Goudsche Courant, zondag 1 februari 1874

t Stttft mHrtnt meldt het volgende Eem TWr ikii io erneur Generaal Tan Ne l Indië ti liüt Dcjiarienieut van Koleuien ontvangen telegram h tweik overigens nieis omtrent de krijgsverrichtiusen in Atehin b t veriasldt dat dff T t van den Kraion algemeen lÉ lndie eett grooMii en goeden inürak Baakt Omtrent het lem gering tèrlfea wtarvaA het lautsto laiptB lamden tllitenhDt gcnena Taa Swietea nelding maakte zgn nog geene nadere berichten uit lodiê ontvangen De feestcoomiasie tt BergjiAiilMlohi ter vieriag van sKonings jdbÜèum op IS M i e k bestaat nit lileden Het bestuur bestaat uit de hh P J Smits Burgemeester eerevoorzitter J P Mahlstede Notaris voorailler J O Bettink Hoofdonderwyier seorrtaris en J N jehhui8 EjjksOntTiinger Penningi e Ur Da Q Rigtiidda pfodftant te Doormpijk is berMpni t Berg Ambatht IKt Iiangerak sohrijft men ons i Uet ongemeen zachte weder biedt mimschoota ge Ic uheid o den veldarbeid in deze streken onaf gcbrokea ta kunnen voortzetten De weilanden liggen gfpen eii op vele plaatseo groeit h t gras in bet oog vallend Gelijk op andere plaatsen zijn ook hier reeds voor 14 dafeii kivitten geziim en heeft men den leeawrik lii rcn zingen Ook is de ontluikende groeikraoWt hier en daar ajtn de vroege vruchtboomeu duidelijk te bespeuren terwijl de bekende sneeuwklokjes krachtig te voorschijn iomao Velen verwachten echter nog vele koude dogen CO b ita zeker een schraal vooijaar 1 i Minister van Oorlog heeft bcpoald dat het wintal militieus bestemd om voor ocitbrekenile vrijwilligers ouder de wapenen te blijven bet cijfer van 9Ü0 per rfgi aent infcnterie niet z l mogen overschrgilen zuileode de boven dat aan al di eueiirle in het geuutvan onbepohld verlof moeten gesteld worden BI kMs een staqt betreffende het verVeer en de olpWengst van de Itattta van den r jkstelegraaf gklnreode hit jaar 1873 zgn verzohden 1 690 779 btiichfen waanan 1 309 013 naar bibnenlaudscbb kfaiartn ontvangen 1 27 114 brrict ten waarvail i8u9 ei3 van biunenlandsche kantoren De opu btengst bedroeg binoenlandsoh verkeer ƒ 406 877 47 iiA rót16naal Verkeer 224 797 79 j totairt 6Sl 67S 2 Te Aibtterdïili had Dinsdag avom iir de zaal FraioaU ic doov bet NrderI protestantenbond aangekondig digde gedachtenwiss liug plaats over den tegenwoordigea toestanJ der Ned hörv kerk Na welsprekende redKvóeringett van den hoogteeraitr Rènivenhotf en D Meijer werd doo de aanweiiigen onder algemeene t i i ii9biiig ecna motie aangenomen van den volgenden idfiouüV IVe vergadering aebt bet wénsch lgk dat de eenheid der Ned herv kerk behouden blïjve maKr 6or alle dingen dat de vrijheid an geloof en belijdenis in die kerk gehandhaafd en in hare wetten openiyü uitgesproken worde Eeu door de hh N F Nicrmeiji r Strieker ds Panfekoek en di Modder BBln hl dien gëcst znmCh te stellen adres zal belreSende deze zaak aau il syijode worden geridht Hieriw sprak dr Mollderm tut ondersteiinihg van het denkbeeld aan de verscbiltemle gemeenten vrijheid te geven zich in köT pe lep te verdeel ii welke meening nader door Jif van Hainel van Huitehlara aangedrongeii werd Afs e i W vijs van de algemeene belangstelling die in Kiijjeland bestaat in de gasthuizen wordt in bAHaaJitMail op een fcit gewezen dat voor Nederland ïiilrziiis hehartigin sw iord is Ryke Kii eisclie lieden die groote landgoederen bezitten j ipers en vissoliers die veel wild geschoten veer viseh geviinpen