Goudsche Courant, zondag 18 januari 1874

scholden met uitzondering van de leden der junta 1 Commissie vooriet vuurwerk de hh de Voovs v den de personen die zich aan vergrijpen tegen het Want A Dortland de Wilde v Dantzig Nortieigemeeue recht hebben schuldig gemaakt en aan de en Polet i aaizig jNortiei rechtbanken zullen worden uitgeleverd De gileiboeven zouden hunne straf blijven ondergaan eu de soldaten zouden ter beschikking van den minister van oorlog worden gesteld De overgave der stad de vlucht van de leden der j revolutionaire junta van anderen bij den opstand Logthart Bertelman betrokken personen eu van de galeiboeven op de Numancia zijn b kend De Spaaosche fregatten Carmen en Vittoria onder het bevel van Chioarro zijn te Oran aangekomen de bevelhebber heeft in vareeniging met de Spaanschen consul aan de Fransohe overheid het veizoek van de Spaausche regeeriug overgebracht betreffende de vluchteliiigeu van Carthagena en de Numancn Een deel van de belegeringstroepen voor Cartba gen IS onmiddellijk opgerukt om dienst te doen Nortiet Eindelijk heeft de commissie eeuige leden aangewezen om te trachten la overleg met de ingezetenen eene goede iliumimtie tot stand te brengen zonder bezuaar evenwel lan de kas der commissie Dit zijn de hh van Dantzig Polet Straver Plate en Roeet Een gisteren namiddag ontvangen telegram van Reut Ojf luidt als volgt ïhhANO 16 Jan Men verzekert dat de Hollanders de buitenvprsterkingen van de kraton genomen en de gemeenschap der Atehineezen met het inwendige van ile krit n afgesneden hebben De verliezen der H ilhnders zijn uabekend Gouda W VAN ïlDENr Predikniit te Hekendorp Mr J iBQttTüIJN UBOOtiLEKVJiB Adfocat L P HOOGE mJK Winkelier Mr H J KRANENBURG Aütoc en Lid v d Band C MESSEMAKER Koopniau eo Lid t den Baad E M MDNÏWN Nofarii Hr A ROMKIJN Dpkter J N SC HEt llDMA Predikant F ¥ i 8NEI AdToesHt IJ W WKSTIlRBAAN Fahneknnt ea Lid ï d Baad Oudewater A VA AEL8T ki op aB A C VAN AKLST koopman en lid van den raad U BOEK Ji tandhouvii r ea ftalhojider 5 W H4 ENTJ S yiJKKKR Burgemeester n Lid d Pro Snten G V INGEN SCHOUTEN koopman en lid r d raad R tm M IDBNBURG Apo kekw CiKj KEBT Koppman e i Wethouder 6 y n LEE ligoniBan en Lid van den Baad X A MO NTIJN Fabriekant S J W ÈoliliB Gemepte ontvanger Ii Hekendorp D V BBUSEKOM landbouwer t HOG ENDOOR N Landbouwer en Wethouder A KRAiENURlNK Laiiilbouiver VAN SGHAARDENBUKG Landbouwer lï VEBMBER Kx ïouwslaperiQ VAN VKIEf Gï Bouwman en lid an den Raad I Lanfferuigeaeeide V l l BRUIN LlindhoD fer jjACs E kONlNCi IjanJbouwer en lid van den raad gf DRs VBBBUBG Landbouwer il Bodegraven ï R üNIf O roiide geua r ii TAN 1JaM l oopman en lid van den Raad rJ VAN DAM ia Koopman K 1KWW1 S DEKKER Apotheker jDt W H KAP IEYN Wethouder jH A TER HEULEN ïVibn knnt i I Papekop k KOOL Lauilbouwer t Woerden W BAELDE Aputlieker BEUEHMAN Notaiw J 1 FABIUSC Ootranirer der Registratie Dr J 11 GKNTIS Dokter jA KAPTUN Kasser ea Gemeente onlvanf er f C KNIJPIf Wethouder en Steei fabnekaiit I Nieuwkoop G VBKMEr Hz Wethouder Rietveld KNUKP Hz Weihouder en Fabrikant Staten Generaal Eeeste tegen de Carluten in de eerste plaats tot versterking gen van 15 en Ih Januari Kaheh Zittin In de zitting van Donderdag is na nog eenige discussie over de afdeeling waterstaat het budget binnenl zaken aangenomen met 30 stemmen tegen 1 Hel budget van oorlog is mede aangenomen met 29 stemmen tegen 1 zoo ook de begrootingen voor Suriname en Curaijao In de zitting van gisteren is het hoofdstuk ficancien met algemeene stemmen aangenomen nadat de minister nogmaals hoop had gegeven op de