Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1874

6 m obt Han M dubV rf 1850 bedrK Houdt mea fit ID hft ouji d III bijj rijpt men Wit de bewering dat de F ai che koupiaardijvlaot o er 21 jaar zai te met zgii ge iiau cen misbruik makcu is van de hohtgeloof ia van hit piitiliek Mi vau z ere h i digheid am oj ier dci afhya Tto staiisttek ud cyfers te ku eu sp ten Dit oeemt evenwel niet weg d t d il r9 i he kpop TaantuvlooL oj zuo e i ii t ail i iKNtow lw D Het getal tonnen is aedert TerscheiUeue jaren hetzelfde gebleven terwijl de vloten ran vreemde mo gendhedeu een belangtyke toaneming aaiiwijzen Men moet muldelef loekeiv om diti te vtrUtteioo Hett telael van beasteravog ba t ni ti htt i venx de d Het Journal d t Debat noemt op gezag der comloissie tut onderzoek van den staat der koopvaardy vloot als eeo der oorzaken van dit verval de onverschilligheid vai het volle voor het zeewezen en zijn I gis nngr lust om naar andere plaatsen te trekken Twea ep negentig percent van het Frausche volk leefl en sterft in bet departement waarin het u geboren Maar bovenal moet gewezen worden op de alle perken te buiten gaande belastingeov waaronder m Frankrijk handel en nijverheid gebukt gaan Hier komt by dat ondanks alle revolution enz het Frauaohe volk in hooge maie een slaaf van de sleur en van de rontiu ia Particulier initiatief wordt bqsa met gsr Tonden Misschien moet de schuld hiervan op de staatkandige beroeringen geschoven worden waardoor de noudige ukerbeid ds veiligheid voor grootaohe ondernemingen ontbreken Vooral op het gebied van d Z evaar t kan mfsn di alenr opmerk o Fraukryk S4g het Journal de Déhat di et uitvinding op uit nqdiH en laat die dooi vreemden exploiteeren Franktifji bfzit buter weinig stoomacbepeii eq toch is het eeg Fcapscbm tn Frédepc Sauvage die de schroef heeft uitgevonden en iii Franl gk werd deze uitvinding be eerst toegepaot In 1879 telde GrootBÜttauwe 1 stoomschip op 12 zeilscl ep nen in 1871 opi 8 z il hepen 1 stoomschip Duiisfshland telt l a H n 8ohip t en ih zeilschepen loa t Franltrgk 1 teon 36 Somotiga dier oorz c o vau verval kugnen uit dyn weg worden jeruimd Men kan een volk dat df sleur lief heeft niet eensklaps in e n volk her ah ppen dat durft te wfgeu eu werkzaaip is Maar h t bestaan van die liefde voor de sleur is ook een bevgs da men den bande en de zeevaart met zal dfini bJiwen dMl d mvoermg Taq hej bea sh rinend amer IB A Huil sohfgit oit Washington In de laatste zittingen van het hqia der afgevaardigden hebben onlangs eeaige dramatische tooneeleu füats getiad Het was ter gelegcsbcid dat de Ctvil Bights Bill I behandeling was geqomeu dat de onTinctobnc ea onwaardige d bi t i dar ledaa over hun eigen hoaoiaoam door een levendige aa veroakelyke disoassie werd veivan n In de laatste jaren heeft nea telkens beproefd ▼ oer de bevrijde bevolking dar zaïdelyke staten eep guljkhaid voor de wet te verkregen w lk haar door de gewyzigde constitutie uiqt o dp ndfl wordt gewaarborgd Vooral Siimaier was steeds de eerste in de gelederen om voor deze zaak in het strijdperk Ie treden eu zou in 72 de wet er hebben doorgehlMld indie er geen an endement aan was to geTPAgd waarbij a B al de deelnemers a n den groolen ofW od volledige aipnesti werd geschonken Itt hel we soi werp iB de tegenwoordige zitting iilgediend door Morey vau Louisiana wordt straf i ar ge teld alle achttr teilMig van kleurlingen voor bjankcfi nithooide van hui kleur zoowel in hotela la M spoorwegen