Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1874

i k trtf Toor een nawdiijt in de gevangenissen of het bj no te Caithagcna ondergingen die onmiddellijk cnHcn worden uitgeleverd Ook te Barcelona is de opstand geheel gedempt vurmedc mea geloolt dat tooiioopig aUhaaa eeu inde gemaakt ia aan de woeliugi der federtlisten en couimwiisten In de Deensche kaaer heeft do linkengdd zich tot de regeering gericht met de vraig Of zij zichTCTantwoordelyfc stelt voor het antwoord dat dé toning oninngs op het adres van wantrouwen der kamer heeft gegeven t T riy r W BA N HWMH Dat Ben op de Fransche Beurs onlangs geloof sloeg aan het gerucht dat er moeilijkheden waren gereicn tusschen Frankrijk en Italië bewees op zioh ia nogf niato voor de mferrofroiiideM inunoliüstlykheid van dit gerucht t kon b v zijn dat eeoige gfmtie s M tlaikten bat naatje verbreid baddao om een daling te weeg te brengen die spoedig moest wordsir aobtervoigé dMF een rijjHBgr ncn verdient het geld dan zoo gemakkelijk Toch wa in dit geval het half gehxif slaan aan hêtr gerscht een bewijs dat er velen zijn in Frankrijk die een oorlog met Italië Toj rekt niet tot der onwaarschijnJijkhtden rektneu Wg ttcleu nu dat dé regeering zwh haastte om het gerucht tegen te spreken de minisier tan buitenl zaken Decizes achtte het zelfs noodig om vóór den aanvang van de ziitiug der Nationale Vergadering aaneenigeafgeWiardigden te verklaren dat er niel van aan was j dt oflfeieuse tVttti ai bracht nog dénïellden dag een hèH artikeJ tot wederlegging van die geruchten en rdegde er b dat dè bnltenlandSchle stnatkunde vna d B g ering door en ddor redelieveiid was en dat d Hegeering den vrede dringend behoefde De ÏS ln ir gaat mg een step verdtren zegt dat in den ISi niBterraad besloten is omonmiddcllijk n i aankomst nn den nieuwen gezatit den lieer NoaiUes te fiOme d Ofefioque terlig Ie roepen UeOrenoque is zooniS nienweet Het Fransche oorlogsoliip in de Imven van CiVit Veoehia gestationeerd om oentoeel ikii Paus te Iftachermen wien geen kind in Italië eenig leed at doen WSj getoovtn vun dit besluit van den Ministerraad hoegenaamd mets het ligt ree meer in dèit aard van déze Fransohfe Begeering om zulke teedère zaken te laten zooals zij zijn en vooral geen vwanderiftgen in te voeren die de ultramonlnnen IBoetèn verbitteren die zg ontzien moet omdat zij regeert tegen den óa van de meerderheid van beti Fransche volt in Gelooven er velen in Frankrijk aan een oorlog met Ithli die over korter of langer tijd B moeien uitiIHnrMenj in Italië it het eveneens gesteld ja men km beiremt dat in den litatstfen tijd het aantal Ilkliinren die dien oorlbg vreezen zeer is toegeno t ett Dfe reden daarvnn ligt voer d band vooreertt is het Ministerie de Broglie kruipend voor de ultraorontimco en dh President dir refiaUllek lAtit zich reelW behcerschen door rijn vrouw die eea vrome Katholieke is in den ongunstig zin van lret woord wat men ttgeimoordig vroon noemt is eigenlijk dVreeptiek Hef gebeurde öet de begrafenis van den militWrerr attaché Hetèhaye wnarrooriii de Wansche genrtrtsctmpskerk geen lijkdiensl mocht worden gekonden ontilet er dfin llnlinanscbe oHHHeren bijzondii ktnirtm heeft mede zeer ontsteiud I e offftieren TDn de bovengenoemde Oréhoque z n met Nieanjiar Biel op receptie gnvecst bg den Pan t i wnnr maar oot met op diu van Vlolor Emmanuel Züo I ti er mecp van die kleine redenen die bljeengenonen doen zien dat dè