Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1874

2100 68 16 78 71 38 78S4 89 68 67 63 Transport Haastrecht Vlist Mijdrecht WUnis IZegveld Kamcryk Koekengen Hkrmelen Veldhuizen Linschoten Snelrewaard Montfoort Willeskop Vinkeveen Totaal 2770 ben TcId toaar l n loestand was niet gevaarlijk geweest alleen m den laatsten tijd hnd hij een ernstiger karaLter aangenomen Ue niclit van den heer X voegde er bi dat zi sonder ophouden beproefd bad haar ooqi mede te nemen naar Jersey in den kridg harer ramdie die dein liefderijk zou faebbefi ver2v rgd maar te vergeefs Nu zijn edhter maatre gelen genomen cty den l eer X ia een kianksmnigriigeetioht op té nemen De nieuwbenoemde bisschop van Kamer jk kardinaal Bugnier hield onlangs in die stad zgu pleolitigen intocht het al t ie praal ba glans ah liet door Napoleon I g luten concdrdaat voorschrijft maar dat reeds sedert onheuglijke t deu in onbruik was geraakt I e stad as in teestdos gehuld overal waren vlaggen uitgestoken en opschriften aangebracht die den kardinaal ala den door God geeerden man en den roem van Kattterijk verhieven en aan de hoofdstraten had men eerebogen opgericht Aan de receptie namen alle ofiicieele personen deel De dragonders van het garnizoen waren den kardinaat tegemoet gezonden en het eerste regiment van linie was op den weg aarlangs de stoet zich zou begeven in orde geschaard Te 12 uren atoormidd reed de kardinaal de poorten van Kamorijk binnen Dragonders openden den stoet daarop volgde de wagen van den kardinaal waarin behalve lija Eminentie Ie bisschop van Lyddn de gezant van den Paus monseigneur Luociani en de abt Bernard vicjrisgeneraaT plkdts genomen hadden In vijf aadefe wagens bevonden zich het kapittel en het gevolg van den ijieuwen bisschop De stoet werd eveneens door dragonders gesloten Bij de poorten der stag stonden de brandweer met hel stedelyk muziekkorps de Keptelykheid mei hare banieren de geestelijke cprporiticn de hoogleeiaren van het groote en kleine scminnnum en een eeredepniatie van dames uit de stad De on erpreft ct en de burgemeester der slad stonden op een estrade De eerste hield eeo toesprai L t t tien k rJinaal en stelde hepi den burgemeester voor die Zgne micentie eveneens de rerschuldigde hulde bracht adat de kirdinaal iii het kdrt had geantwoord toog bij onder het gebulder van het geschut de stnil binnen De troepen presenteerden het geweer de trommen warden geroerd en alle klokken der stad geluid Op de Place d Armes gekomen gaf de kardinaal aan de menigte die zich op de knieën had geWorpco den zijgen en begaf zich naar de hoofdkerk aar eveneens dragonders waren opgesteld Te l A uren had in het aartsbisschoppelijk paleis de offlcieele ontvangst plaats van alle colleges die tot 3 uren duurde Sedert jaren beeft in Frankrijk een dergelijk feest niet plaats gevonden OUITSCHIiAND t e eer Beichensj rger liet bïken de centrumslid Tan het Huis van Abevaardigdeb heelt dezer dagen he bewijs gegeven dal op recfrt kuiutfge wifee met oi era wee om te springen zC t de ffetef Ziittiltf 0 j 10 derer beeft de heer Reichensf i er zi Verledigd de dagen van 187 O in het geheugen lerug te roepen met het due om daarbij aan te todneu dat in de kjitbolicke gedeelten des hnds zooah bg voorbeeld de Bijnnrovinclpn de bevolking grooter offers op het altaar der vaderlandsliefde heeft geplengd dan Ifl Ceiiig ander gedeelte v nii fruisen In de Kijiiprovinóien heèfl de bevolking për hoofd 15 Silbergroschen ongeveer 90 cents aan liefdegaven opgebracht tefwijl de bevdlkipg der pro incre I r tilsen sledh S Silbergr 12 ocnis en die van Brandenburg niet