sioombooten plaataea van nit paaawig openbiire scholen en publieke inriclitiugen cao ook op begraafplaatsen en in luriohtingen van r ldadiglieid Kortom de Civil B ight bill moet dienen om al e sociale vooroOrdeelen langs den weg d r w tg in Ir oicrwinnen Het ontwerp w rd eerst verdedigd door generaal Hutier Nu lieo werd het hevig aangevallen door Hnms van Vir inta Mtn tracht leide hy oua i t e O wet eeu overtuiging op te dringen welke utt t leleft III het gemoed r a bet vqlk d t naipeljjk dfl negfr 11 alle opzpbten zou gel st uui m dui blanke Ik zeg d hier uieipaudjs die opri chl kan gf igeg da if kleuriiiig a fUP gelijkt is gctcliapeit X tstwd sprong B isi op e n achtens aanJig hosfhasfd mulat it uidrCaroliua en nep uit 0 1 ik I W el mqgelyk antwoordde Harris Baar ik spreek tot de blmike leden vi n h t hni ea m iuheer de voorzitter ik verkies met wesr door ben te worden in de rede gevallen Eenige cogeablikken later erd dezelfde scène her luald toen Harris sprak over de infenonteit van Val gekleurd ras en Kansier uitriep Die ontken ik I Harris 7ag nijdig om en zeide Ik richt het woord tut biankni tot gentlemen I Gelukkig werd hy dezen keer door den voorzitter tot de orde geroepen Nu was 4i if aan Alec a Stephens van Georgië den ex viie president van de Zuidèlyke üonfederatwr H ze spreken tegen de Bill Alguucen wns de nieuwsgierigheid der meuigts op de propvolle gnlsroen e t byi ggaii der l id vi i het h H s afwetig Strpllcni eeit lange aphra ges Jte lact e n uitgeacFd gelept zag er uit alaof hy vfS den dood was herrezen V werd door eon kruk in zij i g i g o rsteuHi en le f terw i b HC j n d ai men op een hoogeu stapel boeken gn spraak viel verschrikkelijk tegen en zyn doBe stem was nauweIgks hoornaar Lang vooidat by had gedkvi was hei pnbliek weggdoc a Op d u volgei tn d igi werd i e voer d U gesproken door eeu volbloed neger Elliott van Zuid Carolina Elliott heeft zyn opvoeding ontvangen in Kngeland hy werd lat r ISUerzetter aan de drukkery van het dagblad waarvan Ransier mtgever is Thans bekleedt hy in het congres den zetel welkp eertyds door Calhoar was bezet Elliott sprak met oveel talent en overtuiging dat by door de ledeu v n het Huis na afloop zyacr rede net een oorre doovend gejuich werd begroet Hoewal d we ook dit jaar met is aangenomen begint niettemin in da Unie bat voorooadeel tegen de kleurlingen van liaverlede uit te slgten a eenig verloop van tyd zal de misplaatste aanmnttgfg het blanke raa door beter inzuibt vaa lalf nyken moeilgk kan daarin door een wet verbbtermg woiden aaug bcaoht binnenland AUaadagarond 0T rM Graveahace op bjypa 74jarigen ouderdom de l eer M A F H HoSmau Tal van jaren was h lid van de tweede kamer der staiengeneraal eant voot Hottcrdiua syn geboorteplaats en later voor ons district Een korten tyd van 19 50 maakte hy ook deel uit van de eerste kam r Vopr weiiftgf maanden bedankt hy voor zyn lidmaatscb ip der kamer omdat zijn zwakke krachten hem niet m r toelieten aan het parlemeotuir levxBideel ti nW9n De oferl d ve was Infcend om zyn uiigebreide boud lskeuiiis jaren laag nas hy te Rotterdam in den handel werkzaam en vooral werden zyu adviezen van commercieelen aard o a bij de beraadslagingen oter wetsontwerpen tot regelipg van tarieven van in nit en dooivoer tot regeling yan de belwi Éa iwn handel en scheepvaart te goedkeuring vaa Iractateri enz iii de volksvertegenwoordiging op d hodgsten prys gesteld Als S BOh genoot hy algemeene achting 2yn groot