Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1874

GROOTE OPRUIMING van diverse Japonsloffen ff inter en Zomermantels ZWARTE ZIJDE MEÜBELNETELDOEKEN alsook eene groote partij Witte Groederen Alle dagen OPRUIMING van LAPPEN aoüDA BAHLMANN Co GROOTE OPRUIMING van af MAANDAG 2 FEBRUARU groote opruiming van STOFFEN en andere Artikelen tegen zeer lage prijzen Woensdag 4 Februari 1874 N 1473 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken De inzending van adrertentidn kan gescbieden tot Aén uur dea namiddags van den dag der uitgave rivier dea Huel op grond dat die pul sich bniten btt v nr ter be iodt wordt er tfWijzöod op beschikt Feu voorstel o B eo W tot af en OTerachryfing n postea op dcQ staat van bcgrootiog der aitgtTea voor het dicDsIjaar 1873 wordt goedgtkeord Krn voorstel tot vastaUteUiog tan bet 2e aantulliDgskohier plaatathjke directe belaatiogfn over het dienstjaar 1873 wordt goedgek tird Ern missive van rageaten van het vereenigd Wees en iEleiaoeMuiershnis van den 28d Janoary 187 daarby ter goedkenring aanbiedeDde eene sappletoire begrootiDg van inkomsten en oitgaven van bet gesticht voor 1S73 wordt goedgekeord Sen adna van de wed Slaman daarbg vergunning verzoekende om als vroedvroaw buiten haar kwartier te wonen B cQ W stellen voor dit tot wederopzeggiogs toe te stun in het door haar opgegeven huis tao de Torftnarkt hf welk wordt gordgekenrS £ en adres van den heer Hensy om eervgl ontslag als Hulpoodenrijzer aan de openbare bargersehool voor jongens wordt tegen i Maart eervol verleend Voorts WM n benoemd tot balponderwgteraan deopeob sehool voor jongens de beer B F Visser te Bergacbenhoek en tot leden van stemopoemiDg ter verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer der Stateo Generaal op Vrydag 13 Pebroari de hh Samsom en van Straaten tot plaatsvervangers de hb Westrrbaan eo Kist Ka mnchtiging om aan de genomen beslaiten aitvoering ie gevrn fonder resomptie eindigt de vergadering Burgerlijke Stand Gfboufn 29 Janoari Adrianus Jacobns ouders A T van WerkhoovfO en J M Nieowenboijïcn 30 Joban Albert Mane ouders H van Mierop en £ C S W Prins OvEBLfcDBK 28 Jan M Boot 2 m 29 I G Schoonderwoerd 3 w A Stolwyk huisvr van G W Knoers 60 j 10 m Gehuwo 29 Jan O P H Zimraermann eo J vin Sonsbeek ADVERTENTIEN Ondertrouwd CORNELIÖ LÜNENBüRG EN JOHANNA VAN VLAARDINGEN Gouda 30 Januari 1874 Algemeene Jcennitgming Oeen Retpeptie Bevallen van een Zoon J ANNE F NOOTHOVEN van GOOB R0G8T VAN LlMBÜRO Gouda 30 Jannari 1874 f Bevallen van een Zoon Vronwe E C S W van MIEROP geboren Prins Gouda 30 J annari 1874 Voor de blijken van deelneming ontvangen bl liet overlijden van Vrouwe ANNAHENDRIKA S ALVERDA weduwe van denHeer Mr J L A im Gkave betuigende kinderen en behnwdkinderen bunnen hartelijkendank Uit aller naam H L DE GRAVE ém Haag 26 Januarü 1874 Voor de vele bewjjzen van deelneming betoond tijdens de ziekte bfl en na het overlüdtn mijner geliefde echtgenoot betuig ik door dezeu uiyuen nartel ken dank Wed L J FLORUN Gouda 31 Jan 1874 Bkasselaab iTfranqois snel Commissionair in Effecten en Kassier iicf iiit Cield iit bewaring 0 è Deposito vm 100 tot 1000 thans h 4 rente 1000 en daarboven a 4 Kantoor Westhaven B 145 No 759 der beroemde VVekeiijksche Zamcnsprakeo üit ve J J H KEMMER te krecht is heden voorhanden bij den BoeMlandelaar I ge Tiendeweg te Gouda Nedcrlandsche Protestantenbond afdeeling GOUDA en Omstreken EERSTE VERGADERING op MAANDAG 2 FBBRÜARLJ 1874 des avonds ten 7 ure in dü Zalm te Gouda Openbare Verkooping op MAANDAG 2 FEBRUARU 1874 des middags ten 12 ure in de zaal Ndt en Vermaak aan de Oost Haven te Gouda teu overstaan van Notaris Mr KIST aldaar van 1 eene fraaije collectie echt Japansch en Chineesch Koperen Chin esch geëmailleerd PORCELEIN bestaande hoofdzakelijk in Pullen Vazen Kannen lieelden Bekers Kokers Kopjes BakjeS enz 2 eene groote partij TAPIJTGOEDEREN en GANGLOOPERS Alles te zien MAANDAG vóór de Verkooping en op verzoek ook