Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1874

lÊi S Zondag 18 Japiiarl Nï 1466 74 Nieuws ett Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN Oesondheid Kracht en Levenslust gereu de Blgemeen in gebraik z nda Hedea overleed in den onderdom van rnim 77 jaren onze geliefde moeder en behuwdmoeder Vrouwe ANNA HENDRIKA SALVERDA Wed yan den Heer Mr J L A B £ G AVS Engelsche Gezondhelds Plllen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en ilaagfpillen den Haag 12 Januari 1874 Uit aller naam H L DB GRAVE LIEBmrEL 4P0LLfl 001sr03EK T met medewerking van de Afdeeling Dame Zangvereenlging op MAANDAG 19 JANUARI 1874 dés avonds te 7 nren precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN NB Tekstboekjes van dub WüND ERDOKT OR san het Bnrean verkr gbaar h 10 Cents De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zy werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spi 8vertering ouaangenamen smaak in den mond by het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zij versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl ziJ bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrflgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bfl den Heer jr C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen hg C T Hazbnbbeg iglf Namaaksels zgn hier niet van bekend Eenige kiezers die by eerste stemming hnnne stem gaven aan den heer van GOLTSTEIN jollen thans bg de herstemming hunne stem geven aan H C VERHIERS TAK DER LOEFF Zij nemen de vrijheid hunne geachte medekiezers uit te uoodigen dit ook te doen vooral óók omdat het roomsch katholieke dagblad de Tijd de verkiezing van Dominé KUYPER aanbeveelt Het belang van het lieve Vaderland staat op het spel en daarom moet tegenover het gevaar dat van die zijde dreigt eenparig worden gestemd op Mr H C Verniers van der Loeff Bij de herstemming op DINöDAG 20 JANUARI 1874 in het Kiesdistrict Gourfa wordt dringend verzocht te stemmen op Dr A KüYPEB te Amtterdam Allen die vasthouden aan Christus en het Evangelie die Gods geboden onmisbaar voor de volkswelvaart rekenen die de vrijheid der ouders om de jinderen haar de beginselen van hun godsdienstig geloof te doen onderwijzen niet willen aantasten die de belemmeringen voor het Chistelyk onderwas willen opgeheven zien die vrgheid willen zonder anderen te verdrukken die tegen de anti nationale en onzedelgke inkomsten belnsting zgn welke ons van liberalistische en radicale zijde bedreigt wordea verzocht thans als een eeuig man hunne tem rfit te brengen op den hoogst bekwamen redenaar Dr A RUYPÈR Ulreeht 13 Jannari 1874 Het Hoofdbestuur van het Anti Schoolwetverbond R HUSEN Secretarie Anti Schoolwet Verbond Bg de Herstemming voor een Lid van de Tweede Kamek der Staten Genebaal in liet Hoofdkiesdistrict GOUDA op Dinosdao 20 Jancahi a s worét bij vernieuwing dringend aanbevolen Dr A RIYPER te Amsterdam Al wie met ons slechts van de positief Christelyke beginselen Heil verwacht voor Land en Volk kieze den man dien we noodig hebben den wakkeren en onvermoeiden strijder der Christelijk Historische richting Dr A KÜYPÉK te Amstebdam den edelen bekwamen en krachtvoUen Redenaar die door zijne talenten door de helderheid en scherpheid van zjjn blik in staat is de eischen van onzen tjjd en de behoeften van ons volk ook in de Vertegenwoordiging doidelgk en klaar ter sprake te brengen Het bestuur der Afdeeling Gonda 14 Jannari 1874 Vreest G d eert den Koning Bij de herstemming