Goudsche Courant, zondag 8 februari 1874

i t 4 Oód EeH dên Koning Bö de aanstaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMER df b STA TENGENERAAL op VRIJDAG 13 FEBRUARI e k wonit als Candidal r 1 BlBS0M71NIJ5SELMDE me ROTTERDAM C H006ENB00M Secretaris GEO O T E OV JJÏWJMGr van Japonstoffen Meubclneteldoekcn eu Witte Goederen tot veel Verminderde Prijzen BA HLMAN N Ca De KI ERSVEREENÏGINgT KONING EN VADERLAND I iu het Hoofdkiesdistrict GOUDA heeft voor de Verkiezing van EEN LID van de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL welke zal plaata hebben op VRIJDAG 13 FEBRUARI 1874 tot haren Candidaat gesteld en beveelt als zoodanig aan den Heer Jhr Mr H J van der HEIM thftiu lid Tan Gedeputeerde Staten ran Zuid Holland te 8 BAGE Te BUUR of te KOOP gevraagd EEN Huis met Grond of iSchuur in de nabjjheid van de Hoogstraat of Kleiweg te Gouda adres met franco brieven onder letter U aan het Bureau dezer Courant WORDT GEVRAAGD met Mei a s te Gouda EEN FLINKE DIENSTBODE goed kunnende koken en werken Adres met framo brieveii onder letter S aan het Bureau dezer Courant No 760 der beroemde Uekelijiisclie Zauicuspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden hg den Boekhandelaar Lnnge Tiendeweg te Gouda mm Lmmii JAN PRINCE Cw Turfmarkt H 101 Gouda Correspondenten der Onderlinge en ook tegen Vaste Premie Brandwaarborg Maatschappö onder Directie van de JONG Comp te Amtterdam Opgerigt in 1809 Een burgerjufifrouw van de P G 22 j zoekt ten spoedigste een BETREKKING hetzij tot Adsistentie in de huishouding als Jufvrouw van Gezelschap of als Kinder of Winkeljufvronw Zjj ia vier jaar in eene betrekking geweest en vangoedu getuigen voorzien Adres met franco brieven onder de letters C W Va het Bureau dezer Courant Hoewel op t gerucht van brand een paar brandspuiten up de Markt kwumeu wiis liet guliikkig unoooili dank zy eene spoedige blssschiog r dit IJ Water nvrii Men kwam aizoo mtt deu tchrik rrg TERGABEIUNQ tan dïn GEMEENïÉBAAD Uingsdag den lOo Febrinrg ISp dea namiddaga ten 1 ure waarin ui worden behliudtld Een rensoek van ds eommissie oór het Zilveren Krouingsreestter bekoming ran eene ieldelijke bijdrage Een rerzoek Tan liegenteii dernbeide gaatii izen tot wijziging van deu staat van ijegraatiug der kosten rau die gestichten ruor het dins aar 1873 Eeu ooritel Tan Burgemeester n Wethoa era tot goeilkeuriiig der rekeijing en Teraijlwoording van dé knmer Tan koophandel en Fabriekca orer het diensti 1873 I I Te benoemen Een regent ran h b stedelingfauis Bij de RfmonstTantsehe gemeentelte Oade Wjatering is beroepen Ds G an der Pot jCWzn pifd teWaddinxTeen De Tgfde leèabeurt dlr Tei ga erin vfinteJlezingen te Berg Ambacht wei d deu 5n IjBZer rerTul door den heer C de Vreujjd vau Stolw k j gnp verhandeling liep over heP lezen welk nderwerp door het talrijk opgekomen puliliek me t onferdèdde aandacht werd aangehoord N de pauze werideA bijdragen geleverd door de hk T J Kroon 0 de Vreugd n L de Vreugd Im Stolwgk J Strèeflaqd van Lrkkerkerk P tisp lenburg ran Gr t Afdisers W A Emeie rafl Aj i öf Blok eii IJ r A Starren van B rg t Anibacht welke b drageï iinede het genut ran deu aTqod rerhoogd i i V Deu heer Gi Bettink onderwijzec ia Berg lAm Ivtcht is de eer te beurlgerailtn ran Tanwt Z M den koning eau dankbetuiging te ootvaugèn neg jus aan Z M Ige ondeu preacni exemplaren ran door aehryrer leryaardigde Oranje Liedereu Omtrtint deze liedereu ie in een