ZONDAG 1 Febr van 12 3 uur Db van ouda gerenommeerde mm THEEËN nit den Koninkljjkeu Nederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P VViTROÜSSELOX ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bjj J J v D SANDEN Botermarkt Openbare Verkooping op MAANDAG 16 PEBRÜARU 1874 voorm ten ELF nre in hetrLogement db Romein aan den Cattensingel te Gouda van N 1 een HUIS aan den Turfsingel F n 49 te Gouda met KOESTAL SCHUREN HOOIBERG in ERF waarin de BOERDERIJ en eene goed beklante MELKNERINGsedert jaren wordt uitgeoefend N 2 een stuk uitmuntend WEI of ÖOÜWLAND ook zeer geschikt voor BOUWGROND strekkende achter perceel n tot aan de Korte Akkeren groot ongeveer 21 D Roeden N 3 een HUIS aft het Plantsoen bjj de Doelensteeg L n 181 te Gotida met KEUKEN BOENHOK een gedeelte KLEINGARENBAAN en daarop staande MIDDENLOODSBN N 4 een gedeelte KLEINGARENBAAN metdaarop staande AOHTERLOODSEN alleslangshft Plantsoen voornoemd en uitnemend gesfhikt voor BOUWGROND Aanvaarding van n 1 en 3 op 1 Mei 1874 en van u 2 en 4 dadelijk Combinatie van de perc n 1 met 2 en van n 3 met 4 Breeder bjj biljetten en inlichtingen betreffende 3 jsn 4 ten k tore van Notaris W J FORTUIJN DIJÜOGLËEVER te Gouda en betreffende allen tap kantore van Notaris Mr KIST te Govda Buitengewone Voorstelling DB VEREBNIGING te GOUDA ten Toordeele van het Israëlitisch OUDE MAN NENen VROUWENHUIS op Donderdag den 5 Februari 1874 des avonds te 7 uren precies in de Sociëteit Ons Genoeoen zaal Kunstmin AL7A s mmum of de wraak eens Vaders Toooeelipel in 8 Tifermlen door A A T n STE lPEt tau den Bomip i n J DE VHIES DAARNA de Geschiedenis van Blauwbaard Groot Dnoii in 4 Btdr jvtn door Cbalen Eiptu Cootfcn di Good Entree voor HH Inteekenaren en Leden der Sociëteit Ons Genoegen met hunne Dames en Kinderen ƒ 0 75 per persoon Niet Leden 1 25 per persoon Plaatsen kunnen besproken worden bg den Easteleiii der Sociëteit Ons Genoegen op den dag der Voorstelling van 10 tot 3 nren tc n10 ets extra per plaats Het Bureau zal geopend zgn t 6 nren DE ECHTE Grezondheids Koffie van Dr ARTHUR LUTZB verkrijgbaar in pakjes 4 ons 17Yo Cent bg F VAN DAM Keizerstraat K n 108 alsmede PUIKE THEE 70 en 80 Cent per 5 ons ECHTE EAU DES FEES 1 50 bfl Ch VAN VIVE Jk Coiffenr et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HA A R en BAABD YSAWEN in blond bruin zwart zonder hnra of linnen te vlekken als men de flacon half verhwikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik mlPalle genoegen de betaalde 1 50 terug Depot van THEE rrr het Maoazhn va M Ravenswaay Zonen GOBINCHÏJM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en en Ned ons mei vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgjns de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders i anbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda 1 f Goudtt Drnif van A Brinkmao De niigsve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VfiUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De BUROEMEESTEft van Gouda gelet op het Ze lid TUI art 31 der Wet van den 4n Deeeaber 1872 StaaUikd n 134 tot voorziening tegen besmettelljlie ziekten Maakt by deze bekend dat in de veek no Zondag den 5d tpt eo Bet Zatordig den 31n January ISH het getal der aangq ren MOgetulea door Azittiwlie Cholera bedraagt 1 Gouda den 1 Februarö 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN KENNISQEVINQ De BUROBMEESTEB rta Chwda kttgl Mr eenkoBMtig art 15 tweede lid der Wet van den 2fin Mei 1870 SUuUtblad N Si ter algemeene kennia Dat hg gedurende dertig degen ter inzage van de belanghebbenden ter secretarie ran de gemeente heeft Bedergelegd den ataat aanwijzende de uitkoAiten van de meting en eohatting der gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht zgn of aan welke vernieuifingea hebben pliuita gehad met opgave van het jaar waarin de belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de artt IS S3 eo 43 ran gemelde wet Gouda den 3 Febmarg 