het met schouwen moet nadereu Zoowel de beide stoom als een elftal gewone handspniten zijn nog iu werking Dinsdag beeft de crimineele Kamer Tao het Prof Gerechtshof te Amsterdam Jan Wydenea laodiiaa uit Opperdoes schuldig rerklaard aan bet f edrie elyk Tcrandeisu ran een op zijn aansUgbiljet roor da grondbelasting voorkomende door den waarneaendea ontva ef e Uidwoud ouderteelienden en durop gfsteldeu ielastinfstenpyn en wel van het oyter IS m 30 en het woord dertien in dertieg alsmrïe aan bet desbewBst gebruik maken ran dat alzoo i erralschte auiheotiek én publiek geschrift De sohiildigrerklaarde had dityi ioegerouweu met ten bankbiljet van 25 zyn knecht naar het jiautooi oen brengen lef Told eBingjrao den aloUerniyn die blykens de aantttlcn gjiigen pp hel register n SB ea volgens de rerfalschte quitantis per rpsto zou bednigen 0 3 CJitreracbillende teh processe gebleken omstandigheden alsiii ab uit een door twee deskundigen orer die rerralaebing uitgeltracht rapport besloot hetfiof lot zqaadnildïgrerklsnng en eeroordeelde bat btlil conform het t 3 uisitair ran het Openbaar Ministerie ter zake rw e twee hem te laste gelegde feiten onder aanne ing ran rertaobtende omsUndIgheden tot een eelInlaire gerangéniaatraf ras één jaar en tot betaling van twee geldboeten ieder groot 60 In de butste dagen wordt te Utrecht veel waterwild aaafeToerd roomamelijk eeudvogeia die ti en hooge pryzen in den handel wonlen Kebrac z i in geen jaren bet geral is geweest De beate uMa gelden 2 id eeüdrogela 1 40 patrijzen 0 80 il 0 90 ganzen ï a 2 30 Verleden maand stond roor een der kamers rwtSbcorreetioneele rechtbank te Parijs een jongei tere4li die ap epakt was als vagebond maar volgens de ïa gewonnen inliebtingen merr ongelukkig eu arm dan slecht was Toen het verhoor was afgeloopen keerde zich de president tót den rechter aanjzyi reiStêtband en rroeg ten aanzien ran de toepassingder trof Gerangemsttafl niét waar Wat géat gg P Twintig francs aniwoorde de aongesprokea reebter En gij Ik ook aeiile de president Belaigrljk De jongen wad rrügespraken ea kreeg doof tMichenkomst tan den deurwaarder de reertig taadi waarmede hy een zaakje kon beginnen dal aUerroarderligst gaat voor veleo In alle brancheu in het byzonder echter act betrekking tot de algemeen reel gezochte origineeleloten rechtvaardigt zich het rertroowen eenerzyds door de bekende soliditeit der £ rma anderzyds door den hièroit ran ztlb roortapmilendan enorpen verkoop der aoteo Het door zyne nauwkeurigheid bekende baakiershuis Adolph Haas in Hamburi kan deswegen iedereen sterk aanberolen wonlen in doen wij op het heden in onze courant vwrkwiMadeadrertentie der voormelde firma algemeen de aandacht restigen r 1 = Ö L I l1 B Aan het Bureau ran Politie is iu bewaring een in deze gemeente geronden GOUDEN CANTILLB KR ais HABKt BERICHTEN Gtouda 15 Jon Bij kleinen omzet bieren de pryzen nagenoeg onreranderd j Tarwe puike Zeeuwsche 13 a ƒ 13 75 Mindere 12 26 a 12 75 Polder puike lï ƒ 13 85 Mindere 10 a 11 Bogge pofte 9 75 a 10 60 Mindere 8 ü 9 25 Voer 7 4 7 75 Gerst puike 8 25 a ƒ 9 Mindere 7 i 8 Haver zware 4 i 4 76 Ligte 3 25 i 4 Hennepzaad 8 50 De veemarkt met weinig aanvoer de handelvlug vette varkens van 23 a 27 oents per kalf kilo magere varkens met weinig aanvoer de bondel ieta vlugger Kaas Aangeroerd 25 partyen pryzen 30 a 33 Boter 1 80 i ƒ 1 45 Burgerlijke Stand GebokSS 12 Jan Vilb liD JohiBDes ouders A Zegveld ca J hruynera 13 AraoldDB Gcrsrdoit ouders A i Kroea en M Poopinans 15 Adrians ouders J van der Klis ea M MB Pugéleo OvtslEOZNi 12 JsD J C Kraaaeaburg 6S j Gkhiiwd 14 Jsn M J vsn Za tpfaea ea S van Leent H Puoaelia en J X Bit E Brandt ea W J vos dar Valk