Goudsche Courant, zondag 1 februari 1874

Laatste Berichten LoildWl 23 Jao Het doodabericht ran den be iwudeii raitiger LiTiDgatone wordt oBicieel bevestigd Oi t rrn avond erd in de Ëxeler Hall eene gelijke eeliug gebonden ala in de St Jamea Hall Kr beerselite veel geestdrift Londen 23 Januari De heer Gladstone leeft iu eene mretiug verklaard dat de ware quaestie voor 1 Uud op dit oogenblik de Cnancieele toestand ia Hg handhaafde alle vopritellen die m lyn adres aan de kiezers vervat varen Hij eindigde met de liberalen tot eensgezindheid aan te sporen er bgroegend 4lal hg zon opboadeu bun leider ta iga indiea er twaedraobt in hnn boezem ontstond KOpenbagén 28 Jan Het Folketbiog beeft na een debat van verscheidene dagen met 67 aicmmen tegen 31 aangenomm eene gemotiveerde orde van den dag nraarby verklaaril wordt dat de openbanrmaking van s koniugsschryten van 3 dezer eene daad is an het ministerie die afkeuring verdient en waartegen mitsdien geprotesteerd wordt daar op die wijze de koning in den partijstrijd gemengd is Bij de discDssien over deze motie heeft het ministerie vrrklaard dat de aanneming van het voorstel geen practische resultaten zou hebben Zondag 1 Februari 1874 N 1472 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenücblad voor Gouda en Oraslrekeo INQKZONDEN S Alweder een itvloeisel van de gemengde aoholen en dat vel binnen de gemeente Gouda Nieuwe slof voor verontwaardiging Verbeeldt lezer welk een gruwelt I Benige jongelieden leerlingen dar HoogereBurger en Latynscbe cbool alle let wel op Sn Iu Cbnsienen ze zullen in t begin van Februari a a eene toonaelvooistelling geren waarvan de netto opbrengst al gegeven worden aan de Comaiissie tot verbouwing van bet hraelufiici Oude ManoenBU Vroawenbnis Oode van dagen een anderen godsdienst belijdende een aangenamer zamenzyn te bjezorgen een zachter bed te spreiden opdat ze bunne laatste dagen kalmer kunnen doarbrengen wellicht hun stervensuur minder imartelyk doen zgn ziet daartoe mede te werken dat ziju dan de humane denkbeelden in de gtaengie school ontwikkeld en geleerd Want daar immers reiken jeugdige zonen van ééme üe vaderland elkaar bartelyk de hand onverschillig welke l ef e belijden en die begrippen zij zullen z later als mannen van den staat blyven verkondigen Dt oud Hollandsohe heerlijke spreuk Eendracht maakt macht zullen ze voor t nageslacht blgven bewaren Inwoners van Gouda hebt ge vrede mtt dut voornemen juicht ge dat humane denkbeeld toe wcluu touot het dan door op de lijit die u zal aangeboden warden te teekenen Oude van dagen arme natuur en stadgenooten den evenmensah te helpen waar halpe noodig is VMrnchtig dat M geen misdaad Hulde driewerf hulde den jeugdigen ontwerperslHulde bet vrge onderwys J KABKTBERICBTEN Gouda S Jan Bij kleinen omzet bieren de priizee aagmaeg onveranderd Tarwe puike Xecuwsche 13 75 ƒ 14 Ï6 Miur dere ƒ 18 80 a 18 50 Polder puike 12 a 13 Mindere ƒ 11 a 12 Bogge puik 9 50 a 10 50 Mindere y 8 60 a ƒ 9 28 Voer ƒ 7 25 i 7 70 Gerst puike 8 26 l 9 Mindere ƒ 7 25 a ƒ 8 Haver zware 6 a 6 75 Ligte ƒ 3 49 a ƒ 4 50 Hennepzaatl 8 75 De veemarkt met weinig aanvoer de handeltraag vette varkens inti 23 a 27 cents per half kilo magere varkens en biggen traag te verknopen Kaas Aangevoeld 15 partijen prgzen 28 i 32 Boter 130 ik 1 50 Burgerlijke