hebben huismoeders die met afgedregen kleèdiugstukkeu van volwassenen en kinderen geen raad weten denken aan hen die lijden en beprcfd worileu Kngelsohe ou lers die uit ondervinding weten hue veel de kinderen van bloemen hbuileti eenden groote manilen vol vooijaarsbloemen vol roien reseda s en geurende planten naar de kindergasthuizen Zij weten hoe gelnkkig zij de kleine paiieuten maken als zij der trouwe zuster die hen opj st bloenieii zenden die de kleine vingers dra vol vreugde omklemmen Zelfs de Enge sche sfo rwegdirecties zijn niet zoo beaig met liet verminken doodén en ergeren van het hulpelooze publiek of ook zij denken soms aan de gaillhnlzen Op alle staiions zijn groote biitf waarin de reizige de dagbladen en boeken welke zij gelezen hebben op de reis kunnen werpen Dus outvangev houderde patientrn lectuur Hde ele manden bloeihen vruchten en wild worden oor de eigenaars der llaarlemsche Geldersche en Utrecbische buitenverblijven aan onze gasthuizen gezonden Men la l lièt éiVel na omdat meii ir niet nan denkt Doch msn leero deirten ann den lijdenden medemcnscli Znterd jl is dcl zekeréfa B een pbgiiig aattge TL iid om de bit liaututiAiale ge ifarijgenïs te Ueidei te ontsnappen NVüat hijlom 12 s uur zijn midilÏBgii il had gebruikt elk liêWust as te 1 2Ujksr 8 arlr ëlu naar Alkmiiar te zullen worden gëtfansporl éerÜ vroeg hij den cipier om eenig drinken deze verwijderde ïich na de cel weder behuolrlijk té hbbbéh gesloten en komt weinige oogeublikken daarna ntet een kop koffie terug terwijl hij dat op de tafel vap den gevangene zet weet deze met een vlugge beweging achter den cipier heen te springen en uit de nog niet gesloten deur der cel te ontsnappen vliegt door den gang draait de kruk dier buitendeur opéli eu is op stmat D cipier zit hém eBhter onmiddelijk oj de hielen eu zon hem ongeveer ijftig passen bo ten de gevangenis weier gegrèf ii hebben tótb de deiinqatat een zijsprong maakt eo io bet Ueldencbe kanaal loopt echter niet vér genoeg van den kant of men kon hem met eeo baiik weder naar den wal balen waar by dan ook niet ongenegen was weder op te klonteren Toen hij in de gevangenis was ternggebraobt kwam weinige oogenblikken daarna de rijksveldwachter die hem in zijn natte pak naar Alkmaar overgebracht Voorbeboedaiiddeleil tégen Cbolera Vervolg Ik heb getracht te bewijzen eni naar ik hoop met eenig succes dat de cholera eene ziekte is die door den eeneiv measch wordt medegedeeld aau den anderen en dat dete overbrenging gemeenlijk plaats heeft door middel van het drinkwater dat cholera sraetstof bevat en bij uitzondering door middel van de uitwasemingen of verdnogje voortbrêngseleo afkomstig van de nitwerpselen der lyders ïe gdijker tijd moet ik bekennen d t ik zou geaarzeld hebben om zoo opsA ha rtig mijne meening Ie zeggen hoewel die on lalryke feiten gegioud is indien de cholera niet eene ziekte was waarvoor men zich gemakkelijk kan vrijwaren als nJen de beginselen aanneemt die wij inu zullen ontwikkelen Ik zou anders vreezen de cholera lijders te berooven van de ijverige zorgen hunner bloedverwaoten en vrienden en diegenen bevreesd te maken welke door hon beroep als ziekenoppassers of geneetbteren b v ten allen tijde aaa het ziekbed der lydeis geroepen worden en wier bolp den cholera lüders vooral zoo noodigii De leer der voorbehoedmiddelen tegea cholera bevat de volgende boofdbegiBselea Door chemische of andere mi olea moet de smetj