meer den ISilbergr 6 ceiits per hoofd gestort Het is volkoujen wnar zegt de Jfeièr Zéitun g dat d bevolking def Rijnprovincicn voor verre het grootste gedeelte den kalholieken godsdienst belijdt maar het ia met minder waar dat ongeveer een vierde gedeelte d r bevolking van die provincie wordt gevormd door Pfoteslanteo en loden Daarentioven moet niet over bet hoofd wordeq gezien dat een vtij grootpercentsg wiJ8 gedeelte van de Katholieken aldaar volstrekt niet cj e ic J gerind is len dit ujt vroegerch nd niet bekend i heeft het kunnen Wen uit de residti en der jongste verliiezingen Voor den Rijksr iad want tot dat drievierde gedeelte der bevolking behoOren de ouil Kat olieken de staatsgezinde Kathblieken eq anderen die met Ie heeren van hef centrum niets te maken wallen hebben en z ch daarentegen ten volle ft de beginselen kerkelijke wetten vereenigen Zeker i bet dat de heer Beichensperger zich het recht niet mag aanuiatigen om in hunnen naam op te treden Bet is wijders van algemeene bekendheid dat de Evangelische brwoners der provincie en de laatsbedoeldeo onder de l atholieken algemeen tot den gegoeden veelal tot ile rijkere klassen behoorcn zoodat men mag aannemen dat de heer Beichensperger zich de rrgbeid heeft veroorloofd zijn hoorders en lezers tan ket was der statletiek een geduchten lalschen neus aan te draaien Trouwens het is niet de eerste maal dat met betrekking tot deie zelfde uaeslie een zeer ibatieve berekening wo feEUuH deer eeAUcf imthHiD dij steeds beweren in naam van millioeneu geloofsgenooten te spreken Wg herinneren ons zegt de Weser ZeUung dat iu Maart 1872 werd beweerd dat een rn katholieke stiUtr tellende gsmr Sa WH ïijrten gedurende flen jonden Aaorlog tlrij ilMg had ingeteekeud iXior een lOln vanlB5 953 tb en derhalfv on ge eer 1 th peir hSofd aWaar doer den bevolkingwas opgebracht Hel is iiHi gebleken tkt 1 badoeltte stad bet cijfer der Katholieke bevolking staat totdat der Calvinisten liberale Katholieken Vrymetselaars en Joden als 42 16 en dat n ar dié verhouding door de eertibedoeldea ongeveer 44 1000 thj doftr4e laatstgemcide circa 6 000 hal üsU xijn bijgedragen Maar er is nog meer bekend geworden uamelgkdat het olericale gedeelte der bevolking aldaar heeft ingeachreren voor de inderdaad zeer bescheiden bijdrage van 444 thai 6 lilbérgroschen en dat de bedoelde stad is Crefeld het district alwaar de heei Peter Beichensperger il gekozen als lid van het Huis der Afgevaardigden Die laetstvermelda bijzonderheid werpt een eigenaardig licht op deze statlatieke opgaaf die hetzelfde gebrek beeft als de eerst medege deelde nl volslagen gemis aan objectiviteit Gouda 22 Januabi De uitslag der herstemming voor een lid van de tweede kamer in lieL district Gouda was als volgt Uitgebracht 2770 stemmen Vac onwaarde 14 Geldige stemmen 2756 stemmen Éi 1 Volstrekte meerderheid 1379 stemmen 6r A Kuyper 1804 Mr H C Verniers van der LoefT 1252 Kuyper Bü de eerste stXming waren Uitgabnebt Vau onwaarde Zoodat verkozei Dr A 769 232S stemmen Geldige steamen SS 17 Volstrekte meerderheid 1169 stemmen Mr H C Verniers van der Loeff 957 J r A Kuyper 767 Mr 1 Heemékerk Az 392 Mr W Baron van Goltstein 197 Diversen 10 2323 Hieronder laten wij volgen het getal kiezers dat in de verschillend onderdistricten van ons kiesdiathct ke t getlaud bij dt heistemming hij de eerste stemming en het getal kiezers volgens de lijeten i 1 Kiezers Ie stenim l 4t 2 302 93 76 32 23 42 30 147 IH 24 3 Ito M8 Q 87 46 SO 86 m 43 29 26 20 1 H 128 78 1 02 H é3 50 109 19 63 43 2 23 57 31 102 62 102 64 57 81 27 20 49 28 165 113 133 86 6 71 2671 