voor EEN LID van de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL op Dinsdag 20 Januari e k wordt als Candidaat aanbevolen de Heer Dr A RUYPER Nn vooral is deze keuze gewichtig Twee beginselen staan tegenover elkander De liberalen ziJn voorstanders der volkssouvereiniteit der almacht van den Staat Wij gelooven dat er ordeningen Gods zijn waaraan ook de Staat is onderworpen dat er vrijheden zjjn van persoon en huisgezin waaraan de Staat niet mag raken Wy wenscheu geen Staatskerk maar vrijheid voor ieder om God naar zijn geweten te dienen en Scheiding van Kerk en Staat die ieder hun eigen gebied hebben wg wenschen geen secte scholen maar vrijheid van onderwijs zonder monopolie der Staatsschool Die het met ons eens is die vrjjheid liefheeft die God vfeest en den Koning eert stemme met ons voor dezen Candidaat Gouda 10 Januari 1874 C HOOGENBOOM Ster Uitnoodiging ter deelaemiDg aan de op nieaw aai angCDcle trekkingcD lier door de rtgeriug tqd bet hertogdom Braoanyk La neburg gocdgekearde en gewaarborgde groote Geldverloting Da hoogite prgs ia het gelukkigile geval bedraagt 150000 TliaIcrof 262500 De Hoofdiirgseo zijn Thaler lOOOfW 34 a Thaler 2000 50000 42 a 1500 25000 206 a 1000 20000 8 il 500 15000 413 ïi 400 12000 23 a 300 2 10000 548 200 6 a 8000 900 100 2 6000 75 a 80 1 Si 5000 25 a 70 22 4000 50 a 60 2 3000 10 h 50 1 2500 26900 a 47 etc et Heer dan de helft der loten worden door zea terlotingen met pryzen nitgetrokken in het geheel 41000 I R IJZEÏIT relkc krichtPDs het plan binaeii eeaige maandea duur het lot mnetrn xijn aaogewezen Tegen iniendiDK fan het bedrag verundt de oodergeteekeude urigiaele LOTKN toor de eeral rerloting welke offieiael viutgecteld reedi op den Z l cn 23 Januari a X C l viudt tcgeD de volfn ndc vaste pryieo geheel origineel lot ThI 4 of fl 7 half 2 y 3 50 vierde 1 1 75 onder verzi keriog der prompsle bediening Alleo die mij hnnne urderi willen ofidrftgen noMk ik lil hun belang daarop opinerKzaam dut in u m bij toezending vun piwtwiiMli d befltellmg extra per brief me Itüiile en inen doariu duidt gk de naam en woanplaati opgevfl Conponi llanknoten en FoÉtzegels wordcB in b taling aangenomen leder deelnemer ODtvaogt van mq de Tan het ofiieiele wnuoD Toorxieofl originele loteo weUc niet lovt verbodene promeiKn die alechta op pnwonlijk rertronwen beruateo gelijk te itellea tgo Het orginele trekkiogiplio altmede de HolUodaeha vertaling daarvan wordt bij iedere beatcliiog gratia b gevoegd en wordea de gelrokken prijzen beneven e ne ambtelgke trekkiugslyat aan de belanghtbbendeo mowkeurig toegeiooden Door het vertrouwen dat lich deie loten zoo nu heb ben verworven mag ik ook belangrgke orden verwachten welke dan ook zelfa hg de k einite beitellingen tot in de afgelegenate gewesten naawkenrig en onder geheim houding zullen worden uitgevoerd In kleine touehea poxeu vielen vcrtcheidooe der eerste Hoofdprijieii io ngoe door bet gelak begpnitigde collecte Meo gelieve zich dua teo spoedigata eo regtatreeka te wenden tot ADOLPH HAA8 Staatseffectenbandeiaar in HAMBURG g Voor het mij tot doiferre geK honken ertn uwen zeg ik mijne geëerde dcelnemert mijnen beaten dniik Volgens getuigenis van Professor OPPOL ZEB Rector magnif en Professor van de K K Klinische School te Weenen is het Anatherin Mondwater van Dr POPP K K Hoftandmeester te Weenen Bognergasse n 2 een der heste middelen tot bewaring der Tanden en wordt hetzelve k door hem en vele andere Doctoren