Stand GEBoBhN 2G Jao Jacobus ouders H Horteusiui eo R Slecbt Bcj uia Mona ouders G Schuileoburg cd W Nederbof 27 ETertri i8 Adrtanos ouders C vso der Velden en M Scvercijn Aphia WillemiDS ouders J G HoeksBip eo C Bennugs 29 Anna Maria Geerlruida oadera P W J v B lupitrn er A Msatwyk OvuLiDiN 87 Jan A M Bosmn 4 m J C Prins t m GlHüWD 28 Jan A C Nieawstad ea C Zoet aDvertentiën V BeTallen Tan eene Dochter A van MASTWIJK geliefde Bchtgenoote Tan P W J VAK LUENEN öotwfa 28 Jan 1874 Getrouwd G P H ZIMMEBMANN Ie Luitenant der Infanterie EN J VAN SONSBEEK die tevens ook namens wederzgdsche betrekkingen hun dank betuigen voor de Tele bewijzen Tan belangstelling bfl gelegenheid vanhan haweiyk onderTondeB Gouda 29 Jan 1874 Algemiene kennisgeving KERVER Om dadelgk in dienst te treden wordt gerraagd lEM AND bekend met K e r r e n E e s t e n enüorteeren van Tabak P G Loon naar bekwaamheid Alleen zij die bewgzen van eerlijkheid en goed gedrag kunnen overleggen zenden hunne brieTen franco ouder letter T aan het Bureau dezer Courant Naar het oorspronkelijke Gorrespoiideiitie van dr Vetterini k scheepsdocter der eerste klatse te Aneona Heden morgen orerleed onze ondstelieyeling JOHAN ADOLF in den jeugdigen leeftgd van bgna één jaar A D PETTBB Gouda H M PETTER 26 Januari 1874 van Bochove Hoe bewezen werd dat het Popp sche Anatha rin Mondwater by scheurbuik bg Tarenslieden een Toortreffelijk geneesmiddel is De Heer en Meyronw BÜCHNEB SalVEBDA betdigen hnnuen dank roor de bewijzen Tan deelneming die zü ontringen wegens het oyerlgden yan hnnne echoonzuster en znster MeTr de Wed dS GRAVE Salveeda Gouda 28 Janoary 1874 Voor de blgken Tan deelneming ontvangen bg het oTerlgden Tan Vrouwe ANNAHENDRIKA SALVERDA weduwe Tan denHeer Mr J L A de Okave betuigende kinderen en behuwdki deren hunnen bartelijkendank Uit aller naam H L DJ GRAVE den Haag 26 January 1874 i De ondergeteekeitde verzoekt allen welke iets ran hem te Torderoi hebben hnnne PRETENTIÊN ten spoedigste in te dienen V A H L BADINGS Adres bg den Heer TEMMINCK West Haven JUBILËvan N dcnKOi mG Toor OPTOCHTEN uit alle tfldTakken in huur te bekomen bg Mej de Wed DAVIDSON St Jacobstraat N 93 t Gravenhage Ancoma den 3 Februarg 1872 Ten geTolge van mistig en ruw weder gedurende zes weken begon de scheurbuik zeer sterk onder onze Tarenslieden te woeden en was die kwaal te bedenkelijker daar de geneesmiddelen die wg bezaten dikwijls hunne dienst weigerden De heer dr Beittbl Tan de hoogescfaool te Weenen die hier als scheepsdoktor werkzaam is maakte mg opmerkzaam op de heilzame werking Tan het POPP SCHE ANATHERINMONDWATER bg scheurbuik In den pijnlgken toestand waarin ik mg bevond liet ik oogeublikkelgk tien flesschen van Triest komen Openlgk betuig ik hier mgn dank aan den heer dr Beittel voor zgne mededeeling en aan den heer J G Popp k k hoftandarU Ie Weenen Stad Bognergasse n 2 Het Anatherin Mondwater bewees zgne nezende kracht bg scheurbuik op Toortreffelgke wijze Van de 28 zieken waren weldra 21 genezen Tot mijn leedwezen werd ons het gebruik maken Tan het Popp sche AnatherinMondwater wegens ziJn schgnbaar boogen prjjs niet toegestaan doch heb ik een schrpyen gerigt tot de gezondheids commissie en daann het geneesmiddel als zeer heilzaam Toor bovengenoemde kwaal aanbevolen De VËTTEBLVI cbeepsdoctor