rorig nummer I de er coutunt eeu gunstige beoordeeling uitgebracht Door deu Gemeenteraad te Slhjanfaoren ia net algeuieene stemmen besloten de belasting op het gemaal van tarwe a ƒ 1 per 100 kilogr te blgren heffen Men schrijft ons nit Oudewater Donderdagavond trad als Nut spreker op de heer Ds B irhers ran Goud n s Sprekers onderwerp was de dienstboden en wel de e beschouwd nis raensch burger en christen Menige bch8rtigingswa irdige wenk wed door spreker in zijne rede ten bent gcgcren t geheel raoclit een waim pleidooi genoemd wonlen voor de erkenning hu p leiliuff en op prijsstelling wairop deze talrijke klasse ran ondergeschikten on de zijde hunner meerderen aiinspraak hfibben De lieeren Dr H F rau Praag A r Ae st Gzn Ds Barbiers en G r Aelst zorgden voor bij Iragen Een eigenaardig leest werd D mderdag te Woerdeu gerierd De leden van liet lei sgezelsoliap tot Nut m Vermaak herdachten zijn 50 jnrig bistann Drie hunner tot de oprichters üeliuorende en gedurende dat geheele tijdvak leden gebieven hadden het voorreclit diiiirbij tegeuwoorilig te zijn Oen heer H Paling Jz die sedert den aa va ig de betrrkking ran secretaris rerviild heeft werd bij 2 jn nu gevraagd ontslag een sierlijk geschenk met tuepasselgk inschrilt als b tjk van erkenteiykheid aangeboden Uit een gisteren middag ontvangen regeerings telegniiu van dtu Neiltrlaodschen consul te Prnang blijkt dut de clioleru onder de troepen in Atchin afnemende is BIgkens een bq het departement ran koloniën ontrnngen telegram vau den loitenant generaal ran Swiei u gedntitiekrnd 1 Febr en in drn achtend ran den Au te Pennng aangeboden heeft den 29n Jan ei ne verkenning plaats gehad om den Zuid ten einde den slenlel te J eken der gemeenschap tusschen de 2S en 25 Moekim Bij die gelegenheid zijn de troepen ernstig beschoten gewnrilen uit de rerslerking ran de 22 Moekim waardoor een driet d gedood en 18 gewond werden De 26 in 26 Maekim gaten trektnen van oniierwerping De 22 Miekiir xomlen n ar men verzekert voleen a s een gi volg van den dood 8n Paiiglima Pulira die aan de cholera is orerieden Personen n et het olksktuakter bekend zeiden dat de onderwerpiuz van allen met zekeiheid kon verwacht worden Proc nnintiin aan de hevulking der 3 Moekim met belofte van vrije uitoefening van godsdienst en volksgebruiken waren reeds verspreid eïi die aan de onderboorige Stitten in behandeling Pe cholera gaf weder veel verlies maar was by het af enden vho het telegram uit Atchin minder hevig Versterking van mariniers of andere strydkrach ten werd iiii t nr odig geacht Dit Initste strekt ten antwr oi l op ee ie do r den minister v in kjionii n vóór ili ii vttl van d n kriiton geaaue vraa iuul it he IV IS lii ki nd lïcworden dnt de tweede lnsM dmeerste ürigade vau i adaug naar Atchin was upuul boden Het zeer uitvoerig verslag der Coifmissie van rapporteurs uit de ïweetlo Karai r orer het ontwerp tot geling Tin l§t moutweien il gisteren rond M n deelt onsiheJe Ook de federl knuslsol ilders wQleji niet aohtubtijren om Z M deu Koning den IWcD Mei afzoiioe iijk eeu bewijs rau haldaaan Ie lilden Algemeen weet meu duL Z eCu bsmiuliiur il ran de sohiiderkuust Er bestaat daarom Toornemen om d n Koning eeu coilectie tchilderstukkeu van de Cfrlte lerende nees rs i i ons land aan x ij v T I MJ j Be Perk heef den Kpnióg Wi adres gezondfen strekke ide tot A richtin i eenef Rijkskweekschobl Toor rrouwelijke jiidawtrifelen zoowel op practisch