Goudsche Courant, zondag 18 januari 1874

j R O Kiesverèeriiging itÉdt VOOR ALLEN te GOUDA Bij de Heratemming voor een Lid der 2 KAMER dek STATEN ÜENERAAL op a s beveelt bovengenoemde vereeniging ten zeerste aan Dr A RÜYPER Namens het Bestnor fl J J LEIJEN 1 Seeret Bjj de herstemming op DINSDAG 20 JANUARI 1874 in het Kiesdistrict Goutii wordt dringend verzocht te stemmen op Dr A KÜYPER te Amsterdam Allen die vaSthoaden aan Christus en het Evangelie die 6oda geboden onmisbaar voor de volliswelvaart rekenen die de vrijheid der onders om de kinderen naar de beginselen van hun godsdienstig geloof te doen onderwijzen niet willen aantasten die de belemmeringen voor het Chistelgk onderwas willen opgeheven zien die vrjjheid willen zonder anderen te verdrukken die tegen de anti nationale en onzedel ke inkomsten belasting zijn welke ons van liberalistische ea radicale zgde bedreigt worden verzocht thans als een eenig man hunne stem uit te brengen op den hoogst bekwamen redenaar Dr A RÜYPER Woensdag 21 Januari 1874 N 1467 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlicblad voor Gouda eu Oraslreken Het Hoofdbestuur van het Anti Schoolwetverbond R HÜSEN Secretaris De Inzondlngr van advertentiën kan gesc hiede n tot één uur des namiddags van den dag der uitgave è flW nil Alk tl lt t r de ooidninie d t bargeme ten tii in ATeiï z n namens De tergnderiiig Tim gelijke racelling omtrent den aard voii het geschenk waarbij itecnt zij metr op de eischen dif kunst dan op het dadelijk nut te letten va t was zelfs tamelijk geneigd aan de coin Di sie van burgemeesteren die door tan goud of tilver te spreken zich eenigszina gebonden bad hare vrijheid te hergeven op dat ook op de keuze van do slof waaiuit list voorwerp zou vervaardigd worden nog Tiiet werd vooruitgeloopen De mogelykheid derhalve dat den koning enn paleis gegeven worde ia nog niet afgesneden te minder daar men vrg eenparig erkent heeft dat het geschenk niet zou kunnen gereed komen vóór de maand Mei en dus in beeld zal moeten worden aangeboden Men leest m bet Journal de Liege van Maandag fi Januari over het Orchest Langenbach bet volgende Als de bevolking onzer stad de muziek bemint lal ZIJ zeker in groote menigte dezen avond in het Casino Gre try het Orchest Langenbach gaan booren wiens sucóe eergister zoo enorm gewei st is Ik zon en nog sterker woord voor succes weiischen te vinden een woord sterker dan triomf ono de ontvangst ante duiden welke het berciil nas Ik kan met geen te grooteu lof gewagen van dit corps artisteu ten getale van 70 waaronder de partij der eerste violen zeker een der schoonste zuiverste heerlijkste juiste en wegslependste is die wij ooit gehoerd hebben Dit orebesl voert iedere soort van muziek van at Ie welluidende en ingewikkelde Wagner tot de eenr61ld1gè watse van Strauss met eene wegalependheid dit die aan de geroellaoste toehoorders bravo s ontrukt Het tirer on ponsser wordt even regelmatig uitJfevoerd en dit schouwspel is voor de oogen even itreélend alS voor de coren In het kort het Orchest Langenbach en zyn cheflljh toegejuidht evenals jij het iedere keer zuilenit Orden dat zij m ons midden of elders gullen optreden Doch wg hebben tot hiertoe nog niels gezegd van den solist Félix Meijer waarvan ik nifttarzel te bekennen dat hij de mooi zoo goed bespeeltlifs eenig virtuoos van naam £ en wonder vau meelniniek vlugheid juistheid zekerheid in de onuitl dd ijktse Paganini zwaar en eenvoudig in de EI egie kti Snist eenvoudig en zuiver van toon evenalsiet