Goudsche Courant, zondag 8 februari 1874

De Rlesvereenlglng Vaderland en Oranje te Oudewater in overleg met vele Kiezers uit de overige Gemeenten van het Hoofd Kiesdistrict GOUDA beveelt voor de a a Verkiezing van een Lid voor de TWEEDE KAMER dm STATENQENERAAL op VRLn AG den 13 FEBRUARI 1874 dringend aan Mr H C Verniers van der Loeff te sGRAVENHAGE als een ww m voorstander der beginselen van waren vooruitgang vrgheid n orde Het Bestuur dier Kietvereeniging j i r A C VAN ABLBT Fborï F JONKER IDENBUR6 Seeretarit Bü de aanstaande VerkiezUg van EEN LID voor de TWEEDE KAMER dkb STATEN GENERAAL in het Hoofdkiesdistrict GOUDA op VRIJDAG 13 FEBRUARI e k wordt met den meesten aandrang als Candidaat aanbevolen de Heer r imiïmmmmi te ROTTERDAM Ooada 4 Februari 1874 Het Bestuor der AfdeellniK Zondag S Februari N 147Ö GOUDSCHE COURAMT I leows eit Ataenfiebfad voor Gosda ei Omstreken DenleuweHaariemscheBIeckerlJ J van LEEUWEN KLEEDERBLEEKER Kamemelksloot GOUDA Recommandeert bovenstaande aifaire in UEds gaost hy geeft de verzekering van eeue nette en accQrÜlf bediening VLAGGEN lang 3 Meter breed 2 Meter met het NedSrIcmdsche Wapen lO j flr in Olieverf geschilderd kunnendegeu asèchen worden LAMPIONS BALLONS TRANSPARANTEN FAKKELS VUURWERKEN VETGLAZEN die 3 uur branden a 4 Cents zeer goed billyk en alles in groote keuze in magazijn voorhanden bg de Bonn sche Vlaggenfabriek te Bonn a d Rijn Openbare Aanbesteding WÖ enkele inschrijving van het bouwen van TWEE mmms twee SCHUREN dubbelde ARBEIDERSWONING enz op den Huize Akkebookd te Moordrecht op ZATERDAG den 14 FEBRUARI 1874 des voormiddags ten 11 ure in het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda Aanwijzing in loco 9 Februari 1874 des morgens om 10 uur terVijl Bestekken zjjn te verkregen tegen 25 Cents bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda en alle informaiieu te bekomen zijn bij den Notaris A N MOLENAAR te WadditiTveen Ileagheemraadschap Rynland DilKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van iCUNLAND brengen bg deze ter kennis van ingelanden 1 dat le Igsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1874 volgens art 29 van het Reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de lijsten van al de zettien districten ter Secretarie van Rijnland alwaar z j tevens tegen betaling vaïi 10 cents voor elke Igst krggbaar egn die van het derde district aan de Cruquiui die van het vierde district aan de Lynden die van het W nrf district aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter ge meentesecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende önderkies districten 2 dat zg die vermeenen dat de lijsten niet naauwkeurig zgn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaiéDt niet overlegging van de vereischte bewQzen kunnen onderwerpen aan de béoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten DONDERDAG in MAART over de ingekomen reclames zal beslissen Leiden 81 January 1874 Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DK CLERCQ Dgkgraaf W G DB BRÜÜN KOPS Secretaris Dcü Heer Dr J G POPP Kon Keiz Hof tandarts WEENKN Bognerstraat N 2 Weledele Heer Ik moet n betuigen dat mgne vrouw gemimen tgd aan vreevelyke tandpgn geleden heeft en dat door het gebriiik van 1 flesch van uw heilzaam echt Anatherifl Mondwater de pgn geheel gestildis Ontvang daarvoor mgnhartelgken dank Ik dd het iedereen aanbevelen et l oogachtipg A J STRAWkJa te KratdJcau Bohemen Aan den Heer VA POPP te Weenea kan ik met genoegen medl deeleo dat mg zgn ANATHERIN MOliDWATER werkelijk uitstekende diensten bewezen heeft Nadat ik er twee fleschjes van gebruikt had is mgu langdurig tandlgden geheel genezen en verdwenen Nogmaals mgn dank Uw toegenegen Munchen L MODEL Kon Mouthandelaar IFeledeU Heert Dat nw ANATHERIN MONDWATER bg ziekelgke zoowel als gezonde tanden eene buitengewone werking doet heb ik reeds na een kort gebruik van dit voortreffelijk praeparaat ondervonden Terwijl ik dit dankbaar erken kan ik de opmerking niet achterwege laten dat de hooge priJs