rerHouding welwillender kon zgn Sommige Italiaansche bladen zonals dè JOirelto gftan aw zoover van dfen oorlog met Frankrijk als envermydelijk te besdiouwen het is zegt het blad als Biet twee locomotieven die op hetzelfde spoor tegen eibandtr inloopi n een botting i niel te vermijden men weet alleen niet wanneer die eigenlijk zal plaats hebben De Virltto toont vervolgens aan dat de politiek van alle Ilbgeeringen van Frankrijk in dbn laatsten tijd vijandig is tegen Italië Itaukrtjk wil een ranvallende staatkunde tegenover Itltlle al heeft het voor bet oogenblik dh Yloe noch de macht noch de kracht dat is de roode draad diè door dè politll k zoowel van Thiers ris v in de Broglie en Uecazes heenloopt Erankr k zegt d Diritto identificeert j zich ali t nare mei dh wereldlijke macht van den Faut achr zich geroepen die te beschermen en vraagt en tegen wien dari moèt het antwoord natuorlijk Ihiden tegen ItUië Men zal in die stemming het zeer verklaarbaar vinden dat de Diritto vraagt welke vrachten de reit des Koning niar Berlijn heeft opgeleverd of daar niets i bepaa d om Italië eventueel te beschermen legen Frankrijk Er straalt zelfs een ujet geringe mate van naieveteit door in de wijze waarop de Italiaansche bladen pver een verbond met Dailschland spreken zg doen of het zoo behoort bijna of het een eer zou zijn voor de DuiisoHers terwijl nooit de vraag wotdt g tell wstrde Iti liim D de Doitschers in ruil voOfrhIMI hMp zondeii kUsnen aanbieden want in de politiek ia hct eveoalaJiLde teeU wereld niets voor niets Qf wij nu over een niet Usgen tg i aan een ooctlog tnsachen Frtinkir jk en Italië gelooren In Frankriijt is er teel i dat dfeit oorlog waaHwhgnlijk maakt aan deu eenaa kani de toecemeu e mstht ran d ultraiBouMiantcbs partij die htt vtflk vo t oen hersenschim wil opofferen eu nog ongellikkl er maken daarbij de behoefte aan afleiding bij de Franschen gepaard met de zucht om bnitverlolien militavrcu roem t hiratellea Ittlie isjdist n g zwakgfuoeg opiai gfuoeg opiai litair g ebied om daarmee oca t leggen Fr akrP kan Italië nog aan dat gevoelen deJFranachen wel en de Italianen ook Toch is de oorlogsvrees aitliniis voor geruimeu tijd overMdig Frankrijk beefteenige jaren nog noodigi roar de nieuwedtgerurganisatie een bruikbaar Itger heef f geleverd diarb4i h ft bet iinn zijn finaaeieele zaken de haadea vol Over oorlog schrgven in de kranten gaatg makkeli naar als het er awikweio zonden de FrMMchen zieh nog wel cena bisdcnkea En over JMïa kwier Zooveel verandereni dA een oorlog Isssohen die tWee Rijken dan weer tot de groote onwaarsebgBlgkhedeo kon bchooren Het is daarbg niel waarecb nlgk dat DuMchlnnd geheel onegdjg zou blijven bij dlrn oerlSfb ii lioe minachtend de I raasclien on vde Brniaea neerzien inwendig vreezen tij de Duilsebe wapenen meer dan zij ooit zullen bekennen GP DA 20 JNNiAdl De volgende circulaire wordt van wege de feest commissie aao alle stadgcnooten gezoiuleu £ ea n de Ingeaetenea Tan Goud a Den 12ii Mei a s zal het 25 jnar geleden zijn dat Z Ml onze geëerbiedigde koning werd ingehuldigd Vgfentiilutig j iar lang heeft Willem Hl lief en leed met zijn volk gedeeld Steeds vooraan waar het gold nationale rampen te lenigen irts hij ook dë eerste om mede te werken tot al wnt dt welvaart zgner onderdanen kon bevorderen Zijne regeering was ouder Gods zegen eert tgdperk van ongcmcencn vuuruilgang en vermeerderde I stoSëlgke welvaart Vrede was