werk dat hij verstaat dat is de heer Félix Meijer Als men zich in tegenwoordigheid van een artist rk die grootheid bevindt vraagt men zich on ille lenng af welke oefeningen men niet moet doorstdan roor men een violist wordt van die vermaardheid Met 18 in waarheid voor ieder jong meiisch die de riool bespeelt om te wanhopen I Donderend applaus iel den hr Félii Meijer ten deel Naar wy vernemen heelt de Societé d Emulalion zich gehaast om dezen scbitterenden en heerlijken virtuoos voor een der Concerten in de Vaiten te engageeren Naast den beer Meyer bevindt iich een jeugdige bekoorlijke harpiste Mejufvrovw Cervantes eer bekwaam op haar instrument verrast zij haar auditorum zg accompagneert m het concert met een kristal heldere toon De heer Hoch verrukt van zijn kant het publiek met 7 jn cornet a paton Hij is eveneens een artist van verdieiiste In waarheid een soirde vol van verrukking en enthousiasme Belangrijk voor velen 1h alle branclien in het bij onder echter met betrekking tot de algemeen veel gedochte origineeleloten rechtvaardigt zich het vertrouwen eenerzijds door de bekende sohditeit der ürma anderzijds door deu hieruit van ztlfs voortepruitendeu euormen verkoop der noten Het door zijnc nauwkeurigheid bekende baukiershuia Adolph Haas in Hamburg kan desvvegeii iedereen sterk aanbevolen worden en doen MIJ op het heden in onze cour mt voorkomende advertentie der voormeld firma algemeen de aandacht vestigen Burgerlijke Stand Gv90 Mt 15 JsD Giliam ouders M Oibboo en M P vaa der Spelt OvKBLEDLN U Jqd J van Znol 12 m J van Eijk 2 j 4 m W H van Eek 8 w 15 B Nichling 8 w 16 i Nobel 16 d ADVERTEL TÏEI Wordt gevraagd tegen Februan eene vaste WERKSTER voor Vl ags en Zaturdags Mem vervoege zich in persoon Gouwe C 234 Utrecht 13 Januari 1874 Voor de aanstaande Verkiezing van een Lid der Tweede Kamer der Staten Generaal wordt door de ondergeteekenden kiezers nogmaals volgaarne en met aandrang aanbevolen de Heer Mr H C Verniers van der Loeff een man met uitstekende talenten en een bezadigd karakter A J viN DANTZIG MOZtS rAN DANÏZIG P G0E1 EW 0EN J J GROOIENDOKST J C GoTïE K JONKER Mr H J KRANENBUEG C LAFEBER Tz C MESSEMAKEB J M VAN MINDEN A IJSSl lEUN C IJS8ELSTEUN Gouda 16 Januari 74 Worden gevraagd tegen Februarij e k op de Westhaven B 163 te Gouda een OPPASSER voor eenige uren s morgens en een tweede MEISJE boven de 16 jaar Men vraagt voor een klein gezin zonder kinderen eene FATSOENLIJKE Burgerwoning met 8 of 4 KAMERS KELDER ZOLDER POMP en een TUINTJE te huur tegen 1 Mei 8 8 Opgaven van stand eu huurprijs onder Lett S aan den Uitgever dezer Courant IEMAND zjjn bezigheden geheel buitenshuis hebbende vra t tegen Februari een l ïaapkamertj e zonder kost liefst in de nabijheid van het Spoor Kattensingel of Gouwe Adres ranco letter 6 AdvertentieBurean van G B van GOOR ZONEN Gouda TE IllJlJU met I Mei a s een BOVENWONING voorzien van verscheiden behangen Kamers Alcove Pomp en Vnje Opgang op een der drukste straten Te bevragen met franco brieven onder X bij den Heer VERLOOIJ Kleiweg E 101 Openbare Verkooping op VRIJDAG 30 JANÜARIJ 1874 Jes voor middags ten 10 ure aan den IJsseldjjk over de Roomsch Katholieke Kerk te Moordrecht van 71 zware gave IJPENBOOMEN reeds gerooid en eene groote partij TOPHOÜT Betaaldag 1 April 1874 Inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVEE te Gouda Ter bevordering der PAARDENeiiWEEK MARKTEN zal de TREKKING van de Serieder Verioting te Woerden plaats hebben ooWOENSDAG 8 APRIL e k Deze Loten