het voortdurend gebruik van uw ANATHERIN MONDWATER aan het groote publiek helaas niet toelaat Met hoogachting Rumburg Ed STRACflE Te verkrljffen te Goud bij L Scheuk winketier op de Hoogatraul wijk A 123 te Rotterdams bg 11 E vau Santen Kolff apoth en A Schippeieijn C blaauwe porceleinwinkel te a Huge bij i L F C Snabilié apoth te Ledden bg E Noordgk te Utrecht bg F Alteua apoth te Amaterdam bgF vauWindheim k CO verkoophuia te Oudewater bg T j Tan Vreumingen te Schoonboren bg A Wolff A DVEaTEIVTIE voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGH en VAi DITMAR HOTTEaOAM De Absbanbins als EostelOQt VoorbehoedmiddeL Het voeren dezer Watten in kleedingstnkkea bgzonder in ondergoed f expresselgk daartoe gemaakte boratrokken gezondheids of onderbroeken trekt wel de algemeene aandacht ter wgl het in de plaats van iets anders als zoodanig geheel kosteloos worden aangewend Een broek of bo rok gemaakt van eene dunne doch donkere stofwelkeoiet behoeft gewasscben te worden waartnsacben men deze Watten voert kost mogelgk een derde wat een jichtvriea pak zon kosten terwgl het onveigelgkelgk veel in het doeltréffsttd verschilt daar de Abshanbbins op die wyze de genezing bevorderen ea voor de toekomst te vrgwaren Zg zgn in pakjes van 30 Cents omwoeld met een billet der gebruiksaanwijzing tot genezing onderteekend door mg bereider en Hoofddepóthouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar heeft ge steld by T A G VA DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen 6 WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOUDKADB Bodcoop 3 H KELLER E r Zoo Weste Wagenstraat en A REUNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO H006ENDUK CapelU a d IJssd URBANffS PILLEM Zy die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS VIII hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bg C T Hazenbmo Heele doosjes l SO halve 0 75 en kwart doosjes O 377 gi Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend I Gaoda Dnk m A Briokiwu De VOOKZITTEK tan uen KAAU der g awite Ctowia braif t ier apeubaw kennia tH Êiim ét H ieacn i dat gemeente zijn t egemnitm lie oproepingaWierm en ilcMkitjetlsn tot het biMwe ieu Tan KE N LliX tan ÏWKEUH KAMKHivM STATJiN et SKBAAL en dal w nnt r tu KicMr aija stemiritfje erwwa uf r geen mogt brbbi ii iiiilrnngen hij zich tot bckoming daarvan lar flaahtlijke Secretarie mï kunnen fcrToegen i 1 4a iulcrena dee tiembnfijea lal aaiiTan en op fkii 13n PebruariJ aanstaande des morgens ten i a eindigen tica namjddius ten eter ure dat jbet stembriefje teiri lttji iugemiil door den JCiezerJ in jierioon in de Stembus moet gei ol eo ivorden dat geen ander steiabriefje dan dat hetwelk raa het te el dfer Hnordplnatsen nn het Hoofd ei ran bet Oaderkit district voorzien ia mag worden gebruikt d t de m het briefje in te rullen peteooo duidelij i met MuiM en voonuuu moet worden aangewezen d tt het briefje niet mderteekmd mag zyo eit geene Mltn hitfjes omvatten of daaraan Q ttel k liJD vaatgellecht Qouda dan Febmary 1874 De yo3rzitter voornoemd VAN BERGEN LJZENDOORN BÜIT L AND Overzicht De l raijscheo tgn zeer verrast door de rerklatiulen Tan Vtao JkUbok au deu aiiiiater UeteiUigujf 3at lij het 7 j rig bfat iad der partgen met kritcUt iafm te band i nn Teieokt merkt mm aan im daarneila nial atroakt de voortdurende partijdigheid der regtering Tour de onarobaleii Misschien geeft die houding ran bef ouTerneiuriit eeoige aanleiding M rerjliieldheid onder zijne voorstanders Twee departemautjn Vaualuae ei Vienne zgn taf en I Maalt ter verkiezing vao een a evaardigde opgeroepen Het Journal OjfcUl gaat Toort mat Igsten vm af fpiette aaiias en bun door de regeering benoemde opTolgera mede te deeln Ouder de al abtofier telt BKn 4e geffolitstc RAipen l e rrMiaipoke VtSft ryR aog eei ntdaan over Al geripgenneqiipg Jan hun aaftfl i aohüp ifK ndqfl frerd gr Ledooholwiki rerwittigd dat de ennijn waa rersirakeu en Uij werd yitgenoodigd om z ch in rre t te beieTrnJ Daar hg niet rerscbeuo yietii bg den rolgaaden laorgaii ge