nis theoretisch gebjfcd tiHèt pracBsèh gedeeltezou moeten beratten ho agemakei lettirij tien boekdrukken en binden rer nldeü goud p ilrersmedeu kralen blazèi photr fhpherren èn atflsenyberei ding Het t eoijetisch gctftelte hand IÉjeoht boekhouden werktuilkimde viij ra gt ondig xentais lefnaaimachine stlathuishoa ltunde pla t en Itruidkunde Be70udheilsledr naliiur 4eh sèbeikuiufe hauden rechtpjnig teel pnea bfjetsnren zingen diakteeren i enz if § i f Ift 9 i Naar men uittgoedklbron rerneemt ia dageu gehouden jigeeukómslman heorèn Bui der hoofiliteden in de iprowliiciën beslotei rooriraarde dat het gwchenk der natie au den Koning uit goud of zilver zoude trekkeu Wijders hebben die heereu bepaal de beslissitig waaruit het te gcvcu natiauaal lccsehenk zal bestiian zulleif medewerkeiu tvvee afgeviprdigden uit iedere provincie duor de Jfevers zelren te benoemen In een sohryren nit Atchin dnor de Dordr Cour medegedeeld komt o i het volgende voor Woensdag 17 December rukte de landmacht uit het hoofdkwartier uaby de modding der Atcbinririer in eene znidwestelijke richting het land in steeds meer en meer de rivier naderende Den vol q enden dag roeiden 22 gewapende msrinesluepen under den overste Bunnik de rivier op ter onihtsluuuing run de beweging der landmacht en om met deze gecombineerd ie handelen Met eed stoombatkns aan het hoofd niderile de marinedivisie kampong Uljawa Ketjil waarop een paar schoten gelost werden Dit niet beantwoord wordende stoomde de barkas ter verkenning d ior en kort daarop werd deze begroet door eeu kanonen geweerruur uit eene bentiog achter de boomen aan den oostelgken oever gelegen Nadat gedurende eenigeii tijd het vuur der bentiog kraohtdadig door de sloepen wtis beantwoord geworden stiiaktt het rijanilelijk ruur waarop de onzen landden en de benting binnenrukten Een paar lilla i 2 carrooades 2 zes en 2 twaalfpondcrs werden buit gemaakt in liet Keheel lU stukken Pen volgeuden dag gini en de sloepen de rivier huoger op en bereikten kort daarna het houfdoivouac der landmacht dia deu 19u op dit punt aan de rivier was aangekomen liet grootste deel der troepen keerde nu uaur de schepen terug a leeu een ij titl bleef op de rivier om deze schoon en Tour de couioiuuicatie open te houden Op eersten Kerstdig hadden de itchinezen in eene benting aan den oostelyken oerer der rivier hevigen weerstand ebonen miicir hoewel met groot verlies werd de bentiog ons Deu volgenden ochtenti had er eene teikeniiiug laugs de rivier plaats waaraan ook de 6 genueuide marinesloepen deel namen Even voorby de voorposten werdrn de ouzeu door een kraciit g uur der Atchiuezen uutvnngen eu spoedig waren wij iu eeu suikcrvuld heftig met de Atohine zen Blaa tB De veik nuing was echter Ie rcr geg n Weldra kwam dan opk de order om terug te trekken 8 dooden cu ruim 70 gekwetsten hadden w j aan ouze zyde o a werden bij deze gelegenheid gekwetst kolonel V t gefi van Kerchem miijoor vau Lith de oHiCier van gewondheid Jlardenberg ouder de gesneuvelden was de kapitein der grenadiers Lifor De cholera woedde steeds voort Voornamelijk onder de krttinjigangers en de landmacht was de slachting groot Ook in de gewapende sloepen en Tan de matrozen en mariniers die aan deu wal geweest wureii Werdeu velen aangetast Zuoais men uit de telegrammen weet moest de Saltan van l edir getuchtigd worden wegens de laUU man sterke hulp die hg naiir den kiaton van L chio had gebonden Den 28u