Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1874

f VrUdag 30 Janarl 1874 N 1471 GROOTE OPRUIMING van af M A A IV D A G 2 F E B R U A B I bij GtOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda eu Oiustrekeu BAHLMANN Co niet in genorgums hoevedbeid in aTwachting dut de regenlxkken van Sedgwick gerepareerd cd geaoegzaam gevuld zondeD z jn om aao de maDsehappeo genoeg regenwater te rerschafFen om te drinken lu het begin was het gedisUleerde wuter dat in tonnen kwam Toordat het grnaegzaam wat afgekoeld te warm De mmischappen dronken liever rivierwater omdat het k el was en dat wel ondanks de betelen en herhaalde watrscbaningeii lierer bet gevaar trotseerende dan te wacl ten tot het water afgekoeld en frisch was Onderscheiden gevallen van cbolera acbtige diarrhee deden zich voor een streng onderzoek bracht als waarschijnlijke oorzaak van dezen buikloop niets aan het licht met uitzondering van het water hetwelk de manschappen gedronken hadden waarop men raadzaam achtte dat bet regemeut ver genoeg van d rivier werd geplaatst om te beletten dat de aansjftppen er by konden komen Om het kamp der cavalerie niet te verleggen werd er een sterke wacht bij de rivier geplaatst om het drinken te keer te gaan on rrgenwaier nit het hospitaal te Scdywich werd hun verstrekt Tan dien tgd af verdween de cholera lit het regiment bet 39e is bij bet hospitaal gekampeerd en krygt ook regenwater uil dit hospitaal zijn gezondheidstoestand is goed Worilt vervolgd Kaïitoogercclit te Gouda Op de terrchtzilting van den 21 n Januari 1874 zijn de navolgende vonnissen gewezen J 8 L C veroordeeld tot twee geldboeten ieder van l of suba gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het te Gouda buiten noodzaak berijden van een met klinker bestraat voetpad met een wagen niM bekdsn met glas of aardewerk twee malen begaan J K veroordeeld tol eeue geldboete van 1 of suijs gevangenisstraf van een dag wegens bet te Gouda ronder scbriltelgke iae teiuming ran Burgemeester en Wetbondere werpen van vuil op den tot openbare dienst bestemden grond C B J K K V H en M v d M veroordeeld ieder tot eene geldboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van een dag elk wegens het spelen met geld op den openbaren weg te Gouda Ën bovendien allen in de kosten dts noods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand GvBOBiN 23 Jan JohxaDü oudorB J G Kcparon l J bfcber Maria EiigeUna ougeis P i BcIlaaK en 6 J Kortenoever Gamt Mariuos ouders A Limacher eo S vaD S4eecdeTeD 26 Ajiolotiia Cla iua Gcrarda ouders J Toat eu J VV van der Hey OvtEiUJIK sAjan B Bnnrman 7 C van Waaa 8 j 11 m 26 W Nobel 3 vr P G Marce 1 j 4 m 6 J A Teller 11 m ADVERT ENTIEW Heden overleed te Amsterdam onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer E B VISSER van Amers oort in den ouderdom T n ruim 66 jaren S B VAN LEER J VAN LEER ViSSEB Gouda 21 Jan 74 De Familie verzoekt van rouwbeklag versdtoond ie blijven De bekende en onbekende scbnldeischers van de onder het voorregt van Boedelbeschr ving aanvaarde nalatenschap van Mej JOHANNA GËERTRUDA HOES echtgenoote van den Heer J P van Werkhooven gewoond hebbende en overleden te Goitda dd 11 Nov 1873 wdïden ingevolge Ari 1082 B W opgeroepen om tegenwoordig te zfln op DONDERDAG 12 FEBRUARIJ 1874 des voormiddags tea 9 ure ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda bö het afleggen der Rekening en Verantwoording van liet beheer in gemelde nalatenschap gevoerd zullende vervolgens indien geen verzet plaats heeft tot de nitbettUing der schuldvorderingen worden overgegaan voorzoover het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn Mr KIST Notaris OoHda 24 Januarij 1874 GOUDA EE BÜRGERDOCHTER van de P G 23 jaar oud zag zich gaarne zoo spoedig mogelijfc