er na r bttlleu maar ook vrede van binnen De eeingezindheid werd niet gestoord omdat 11 loiien van ons vaderland zich I konden scharen om tien Koning tdie trouw zijti eed I gestand deed dien Kij op 13 Mei 1849 aflegde op l dë Grondwet Steeds bleef hg boven dë partgeo verheven het voorbeeld geven van eerbied voor de wet Geroepen om Wet eerst de vrjje beginselen onzer tegenwoordige Grondwet toe te passen betoonde 1 hy zich gedhrende dat lange tgdsverloop een goed Koning die de belangen van al zghe onderdanen op bet hart droeg Geen wonder dat allerwegen dië dag luisterrijk al I worden gevierd Oreral aaftkt men tochëreidseltb om het zilveren feest van onze i Constitutioneelen 1 I Vorst waardig te gedenken en zoo mogelijk dëu band hechter te maken dië ons aan ons vonlénbuis verbindt Gouda zal dlmrUlj ook niet achter willen blijven In die overlttigiiig heUben de ondergetec kenden gehoor gegeven aan dë uitooodlgihg om zich te vereenigen tot eene Gammisiië om alhier een feest te vieren dat dè stad onzer inwoning waardig is iZij doet dkartoe een beroep op de medewerking van IBllc stodgenooten Het is een feest dht alle butgers I kunnen medevlereu waarbij alle verschil van rang af stand godsdienst of staatkundige meening wegivalt Allen noodigen w uit iets Üij te dragen tot eene feestviering die het zinnebeeld onzer volLseeubeid is Het penningske van den arme i6 ons even welkom als de gift van den meergegoede Rekenende op de algemeene medewerking onzer Stndgenootën hebben wij een feest tan ontworpen dat wij hiernevens de eer hebben té uwer keiïnis te brengen Nntttoriijk is dfct jjlnrf vOot wijMging vatbaar naar de middelen waaroVer wi zaliën hebben te beschikken Tevens wordt U de gelegenheid aangeboden een aÊondërUjke bijdrage te gpven voor een nationaal geschenk dat Z M alt aandenken aan dat feest zal worden aHngeSödÈn Wij laten hier in hóofdtl eKken lft Ikn VOl A dat door de Cortiiniêsic Is ontwor en Opening van het feest ultuoodiging tot het houden van godsdienstoefening en fëestkoTlekte voor de armed muziek op de Markt op verschillende uren een hisiorisch allegorische optocht met vertegenwoordiging van verschillende corporatiën en Gouda s ngverheid gondelvnart vuurwerk op de Markt De commissie wenscht levens de Wees en Armgesiichten te onthalen en4Zoa mogelijk een klein monument op te rutliten ter gedachtenis van dezen gedenkwa irdigen dag De dag na het feest is voor een kinderfeest bestemd Overtuigd van nwe belangstelling ncht de Commissie verderen aandrang overhodig Binnen eenige dagen zullen de leden dër Commissie zich aan uwe huizen vervoegen om de bijdragen in outtangst te nemen I Qpuia 29 Janaari 1S71 Gowlii s ingezetenen znlli n ongetwgfeld voqr geen Bnd rc gijnwente in Nederland onderdoen in dankbare lerlcenniugi der wcidadvn g noien onder bet koningschap van W ilhnn III Zg zullen dit tooiien door van ganscher harte zeer ruim bq tef dragen nu de commissie voor de eestiviering totthen koui De cuai i sie is reeds goed voorgègaaB Zij heeft ingeteekeud voor 345 voor de feestvieringen 17S voor het nationaal cadeau aan den koning Hel is niet iioodig gelooven wij om tot navolging van het goede voorbeeld door de cogimissiegei g i op t wekken een ieder zsl gaarne h et zgsë gfveii tot opjuistering van het feest tot bgdrage aan htt gésehbuk Wg wg gi er echter op dat er veel zeer veel geld noodig is om het plan der commissie in ajle détails uitt te voeren en