1755 1 D18TRICTKN Kiezers Ie stemm Herstem Gouda 4t 2 302 340 Oudewater 93 76 8 Ilekendor 32 23 29 Langeruigeweide 42 ïO 38 Bodégraveu 147 IH 1 2 Papekop 24 13 17 Wcterden ItO M 1 2 Nieuwkoop W 87 69 Zevenfanizen 46 SO 36 34 21 00 S3 8 1 i 72 SI 44 41 89 86 48 27 38 138 114 Rietveld Waanlér Barwontswaarder BoskobpWaddiniveen Zev enhui7en SO Moerkapelle 22 Bleiswijk Reeuwjji Moördre fti Nieuwerkerk a d IJsel Cbpelte Onderkettra dU 51 Krimpen a d IJsel 37 Lekkei kerkKrim Jén a d LekBerkenwoudeGouderakSchoonhoven BèrgAmbacht HOI Ammerstol 23 2100 Stolwijk 2671 1756 78 00 24 16 107 66 ii 7 50 33 110 70 39 33 i 108 80 96 46 88 42 109 67 3472 2323 1 Ëene talrijke schare was gisteren voormiddag op de algemeene begraafplaats aan bet Kanaal te s Gravenbage vereenigd om tegenwoordig te zgn bij de teraardebestelling van den Zaterdag jl overleden beerde Brauw m leven officier van justitie bg de rechtbank te s Gravenhage en lid van de twe de jiamer voor ons district Het waren zoowel coUegies vriendea van den overledene als ambtenaren eii beambten die dagelijks met hem in aanraking kwameu voorts een zeer groot aanial ridders van de beide section van bet Metalen Kruis van welke vereeniging de Brauw voorzitter was Ook van andere vereenigingen af gestichten waarbij de ontslapene een werkkring veN vulde waren op den doodenakker o a de regenten van de Renswouder fundatie bg welk weezengesticlit de Branw het rentincesterschap bekleedde Alvorens het stoffelijk overschot nederdaalde bij dat zijner voor eeuige maanden oierledene g ide sprak mr J C van de Kasteele de oudste der rechter der Haagsclir rechtbank eenige troostwoorden tot de zonen des overlcileiien narbg hij ijii diep leedwezen uitte over liet treffend verlie ondervonden door het out allen van een man die in de maatschappij banden had van liefde harmonie en werkkracht en de achting van allen op zich bad mogen vereenigen Diep bewogen werd door den oudslen zoon dank toegebracht namens de familie aan allen die door hunne tegenwoordigheid hier de laatste eer aan hunnen braven rader hadden bewezen De droevige taak was hiermede ten einde en de talrijk opgekomenen verlieten de begraafplaats in de overtuiging ter laatste rustplaats te hebben geleid een man die aan gr iule kunde en werkzaamheid edele hoedanigheden des harten paarde De te Boskoop wonende leden der Maatschappij van tuiiibuuw en plantkunde hebben ecne afdeeling dier Maatschappij opgericht en tot bunnen voorzitier gekozen den heer P Höohman Jz en tat aecremris den heer W C Boer De Baad der gemeente Haastrecht heeft de jaarwedde van den hulponderwijzer met 50 re boogd Br zal na eene nieuwe oproeping gedaan worden Uit berichten van de reede van Atchin ontvangen dd 10 December kan het navolgende worden mede gedeeld Onder zeer ongunstige omstandigheden kwam de transportvloot ter rcede vnii A iliiii De meeste schepen waren door cholera aangetast De choleralgdrrt konden niet op de Z ckenschepen worden overgebracht omdat zij deze zouden hebben besmet en voor nuilcri zirken en later voor gewonden onbruikbiar gem takt Derhalve werd zooals reeds vroeger per telegr in ia vernomen op Poeloe Nnasi een obolera hospitnal ingericht in afwachting dat net de operaticn op de kust van Atehin een aanvang kon warden gemaakt Gedurende de eersli dii cii was echter aan eene landing op die kust niit te denken omdat het dagelijks uren Iniig hard regende en het debarnneeren en bi akeereii der door de epidemie aangeiaate traepen an er den blooten hemel op een vochtijien bodem waar vuren aangehouden noch levensmiddelen gekookt konden worden de