hebben de oranjeklenr Deprgg van één lot is 1 Voor ƒ 10 ontvangt men elf loten op franko aanvrage verkrggbaar bg den ondergeteekende Namens de Commissie J DE VRIES ROBHÉ Ster TE IllJllK voor ƒ 225 de HEERENHÜIZING Ussei oord zomeren wmterverbliif waarin vier ruime twee kleine kamers zolderkamer drooge kelder keuken goed water TUIN en MOESGROND alles aan den Goaderakschen Dijk tegenover Gouda Information in oersoon of mei franco brieven ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda De van oads gerenommeerde THEEËN uit den Koninkljjken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Hotterdam steed verkrijgbaar te Gouda bjj J J v d SAN DEN Botermarkt BÜITSCHE MIE 4 ONS èi 20 OENTEN van Doctor ARTUR LUTSB D ze Koffie uit zuivere bestanddeelen bereid verdient bijzondere aanbeveling zij werd bekroond op de Nationale Tentoonstelling te We nen in 1873 te Moscoti in 1872 te Craz in in 1870 en te Amsterdam in 1809 Verkrijgbaar in pakjes van 4 ons 4 20 Cte bij J H DE BRUIN in de Waalsteeg wijk F n 64 en te Zwamnicrdam bij ïlejufvronw J SPREY Winkeliers genieten rabat rerkxdmaking De Handel in THEE KOFFIE enz ruim drie en dertig jaar door den Ondergeteekende uitgeoefend in het huis in den Oppert N 159 alhier zal van af beden VOORTGEZET worden o der de firma P W TEOÜSSBLOT SOON P W TROUSSELOT Rotterdam 1 Januari 1874 GOUDA DBDK VAN A BBINKMAN Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VPIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BÜRGEMKESTER van Gouda relet op het 2e lid fan art 21 der Wet van den 4u December 1872 it tillad u 134 tot voor ieniiig tegen besmetliiijLe ziekten Maakt by deze bekend dnt id de wrrk van Zon dag den llii tot en met Zaturdag d rn i7n Jonunnj 1874 het grtiil der aangegeven aangetasten door A itische Cholera bedraagt 1 Gouda den 18 Januarij 1874 De Burgemeester voornoemd VAX BERGEN IJZEVDOORN SENNISQEVING De BUB0GMEE8TER van Gouda gelet op het Ie lid van art 24 der Wet van den 4a Deceaber 1872 StaaUbM n 184 tot voorziening tegen be mettelijke ziekten Maakt by deze bekeud dat in de verloopeu 24 aren 2 personen tijn aangegeven als overleden aan Aziatische Ohotcra Gouda den 20 Jannarg 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bultenlandsch Overziciil In de Franicbe kamer kwam Donderdag niets belangryks roor Zij besteedde hare gansche zitting aan de discussie over een amendement op de mairewet van deu beer Millaud dat juist het trgenovergestelde beginsel behelsde als dal waarop het ontwerp gebaseerd is Dat bet verworpen werd is met meer dan natuurlyk Vrijdig 18 art 1 der maire wet aangenomen en daarmede de strijd zoo goed als bealut Overeenkomstig haar beginsel heeft de regeering weder twee aanvnlliiigsvcrkiezingen in dedeparlementeu Pas de Calais en HaatL SaSne tegen 8 ebr uitgeschreien den juisteu datum waarop de wetteIgkc lemyn vau G maanden binnen welken de nieuwe verkiezing moet plants hebbeu voor het eerste deparlemeiit verstreken n iis Naar men weet heeft generaal Dutemple reeds lang het voornemen aangekondigd dat hij tot den muiisler eene vrang zou richten omtrent l raiikrijks verhouding tol den H Stoel in virbnnd tot Italic Nog onlangs beeft hg in een brief aan de dagbladen verzekerd dat hg volstrekt met voornemens wns van du plan af te zien De recliterzgde echter die dit onderwerp lieverniet zag aangeroerd ns voornemens onmiddelhjkvoor te sti llcn over te gann tot de orde van dendag zoodat Dutemple niets zon kunnen vragen endus ook de minister niet behoefde te