Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1874

I I VrUdag 6 Fetmart 1874 N 1474 GOUDSCHE COURANT Nieuws m AdverlcDtieblad voor Gouda en Omstreken De nitgare decerCoipra i geschiedt ZONDAG OENSDAG ei VBUDA6 In de Stad ADVBRTBNTIÉN worden geplaatst nui 1 5 regels i 50 Centen iedere regel 10 Centen 6E00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte onderlfke Nommen YUF C NTEN k geschied tot öón nor des namiddags T n den dag dèr uitgave Bevallen ran een Zoon E M BEKEE Laïeber Gmda 2 Febroarfl 1874 Bevallen van eene Dochter H P TEN CATE VAN NIFTERIK Gouda 3 Februari 1874 Heden overleed tot onze diepe droefheid ons geliefd dochtertje CORNELIA JOZINA in den nog jeugdigen leeftgd van ruim 10 jaren S P VAN DEN HOEK T P VAN DEN HOEK Gouda 2 Febraarij 1874 van Gravesandb Voor de bewezen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze waarde Moeder betuigen wij onzen dank T DRAIJER J C DRAIJER Stbobel Gouda 3 Febmari 1874 Merrouw de Wed ROEST van LIMBURG lOost Haven te Gouda vraagt een Meid of Noodhulp om zoo spoedig mogel k in dienst te treden Een zeker Iemand durfde niet bg het sterfbed 74Jner Zuster te komen thans bemoeit hij zich met bet lot van haren meerderjarigen 2oon Hoe noemt men zoo iemand W D KOOT Serg EOmJHUIS BMNSE Men vraagt om dadelijk in dienst te treden een KOFFlJHÜISBEDtENDB Adres in persoon of met franco brieven onder letter D bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Fer Aspera Ad Astra op Vrijdag 6 Febr des Avonds 7Vs Uur Buitengewone Voorstelling DEB VEREENIGIN6 te GOUDA tea Tooirdeele van het Israëlitisch OUDE MANNEN NENen VROUWENHUIS op Donderdag den 5 Februari 1874 des avonds te 7 uren precies in de Sociëteit Ons Gb vobqen zaal Kunstmin ALTA S mmmm of de wraak eens Vaders ToonceUpiil in S Tdfertclen door A A t d 8T£M PEL naar iea Roman van J DK VKIES DAARNA de Geschiedenis van Blauwbaard Oroot Dnma m 4 Bedreven door CaUlero Eap aa Contreras di Gouda Entree voor HH Inteekenaren en Leden der Sociëteit 0n8 Genoegen met hunne Dames en Kinderen J 0 75 per persoon Niet Leden 1 25 per persoon Plaatsen kunnen besproken worden bij den Kastelein der Sociëteit Ons Genoegen op den dag der Voorstelling van 10 tot 3 uren tegen 10 ets extra per plaats Het Bureau zal geopend zgn te 6 uren KOSTHUIS Een Hulponderwgzer verlangt KOST èa INWONING bö fatsoenlijke lieden Brieven met voorwaarden franke aaa den Uitgever van dit Blad onder Lett J GELD DISPONIBBL op GEBOUWEN en LANDERIJEN tèr plaatsing op Eerste Hypotheek aanvrage meit franco brieven onder het motto Geld bjj de Boekhandelaren HOOG KRUUT te Rotterdam i Boi stiyden en belemmering Iq liet ademhalen weggei Qmcn Den Heer W H ZIEKENHMilER Maim Uw DRÜIVEN BORST HONtelG heeft rifeds na 2 dagefi eene belangrijke ferlicbting te weeg gebracht in mjjne Veroud rde borstkwaal en beklemde ademhaling izoodat ik weldra weder mjjn werk kan aanvingen eil Ettlingen Baden 26 Jan 1873 OTAVER WEINSTEIN De grootste moejjeli kheid in j ademhalen bü borstp n en hoest lq worden doordit uitstekende aangename iniddel i genplmen Verkrijgbaar ƒ delflbech met gejbmiksaanwijzing té li Gouda bij F H A WOLPF Drog i Alphtn bjjL VAROSSIKAU Zoon Apoth Gravenhage bjj J L F O SN ABILIÉ Apoth Leiden bij B NOOllDUK Rotterdam bg C J W ÖNABILIB Apoth j Schoonhoven bij J WOLFF ZC M Drog Gezondtieid Kraobt en Levenslust geren de al nieca in gebrnik zijnde Ëngelsche Gezondhcids Fillen ook bekend onder den naam van Gal Slijiii eii iUaagf pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is geroot Zy werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spysvertering onaangenamen smaak in den mond by het ontwaken hoofdpjjn misselijkheid Zg versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwgl zij bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes k 25 en 40cent te Gouda bg den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bjj C T Hazenbeko Mp Namaaksels ign hier niet van hekend GÖÊDKOOPE MDZIEÏ voor FiANo Solo Uitgave van F KOKSMA te Kraneker Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sidney Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tane 2 druk B 0 50 Der Freischütz fantaisie B 0 75 Songes du foret C B O 20 Gaitó de coeur valse brill B 0 55 Martha Fantaisie brill B 0 75 Marche des Tambours Moixieau milit B 0 40 Moments jogeui Caprice B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer uitgave zjju steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Te KOOP 300 000 Ponden VOERBIETÏ f te bevragen bij jS MOZ ü S H O EK jf te ZevetJtuinen in de Znidplaspólderil Mevr DB JONG Smits op de Haveq etlangt eene tweede MEIDl die met de IWASCH kan omgaan lij Lol odinsche Por chLcvertr I TAN HJ SfirdemanQ Emmeri aanb olen door Dii Pi ofessqUj te Bonn D onderzocht FHEYTAIF ofrath icinaalgebi g zijne jerkenill Ta i e en oiiil t oo4 FRESENIUS Glb neii fes$or te Wiesjt aden Deze u Mloit Vi bereide iSfierimêof genee knA ige Vad e aangenaméii rel k en si n fdo r kindraen gemakkf verteerd f VerkrjjgWr per flai Dezelve IJzenioddeni Gouda biJJ CiZErJDE Apoth ironie Hj a j w SNABiL Markt Graven uiffeï C M OLIFIE Apoth Zeestr 34 en F H REEN KAN NEGIKTER Apoth Gr Markt 22 Leiden bjj BOCK t ISCHER Apoth Fromentine Versterkend OezondbeidsmeeL VAN B ADEMA te Arnhem Niet alleen dat de FROMENTINE als Gezondheidsmeel meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van dien aard voor Borst en Teringlijders menschen met zwakke spijsrertering orgnnen Zuigelingen en Kinderendoor Heeren Geneesknodige aanbevolen w8arvan onderstaand Attest een bewijs is Den Heer B ADEMA Frabrikant t AmAtm WelEdele Heer Het door U onder den naam van FRO MENTINE in den handel gebragle Voedingsmiddel voor personen met zwakke spijsverteringsorganen zuige lingen en kinderen blükensScheikun dige analyse van Dr R S TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde een zuiver preparaat met eene groote hoeveelheid eiwitstoffen en daardoor hooge voedingswaarde is door verschillende leden onzer Afd ook uit een geneeskundig oogpunt ooder zocht met een allezius bevredigend resultaat zoodat het aangenaam is dit product eener Vaderlandsche in dnstrie gerust aan het publiek te kun nen aanbevelen Arnhem Mei 1873 Namens de Afd Arnhem derNederlandsche Maatschappij derbevordering der Geneeskunst De Secretaris get J A L VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussenvan l en f 0 60 is verkrügb te Gouda biJ P J MELKERT en verder in debekende Depots Gouda Dr ilc van A Brinkman Mschiedt de uitgave in den avond van DONDERDAG en ZATBBprgi per drie maanden ie 1 75 i imtendlng van adrertentii 6 V OR DE le Militie fttinlsgéving ip WtpMilissa É fr li lt r i j yii i ii j r ja iir 1 r i m r ri ü i Etl r iVETHOüDEBS van Oo voldoei d siJD art tg der Wet van deo ISldai Aaputai 1861 StatlMui $ 1 7i eoi wt fO rw Zgner MajnteiU 8 I aUuMUd no bcilnit no den Siteo Hei 48 breogea t r slgOMMe dat ia UyrtVG d r in iwt vorife jmt r or de KATtONALE MILlTrS ingeaolirereiien in doe Oeaerate ui ptaaU hebben op PINOSDAO dm Sden Haait Miuteaade dat dt lOfttMluBf enen naar tlplabeiiioiie orde opgem ea ulre haa nonaer trekken dat ook voor ém aiet H ilf u iiu Loteliair k tratkiiig kut geaebiedea doof qjo Vader Moeder of Voogd i tenrgl dit bii kaone afvezif beid door deo BUBGRMEESTER of een Ud van den OEHEENTERAAD wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf t doen ran de redenen van rrgstelliag die ti ter lahe van de Militie meeoen te hebben zich op Toormeldeu dag nilleu aoeteo berioden ten raadkoiie deier Geaeeute en wel ijj wier naaen beginnen met de letter i A B C D