Goudsche Courant, zondag 25 januari 1874

i lijk onderzocht en do ambtenaren die des morgens vnn 4 tot 9 uren dienst hadden gehad en op hét oogeiiblik vnii de ontdekking van den diefstsl niet op het postkantoor aanwezig waren zijn onmiddellijk oiitbodfn doch alles is tot ou toe vruchteloos gebleven De geldkist bevatte 85 000 fr Om de verschillende nitbetalingen te kunnen doen had men 60 000 fr bankbi jetlen gihaald Er lijn 31 000 fr biljetten rm 1000 fr en 20 000 fr biljetien van 100 fr verdwenen De geldkist draagt geen teekens van inbraak msar sluit alleen niet goed meer Twee deuren verleenen toegang tot het bureau w ar de geldkist staat Men heeft opgemerkt dat de sleutel der deur door welke de bestellers naar buiten gain Verdwenen is De ambtenaar die des avonds het laatst is vertrokken heeft dit bemerkt en dus de deur alleen toegetrokken die des morgens wogeuwijd openstond Men verneemt nog dnt ile sleutel van de geldkist eenige weken geleden verloren is geweest doch later ia teruggevonden binnenlandT Gouda 24 Jani abi Men verzoekt ons mede te drelen dut in plaats van den heer van Gorknu predikant te Amsterdam die door ziekte verhinderd is morgen in de Kemonstrantsche kerk zal optreden de heer Meijboom piedik aldaar Op een deel iet predikbeurt briefjes was de naam van eerstgenoemden heer reeds gedrukt Op Donderdag 5 Februari e k zullen dezelfde jongelieden die verleden winter door hun vrijmoedig sp I zooveel byval vanden weder eene tooneelvourstelling geven iu de Sociëteit Ons Genoegen Het weldadig doel dat zij biermede beoogen de zuivere opbrengst toch zal tot een bydrage dienen voor bet te verbouwen Israëlitische oude mannen ea vrouwanhuii moge hun van alle kanten de medewerking van het Goudsche publiek doco ondervinden Op de reeslalling der viei Nobel in de gemeente Bergambacjit heeft zicli een geval an longziekie verioand Van Sent Off is Donderdag het volgend telegram ontvangen A tohin 19 Januari De Ilullandcrs zijn werli lops iu afwachting van versterking üen regeeringstelegram van 18 Januari uit Pcnang den 01 en meldt i Na 13 dezer niets belaagrijks te melden dan eeu vij indelijl e aanval op de hoofdstelling De vijanddrong op een nog niet geheel verschanst punt door dep klewtng in de vuist en doodde 1 officier en 5 minderen terwijl 11 zwaar gewond werden De vijand werd teiiiggedreven 44 dooden achterlatende Dour het vuren uit den kralon waren de liiiteniint Ilutstcvn licht gekwetst 1 soldaat gedood en 7 gewjiid IVrgens de bardnekktglxid van den vijand was men verplicht de hoofdstelling goed Verdedigl ar te maken ten etude met vertroaweu Ie kunnen opercereu daarby oO ipte de regen om de verblijfplaats dnron eii goed bewoonbaar te houden Hiertoe zoowel als tot het updaen van terreinkennis diende het staken der lijandelijkheden want de krnton was door ondoordringbonr gewas nog aan het oog onttrokken Om den val lan den kraton zeker te maken moet hij berend worden Te dien einde was de tweede helft vnn de reserve brigade van l adang ontboden Deze zal ook later noodig zijn voor de onderwerping van de XXV en XXVI moekims want de bevolking u meer dan de Sultan die geen gezag heeft tot voortzetr ling geneigd Overigens zijn de toestand van oorlog en gezondheid gunstig In de eerste helft der maOnd Maart a s zal te s Hage oen examen voor onderofficieren van het leger tot het verkrijgen van den rang van 2e luitenant worden afgenomen Voor het wapen der infanterie worden 60 plaatsen opengesteld waarvan zoo mogelijk 10 door de aspiranten van het liohter examen beliooren te worden vervuld voor dat der cavelerie worden 10 en voordat der artillerie 6 plaatsenopengesteld Ten einde in de behoefte aan officieren by bet wapen der infanterie in Nederlandsoh Indiu te voorzien zullen voorts even als ten vorigen jare de onileroflicieren der infanterie van het leger