Iste klasse Te verkrijgen te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat w jk A 123 te Rullerdain bij I E van Santen Kolflf apoth eoA Sobippeieijn fc C bluauwe porceleinwinkel te s Hnge bg J h F C Suabilic apolh te Ledden by E Noordgk te Utrwsk bjj F Alieiia apoth te Amsterdam by F tbo Windheim k C verkoophuis Ie Oudewater by T i van Vrenmingen te Sobooohoven by A VVolff Heden Terschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN VAST WERK Toor 2 ik 3 BILLARDMAKER8KNBCHTS Adres F J APPELMAN Molenstraat t Gravenhage Geneeskundig Volkshandboek OVEE DE GENEZING DEB ZENUWVERSLAPPINO VAN HET LIGCHAAM Openbare Verkoopingf om Goütant Geld op VBUDAG den 6 FEBHÜÜARU 1874 desToormiddags ten 10 ure op den Djjk Tan denHeer L RUTTEN in het noordeinde Tan enbinnen WadSinxveen Tan eene groote partgDENNEN GRENEN en EIKBf PLATEN enPLANKEN Tan verachillende leögte en zwaarte eene groote partfl EIKEN en OBENEN enEIKEN BIPHOUT in onderscheidene zwaarteen lengte Toorts eene groolê partjj BRANDHOUT Zeer gemakkelijk te water en per aste TerToeren i Nadere informatiëa ten kantore Tan dei Notaris A N MOLENAAR te fTaddinxwen aLg een gevolg van geheime gewoonten of bni tenspori eden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland eh Hg is dagelgks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg doo middel Tan briefwisseling in de Uollandsche of Fransche taal behandeld en de Qeneesmiddalen worden in het geheim en op Tcilig wgze naar alle deelen der wereld Terzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSEiBVAÏION PEIiSONELLE ouder zgu onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met Tooroitbetaling de Nederlandschê ÜitgaTe voor 70 ets en ranco per posib 85 Ct de Fransche UitgaTe voor 50 Ct en franco per post 60 ets kanton teifg Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door gehee Nederland van den Schrgver ontvangen GROOTE OPEIJIMING van af M A A I D A G 2 E B K U A U I bij GOUDA BAHL MANN Co GoDda l k van A BrinknMD Bekendmaking BURGE MEE8ÏER en WETHOUüEBS van Gouda doen te weten dat bet 2e aanvullinga Kohier voor de plaataelijke dirrets belasting de er Geneente voor het dienstjaar 1873 door den Baad vastgesteld gedurende acbt dagen van dea vooriniddags tien tot des namiddags een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is uedergelegd binnen welken tyd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag by Gedeputeerde Staten in beroep kan komen by verzoekacbrifl op ongezegeld p ipier gesohreveo Goitda den 30 Januarg 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dg0OOt EEVER FoaTUlJil VAN Beboe Uzendoobn EENNISOEVINa BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda brengen Ier algemeene kennis den inhoud der circulaire van den Minister van Binlienlandsche Zakei gevoegd bg Provinciaal blad 4 13 waarby de aankoop van friesoh ree in het balaog vaa deu veestapel tijdelgk wordt ontraden s Gravenhage den I6n Januarg 187 De stand van de longziekte ouder het rundvee ia in Hollaiul eo treoht vroeger brandpunten dier ziekte zeer gunstig iu de overige Frovincieu komt ig niet of zeiden meer voor behalve in Friesland waar zg de laatste weken eene belanj rgke uitbreidiog heelt bekoneu Deze staat van zaken was voorzien De ontdekking dat Hollaud en Utrecht telkens besmet werden