afschaffing van den zeepnccijus De behandeling van hoofdstuk kolomen is aangevangen maar niet afgeloopen Des avonds is de zitting voortgezet De te sGraveubage bestaande commissie voor de eestviering bij gelegenheid der 25 jarige regeering van Z M den koning heeft in eene Dinsdag jt gehouden verg adering besloten de som van p m 10300 welke zij ingezameld heeft over te dragen aan de algemeei commissie voor het nationale fecstgeschenk te Amsterdam Uit eene mededeeling van den burgemeester eere foorzitter van de commissie bleek dat Z M de koning den 12 Mei zal door biengen in Amsterdam maar tevens dat Z M ook gedurende de feestueek Roiterdan eu s Hage zal bezoeken De plaatselijke feestcommissie is thaua ontbonden Voor eenige maanden werd volgens het JJ D door den inspecteur van den geneeskundigen dienst een aanschrijving gericht tot den eerstaanwezeuden officier van gezondheid in de garnizoenen waarbij hun iverd verzocht in de maand Januari eeu vertrouwelijk rapport in te dienen over den lust den yver enz der ouder hunne orders dienende officieren van gezondheid loea reeds werd etoige vrees geopperd voor deze rapporten en zdoals thans blijkt niet zonder reden aangezien er reeds eerstaauw ofDcienn van gezoadhe d zijU geweist die niet slechts lust en ijver maar ook op zulke indiscrete wijze bet intieme leven hunner iiiferiettreii hebben beschreven dat de inspectear de ze mquisitieacMige heereu heeft moeten verzoeken binnen de perken te blijven en slechts datgene te melden wat studie en bekwaamheid betrof Ofschoon het misschien wenscbelijk kon zijn zegt het U i3 dat genoemde rapporteu hoewel vrij onschadelijk werden afgescha t zoo is het toch voor het korps geneeskundigen eei verblijdend verschijnsel dat de inspecteur genoemde oogendienaars zijn ongenoegeu over hunne indiscrete handelwijze betuigd en 1 erzocht heeft in het vervolg hem voor dergeiyks verkeerde opvatting te vnjwareu J OP T LA NI Bonwraanf Waarder I 1 E BBUÏN L aideige inirO DC VOR Bouwman en Lid an den Baad Bo koop i V D BIE Lojjeiupiiihouder iW C BOER Boomkweeker tBULK L fidbouwer B C FELIX Boomkweeker ÏEISSEU jl VAN GUOOS Jz feoopnuinW HOOFT MAN D k ira f en Luudcueqaar f HOOFTMAN JZi Wethouder W HVLSPOS Landeigenaar ANTH KOSfEl Boomkweeker A k OSTtR Mz T KOSTER P I aMMKUS C Dl LfeÉN J MAARSCHALK Notaris J H VAN MARStLI HARTSINCK Burgemeester A VAN NhS Dijkgraaf De ten stadhuize te Amsterdam gehouden vergadering der commissie voor het feestgeschenk aan Z 1 den koning beeft tot groot genoegen van ons en bijna geheel Nederland een afkeurend votont uitgesproken over hel denkleeld van Z M een eetservies aan te bieden Geen der leden heeft het denkbeeld ook maar met een enkel woord verdedigd Men scheen vrij algemeen in te zien dat nat een passend geschenk bij een zilveren of gouden bruiloft kou zijn daaiom nog niet verdient tot een nationaal gedenkstuk veilieveii Ie worden In de circulaire die aan de ingezetenen dier stad zal worden gericht küint diiulelijk uit dit men weni clt te geven een gcschei k AxX met de waaidi h d vm een koning over een besehaifd en denkend volk strookt Aan Iloctf kiesdistrict uouda I U 4 r j f Pu I VrMger Advocaat te Rotterdftm thans te f i6ra Tei3 fe li ft bij de op 6 Januari plaats gehad hebbende verkiezing voor een Lid van TPWÉÈ3 ® IaMBB dbe STATEN GBNERAAL de meeste sten men 9Ö7 verkregen Dat cijfer was nog niet hoog genof om hem bjj de eerste stemming gekozen te z en Hp is in herstemming met Dr A KÜY PEB die 190 stemmen mindeï verkreeg P i Bj deze hewtemming die 20 Januari van 9 4 ure zal worden gehouden ordi door de