fortuin stetl t tem in Maat een weldoener der armen t zyn eu h was dat ook in den visten zm des wpord Voor velen is zyn dood dan ook eeu groot verlies Da overledene was ridder van den NeJ Leeuw Door het Ai ti schoolwetverbond is tot candidaat by de afinttaande verkiezing voor een lid der tweede kamer lö dit district gesteld de beer mr 11 Bichou van IJsaelmonde Door de kiesvereeoiging Vaderland en Oiaige te Oudewater is in overleft met z ec vele ktc eri uit andere geneenten tpt oandidaat gesteld mr H C Verniers van der Loeff Maandagavond werd te Waddinxveen eene voorloopige Commissie voor het Uai feest benoemd bcebiaude uit de heeren O W O van Dort Kruon K N Mittlenaar en K van der Tonen Kz Uit eene missive van den Minister van Binneiijaodr sehe Zaken van den 30n Januari jl bevattende eenige beschouwingen ea opmerkingen voortgevloeid uit het onderzoek der verskigeu nopens dr inspeotieo in den afgeloopen zomer gehouden orer de verlofgan gers der militie te land blijkt dat die rapporten over et algemeen een goeden indruk hebben ge i maakt vooral de wyze waarop het onderzoek hwft plaats gehad geelt oter het geheel reden tot tevredenheid het geleide der ter inspectie versohunrnden door de gemeeote veldwaohlars weuscht de Minister met verpluihtend gesteld te zien terwyl dooris Eic nogmaals het weniohelyke betoogd wordt der aauwyzing van lokalen tot het houden vau het onderzoek by ongnnstiga weersgesteldheid B kon besluit vaa 6 Januari is op voardriioh vaa don minister vaa jnetifae eene nieuwe regeling van bet onderwiys ili de groote oeUulave gevangenissen ingevoerd Het belang der onderwyzers is daarby niet nit het oog verloren maar de jaarwedden zyn in evenredigheid gebracht met de werkiuamhe deu Een boofdonderwyzer cal minstens 1200 gemeten Op iedere 80 cellen komt éiu hulpooderwy r de 1 op 1000 de 2 op 900 en de i off 800 Eene ouderwyzerts zal minstens 600 trekken en vrye wonmg hebben in het gebouw In een ingezonden stuk in de DordrechUche Q tirg t komt dr N B Donkersloot op tegen het d er dagtQ door het Dagblad medegedeeld aandoenl t verhltl ontrent een vrouw nit Gouda die haar man in het kraiJ U Igeiigesticht te Dordrecht zgn bezopht hebben sa 6f haar terugkeer nel haar nd vai rernoeieqis e o patting bgoa zou z n btzweken Qtr D vetlilaart dat het ebraahi bezoek aan haaur konlfzu i man gepu enk l noor W8 r u De beklsagde vrouw heelt een sprookje veriaonilen oi het medelyileu op te wekken en daarmede haar voordeel te doen Ti ee maanden geleden had iwdegemeente SafdfaRNtdj een dtr yk voorval plaalsj De achenring i6 hc tooneelgezelsohap der hh AIbregt en van Oilefen is gelukkig met zoo be angryk als men vertrouwende op het woord aan het kunst minnend publiek van Rotterdam aarvan eergisteren 4a hisldiiJioad werdmadegrdetilil kun verwaah ten VerKüheiJene d hy genoemde personen ea ilaaronder zeker met de minste onder de brdederen blijre dee uitmaken van het ge elscVap dat afwisselend te Rotterdam en te Amsterdam zal optreden De Minister van Financien heeft den lOn Janaari jl sub II 7S eena resolutie geoomtn ttn vervafge op vroegere resoluticn die dezelfdi strekking hebben om het lu den handel of in oonsumtie brengen van vleeai h afkomstig van zieke dieren tn zooverre ta brmoeiFiyken dat van de aangiften wegens het slachten van ziek vas in alk getral des noodt per telegraaf do r d i univaiiger bericht noet worden gegeven aas den burgemeester d r gea eeate vaar bal te verzendrn rieesoh zicli