hier te lande die genegen mochten zijn tot eene benoeming al 2e luitenant der infanterie bij het leger in Nederl Indië in aanmerking te komen zich daartoe kunnen aanmelden Zg zullen aan dezelfde eischen moeten voldoen als die voor het leger bier te lande en in staat moeten wezen het gewoon examen ingevolge het voorsehrift vastgesteld bij de aanschrijving van 23 Maart 1868 af te leggen Het voornemen bestaat om bij voldoenden uitslag van dat examen onmiddellijk een twee en twintig Pe in nisjer flladalone gaf Woensdag aan de depn tie Velke om uitbreiding van het kiesreolit kwam TCrzoektn ten antwoord dat zijne zienswijze aangaande deze qnaestie geene wijziging liad onderdaan doch d it bij het geschikte oüfscifblik nog nietgeko men acht om de zaak op eepe doeltr e iue wijze ter sprnke te brengen Aangaande den inhoud der in den Oostenrijkschen rijksriuul ingediende confessioneele wetsontwerpen verneemt men hVt olgende ïlet eerste wetsontwerp heil het concordaat op en handelt over de bezetting der kerkelijke ambten en prebenden Elke bezetting moet aan de staatsqrerJieid ter kennis ggbraoht en kan in vooikomende gevallen verboden worden De bissohoppei zijn verplicht hunne verordeningen gelijktijdig met de publicatie aan de staatsoverheid mede te deeicn Indien kerkclgke verordeningen den godsdienst rakende met de openbare orde in atiijd xg n Jiuonen zij verboden wqrden Tsre t wordt het staatstoezicht op het beheer van het kerJcelijk vermogen geregeld Het wecde w tsontuerp heeft betrekking op de rechtsverhouding der kloosterorden Tot ppriohting of vestiging wordt de goedkeuring van staatswege vereischt en moeten de siatuten warden overgelegd Het ontirerp ge ft de gevallen aan der niet toelating der onttrekking van vergnnning en der ophe Bng van de kerkelijke corporatiiin Indien het lid eener eorporotie voor de politieke overheid verklaiirt de orde te verlaten dan wordt hij door den slaat beschouwd als daarvan geen deel meer uitmakende De beituren der corporatiën moeten jnnrlijka aan de staatsoverheid opgave doen ran het aantal harer leden en van de voorgekomen fliscipruiaire stralfen Voor stichtingen schenkingen en legaten ter gunste van kerkelijke corporatiën wordt de toestemming van den staat vereischt De overlieid heeft het recht om op het vermoeden dat handelingen z n gtpleegd welke met de wet in strijd vin een huiszoeking te Üenerkstelligen Tot vestiifiBg van buiteiilandscbe kerkelijke genootschappen of tot Verkrijging van binnenlandscben grondeigendom T ordt de goedkeuring van den staat gevorderd Het derde ontwerp regelt de bijdragen voor het fonds irasruit de behoeften van den katholieken eeredienst moeten bestreden worden tevens strekkende tot verbetering van bet inkomen der geestelijken en tot dekkhig van tot dusver door den staat verstrekte j bijdragen Het vierde ontwerp bevat bepalingen over die erkenning der tot dusver nog niet erkende godsdienstige genooi schappen Deze erkenning heefl plaats wanneer go lidieustonderwija eeredienst en èonstitutie niets bevatten wat met de wet in strijd is of de goede zeden kwetst en erkenning geene beleediging is voor andersdenkenden De overige panogen zijn gelyk aan die voor de reeds erkende kerkelyke genootschappen aangenomen De nieuwbenoemde Czechlsche afgevaardigden hebben vel is waar in de zitting Woensdag door het huis der afgevaardigden gehouden den eed afgelegd dodi de herr I rajak gAf fevend in hun naam te kennen dat hunne intrede in den rijksraad welks vrettigheid door hen niet wordt erkend slechts geschiedde ten einde tot eene overeenstemming Ie gekken en dat indien dit doel niet werd bereikt lUnne verdere politiële houding in geen enkel opzicht werd geprejndicieenl De president Rechbaiier hield daarop eene redivoering waarin hg wees op het ongeoorloofde eener discussie over de wettigheid der