stuf vernietigd worden dia in de uitwerpselen de oholeramdera zetelt Dit ia van het hoogate ge wicht De opaepboopiog van ohoiein lgden behoort te worden voorkomen Kr mdet gajorgd worden dal het drinkwater niet worde vermengd met cholera smetatof Overal waar cbolera iijder zich bevinden moet eene goede ventilatie worden ingericht en zoowel in de gemeente als bij het individn dienen de voorBohrifteu eeiier goede hygiene te worden opgevolgd Ook in dit opzicht z t ik mij alleen op feiten beroepen met het vertrouwen dat persoonlijke ervaring geeft kan ik zeggeh als men ernstige gezondheidsmaatregelen tegenover de cholera stelt zullen wij beloond worden voor onze pogingen en wg zullen ondervinden dat weinig epidemieëd zoo gemakkelijk kunnen verineden worden als die dar cholero zoo wij ons er de moeite voor geven De remltatan van de toepassing dezergezondheidsregelen op de troepen in lodiö zijn hoogst gunstig Wanneer eenige gevallen van cholera zich vertoond hebben aan een militair station verlaten de troepen de kaïerneii en worden ogeCnige kilometers afsiaiids van de plaats in tenten gehuisvest Als geen andere gevallen zich na eenige dagen vertoooen warden de üazerneu schoongemaakt en gedesinfecteerd en de troepen keeren terug wanneer in verscheiden dagen geen nieuwe gevallen zijn voorgekomen in de plaats waar de kazernen gelegen zijn Als nieuwe gevallen zich voordoen onder de troepen na eenige dagen knmpeerens wordt het kamp opgebroken en eenige kilometeis verder verlegd en zoo veivolgeA totdat d cholera geheel is verdwenen Oewooniijk openbaren zich eenige gevallen onder de troepen binnen de eerste 2 of 3 dagen na hun aankomst inr het kamp maar als de plaats goed is gdtozeu bij stroomend water en op eenigen afstand van elke woning als zij behoorlijk met boomen is beplant en de teoieu ruim en talrijk genoeg om alle opeenbooping te vermijden dan verdwijnt de cholera spoedig en volkomen ondanks de buitengewone warmte of de tropisi he regens lioe moet men in die gevallen die jnarlgks op vele stations in Indlë voorkomen de verdwijning der ziekte begrijpen De almospherische en meteorologi sche toestand is dezelfde p eenige k lomAers afsfiind van het militaire station Do troepen hebben prachtige luchtige kazernen verlaten die uitsluitend zijn ingericht om de mauscliappen Ie beschutten voor de trröisché zonnewarmte Hu h voéiJsêl is hétzelfde en hun welrkzaainheden verschillen weinig Toch maait de cSbtera ze oj de eline pfaaté weg en op de an drFe blijden zij vblko4 n vrg Ren groAt vei ichil is er hüt drihkwalieri dat niet met cholerische stoffeu is bismet Al bet overige is weinig veranderd mis cbieii zelfs Zijn zij in omsiandigliedeu geplaatst dia voor den algemeeuen gezondheidstueetand minder gunstig niju Toch vetSwg at d cholera uit hun midden Wel is wUr neemf men groote voorzorgen Men kiest altijd een plek waar goed stroomend water is een wacht beschermt dat oord voor alle besmettiugj doorelibdVen wordt het water gekookt en geeitrei de miUM oripii lijllheid ot diarrhee wordt behandeld en de lijders die er dan nog komen opgehomén in speciale tenten aaó de zyde van het inrnff die te udver den heetsokenifen wind ligt Deoholèrische uitwer elen als die er zijn worden vertodigd met chemische middelen en vervolgens op eenigen afstand van het kainp begraven Beddegoed of lionei dat ddor oholera lgdera is besmet wordt vernietigd ea voorzorgen gebruikt dat de manschappen