angcn genomen liet bjïwchu jwlgk paleia Waa afgezet difOf de poliiie en 9Tenil fraar de spoortrein naar Oslrowo ophield wa W ntlitain f tUeMtn van ooiaorg genomen In de te angenii te Osjrowo bewoont de prelaat thaps twee zeer goed ingijriehte kiimrrs Te Posen lijn pjnadag pnmiddellgki alle openbare vtmakrlijltheden f eiohoritj hel feil heeft eei diepen indruk gemaakt laar ain verzet schijnt niet gedacht of liet is althans niet raadzaam geoordeeld lie wgbissohop SagjszeiTBii ia n et de lunctiËn van arMbisaobop bolast Berst né d BCiettingjvan Ledocho ski door het hooggpneobtfjlilf ïi m df i Uae9tie tan de orde vaa de benpemin van een i ieuwen Ijjascliop be eerste kamer te Darmstadt heeft zioh me IS legen eteamen Mraeaigd et da besluiten der kamer dfr a gevasnligdep lietreU ende de uitsluiting der ordesgecstelgkeu uit de scholen Met betrekking M de gemeeoiteiTiBt vwd 4 directe verkiezing der rgemeaslers geedgekeitrd Dopderdtg if de rijksdfg deorF van Bismtrck EWpeiwl in de tropjirede wordt bet leedwezen des wijer et igd di Jiij verbii derd is de zitting in ptnopQ I te ppeoen De troonrede wgst er op dat at doori vroegere oorlogen aan bet rgk ontrokte en door den Frankfortor vrede daaraan teruggegeven land TAor de eerste Baal weder in den rijksdag is f fjjeflll MrdiKd hh tiP Wf k der aaiutnnnde zit ft wo rd genoeiQd de nilitaire wetsrourdraciit tut k wa h t i gl regdiog vaii Uaitscbtand s weerbaarheid zijnde dil de eerste pliobt eeuer rrgeering welke de onaf hankelijtfaeid van bet grondgebied de vreedzame ontwikkeling van handel en nijverheid wif waarborgciV Verder ziiUeit To slellfo wtwdait Moqel eo betreSei 4 de regeHng T4 deutoaataod oer lu tali deu 4 0 dienstplicht bet beheer der rijks iddeies een ontwerp op df drukpers een ander o de eihooding tusscUeu palroojis ea weikliedan ea de béslcc in der tusaelien beide l estaaude gesehüleD door en reehtbaok vclker leden uit lyideatauden zgn g kown üe troonrede b uit al Jus üi ze beIrékl ii eu fflet ttet buitenland retti rn de overtuiging dat alle Tree 4 regeeriagen erenaU wg lusield zgu met den weqai om deu T e ie band baren eo zicl dae Tan niet zuilen Ute afbrengen door bet streren eeuer partij welke dien Trede en het wedeizijdsche rertrouwen zou willen storen i e herbaalde bgeeiikomitrn met machtige naburige vorsten en de Triaudsohappei ke betsskkiiigea van Uuitsehland met de reeiade ageadbedea lie door geacbiedkuiidige tradUiëu aan ons z a erwaat sohaukea des keiier het lM ckiate Tertroawea in ds kandbariag Tan ibo rrode Ue Tcrkiezingea voor bet Eagels be parlement higven ongunstig voor de libenteo van de leden zgn thans rerkozeo en men beeft 420 conservatieTeo tegen 227 iiberaleii de ooBserratieren hebben in bet ge ieel 57 plaatsen eijroooeo In de zitting der ilaliaausche kamer it k afgeraardigden heelt de heer Nicotera het gouTernement over de uitgare van het werk des geyeinals Lamacmora geinltrpelieerd De minister v n buiten anüsche zaken werpt alle erautwoordelukbeid van de rrgeering af betreffende eene a 4p welke zij piet bjj laaeaie was Ie verbiiideren De regMnqg betreurt die nitgaie en krurt haar af iVVy verklaren dit des te eer zeide de minister omdat deze rerklaring de eenige ia overeeukomstig in waarheid de rriendschappelgke betri kkingen tusscben Italië en Duitschland en de geuKx nscfaappelgkbeid der belangeq tegeuorer eene pann die oreral ia Europa zic i beweegt maar wier trueiingen boreual Tijan ltchap tegen Italië tot oorzaak en doel hebben De minister is ran meeoinit dat de openbaar geaaakte stukken hoewel in virtruuwelgkco vorm vervat als publieke documenten moeien bcaebuuird worden £ r bestaan in de Italiaaosche wetgeviog geeue voldoende bepdingeu met betrekking tot het openbaar maken Van oScieele stuk kei De regeering zal de naestie opdcrzoekeu en ter geschikter tijd reglemeuiaire wetgevende maatregcl l Toorslelleu Na eenige opmerkingen van den heer Uiiarrs die iodertgd deel uitmaakte van bet kabinet Lamarmora en een kort antwoord van den minister ran buitenlaudscfae zaken