noodlottigste gevolgen zou kunnen gehad hebben Inmiddels klom het getal der aan cholera overleden nulitaireu en koelies tot 180 terwijl 300 350 man door die ziekte en een aantal anderen door andere ziekten naren aangetast De voorraad drinkwater faakte ten einde en de pogingen om dien voorraad door water V8II Poeloe Nassi aan te vullen slaagden slechts gebrekkig terwijl daarbij tien aioepen verloren werden Hoezeer bet steeds bleef regenen werd nu de landing onvermgdelgk Den 6den December werd daartoe besloten In den avond van den 7 den waren alle schepen van Poeloe Nnssi op de bepaddc plaats aangekomen Daarop vond zooals de telegraaf reeds vroeger gemeld heeft de landing bij Kwala Gigben onder de leiding van generaal majoor Verspijck met goed gevolg plaats De vgand was nat den tijd en het punt van de landing betreft bigkbaar verrast waut de tegenstand was gering Don 9den December waren de troepen in ecne zeer srhoone vlakte op den rechteroever der la Gighen gelegerd Het eerste doel was nu pch van hel terrein tusscben die kivata en de riviervaD Atchin meester te maken Sedert den dag der landing was het weder bijzongunstig geworden De oorlogsschepen wdren van de cholera vrij geeven SlaaU ci Uit een partionlier schrijven uit het bivouac bij Atchin ontleenen wij het volgende Op 28 November waren alle oorlogsslienen en tranajportvanrtuigen ten getale van 35 ter reede an Atchin ivereeuigd Op alle Iransportïoartuigen behalve dat waarop generaal fan Smeten was en op de Jason was de chülera uitgebarsten zg voerden olie danrom de gele vlag Het gtooiete transportscjiip de Maddaloui bevatte alleen 1800 man troepen en kettinjsgangefs Bg het inschepen der troepen te Soeralia a in dit se lip stortte een der bruggen in waaruver htt inschepen plaats had loodat een aantal soldaten lu het water stortten allen werden echter gered Geilnrende den overtuclit waren de meeste officieren nit f cbrek aan plaats gedwungen het lek te houden N i ceuige dagen quorautaiiieverblgf te Poelo Nassi geschiedde de larding op 6 December s ochteiitls Met een hoiideriltal sloepen nerd de geheele 2de brigade in eens aan l md gebracht de Koopman ondersteunde door baar vuur de landing terstcjud werd vuet aan wal genomen en de aldaar zich hevin lende benting ingenomen De Hollander die het eerat den voet op den bcntingmuur zette w is de luitenant P Vinkbuyzen van het 13dr h taljon voor 2 jaren gedttacheerd van het regiuiint grenadiers en jagers lederen dag gaf het nu mm of lU er ernstige gevechten talrijke lagunen werden overgetrokkeii waar behalve dt zorg voor den vgand ook nog de zorg om met te verdrinken door het opzetten van het water m t den vloed moest in het oog worden gehouden Door de mineurs en sappeurs werd met groote inspanning een weg gema iki welken weg de infanterie voortdurend ouder bet beadiietiii des vijandt moiat dekken Korf In Friesland en Groningen zgn in den laatsten tgd op onderscheiden plaatsen ziekten en sterfgev illen onder de pairden voorgekomen die den aohgn hadden van besmettelijk te zijn en door besmetting zich voort te planten maar bg biiderzoek van deskundigen is gebleken dat zg bet gevolg waren van betchimmeld voeder Men meldt uit Leeutvardcn De longriekte onder het rundvee in deze provincie heeft m de afgeluopen maand December eene niet onbelangrgke uitbniding ondergaan Die ziekte openbaarde zich bij niet minder dan 16 veebouders en ktiam nog al verspreid voor Aan die ziekie stierven 4 en werden ifgemaakt 184 runderen Sedert 1 Jan dus iu het jaar 1873 heeft de longziekte in dit gen est 1614 offers gecischt Onder dit cgfer zgn begrepen 