Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1874

4 0tmc tep geziilen gedurende de jaren 1872 en t 3 en die jaren heeft hg geheel lijn plipht Tergeten jegens de Straat Tan Malakka Nooit deed hij er zfjn mond orer open Luide toejuichingen eu gelach Wat is nu het geval Wy hebben nooit een tr kinat gehad dat de vrijheid v n de Straat van Mx akka waarborgde en wij hebbeo zulkeeu traktaat ge ijk de Wer Pisraelf beweert dus ook niet prgs gegcTtu Inific n er gevaar is i at de Trge vaar door dt Straat verhinderd zal worden dan zal iedereen toigeTen dat het grootste gevaar geloopen wordt waar de Straat bet rn uWst is Nn IS de Straal het nauwst by dat gedeelte ran Sumatra wjarhct koninkrijk Siak is Door een traktaat in 1868 gemnakt kregen de Nederlanders de suprematie in dat koninkrijk Toen was het gevaar dus aanwezig Wie was toen aan het bewind ia Engeland De heer Disraeli Luide toejuichingen Het itrak at werd door den Nlederlandschen iniBister aa het Kngelsohe ministerie gebonden en het ministerie Terklaahle het ontvangen te hebben en dankte voor dat traktaat Luid gelach Vv ütmétt de Nederlanders in deze traktatea steeds de bepaling op dat zij uitsluitend het recht zouden hebben op die havens handel te drijven Dit achtte de Ëngelsche regeering allernadeeligst voor onzen ulid en er wbrd veel over geklaagd en gebromd AVij mnaktuu hierop eeu traktaat met Nederland waarin wij om recht om te kltgeii dat wy sinds dertig jaren nooit door daden hadden kracht bijgei et prysgaven en waarbij Nederlaud zich verbond in al de landen waarmede het in die streek traktaten liloot aan Britsche onderdanen en handel dezelfde voorrechten te geTen als aan Nederlandsche onderdanen en handel Weliin dit was zeker geen slecht traktaat Doch Wie stelde dit tractaat dat eene daad van ongeCTenaarde onwetendheid was op Reeds in 68 werd het opgesteld toen de heer Disraeli eerste minister was Zoo weinig hebben de conservatieven tegen ons In te brengrn dat zij nnar Miilakka moeten gaan i m ens te beschuldigen een traktaat te hebben gesloten dat zeker zeur goed eu voordeelig ia doch niet door ons maar door hen zelveo is voorgesteld Langdurig gelach en gejuich De roekelooze wjjze waarop de heer Dismeli Nederland in den Ëngelsoheti Terkieziiigsstrijd getrokken heeft braoht hem Öus niet veel voordeel aan BINNENLAND Gouda 3 FisauABi Heeft men in Rotterdam bet Terstrekken tan ge nivenl drinkwater gestaakt nadat in een paar weken I mch geen geval Tan cholera te dier stede had Toor i ijedaitn hier is men Tooreichtiger geweest het Ter ltnifckéD Tan geiuiTerdL water is zelfs nog uitgebreid Op verzoek Tan eenige bewoners aohter de Tisoh IM t zijn aldaar ook Taten geplaatst en dat die Rbeken er een dankbaar gebruik Tan mikeu blijkt duralt dat de 800 a 900 liters die aldaar dagelijks verkrijgbaar zijn gewoonlijk s morgens tegen 10 uur 4at is iii é6a uur tijds zijn weggehaald Gezuiverd inter is nu verkrijgbaar op vijf stations namelijk U p den Raam bier staan 6 vaten dit getal is daar Mt voldoende A ter de Tischmarkt alwaar i raten staan zeker ia weinig als men let op hetgeen wy boren mede4eelden Op de Turfmarkt staan 3 vaten hier komt altijd te kort indien hier i raten stondea kon daar tweemaal neer wjtter rerstrekt worden In den Vogeienzang heeft men ate de 4 raten j4 ie daar stnaii juist genoeg Eindelijk op de Nieuwe Haven alwaarlvaten siaan J it laatste station verkeert in een bgzonderen loeiend Twee vaten namelijk zijn oude cognac vaten n ia het gebeurd dat het gezuiverde water een weinig Mar cognac smaakte dit