staatsregeling en waarin hij voorts het wettig bestaan van den rijksraad bet logde De afgevaardigde Kopp beeft in die zitting voorgesteld om eene commissie te benoejieu tut oluli tzoek van de kerkelijke wetsontiver cn De li en van arthufiena is weiler voor de scheepvaart geopend Hel tolkantoor en het qnarantaiiicboreel zijn van Purman weder derwaarts verlegd F B A N E Q U Indien men 7egt een oorrespond jit yfia de Time ran de litteratuur mag beweren da ied r volk die letterkunde heeft welke het verdient te hebben dan maet men al en zeer slechten indruk ran het Fian obe volk verkrijgen Onder bet keizerryk had de litteratuur ren slechten weg ingeslagen De zucht naar vergedreven neeldc as algemeen geworden en de lilteratanr had zich amr de publieke opinie gevoegd Sleelils enkelen waagden het tegen iien stroom op te roeien Mnar de mecsten luisterden naar de luim van den ruoten hoop Iedere rang in de maatschappij had zijn afiondcrl ke letterkunde eene letterkunde naar zijn zin Het peil der litteratuur daalde en het getal der auteurs klom Sinds onzcdelijklieid en bederf het eerste vereischte geworden waren bad ieder kopiist zoo al geen kennis fijner moedertaal dao toch talent genoeg om auteur te warden t Feuilleton in de nieuusbUden ontstond en geraakte in banden van mannen zoinlfr gf welen zonder o ertuiging zonder kennis die h trtstochten besebreven waarin üiets gijOti ns CU misdaden die liederlijk mochten heeteu Dit bederf ging uit de boeken iji de dag bladen OT ren a i het dftgblad tot het tooneel In plaats van den roman die belrekkelijk nog koud ha I gelaten kwam de bekoring van het deojratief de scliiticrende verlichting en de verleiding in eene iictrice beli j naan d Mot grojjt talept was üjHflas pp dien yeg fooi je n ni En jicio hem et minder a iepten op dien a rg volgden na en bun loevlucht tot de iunst van de moditte en den dame kle ermaker Van tg n ff am zochten de jictrioes 4por hour toiletten succes te belinlen Bedenkt men dat een actrice der Paryache schouwburgen doorgaans 700 tot 00 fr s naauds verdient dat zij in sommige ttukker vyf of zesnjaal van tot let verwisselt en dat elk djer ostumen minatens d gage van een geheele maand kost dan begrijpt men waartoe dit leiden moest Litteraire kunst w is een oniioodig iets geworden Het stuk was er op aangelegd de aotrice te doen sohitterau De auteur bad zyn best edaan om de sierlijkheid van haar toilet te laten uitkomen Ma de aotrice bezorgde den au teur het publiek dot aan da deur vocht ai n maar te kunnen zien Van het toooeel kwam het toilet in de wereld De dames gingen zich kiredcii als de aoirices De litteratuur had het dagblad gevormd het dagblad bewerkte het theater het theater schiep het tpilet het toilet was oorzaak van de actrice de actrice riep de cooodette in het letvcn en tatan zette aan de zyde dezer laatste Is de kroon op het gebouw den dameskleerenmaker Deze heerscbt door den lengen Hy verzekert ieder costuum uit te vinden zoo dot bet overeenkomt met de gelaatstrekken van wie het draagt maar in werkelijkheid vindt by het zóó uit dat bet zoo duur mogelijk wordt en hy laat het aan de gelaatstrekken over om zich naar hjet costuum l s l ij ken De d w eskieerenmaker houdt er een aanzienlijk korps jonge dames op na wier taak Int is in zijn aga2njnen zich met de nioiwe toiletten uit be doaaeo en deze zoo voor de koopUutttgen ten tppn te spreiden Zn moeten slanke vormfen hebben tijzonder elegant kunnen loopen wttt wanr ijk een kunst is en bekoorlijk zijn van uiterlijk Aan haar toilet mag niets ontbreken en het loon dat meu baar geeft bedraagt 70 tot 100 fr s maands Wanneer iemand die ma gazynen binnpntrceiiji rofpt p jiiffrquiv d e byzond f siag van verkoopen beeft eeu der jonge di m s nit het korp een bloqde of een doifkere naarmate de bezoekster blond qf donker i s Ayoii s na fsevenen verlaat