gaven daaroiit de hoop te kMwen dat de Goudsche ingezetenen de commissie niet mogen teleurstelten maar haar door hunne royaliteit in sitaat stellen eeu schitterende feestviering voor bereiden die in alle opzichten Gouda waardig ia Zaterdagavond is de treurige tgding ontvangen dat dat jhr mr VV M de Bmaw lid vso de tweede kamer voor Gouda en oIBcier van justitie onn de rechtbank te s Gravrnbage te Haarlem waar hij zich den zelfden nwrgen bad heenbegeven plutssling overileden is V in een bloementuin terugkerende werd bg op straat door een beroerte aaiigetnst laet dien trenrigen nfluop dnt hij oogciiblikkelijk een lijk was Dat hei bericht van dit overlgilen hier en lo de rfiidentie waar de lircr de Br iuiv zoovele jiireii een gewiebti gen werkkring vervulde een diepen indruk heeft te weeg gebroeht laat ioh begrijpen Wel was zgff gezoridbeid in den laatiteu tijd gescliokt door den dood zijner echtgenoote en ana iiigeu4iae familieom staij liglieden maar tot aan dcii liiatsten dag van zgu f leven nam hij zgn dienstwerk met de meeste nauwgezetiwad en ijver wanr Hg wae een ijverig magistrtat en zgn adviezen voftal m b jrgerlijke zaken getuigden van groote kennis Als advocaat trsd hg s Hage op ii 1834 vervolgen werd hg lid van de rechtbank daarna substitunt olïioier om al schie lgk tu utHeier büiM parket te s Grovenhnge btuanud te wonleo ZuMt bekeod ii bewof g de heer de Bnaw zich ook op staatkundig gebied Van 1860 tot 1853 wu hjj Uu ran de Eerste Kamer foor Zuid Holland nit welke tak der volkerertegenwoordiging hg naar de Tweede Kamer overging om plaats te nemen voor ons district voor het welk hg 20 jaren zitting ha l en waar hij nog in Jiini van het vorig jaar werd herkozen Alsi een erkeoning voor verdiensten werd hem door Z M dën konibg fToothertog h t kommandeurskruia dM orde van de Eikenkroon en door den keizer van Bustand het ridderkruis van St Stanislaus geschonken Des o rledëne was den 24n April 1810 te Zierik zee gebwe ea had dut de ouderdom van 63 jaren bereikt Het sloffisiyk orrrtebot reedt Zondag in de residentie nit Haarlem aangekomen zal morgen te 1 1 nrer op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld worden Men schrijft ont uit Moordrecht Maandag 12 Januari j I gaf de liedergkerskamer de Ëensgeundheid alhier de eerste proeve van haren aanleg eo van het geen wg daarvan verder te verwachten hebben Deze knmer eerst sedert eenige waanden door een achttal handwersgezellen opge richt stelt zich ten doel door onderlinge oefening in voordracht de winteravonden zoo nuttig mogelijk te besteden Indien wij den korten tgd van haar bestaan in aanmerking ueuen dan komt voorzeker den leden alle lof toe voor de wgze waarop sij zjch v pr het eerjt aan het publiek vertoonden Beide stukken werden v rg en ongedwongen opgeroerd eo gaven zoowel door inhoud als door gekuischte taal de bewijzen dat de j inge rederijkers het nuttige met bet atogentme weten te vereenigen Groot wai dan ook de bijval die bun bij hun eerste werk ten deel viel en die nog verhoogd werd door de voordrAoht van eenige slotcoupletten opzettelgk met betoog op deze cerate proeve vervaardigd Wg vereeinigen ons ten volle met de woorden van den geachten tprekeri die namens h t aanzienlijk auditorium der Rederijkers dank toebracht voor dien genoegelgken en nuttigen avond hen tevens aanmoedigende om met lust en eensgezindheid op liet iqgeslagaiipad voort te gaan In de laatste dagen des