ondergeteekende Kiezers mët dén meesten aandy ng aanbevolen H a VERNIEBS van ier LOEFF Berkentooud TAM DOBF Bonvman e Raadslid DE JONG Wethouder en Landbouwer QUINT Leerlooier en Raadslid Gouderak A TAN BOCHOVB Geheesbeer ii VAM LANGE SteenJaWikant Schoonhoven Ir D Dl BLOCQvanHAERSMA BUMA Orifflef bg het Kantongereebt KOOIMAN Jz F brikaut E VAN NOOrKN Uitgever H W ESTBUOKK Openbaar Onderwytw eo oatsdioolhouder B UENEKlAMP Wethouder Berg AmbacAt BAK Bouwman i BREëDVELI HoofdiogeUnd v in den Kri penerw iard HOFFtANI Haoghefmraad van den Kriap nerwaard v D METDEN D0GTER0 V1 Bo mao OSKAM Grondeigenaar f STUURMAN Landbouwer VEKHOOG Bouwman Ammerêtol DOGTEROM liandbonwer Am STUURMAN Wethouder STÜUIMaN jin lhortrer 1 STÜUilMAN Landbouwer Stolwtjk BOER Lz Wethouder ca Hooifheemrud taaden Krimpenerwaard i BURGER Voorzitter van het Beftanr t fi d a Polder t Beiersohe 0 KROON Burgemeester VERDOOLD Cz Wethouder en Voorzitter vu het Rfituur van den polder Stolwyk A DE VttElJGT Koopman n Lid an den Baad HaattrttJu r BISDOM VAN VLIET Burgemeester Dijkgraaf van den Crimpeiier Bord en Lul der Piov Staten 11 DROST Leerlooier F MACKEN8ÏKIN Predikant J tj MULLER Lid van den Raad Mijdrecht JBotkoop C B VAN NES Boomkweeker C G OVEBEYNDER Waddinxveen J A V D BEEGGEN Az Dijkgr f van denZuidplae polder en lid der Prov Staten G W C VAN DORT KROON Burgemeester A N MOLBNAAB Nutans L PROOS BOOGENDIJK Houlkooper G SPRUIJT AZ Grondeicensar en lid van den Raad Zevenlimzen A DE BROEKERTv Geneesheer en landeigenaar P KEYZER Lid van den Raad en oud Lid der Pror Stulen J B NEPERVEEN Burgemeester A S VAN OMMEREN Landeigenaar J V D STARRE Metselaar Moer kapelle W A VAN MANEN Arts A H VAN EOOYEN Wethouder Bleismjk P C STOOP Burgemeester H ÜITDEJJBOGERl AVetho der D Reeuwijk 1 VERBÜRG Lanilbouwer W HovrdredU Y J DE JONG Lr Bouwimiij en Lid van den Baad M J V LAKEBVELD J tNliefcunt G B LALLEMAN Ora nbaar Onderwijzer A TOM Fal rikant en 1 1 van den Raad Mr a V VOLLENUOVEN LijJ van Ged Stalen W Gt J M Nieuyierkerk aid JJsel H G HOLSTEYN Landeigenaar F MIJNLlEPPAu Ijindeigenaar en Steenfabrikant G M MIJNLIEFF Steenfabriekantli F MIJNLIEFF A Landeigenaar en Steen Fabrikant B J 8AUEHBIER Fabrikant J SAUEBBIER CapelU a d IJsel D VAN CAPPELLEN Lid van deu Ifnad en Landeigenaar P ViN CAPPBLLKN Wethpuder en Landeigenaar Mr P D KLEY Advocaat J G V D KLOÓt Fabrikant G W l ANS Steenfahrlkaut mt A B MIJNLIEFF Lid vanden Rand en Fabrikant B lï BRUYN üoVter J F VLAMINQH KICTERT Landbouwer K k LAY Landbouwer A l HOOT Landbouwer J E VAN WIERINGEN Undbouwer Wünit B DE VRIES Bouwkundige M A VAN MANEN Koopman C VLN 8EVKNH0VEN Lndbouwer Kofktmgrn C C SKAM Lid van den Raad en Laadbognrtr F V n VAN ROOSENDAAL Burgemee ter Harmeien G A BUDDINGH AdunnislMteurenliidv d Baad Ji SCHOUTEJ Koopman lAnsrhoten Ut n DK BfiUYN Gruif i igtiiaof tf Wethouder Snelretaaara J BC ER Jz Landliouwer A LIKKERKEUKEB Koopman en Landbouwer C VliRKAIK iruiideigeiiaar Moiit ioort D A C v D GANl Dvkier J SIMONS Houtkooper J SIljIONS Ju Particulier Wüleskop iV u BERG Steenfabnknnt E V u HEUVEL Landbouwer Oudeikerk a d JJmI A L DE RAADT LeerlooierA H A V ROOIJRN Med DoctorA RYKaART Jz Landbouwer K SCHELLING Landeigenaar P SCHELLING Steenfahfiknnt G VONK Jz Wethiiudq ep Landeigenaar W VAN WANING Buixemecster J Knmpen a d IJsel C V D GIE8SEN ScheepsbuuwBieester C HOOGENDIJ K Dr Wetlinud r eu SKeufaSrikant A J OTTO ScheepsbouwmeesterFOP SMIT g abrikaiit L KKÉVKPfK A BERKOUWEB Lid van den Raad A BREI rVELD r A DE JAGER I tl M DE JAGKR K ï 1 P KARREMAN iV C KERSBERGEN A A KROEP Particulier D LUYTBN Mz