besindt en ook dtr gcnseut raarheen bet vleesah is bnalmdi Wederom is te s Graieuhage een diefstal van gas ontdekt tbaiM tei baiiif vau ern Umr op da Geest aldaar die reeds geruimeu tyd laa net gas door de lal i iek veratrekt geen gebriiik naakte naar desniettemm eene gaspit des a oiids ontstak wa rtoe bd eene buis had aangelegd nai r Aéa sedert dien tyd afgealoteii ma r zich oog lu tyife vuuing beviudeuden Kier Het bestuiir der Ned Juristen Vereeviginj heeftter behandeling op de vijfde alje uieeve t ergudtiuig welke in l874 te Groningen ui worden gr6oudeiI gekozen de volgende onderwerpen 1 wilke bevoegde beid moei aan de verdediging van den rerddchte df hekla gile worden iTeaekeod gedurende de voorloopiga instructie vap strabafen P 2 behoort de lyrsd iiJI in burgerlgke eu handelszaken te worden afgeacbitlt of beperKlf S regeling van de dausprakely kheid dür spoorwegpnd4raeo i geu bg het venoer van goedere en personen in verband net hel Ned burgerldl eu naudelveoh De letterzetten ter drukkery van dé Saniaafë hebben eenige V a nadat zy het erk hadden g staakt dit w der opgeval Ken geschil tusschen U pmrupps en een der kseel s wat de oorzaak der kurta ondige gKre Men meldt nit IJselstein Door j onkvr L Stridk van Lintchoten is aan het kerkbéslttur der Herr gemeente geschonken een huis met luin en erf bestemd tot pasiorie reeds ia het kerkbestuur tot de aanvaarding dezer schenking gemachtig U t Neder Betuwe lohryft nen dd 1 Februari 0 er hel geheel hoort nen de landbouwers weinig Mwea Het wmterki ieu stift welig Ie velde eu oiau ikk ll zich met hst jichte weder snel Van muizen uf ander ongedierte in bet veld heeft men geen ilael maar zooveel te meer op de hoogten Bg hel dorschen valt het beschot van de tarwe ea rogge niet mede Men schat ze nindsr dan een half gewas De veestapel is gezond Het gras bagint reeds Is groeten Men ziet bet vee hier en daar w de weida grazen De ti bnk t gped opgemirad ten minste alhet aardifucd De kooplieden ontvangen ook reedshet bestgoed De prgi is ongeieer 30 per 60 kilo r i De varken van zee weken gelden ruin 8 Sr IS meer vraag Het vsnaer laags dan Nederl Rhyn spoorweg hesft gedurende de maand Jan 1874 opgebracht aan reizigers 122 069 aan goederen 42 078 aan direo verkeer van reizigers en goederen 200 298 tezamen 361 440 Sedert 1 Mei 187S woa da opbrengst van reugers en goederen 3 947 668 Men verneemt dat de geldleening van IS 31 Jan jl bg de Associatie Cassa te Amsterdam opengtateld ten behoeve der Nederl vereeniging tot afr lehalllng vijn sffrket dtanjt Jiiet tot haai ninimnm ut i Ow Hliee tai werd en de iAsfeklgvingen derhflre n ki neo worden aan jenomen De bevolking M groote strafgevangenis te Leenwsrden bestond op den SI December jl mt 49S msuaelgke gevang en zgnde 39 minder dan op ulIiW December 1872 In den loop van 1873 zgn 68 gevangenen in het gesticht opgedomen en hebben 91 g vaannis rerlaten borendiea z a in dat jaar 6 gevangen én overleden Te Nienwolda in hel Oldénbl pratinrie Qroain gen heeft zich vóór eenigeediigeir eeir confcot vaofge daan tusschen ifi li ndboawera en de boerenknechten De laatsten hadden vernomen dat dé Undbottwers besloten hadden geen kneeht ia dienst te nsmea die biiiuenstyds den dienst by een Baden had verlaten en ook niemand die niet door zekeren bodebeateeder zou zgn besteed T en een en ander zgn de gezamenigke bouwknechten van de gemeente opgekomen net den eirch 1 va verhooping van toon zóó dat de groote knecht 1 60 en dr t