heeft zoodanig de egeoinj enoidenheid der verbruikers tegen deze beide vaten opgewekt dat ook nadat zij radioaal gezuiverd zyn uit deze beide vaten niet gedronken wordt Dit betreurende zouden wy wenschen dut het bestuur die twra vaten van daar wegnam en ze den neer dankbaren verbruikers achter de visohmirkt toevoegde Bij beschikking van den minister van justitie is toegekead de r ing viin brignilier mnjoor titulair aan defi rykaveldwachter 2e klasse met den rang van briga er J Bonwman en de rang van brigsdier itdair aan den rijksveldwachter Se khuae C West trale beiden alhier t De commissie voor de feestviering alhier in Mei nst heeft van de ingezetenen drzer gemeente ontvangen iiaii bijdragen voor de feestviering lölO Sy en voor het geschenk m den koning 935 43 Een carres 4qdent van fle Kerih Ooumnt meldt Van goed ingelichte zijde heb ik vernomen d it dr A Knypcr bedaokea zal voor het lidmaatschap der tweede kamer om redenen van huishoudelijken aard Van Ittut Qff ia het volgende telegram ontvangen PMiaiig 30 Januari De voormalige eerste minister van Atchin constateert op positieve wyze ds het tractnat r ii 1857 tusschso Holland en Atcjiin eeo gefabriceerd stuk is Zondag nacht is gearriveerd het volgend telegrafisch bericht Blykeus een zoo even b j het departement vna kolomen ontvangen telegram van den luitenant generaal van Swieten gedagteekend 28 Jan en te e nang in den morgen van heden aangeboden hcbbea sedert den 2istep Jan geene vgandeiijkheJen meèi plaats gehad Alles deeJ geloovea det na de volkomen overwinning die behaald is de elrgd is geëindigd en de ouderwerping der XXV én XXVI Moekim nabij kan geacht worden Pangiima Piklim hoofd der XXll Hoekim die volgens vroegpfc Inrichten den oorlog leidde en de Sultan zuu laatstgenoemde althans niet gelyk gelegd werd aan de cholera was overleden scheuen den strijd te willen voortzetten maar zullen dat niet kunnen pmdat zij van alle bondgeuooteu der ooordelyke en westelijke stalen verlaten zijn De chplera eischte op nieuw groote oifers vapral onder de loatstaangekomeo troepen van Padaug In drie dagen tijds 83 Zoo even telegrafeert de opperbevelhebber ten islotte Wordt bericht dat Pangiima Polim ook door de cholera is aangetast In de vergadering der pomologiacbe vereeniging te Boskoop werd door den voorzitter medegedeeld dat met den aanleg van eeue Proeftuin niet kan worden voortgegaan daar volgens ingewonnen rechtskundig advies de statuten der vereeniging hot niet toelaten Uit de rekening van den penuiiigmeesier bleek dat de ontvangsteu over 1873 hebbeu bedragen 785 6378 en de uitgaveu ƒ 6 B7 8S In eene vrij geanimeerde openbare rergadering tuu t Nat te Bodegraven werd Zaterdug door den secretaris van t departement een verslag geleverd over de spaarbank t Bleek hieruit dat deze instelling zich iu een toenemend vertrouwen der ingezetenen mag verhangen het aantal deelhebbers toch woa in het afgeloopen jaar met 27 vermeerderd en bedroeg 183 terwgl de ingebrachte geiden geklommen waren tot een bedrag van 4670 01 tegen 2663 66 in 1872 Tetagbetaald werden ƒ 1906 16 eene oom die in 1872 ruim 1800 hooger liep Het 1 Janoari II zfju de lentea met 1 pOt verhoogd eu gebracht op 4 pCt De thans fuugeerende hoofdcommissie voor het geschenk aan Z M heeft tot de militaire Dommisajen die voor een afaonderlijk gesoheiik werkzfiam waren het verzoek gericht zich bij het algefp u nationaal geschenk a m te sluiten Met geuoegeu vernemen wy zrgt het HU dat dit verzonk door de officiereu van het leger gunstig wurdt opgenomen Tusschen het leger eu hel