zich op geenerlei wijze te bniten gaau zij eten geen moeilijk te vertel en noch ongezonde spijzen en geven ziek aan géén Vèrmoeienden arbeid of zware excercitiën over Dr Murray spreekt in zijn overzicht der documenteu Waarvan wy hie rbov en mefding gemaakt hebben alt vblj t over dit onderwerp Er is eea pudt in de behandeling der cholera waaromtrent dé nniwoorden van de 505 geneesheeren op de vragen der Indische regeeriug eenstemmig en zeer bepaald zijn de reraudering namelijk van woonplaats zooals wij die voor onze troepen iu prakiijk brengen wórdt beschonvrd alt eeu der krachtigste middelen Watfneér men te doen heeft met eeti aanzienlijk atitltai individuen zboah eiu legerkorps en geen andere gézotidheidüm ahtregelen kunnen genomen worden is bet somtgds voldoende bb ik plaats te verlaten waar de cholera heerscbt en te trekken naar plaatsen met stroóm end water dat men stroo inó Wliai ts langs gaat mits op de oevers geen cholera beerscht Men behoort dan het water voor alle besmetting te beveitigea en dé gevallen dleziisb mtfeblen vooi doeu gdhe el isoleerétt Terwijl k Jnni 1866 in Abijs infS was tastte da chbleM bet iiitp van keizer Théddorus a m op dlt oeifénbfik ge ëStiMr te Zoge bij het meer Tank Hét kamp irhsgilliijten ineen zeer oii i ezand laiV ed melf moeiraesen odii even oord Koortsen en bniVloóp heersohlen sedéit eenigen tijd vóoi dat dé cholera ingevoerd werd dooi nieuwe Iroepeil die nit de pra ibcie figfiS k aiHen waar chotóta heerschté De krfter veiliet Zagié en kampeerde bij Koürato op een vóöi jfébérgtoi dai ver in hét meer bij die stad uiti sttekf De epidemie briik in het leger met groote heVlib eia nil en hdndei deii soldaféfi stiertcii di e lijts Iti dé h oj van den gezondhéidstoestind van zSnlegéi ie verteiefen veWegde de kelzeC o i nieuw zim kaifl nilïr dé bergjeu die op eeiligé kilometers aliiiudvon dé stad liggen rnnir eed niSdete voorzorgen werden genöibk en dé oftol r A bleef met grbote heVigheitL in het kamp en zelfe in de stad heéHichea De kerk vin Kouréti whs zóo vol Igkén dat men er niet in kon kernen en dé oml g cnde Btratéli boden het treurig schóuwspef aan van talrijke lijkeh oniringd door hun weelieftile buders die naolit en dagi achtteii od eert gi af vt or huil dóbde up het reéös zo d oVervblld kerkllóf Eindelijk den 14il liet de keizer mij vrAgmi wat hij moeÜCddea om ddepiaüJÜlfe te keer te gaiid di Zgrt le er telélefde ik zeido heb dat hij zooveel m6gélijk hei wiler ddC de soldMten vool hun drink gebruikten voor besmetting mdest bewaren en met zijn leger nkar de beli vlakte Van Begémder moest oprdkkén laiigs dériviereh en zijn zieken op eenigen a stands verwijderdholideb van zijn kamp Op het plateau aan eknme n ried ik hem móést hij tijn le er in verscheiden kotii ett split sén om opeenhoiping 10 vermijden en bij ieder kaïnp eehige plaatsen ónder den Wind af2ondéren waarhefen dé nieuwe ohblera lijderi konden ge zoOden Wor irtl De keizer voerde zeer zorgvuldiï dezen raad hit en biptién korl én tijU vetloor dé eipf demiè haaf heVig kaifgktér en üi Veiflóbpl van eellfgé weken was zij geheel Vefdwenen j Maar men kan nog meer doen indien méii te doeii heeft mrt een coéd bestutfrd lattd waar alle hulpmiddelen der gezondheidsleer den geneesheer teit üicn sle Staart i Gedurende de maanden Méi en Jiliii 1872 heërsohld de cholera in het land der Mahratta s eene oéd bevolkte provincie getegeu op de oostelijke helling van de