door friaaeh nt wmoMU op bet n blik vwa bM vw voer of op de markt nog geene teekenen der ziekte te bespeuren waren herft geleid tot de vaststelling van het Koninklijk beisluit van 3 October 1873 StaaUólad N 136 waarbg onder anderea uitvoer van rundvee uit aangewezen besmette kringen verboden is Het gevolg van dit verbod doet zich thans reeds gevoelen iu sterke vermindering van bet aantal ziektegevallen in Holland en Utreoht die hoofdzakelijk in de krihgen voorkomen waarop bovenvermeld b liit is toegepast en in bebiogrgke toename der ziektegevallen iu de stallen in Friosland ook daar voornametgk in de besmet verklaarde kringen maar toch ook herhaaldelijk daarbuiten Tot ongerustheid behoeft deze toestand geeue aanleiding Ie geven Met volharding zullen de mtatTOjiehia die elders met zoo gunstigen utts ag aangewend zijn ook io Frie laud bg voortduring worden toegepast Eiia tweede districts veearti is in die Provincie tgilelijk aangesteld al bet in de besmette kringen di or de opzigters opgesohreven vee wordt wekelijks onderzocht zoodat bet ontstaan der ziekte spoedig ontdekt wordt en de onteigening spqedig plaats heeft Toch blijft Friesland een gevaarlgk brandpunt van besmetting voor de overige Provinciën indien de veehouders Friescb vee aankoopeo konden zg gedurende ecu half jaar welligt korter of lauger naar gelang van den loop dien do ziekte da r verder nemeu zal zich onthouden van het aanknopen van Friescb vee dan zouden rg niet alleen voor zich zelven het gevaar van belangrijke verliezen door de longziekte afwenden maar ook medewerken tot de veiligheid van den rgken Nederlandschen veestapel Al geschiedt de aankoop buiten de kringen waaruit de uitvoer verboden is geeft dit toch geene zekerheid dat het aangekochte vee niet reeds de kiemen der ziekte bü zioh draagt Herhaaldelijk toch komen buiten die kringrn gevallen voor onder vee dat waarschgnlijk in de ireide besmet is geworden Tolslrekle onthouding van aankoop vau Friescb vee zoo dit eenigzins mogelijk is behoort dus aan alle veclioudrrs buiten Friesland met den meesten aandrang te worden aaugeradcn Ik enz Be Minister van Binncnlandsche Zaken A Get GEEBTSEMA Gouda den 30 Januarij 1874 Burgemeester en Wethouders van Gouda De Seciretaris De Burgemeester DeoOÖLEEVErFoKTUHN tan BkBGEN IJzENUOOilN BUITENL AND Buitenlandscli Overzlchl Tot leden der Fransche academie zijn gekozen de heeren Caro Mezières en Alexandre Dumas Thiers Victor H u o de hertog de Broglie en de hertog van Auoale namen aan de Terkiezing deel In de zitting jl Dinsdag door de nat vergadering gehouden is de discussie over de wet op de regeling van de goidadienstoefening door het leger voortgezet en ten einde gebracht m drn reactionairen geest die de meerderheid dezer vergadering zoozeer kenmerkt Het baatte niet dat door deu heer Waddington met kracht van redenen werd aangetoond dat Hroteitaiitsche en Israëlirtiaohe soldaten moeten vrggesteld worden van de bijwoning van den Katholieken eeredienst wanneer die bijwoning mrt zekere deelneming gepaard gaat Hen luisterde niet naar zijn woord En tooh wat was daartegen in te brengen Was zijne bewering onwaar dat men vrg behoorde te wezen dat de krijgatoeht t66 behoorde Ie zgn ingericht dat er geen schade voor de vrgheid van geweten uit ontsproot Te veqeefs dat hij herinnerde