cette petite dame de magazjjnen fnï gaat zij op haar eigen zaken uit Niets is minder vreeaid dan dat tg na eenigen tijd als eigeqi res de toiletten ten Ipon spreidt 4 kii vfoegpr voor anderen ter bezichtiging droeg Uit dit mengsel vt n rpni n nieuwsblad tooneelstuk acirice wiukejjufrronw daqieskleereumaker cocodette gummeux petit crrvó is die luchtige appervlakki e geblaseerde en opbrnischende maatschappij uutsiaan die door jicn welke tot bqar b hogren Ie monde parisien genoemd wordt Men hoopte dat de oorlogen de 4rue e gevolgen van dien daarin e ue vetantfering brepgeu zouden doob het was tevergeefs gehoopt Steels da ilt het peil der litteratuur Uoe zeldzaam is het eeu geleerde te vinden die in zijn werk iielf zijn grootste vreug de vindt Ouder de helden dezer tooiieellittetatuur staat Stirdou bovenaan ToUeiten zoo heet bet hoofdbestanddeel waaruit hij de stukken sain nste t die wg hier niet noemen lulluii Van ktva id ging hij tot erger Eerst dankte hg zijn succes onn stukken waarin te veel toilet was thans schijnt hij te willen eindigen met stukken waarin men de dames kan verwijten dat zij veel te wein g ljd t hebben Ook Dumas schijnt dien weg te uilnii o gii ii Jelijk wij zeulen de B £ L a I É Op het postkantoor te Antwerpen is op zekeren morgen een groote diefstal ontdekt en bevonden dat er 51 000 fr in bankbiljetten van 1000 en 100 fr waren veidwenen De diefstal is op een brutale wijze gepleegd De geldkist bevatte verscheiden sommen geteld en verdeeld om eerstdaags de op de post genomen abonnemeiitrti aan de dagbladen te betalen De dief heeft de biljetten van 1000 en 100 fr medegeuumeii maar al het andere van waarde zooals biljetten van 20 en 50 fr al9m ede het goud en zilvergold laten liggen Men ver oedt dat het misdrijf nooli r i Zondag op Maandag is ge pleegd en dat de daler alleen de biljetten van 1000 en 100 fr heeft medegenomen in de hoop dat de diefstal niet binnen de iwee of drie eerste dagen zuu worden oiitdeU daar men bij den eersten oogopslag niet kon zien dat er een ontvreemding had plaats gehad De z iak heeft een gruute opschudding onder het personeel tewee ncbracht cii de inspecteur en directeur zijn zeer verslagen De zaak is onmiddel tal dier officieren in aanmerking te brengen tot eene benoeming als 2e luitenant der infanterie bij het Nederl Indisch leger In de DiusdagteUtreoht gehouden vergaderingvan het Nederlandsohe Weerbaarheidsbond is de vraag behandeld of het bond waarvan Z M den Koning beseherniheer il op 12 Mei a a afzonderlijk zoudemoeten optreden dan el zich aanstalten by eennationaal geschenk Na velerlei discussies is bepaald dat het WeerbaaflieiUsbbifd Onder ernstige op wekkïng van nlle leden om b t nationaal geschenkkrachtig te ondersteunen aan Z iM op den dag an 12 Mei een bescheiden beWijs van Belangstelling zalaanbieden Vervolgens werd gehandeld over het ai dan met houden van een vijfden na ionalen acliietwedatrgd in 1874 £ r is eene motie daaromtrent aangenomen die het Certtfnilcomité nopen raoit om te trn hten bezivnrrn die tegen het honden ervan bestaan oit den weg te ruimen hoofd kulgk ouk bclialie om den weiiseh dat de nalioni le w dsrrljd jaarlijks gehouden wotile omdat aan hoi niel houden an en jaarlgkscheii wedstrijd groale l ezWaren verbulidrii zyn Het uiideizoel vau de rekeningen en vcrautwoordingen van den 3den en 4den nat schiet edstryd is aangehouden tot eene volgende vergadcrinj evenals de Benoeming van een secretaris in plaats van den heer J Des Amorie van der Hoeven Een brief van bet Bestuur der Vereeniging van officieren der schutterij over een ddnftiet bij den derden pationalen schietnedstryd is ter afdoening aan het CenIraal comitiS vendnden iV ZK Op Dinsdag 27 Januari e k s namiddags ééa uur zal te Amsterdam eene boiteugewone algemeene vergadering van het Nederlandsch Proteetautenbond