bergvlakte die de Ghauts in het presidentschap Bombay kroont Dit plateau ligt op ongeveer 200U voet hoogte boiea de oppervlakte der zeé De grond bestaat voor het grootste deel uit lateriet Het is gued bebouwd met weinig bosscbtn door rivieren i joorsneden maar het mcareudeol daarvan hebben gedurende het warme jaargetijde slechts zeer weinig ivster Vpor Ijpjlië is de regen niej zeer overvloedig gerfiddéld slechts 26 duim per jaar Volgens de rapporten der regeeringspersonen die in de voornaamste steden des lands gevestigd zijn reruameu wij dat de heerscheniL epidemie een hevig karakter vertoonde eenige inlandscbe geneesheeren die naar de jilaatsen gezonden werden waar de cholera hét mJeit hèerschté bevestigden dezen zienswijze en berichtten ons ook dat de epidemie op zeer groote schaal baar verwoestingen aanrichtte Ik was op dat oogenblik eerste geneesheer van het hospitaal te Sattura eene stM van 23 000 zielen en hoofdplaats van de provincie onder de vroegere inlandscbe vorsten Zoodra de bovengenoemde feiten te mijner kennis kwamen nam ik de volgende gezondheids maatregelen Ik hield eené volledige inspectie In het begin van Juli werden eenige Igders in he chplera hospitaar opgenomen Gedi rendp een tientJr dagen nam men er 1 of 2 per dag op allen afkomstig van wegen die op de zuidzijde der stad nitloopen en die naar de dorpen leiden waar de cholen toéfa heertehte Alle cbolérisohe aitwerpselen werdeU verzameld in v en welke cblooralnmi nium bevatten Dit desiufectie middel weed op de vloeren en de bedden der Igders gestort Na zoo de l adelijlfe eigenscbappen der cholera stoSeu te hebban vernietigd erden zij diep iu expresselijk diiarto gegrfven kuilen begraven Linnen en beddegoed waarvan de lijders zich bn4d n buiend werden vernie gd Gediu epde 10 dafjèn deed ziph geen nieuw ge val vü dt vervolgens werden er eenige opgenomen D5 kr nil afkomstig van de dorpen ten noorden i it Sittiua gelegen M nam dezelfde maatregelen van voorzorg ais vrpeger 8jiy a is omringd door vele dorpen sominige zeer nabij gelagen In alle waren er talrijke choleragevallen nuiar geen enkel d ed zich te Sattara zelf vbpr ofspiiQi n een zeker aantal opgenouien en bC hBndél4 werden in een hyspïtaal van dif lad 0p eeue mgl afstandï bevindt zich het militaire station toe be tnande ui J een tegïment inlandscbe infanterie en twee komp nieêh v iq een Ëurop esch regiipént Ek beétèat óók een groo inlandsehe bazar voor de benoodtgdhiileili van het kamp en een zeker aantal civiele en miliUire atübiénaren wonén èr met hun familicn eu talrijk dienstpersoneel Ër vertoonde zich zelfs geen geval van diarrhee m het militaire stetipn Maar het kamp was dan ook dubbel beschermd Om en in de stad hadd n wg een stelsai v t toezicht dat uitstekend werkte Ieder mocht vrljelgk de stad In en uitgaan aijeci was pen gereed om ttimiddeliyk hulp te verleenen aan ieder die zich aanmeldde Daal èiiboven werd rondom het militaire sta jon een zeer gestrenge quarantaine uitgeoefend en Mdlang er cholera lijderb in het stedelg k hospitaal werden gevonden kon niemand dan met speciaal verlof van Ie stad naarhet kamp komen of omgekeerd Hét feit waürop ik de aandacht wensch te vestigen üfihet volgende 1 De gevallen van cholera die in den beginne werde n geconstateerd kwamen zuidwaarts van Sattara Van daan toen volgde een tijdperk van kilmte daarna vertoonden zich weder eenige gevallen ditiiiiaal komende van de uourdzijde Het