eede knecht 1 2 $ zei moeten verdieuen en 2 d t geen der knechten dié tot liliil Terb nd bebooren zich zal laten iainleo döor den persoon daaMoè do de vergadering der landbouwers aangesteld Ue aAoop van dit geschil wordt met belanj slelling tegemoet gezien De Gemeenteraad vaa OiditagfnittX heeft op voorstel van den l4 lii lid r i rts Paesens beslaten in die school in plaats vsn een kweekeltng twee van de oudste schooljongens aan t stallen tegn U5 per f aad Onlangs beaioH de Buad der gemaeatc Oronmgen de kweekelingen af te schaffen eu hen te doen vervangen door hulponderwijzers In de Zaterdag gehouden Baadszitting w evenwel besloten kweekelingen op de scholen tot eigen oefmmg toe te laten ten einde hen daardoor in de geleneoheid te stellen zich practiaoh voor hun aanstaand vak te bekwamen Het bestaar der Christelyke bnrgetsahool Ie Mid delborg heeft besloten in zake hël kindergeachenk aou den Kbning met het oaotraal eoonl tf Amsterdan aapen te gaa De rietoogst valt deiea wiaCer ia t Ntfsrden van Orerijtel bgsonder tege i h j bedeaegt over t geheel het vierdedeel van gswouc jaren Daarbg laat de f daliteit te wenschen over veel plsnten hebben haar Mm iraadon at bereikt OvnéskeD tgn da kaade eii de Uge waterstand van verledea voorjaar De ptuzen worden dientengevolge boog nen spreekt van iM tot 3 de vim dunband Koloniën OOST ÏNDIÏ De Pinaiif OazrtU ontving van haren correspondent b $ de AKhineesofafe expeditie een soort van dagboek loopende van 24 Nat tot 20 Deo Wy ontleenen daaraan de rolgaode b aBderheden Den 7n Dec ankér dk tfe geheele i oo Vóór de goed versterkte mondmg ler Aichin rfviA en schgnDaar werden den ganschen dag toebereidielea tot landen gemaakt Dwsh dit was slechts een teinte Want in den nacht van déo 8n op den 9n liobtte plotseling de vloot t anker en stevende naar Fedropunt om iéit de troepen aan wal te zetten De eerste laudingsdivisie was 1980 man sterk s Morgens ten 9 uur 20 sprong deeersts Hollaodsoha soldaat cen lotenaat van t 14da bata on aaa wal Spoedig waren de Atcbineezen die van achter de zandiréuvels tuurden verdrWen en in een oogwenk had de Nederlandsche vlag op dié hoogten de Atohinessohe vervangen De verdedigers der positie moeten weinig talrgk zgn gejveest daar de Atcbineezen bifkbaar de landing ellen verwacht hadden Gedurende t Overige va den dag werd er weinig gevochten De Nederlanders rukten langs t strand westwaarts op en vonden op hun weg vele position van den vgand verlaten daar t geschut der schepen dia onhoudbaat had geesaakt Des avonds kampeerden de troepen bg da kreek van Gighen Denzelfden nacht Da werd een krachtige aanval op t kamp afgetlagen Den volgenden ochtend werd de kreek van Gig hen doorwaad en de marscli langs de kust voortgeeet De tloot sUxMttla mede wrslwaarta op de troepen een weiujg voorust on wierp kogels en granaten in elke vgandelglce versterking onder t bereik van haar geschut Ofl den muidig vau den 1 U nel een sterke macht Atchineezen de Hollanders aan Dere aanval moet de Hbllanders verrast hebben ivant de troepen rustten uit en waren in t kampement verspreid Zjo uitmuntend war echter de diaaipliue dat binnen twee minaten 1 de geheele stnjdmacht onder de wapenen stand en ia Tolmaald orde IWa v 4ad te emoettrvk t Gevecht duuide dne kwartier na welk tgdsverloop zóóvelen der Atchineezen als aan tvreeeelyk vuur der Hollandsche achterbulere ontsaapt waren in t bosoh waren veriiweneu t iNederhuidsebe volkslied werd gespeeld en verder op