geplaatst als KINDERJUFVROUW of WINKELDOCHTER Zfl is nog in betrekking en van goede getuigen voorzien Adres Bureau dezer Courant KERVEE Om dadelgk ia dienst te treden wordt gevraagd IEMAND bekend met K e r v e n E e s t e n enSorteeren van Tabak P G Loon naar bekwaamheid Alleen zg die bewezen van eerlijkheid en goed gedrag kunnen overleggen zenden hunne brieven franco onder letter T aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping te ZEVENHUIZEN op WOENSDAG den 4 FEBRUARU 1874 des voormiddags ten 11 uur in het vroegere Raadhuis van Zevenhuizen bewoond door G HEEMSBERGEN in het dorp aldaar van een kapitaal hecht sterk H TJ I S ingerigt tot KOFFIJHUIS en LOGEMENT genaamd Pax Intuantibus Te aanvaarden 1 Mei 1874 of zooveel vroeger als met den tegeuwoordigcn eigenaar zal kunnen worden overeengekomen Betaling der Kopppenningen 15 April 1874 Nadere informattën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddin meen D Ha KAALHOOFDIOE weïpt uwe parniken weg koopt geene kwakzalverij i want als Theophile U per contract aanneemt om het HAAR weder te doen groeijen dan mag men wel geloven dat de AMERICANBALSEM met geen goud te betalen is De ROOS of sohilvers verdwijnt Het UITVALLEN en PUN in de schedelhuid Wordt gestaakt 2 de flacon n A A D n Deze balsem is door mg nitgevonni IVnu jg jg fQj j jg f baardwor tel te ontwikkelen in 8 10 of 12 weken De huid blflft ongedeerd Dus in 8 10 of 12 weken wordt de Baard ontwikkeld Een flacon is voldoende k f 2 Oin Haar EAU CHROMATIQUE om wit Rjiapd K verwen in UI DdaiU BLOND BRUIN of ZWART IcVCiHClIa zonder Rossen tint of huid te vlekken Een flacon a 2 is voor een jaar voldoende Valsch haar kan men eigenhandig verwen Franco aanvraag bij Theophile Scheikundige Kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 Amsterdam NB Men kan ook met 42 blauwe postzegels voldoen Brief ontvangt men terug O etuigschrift De artikelen door den Heer Theophile uitgevonden door ondergeteekende onderzocht en doeltreffend bevonden Geteekend Doctor MENSERT Amsterdam 1873 Goèda Dr tk vao A Brmkfuaa Openbare VrUwilligc Vcrkooping door verandering van betrekking van den tegenwoordigen eigenaar A BOS te Zevenhuizen de VEILING op MAANDAG 2 FEBRUARU 1874 de AFSLAG op MAANDAG 9 FEBRUARU 1874 beiden des voormiddagt ten 11 uur in het na te noemen perceel van een zeer SOLIEDE HUIS c a genaamd de St JO BIS ZUNDB Herberg Uitspanning eu LOGEMENT met overdekte KOLFBAAIV Zeer gunstig staande en gelegen in het zuidelijk begin van en binnen het dorp van 2 f venhuizen en een perceel TUINGROND Alles te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen zijnde den 16 Maart 1874 Inlichtingen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen OUD CARTAGENA S BERGPLANTEN OLIE belet niet alleen onmiddelgk het uitvallen van het Haar maar zg behoudt het leven en de groeikracht van het aanwezige Haar zoo volmaalct dat Jaardoor de grijsheid verdorring wordt voorkomen Die zich gewent deze Haarolie als gewone Haarolie of Pomade te gebruiken zal om het zio eens nit te drukken zgn jeugdig leven minsten tien jaren rekken want zoo lang men toch een fermen overkleurden haarbol bezit mag men hetzj hier met eerbied gezegd toch niet oud heeten en hoe eerbiedwaardig de ouderdom zelve is wenscht men toch zeer zeldzaam vóór den ouderdom oud te schijnen Om dit middel vobr elk bereikbaar te stellen is de prgs slechts 60 cents als conservatiemiddel heeft men aan 2 of 3 fleschjes genoeg maar als geneesmiddel moethet bepaald eenmaal d gs gebruikt worden Hetzelve is ï 60 cents per fleschje verkrijgbaar aan het Hooid Depdt by A BREBTVELT Az te Delft En verder in de onderstaande Depots bj Mej de Wed BOSMAN lfc ourfa J H KELLER Zoon i2oMer iani Weatewagestr A RBIJNARDT Oostpoort Wed