vorigen jaars kwamen b j een landbouwer te Haastrecht drie gevallen van longziekte voor Ook nu weder zijn twee runderen bij deiizelfdcn landbouwer aan die ziekte lijdende onteigen I en afgemaakt Ten einde eenheid te busngen in de verschillende i plannen vopr het huMablijk ad den koning heelt de heer Plato burgemeester van Meerkerk in een Bchrijveii aan den burgemeester van Amsterdam het dkakbeeld geoppirrd dat de hoofdoommissie zich wende t Z K H poup Ffederik o dient raad in te winnen Alsdan meent de heer Plato bestaat de meeste waarschijalijkheid dat de natie een advies krijgt dat in den geest zou zijn van den koaiflg en nienlitad zqit id w nog vasthouden aan eigen plannen of iuzichten ZMtrdtg oehten is eeq ba engewooo Bgvoegsel voi iit Ned rlttHdêoi S aa c wtairf V r eheenen vanden volgenden inhoud i Blijk ot eny telegra vflaiJ itenaBt neraal Van Swiéten gedugteckend 13 Jimuari en den 16den Peofingaasgebadeu is eene voorname positie den I vjafld weder ontweldigd dii maal met een gering ver lies van elochts 1 gowfMideii Het is de liuievan da moskee lisjij it nii ir Rota Poljliet Waardoor de vgand zijnb voortiaanl te gcmeinseftitp naar bniien veriiesti waut de hu jWpoont va ï deiif KrtlQn naar 1 de rivi ritgile i gefaHrneii leeid eil cn iler het schot f onze ar llcrle Men beH ei it nit Kota Potjoet d D Kratos met het geweer W ni de vgnnd al gawer t heeften welk eene energie hij toont om ons tegen te houden is onmo elgk te luciden Maar wg zijn ook niet stil sappenarlieid iiaiti rijbouw trauchee en andere Wachten of veiligln idsili nste i en bloedige gevech ten g aii hand min hand Tnclr isde gecst drrtroe pen steeds uitmuntend en t rerht wnht zg hebbeu bgalle ondernemingen gezegeprnatil Ue val van den Krntoii wordUwWj geacht do h a is nog veel te werken om dezen zonder aanzienlijk verlies aan den moedigen vijand te ontnemen wegens beilekt terrein eu achtergelcgen werken Dne I der volgelinj ea van onzen zendeling die belast wa 1 roet het overbrengen van brieven naar den Kmtoo i wareUf den vorigen dag ontsnapt en IkUku het vermoorde vtu den zendeling berioj t m j j In de Siaali Ct Zaterdag avond verschenen wo dl de volgeude opheldering gegeveu De Kuta Putjoet is gelegt ii kan de Zuidwest zijde I van den Knitun De versterking is aangegiven op de Q ilangt bij de firma Smulders en C uitgegeven kaart tweede druk doch de naam Putjoet is daarbij niet vermeld Bg de e r8t uitgave dier kaart is ongev op dezelfde plaott een luelliiiit geteekend Tootta is o Stuler i O bet volgend l legruiiODtvatii at PBNJNO 17 Jan üt Atobioeesohe oorreepon dent der I mang Oasette sohrgft onder dagteekening v n 12 dezer Er it een krachtig bombirdeneot tegen den Kr ton geopend De Nederlanders zijn voornemens den Kraton te bestormen zoodr zg bres hebben gescholen Een an Ier intandsch opperhoofd heeft voor Atchin partg gekozen en geweigerd zich neutraal te hqudcn niettegenstaande de Nederlanders hem hadden aan cbodeu de blokkade jma zijn grondgebied I to schorten JTCUIN 12 Jan Twee duizend Atchineeten hebben het Nederlandsoh hooJdkwaftier op het oogenblik dat het grootste gedeelte der troepen aldaar afwezig was van achteren oaogevallen en ziju teruggeslagen Naar men verneemt it het venlag van de commissie van radporteort van de tweede kamer der staten generaal over het ontwerp der mnntwet dezer dagen opgemaakt en vastgesteld zoodat het eerlang zal worden gedrukt en rondgedeeld Zoodra