is duidelijk dal de oholcra golf onze stad was voorbijgegaan zwdér ze oen te dóen en dat indien geene zeer eenvoudige maar goed aangewende gezondheidsmaatregelen wfireii genomen het onmog lgl zu zijn geweest om een start en een groote legerplaats vrij te houden Beide zonden evj ials bij vele vorige cpidenlilën een groot ooulingent hebben geleverd aan de ziekte die thans ons et kun bereiken m met V Het voorbeeld dat ik daar heb aangehold ontslaat mij van de t4ak om terug te komen op de voorzorgsmaatregelen 4 e in Europa in dergelijk geval moeten worden genomen Ongetwgfeld zal men de toepassingen dezer regelen moeilijker vinden in onze gewesten zooUng niet ieder zal overtuigd zijn van hun onscbetbare woaule en wanneer l n nut niet wordt gevoeid zétfs door de minst onderwezen dorpelingen De indïvidueele gezondheidsleer is eenvoiidig eu gemakkelijk Ieder regele zich naar de volgende beginselen Wees matig in alles Vermijd moeilijk te verteren spijzen onrijj ooft bedorven levsosmiddelen overmaat van allerlei aard en leg alle vrees of Toch zullen noch buiiensporigh en noch indigesties noch bangheid cholera veroorzaken maar dat alles begunstigt de ontwikkeliug van bet gif wanneef het eenmaal in et rganismn ia ingevoerd Geen i l is er of gedarendé een cholera epldemiè warden eeu groot aaniat personen dw de smetstof aangedaas maar bij volen hunner ireerstoat het individn aan hare werking en de ziekte ontwikkelt zich niet Om d ze redenen kunnen overdaad en angst niet dan zeer nadeelig zijn in een tijd wanneer men al zijn levenskracht en een harmouisebe samenwerking van alle functiën van het organismut noodig heeft Maar op dit ééne punt kan ik niet genoeg aandringen Let op het water dat gij by het drinken bezigt zoolang de cholera in uwe woonptaiit beerscht Iu Europa is het altoos geipaklielgk zich zuivec water te verschaffen dat men gedurende den geheelen iluur der epidemie moet gebruiken Het is waar inindergegoeden kuaoen li niet uitsluitend van mineraal bronwater lut den vreemde bedienen maar aan hen wier middelen zich deze kleiue uitgajve veroprlóven kao ik niet genoeg dit midae aanbevelen Dat doen wg in Ipdie Onderscheiden keeren beb ik tbee en koine gezet en mgn soep gekookt van spuitwater dat men dan natnurlgk laat komen van een plaats waar geen cholera beerscht Nooit moet verdacht water worden gebruikt schoon men beweert dat er geen gevaar bg is wanneer men het kookt eu filtreert en het dan afgekoeld drinkt In dit geval zou ik er liever nog een zekere hoeveelheid chlooralamifium bijvoegen alvorens het te koken Op sommige plaatsen zou men gratia aan behqefiigeu gülisteleerd vooraf afgeko bl eq met koolzuur bezwangerd water knnneu verschaffen Geef aan de ziekenkamer der cholera lgdera eenegoede ventilatie Vernietig zorgvuldig bet in de cholefisohe uitwerpselen voorlmuden gif door van te voiren in de i rvoor bestemde vaten eene zekexequanti it obeaische middelen te doen waarvan verscheidene groote waar4e hebben maar onder welke ik fiolgéns mgn persoonlijke rvariog boven alle devoorkeur geef aan plboor alimunium Dit zout moet in geconcentreerd oplossing dikwijls gesprenkeld worden in het door cholera lgdere bezet vertre Elke vlek door cholerische uitwerpselenve roprzai kt móet onmiddellijk worden geirasaohen met een sterke oplossing van hetzelfde zont en indie oplossing gedoopt Ijnneu gelegd worden onder die plekken van de lakens welke bezoedeld kunnenwarden