C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Oonnchem J J GROENHIÜZBN en Co Utrêchl N A STEMPELS Dordrecht En meer bekende depots in ons Rjjk T ebte tTê voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGII en VAt DITMAR nori ERUA M COBBE8PONDENTIB P B In een volgend Nr wlleo wij aan uw verioalc tolJoen J KsOiOtlt Wy hebben niet gejuicht toen de liberale candidaat bg de eerste stemming het grootste aantal stemmen verkreeg en evenmin geklaagd toen de lange reeks der nederlagen sedert 1853 door de liberale party in dit district geleden met ééne vermeerderd werd De teleurstelling moge erooter zyn omdat de verkiezingsy ver zoo byzonder groot is geweest omdat de candidaat in alle deelen van t district ondersteuning vond w mogen evenwel niet vergeten dat deze groote yver thans voor t eerst werd betoond dat de ondersteuning thans voor teerst zoo algemeen was en dat de Uberale candidaat nog nimmer zoo vele stemmen verwierf als by de jongste herstemming We zonden daarin zelfs verbiydende voorteekenen zien indien niet het noodlottig sterven van den Heer de Brauwons binnen enkele weken weer in den verkiezingsstryd bracht Dan toch zouden we gelegenheid hebben onze krachten te verzamelen en te regelen na vreezen we dat moedeloosheid een bondgenoot der tegenparty zal zyn £ n wie is die tegenparty i Het Haagtche Dagblad en zelfs eenige liberale bladen volgen t daarin heeft reeds getracht de nederlaag der conservatieve party m eene overwinning te doen verkeeren door te betoogen dat de tryd gold de vraag radicaal of antiradicaal en door den schgn aan te nemen alsof deze overwinning te danken was aan eene firontverandering der Standaard f art eene frontverandering die bsijun ultramontouen en tor servatieven mogelyk maakte met haar samen te gaan wy gelooven dat dit betoog ongegrond is Niet liberaal of anti liberaal maar clericaal of anticlericaal was de vraag eu die vraag is ten gnnste van t clericalisme beslist Ten deele is die beslissing te danken aan de hulp van een klein deel der conservatieven die zich wplticbt buiten den stryd zou hebben gehouden indien niet de dood van den heer de Brauw ons wederom naar de stembus had geroepen maar dit deel der conservatieven is naar alle waarschüniykheid zelfs zóó groot niet C weest dat het den doorslag kan hebben gegeven Ook zonder die ter elfder ure to gesnelde boodgenooten zou Dr A Kuyper de meerderheid nebben verkregen door de trouwe opkomst zyuer aanhangers en de krachtige hulp der ultramontanen Deze partyen hebben de overwinning behaald Dat dit zoo is blyktook oit het feit dat een ander deel der conservatieven den Heer van der Loe£Pheeftgesteund terwgl wederom een ander gedeelte niet heeft gestemd Deze zouden allen gestemd hebben op Dr Knyper zoo de stryd inderdaad bad geloopen over de vraag liberaal of anti liberaal Dat zü zich onthielden of tegen Dr Knyper party kozen bewyst juist dat t hier gold clericaal of anti clerieaatf De tegenparty de overwinnende party is dus geweest het clericalisme Daartegen moet dus de stryd biy ven gevoerd en we kunnen dien stryd met hoop op succes volhouden zoo moedeloosheid zich maar van ons niet meester maakt Daarvoor bestaat dan ook geen reden De aansluiting van eenbelangryk deel der conservatieven aan onzen candidaat bewyst dat ook in ons district door velen het optreden der kerkelyke partyen op tgebied van den staat wordt afgekeurd In die aansluiting t onze kracht Wat toch is het verschil tusschen liberaal en conservatief vergeleken by het groote onderscheid tussclien die tweeen het clericalisme Die aansluiting blijft alzoo deu dringenden eisch van het oogenblik Wol dt dut ook by de aanstaande verkiezing erkend wurdt daar naar gehandeld dan vermeerdert de kans dat de overwonnene op haarbeurt overwinnaar