de tweede kamer in den loop derrolgende maand bare werkzaamheden zal hervatten kan men alzoo de behandeling van dat gewichtig wetsontwerp te gemoet zie i De politie in den Haag heeft Zaterdag in eene topperg een diefstal van g is ontdekt Er is bevonden dat in de gnfbuis nab den meter die in den kelder geplaatst is eene opening was gemaakt waaraan klaarblijkelijk wns gesoldeerd eene leiding naar bovenverdiepingen van de woning welke pijp bij nador onderzoeJt ook werkelgk ontdekt it niettegenstaande de uiteinden daarvan zorgvuldig door metselwerk aan het bloote oog onttrokken waren Aanleiding tot de ontdekking heeft gq ven de omstandigheid dat men aan de directie der gasfabriek vermoeden had gekregen dat er meer gne verbruikt werd dan I de melef aantoonde Tegen den bewoner is prooesrerbaal opgemaakt De bij de tweede kamer ingediende wet houdende regeling vnn hel hooger onderwijs is verdeeld n de volgende titels en hoofdstekken 1 algemeene bepaling II Van het openbaar hooger onderwijs II Van de gymnasia 2 Van de athenaea 3 V m ie rijks universiteiten 111 Van de wetenschappelijke titels IV Van het bijzonder boogur oiulerwgs V Van de inspecteurs VI Overgangsbepalingen In het geitel 1 88 ai ikel r Aaa de ii hijud o Ueenen l wg het volgende Hooger onderwijs wordi gogerep in ope re en bijzondere scholen Openbare scholen zgn die opgerioht en onderhoudan dbor da gemeenten eu door het rijk afzond rlijIC Of gewBeBlijk De oxerig zijo bijzondere scholen De scholen van openbaar hooger onderiryt worden ondertcheiijen in gynipati athenaea j uoireraite ten De zofg roof d oprichting en inStindhottding van gymnasia is overgieten aan de gëfflëentebesturen Rgksgymnasia kunnen gevestigd worden waar daartoe behoefte beeta ti Het hooger onderwg o n d rijks univettiteit te Leiden Utrecht en Groningen wordf gegeven door hoogleeraren die verdeel ü ia de volgende faculteiten reehttgeleerdheid geneeskunde wis ennatuurkunde wijsbegeerte en letteren godsd nstwetenschii ledere universileil schrijft befirtellng elk jaar tien prijsvragen uit twes in dke faculteit volgens de daarvoor te geven voorschriften Het meest voldoenae antwoordva ecB dM st d ei B4 a a l eep inBtelliog v hooger onderwys d t dooi de faso teit die de r ag uitfch i 4 f bekroooing wordt waardig gekeurd wsfdt met een gouden eerepfinning bekroond Er kunnen aan elke anivecsiteit ze beurztn van rgkswege worden verteend ieder vaji aiibt hdnd erd gulden ter ondersteuning nlh onvcnaOgëode stadenten De jaarwedde der hoogldenbea bedraagt minstens vier duizend gulden Na vgfjarige dienst wordt zg op lijf duidend gulden na tfeiijirlge dienst op eet duizend gulden gebracht Ann eeu nhpogleeraar kan dadelgk bg zyne benoeming bet marimam derjaarw lde tuegele gd worden Tot hel geven van booger oitdWwiji a n d rijkawiiveiaiteiten worden privaat docenten toegelaten Tol de lessen aan de nnivers teit beeft elk d e door der rector m igni tons is ingeschreven vnjen toegang De lus rifviug getehiedt kosteloos enouvooiw rdelijlc zg wordt bij den annvaog van elk studiejaar I vóór 1 October herhaald leder die de lessen aan de universiteit wenscht te volgen stort b den oi voag van elke studiejaar eene som van honderd vijl tig gtidden Hg verkrijgt daardoor aaa dergkt univertiteitea toegnig tot alle leseen der boogleerMCD eo tot deiariditingen en verzamelingen aan d univerïilbiten onder le bepalingen daartoe door den diiiiittar vsn binnenUiidtobezaken