oerige gedeelte der nutie bestaat bg ons gelukkig geen afaelieiding ouk by het huldeblgk aan den köniug behuureu béiden xamen te gaan Het centraal oomité voor het kindwtRchenk aan den Koumg heeft aan de oomitu s ined ffdeeld dut prof T A Strocké een oatwerp voor het geschenk in klei heeft geboetseerd De ontwerper heeft den Tijd het denkbeeld van het feest is in den grond een begrip van tgd vooigesleld door een uurwerk dat door rier zwevende geiiién gedragen wordt Om niet in oonvcntioneele vormen te vallen heeft hij de kast er van bolvormig gemaakt le wijzerplaat wordt op de voorzijde aangebracht aan de uchterzydc een inscriptie Op beide bfilirunden iunueu d iii noch bandelieren eu heralilische figuren aangebracht worwórden w iardoor de strekking van het geheel nader wordt toegelicht Deze vqrm wordt gcicrüoiid met de Muze der geschiedenis die het feit der 25 J4rige tegeering zal opteekenen De Tyd zweefi boven een oranjeboom aan welks voet kjnderen in verschilleade standen geplaatst zijn Aan de voorzgde een op tocht waaraan het middelpunt oormd wordt door een groep van vier jongens die een draagbaar terschen waarop eenmeitje gezeten is dat een model Tan het geschenk in de hand houdt Een der rier drageuden is al Jaroan voorgesteld De Toor en achterhoede Toimen eenige jongens die palmtakken het symbool der rreedzame regeering en andere die de teekenen der koninklijke waardigheid lra en Aan den voet van den boom aan de achtcrzijle heeft de ontwerper een Europeeschen jongen gepliiiits l die een portret van den koning toont aan een negerjongen wien de boeyen van de hamleu gevallen zijn een herinnering aan de vrymaking der ne gerslaven in Sariname De zittende fipircn aan de voorste fïoeken van het voetstuk atellien stro ingo4en vour personificatiun van Maas en V aal en brengen de menschlievendheid des koningi in herinnering by liigeubeid der overstrooming in den Oommelerwaard Dit laatste feit wordt noch in het byzonder op het vQorvlak van het voetstuk aangewezen De oiitwer ier wil dim kpning voorstellen staande aan den oever en reddiiigb9aten uitzendende naar hen die in gevaar verkeeren Op de drie overige zijden van het voetstuk kunnen allegorische of historische reliefs aangebraeht worden waarvan het onderwerp bij nader overleg kan wordep vastgesteld Gisteren avond ia de verbouwde schonwburg te Amsterdam onder directie van de heeren Albregt en van Olleten ingewijd Het was eene stampvolle f al De burgemeester de vier wethouders de secretaris der gemeente en vele raadsleden beuevens en aufziealijk publiek waren tegenwoordig De voorstelling ving aan met eene historische schets van den lAusterdaaschen sohoawbarg door den beer Peijjiers met levende beeldgroepen en kqren Verschillende tufereelen werden opgevoerd waaronder de brund in den schouwburg in 1772 t iu 1774 opgerichte en bijna 100 jaar bestaan hebbende provisioneele houten gebouw en cinflelyk de pcaehtige thans geopende schouwburg Door het publiek werd eene warme ovatie gebracht aan de directie en dg decorateurs J Ëdnar de Vries fn ji otveld Vervolgens werd de ontwerper der plannen voor den herbouw de commissaris Joh Hilman ten tooneele geroepen en Inide toeg uiobt Na de pauze werd het tooneelspel Vitgaa opgevoerd Het Hoofdbestaar van bet fond Ier aanmoediging en ondersteuuing van den gewapendeu dienst in da Nederlanden heeft gelijk in de vorige jaren eene circulaire aan de district commissieu gezonden hoadende uilnoodiging om maatregelen te nemen ter bevordetiiig der collecte ten behoeve Tan gemeld fonds over 1874 Het herinnert