Koopman W OSKAM Landeigen tor L A A J KI HOL Grondeigenaar J A LLMSIUA v UU UA Burgemeeiter Krimpen a d Lek A BENNIK Rijks liakenmecsterB BOOG A ER Dl KoopmanJ V D BOEVEN Ja Hoofdonderwyzer J 11 V SANTEN Lid van den Baad K SMIT Jz Schee psbouwmeester en Lid van den Baad Coudd Dpik vHa Ur akniiiu Zondag 18 Januari 1874 BUITENLAND Buitcnlandscli Overzicht De Franaohe nat vergadering heeft Woensdag de algemeene discussie over de wet op de maires gesloten en met 378 tegen 316 stemmen besloten lot de behandeling van de artikelen der wet over te gaan Bij de daarop gevolgde discussie over de artikelen heelt de heer de Pressensc voorgesteld dat de commissie voor de decentralisatie binnen t cc maanden eeno wet op het benoemen der maires zou aanbieden en dat middelerwijl de benoeming der mairea op den bestaanden voet zon voortgaan De heer Clapier hield de urgentie van de aanhangige voordracht vol Er moet z i onverwijld eene stemming over de tt worden gehouden van het leger van Moriones die nog altijd m de nabijheid van Bilbao staat maar door de Carlisteu geheel in bedwang gehouden wordt Het huis der volksvertegenwoordiging m de Vereenigde Staten heeft op deu I2n Jan besloten de belastingen niet te verhoogen noch over te gaan tot een leening Het heeft tevens de wensohelijkheid te kennen gegeven om de uitgaven van bet gouvernement te besnoeien en de traotementen der ambtenaren Ie verlagen Het voorstel der linkirzyde um over te gaan tot een openbare hoofdelijke stemming werd verworpen evenzeer als een verzoek om geheime stemming met hoofdelijke omvraag Het voorstel van den heer de Pressensé werd ten slotte bij geheime stemming met 866 tegen 392 stemmen verworpen In de vergadering van de commissie der dertigen heeft de heer de Broglie den 13n dezer de denkbeelden van het gouvernement over de constitutioneele wetten en het algimren stemrecht uiteengizet en op eene spoedige behandeling daarvan aangedrongen BINNENLAND y GoiDA 17 Jamasi De commissie die zich hier ter stede heeft gevormd tot regeling van de feestviering ter gelegenheid van s konings 25 jari regeering heeft reeds eenige bijeenkomsten gehouden om voorbereidende maatri gelen te nemen Zij is nu zoo ver gevorderd dat de circulaire is vastgesteld welke binnen eenige dagen aan de ingrzetenen zal worden toegezonden om hunne medewerking m te roepen Wij hopen in ons volgend nummer dit stuk in zijn geheel te kunnen mededeelen Omtrent het in de commissie tot dusver verhandelde kunnen wij onzen lezers het volgende mededeelen Het feest zal worden gevierd op 12 Mei a s den verjaardag van de inhuldiging van Z M m de hoofdstad lu hooldtrekken komt het plan der commissie op het volgende neder Natuurlijk zal het van de beschikbare gelden afhangen of het in zijn geheel kan uorden uitgevoerd Opening van het feest uitnoodiging tot het houden van güdsdieostoefening en feestkol ekte voor de armen muz ek op de Mnikt op verschillende uren een his tonschallegorisehe optocht met vertegen oordigin van versobiliende corporaiien en Gouda nijverheid gondelvaart vuurwerk op de Markt De commissie wenscht tevens de Wees en Armgesliehlen te onthalen en zoo mogelijk een eenvoudig monument op te richten ter gedachtenis van dezen godenkiiaardigen dag De dag na bet feest 18 toor een kinderfiest bestemd De commissie heeft tevens bepnald dat zij gele gcnheid geven zal tot het doen van afzonderlijke bijdragen voor het nationaal gischenk dat Z M door licmiddeling van de bekende Amsterdamsche burgeraccsterscoramKsie zal woiden aangeboden Zy heelt zich met geestdrift bij die heeren aangesloten doch niet