antwoorden ïhaoB wordt gemeld dat de rechterzijde di iiitirpellatie al latm doorgaim daar ilc miniHcr bclnngrgke verklaringen wenscht af te leggen vLikl innuin die een oind ullcn maken nnn de gcruihtiu ouituut verwikkelingen tusscben Italic en Kronkrgk De ultramontnansche UniwriU voor twee matnden geschorst wegens openbaarmaking van het mandement van de i bisschop van Pénsneux Wsarschjniijk slaat dit in verband met de eenigszins gespunntu verhoaJing tot Italic en is het ook C n ge olg van de vertoogen der Dumche rrgeering over de drieste uitvallen die Ben in de Fransche ultranontaansche bladen te en de buitenl indsche guurernemeiiten toehat terwijl de houding tegen de overige pers wat binnenl f keu betreft bewgsi dat men de macht heeft ze te keer te gaan lo de Donderdag gehouden ritting van den Pruisische landd tg werd een aanvang gemaakt met de derde lezing van de wet op het verplicht burgerlijk huwelgk De discussie liep voornamelgk over het houden ven de regisiers van den burgerigken stand door de geestelgkcn dat door de regeering faculta tief werd gelaten een arai iidemtut van Saocker om de geestelgken njt te sluiten ircrd met 193 tegen 6t stemmen verworpen Vol lns de ihaos oange nomen bepiliiig rullende stads eu gemeentebesturen gehoord warden over de redeorn die er beslaan om andere personen dan gemeenteambtenaren met het opmaken van den burgerigken stand te belasten Ëindelgk heeft Bismarck zich verwaardigd Ie antwoorden op de beschuldigingen die in het boek van Lamarmora voorkomen In het bnis van afgevaar digden heeft een debat plaats gehad naar aanleiding der interpellatie vau den heer Bieseubach over het geheim onderroek van regeeriijgs autoriteiten naar de stemmen die de onderwgzers bij de verkiezingen voor de Pruisischen landdag hebben uitgebracht In den loop van dat debat heeft de heer Mallinckrodt ge egd dat de ultramontaoen geen minder getrouwe mannen des vaderlands waren dan ptius Bismarck Toen die woorden in de vergadering eene algemeeiie beweging hadden teweeggebracht vroeg de spreker of zgne medeleden mdertgd tegenwoordig waren geweest bg zekere onderhandeling van Bismarck over afsland van een gedeelte grondgebied langs den lin ker Egnoever Ik ook niet vervolgde de heir Mnliiiickrodt maar ik beb dat alles toch van geloofwaardige zyde vernomen Na eenigo opmerkingen van andere zgde werd het debat over de interpellatie gesloten co de beraadslaging over de derde lezing dtr wet op het burgerlgk huwelgk voortgezet Prins Bismarck eerst daarna ter vergadering verschenen zgnde nam toen het woord ter wederlegging van het tegen bem gericht vcrugt Hg noemde de bewering van den heer Mallinckrodt drieste leugeuta il een verzinsel dat op de liatrlgkste en lasterlgkste tigze was uitgestrooid Nooit zeide hg heb ik elfs met een enkel woord gesproken of iets wiUtii hooren van afstand al ware het van een enkel durp of een enkel stuk Duitschen grond Dat alles 1 louter een vermetel uitgcdaclite lengen om mgn per soon m oen ongunstig licht tcstLlien Stormachtige toejuiching Ik verlang van een tegenstander geeue bgiondere consideratie maar wel mag ik met het oog op het buitenland van hem eene fatsoenlgke behandeling eischen van s lands overhe d aiidermiial stormnclitige bgval De lieer Mailinckiuilt repli rcprde Wat hg gi i gl liad houiitte op lat luek van Lamarmora De daarin sprekci ile peisoiitnwa ri 11 op eigen waarin luii g ar ipinii t ii liri boik wns nog niet weerlegd ucshnlvL lig nnn de ilaaiiii viiaelde feiten geloof ineen e te