dien dag bleef alles rustig t Verlies dérAtchiaeeien moet ontzettend geweest lyn ia huaaa vergeefaabe pogingen om handgemeea te weidan werd z letterlyk bg hoopaa neergemiaid Kort na t gevecht stond t geheele toséb in front van t Hollandsche kampement in brand Hfai voorooderstaltr d t eewga Hollandsche matrozen er de vttm in staken oor den vgand er uit te verdrgren De vnnr oed sqhaidfifi djen avond ep nacht de beide legerr van elkander Den 12n werd de marsch westwaarts weder vervolg I Gedurende dien dag niets dan schermutse liugen zonder belang Den 13ta bombardeerde de vloot de aardwerken aan beule oeven van de mondiagder Atcbin rivier Een fort dat khuhtigea wecvataadgebodeniiad werd na uit zee zwaar lieasfcotéii te t n zonder veel moeite genomen De Hollanders hadden 3 doodea en 22 gewonden an csvalerie oBièier verdronk b t doorwaden van eea kreek Dei asouds werd t kampement van Gigben dicht uaar de Atcbm nvier verlegd 1 Den 14u werd weder ernstig gevochten De Atchineezen lagen lo hinderhlag ia tliuach waaruit ig net gnnaten vei aagd werden Ini den namiddag namen de troepen dan glhealeu bosMl ken oever van da Alobia riner ia bezit In den ochtend Tan den 16n voeren twintig gewapende aioepen van drHallai srs de Aicbm rivier op en vermeesterden een fort aan den weatelyken oever Aleaa begonnen de U dlanden t maternal voor hospitalen ea magazgnen aan wal te faRHgen Dien dag verder nieta dan voorposteu ge echten Deu 16n werd een voorwaartsche beweging gemaakt in de richting vau den Knton In den nacht gelukte t den Atchineezen verscheuien malen met de Hollanden haadgimeen te worden Den 17n trok een gedeelte der troepen een arm van dé Atchin nvier over Na eeu heet gevecht dat een half uur duurde ea waarby eeu kapitein dei infautene sneuvelde hadden de UoUaudcri verschei dene goed versterltte aardwerken vermeesterd In een daarvau roadta idj eeo 4U ponder van Ëtropeeoeh maaksel in een ander twee andere groote stukken ge ehat een van IS i ea eea van 20 voet leagte blglibaar van mbwdsah ma ueL De aardwerkeo zelve bestaan nit kuUen in dM grond met de utgegravcn aarde all veischaaSsng opgeworpen Hoe uitaiekend t varen der UoUaudaebe eohepeu Vaa bleek hieruit dat verscheiden bongun juist lu die kuilen warea ta reeht gekoOieB aaci nalanrlgk gedaekte verwoesting noeten hebben aangericht De geneeskundige inrichting van de expeditie ia vooitreielyk Ook moet t erkend worden dat de Hollanden nok leer neasehelqk toooco jegens de Atohineeien De gewonden der laatsten worden deer de oOcieren van gezondheid met evenveel zorg verpleegd al hanne eigeae gekwetsten Te ooedeelen naar t groot aantal Iglien m de kreeken en mocraasen langs t strand gevonden moeten ds verlieten der Atchineezen vreeselgk groot zyn geweest te meer wanneer xaea in aanmerking neent dat z tteeda zoo nogelyk hun dooden neevoeren Een ander ataaltje van de hnaaaniteit dei Hollanden Oeduiende de blokkade lietea eg de Atchineesche visschen hun bedrijf ongedeerd uitoefensu tot vlak onder de kanonnen van hunne schepen Tot op den 20n waren de Hollanders bezig bun g eheele strijdmacht samen te trekkeA op een punt innen óón Kiig mgl van den Knton Aan de Soerab Ct wordt onder dagteekening van 6 Dec uit Bandjermasim gescbrevea dat Mangkoesari bet districtshooid dsr Bovsndeessoo na geweigeril te hebben met den civiclen gezaghebber naar Bandjermassin te gaan ten einde zich te verantwoorden over rooftochten en hit met afdragen der hoofdgelden met een grooten