zal zyn daa vern rcfert de kans datdeanticlericale candidaat ditmaal zegevierend uit de stembus zal treden BUITENLAND Baitenlaodscli Overzlclit Na de parlemeutaire tormeii die bij de discoasién over de maire wet in de Fruscbe kamer opBtiliea en die gevolgd werden door de onrustbkreode gerucbten omtrent kibbelaryen van Frankrijk met Italië eu Duitscbiand ia bei politieke leven te Versaillee eene phaac van ongekeode mat ingetreden De openbare debatten in de nat vergadering loopen over cuirere quaettions d affaires eo tijn aedert Woensdag door geen enkel incident m r gestoord Het eeuige ran neer algemeen ptililiek belang is de indiening door den minister Oeaam van een wetsontwerp tol bekrachtiging eener ove nkomst tnsaeben den Engelscben gezant lord Lyoui en bem gesloten tot aaiivniling ran art 3 van bet tractaat van handel en scbeepvaart in het afgeloopeu jaar 23 Juli 1873 insschen Engeland eo Fiaukryk gesloten Ue roornaaiiiste bepalingen ioopeii orer de zoogenojuide compeoutiereobten over deu trjjdóm ran rvcbten by transito verkeer over bbrieksHerken en over de forasliteiteo die door haudels eiiigers in acbt genomen moeten worden om voor mudelleu en mouaters van aau inroercechteu ouderworpatt ak a rrydoa te verkrijgen Naar aaoleiding der mair wet i atl ds minister 4a Broglie eeo eironlaire getoaSM Un de prefiMteo die niet algemeen in den smaak valt De heer Gambetta heeft te kennen gegeven dat bij den minister van binneni zaken wenscht te interpelleeren over die circulaire De kamer heeft besloten de discussie over die interpellatie aan de orde te stellen na goedkeuring der nieuwe belastingen die in het nog bestaande te kort moeten voorzien Ët zal dus vermoedelijk oog een geruimen t d verloapeo alvorens de beraadslaguig daarover plaats heeft Van de beoogde interpellatie van ledeo der rechterzijde over de sohorting vad de Univers schynt definitief afgezien te zyn In antwoord op de vraag of het bericht der Londenacbe Daily Telegraph aangaande eene nota der Suitsche regeering over den toon d Belgische pers tegenover i uitschland juist was heeft de Belgische mister van buiteai zaken aan de kamer van afgevaardigden verklaard dat de Duitscbe regeering geen nota te dier zake aan België heeft gezonden Ik achl het zoo vervolgde de minister in het belang des lands even als mijn voorganger eeu beroep te doen op de geioatigdheid en ouprlijdigheid der pers Ik doe dit vrijwillig alleen gehoor gevende aan mgue gevoelens jegens bevriende mogendbeden en aao het verlangen om hare hoogst vriendscbappelijke betrekkingen met Beijie te versterken Ue aartsbisschop van Poaen beeft een iaatate aanmaning ontvangen om de 9500 thaler boete te betalen daar het paleis van den beer Ledoshowski zoo goed als ledig is verwacht men dat hy ecrstdangs naar de gevangenis te Frankfort a O zal worden gebracht In den Beierschen landdag is een langdurige levendige discussie geroerd over het al of niet behouden ran de Beierscbe gezantschappen de begrootingsconimissie stelde roor de begrauting hierroor met U OUO gulden te verminderen Uet voorstel van Herz om al de Beiersche gezantschappen buiienslands op te heSen werd verworpen Ook de president minister verdedigde het l ehoud der gezantschappen o a iu het belang fcr reizenden Het voorstel werd ten slotte aaiigtnoiaeo Op de l insüag gehouden meeting in de St James Ilall Ie Loddeiii zyn met acclamatie de bekende rcsolutiuu aaugenobiün strekkende om de sympathie van Kiigelaiid uit te drukken met de Duitsche regeeriiig III liaieu strijd legen t ultramuntuiiisiue üisracli het houfd dtu Tones lieelt iceda genntwooid op Uia Istoue s manifest anu zyii kic cr In zijn adres aan de kiezers van Books gispt Disraeli de handelwijze van den heer Gladstone die het parlement heeft