caratoretfgehoord vaatte te a Zg aan wie eeue rgksbeurt i toegekend zgn van dei i ttortiug vrggaiteld D toegang tut le lesseu inripb 1 tingen en vertamelingtn wordt hun kosteloos vprleend Ieder die sleobts enkele lesseu van hoogleeraren wenscht te volgen botastt voor iedere les dertig denj zoo de lea in een half jarigen cursus gegeven word 1 vgftien gulden Ue handhaving 4er tocht kOfi d nnir i teit s opgedragen a n den rsctor magnilci v leder die vpor het loopeude studiejaar ia het by ori 37 b oeld register is ingeschreven is gehouden zoodri de recto magnificus hem voor zicb ontbiedt te vertehijden De straffen wegens overtredingen der tucht zgn o waarschuwing 4 berisping c wegzehding eOit tilinm abenndi d vervallenvetklaring relegïlit J Ten aanzien ran den verlaagden prga der ttatnkolen wordt uit Brussel geschreven dat eeninduitrieel aldaar zijne geheele behoefte au laaehino kQieu voor 1874 heeft gecontracteerd ü 16 francs per t i in plaats van 21 fraucs die hg in de laatste maowicu ketoalde Vóór de verhooging wa de middelptgs 11 francs zogdat het verschil nu nog maai 4 fr bedraagt Men schrijft uit Boabais in Frankrijk De beidfc tapperijen van de gebroeders Leont alhier zijn van overheidswege geeloteo Deze heereu die nu in de gevangenis te Bytsel achter slot zitten hielden zicb i bezig mat toldalen vgor Neertaudtch Indie aan te I werven en om de zaken te bespoedigen maakten zg eenvoudig valsehe bewijietukkeu voor diegenen hup uer cliënten wier eebt papieren niet in if beate orde wiven In het laatste van een rtieks artikelen over de vrgwilligers van het leger wees Multapktior onlangs i in het Handehblad op Engeland en zegt daarra q a Hoe is iu dat land het geheele dcfeutiewezen ingericht In Engeland worden de departementen vnn oorlog en marine steeds beechodwd al bozitlelide enkel een aecenditeel karakter Op de staalsbegfooting komen ij slechts voor als su y services Voir gens de Bill o ifi i heeft het leger geen nfzoiiderl jk legaal bestain zoou s bij qiis De Iviigetache wet kent geen onderscheid tusschen een soldaat en n ander burger zg ïcr tekert aan den eersten tegenover zijne oveistcu dezelfde onafhankelijkheid welke hg iu het burgerlijke leven geiiiei De wet regelende de inrichting van en de krijgrtuAt bij het legeii word onder den naam van Mnüny act telken jafe door het poriement vastgesteld Ten allen thdekan het parleaent het leger ontbinden of detzelh getll sterkte verminderen en wel vooreerat dwr het verwerpen der UwHitf act en ten anderen door de ja Igksche toelage voor het leger te weigoren Htf Émgeltisit leg r beslaat enkel fit vriJKUligtn Men kent daar té lande nocb gddwtiugtn diftlst noeh conteiiptie Geen abanderliiir B itiistei staat er aaif het hoofd vlo het behter der krijgszakeii ï estiMa seorOtarie van oorlog bijgestaan door de boretlBf van den militairen dienit Wfir offite it de grond wettige vertegeawoordiger van het leger iu het legerttaait Hv erantwiiordt het gebraik der voor betdefcntiewezEn toegesiane fondsen levert de noodig beeoheideu in tot het vattsteuén van bel kaierj brengt jfarl de ihtitif aet lef talfcl en it oolf speciaal behut met de uitvoering dèr wvtted welk de burgers bescfaEr en tegen misbniib van aMeht van den knol der ifihtaire autoriteiteni Het Kngelsche oBi ienkor tt wordt boofütek l V gevormd in het Soi iU military eoMyf te SandhuiMS Daarin worden behalve leerlingen die bonne optol ding zelve