Goudsche Courant, zondag 25 januari 1874

Zondag 25 Januari 1874 7 7 5 Gerst puiVe 8 26 Si ƒ 9 Mindere ƒ 7 a 8 Haver iware ƒ 4 7B a 6 75 Ligte 3 86 4 50 Hennepiaad 8 50 i 8 60 De veemarkt met gewone aanvoer da handelvlofjj vette varkens van 23 a 27 cents per balfkilo vetle schapen viug magere varkens traag te verkoopen Kaas Aangevoerd 25 partyen j pr jïen ƒ 30 S3 Boter ISO k ƒ 1 60 N 1469 vraagt terstond een bekwamen BANKWEKKER met Rijtuigwerk bekend ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KENEN ZOON Chemisten 13 ff aarschuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zjjn door ons in doosjes 3778 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Den lleere Dr J G Popp K K Hof Tandarts te WEENEN Stad Bognergasse N 2 Ik gevoel mij verpligt u omtrent uw gerenommeerd ANATHERlNMONDWATER te berichten dat het al mynp verwachting overtroffen heeft Het gebruik van het ANATHERlN MONDWATER is voldoende om de hevigste Tandpijn te stillen en ze niet te doen wederkeeren In het belang der lijdende menschheid beveel ik het Anatherin Mondwater bij alle Mond eh Tandziekten als tot biertoe het beste aan Ik i eef n vrijheid van deze regelen gebruik te maken zooals u het best voorkomt en teeken mg met bijzondere hoogachting Dr ROMUALDO BELLICH M P TriêH 18 Maart 1872 Te verkrijgen te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijki A 123 te Uotlerdam bg F E van Santen Knlf apoth en A Schippeieijn C b aauwe porceleinwinkel te 8 Huge bg J L F C Snabilii apoth te Leyden bg E Noordgk te Utrecht bg F Alteua apoth te Amsterdam bg F van Windheim C verkuophuis te Oudewuter bg T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff 60EDK00PE HUZIEL voor Piano Soto Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sidney Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la montagne 2 d ruk B 0 50 Der Freischütz fautaisie B 0 75 Songes du foret C B 0 20 Gaité de coeur valse brill B 0 55 Martha Fantajsie brill B 0 75 Marche des Tambours Morceau milit B 0 40 Moments joijeux Caprice B 0 50 Paust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda URBANDS PIUEN Zg die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zjjn volgens het authentieke voorschrift van Paus ÜRBANUS VIII hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J C ZELDiCNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddhixveen bg C T Hazenbrho Heele doosjes yi 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes O 37V3 B Beproeft de heilzame werking hun door ene ondervinding van vele eeuwen toegekend GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en Adverlentieblad voor Gonda m Omstreken De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Burgerlijke Stand GtBOKLn iO Jan Johanua Wrlhclmica Sliaabetli oaJers 1 1 van dn Sandeo en H W van der Geest 21 Arie ouders J van Tiggelen en P van der Starren Johanna Elisaketh onderi H J Wennekes en C A 6 van Lu genbo aen OvrBiBDiN 20 Jan J Hogendoorn 2 m P Swanen borg 20 j l Plor n 81 j 11 m 21 C H H Vermealen 3 m GiBMWD 21 Jan II Verhoek en C G Moochon W Hollander eo E van der Starre J Peters en VV de Vries ADVERTE NTIÊN e Getronwd Ijg M C B HOLLMAKN II ♦ Voorspoedig bevallen van een Meisje C A G WENNEKES VAN LaNGÏNHÜIJSEN GoDDA 21 Januari 1874 Heden overleed tot mijne diepe droefheid mijn geliefde Echtgenoot de Heer LEONAK DUS JACOBUS FLOaUN na een langdurig lijden in den ooderdom van bgaa 32 jaar Wed L J FLORIJN Bbasselaab Gouda 20 Januari 1874 De DISTELKERDEBU en LIREUE8T0 KERIJ zal op denzelfden voet door de Wed worden voortgezet Heden overleed te Utrecht tot diepe droefheid van hare ouders en betrekkingen onze geliefde Zuster en Behuwdzuster MARIA AUDA WILLEMS in den jeugdigen leeftgd TXkn 13 jaren T J KOOBS D W KOOBS WiLLBMs Gouda 23 Januarij 1874 Te Huur gevraagd tegen 1 MEI e k by voorkeur op een derSingels een HUIS met minstens 4 KAMERSen TUINTJE van omstreeks f 200 hnurprfls Aanbiedingen franco aan den Uitgeverdezer Courant onder letter A Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 26 JANUARIJ 1874 des voo miiddags ten Elf ure in het Logement de Zalm aldaar van Een goed onderhouden HEERENHU IS ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wijk C N 195 kadaster Sectie D N 164 groot 220 Centiaren Zijnde in het Huis vier groote en drie kleine Kamers meerendeels Behangen en Gestukadoord een ruime Zolder goede Keuken twee Kelders eo hetgeen meer tot een goed en gemakkelijk ingericht Woonhui behoort Kadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J POBTULIN DROOGLEEVER te Gouda Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING BEN Geneeskundig Volkshandbock OVBK DE GENEZING DEE ZBNUWVEESLAPPIN9 VAN BET LIGOBAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zjjnen huize te consulteeren Wie niet bjj hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekhandelaar H Ar MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Prausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Öoor het toezenden van 1 postzegels kan men de zelfbewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echteUecept waarop men in het bijaonder attent maakt Zgn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAO eu werken heiUanm op de SPIJSVEHTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHKRFfE in het BLOKD en UITSLAG der HUID ij lijn ZACHT LAXEHENl en SLUMAFDBIJVENI Verzegelde doozen van 87 a t 8 dubbele doozen zgn verkrijgbaar bij de hh Mbl uaerclam C van der Zanden Amsterdam M CliSban C droog heilige weg D 321 Bodegrme B Versloot Bankoop i H Rosbergen Delft H W de Kriigff Deventer Gebroed Timan Oauda L Schenk op de Uoogstraat Haastrecht K Oosterling Lekkerkerk A den Ouditen Leyden i T Terbur fh Haarloio hoek Bakkersteeg Monl oort H A v d Berg Moordrecht G H Post Oiideicater Pr Vree Rotterdam v d Toorn Beker wesle wagenstraat Schoonhoven A Wolff Utrecht F Altena op liet Steenw over der Don kerstr n 372 IVonden W F Sieerman Zevenhuizen A Pnin Het depot dezer eChtO Urbanus Pillen sindi zoovele j ueii met roem lickrnd en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplnatst bij den heer L SCHENK op de Huogstrant WAARSCHUWING Men t ordt instnntelijk ver ocht wel attent te willen zijn dat door on bij niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgb aar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatsen dan bij de hierbovengenoemde De póthouders In elk doosje is een biljet voordien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Ki RNEN Zoon ApoI bekers welke H iudteekeuing zich ook bevindt op het Zegcllak waiirmedc de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de jjebruikers instantelijk daar wel op te letten en r ideii hun ann wel toe to Zien bg wien men de Doosjes Pillen lui ilt Alleen die Doosjes waarin een odjet met onze Handteekening is zich n iu te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels Gouda Dnk van A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oonda brengen ter openbare keunis dat ter voldoening aan art C9 der Wet van den i Julij 1850 Staaltblad vfi 37 ar chr lten van de Processen verbaal betreffende de benoeming van EEN LID van DE TWEKDB KAMER dkï STATEN GENERAAL bedoeld bij de aitikelen 62 en 67 dier Wet zgn aargtplakt en zulk aan den ingang van de St Knthoniestraat alsmede dat gelijke afsclirinen op de Secretarie der gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genonen op lederen werkdag van de isargena tien tot de naaiddaga een ure Gouda den 23 Jftnuari 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Diioooi eKVEitFos nnn vAN Bnoiif DzEiniocnnr INSCHRUVING VOOR DE Nationale Militie WAARSCHUWING BURGEMEESTER en WCTHOÜDERS van Goada hcrinneien aan belanghebbenden de verpligting dat alle jongelingen die voor den In Janiiarg de rfl jtars hun 18 jarigen leejtyd keblen bereikt fn derhalve getwren zgn in het jaar 1855 onverschillig of zij al of niet reeds in dienst zijn of andere redenen van vrijttelling mogten hebben in den loep der maand Jaiiuorij voor de Nationale Militie aangegeven moeten worden tot het doen van welke aangifte de jonneling de rader en na diens overlgden de moeder eu is ook deze overleden de voogd zich ter Secretarie moet aanmelden Het Register van Inschrijving wordt den Sin January des namiddags ten 4 ure gesloten en de personen die de aangifte ter inschrgving in dezo Baand emiimen vertallen in eene boete van 25 tot 100 Gouda den 23 Januarü 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOGLEEVEE FottTCIJN VAN BeROEN IJzENDOOEN Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dut het Register van Inschrijving met de alphabctische naamlijst van hen die in het afgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie zgn ingeschreven van den 24u Jannarij tot en met den 2n Februari aanslaande de Zondagen uitgezonderd des voormiddag van 10 lot des namiddags 1 ure op de Secretarie drr gemeente voor de belanghebbenden ter lezing zgn nedergelegd en dat tegen Register en Lijst bezwaar kan worden ingebragt bij iivn Commissaris des Konings in deze Provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier ondeiteekeud door bem die hrt bezwaar inbrengt welk verzoekschrilt vuu r of op den 4n Februarij 1874 moet worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gemeente Gouda den 23 Jannarg 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dboooleeves FoBTCim van Beeoen Uzendoorn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentpligtige ingezetenen wier namen voorkomen op de auppletoire registers voor het dienstjaar IS dat de PATENTBLADENin gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar tijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 26n Jannarij 1874 tot en met den 7tt Febmary daaraanvolgende