ontbonden ten einde de ophelderingeo betreffende de expeditie tegen de Ashantijneo te verschuiven De uitgaven voor dien veldtocht zyn door het parlement niet bekrachtigd Het politieke E rogramma van den heer GUdstone is onbepaald ehalre waar het geldt het overschot op d staat begrooting De conserratieren hebben altijd de afsefaafliiig der inkomsten belasting begunstigd zoowel als de rermindering der plaataelyke belastingen terwijl de liberalen rich tegen dergelyke maatregelen hebben verzet De beer Gladstone had meer geeatkracht behooren te ontwikkelen in de bnitenlandsche politiek en minder iu de binnenlandsche wetgeving Ue conservatieven zullen aarzelen om de uitbreiding van het algemeen stemrecht der graafschappen goed te keuren omdat die maatregel ten gerolge zou bebben dat de bevolking van alle vlekken van minder dan 4000 zielen van dat recht zon verstoken Boetea worden De kiezers zullen geroepen worden om twee vragen te beslissen ten eerste of zij verlangen dat de kerk van Engeland dezelfde behandrling onderita als die ran Ierland en ten tweede of het godsdienstig ondi rwijs niet neer deel moet uitbiaken ran het rolksonderwijs Ue verjujüiugeu zullen zooveel mogely k bespoedigd worden Gladstone hoopt daardoor aan de tegenwoordige leden den voorrang te rerschaSen zyne partij te versterken en de radicale fractie van Birainghsm te verzwakken Intusschen laken vele zyner aankangers die ocerhoasting en achten een beroep op het volk Ier wille eener fiscale quaestie nouwelyka gerechtvaardigd De conservatieven zyn goed voorbereid Zij stellen b v iu Schotland welks vertegenwoordiging thans byns oitsluitend hberaal ia 28 oandidaten De keus van 43 vOorstandsf van eea eigen parlement roor Ierland home rulers wordt zeker geicht De arbeiderspartij daarentegen is onvoorbereid Aan Gladstone s herkiezing te Greenwich wordt niet getwijfeld Het besluit tot ontbinding van bet Engelsche parlement is Maandagavond gepubliceerd Gladstone tal morgen of overmorgen eene rederoering houden voor zijn kiezers te Greenwich De minister van binneni zaken Lowe heeft het voorbeeld van den premier ge volgd en een brief geaohrevrn aan de Loodensche universiteit die hem beeft afgeraardigd naar het parlement by antwoordt op de aanvallen van Disraeli en pryst Gladstone o a als den man die het land door de crisis van een Ëuropeeschen oorlog geleid beeft zonder de nationale waardigheid te kort te doen of eeu der beide oorlogroerende partyen te kwetsen Jüen belangrijke zege ia door de Carlisteo behaald l ortugalete de versterkte havenmond van Bilbao heeft rich den 22n dezer op genade en ongenade aan de Carlisteo overgegeven Wanneer niet spoedig ontzet opilaogt dan is de ral ook van Bilbab onvermyilelyk Niet alleen moet de regeering alle krochten inspannen om te beletten dat dit liberale centrum in handen valle van de stryders voor het goddelijk recht van vroegere eeuwen maar haar plicht om een spoedig einde a n dezen noodlottigen opstand te maken gebiedt het haar Zijn de Carlisteu in het bezit eener groote versterkte plaats die daarby nog een der beste bavens heeft daa kunnen zij voort durend toevoer van wapenen en amunitie door de hulp en bemiddeling hunner oog vry tairyke in Europa rerspreide geestverivanten ontvangen Hun tegenstand zou er hardnekkiger door warden en dientengevolge langer duren Bilbao dat in den Franschen oorlog van 1808 en 1809 en daarna in den zevenjarigen Carlistisch en oorlog vooral in 1839 zulk een belangrijke rol speelde dreigt dus cp nieu v aan de herhnliDg derzelfde oorlogsrampen blootgesteld en de twistappel der strydende partyen te zullen worden BINNENLAND Gouda 29 J ini aei De verkiezing in het district Gouda roor het lid maatschnp der Tweede Kamer ter roorzieniug lo d f 9ii immmmm w