E P G H I J K of L dee rooraiddage ten 10 vre en die wier naaen aanvangen net de letter M N O P Q B 8 T V V W X IJ of Z de aiddagt ten 12 nre dat tol kat doen opmaken ran het benoodigde getnigKhrift wegene Bróederdienit of alaeeuige Wettige Zoon gelegenheid lal beetaan len Kaadhuiie deter Gcneeule Maandag den 23sten Februari aanataande dea Borgene van I O tot dea namiddags 1 en des namiddag van 3 tot 6 nre dat zü die zich daartoe aanaelden aoeten vergereld ign ran lioee met he bektmde e t goeier naam êtaamdt iMgeuUne di dt vereitekit getuifenit imiMeii ajltfgt en iet gelnigtekrtft onderttekenen terwgl daarbg benoodigd igoi voor vrijstelling wegens broederdienst een bewga ran het Huwelgk der Ouders de Geboorte Aelen van de Broeders ran den Loteliug alsmede len bewgia van rolbragte of werkelgke broederdienst een ukboekj paspoort ot atteet van dienst bg plaativervanging voor vrijfttelling van eenige wettige zoon een bewg s van het Huwelg k der ouders Voorts dat de benoodigde bewijzen ran werkelgke dienst oi aittreksel uit bei Stamboek roor de belanghebbenden bg de betrokken korpsen tullen worden aangeriaagd indien ig zioh vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer geoieenta om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zg die bezwaren mogten hebben tegen de ijze waarop de LOTINQ is geschied die knnnen inbrengen bg de Gedeputeerde Stalen dezer Provincie binnen Vijf dagen te rekenen an den dag waarop de LOTING heeft plaats gehad en wel bg een op tfgetegeld papier gesclireren bezwaarschrift hetwelk et de noodige bewijsstukken gesloafil tegeu ben ijs na ontvang zal behooreu te worden iugelereid bij deWi BURGEMEESTER dezer Oemeenta diekctulre aan pedeputeerde Staten opzendt Gi uda den 4 Febmarg 1874 Hnr meester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Buigemeester DbOOOLBEVCÜ FoBTUUV VAN EbaOKN UZKNDOOBN BUITENLAND Bultenlandsch dverzichl Der Fraasobe regeering wordt let emslig voornemen toegeschreven oa bet zeTeaJari bewind van MacHafaott tegen alle aanrand ingta te verdedigen opdat dnideigk bigken ion dat j althans dien vorm vangouverneaant niet basdioaM ala een geschikte g alci p i u h eM aa da aeoaniiM ar U UimlaD AUa laden dna ook dia der reehterzgde Lelke de bestaande orde niet eerbiedigde looden patrall worden Intttsachen vreezen we dat de rrissdjee weer vrg zullen bigreo en de slagen zooala gewoonigk in den republikeicacben hoek zullen vallen Anders toch zet de Broglie i jn ministerieel leren op t spel Op 81 plaatsen oornamelgk m de departementen Oironde Aiane Haule Vienue en Gard zijn mairea en uljunctaaires benoemd De zoi t om de republikeinen uit te sluiten heeft reel oud Napoleonlische mannen tol het bestuur doen roepen want legiti misten en Orleanisten zgn er met veel Daarover valt men de regeering nu weder hard De uitslag der Engelsoha parleaentsverkieziDgen in de gra iaohappen is tot dusrer dat 106 liberalen en 136 cooserratieren gekozen zijn De liberalen winnen tien zetels in hel parlement de oonserratieven daarentegen 28 De soamlaaie uit het hearenhuis in Praiaen heeft zich in beginsel met het verplichte burgerlgk huwelijk rereenigd na herige bestrg ding door de canservatieie jonkers Men verwacht van de openbare zitting hetzelfde resultaat Het Duitsche rijksland zendt blgkens telegrafische berichten bgna uitsluitend Frsnsch ultramontaatische leden naar den rgksdag men beeft moeilijk leis anders kunnen erwnchten de omstandigheden in asumerkmg genomen heeft de Elzssser partg veel stemmen en ie internationale zeer weinig een goed teekeo is tevens dat de kiezers over het geheel trouw zijn opgekomen De berucht geworden Mecklenbargsche landdag is Maandag door den groothertog in persoon geopend met een troonrede waarin allereerst wordt gewezen op de ooodzakelgkheid