worden gehouden Uit Amsterdam meldt men dat het der maatschappij Arti et Amicitiae gelukt is een zeldzaam kunstwerk voor eenige dogen op hore z len ter bezichiigiiig te kunnen stellen Het is eene der oortrelTelykste schilderijen van Titiaan voorstellende Danaii afkomstig uit een der beroemdsie kabinetten ran Florence eu aangekocht door de Kuisische regeering voor eene som van 630 000 fr Voor de poort van de cellulaire gevangenis te Amsterdam ligt sedert ongeveer twee maanden eeu hond iens meester dairbinnen is opgesloten Het dier 4ai honger en dorst koude en regen trotseerde om op zijn meester te wachten laat zich niet verwijderen Naar men zegt heeft de geneesheer van dat gesticht het trouwe beest van een mat en een kleedje tot lifting voorzieu en heifi voedsel verstrekt Omtrent de eerste krijgsferrtchtingen in Alohi worden ook aan bet Vtr DafU eenige bijzonderheden medegedeeld waanuii wij hel volgende ontIcenen Bij het aanbreken van den dog begonnen de oorlogschepen op verscliillende punten te vuren om den vijand zooveel mogelijk van het strand te verjagen terwijl een brigaile plaats nam in sloepen die door een massa gewapende sloepen v n de marine begeleid naar het strand geilecpt werden door de stoombarkassen Na een paar uren gevuurd te hebben naderden de sloepen ongeveer 60 of 60 den wal en sprongen de eerste soldaten er nil die zich dadelijk opstelden terwijl een ander gedeelte de struiken doorzucht waarschijnlijk door het onverwachte van den aanval op dit puut was de tegenstand gering j wel werd er geweervuur op de sloepen gehouden doch alle schoten waren te hoog en kef kostte weinig moeite het klein getal vyanden te verjagen Dit ging dus vccl gemakkclyker dan den vongen keer toen de eerste SO man dadelijk een aanval met den klcwang hadden te doorstaan Het lauden van de eerste brigade geschiedde nu weder zonder een enkelen gewonde en de troep rukte spoedig in nfdeeltngen langs het strand en deor hal land westwaarts op Benige kleine versierkingen met een paar kanonnen waarbij Atclrneesche vlaggen geplant waren werden niet verdedigd zoodot na een weinig schieten dien eersten Aiorgen reeds zes of zeven vijandelijke vloggen in onze banden vielen ik geloofniet dat ze daar in het geheel niet aan hechtten en schrijf het niet wegnemen dier vlaggen aan een overhaaste vlookl toe De eerste wederstand wirdgeboden aan de overzijde vnn een moeras waar detroepen tegen den middag op si uitten en van daar heftig beschoten werden Dien dag hieven de troepen verder in rust en werd de tweede brigade gedebarkeerd Den volgenden dag werd door de schepeneen tijd lang het binnenland beschoten waarna debeide brigades oprukten lot voor kampong Gighen drie bleven dien nacht doorvnren om den vijnnd te verontrusten t welk echter niet belette dnt bij een groeten aanval op ons kampement deed waar by nogtbaus met verlies terugge lngen werd J Den lln en 12n rokten de beide brigades na een kanonnade van de marine in verschiflende richtingen westwaarts op waarbij weinig tegenstsed werd ondervonden ze stieten echter weldra op een uit gestrekte landstreek met water en moeras doorsneden en door een paar bentings verdedigd De grootste Kotta babi is behoorlek van geschut voorzien en sohijat verdedigd te uilen worden eeu aanval den 13n daarop met de artillerie gedaan waa vruchteloos De vijand schoot heftig met geschut en geweer t rng een verkenning van de cavalerie stond een oogenblik aan twee vureo blootgesteld en daar de benting door water omringd is was dit punt zoo gemakkelijk niet te nemen Althms de troep trok terug en de oorlogschepen hebben den ganschen dag weer granaten in en tegen dit werk geworpen waarschijnlijk zonder veel snccèsy want de troep is rustig gebleven en de aanval is niet hervat denkelijk wordt de benting omgetrokken en als het kan van bfibteren aangeMlIen dit