tegen l nd en mondziekten ten zeerste aaubelen Prfls 1 75 per flesch Dr J G POPP g Plantaardig TANDPOËDER Het reinigt de Tanden onmiddellgk zoodat door het dagelgksch gebruik niet al een de zoo lastige tandpjjn voorkomen wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en zacbtheid toeneemt Prgs per doos 80 cent Te verkrijgen te Gouda bg L Schenl winkelier op de Hoogslrnut wijk A 123 te Ratterdam bg F E Tan Sniileii Kolff apoth en A Schippeiegn fe Cf blaauwe porcelemwinkel te a Hage bg J Lft P C Simbilié npoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bg F Alteiia apolh te Amilerdnm bg F ïon Windlieim C verkoophuis j e Oudewater bjj T J van Vreumiiigeo te Schoonhoven bg A VVollf Gonda Drik van A Brinkman Bij deze Courant behoort 0eïf f Bijvoegsel Bekendmaking BUKGEMEESl ER en WETHOUDERS van Gouda doen Ie weten dat het 2 ianvnlIinKS Kohier Toor de pl il elijke directe belnating dezer Gemeente TOor het dienMjasr 1873 door hen roorloa iig vaat geattlil gedsreude veertien dagen van des voormidtlaga trn tieg tot des Dnmiddags ten een en van drie tol rijf ure ter Secretarie der geneente voor eeu ieder ter lezing is nedergelegil binnen weiken lyd elk aangeslagene tegen zgiiea aanslag bg den Kaad bezwaren kan inbrungeu bg verzoekschrift op ongezigvkl pxpier ge ehre en Gouda den 16 Januari 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Deooolbevbk Pobtuu n van Ber kn IJzendoobs Het oordeel van een conservatief over dr KUYPER en zijn partij De heer Wintgena heeft een paar malen in den laatsten tijd een oordeel uitgesproken over de antirevolutionairen en vooral over hun voornaamsten leider dr A Kuyper Zonder aanteekening van onze zijde zullen wg nkele fragmenten uit de redevoeringen van dien geachten afgevaardigde hier laten volgen In de zitting van 22 September jl zeide d heer yintgnu o a dit Kr is dan opgetreden eene nienwe party eene zuiver kerkelijke party geljjk ik reeds ruim tieu jaren geleden aan dien geachten woordvoercfer dier richting m deze Kamer heb doen opmerken toen ik tevens aan den toenmaligeu afgevaardigde uit Arnhem op Nov 18t 2 mijne politieke beginselen daartegenover heb uiteeu Ik heb toen gezegd u obsteert dat gij meer zgt eene partij oji kurkcljjk dun op staatkundig gebied En kort daarop kreeg dat gezegde eejje krachtige bevestiging in een woord van dien geachten man zeli die oao den vulke nis zyn zinspreuk verkondigde een staatsman neen Een evadJgeHebelnder Thans jiaat ile vraag nu men du wieken uitslnat en zijuc krachten zóó heeft zien vergrooten dat nien wcrkiiljjk eene partij achter zich heeft de party die daar optreedt doet zjj dat netterdaad als evaiigeliebelijder dat wil zeegen met evangelische verdraagzaamheid met Christelijke hcfdc y Kn nu begin ik te zeggen dut ik hier uitsluitend spreek vau die partij gelijk zij zich tot hiertoe in haregeschiitt u luuft gemanifesteerd en dat ik vooral niet wil geacht worden hier iets te zeggen meer bijzonder tot onze geachte medeleden die zitting in ons inuldeu hebben genomen wellicht jii wellicht niet ouder den druk vau die richting Alles wat ik te zeggen heb mag en kan hen niet treffen want vau hen heb ik van dien aard wat ik hier zal mededeelen tot nn toe niets gehoord Ik spreek alleen vau hetgeen van wege die partij goschieven werd En dan ademt dat geschrijf een geest van heftige provocatie jegens uilen die niet tot henV h oren Het is eene partij die overal vijanden ïiet die ze wil trachten te verslaan