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND BDltenlandscli Overxiclit De isnnt conferentie te arys beeft bare werkzaamheden gei iniligd FraMcrijk Italié en Zwiteerland hebben eene addilioneele oonve ie geteekend waarbij erni e punten uit de conreniie ren 1865 orden herzien zonder in eenigerlei opzicht de grond Ingen zelren te wyzjgen ran hei muntstelsel der vier landen De bbricntie fan 5 firaucstukken ii voor 1874 aldus beperLt Frankrijk 60 millioen Ilalié 40 België 12 Zwitserland S ntillioen Italië tal in 1874 voor het reserrefonds der nationale bank eene som van 20 millioen kunnen iibricerreti In de Vraiische kamer heeft de minister van financiën Zaterdag zyne voorstellen tot hel hcfien Van niebwe belastingen verdedigd De heer Magne wees er op dat het evenwicht ran het budget door permanente middelen behoorde hersteld te worden kunstliiddelen en leeningen in welken vorm ook verwieip hy Hy verdedigde zyue voorstellen en verklaarde dat hy tich onmogelyk bg die der oom liaaia kon neerleggen Naaf men wil maakt hg ran de aanneming zgner ooratellen eene quaeati an portereaille De zitting van den gemeenteraad van Parijs is I Vrg dag op hoog gezaft nl door den prefect oor gesloten verklaard lerwijl de president Vautrain zyn ontslag heeft gevraagd Afnleidint daartoe gaf het volgende incidpiit Vyf id ig leden ran den gemeenteraad stelden oor een som vnn 60 000 fr beschikbaar te stellen voor het geven van eeu gomeeute feest en Metivier wilde als amendement op dit roorstel er ni 40 000 fr bijvoegen tot onderateuuing vap de weduwen dergedeporteerden de president Vautrain verlangde dat het voorstel van Mcti ier niet in behandeling nui wordea genomen Dit geschiedde echter wel bet voorstel weitl in steaming gebracht en ook de verwerping kon Taotram niet terughouden van het indienen van zijn ontslag Men moet de bonding van de meerderheid van den gemeevteraad betrearen zg stemt ook weinig dvereen met hetgeen door de H mUifue frimqtiêt wordt oorgeschreven nl gematigdheid en kalmte De Duitsobe liberalen zgn zeer ingenomen met den uitslag an de herstemmingen voor den rijksdag van de 2Ï bersteamingrn zyii slechts 5 in antinatio nalen geest uitgevallen Voor een groot deel heeft men dezen afloop toe te iBhrij en aan den meerdeMn gver der libentec dit door de overwtaniogen vaa da nltnaoatanea iaa l Jemoeratcn Uj de eerste stemming zgn wakker geachad Meer en neer bigkt dat de éfloiease rzekering io de Norid Allg Zeit da t de Duitsehe regeeriog geen preasie oitoeCénde ep de perspolitiek barer na buren niets ouders wae dan gdel woordenspel De Belgiiehe minister d Aapremont Lynden koa overeenkomstig de waarheid verzekeren dat geene Duitache nota bem overhandigd was eene mondelinge waaracbuwing van den minister resident von Balan beeft hg niet geloooheDd aa ii don ook zonder twgfel gegeven De Norid JUg Zeit apreekt over den brief van den aartsbisschop ran Mechelen aan mgr Ledoohoirski en doet opmerken dat de Duitsche regeering niit tegen de Belgiscue vrijheid van drukpers ingeoomm is do h dat elke regeering verplicht is hare onder danen geestelyken zoowxl als niet geealolgken die tegen eene naburige bevriende mogendheid woelen en samenspannen binnen zekere grenzen te houden Het blad meent dat dr Belgische constitutie daartoe oldoende middelen ann de hand geeft en dat een liberaal Belgisch kabinet dergelijke voorvallen verhinderd zou hebben De hdépaidatux Beige en de EtmU Beige bet artikel an de Nordi Allg Zeit overueneude zeggen dat de Belgiscbe constitutie naar han inzien aad de n eering geene middelen aan de hand geeft om de manifestatién te onderdrukken waarover t Duitsobe blad klaagt Da Pargsohe I7 um meent Ie weten dat de Pruisische regeeriog eenige opmerkingen heeft gericht tot de Britsche rrgeering over de houding van de Katholiek pers de Katholieke bisschoppen en burgers in Engeland Het antwoord door de Britaohe regeering hierop gegeven zou voor Biamarek s pogen niet bemoedigend zijn De