hoe bijna een eeuw gelade de graaf de Castellane in de coostitiante de vrijl eid van godsdienst had voorgesteld dat hij er op wees hoe men nimmer in het pogen om de soldaten tot ledepoppen te verladen elagen zou reeda onder Lodewgk XIV waren om het geloof tot het bagno veroordeelden liever gestorven dan dat zij hua roode mats voor het tacrameot hadden afgenomen te vergeefs dat hg op een verborgen gevaar weea Immers de wet zelf 00 riep hg ia loo vaarlijk niet maar geeft gg der Koourtebe geestelgkheid toegang tol de kazomen zij zal zich niet tevreden stellen voordat zij over da andere gezindten heerschappg kan uitoelenen Men heeft naar die voorden niet gehoord Alle Berlgnscbe en groote provinciale dagbladen geven hunne tevredenheid te kennen over den uitslag van de beide Protestantenmeetings als een merkwaardige uiting der tam en geestverwanten van het vrije Engelscbe volk Bij de tot dusver plaats gehad hebbende 9 bersteamingen voor den rijksdag zjjn slechts 1 particularist twee ultramoataaen en 2 sociaal demoeraten gekozen al de overigen behooren tot de rijksgezinde meestal liberale partijen In den Wurtembergichen landdag is de regeering geïnterpelleerd over de invoering van het verplicht bnigerlijk huwelijk de minister van eeredienst Uess Ier aniwoordde dat de regeering de oogenblikkelijke noodzakelijkheid van deze wet niet inzag en eerst het resultaat van de Pruisische wetgeving en de behandeling van deze zaak in den bondsraul wilde afwachten in verband met de regeling van het bur gerlgk reclit In de Ueensohe kamer wordt de strijd tusschen ministerie en volksverlegenwoordigiiig voortge et Woensdag is met een meerderljeid van 26 stemmen een notie aangenomen van de oppositie wnurbij wordt verklaard dat de openbaarmalung van s konings antwoord op bet adrrs van wantrouwen der kamer afkeuring verdient inB4at d rdoor de koning in den parti ilrijd wordt gemttfgd De president minister verklaarde dat de aanneming van deze motie geen praclische gevolgen kon hebben Wg weien reeds vroeger op de minder wenscbelgke honding van de regeering io deze zaak de stnjd is een personenstrgd geworden die met het aftreden van deze ministers veel van zgn kracht zou hebben verloren In Zweden zal de verhouding tusschen kamer en regeering wnorsohijnlgk deielfile worden als ia Denemarken Bij de stemming namelgk over de verschillende commissien zijn de ka en over bet algemeen zoo mtgevBJien dat bijna Tillc capaciteiten van die commhaieii uitgesloten 7ij n en deze rijk lag het kiiraklrr van eeii eigenigken boereiirijksil ig begint ami te uemen waarin de psrtij der luiiJlicdcn door haar aaulal Ie quiiestieii btlrelK ode de laiidsverdodiging en ile afbchaffiiig der grondbelasliiig uBjr haar zin tot beslisainj zal iveteu Ie brengeiL In iipn uiemurniulum door di Spainschc fgeering tot de üudiiiiHiidbche mogeudhtduii ger icut tvjnieu het karakter en de oorsprong vad het tegenwoordig gezag blootgelegd De regeering deelt verder haar staatkundig programma mede zij verklaart de constitutie van 1369 te zullen handhaven met uitzondering natuurlijk van het artikel dat door de abdicatie van den laatsten koning zgne kracht heeft veVloren Zq zal bij de organisatie der verschillende staatsmachten den tegenwoordigen vorm behouden Zij verklaart de dictatuur te aanvaarden