daaib j dat ingerolge Zr Ms besluit Tan 16 Norember J82U u 81 de coileota niet in de kerken maar aan de hui en der ingezetenen behoort te geschieden en het weiiscbelijk schijnt dot die 10 tl de gem uiep uindw i derscbcid zooveel mogelyk op een en denrelfden dag plaats hebbe IngcToige MutchriJTing van den mnilter van binnenlandsche zaken zijn de gemeentebesturen verzocht door hunnen invloed het welslagen deter oolleete op krachtdadige wijze te willen bevorderan en 4e diatrialeommiasien Moved Doodig de behulpzame hand te bieden Uit Groningen wordt gameid dat bqaondar da lUuiacht trekt de gevangennemiug van den aldanr ronenden oomaisaionair 8 A die verdacht wonit herhaaldelijk brieven te hebbeu geschreven aan den labriktnt W A Scholteii waarin hy dezen bedreigde net den dood van zqn eenigeb toon indien hij bom niet de som vpn wstig fluiiepd guldeu d ed toekomep Uit Dortlreeht whcürt alen 4d 30 Jan aan het Dagblad Een behoeftige vrouw ait Gouda mal haar tweqarig kindje kwgm dezer dagen te voet van daar herlvaarta eneinde haar echtgenoot dis krfukrinnig ia in het geaticfal alhier te gaan bezoeken I e begeerte om haar ip n te zien waarvoor zy bruod uit hoac moBd ptard had heeft de vrouw kracht gegeven om de Itqnile waarin zy verkeerde door honger niigeput te verbeten e ramp werd nog te drttkkender to n uar eohtgonoot in zyn waaüüinnigheid haar volstrekt niet i rkBade j Overstelpt van smart nam zy met haar kindje de terugreis aan toen zy in de uabyheid van Oud Alblaa krachteloos is neisrgezegen haar kindje krampachtig aan den boezem qrukkende den dood afwachtende Op het klagepd geschrei van bat wicht gelukte het eenige bcwonert van dien oiptrek die r eds lang dat kermen gehoord hadden de lijdeade moeder op te spor p zqjii r geneeskundig oordeel Iconden zy echter nietgetuigeii of de vrouw dopd of levend was Na haar itefilerijk vap den weg te hebben opgenomen is zy oniniduein een n aby gelegen woning zorgvol verpleegd Hulde verdient ten deze gebracht Ie wurjen aan de ingejie enen van Oud Alblas inzonderheid fi n e heeren A de Haan chirurgijn en J Vlot aro voogd aldacir De beer de Haan beeft schier bo vepipensQhelijke kracht aajigewfufd oM de byoa sterve i e vrouw tpt b iv 8thcid terug te Brengen en de kerr Vlot beefi ailei gedaan om verder de smart der ongeinkkige te lqnig n Het hoofdbestuur der Ncderljindache Gerechls DeurwaardersVereeniging hoofdzetel Amersfoort de lt in het Pttleii van Jmtitie mede dat op de iu ilato 14 Dtceinber A P gehouden uigomecne deurwnardersvergaileiing is besloten een adres aan Z Exc den minister van justitie in te dienen ten einde daardoor Ie verkrijgen de zoo hoogst noodige heraiening en verbetering van het tarief van justiekosten van bet j r 1811 en dat er verder een Nederl OerechlaI eurwaarders Vereeniging is opgericht ten doel heblende elkander alsmede de weduwen eo weezen met raad niet alleen maar ook financieel bij te slaan en te heipep Tot bereiking van het doel heeft het hoofdbestuur voornoemd weder eeu algemeene vergadering uitgeschreven te honden te lltrepht op Zondag den 15 Februari a s waar n de punten van behandelüig hoofdzakelijk zullen zijn teekenen van het in te dienen request en vaststelling van het voor ds vereeniging benoodigde reglemeDt Eenige leden van het personeel van den Rotterdamscheh schouwburg hebben bij circulare bekend ge aakt dat zij hebben opgericht eene vereeniging die zich ten doel stelt het uprichteu en injlaud houden vau een Rotterdamsch tooiieelgezelscha dat voorloopig gedurende elk wuteoeuofu drie Toor tellingen