ftiipen slaou De inin ster moest dus gnc bcschu di iiig van kuseii lolili liti I aan den mii ster presidenl guiu iai Lumiirm jrnudics ADVERTENTIËN worden geplaatst tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VUP CENTEN eren Daarop hernam pnns Bisaaarck Dat adrea as geheel onjuisi Lamarmora was noch ministerpresident noeh generaal ook werden in Italië strafbepalingen in t leven geroepen op handelingen als die van Lamarmora van wien hij Bismarck nog wel andere dingen aan t licht zou kunnen brengen dan Lamarmora t van hem deed Men had zoo besloot hg t recht met om van hem te verlangen dat hg zich rechtvaardigen zon tegenover lasterlijke aaniggin en van de tribune tegen hem ingebracht In de parlementaire taal ontbrak t aan woorden tot t qnaliBceeren van dergehjke handelingen Doch de pers zon die woorden wel weten te vinden Daarmede was het incident afgeloopen Blgkeus den thans volledig bekenden uitslag det verkiezingen voor den rgksdag zgn 46 hersleiümmgen noinlig De verdeeling der partgen zal den Bits ag dier heistemmingen welke thans reeds bepaald kan worden medegerekend van dien aard tij n dat de aan het rgkgnnstig gezinde meerderheid 252 stemmen zal tellen nationaal liberalen Dnitsche rgkspertg liberale njkspartg Portsobrittspirtij en conservatieven en de aan het rgk vijandig gezinde minderheid 116 centrum Polen particularialen en sociaaldemocraten Van den nitslag van veertien nieuwe verkiezingen die moeten plaats hebben is nog niets te zegjen De aartsbisschop van Posen Ledochoweki zal niet gedwongen worden voor de Rechtbank te Posen te verschgnen het hooggerechtshof te Bsrlgn zal echter haast maken om de afzetting uil te spreken Het Oiortale dt Roma bevestigt de echtheid der bul over de verkiezing eens pausen Zij is zoo met in den vorm dan toch in het weien nauwkeurig Zg nerd tegen het einde van 1870 opgesteld maar geheim gehouden en slechts aan de kardinaals Patri zi en Mattel als de oudsten in rang zoomede aan kardinaal Autonelli taedegedeeld De tekst op het concept der bul schgnt later onder de papieren van deu sedert overleden kardinaal Mattel gevonden en toen lu Verkeerde handen geraakt te zijn Daarom heeft men de bul eeuigsiius gewgzigd en vau een nieuwe dugteekeuing voorzien Ken telegiam uit Oran brengt eenige bgzonderheden ointieut de aankouist der Numancia en de maatregelen welke door de Fi ansche antonleiten ge nomen weiden Het schip verscheen onder Fransche vlag en steide zich uit naam van generaal ContreraS Galvez eu de revolutionairejnnta onderde bescherming van Frankrgk De militaire gouverneur liet de kust onmiddellgk door 1800 man bezetten om een debat kement te verhinderen terwgl de havenmeester zich lu eeu met matro en bemande sloep naar de Numancia begaf en e cl t e onklaar liet maken om te belelttii dat ê ll der zee zuu kiezen De regeering zond da i iet schip te ontwapenen eu de opvarendm pyplondersclieid teinterneercu De ulficieieu vtvl a a echter van booi te gaan wanneer hunne degens hun met gelaten werden de gouverneur zond daarop 3 campagi iun zouaven aan boord om zgne bevelen te doen gehoorzamen Het embtrkemciit had daarop geregeld plaats Inmiddels kwam de Mciidrz Nui e eve oens met insuij eiKcn aan boord e Oiaii aan spoedig gevo gd duur ecuigt schepen van het Spiiiuibob eskader undtr be I aii aduiirnai Chicarro Mi U gelooft dat de sibijita spotdig niii hot Spant sclic guuven emeiit tiiuggtgevui Ln du vlucliteiiiigen j LinttriiecrJ zul i u worden met uitzon eriiig cchtci i u nikii die eene