Nardd Jllg Zeil verzekert dat het ver buiten de bedoeling der regeering van t Dnïtsche rgk ligt lich te mengen in de biooenl aangelegenheden der naburige landen of hunne onafhaukelykheid op eigen gebied te kort te doen Ook keert zy zich volstrekt niet tegen de vryheid de r drukpers Veeleer tracht de Duitsche diplomatie iedere kiem van toekomstige verwikkelingen voorzichtig maar met vaste hand te erwijdcren De abaoluutgczinde macht van t pausdom heeft bare olScicele eii uüicieuse dagbladen in bijna alle Innden Deze pers die in dienst staat van eene vijandige niaolit Ier lerautwoording te roepen behoorde steeds tot de bevoegdheid der regeering ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GRO OTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nommers VUF CENTEN In t belang van den vrede moeten wij wesaobeA dat naburige landen in staatszaken niet dienstbaar worden aan de prieaterheerschappü en zoo nK geigk dat verhoeden Daartoe hebben wij geen ander middel dan vriendschappelgke raadgeving Geen middel van walwillende vriendschappelgke overreding zal onbeproefd blijven om Frankrijk en België te versterken in eene richting bg hunne sonvereine beslaiten welke de rrieodschappelgke betrekkingen tuaaoben vredelievende volken kau waarborgen Door geheel Engeland woedt ds verkiezingadmktes nn den afloop ralt natuurlijk niets te zeggen maar wat voor een verkiezing van een sterke liberale meerderheid doet vreezen is dat de liberalen onder elkander verdeeld zgn en de i van Gladstone om boven alles de eendracht der i rtij in het oog te Jlouden niet genoeg wordt behartigd Een deel der liberale party wil een meer doortastend program TOJaagt o a sebeidiitg van staat en kerk den val van de staatskerk in Engeland zoo goed als in Ierland eisebt at op alle inrichtiugeu van onderwys het ondersehflH van kerkgeloof zal verdwijnen en het lager onderwijs geheel maatschappelijk zal worden Hen eet dat Gladstone roorloopig van dit radicale progngi niets wd weten ook Forater heeft voor ziju kiezers ie Bradford verklaard dat hg niets ran Seq wyzigiog der bestaande onderwgawet wil weten D positie van de liberalen wordt nog ongunstiger ge aaakt door de houding der werklieden die zelfstandig optreden en alleen die candidaten ondersteunen die hetzij liberaal of oonaervatief die willen aedewerkeo tot uitbreiding van het stemrecht tot het platteland gelakt het ban deze uitbreiding te verkrijgen dan aeenen zg naderhand als abonderlgke partij in het parlement aet hun eischen te kunnen optreden Baad hebbeo zij hun afkeuring te kennen gegerau over da halfheid waarmee Gladstone zich van deze ijaaestie heeft wiliea afmaken de candidatnur ran Gladstone te Manchester is door de werklieden zoo bestreden dat zy reeds is opgegeven ook te Greenwich ondervindt de premier sterken tegenstand £ NO£LAND De heer Gladstone heeft ia de vorige week op een miitigen regenacbtigen Januaridag op de groote heide ran Blackheatb van een kar eene allerwelsprekendste edevoering gehouden tot duizenden en duizenden kiezers van Greenwich Hg weigerde godsdienstige en onderwijsquaesties bij da aanstaande verkiezing te betrekken aantoonende dat hervorming an het belas tingstelsel van rgk en gemeente op het oogenblik aan de beurt was Het geestigste gedeelte van zgne redevoering was gewyd aan de onzinnige beschuldiging van Duraeli dat Gladstone door de Straat van Malakka aan de Nederlanders te hrbbên afgestaan Engeland s handel me China in gevaar had gebracht De eerste minister toonde op allervermakelgkste wijze aan dat Disraeli zelf verantwoordelgk is voor het traotaat aetNedertknd hetwelk Disiaeu in zijn gewetenlooze phrasea eeu daad van schier ongeëvenaarde dwaasheid of oAwetend ieid noemde Om het ministerie aan te vallen heeft de beer Disraeli tot een zeer afgïl en deel der wereld de Straal van Malakka zijn toevludit Kenoraen Deze daad van ongeëvenaarde onwetendheid hod pluats in het jaar 1871 De heer Disraeli heeft in het Huis