dan voor aorgen De schepen zijn weer verstoomd en ze liggen nu vlak voor de Atchini ivler Men meldt uit Geertruldenbetg De oudste der marketentsters van Waterloo Elisabeth Vol wed Tan tierril ScbAddelé is hier in den ouderdom van 68 jaren overleden Twee onditryders de heer Goets van Bsggen de man die in het Boia de Boulogne baar eerste kind zog geboren worden en H van Dicst vergezelde de overledene naar de laatste rustplaats al waar door gemelden heer Coets van Baggen een krachtige aanspraak werd gehouden waarin bij het flinke gedrag gedurende den strijd door de overledene aan den dog gelegd alsook baren verderen leveHBlaop herdacht Dezer dagen beeft de beer Beynes directeur van t paleis van Longcharap te Marseille voor de som vkn twaalfhonderd gulden een Versteend epiornis ei oongekocht Een dergelyk ei bezit men te Para s t welk tot dusver als bet eeuig beslaande werd aangemerkt De epiornis behoort tot een lang uitgestorven vogelgeilacbt zoo men meent eeniqul pp Madagascar inheemsch haar ei heeft een inhoud gelyk dien van tweehonderd vyftig hoendereiereii Vau dit dief I welk ook voor den mensch schrikwekkend groot en sterk moet geweest z n bezat men te Marseille reeds eenige beenderen Te Maastricht is Maandag 11 eene plechtige lijkdienst in de St Serraaskerk gehouden ter nagedacbtenit van den voor Atcbin ge ijei d a officier Schoenmoekers Alle zangers van Maastricht zonder onderscheid van stand geluof of gezindheid waren namens debetrekkingen uitgenoodigil huune medewerking te verleenen en IU ruimen getale opgekomen Eene mis van Archambeau werd door tweehonderd personen ten deele met begeleiding van orgel ten deele met die van de muziek van bet te reg infanterie uitgeroerd hetgeen een diepen indmk maakte Wij vernemen dat het verzoek door de directie Nederl Viaohkweekery te Velp aan Z Eco den minister vnn justitie ten vorigen jare gericht en door de zoetwater visscherij vereeniging gedeeltelijk ondersteund om nl voor bel verzuim der bepaling in de wet op de zalm en andere visscberijen haar kweekvisscherij in de gelegenheid te stellen om gedurende den ges olen tijd de haar benoodigde fokzalmen met de zegen te mogen vingen door genoemden minister is gewezen van de hand opgrond beeren bestuurderen van het koninklijk genootschap Natura Artia Magittra hadden geadviseerd dat hn pogingen om bevrachte zalm eieren in ons land te verkrygen waren mislukt en het etablissement te Huningen hen het gemakkelijkst het minst kostbaar voorzag Een verwijzing naar de strik en drijfwantvisschefijen was oorzaak der pogingen om van deze de hun benoodigde fokvisschen te bekomen docb die bleven evenals vroeger door genoemde directie voorspeld was vruchteloos en zonder ernig gevolg niettegenstaande de hh C Kersbergen C Stal A de Jong Smidt van der Goes van Oendt Jan Weg eigenaars van zalravisscherijeii hnn alle hulp daarvoor hadden toegezegd en geen kosten gespaard werden Zich schikkende in de haar gegeven omstandigheden heeft de directie zich weder van bevruchte vischkuit van elders moeten voorzien en arriveerden den 8n en Jn Jan van het etablissement te Huningen aan de Nederl vischkweekerij te Velp 3011 000 zalmeieren ealmo solar 25 000 bastaardzalmen saimo hybride en 10 000 ritter saimo salvelious een gelyke zending wordt san het einde dezer maanti uit iVeiburg verwacht waar het water kouder de ontwikkeling langzamer on beter plants heeft 4och waar niet altijd bet aantal eieren in zoo groote mate verkrijgbaar is Arnk Cf t Is niet te verwonderen dat er nog zoovelen zijn die in Amerika hnn fortuin gaan beproeven Wilk een land van beloften hel toch nog altijd is blijkt wider nit het prospectus coucr uicuiv up te iic iten courant iehier t geluk dat den abonncnten beschoren is I Abonuemeutsprijs 2 dollbrs Daarvoor ontvangt hij in de eerste plaats natuurlijk een exemplaar van