Het is eene richting die begeerig is naar strijd het is zoo als dat onlangs door een Fransoli minisier werd genoemd un parti de combat Het is eene partij die dit zonderlinge heeft in 8ie geschriften dat orsclioon zij is aan di ii éenin kant van streng conlessioiielen naid zij haar felsten haut heeft opgevat tegen de meer behoudende richtingen in den ytaat hare bcliei i ste wapenen heeft gereserveerd tegen de conservatieve elementen Dit is een zonderling verschijnsel in onze tegenwoordige dagen Men heeft iets soortgelijks wel vroeger gezien maar men moet ver teruggaan in de geschiedenis ik herinner u aan de Wederdoopets en aan de dagen van Cromwell maar in den modernen tijd is het een nieuw Verschijnsel En denk niet dat de vergelijking te sterk is want er zijn in de organen dier partij tegen de meervermogende klassen tegen de bezitters uitdrukkingen gebezigd die de aandacht overwaardig zijn Uit de Stemmen voor waarkeid en vrede van dr Bronsveld haalt de heer VViutgens den volgenden jubelkreet aan over de overwinning te Uorinchem in Juni jl Ik wil zoo zeide hij u het zegeliedvoorlezen het luidt woordelijk aldus Wanneerwij dit uiteeuslaan als een wrak van de conservatieve partij aanschouwen dan kunnen wijonze oogen haast niet gelooven Zij telt onderhaar leden en onder haar candidaten mannenvan talent zij is de politieke dubbelganger vande groote Protestantsche partij zij is de vertegenwoordigster van het echt Hollandschethaast u langzaam van onze oudburgerlijkegematigdheid zij wordt overal gesteund in tgeheim of openlijk maar met kracht door deultramoutanen en toch leed zij neêrlaag bijneer aag Allen heffen tegen haar de hand op en de verdrukking hei i t haar niet maar verlaagt haar Zij wringt zich in allerlei bochten temt hier met de liberaMtf giads met de antirevolutionairen praalt nn eens met haar Protcstaiitsch karakter om dan weer eens eeu kniebuigingvoor Rome s knechten te maken Gemaakt orthodox eu gemelitk liberaal voor ludie meedoogenloos en in Nederland beginselloos wordtzij alom verdacht en uitgestooteii en stort zij met ongedachte snelheid ineen Zelden zag men onder soortgelijke omstandigheden eene partijzoo reddeloos en roemloos van haar plaatsdringen Zoo schrijft Mijne Hecren in de opgewondenheid van de victorie een man die als herder eu leeraar geroepen is de zaden der godsdienst van liefde en eendracht ouder zijne meJeburgers te stro ien En hij deed dat let wel in een tgdschrilt door hem uitgegeven dat ten titel voert Stemmen voor waarheid en vrede Wat ik daar zo gaat de heer Wintgeiis oürt heb voorgelezen die hatelijke aantijging van zekere geheime verstandhojdiug met onze Kathulieke broeders als zoodanig dat is een schandelijk verdichtsel uitgedacht en uitgestrooid om do gevolgen te erlangen die men dan ook vÈrkregen heeft een allerschnndel kst verdichtseL dat ik als zoodanig hier weusch te stigmati ren Wk wijs er tevens op hoe die schrijver die zich vo4j lcet als een orgaan van den vrede zich niet onttsfcr bm aan onze Katholieke medeburgers die = j van de bevolking uitmaken de hatelijkste beiiaii iugen toe te werpen vijandige qualifica tien die eene aantasting van religieuse overtuiging medebrengen Niet minder leerrijk is de volgende passage En uu zeg ik op mjjne beurt tot de geheele richting op die wyze aan te vallen zonder Ie zeggen wat men zelve wil te trachten het bestaande omver te werpen het nationaal school wezen dat locli is eene historische instelling in Wdi