door het vorige ministerie uitgeoefend Vrg vau de parlementaire medewerking zal zg alle middelen te baat nemen welks kannen strekken om een einde te maken aan dea burgeroorlog en om de woelende hartstochten der demagogie te beteugelen De publieke opinie bevrijd van de spanning welke door de rebellie en door de gewapende volksmenigte worden teweeggebracht lal zich vrijelijk iu de verkiezingen voor de Cortea kao nen uiten De regeering zal verder de leegte aanvulten door de koninkiyke abdicatie veroorzaakt Zg zul in da sta ilsregsling al die verbeteringen voorstellen welke als noodz ikelijk erkend zijn Zg verklaart zich te vereenzelvigen met de roemrijke omwenteling van 1863 en ze in hare staatkundige beteekenis te zullen handhaven Uorioaes heeft zijns operatiën tegen de Carlistea weder opgevat Domioguez heeft met de zgne ia de provincie Valencia eeji aanvang gemaskl De Italiaanscbe Opinione maakt een brief openbaar van generaal Lumarmora waarin bg antwoordende op de Nordd jUg Zeit den woordelijken inhoud mededeelt van den brief van den lieer von Usedom van 12 Juni 1866 en waarvan Lamarmora den tekst bij een notaris heeft jleponeerd Evenzod heeft bg gehandeld ten opzichte van een prticulier rapport van generaal Govone van 3 Juni 1856 Lsmarmora zegt ten slotte dat al dese stukken particuliere brieven waren en mitsdien niet te vinden zijn in het archief van het depanemeot van buiteul aa en BINNENLAND t GODDA 31 Janoabi De Minister van Binncnlandsche Zaken gelet op art lOl der kieswet heeft goedgevonden met intrekking zijner beschikking van 28 deur lit B 2de afd te bepalen 1 dat de verkiezingvan een lid der Tweede Kamer in de plaats van wijlen jhr mr W M deBrauwia het hoofdkiesdistrict Gouda zal geschieden op Vrijdag 13 Februari 1874 2 dat herstemming zoo noodig zal plaats hebben op Vrijdag 27 Februari daarn iuvolgendp De aanvankelijke bepaling der aanstaande verkiezing in dit district op 17 Fcbr was onwettig daar de kieswet voorschrijft dat de verkiezing binnen 30 dagen na het ontstaan eener vacature moet plaats hebben en de heer de Brauwden 17en dezer is overleden V in daar bestond de noodzakelijkheid dit tijdstip te vervroegen en daar de 1 Ode reeds zoo kort op handen is dst de voorbereiding tot de verkiezing in zoo n omvangrijk district als t onze vóór dien ty d niet kon geschieden met inachtneming van den termijnen voor de oproeping der kiezers bepaald zoo kon niet anders dan een andere dag worden bepaald Gaarne vestigen wij nogmaals de aaiidichl op de tooneelvoorstelling Donderdag a st te ge m door de jeugdige vweeniging Oefening kweekt kfnnia Voor zoover de toekomst van het HoUandsche tootieel voor een groot deel afhangt van het jonge Holland verdient iedere po fing die strekt om He belangstelling in de tooneelspeeikunst onder het aankomende geslacht Ie vermeerde ren toejuiching en ondersteuning Ouiretwgfelil herinncreo zich nog vele onzer siadgenoolen de voorstolluig van verleden jaar door genoemd gezelschap die ons jeugdige dilettanten op dê pLiiikeii deed zien wairunder er verscheidene waren die luundcn een zeer goeden aanleg te bezitten Dnar de opbren st voor een u eldadig doel bestemd is kan men ditma d het nuttiire mét bet aau enania vereenijifen jen eden te meer om d 7 111 Kunstmin boiiderdag aïsiil met een bezoek v reereu