ingestemd met de bepaling dat bet geschenk zou bestaan uit een gouden of zilveren voorwerp Ter verdeel mg van den arbeid heeft de commissie zich gespliist 111 afzonderlijke oommissieu voor elk onderdeel der feestviering De eomraissie voor de Muziek bestaat uit de hh Lifebir Iknsekamp Hoogenboom Huber Wensink Plate en van Goor ommiB ip voor dm oftmlt de hh Daalmans j Bertilniaii lliethigen btiaïer Lugthart Ingenlug Bo ite Kotst V Liiiibui immennann en Bonter tiiiniuissie voor do gundelvnart de hh Drayer 1111 Uieilt Doitlaud v d Belg v d Garde Kol danns Jonker Droo leever Ooedewnngcn en v Catz Commissie voor htt kinderfeest de hh van Buuren jonda Kuiiucis van Zejleii van Berkel en lliibir De Duuscbe olTicieéle bladen deeleii de bekende en bestreden pauselijke oonititutie mede bet debat over dot stuk is nug niet gisloten natuurlijk aut de ultramontanen zullen nooit toegeven dat het stuk echt IS De Nordd Allg Zat looft een som uit aan den redacteur van de Oermama ten behoeve van den Fietrrspenning wanneer het blad ooaU t egt het bewijs kan leveren dat de Duilsche gezant geld heeft gegeven om bet stuk meester Ie norden Men houdt te Berlijn bet stuk steeds voor echt en ziet er eeu middel in van de curie oas de verkiezing van een nieuuen paus in den gfest van het tegenwoordige stelsel te verzekeren De Fraiijchc Monde laat zioh Bil Rome telegiafeeren dat het stuk onecht is Daar de aartsbisschop den 14ii op den bepaalden tyd niet verschenen it zal onmiddellijk een tieede tcrmyn worilen gesteld en des noods tot maalrege len van dwang de tuevlueht itorden genomen De broeder des aartsbiaec iopa graaf Ledochowski uit Moravie is te l osi ii langekomen l en Donderdag ontvangen telcffram behelst eindelijk optrnven omtruit den einduitslag van de verkiizin in voorden Dnitschen rijksdag van 23 verki ingen op de dS Jj is de uitslag nog onbekend In 3li listricleu rr ttt ii turstemmingeu plaats hebben zowUt 324 erk ingcn geheel zijn nlgeloopen Voor zooveel viij naar de thans gegeven cijfers kunnen oordeelen is de uite n geweest gelijk die nis te erwiichtcii De fortsctinttsparuj en de pnrtij der nitrauiontareu hebben cenigermate gewonnen en wat IJ wonnen werd vfrloren door de middrn artijen voornainilijL duor de nationaal liberalen Het meest en nut redui nas men m Duitschland bezorgd voor rüote versteikiiig van de ultrnmonttnnsene fraelie n het ciiitruni Versterking hieft die ontviuigen miar ilat dre gioot genoeg zijn ou om ernstige b argdheid Ie reoliivaardigen blijkt uit de tot heden verkregen Ofgnven nut De oppositie in de Deensche kami r vol t bij de behandeling van de Itgerwet een nieuue tactiek zij neemt aan de discessie geen deel maar stemt bijna altyil nf Men verwaelit een lergadering van al de leden dezor paitij oin de verdere gedragsign ast te siellen men spreekt o a van de indiening van een wet op do ministerieelF verantwoordelijkheid Men vemiemt de volgende bijzonderheden nopens hetgeen aan de inneming van Carthageiia is vvornfgegaau Fenc deputatie vnii de vereenigiiig van het Roode Kruis met drie offiruiin van het garni oen van arth geIla begaf icli Zondagavond naar dew bevelhebbei def beligenngstioepen met eeu brief van den prtsideut der junta vtrzoeKcnde schorsing der vijandelijkhfdtn en benoiining eener ooinniissie om aangaande de overgaie lUr stad te berladsiageti De generaal wugerde rii gaf alleen een uilsii 1 tut 12 dezer dea miiidai s met bepaling dat de st id zuli alsdan op geiiadi of ongen ide moest ovngivcii Al degenen die zieli met liuiine apeiicn vour dat tijdstip oveig iven zouden au straf norden kwijtge