864 runderen die krachtens ministeriele besclii Nkiii en iii het begin des jaars zgn afgemaakt Sedert ileu 17den Deo 1849 het tgdstip der invoering van verordeningen tegen de longziekte tijn in ile e pru tncie 42135 runderen gestorren en afgemaakt Het HaniklMad meldt De heer W Oostmeijer hoofdonderwijzer aan de chrisielgke school op de Boommarkt te AmsterdAm heeft op den herhaalden aandrang van het centraal comité voor het kindergesclienk ann Z M den koning zgne plaats in dat comité hernoincii en de betrekking van vioevoor zilter aanvaard Ook te Paramaribo beeft zich een comité r in liuoWonderwijzers gevormd dat in verband met liet centraal comilc te Amsterdam de zaak van het kiniler ischenk in Ncêilandsch West Iudic bevorderen z il Betrekkolgk zeer elnig lieden verstaan de kunst om op doelmntige wijze een pand ziju rkkleed om te hangen OewDOnlyk wordt htt over den rug van t dier gelegd z uilnt het afhangt langs deiibbcnen Boms over den staart juist die lichaamsdeelen ongedekt latende die t meest benadeeld worden door ruw weder of strenge koude Het is voornamelijk de borst van het paard die wijl zij de longen bevat meer behoefte heeft aan beschutting dan de rng en de zijde Indien wij menschen aan een scherpen Noordenwind of felle loist zijn blootgesteld zullen ij immers instinctmatig borst hals nek en schouders tegen dien verkltuinen lcn invloed beveili gen want zoodra die teeredeelen voldoend verwarmd zijn kan het overige van t lichaam veel meer koude verdragen zonder daar schadelijke gevolgen van te ondervinden dan in geval de longen niet behoorlijk worden warm gehouden t Zelfde nu geldt omtrent het paard Zgn wallen kleed moet den i ek en de schotten omsluiten en over de borst dubbel nortlcn aangelegd precies zoo als elk die een overjas bezit die op de borst dicMknoopt wanneer hij storm of felle vorst moet trotseeren En daarom is het zaak dat ieder die zijn p mrd van een doelm iUg dekkleed wil voorzien thans bg den aanvang van den winter er een aanschaffe dat borst en schoften bedekt Die uitgaaf zal goede reuten opbrengen Vele voerlieden m Engeland hephten een dikken wollen lap of kraag van achteren rond het lichaam van hunne paarden en laten die bedekking tut over de borst afhangen Atie handelwgie is excellent vooral indien het kleed van onder door riempjes ui lussen rondom het bovenste gedeelte der yoorpooten bevestigd is en het opwaaien aldus belet wordt Ëeee dergclgke verwarming zal het paard vrij wat nuttijjer zgn dan de deken die hem gewoonlijk vrg achteloos over den rug wordt geweiden zoo als hipr te lande meestal ges liiedt Het paard is niettegenstaande zijne groote lichaamskracht een teer dier zoodat zijne gezondheid vele voorzorgen vereischt Even als een mensch at het zeer licht koude en de gevolgen van gevatte koude openbaren zich ook bg het paard in ongesteldheden der ademhaliugsnerktuigen en bovendien in stramheid der beenen Zoo lang het pa ird m beweging blijft zal het zelden of ngoit letsel ondervinden door strenge koude of hevigen wind maar zoodra het onder het werken en dus m meerdere of mindere mate bezweet zgnde stil staat ook zelfs maar in enkele oogenblikken zal het den nadeeligen invloed esner gestrenge lemperatnur met ontgaan en ten gevolge daarvanis het oud dat is onbruikbaar vóór zijn tijd Door het paard zorgvuldig te beschutten tegen het vatten van koude bevoordeelt de voerman zijn beurs atzoo in de eerste plaats Jndroclet Uit Ame ika IS gisteren bericht ontvangen dat de bekende Siameesche tweelingen zijn overleden Op Maandag den 26n Jan zal te Leiden een keu ring plaats hebben van