December stoomüi de Zeeland Metahn Kruis Citadel va Jaitctrptii Borneo en Banda nmr het 12 m jl rnn Atchin gelegene Fedir Deu 29u begun het bumbardcmeut Herig Werd de ka np mg door de schepen besohoten Ten 6 nreu des nti niddii s steeg een zware rookkolom vergezeld van eene ontpiolfing uit de kainpoog op en weldra ston I het meerendeel der huizen in vlam Eeu gelukkig schot vak wiiirschyuiijk iu ecu kruidmagazgn te reoht gekome Deu rolgeudea oohteud werd het bombardement rioortge et eu in deN namiddag hriinddi het pverige gedeelte der Jdiimpong af Door ipipiiDeii rernf en we at it ifbuw van den Sultan van Pedir by de ontploffing den rorigen d g het leren had rerlofcn Iu den morgen randen 31n delmrkeerde du marine m herig was noch de tegenstand die w d onderranden Onder do geblesseerden wis de idelhont Sohnilenburg i Da ch dern w iS in de laatste dagen minder Inj het geheel waren er toeu circa 300 aan oreileden Jl IVËiandtagiTond heeft t Varj in Eiigilind hi t ji Tolgende plaats gehad Bij een Uerting d e de Vrien den rau den heir PMIi is den liberalen juindidaat ro3r het lag riiuri iu bel mogai iju ran t heerm Butcheret Chadurjk hjelden bezweek op eni de rioer en een groot aniMal personen slurlteu idl den kelder ran bet gebouw i Een hunner was onioidlcllijk dood zeren tierven kdi t durnn en een deriigtil werd mid of meer zwiar gekwetst De peer Phi ip lf bekwia £ i adei 1 6 ebr BnroflMaye de Rothnshit is overledei fi I jf f De cunserratiereu hebben 41 overwinning behaaldin Westminisier pok iu lif fwer H leta waar d heer Ayrtoitjide nederlaag heelf jelediiu De City riii Londen heell biliilve den heeiff Goscjirn drie conlerv itieveu gekoze In Ierland jiebbeft heden 35 veri kieziiigeu pli its t lisid waarbij 13 coiiflt rvatieveni 6 lil ralen eb 16 Home Rairrs gclfakEtin zijn Meii beschouwt de luéer Ierheid der eqiiseilvalittren in tniéuwe Parleihent als verzekerd i VerBalll S Febr De Vergaderiiig heeftftoeteen mprderhijld van 348 stemmen den leer Buffettut haren Voorzitter gekoZ n tegeu 240 steniinen a den hrer Lcoi Say Vier gewezen vice jrri sid nteiizijn hcrkorpu l De heer Foiir and oiitslngpii Malrivan Burdeau i i heeft eéa ininderlieid van 12ii en d heer Rameau uijtslngen Maire vnn Versai les ecé minderheid vnn 120 siemmen vrrkre en T I I I 1 lUL j kjLi xt j w i Bweé Burgferlijke Stand GteOBLNt i Febr Adriaoa Wilhclmioa oudi rt J valden Birg ca N Nieuwl ind 5 Adrians Withrlinina oadr J Rijiihont co J S vnn der Spvtd Sam ouders J tandeu Uroek ao J Grootendorat 6 Jobaanea€ornelis oQdenC Bona en J Priiia Ckristiua Jaeoba oudcra V C nmZeulen tu C W Sctieak OviLHj fcotN 4 Febr A SoasbeL k 77 y ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter C W VAN ZEULBN SCHKKK Gouda 6 Februari 1874 Heden overleed ons eenigit Zoontje JQ HANNHld MARIA in de oaderdom van l4 W J VAU LEEUWEN A VAN LEBÜWEiN öoiirfa 6 Febr 1874 va db atoohdt 1 De Heer en Mevrouw ROMEIJN StobLENUKAiJËtt betuigen hunnen dank aan nllan van wie ij deelneming hebben ondervonden b liet overlgden van honne Behuwd Zoster en Zuster Met deze betuigt de ondergeteekendézijnen dank aan allen die gedurende zgne afwezigheid hg den brand hunne bereidvaardiceen juiste hulp betoond hebben G J VELDMAN Het BESÏUURder HOLLANDSOHBMAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW afdeeling Gouda en Omstreken brengt bjj deze openlyk dank aan het Gemeente Bestuur en Ingezetenen van Gouda alsook aan hen die hebben