bekostigen ook op s lande rekening opgeoobtn v rlbe o4e nife jonge otutcrottsieitn of jilage officieren die elders hunne opleiding hebbende Ikkpaeni zich verder iu keunis wenscben te volnahhn Voorts worden daar koateleot torgelaten de kindeHm van oppissenile maar ongefortdneerde olBeierëd of van dezulken die m s lands dientl gesneuveld z Jn Voor de verzorging van zijne oude of verminlfti landverdedigers oigt Engeland op royale wijze Vooreertt wt eu in het Soyatmilittrf atylmmt Ut 700 zoon opgcuomeu van soldaten bg oorkeurg i kozrn uit weezen of onder dezulken die hunne moki den hebbi n verlo n eu wier vad rf bfjtfntlaitdt dienen Va9rts verzorgt bjet b tau van het Invalieidenbnii te Chelsea 400 inralieden ia zijn eigen gesticht en meer dan 80 00 0 daarbuiten Nederland ga dtrb lve bg de iurichtit en voqeat de verzorging van zgfi leger liever te rade bg Bage land dan by Pruisen Iu het eerstgenoemd landkan het beter dan el4ers leeien hoe de stootnocgr in zake van lands verdediging i gelijk d lfo belangen der hurgermaoischappg kan bevprdfren door die verdediging zoo min m ogelgk drukkend en lastig voor dÏ trttVg i ij te malren en Ie gèiW Vdor deh mlttUlr alle réu na niet enkel v iS l die der hoogste rangen zóo ultmuittend kab zorgèh dat i de positie van een geVood soldaat even aanlókk d wordt als b v die van een oppassend werkman 11 li 1 lilt I 7 I Tfe OOrT IHDia BATAVIA 10 Deeewbei De toestand dei vocdiagtmiddelen op Jara zegt de Sam Cc heeft in de jongstverloopen maanden geleid tot bgcondere zorg voor den aanplant van twee de gewassen en daaronder it oaa de 4jagocng vooral eene eeitte plaats toegekend Het ton on niet ver wonderen waaneer de ervaring bier of daar gHeerd had dat men ook in gewope tydea wel nf doéi met van laatetbedoelde kultuur nog wat meer werk te maken dag tot dusverre het geval was al moest dan ook de traditioneels ptdikultnur daaronder iets te Igdeo hebbeii Wf bedoelen kier natuurlyk i de eertte plaats die streken die lieh meer biJzon Sër vpor de teelt van djagoeng aanbevelen t Is tronwens bekend dat er afdeelingen egn waar de bevolking in den regel meer djagoeng dan rijst eet en wg gelooven niet dat zf daarby looveel slecht vaart Het blijft intus ehen waar dat ook de 4il goeug aan misgewos onderhevig i O a wordt oiis juist thans uit het Kedirische gemeld dat eene belangrijke aanplant van dit gewa aldaar by nebrek aan r n i mislukt Toch is de daarsan bestede moeite niet vergeef geweest wyl men de bladeren heeft bendt tot voöfer van het ven Op plaalite wosr de gelegenheid bestond die Uaderen aao karrevoerder en anderen te verknopen heelt men daaruit zelf geeq gering voordeel getrokken Men naakte dmir soms 4 0 ïi 50 ceut van den pikoi hetgeen p r bnne eene npbrengat van 40 a 50 vertegenwoorr digtj gezwegen nog van de klobot l et omhq sel der vrqch als het meest gezochte dekbl id voor de Jjivaausche roko s en waarvan men dus ook iq iodei geval profiteert Uit Salatiga sohrgft men aan de Zocomüfft Voor de bevolking i het tegenwoordig wel een heugelijke mpar geheet geen aan enanie tijd Het za ta r toch lang iii hcriiiiipring lihjvcn hoe zij tegcqivQordig dagelgks uit hjir dor ien wordt gehadd uip beeredienst te prestcereu voornamelgk tot het herstel vau wegen en hot verWcprIen en verbeterqiz van bestaande bjiineiiwegeq tot frame toer egen ren arbeid waarmede ij lang niet iii eiiumen is daar het haar duidelijk is dat die V frfr aiing hoegenaamd