de courant vervolgens als premie ieder kwartaal een autogram van eeu beroemden schurk tegen Paschen een voorjaarsrok en tegen St Jan een nieuwen hoed Ook wordt den abonnenlen elke zes weken t haar geknipt en worden zij ingeënt Die drie jaar vooruitbetaalt krijgt bij lijn dood een pnchtige Dccrolcigie zooiaeile een doodkist of zes zware zilveren lepels en vorkun Qi d S Klinétniëütirs Voor en di door den uitslag der verkiezingen terneergeslagen waren was in deze week volop Trost in Tonen te vinden Kiel minder dan vier concerten werden ons tea geboore gebracht V y zuilen ons bepalen tot de bespreking van die van Laiigenbaoh en van Coénen De heer Laiigeobtch bad met Ullmannschen blut zijn concert doen aankondigen Zijn programma was op de ïchterzyde gevuld met een merkwaardige rapsodie van opgevijzelde aaoprijziugen Aongetien velen onzer hem alt een oad bekende begfoetten had hg de e moeite wel kunnen bespareu Met 7gn EIbsrfelder kapel toch lokte hij tijdens de Awstctdamaehe kermis jaar in jaar uit de muziekliet hebbers naar de bovenzaal van Hoetemeijers welbekend bierhuis Na de aanmerkelijke aitbreiding vu bet pertooeel schijnt da kapel herdoopt te zijn in het meer wijdsche Stra ussLaugcubacb Orchest Dit orchest nu gimde ons gtp Dinsdag het vooiw reuht zijn veelzijdig program m onze veste te hooréi uitroeren Een talryk en zeer geoefend orchest onthaalde ous op de bcttiende en belangrijke Tannhaóser Ouverture een interessante Rhapsodic Hongroise Se heerlijke Oberon Ouverture en een paar geestige Wal en Van dit orchest niets dan lof t Als solisten traden op een violist Tin zeldttM begaafdheid een kunstenaar die een verbuende techniek aan edel spel paart Zijn voordracht Tan de Elegie van Ernst was beerlijk Het strykkwartet speelde het zangrijke Gott erhalte en z vaiv Haydn op onberispelijke wijze Jammer dal 1 dit genot afgewisseld werd door een schetterende eome a piaton en een zeer ontstemdeharp Als solo instrumenten Ziju trodwens beide van wemig vaarde Het zii mii vergtind ben die bij een volgend concert tot in Ous JeooegtB zullen trachten doorte dringen er êia te herisncns dat ly dit niet zonder levensgevaar euUen hmnen beproereii tenzg gewapend met baggerlotrien eu lantaarns De heer G Coenen uit Utrecht gaf ons gep Donderdagavond in het lokaal Nut eu Vermaak op de Oostbi reif een Kwartet Soir e met medewerking van de heeren Pohie Rnijgrok en Gaillard Een daukkliir programma erd keurig titgevoerd Met eenheid vuur en zekerheid werd het heerli iie kwartet van Beethoven weergegeven De geestige gloedvolle NoveMetten van Gade werden meesterlyk vertolkt door de beeren Coenen PohIe en Kuijgrok Met den eoncertgever maakten we nader keaoii in het viool oonoert van Spohr en de Footaiaie Militaire van Leonard Hoemel ons wel bewust dat wy een der beste Nederlandsohe violisten zouden hooren werden we toch nog verrast door het kraehtige op de G snaar heerlijk volle geluid van zyn souoor instrument door de zekerheid waarmede hij de zóó moeielijke stukken voordroeg Zyn staecatoos dubbelnoten octaven en decimengrepen waren meesterlyk I Ook de plaatsvervanger van den ons zoo welbekenden violoncellist P K Bekker de heer Poble heeft ons zéér bevredigd Zyn krachtig geluid zijn geestige voordracht die wij vooral in de alzer an Schubert apprecieerden ci u smaakvol samenspel in de Trios en Kwartetten bleef met onopgemerkt De Piano en altpartijen waren mede in goede handen Jammer genoeg dat om de tijd te bekorten een gedeelte van het Trio van Mendelsohn werd weggelaten en dat de uitvoering der nummers zoo spoedig op elkander volgdel De goedbezette zaal leverde opnieuw bet bewijs dat schoone muziek ook bier zeer gewaardeerd wordt Wij hopen dat het den heer C Coenen niet aan de iuèt ontbreken muge ons nog meermalen te vergasten op zijii door ons zéér op prijs gestelde soirees