tet marmiddêfin ma 10 M il Bamiddaga 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hunne buizen legen betaling vnn tien Centen worden uitgereikt terwijl de nslatigen vervallen io eene boete van vijftien gulden bg aldien zij aangevraagd wordende hnn PATENT of een tfseirift rtn hetzelve niet kunnen rert X nea Gouda deu 23 Januarg 1874 De Secretaris De Burgemeester j Dboooleevee Foetdijn van Beeoen Uzendooen KENNISGEVING De BURGEMEESTER iran Gouda gelet op het le lid van art 24 drr Wet van den 4n December 1872 Staatsblad n 134 tot Voorziening tegen beamettelijke ziekten Maakt bg deze bekend dat in de rerloopen 24 i uren 1 persoon ia aangrgeven als oveileden aan Aziatische Cholera Gouda den 24 Januarij 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De BURGEMEESTER van Gouda breugt ter algeireene kennis dnt in het KoAijhuis Habmonir Ier lezing ligt het bestek en de voorwaarden voorden bouw van eene licht WACRTKR8W0N1NG ann den Zeedijk van den Nieuw Neuzenpolder bij Neuzen Gouda den 24 Januarg 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND BulliJiilaiidscli Ovcrziclil Na dn aanneming dor mnire wet is door de Frausche kamer een zeer onstnimigi zitiing gewijd aan een interpellatie van den heer llicard over de willekeurige beliaiideiiug der drukpers Natuurlijk werd geen ander resultant verkregen dau dat men elkander per jd soonigkc hatelijkheden lutar het hoofd wierp ADVERTENTIÊN worde geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlgke Nommers VUF CENTEN Aan de Opinion Nationale is de verkoop op de openbare straat en de verspreiding door colportage verboden wegens een daarin heden opgenomen artikel waarvan de strekking is om de openbare meening op te ruien en de politiek der regeering tegenover het buitenland In een verkeerd daglicht te stellen De offlcicele Duitsche Reiehsameiger bevestigt dat de rgksdag den 5n Febr zal worden bijeengeroepen lu de Woensdag gehouden ziltlng van den Pruitischen landdag werd het voorstel tot invoering van de Kteisordnung in de provincie Posen na eenige discussie in handen gesteld van een oommissie van 21 leden de regeering bleek het voorstel niet ongenegen te zijn de minister van binnenl zaken verklaarde zich bereid aan de beraadslaging van de commissie deel te nemen Onder de Polen is tot groote vreugde der Dnitschnationale partij eene algemeene scheuring ontstaan De liberalen verwijten den ultramontanen dat zy met de Poolsche maatschappij geheel gebroken hebben De vorming nn een liberalen Polenelub tot bestrijding van de aanmatigingen der geestelijkheid is ophanden Op eeiie door de Duitsche regecring aaa de Italiaauscbe gerichte vraag is geantwoord dat de depêches voorkomende in het boek van ikmarmora iaderdaad vervaischt zijn Van een onlangs besproken stuk ia het orgineel niet te vinden De Bciersche kamer der afgevaardigden heeft d wijziging der wet betreffende de ophefflng der rechtbanken van gezworenen aangenomen zoodat op dit punt de goedkeuring der beide huizen van den rijks raad verkregen i s Het voorstel Volk om bij deu bondsraad aan to dringen op het behoud der rechtbanken van gezworenen is met 28 tegen 10 stemmen verworpen wegens onbevoegdheid om over deze zaak te beslissen Slechts prins Hoheolohe voerde het woord ter gunste van het voorstel Volk In de Fall Mall Gazette wordt een schrijven van lord Russell medegedeeld waarin hg deinitief verklaart de bekende meeting op den 27 n aanst wegens ziekte niet te kunnen bgtvonen Hij beantwoordt tevens den brief van den aartsbisschop Manning Gednrende zijn gansche leven verklaart hij beeft hij gestreden voor de vrijheid der gedachte etrst voor de katholieken daarna voor de dissenters en eindelgk voor de joden om die reden moet hij thans ook zich tegen een aanslag verzetten die het Duitsche rgk voor altijd in despotische kluisters zou slaan door liefde tot burgerlijke en godsdienstige vrijheid wordt hij genoodzaakt met de meeiderheid der Engelsche natie ziju sympathie voor DuiischUnd te betuigen de zaak van Duitschland is de zaak der vrijheid de zaak van den paus die der slavernij Ten gevolge van het bedanken door lord Rusaell zal ir Abn Murray de president der Protestant AssocialMi het voorzitterschap bekleeden in deantiultramontaansche meeting op 27 dezer Afgevaardigden uit Amerika zijn te Liverpool nadgekomen De beer Stanley deken van West minster het hoofd van de moderne richting in de Eng kerk dezelfde die het huwelijk van den hertog van Edinburg inzegent heelt een brief geschreven waarin hij zgn volle instemming met het doel der meeting te kennen geeft Ten gevolge van groote aanvrat en is de uitgifte van toegangsbiljetteii tot Vrgdag en Zaterdag beperkt Na den Z7n zullen gedurende twee raa inden iu alle groote steden van Engeland meetings van gelijke strekking worden gehouden Voortrrfl elgko redenaars zullen het woord voeren