wordt dit incident gesloten rerklaard 3iO FBANKBUE Den Sa Vebt begiot Toor het hof ym appèl der Seine het proces ran de loogeuaamde Hollaudsche Kourboiis tegen de erkende leden van dat geslacht Als eischurs treden op Amelie en Adalbert de fionrbon laatstgeBoemde luitenant bg het Hollaudsobe leger beiden kinderen van den in IS4ö te documenten afstand zou doen De pretendent verkoos 9 t deze vootwiiArde geen gei 0 eo te nemen en was kort daarop geooodzaakl Frankrijk te vertatei l a ta Ju Favre pkit voor de tegcnwoordigf Wche s wier zfak aar men mededfett te l atüa almede verdedigd zal worden door den beer van Buren advocaat te Rotterdam sedert vele jaren een wara Toorttander Tan de gegrondheid hunner aanspraken B E L a I Ë Ken Treeselijke brand heeft in de herberg de Papegaai inde Kijnspoorstraat te Antwerpen gewoed Verlammen braken s avouda 11 uren uit toen de l ewphers reeds te bed waren en in een oogenblik stuud het gckcele huis in brand Voorbijgangers wekten on BiddeUijk den herberger zijn vrouw i am met haar kindje dat nauwelijks veertien dagen oud was de vlucht in de kuurt De pompiers waren reeds gvei ig bezig te blusscfaen toen eenklaps een vrouw kwam s nloopcn luidkeels roepende Uijn kind mgn kind I eed m o kind I De tweede verdieping van het huis as namelgk bewoond door de echteliridrii Simal die beiden uitgegaan waren en hun vijfcneenhalQarig zoontje te bed hadden achtergelaten Niemand had aan dit arme kind gedacbt ea de brand woedde al hevieer en heviger De kamer waar het jongende sliep stondin Tolle vlam en ieder nitle den kreet red het kind red het kind a jongeling van lè 17 jnrenging naar boven sijeg de venster io en tr k het boofd ia de brandende kamer maar trok i onmiddellijk terug ze gende dat het reeds te laat zou 7 ijn daar het bed reeds in brand stuud eii dus het kindwel een Igk zijn zpu De angst Werd gr oter en grooter maar eensklaps klimt de pompier Ken ter op de ladder en begeeft zich zonder aar eliug in het brandend vertrek Ieder beefde v u angst en wnehtte met schrik de terugkomst an deu mue gen pompier af Op eens verschgnt hij voor het venster met betkind onder den arm en geeft dit over aan deu geInkkigen rader die traoen ran aandoening en dankbaarheid schreit toen bij zag dai bet kind nog leefde Hetkind kwam nadat dr StradKng de eerste geneeskundige hulp had verleend weldra weder bij maar zoo ongetwgfeld in de Tlammen zijn omgekomen wanneer bet een minuut langer in de kamer was gebleven De moedige pompier werd door alle aauwezigen geluk gewenscht en dpor ieder om het zeerst geprezen hg heeft slechts eenige lichte brandwonden bekomen Het kind heeft ceni lichte brandwonden aan de kin gekregen maar zg n leren is buiten gevaar Te halfdrie uren was de brand gebluscht Huis en inboedel zgn gedeeltelijk vernield en de schade oauzienlgk De oorzaak der ramp is onbekend BINNENLAND QODOA 7 FïB ÜA l De kiesvereeniging Vreest iad eert den Koning alhier beeft Candidas gesteld voor de aansla nde verkiezing mr M Bichon van IJs ielmonde te Bofterdam De kiesvereeniging Kuuin en Vaderlitnil lifft tüt Candidaat gesteld Jbr ilr H J von diT lldm Donderdagavond had de tooneel voorstelling plaats van de vereeuigiog Oefening icweeU keunifr iu de zaal KunMmin alhier De jeugdige apteurs gaven vele bigken van goede en herhaalde oefening De bijviiiibetuigiiigen h in door het publiek betDund mogen hen aoninuedigeu uai voort te guau iu het beueteneu e iier kVK t lie in NederlaniTttog niet genoeg grwaardeerJ u ordt Muph een volgend jaar de vereeniguig eJcr ceiie voor stelling geven en daardoor het iuudsohe publiek in de gelegenheid ttelieu de daii gemaakte vaideriugei te kunnen beoordeelen 01 getwijfeii zai het velen iiaugennam z jn De tgd dis tusechen de torshii lende bedrijven lag werd verkort door de uui ick van het gezelschap Per aspera al iistni dnt de welwilleudhcid had de voorstelling te willen opluisteren en don ivoi daardoor nog aangenamer te waken Donderdag midd gj er een begin vnn bram oi t slnau bij den Leer Veldman op de Markt almer