door de onwillekeurige ontlasting tengevolge van de afnemiug der krachten In de ziekenkamer moeten ook lakens opgehangen worden bevoohUgd met chloralum een oplossing van een specifiek gewicht van 1160 en op verschillende plaatsen potten met dezelfde oplussing Voor de deur dient eenin betzelfde mengsel gedoopt laken gehangen teworden Beddegoed en linnen die ten cholera lgder gediend heiiben toeten osmiddeligk verzadigd worden met deze oplossing en aan een langdurige koking onderworpen Men moet zich wel wagbteu dergelgk vuil linnen in een gedeelte der woning neder te leggen of zelf in koud water te wasschen In een der laatste nummers van de iii m een uitstekend medisch tgdichrift te New York merkte Dr I milton naar aanleiding van de epidemie van 186S op BlackwellIsland op dat het vuile linnen in plaats van onmiddellijk in kakend water te zgn gedompeld eerst gedurende eenige uren soms een geheelen nacht in de week werd gezet en daarna met kokend water gewasschen Het gevolg van deze verwaarloozing der sanitaire voorzorgen was dat van de 36 wasobvronwen er 13 aan de cholera stierven 36 percent van het totale getal der overledenen Besoherming voor de gemeente bescherming voor het individu dat zgn de resultaten vanonje tegenwoordige wetenscjiap omtrent de cholerajj die aan dei menscb door middel zijner cholerische uitwerpselen wordt medegedeeld Zijn adem het aanraken van deu Igder zgn zonder eenig gevaar VNanneerwg de gezondheidsvoorschriften die ik besolireven heb opvol en hebben wij gcén enkele reden om een choleralijder te schuwen Wg kunnen hem met liefde verplegen en hem omringen met al do tecdero zorg welke liefde o plicht ons opleggen Hg is niet gevaarlgk maiw wel onze zorgekoslieid en uiize on wetendheid Gewaarschuwd als we zg n door taMjle en behoorlijk gestaafde feiten zgn zorgeloosheid en onweteudfaeid geen fouten meer maar misdaden Db H BLANG Ciirurfy n Myoor by iel Engelicieltger EERATA van het VOBIGfi NDMMEE BI 2 k 3 reg 3 v o staat meftt lees meelt BI 3 k 1 16 V b z lfi nofh noch ie i BI 3 k 2 30 V b paalkleurig opaaUcUarif I NOEZONDEN H ddadige StadgmooUnI vy In fe jlpb van 4 Spejdemakenteeg wijk Q n 66 woont sSShopghejaard paar De man W den Bramert ia meer dan 00 jomaond kg verlaat zgne woning niet meer en zijn legafzeer zeldzaam zoo zwak is hg De vrouw i 4 Keen 80 jaren maar kon toob ook niet meerwe kep cii 1 Deze menschen Igden de grootste aroMiede en vcr dienen uw medelgden en we halp Ondergeteekenden verlangen alleen n bet bejaardt paar aan te bevelen maar zgn er onder n di hunne tusschenkomst verlangen dan zullen zg vq uwe liefdegaven ontvangen en ter plaatse waar zg behooren C MESSEMAKEE Gonwe D KÜIJTER H J WENNEKFA N TAN BÜUKEN Turfmarkt 8 AUONSON Je Kleiweg Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdig 30 Jannsri Tegenwoordig de heer van Bcrgea Uuadoom voon en al de Uden behalve de hli Oroogleevet ea Stnver üe ootalen der vorige vergMeriag wordeo gelrxea en gearresteerd Is ingekomeD eeoe missive vaa hh Gedep Staten desarprovincie houdeade goodkesring via kat nadsbesluit tst ODderhaadsche verpachting van bet onderhood der plantaoeoen ua i Gelitsen Notit eene miuive vaa deullde goedkenreiidt de overdncht vu gerioleerdcn grond san den heer Bellurt Nótit eeqb missive van dexeUde gBedkenreiidè dQoverdrscht via groU un den heer C G Schouten te Alpben NotiCi eene missive vaa de lunner vu koophandel iniendende it rekening van