gewapeuden amliong naar de BovenTeweh is verdwenen en een vrg ernstige houdiug tegen ons heeft aangenomen Een officier en 40 soldaten benevens een belmgrgke hoeveelheid amuuitie is naar Moennh leweh gezonden Het districtiboofd is geschorst en sedert is mets meer van hem vernomen il I rrT=r = asasag Laatgfte Berichjben F rijcl 4 Fébr Mae MahOn h eeft een bezoak gebncht aan het Hoog Qereobtsbof In anlwoard4peen toespraak van den Voorzitter zCide Mac Mahon dat bg alles zou doen om den bloei van handel en j ngverheid ie harstellen H j list xich zeer stellig Jlit over den zevenjarigen duur van zyn presidentscliop en verklaarde dat hg gedunnde die teven jaren rust en orde langs wette gneu weg hersteld toulnndhaVen Hg drukte de verwacliting uit dat de gemoede ren tot kalmte zonden komen en hij over zeven jaren Frankrgk aan zichzelf zou kunnen teruggeven Rome 4 Febr De Kamer heeft met 140 tegen 107 stemmen het ontwerp van wet op het verplisht lager onderwys verworpen Versailles 4 Febr in de Kaawr beeft de heer Clapier voorgesteld eene belastug op de geweven stoSen De hoeren Pou er uertier en Deseilligny bestfedsn dit voorstel dat daaroji verworpen werd met 48S tegen 145 stemmen MARKTBERICHT EN Ooac Febr Bg weinig was de stemming rustelool ïmemi Folder pwke 1125a 1 Minden 10 60 a ƒ 11 Rogge pmke 9 25 e 10 25 Mindere 8 10 ü 9 Voer 7 a 7 60 Gerst puike 8 25 a 8 75 Mindere 7 ƒ Haver Ware 47 i 5 76 Ligte S Mf i 4 Hennepzaad 8 7 5 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag vette varkens vau 23 27 cents per half kilo msgere varkens met weinig aanvoer traag te verkeopen Kaaa Aangevoerd 20 partgeo prgzen 28 a 32 Boter 1 40 i 1 60 B a r garlUke Stand Guoats 2 Falir Garrit ouders G J K Beker ea Sf M Lafcber Abraham oadert S van Ea en H NieaweahovcD a Mans Jekaara ChaiKDliBa ooéirsC JasyaWen C StigUir Mana Geertraib ra4eri W H Kiispat ee H Slaübuu Oirli mttn i W loa dar Paal sa A vaa Maaaea 3 Coraelu oadefs J NiaawveU ea J Breaknuo 4 Johsaaa mittt O J vas Wdbgta ea G Laftter OvtsI i DC 2 Fabr F F de Vaa 4 w S IkruSkC j 10 ai S J HIali l j 2 ia W P Sprsij J w GiuuwBs 4 Peb F JaaaiM aa O Flaaaaea U ibi Dinhldt ea H Rietveld N Boot ea G C Boghair W Joagkae ea L H BmUaai U vaa daa af d ea A M Bloklaad AJIVERTËNTlfiPi Bevallen vaa een welgesehapen Zaavt h B JBESSL DB HEtnui Gouda Pebinan 1874 Heden overleed in den onderdom van 66 jaren onxo geliefde Vader de beer W UJiElt KORS na voorzien te zgn vaa de laatste fifl Saciementen dostervende P KOBi Bloemendaal J S0B8 Onder H tuUeixvem 4 Febrainil874 Z die iets te vorderen hebben van of yei chnldigd zgn aan de BüEGEB BEWAABSCHOOL voor Kinderen te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 15 Febmarg 187 opgaaf of betaling te doen aan den Notaris W J FORTÜUN DBOOGLEEVER aldaar De Hooge Baad beeft op 16 Jannan 1874 aan JOHANNES KOOT gedomicilieerd te Gouda verleend Bneven van Meerderjangver Uaring goedgekeurd bg sKoidngs besloitvaii 27 Januan 1874 n 10 geregistreerd 2 Februari 1874 welke hem geven al de regten bgde Wet ttan Meerdeijangen toegekend behoadens de bepaling van art 478 Burgerlgk Wetboek KBAUENHOFF Procnreur Te HUUB of te KOOP gevraagd EE Huis net Grond of Schinir in de nabgheid van de Hoogstraat of Kleiweg te Gouda adres met franco bneven onder letter D aan het Barean dezer Conrani WOBDT OEYRAAGD met Mei a s t r si ia EEN FLINKE DIENSTBODE goed kunnende koken en werken Adres met franco bneven onder lettw S aan het Bureau dezer Courant