medegewerkt tot het welslagen der Afdeelinga Tentoonstelling ia September 1873 Namens voornoemd Bestuur De Secretaris Penningmeetttr V i F H BUL Ua BRACK Het BFSTUUIl van hkt rSRAËLIETISCHi üjUDE MANNENen VRÜUWENHÜIS alhier betuigt den leden der vereeuigingeii Oeïe NINr KWKEKT KBNNIS en Pkb ASPEllA AU ASTEa aanbevolen de Heer f ï zjjn dank voor de ondervonden niüdewerkingtej verkrijging der benoodigde gelden tot verbauw van sgn gesticht en voor den genotrijkenav ond dien jj hit GOndsche publiek hebben versctafl Bet Bestuur van Touruoemd gesticht I j D L HORNEMAN VmrzitUr j I ÜiiVAT BüUBBN J f an l ouda é Februari 1874 i r Gouda 5 Februari 1874 X jBEItfnARDT AIXÉ FlLS Prachtige PIANINO geheel nieuw heden nit Pai ê ontMingeii met bewjjs van echtheid en guaïuutie wbor 5 jaren door gelegenheid te KOOPl Haiigeboden voor de gennge prjjs van 7 435 4 K eti Soliede Gebouwd a Ciliudie pied a a CWsoles Zwart Palisander 3 Siiarig Koper M kpiek 7 Octaaf TOO Krachtvol en Diep mn oude PIANINO wil men inruilen Onmiddelök te bevragen en te bezichtigen Hdtei DB Zalm ite ou fo W E mROUW F T VAif DM DOES ïwtr K4MËRBËHA GËR Meupelstoffeerder De oud eteekende neemt de vrgheid bg het a s Viwrjaar zich minzaam aan te bevelen tot het op nieuw Leveren Vernieuwen en Rei areren ran STOELEN CANAPES FAUTEUILS SPRINGen andei MATRASSEN TAPIJTEN GORDIJNEN JALOUSIËN en verder alles wat tot v n vak behoort Gouda OwEds Dw Dienaar Gfoenmarkt H 24 G BELONJE üz EN Gouda 7 Februari 1874 Openbare Verkoopiiigfen te GOUDA op DONDERDAG den 12FEBRUARIJ 1874 des vooruiiddags ten Elf n in het KoflSjhuis DE Hakmonie van DRIE BOUWUANSWONMN en LANDERIJEN in den ZuidpUujyolder en wel eene met 18 hectaren 65 aren 20 centiaren WEI HOOI en BOUWLAND te Zevenhuizen eene met 27 hectaren 27 aren 10 centiaren WEI HOOIen BOUWLAND te Mioordrecht en eene met 12 hectaren 83 aren 30 centiaren WEI HOOI en BOUWLAND te IMieuwerkerk aid MJssel En op MAANDAG den 23 FEBRUAKLI 1874 des voormiddags ten Elf ure in het Logement bE Zai h van een met ERF en TUIN aan de Westhaven te Gouda wijk B n 166 waarin de SCHOENWINKEL en SCHOENMAKERIJ vele jaren met goed gevolg is uitgeoefend Zijnde in het Huis een Winkel met Kantoor vijf Kamers meerendeels behangen en van Stookplaatsen voorzien een Werkplaats Keuken Kelder Zolder en hetgeen verder tot een gemakkelijk ingerigt Huis behoort Te Aanvaarden 4 Mei 1874 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTULIN DROOGLEEVER te Gouda s LOUIS WELTER COIffEUB OOSTHAVEN B 42 heeft ontvangen de echte veritable EAU i E COLOGNE van Jean Marie Farina PLATZ JUtiIERS h COLOGNE Voor het Sentuur D RUIJTER Jr WMMEIOSLOmiJ ten behoeve van den verbouw van het IS RAËLIETISCH OUDE MANNEN en VROUWENHUIS alhier Het bestuur van voornoemd gesticht betuigt zijn dank aan hen die welwillend voorwerpen hebben ingeïonden om hg die verloting tot prgzen te dienen verzoekt hen beleefd die dergelijke voorwerpen nog willen schenken de toezending zoo mogelijk te bespoedigen daar de TENTOONSTELLING den 22 dezer zal geopend worden en geeft kennis dat er nog loten a ƒ 1 verkrijgbaar zjjn Wj onderscheidene personen ui de stad en hg de ondergeteekenden D L HORNEMAN Voorz E S OATS Vice Voorz A J V DANTZIG TAesauriei M A TRIJBirS N VAN BUUREN Secretort A B VAN LEER Gfa sunuerde J M VAN MINDEN ƒ leden Gouda 6 Februari 1874 ia alle COÜRNTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een afschrift is voldoende l