bet door baa gebonden geldeliik beheer var 187S ter visie eene missive van bb regenten vaagK BestadeUaghaia inseadeade eeae voordncbt noodiakelijklóorket bedaakeo viaden beer J A Bielenaar bestaande uit de kb A H vu DUlsB an J Oaalmaos ter vieia i eeoe aiissive van de hoofdooderw aen de hb Klttitaaa Kramers ea Goods dsak betnigende voor de gansCtga bdscbikkiog VM de verhoogde JMirweddeo ootif eene missive vaa den beer W Renhl gslijken duk betuigende voor het verhoogde pensioeai aotif een adres van J F Heraun de Groot ea andere bewoners vap of nabg den Tieodeweg tot onderstennlag v be rersoek tot stsUnd vaa bet ptantioen tei bomving van een B C kerk in banden vaa de coumissie vu fobricage as adres vu J M older en andere bewonera vu den Fisweden Siugel en Karnemelksloot geli venoek bekeliea4ae mede gesteld ia banden van de eonmiaeie vaa bbrieage een sdm van 1 Brakel die vereoekt den alsUad vaadiea grond voor genoemde kerk aiet te doen dait vyoe pandeadaardoor in aarde zonden vermindeten of hem ud rs scbad loos te BteUen mede in handen van de eommissie vu fabrieage eeo adres vaa dea beer W C Weraiak kennis gevende dat kü aan de Bleekeraingel een paad in eigendom heeft val kregen en versoekende ter overbrenging fijner fabriek eea gedeelte sloot 3i meters in de BoeUkade in baadea van da commissie van fabricage eea adrea van i van Leeawea beswaar makende ten opzichte van lijnen aanslag in de ilaataelgke directe belaatiag de voonitter dealt mede dstdieover 1873 reeds is betaald aa stelt voor hef in bandu te stellea vaa U en W ten sinde bet bü de vaststelling over 1874 i overweging ta aeoKa wsartoa wordt besloten Asn de orde een verzoek van A P vu der Want om de betrekking van bode bij do sociëteit Ons Geaoegea tegelgk met die van aluiswachter te nogeu waarnemen B ea W meenen dit vereoek te bloeten ontraden ea er afwgicnrl op te beecbikkeb hetwelk algemeoB wordt goedgèkcerd Een voorstel vsn B ea W tot ïfgoling van bel bedra der toelage uo A P van der Want te verleenen boveaxijoabezoldiging van sluifiwacbter au het Moordrechtaebe verlaat dit strekt 00 het Iraoteiaeiit ap ƒ 20 te i kouden ƒ 62 voor huitibuur te stoUeo eo eene toelage vaa ƒ 105 zyiide dan igelyk gesteld met het vroeger door hem geaoteq tract mentjrditwordt algemeei g ed akeui d v Na afloop der taad svergaUerliig heeft A P van der Want voor de betrekking van nisvrachtcr ïbedaokt een voorstel van Burgeoieesteli en Wétiiouders tot wijxigiog van d instractic voor dea StadBmuziekmeeateri de beer Virulif vreest dat aijn overblijvt nde tijd dan te kort zal acton on privaatlessen te geven wil liever 2l 0 meer geven om h t tractemaot van den kapelmeester te verlioogen tot ƒ 00 p beérea Prince en Kranenburg spreken ia gelijken zin de JÉTr Lakten Id tegcuovergesteldea geest wijst zelfs op mcefifSt Muziekmeestcra eu lesgevers te deyer stede de heer Kistiheeft ber zwaar voor de oanziekschool de Voorzitter deelt mede dat dit blïzwaar daardoor niet wegycruimd zal worden de heer vaaijtianteu acht het niet wenschelijk die jtustea t velfMnigen ende heer Saiusom vindt er integendeel geen bezwaar in waarop het voorstel in stemming wordt gebracht en aangenomen met 9 tegen fl sterameo die van de hb Prince Virnlij KraneaBurg Nist Muller eo van Straaten Een voorstel van H en W betrekkelijk het diiesi an schipper V van den Berg om vergoeding van schade gele d u lour Itct stootcn vau zijn vaartuig op eene paal iu d i