per etk zal geven De vereeniging zal den naam lagea van B tter dama he aehaawbarg ereeiiiging gevestigd lijn te Roiterdfim in crkiug iteA u op 1 September 1874 eu vuoiiuupig voor den tgd vau drie jureu geaMijttitueerd worden Het kapitaal bedraagt hoogstens eene tam n 10 000 tfen duitend gulden verdeeld iu 400 au leeleu van 25 vgt en twintig gulden De stor ting heeft plaats in den loop der maand April 18 4 ia handen eener commiseie i cr die voor ern of meer aandeelen terkent is lid van de Rotterdamsohe sohouwbarg vcreenigiikg Elk aandeel is pp naam eu geeft reoht op het ut brengeii van éene stem in de vergadering vtn imi deelboudert Aan elk aandeel is Verbonden het recht om pertsooulijk tien voorstellingen gedurende elk der drie Attta by ie wonen Bij elk aandeel is gevoegd een diploma op naam dat toegang tot die voorstellingen geeft in het parterre Elk aandeel van 25 gaett jfalzou recht op het bg wonen van dertig voorstelen i bo ea en behalve de kansrekening van nitlotiog Uit xenocmde circulaire blykt tevens dat in kI kepa wr vorige naand aan de hh Albregt en van Ollefen directeuren van den Rotterdamschen schouwp Ptfi l at volgend ohrgvsn ii garicbt Mipiheeren I In eene aonparitie heden gebosdep hebben try afgelegd de navolgende VERKLARING fDe ondergeteekenden leden vnn het PertOMel nu den BoMardainochen Schoawbotg tpreken èU ezen de wen chelykheid alt pm niet te jkomea lot en geznnenlgke bespeling van de Rotterdamsc M n AuMterdamsche schouwburgen onder dezelfde dirtoüe Zy verbinden zich teveus om geen nadere fOor tellen ter oontractsluiiing met de direciie Albregt h ren Ollefen aan te nemen voor en aleer zy m l l de ondergeteekenderi e amenlyk gesproken en omHt h ndeld hebben Wjj verwachten hierop uw antwoord viSór Ht op 19 J uuari t Uetwtlk doende i iw A J U GRAS A i M IIASPEW m J f 30 ETER W J VAN ZUYLEK B VAN BEEM L B J MOOR mede nopens S Dï VRIES I GöTZ SCHEPS A B fUÜUS Dtarofk is geaiitwooid i if if TUI ljmr€p jli haildeu de eer te oiitvanyen het tohryveu nn V eu eeuigr andere leden van het Tooacelgeieltehap onder onze liiectie ous ouder d teekening van den 8 dezer toegezonden Wij zagen daar uit I Dat n het noodig hebt geoordeeld de wenickelykheid uit te spreken om niet te komen tot eene gezamenlijke bespeling van de Rotterdamiche en Am iterdamsohe Schouwburgen onder dezelfde directie Daar U echter daarvoor volstrekt geeft gronden Wnvoert hebben wij u alleen dank te zrggen voor oie mcdedeeliog met de opmerking echter dnt dit punt niet ter uwer beslissing staat maar alleen Mn de onze als directeuren 20 Dat gij onderling hebt verbonden om geen nadere vooirsiellen let oontiactsluitiug met ons aan te nemen voor en aleer wy met u allen gezamenlijk gesproken eu onderhandeld zouden hebben Daar er echter by ons op dit oogenblik geen voor Hemen bestaat om reeds nu met iemand uwer over atn nieuw contract na expiratie van het thons nog 1 Mevr lio Vnce die op deze vergadciing nier tegenwoordig Hna liet bij monde van drn heer Moor bcrichtco dut zg in dezaa de gevoelens der vergndermp deelde vaA u loopande U onderhoadelen kunnen wy dit punt voorloopig laten rusten Wij hebben de eer te zyn Direcleurm va ket SaUtrd Tooneelgeielseiap 1 H ALBREGT D H W VAN OLLEFEN Te Ljron heefl pen ve na plaats gebod tusschen een velocipedist eo een paard De afstand die doorloopen moett wprden bedroeg 356 kilometer en werd afgelegd in 60 nur en 40 minsten Het paard wss gespannen voor eeu zeer licht voertuigje waarin de eigenaar de hertog de Ftltre vergezeld door iijn bediende gezeten was Op den eersten