knapen welke bij s rgks zeemacht een verbintenis wenschen aan te gaan De stad Veere is voornemens Z M den koning op 12 Mei aanst geheel afzonderlgk een cadeau aan te bieden Dit zal beataau uit een album met de fotografische portretten der mannelgke ingezetenen dier gemeente Naar men verneemt is in de afge loopene week een fotograaf derwaarts ontboden die reeds een 100 tal portretten heeft vervaardigd Een ze dzaam voorkomende e tf fc widere gezindheid voor den miUitairen dienst wordt aangetroffen bij de gebroeders Jalink zoons van V Jalink in leven veearts te Olst die elf als veearts 13 jaren tot 1838 bg de 7de afdeeling dien le en het krggs liensl getreden ofschoon diegenen die aan de luting moeaten deelnemen hebben vrggeloot De oudste en tweede zoons namen in 1861 dj ensl voor de Oostindische bezittingen werden daar zeer spoedig onderofficier en maakten in 1864 65 en 66 verschillende eipeditien mede De eerste werd vier malen meer of minder ernstig gewond hij kreeg een schot door beide beenen een lanssteek in de linker schouder en een randjoe door den linker voet bg het veroveren van vgandelijke versterkingen Wegens zgn moed lu verschillende gevechten werd hg gedecoreerd met de mil taire Willemsorde hg draagt de medaille voor twaalfjarigen trouwen dienst Ook de tneede heeft deze medaille De derde vierde en vgfde zoons gingen naar Indie na eerst bg hel leger hier te lande gediend te hebben de derde heeft in 1868 toen hg sergeant was te Soeraboja zes van leven dren kelingen gered die badende door den sterken stroom waren mcdegesleepl hg verkreeg hiervoor de reudingsmedaille en een loffelgk getuigschrift Na reeds aati vroegere expeditien deelgenomen te hebben maakte hij ook den eerste tocht naar Atehin mede Gene raal Kohler sneuvelde in zijne onmiddellgke nabgheid Bij het nemen van den Missigit kreeg Jalink een kogel door zijn pet en beeft volgens getuigenis van verschillende oIBcieren zich zoodanig onderscheiden dat hg is voorgedragen voor de Militaire Willl me orde Op 26 jarigen leeftijd draagt hg reeds de me daille voor 12 jarigen dienst en is thans sergeantmajoor Ook bevindt hij zich met zgn vierden Jn vgfden broeder bij de tweede eippeditie tegen Atehin de twee laatstgenoemden als fourier en sergeant De zesde is op ruim 17 jarigen leetlgd korporaal te Nijmeben de zevende en jongste vertrok dezer dagen naar Kampen waar hij bij het Instructiebalaljon is geplaatst Allen passen braaf op en zijn zeer gezien bij hunne superieuren Het is te hopen dat de moeder die sedert vijf jaren weduwe is hare drie aan den oorlog deelnemende kinderen gezond moge terugzien Hel volgende wordt door Dr G Post te Dordrecht geschreven aan de Prov Oron Ct Dat onzuiver nater nadeelige gevolgen heeft wordt lang amerhnud meer door de ervaring bevestigd en het 18 voor steden die in do naliijhoid gecne uivrrc waterbronnen hebben of wier bodem door jarenlange infectie vergiftigd is eene raak van veel tuiiie geworden om goed water aan hare iuwoners te verschaffen Rivieren als de Theems zyii letterlijk te verge ijken met verdund rioolw iter eene menigte ge allen hebben de nadeelige gevolgen geconstoteerd Onlangs IS daaromtrent nog iets bekend geworden in een rapport van een Londeuech geneesheer de Benzy Aan de Theems staat de groote Millbank gevangenis waar sedert ouhenchelijke tijden niet gejuiverd Theeraswater werd gebruikt Het sobgnt dat de bewoners der gevangenis voor 1822 altijd leden aan diarrhaea t welk de geneesheer toeschreef aan te sterke voeding en onvoldoende lichaamsheneging Het dieet werd veranderd maax drie maanden daarna brak er