om de grondwet te herzien de regeering zoo luidt het verlangt een terlegenwoordiging van het geheele land met terzgdestelling van het patrimoniale karakter aaar wil lérens aansluiting bg het bestaande Daarop worden de grondbeginselen medegedeeld waarop de herschepping van het Uiid zal berusten er zal een indirect kiesstelsel worden ragaroerd voor de steden en dorpen en een dir ot roor de groote landeigenaars dezen rerkiczen 31 verlegenwocrdigers de steden en dorpen door vrggekozrn gemeentf besturen 67 afgevanrdigden bnitendien zullen in de lindsrertegenwoordiging sitting hebben 9 vertegenwoordigers van het oude grond bezit S van de groote steden en 6 worden door de regetring beueead Ds begrooting wordt jaarlgks vastgesteld de duur van het mandaat is zes jaren terwgl de landdag onroorwaardel k recht heeft van onderzoek en goedkeuring ten opzichte van de wetgeving en de behutingen De herziening der Ztritsersdie grondwet is in de volksvertegenwoordiging afgeloopen De laatste diseussien hebben geioopen over de wettelijke voorschriften omtreat de rieriiig lan den Zondag en over de toepassing der doodstraf De beide punten zijn afgestemd en komen alzoo lo de nienwe grondwet niet voor Ten lajisie is ook nog eene beslissing gevallen over de wijze waarop de gewijzigde wet door het Zwitsersche volk bekniciitigd moet worden Twee voorstellen waren daaromtrent aanhangig Votgaaa het eene moeat de natie over de versehillende ooacK deelen der wet in artikelen gegroepeerd nitapraak doen Volgens het andere zou de wet in haar geheel aaa da ateawag e de w mi worden en hare goedkeuring alzóo van ééne enkele beslissing def kiezers afbangrn De vefgadering heeft in laatstgemelden zin beslist In de Italiaansche kaoier is Zaterdag het wetsontwerp betreffende het verplicht lager onderwgs in beginsel aangenomen De wet zal baogstwaarsclignlgk met een groote meerderheid worden goedgekeurd Indien regeering en votksrertegenwoordigiog nu ook maar begrijpen dat het iilvaardigen van wetten op zichzelf nog niet genoeg is en dat men om goed onderwgs te hebbeu moet beginnen met te zorgen roor goiede onderwgters de eerste maatregel daartoe is behoorlg ke bezoldiging en opleiding FRANEBUE Dezer dagen gaf het nrnal da Debat een belangrgke beschouwing orer den staat der koopraardijrlool in Frankrijk Iedereen weet zeide dit blad dat de zeevaart kwgnendr is maar er zijn personen die er b lang bij schijnen te hebben om die kwijniug zoo overdreven mogelgk roor le stellen Zoo heeft een ingenieur der marine eeu tabel ontworpen en door een prolectiouistisch genootschap doen rerspreideu waaruit bigkt dat in 27 jaar Frankrgk geen vloot geen schip geen matroos meer hebbeo zal Om ditte betoogen weet de ingenieur op kunstige wgs de cgfers te groepeeren Hij begint met het getal tonnen op te geren dat van 1850 tot 1371 lu en uit Frausche havens gevoerd is In 1850 waa dit 3 736 162 Ion in 1871 10 266 273 too Hierin ligt reeleer een reden tot blg dsrbap dan tot droefheid Ook kan men opmerken dal vóór het hande straotaat van het jaar 1860 de gemiddelde jaarlijksoha veraeerderiog 312 000 ton en na genoemd jakr 354 000 ton bedroeg Wederom reden tot bigdschap Daar staat echter tegenover zegt da ingenieur dat bet aandeel hetwelk de Fransche vloot hieraan genomen heeft rerminderd is In 1860 greep 43 6 pCt ran dezen in en itroer onder Frausche vlag plaats in 1853 40 4 pCt in 1858 44 7 pCt en in 1869 slechts 37 8 pCt Zoo deze daling big ft aanbonden zal na 27 jaar de Frnn ohe koopraardgvloot zoo goed als opgehouden hebben te bestaan Het kan volgens het Journal de Debats niet ontkent worden dut de cijfers dier dnling jiiist zijn Maar eren waar is hel dat onder Fransche vlag in 1860 40 pCt meer is in en uitgeroerd dan in 1850 en dat m 1869 de in en uilvoer onderFtan