dag werd doen t paard niet meer dan 80 kilometer afgelegd op den tweeden echter 104 en op deu derden 172 De snelheid van den loop nam voortdurend toe zoodat 7ij op t einde xan drn tocht 20 kilometer per nor bedroeg De overwinning werd door het paard behaald want de veloeipedist graaf de Néverié kwam 2 ninuten na ijgo medediiger ep de bepaalde plai Baden fta Jïaai is te opd oKvau eigent ZwitsdrUnd De Oiastreeke jiet midden dezer Baden eene vergadering gehopd ofƒvau eigenaars ran hotels in Duitscblond en ZwitsdrUnd De beraad slagingen strekten 1 om niet Itager te veigunnon dat de hotelbedienden by het rerlrek der reizigers drinkgelden iu oiitrangsl nemen 2 om de hdtel f irijzen In de maanden Kei Juni en October 20 pc ager te stellen dan in Juli Augustus en September Mea meende dot de reislust Tan het publiek iu le eerstgenoemde drie maanden die daartoe op zichaelf niet minder geschikt zijn don de drie andere doardqor zeer oaogemoe ligd sou woidea Natonriyk zal thwis de Toornaaattte rraog lyn of ook de eigenaars Tpn hotels die iet te vergatïeHng wasen oieh met deze Toorstellen zullen vereenigen Laatste Berichten straatsburg t Febr By de verkiezing hier ter stede hebben 9027 van dé 12 000 kiezers gestemd Alles ia rustig olgeloopen Uitgebracht zyn 5906 stemmen op den burgemeester Loulh 2926 op SchneegODs 16S op Bebel enz Bappoltaweiler 2 Febr Bij de Terkiezing voor den rijksdag tyn alhier aitgebraobt op dai obbé Simonis altramootoau 7662 stemmen opOstermann condulaat der Ëlzosocr party 2255 op fiebel tociaUat 167 Btl aniaf npujuiwim kieaen bedroeg 74 percent dciT ingeichreveiienT Beriija 2 Pebr Blijkens oIRoieel bericht tynitft ed a van den jjkadag gekoiao te Gebweiler in den BoTCn Elzas de clerieale candidoot obbé Gerbrr met 9592 stemmen legen 1671 op Schlnm I berger oaortidaot der Ëlzaoser party Ia het plot telaudtdistrict Straatsburg gekozen baronSchauenbm nltromontaan In het derde district te Berlyo de heer Hen der Fortaohritts partij met 6065 stemnien tegen 1307 op dea sootoiistisofaen candidaat Uaoei clerer Kopenhagen 2 Febr By uitspraak ran het Hoorgercchtshof is het besluit von den minister van justitie tjt opheffing der internationale in Benemarken bekrachtigd INGEZONDEN M jnkeer de StdaeUvr De commissaris des koniugt in OTetysel beeft dezer dagen in de Jlaarlenaer Couraiil een Toorstel gedaan waarop ik gaarne de aandacht der inwoners ran Gouda wilde Ttstigen Sla my doortoO a t pi een plaatsje toe in uw blad Bovengenoemd voorstel had de strekking om 4nMei aanst niet alleen den koning maar ook de koningin een bewijs te doen geven van hulde en eerbied door het Nederlondsclie volk Dot vooKtel ui lUnktmij algemeen sympathie vulden in het land OokGouda zal even gaarne H M de koniogiu een blijk geven von liefde ea gehecHfbtid als aan den koning Waartoe eehter behoeft onze gemeente of te wachten zoools te dikweri gcbeuit wat andere gemeenten doen Laat onze kleine goede gemeente beproeven wat bare burgerij bij elka r wil brengen eu mochtbet al gebeuren wat niet denkbaar is dat de overige gemeenten in Nederland niet sympathiseerden methet idee wat nood zoo het geen natumaal cadeau kan werden laat het dan een Ooudtch geschenk zijn maar laten wy inwoners ran Qoudo in ieder geval tooneii dat we dankbaar waardeeren het bezit eener konifgin die in ieder opzicht de achting van hoorvolk waardig is Met het lOog op het feit dat wanneer er nitgemniik is dat er een cadeau m worden gegfv Jr er si ffis nog geep zekerheid is KaorxiY dat geschenk zal bestaan meen ik op cenigen spoed te