eene epidemie uit vau dysenterie diarrhaea en koorts die 600 van de 880 veroordeelden aantastte In 1832 werd de gevangenis door de cholera hevig bezocht en dasma achtereenvolgens door heiige djsenterie koorts en nog eens cholera Men won hel oordeel iu van de voornaamste mannen der wet nschnp in de hoofdstad en men verbeterde ventilatie enz maar zonder eenigen goeden uitslag In de jaren tusschen 1845 tot 1854 bad meu 57 dooden aan typheuse ziekten In 1854 wer J de watertoevoer veranderd Tot op dien iijd had men Thcemswater gedronken eenvoudig gelltreerd De nieuwe waterleiding voerde het water n t eene ariesiecbe bron op Trafalgar square Dit gebeurde geJnrende de hevige cholera epidemie en er waren juist gevalleh voorgekomen in de gevangenis Zcj dogen na de terandering hield de ziekie plotscliipg op en men bespeurde eene sterke verbetering in den Rezondheidstuestand bij de gevangenen Van dien tijd af tot April 1872 een tijdperk van 19 j irtn zijn er slechts drie gevallen van typheuse ziekte voorgekomen namelijk een in 1855 een in I860 en een m 18B i Het laatste geval nog wel bij een gevangene die reeds lij ende nas toen bij opgenomen werd Alleen reeds in het eerste gedeelte van t jaar 1864 waren er 3 sterfgevallen aan koortsen en 2 aan diarrhaea geweest voor dat de ujeuwe waterloevoer kwam In de negentien jaren die sirlds verliepen wa er slechts een stertgoal aan die ziekten en ook ifl alle overige opzichten bleef de gezondheidstoestand geIgk Tegenover dergelijke feiten die de statistiek one lungeeft helpt geen uitvlucht Zniver watrr niet vermengd met de onzuiverheid en den afval van menschen en dieren is eene Icensvoorw iarde Mocht het eene levenstiehoefte worden De taak der gemeente lieeturen zij in de eerste plaats on in hunne gemeenten beleg daor a inleg van groote regenbakken of aanvoer van elders aanleg van drinkwater vijvers etc de gezondheid der burgers Ie bevorderen Zeker zal bet pauperisms bg verbelering van den gezondheidatoe stand niet toenemen Laatste Berichten Weoneili 21 Jan De gisteren gemelde confessioneele wetten zijn bij het H lis van afgevaardigden ingediend Voorts is ingekomen de wet op het coiitingeot voor 1874 en eene wet tot afschs fing der belasting op advertenlioo De nieuw benoemde afgevaardigden Czeehen uit Moravie hebben den eed afgelegd Borlijn 21 Jan De Reiehmmeiger maakt een keizerlijk besluit bekend waarbij de Rijksdag tegen 5 Kebruari bijeengeroepen wordt De dichter Hoffmann von Fallersleben is overleden Versailles 21 Jan Heden heeft de Heer Ricard m de Kamer zijne interpellatie ontwiküelil betreffende den toestand waarin de drukpers in vele departementen verkeert ten gevolge vau den staat van be eg Nadat versriheideue incidenten hadden plaats gehad naar aanleiding van per=oneele feiten tusschen de heeren Ricard liaragnon en Ganbetta ging de Kamer ten opzidite der wterpellatie met 893 stemmen tegen i H tot de eenvoudige orde van den dag over Karlsruhe 21 Jan De Kamer van afgevaardigden heeft na een debat van twee dagen het ouU werp aangenomen dat tot aanvulling dient van e wet betreffende het uitoefenen van een geestelijk ambt Het bepaalt dat voor de uitoefening daarvan een Staatsexamen gevorderd wordt voorts beh4st het bepalingen betreffende het sluiten van Convioten voor stadeereqdcn zoomede tot verzekering van het kiesrecht legen kerkelgken dwang MARKTBERICHTEN Gouda 22 Jan Ug kleinen omzet blaren de prgzeii nagenoeg oiive anderd Tarwe puike Zeeuwschc 13 ii ƒ 14 25 Mindere ƒ 12 26 ü 12 75 Polder puike 12 ü ƒ 13 Mindere ƒ 10 60 af 11 50 Rogge piuke ƒ U 25 i 1025 Miniere 8 a 9 Voer