rlanl e i luiiis de richting der wereld een tuoiibeeld weaiMp men buiten s lands wijst te iiicreJiteieu en t3 destrneren dppr zjj ifi tie zeer dwaze ze r verkeerde reactie bfj soniniige ijveraars vii i eene andere soort te provoceren het liriKtelijk beginsel in do openbare sciiutl clieel het hooiU in te drukkcu om nog onbekende oogmerken te bevorderen daarop maak ik de woorden tot de mijne die omtrent dat streven in een plechtig oogenblik zgn gebezigd door een onzer grootste dichters en tevens een hartenkenner als er weinige gevonden worden door onzpn Nicolaas Beets die dat streven eenmaal heeft gekarakteriseerd met de woorden i misdadig het kwade doen pm het goed te bereiken deinonitch Laat ons de zaken noemen hg haar waren naam ik zie in al dat streven en ijveren de poging om eene kracht te ontwikkelen van conJessioneleu van kerkelyken aard die elk die zich niet aan haar onderwerpt brandmerkt met de namen ongeloovig en revolutionair die haar kerkelijk beginsel aan allen wil imponeren die het wil maken tot het Candynsche juk waaronder ieder onzer zich moet bukken en die eindelijk het onverdragelijkste despotisme zal gaan uitoefenen omdat haar dwang gewetensdwang is omdat het ijveren op dien voet in waarheid gericht is tegen de gewetensvrijheid Waar zij dat beginsel openlijk voert in haar standaard moet zij ook weten hoe wij conservativeu zoowel als Uberaleu daarover denken en hoe wy gezaméulyk onze krachten zullen vereenigen om daartegen op te komen omdat wy ons niet willen bukken onder dén dwang van clericalcyveraarB Den volgenden dag vinden we de Volgende woorden van dat zelfde conservatieve Kamerhd in antwoord op de redevoeringen van de hh van Loon c s Verder hoorde ik de verwijzing naar wat ook mjj zeer ter harte gaat naar het Evangelie niets buiteu het EvangeUe niets buiten Christus Wie zal dat niet onderschrijven Wie zou zich niet gaarne onder zulk een standaard scharen leder onzer is bereid dat teeken tot het zijne te maken maar hier in de Vert enwoordiging komen wij daar niet verder mede Als wij in de Schrift lezen gij zult niet stelen gij zult niet moorden gij zult niet echtbreken gij zult geen valsche getuigenis afleggen en vooral Ook gij zult uwe overheden onderdanig zijn dan beamen wij dat zoo al3 ik hoop allen maar dat geeft nog niet hetgeen wij hier in het Parlement noodig hebbeu Wat betiekent die verwijzing nis wij spreken over do zaken die hier te huis behoureu handelsreclit krijgseu belastingzaken kiesrecht en dergelijke meer Daar komen wij geen stap mede vooruit eu dat toont het gevaarlijke en verkeerde om die twee terreinen die geheel afgescheiden zijn en behooren te blijven te willen dooreen mengen Verder is mij tegengeworpen gij spreekt van eleriialisme niets is verder van ons verwijderd wij zijn daaraan geheel f estaan om het geringste desaveu te geven aan ien aanval Maar ik heb verder daden gezien in verband met het programma van den Standaard en den aanval van de Stemmen handelingen bij de verkiezingen Welnu kan men mij dan verwijten als of ik eene ongerechtvaardigde qualificatie zou hebben gebcugd V üij hebt zeide men tot mij dat twi tge sc hnjf overgebracht in het Parlement gij hebt geen eendracht gepredikt Eendracht is goed ik verlaag niets liever dan tweedracht te weren maar wanneer men op die wijze wordt aangerand in een orgaan van eene bepaalde richting dat niet wordt gedesavoueerd wanneer daarin eene ganBche partij wordt gebrandmerkt cn allen zwij