mog j aandringen Dat liegene die bet met solirijver dczi eens zijn zich rercenigen eene oproeping duen eene commissie benoemen en dat dusdoende binnen eenige dsgen in de Nederlandsche Dag en Ueekbliiden hit nieuwtje de roude doet In de gemeente Uouila iseene commissie uit de burgerij ijverig werkzaam tothet inzamelen van bijdragen vooreen blyk van liefde en gehechtheid aan H M onze geerbi igde koningin GoiKi 2 Febr 1874 H H In het verslag der laatate gemeenteraadsvergode ring gezien hebbende dal de heer Brakel een adres bij den raad heeft ingediend met verzoek het ter rein aan de Tiendewegsbrug niet af te staan tot het bonweu eener R C kerk omdat daar door zijn panden in waarde zouden verminderen voor welke vermindering adressant by het afsUan van den grond oehodelooéstelliog zonde vragen moetep wy ondergeteekenden doarorer onze verwondering te kennen geven Wg beweien dot bet tegenpvergestelde het geval is In plaats van te verminderen in waarde zullen die panden wanneer de kerk daar gebouwd wordt juist zeer in waarde rijzen Dit ie genoegzaam beiVazea door de ondervinding op andere plaatsen Ieder onbevooroordeelde tol hierin met ons instemmen Volgaarne zooden wij na de bouw der keik voor die paoden een hoogere som aanbieden doa oa vóór het boaweo ket geval ia i MULDER P A BÜRGHOÜT G VAN WINGERDEN Onderteekenaars von het adres tot ondersteuning van het nnioA tel afstand vaui grond ter buuwiug van een R C kerk KENNISOEVING De BURGË MEE8TER von Gondo gelet op het Ie lid van art 24 der Wet ran den 4n December 1872 St4 UU id ïfl 134 tot voorziening te en besmettelyke ziekten Maakt by deze bekend dat in de verloopen 24 uren 1 persoon is aangegeven als overleden aan Aziatische Cholera Gouda n 3 Febrearij 1874 De Baigemeeater voomoeead VAN BEUGEN IJZENDOORN lUfltoogerecbt te G iula Op de terechtzitting van den 2 9n Januari 1874 zijn le navolgende personen veroordeeld H d H tot eeoe geld boele van ƒ 3 of nb angenisstrof van een dag wegens het te Goada er ryden dan in een matigen draf V d N tet eeoe geldboete van 3 of sub angenisstrof van een dag wegens het te Gouda ab geleider van eeu met honden Dcapannen voertaig niet gaan naast de honden 1 i tot eene geldboete van 2 of tob gevangenisstraf van een dag w ens iet anders dan stapvoets rijden over een beweegbare brug te Gouda L G tet eene j eldboete von 1 of sub gevoogeoiMtnif Tm aen dag wegens hei Ie Gouda op den openbaren weg buiten een openbare n waterbok datgene verrichten waarvoor die inrichting bestemd is H V B en R v d Pol ieder tot eene geldboete van 1 of ab gevangenioatiaf ieder von een dag wegens bet apeleo met geld op den opoobareu weg te Gouda £ n bovendien allen in de kotten des noods invorderbaar by Igfsdwang fiurgerlijke Stand Okbökiii 30 Jan Gerard BeajamiD ouders J M Nootbovea van Goor en J A F st van Limliorg SI Caraclis ouders 6 Jaases ea G Weasveeo Ana ouders A BreeKel ea A Boete Maria Wilbetmins Gerarda ouden G vaa Erk en J Hollaa Johanna Pietemella osders P van der Pool en J vaa der Vatk Josua oudere C D 6ottaro i eo A Darler 1 F br Maria Sleoaeva Ji rvdrika ouders P Hietbegen en S F van Ëoide 3 Wilbelouna Beadrika aodafs B J L ten Cats eu U P vaa Nilteiik Ovuu ki iH 81 Jaa M S dea liel4j J M Fra atacolla 8 m H Abbema 79 j 1 Febr C Smaliog hnisvr van H Krocders 71 j C HoogerwSard 65 j C 1 vaa den Hoek 10 j I m ADVERTENTIÊNa ♦ Bevallen van een Zoon J ANNB P NOOTHOVEN van GOOR ROKST VAN LlMSÜEG Gouda 30 Januari 1874 1 liiriitfw ii Bevallen van een Meisje S F BIEÏHAGEN VA Emdü Gouda 1 Februari 1874 Eenige kennitgeting